ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΚΟΡΑΗ 43 38333 ΒΟΛΟΣ * Τηλ. 24210-74913 * FAX: 24210- 74772
Αριθμ. πρωτ.:1039
Βόλος, 12 Ιουλίου 2012
Προς
Τα μέλη της Επταμελούς Επιτροπής
για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη
βαθμίδα του Επ. Καθηγητή στο γνωστικό
αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση των
Θεσμών»
Κοινοποίηση:
1. Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και προσωπικού
Καθηγητή κ. Ι. Θεοδωράκη
2. Κοσμήτορες Σχολών και
Πρυτάνεις οικείων Πανεπιστημίων
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με την παρούσα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε επιλεγεί να
συμμετέχετε στην Επταμελή Επιτροπή που συγκροτήθηκε, για την πλήρωση μίας (1)
θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση των
Θεσμών».
Η συγκρότηση της Επιτροπής έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.
4009/2011 και του
άρθρου 3 της απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στην αρ. 104/13-1-2012 συνεδρίασή της (ΦΕΚ 421/23-2-2012/τ.Β’),
έπειτα από πρόταση της 8ης/27-6-2012 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του Τμήματός μας, στην από 6-7-2012 συνεδρίαση του Αντιπρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Π.Θ., σύμφωνα με την αρ. πρωτ.
368/04-07-2012 γνωμοδότηση μίας Νομικής Υπηρεσίας του Π.Θ. και του Προέδρου
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Π.Θ.
Σας προσκαλούμε να παραστείτε στη πρώτη συνεδρίαση της Επταμελούς
Επιτροπής για τον ορισμό των αξιολογητών για την κρίση του έργου του μοναδικού
υποψηφίου για την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή
στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική
Ανάλυση
των
οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Θεσμών»
του Τμήματος
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 20-07-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα
13:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος (2ος όροφος, Κοραή 43) με τα
εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έναρξη συνεδρίασης.
2. Ορισμός των αξιολογητών για την κρίση του έργου του μοναδικού υποψηφίου για
την πλήρωση μίας (1) θέσης Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή στο γνωστικό
αντικείμενο «Οικ ονομικ ή Ανάλυση τ ων Θεσμών»
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Χρ. Κόλλιας*
Καθηγητής
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο το οποίο βρίσκεται στο αρχείο μας.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά μέλη:
1. Μιχάλης Ζουμπουλάκης, Καθηγητής, του οικείου Τμήματος με γνωστικό
αντικείμενο «Μεθοδολογία και Ιστορία της οικονομικής Σκέψης»
2. Νικόλαος Κυριαζής, Καθηγητής, του οικείου Τμήματος με γνωστικό
αντικείμενο«Οικονομική της Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκές Πολιτικές».
3. Ξενοφών Παπαρηγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, του οικείου Τμήματος
με γνωστικό αντικείμενο«Φιλοσοφία, Γενική Θεωρία, Ιστορία του Δικαίου &
Μεθοδολογία της Νομικής Επιστήμης».
4. Σταύρος Ιωαννίδης, Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο
Πανεπιστήμιο με γνωστικό αντικείμενο «Θεσμική Οικονομική: Οικονομική
Ανάλυση των Οργανώσεων, της Επιχειρηματικότητας και της Τεχνολογίας».
5. Σταύρος Περεντίδης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας,
Πάντειο Πανεπιστήμιο με γνωστικό αντικείμενο«Ιστορία των Θεσμών».
6. Παντελής Παντελίδης, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,
Πανεπιστήμιο Πειραιά με γνωστικό αντικείμενο«Οικονομική Θεωρία»
7. Craig Watkins, Professor, Department of Town & Regional Planning,
University of Sheffield με γνωστικό αντικείμενο «Town and Regional Planning»
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Άγγελος Κότιος, Καθηγητής, Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών,
Πανεπιστήμιο Πειραιά με γνωστικό αντικείμενο«Διεθνείς & Ευρωπαϊκές
Οικονομικές & Αναπτυξιακές Σχέσεις»
2. Δημήτριος Γιαννέλης, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά
με γνωστικό αντικείμενο«Οικονομική Θεωρία»
3. Χρήστος Κόλλιας, Καθηγητής, του οικείου Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμοσμένη Οικονομική»
4. Γεώργιος Χάλκος, Καθηγητής, του οικείου Τμήματος με γνωστικό
αντικείμενο«Οικονομική των Φυσικών Πόρων».
5. Βαβούρας Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο
Πανεπιστήμιο με γνωστικό αντικείμενο«Οικονομική Πολιτική».
6. Juergen Backhaus, Professor, University of Erfurt με γνωστικό αντικείμενο
«European Integration»
7. George Tridimas, Professor, University of Ulster με γνωστικό αντικείμενο
«Political Economy»
Κοινοποίηση:
-Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
-Πρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου
-Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιά
-Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
-Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο
-Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Πειραιά
-Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιά
-Department of Town & Regional Planning, University of Sheffield
-University of Sheffield
-University of Erfurt
-University of Ulster
- Κοσμήτορες Αντίστοιχων Σχολών