πλήρη βιβλιοθήκη

"Φυσική & Τεχνολογία: θεμελιώδεις έννοιες & εφαρμογές", Ι.Ε. Φραγκιαδάκης, εκδ.Ζήτη, Θεσ/κη, 2006
"Περιβαλλοντική εκπαίδευση: ο νέος πολιτισμός που αναδύεται…, Α.Δ. Γεωργόπουλος, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 2005
"Ειδικά θέματα φυσικής", Ιωάννης Ε. Φραγκιαδάκης, εκδ.Ζήτη, Θεσ/κη, 2002
"Φυσική II ηλεκτρομαγνητισμός", Παναγιώτης Φ. Μοίρας, εκδ. ΑΡΝΟΣ, Αθήνα, 2005
"Εισαγωγή στη σεισμολογία", Β.Κ. Παπαζάχος, εκδ. Ζήτη, Θεσ/κη, 1997
"Water chemistry", Mark M. Benjamin, εκδ. McGraw- Hill, 2002
"Ειδική ανόργανη χημεία: τα χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους", Πέτρος Π. Καραγιαννίδης, εκδ. Ζήτη, Θεσ/κη, 2006
"Στοιχεία γενικής χημείας", Περικλής Ακριβός, εκδ. Ζήτη, Θεσ/κη, 2004
"Environmental Chemistry", Colin Baird, κ.ά, εκδ. Freeman and Company, New York, 2005
"Οικολογία", Δημήτριος Σ. Βερέσογλου, εκδ. έλλα, Λάρισα, 2004
"Methods in ecosystem science", Osvaldo E. Sala, εκδ. Springer, New York, 2000
"Ecological experiments: purpose, design and execution", Nelson G. Hairston, εκδ. Cambridge,2000
"Μικροβιακή οικολογία", Θεόδωρος Κουσούρης, εκδ. Χρήστος Ε. Δαρδάνος, Αθήνα, 2000
"Εισαγωγή στην πληθυσμιακή βιολογία", Edward O. Wilson, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2000
"Οικολογία και οικονομία", Γεώργιος Χρ. Κώττης, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1994
"Οικονομική θεώρηση περιβαλλοτνικής προστασίας", Κωνσταντίνος Π. Μπίθας, εκδ.Τυπωθήτω, Αθήνα, 2004
"Introduction to environmental economics", Nick Hanley, εκδ. Oxford University Press,2001
"Μαθηματικά", Μιχάλης Γρ. Βόσκογλου, Πάτρα, 2005
"Χάος: μια νέα επιστήμη", James Gleick, εκδ. Κάτοπτρο, Αθήνα, 1990
"Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις", Στέφανος Τραχανάς, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2005
"Περιβαλλοντικά μοντέλα: τύχη και μεταφορά ρύπων στον αέρα, νερό και έδαφος", Jerald L. Schnoor, εκδ. Τζιόλα, Θεσ/κη, 2003
"Microsoft office access 2003 βήμα βήμα", εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα, 2005
"Software engineering", Ian Sommerville, εκδ. Addison - Wesley, 2007
"The unified software development process", Ivar Jacobson et. al., ed. Addison - Wesley, 1999
"Requirements engineering: processess and techniques", Gerald Kotonya, et al., ed. John Wiley & Sons, 1998 (reprint 2002)
"Εισαγωγή στους υπολογιστές", Νίκος Αβούρης, κ.ά., Πάτρα, 2004
"Χημεία Περιβάλλοντος", Γ.Σ. Βασιλικιώτης, εκδ. University Stoudio Press, Θεσ/κη, 1989 (ανατύπωση 2003)
"Environmental Chemistry", Stanley E. Manahan, CRC Press, 2005
"Chemistry for environmental engineering and science", Clair N. Sawyer, et al., ed.McGraw - Hill, 2003
"Biochemical engineering fundamentals", James E. Bailey, ed. McGraw- Hill, 1986
"Ecological engineering and ecosystem restoration", William J. Mitsch, et al., John Wiley & Sons, 2004
"Environmental physics", Clare Smith, 2001
"Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης", Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 2003
"Introduction to environmental engineering and science", Gilbert M. Masters, ed. Prentice - Hall, 1998
"An introduction to applied and environmental geophysics", John M. Reynolds, ed. John Wiley & Sons, 1997
"Φυσική μηχανική", Κωνσταντίνος Πάνος, εκδ. Μακεδονικές Εκδόσεις, 2003
"Εργαστηριακές ασκήσεις φυσικής", Σ.Καπλάνη, κ.ά., Πάτρα, 2003
"Δομή και γραφή της επιστημονικής εργασίας", Θρασύβουλος Μπέλλας, εκδ, Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα, 1998
"Περιβαλλοντική μηχανική I: διαχείριση υδατικών πόρων", Θεμιστοκλής Λέκκας, εκδ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 1996
Βιώνοντας στο περιβάλλον I: αρχές περιβαλλοντικών επισυημών", G. Tyler Miller, εκδ. Ιων, εκδ. 9η, Αθήνα, 1999
"Περιβαλλοντική μηχανική II: διαχείριση υγρών αποβλήτων", Θεμιστοκλής Λέκκας, εκδ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 2001
"The triple bottom line: Does it all add up" ed. Adrian Henriques and Julie Richardson", 2004
"Les fondements du controle de gestion" Henri Bouquin, 2004
"Ecological economics: principles and application", Herman E. Daly, et.al., 2004
"Κεφάλαια θεολογίας του περιβάλλοντος", Παναγιώτης Καποδίστριας, εκδ. Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου, Ζάκυνθος, 2006
"Πως γίνεται μια διπλωματική εργασία", Umberto Eco, εκδ. Νήσος, Αθήνα, 2001
"Στατιστική" Κωνσταντίνος Γ. Δρακάτος, εκδ. Παπαζήση, 2η εκδ., Αθήνα, 1984
"Biostatistical analysis", Jerrold H. Zar, ed. Pearson Education - Prentice Hall
"Dictionary of envirnment & ecology", P.H. Collin, ed. Bloomsbury, 2004
"Writing effective use cases", Alistair Cockburn, ed. Addison - Wesley, 2001
"Designing web -based training: how to teach anyone anything anywhere anytime", William Horton, 2000
"Αντικειμενοστρεφή συστήματα Βάσεων Δεδομένων", Τιμολέων Σελλής, εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 1997
"Η πρακτική των υπολογιστών βήμα βήμα: βασικές γνώσεις", Βαρβάρα Κασσελούρη, εκδ. Ιων, 2η εκδ. Αθήνα, 1998
"ISO 14000 και ISO 9000", Brian Rothery, εκδ. ΕΛΛΗΝ, Αθήνα, 1998
"ISO 9000: κατασκευαστικός τομέας- τομέας υπηρεσιών", Brian Rothery, εκδ, ΕΛΛΗΝ, Αθήνα, 2002
"Our common future", the world commission on environment and development, Oxford, 1987
"Οι υγρότοποι διεθνούς ενδιαφέροντος: η διεθνής σύμβαση του Ramsar και η ελληνική έννομη τάξη", Βλάσιος Ι. Παπαγρηγορίου, εκδ.
Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσ/κη, 2000
"Εισαγωγή στα συστήματα Βάσεων Δεδομένων", τομ. Α΄, C. J. Date, εκδ. Addison - Wesley, 1995
"Εισαγωγή στα συστήματα Βάσεων Δεδομένων", τομ. Β΄, C. J. Date, εκδ. Addison - Wesley, 1995
"Modern information retrieval", Ricardo Baeza - Yates et al, ed. Addison - Wesley, 1999
"Μαθήματα Βάσεων Δεδομένων", Δημήτρης Αχιλ. Δέρβος, εκδ. Τζιόλας, [Θεσ/κη], [1995]
"Data mining: concepts and techniques", Jiawei Han, ed. Elsevier, 2006
"Βιοκλιματικός σχεδιασμός: περιβαλλον και βιωσιμότητα", Ελένη Ανδρεαδάκη, εκδ. University Studio Press, Θεσ/κη, 2006
"Urban air pollution - European aspects", ed. Kluwer Academic Publishers, 1998
"Θεωρία και προβλήματα της δυναμικής ρευστών", William F. Hughes, et al., εκδ. Τζιόλα, 2005
"Μηχανική ρευστών", Περικλής Σ. Κορωνάκης, εκδ. Ιων, 3η εκδ., Αθήνα, 2005
"Fluid Mechanics", Frank M. White, ed. McGraw - Hill, 2003
"Civil Engineering Hydraulics: essential theory with worked Examples", C. Nalluri, ed. Blackwell Science, 2001
"The nature of mediterranean Europe: an ecological history", A.T. Grove et al., ed. Yale University Press, 2001, (reprint 2003)
"Essentials of ecology", Colin R. Townsend, et al., ed. Blackwell, 2nd ed., 2003
"On the origins of species", Charles Darwin, ed. Harvard University Press, 2003
"Ecology: principles and applications", J.I. Chapman, et al., ed. Cambridge Unicersity Press, 1999
"Άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον", Ανέστης Γ. Κεσελόπουλος, εκδ. Δόμος, Αθήνα, 1992
"Εισαγωγή στην Πληροφορική", Αθανάσιος Γ. Τσουροπλής, κ.ά., εκδ. Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα, 2003
"Εφαρμοσμένα μαθηματικά", Μιχάλης Γρ. Βόσκογλου, Μακεδονικές εκδόσεις, Αθήνα. 2002
"Εισαγωγή στις συνήθεις διαφορικές εξισώσεις: σημειώσεις μαθηματικών II", Α. Καλημέρης
"Οδηγός του πολίτη για την προστασία του περιβάλλοντος", Ν.Κ.Χλέπας, κ.ά., εκδ. Παπαζήση, [1996]
"Κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος: οι διαστάσεις της προστασίας του περιβάλλοντος στην κοινοτική έννομη τάξη", Γεώργιος Ιω.
Δελλής, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή, 1998
"Δίκαιο προστασίας του περιβάλλοντος", Α.Ι. Ταχος, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσ/κη, 1998
ISO 14001 environmental certification step by step", A.J. Edwards, Elsevier, 2004
"Το δίκαιο της βιωσίμου αναπτύξεως: γενικές αρχές", Μιχαήλ Ηλ. Δεκλερης", εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα - Κομοτηνή, 2000
"ISO 14001 environmental systems handbook", Ken Whitelaw, Elsevier, 2004
"Καθαρισμός νερού", Σ.Π. Τσώνης, εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2003
"Ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού", Μανασής Μήτρακας, εκδ. Τζιόλα, 2η εκδ., 2001
"Περιβαλλοντικός σχεδιασμός: μελέτη και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων", Οδυσσέας Μανωλιάδης, εκδ. Ιων, Αθήνα, 2002
"Προδιαγραφές για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων: αναλυτικός προσδιορισμός αρχών, οδηγιών και κατευθύνσεων", Ν.
Μουσιόπουλος, εκδ. Ζήτη, 2η εκδ., Θεσ/κη, 1999
"Advances in environmental accounting & management", Martin Freedman, et al., ed. Elsevier, vol.Ι 2000, (reprint 2005)
"Advances in environmental accounting & management", Martin Freedman, et al., ed. Elsevier, vol.ΙI 2004
"Research on professional responsibility and ethics in accounting", Cynthia Jeffrey, ed. Elsevier, vol.9, 2004
"Environmental cost accounting: an introduction and practical guide", ed. CIMA, 2002
"Περιβαλλοντική εκπαίδευση: έξι προτάσεις για την κοινωνία των πολιτών", Γιολάντα Ζιάκα, εκδ. Νησίδες, Θεσ/κη,
"Θερμοδυναμική και περιβάλλον: Προσέγγιση Καραθεοδωρή - φιλοσοφικές προεκτάσεις", βασίλειος Χρ. Γκέκας, κ.ά., εκδ. Τζιόλα,
Θεσ/κη, 2003
"Thermodynamics: fundamentals for applications", J.P.O'Connell, at al., ed. Cambridge University Press, 2005
"Environmental Assessment in practice", D.Owen Harrop, et al., 1999
"Practical guide to environmental impact assessment", Betty Bowers Marriott, ed. McGraw-Hill, 1997
"Έλεγχος αέριας ρύπανσης: σχεδιασμός αντιρυπαντικής τεχνολογίας", C. David Cooper κ.ά., εκδ. Τζίολα, 3η εκδ.,2004
"Ατμοσφαιρική ρύπανση με στοιχεία μετεωρολογίας", Μιχάλης Λαζαρίδης, εκδ. Τζιόλα, 2005
"Ατμοσφαιρική ρύπανση: ορισμός, επιπτώσεις, πηγές από βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, τεχνολογία αντιμετώπισης,
νομοθεσία", Σταύρος Στ. Καραθανάσης, εκδ. Τζιόλα, Θεσ/κη, 2006
"Αγγλική οικονομική ορολογία", Γιώργος Μαγουλάς, University Studio Press, Θεσ/κη, 19992
"Oxford English - Greek learner's dictionary", D.N. Stavropoulos, ed. Oxford University Press, 2005 (10th impression)
"Atmospheric pollution: history, science, and regulation", Mark Z. jacobson, ed. Cambridge University Press, 2002
"Μεθοδική αγγλική γραμματική: πρακτική αυτοδιδασκαλία της αγγλικής γλώσσας", George D. Nogas, University Studio Press,
Θεσ/κη, 1995
"Stakeholders, the environment and society", Sanjay Sharma, ed. Edward Elgar, 2004
"The green challenge: the development of green parties in Europe", Dick Richardson et al., 1995
"Citizenship and the environment", Andrew Dobson, Oxford University Press, 2003 (reprint 2006)
"Applied hydrogeology", C.W. Fetter, ed Prentice - Hall, 2001
"Τεχνική υδρολογία, τομ1: υδρολογία επιφανειακών υδάτων", Ιωάννης Σακκάς, εκδ.ΑΪΒΑΖΗ, Θεσ/κη, 2004
"Τεχνική υδρολογία", Χ.Τσογκας,εκδ.Ιων, 1999
"Εφαρμοσμένη - περιβαλλοντική υδρογεωλογία, τόμος Α΄: υδρολογικός κύκλος - υδροφόροι - κίνηση & άντληση υπόγειου νερού υδρομαστευτικα έργα", Γ.Α. Καλλέργης, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα, 1999
"Εφαρμοσμένη - περιβαλλοντική υδρογεωλογία, τόμος Β΄: περιβαλλοντική υδρογεωλογία", Γ.Α. Καλλέργης, εκδ. ΤΕΕ, Αθήνα, 2000
"Οικολογική αρχιτεκτονική", Κώστας Στεφ. Τσίπηρας, εκδ. Κέδρος, 2005
"Ποιότητα και ρύπανση υπόγειων νερών", Βασίλειος Ζ. Αντωνόπουλος, εκδ.Ζήτη, Θεσ/κη, 2001
"Πολιτιστικό περιβάλλον - χωρικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη", ΔημήτρηςΓ. Χριστοφιλόπυλος, εκδ.Σάκκουλας, Αθήνα, 2002
"Οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων", τομ. Α΄, Tom Tietenberg, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1997 (ανατύπωση 2002)
"Οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων", τομ. Β΄, Tom Tietenberg, εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1998 (ανατύπωση 2001)
"Water pollution control: a guide to the use of water quality management principles", Richard Helmer et al., ed. UNER, 1997
"Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων", Κώστας Στεφ. Τσίπηρας, Αθήνα, 2000
"Wastewater engineering: treatment and reuse", ed.McGraw - Hill, 2003
"Biological wastewatertreatment", C.P. Leslie Grady et al., ed. Marcel Dekker, New York, 1999
"Economics of natural resources and the environment", Erthur Kula, ed. Chapman &Hall, 1993
"Industrial water pollution control", w.Wesley Eckenfelder, ed. Mcgraw - Hill, 2000
"Integrated solid waste management: engineering principles and management issues", George Tchobanoglous et al., ed. Mcgrwa Hill, 1993
"Έλεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος", Θ.Κουϊμτζής, εκδ. Ζητη, Θεσ/κη, 1994
"Το οικολογικό σπίτι : η φιλοσοφία, η μελέτη και η κατασκευή ενός οικολογικού σπιτιού", Κώστας Στεφ. Τσίπηρας, εκδ. Νέα Σύνορα,
Αθήνα, 1996
"Οικονομικά και πολιτικές για τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων", Erthur Kula, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα
- Θεσ/κη, 2005
"Βιολογικός καθαρισμός αστικών αποβλήτων", Αναστάσιος Ι. Στάμου, εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2004
"Ρύπανση και τεχνολογία προστασίας περιβάλλοντος", Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Ιωάννινα, 1999
"Οικολογική δόμηση", Ηλίας Ευθυμιόπουλος, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2000
"Ground water pollution control", Larry W. Canter et al., ed. Lewis Publishers, 1985
"Corporate environmental strategy and competitive advantage", Sanjay Sharma, 2005
"The sustainable company", Chris Laszio,2005
"Transforming sustainability strategy into action", beth Beloff, 2005
"Τηλεσκόπηση και ψηφιακή ανάλυση εικόνας", Στέλιος Π. Μερτίκας, εκδ. Ιων, Αθήνα, 1999
"Βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών", Εμμανουήλ Στεφανάκης, εκδ. Παπασωτηρίου, Αθήνα,
2003
"Introduction to geographic information systems", Kang- tsung Chang, ed. Mcgraw - Hill, 2006
"Sustainable development policy directory", W.Alan Strong, ed.Blackwell, 2006
"21ος αιώνας: προβληματισμοί για τη ρύπανση του περιβάλλοντος- ενημέρωση - μέτρα προστασίας", Αθανάσιος Δηλάνας, εκδ. Αθ.
Σταμουλης, Αθήνα, 1999
"Green Political thought", Andrew Dobson, 2000
"Εδαφολογία: αξιολόγηση εδαφών -τοποκλιματολογικές συνθήκες και κρασί", Διονύσης Καλύβας, εκδ. Ιων, Αθήνα, 2003
"Οικολογία και διαχείριση της άγριας πανίδας", Νικόλαος Κ. Παπαγεωργίου, εκδ. University Studio Press, Θεσ/κη, 2005
"Ο κόσμος της θάλασσας: διαθεματική προσέγγιση - εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές και σχέδια εργασίας", Παρασκευή Βασαλα κ.ά.,
εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, 2005
"Ωκεανογραφία: εισαγωγή στο θαλάσσιο περιβάλλον", Αθανάσιος Ι. Θεοδώρου, εκδ. Σταμούλη,Αθήνα, 2004