close

Enter

Log in using OpenID

4. izvanučionička nastava

embedDownload
WŽĚƌƵēũĞ ƌĂĚĂ͗ Izvanuþioniþka nastava
/ŵĞ ŝ ƉƌĞnjŝŵĞ ƵēŝƚĞůũŝĐĞͬƵēŝƚĞůũĂ͗ Vesna Glavina
ZĂnjƌĞĚ͗ K1.,2,3.
ƌŽũ ƵēĞŶŝŬĂ͗ 10
EĂnjŝǀ ĂŬƚŝǀŶŽƐƚŝ͗ Integrirana nastava ,Poklade-razredne maškare
CILJEVI
oživljavanje zaviþajnih
obiþaja vezanih za
Poklade
NAMJENA
NOSITELJI
stjecanje znanja o
uþiteljica,
pokladnim obiþajima u uþenici i
Dalmaciji
roditelji
NAIN ZEALIACIJE
likovno, govorno i
glazbeno izražavanje
VREMENIK
Pokladni utorak
2015.
TROŠKOVNIK
troškovi izrade i
šivanja kostima
NAIN VRENOVANJA I
KORIŠTENJA REhLTATA RAA
procjena interesa,aktivnosti i
originalnosti
WŽĚƌƵēũĞ ƌĂĚĂ͗ Izvanuþioniþka nastava
IŵĞ ŝ ƉƌĞnjŝŵĞ ƵēŝƚĞůũŝĐĞͬƵēŝƚĞůũĂ͗ Vesna Glavina
RĂnjƌĞĚ͗ K1.,2,3.
ƌŽũ ƵēĞŶŝŬĂ͗ 10
NĂnjŝǀ ĂŬƚŝǀŶŽƐƚŝ͗ Integrirana nastava obilježavanje Sjeüanje na Vukovar
CILJEVI
osvješþivanje
pripadnosti domovini i
narodu ,te spomen na
Domovinski rat
NAMJENA
korelacija predmeta
radi boljeg usvajanja
gradiva
NOSITELJI
uþiteljica,
uþenici i
roditelji
NAIN REALIACIJE
likovno, govorno i
glazbeno izražavanje
VREMENIK
18. i 19. studenoga
TROŠKOVNIK
nema dodatnih
troškova
NAIN VRENOVANJA I
KORIŠTENJA REhLTATA RAA
izrada plakata sa slikovnim
materijalom i pisanim
radovima,paljenje svijeüa u
Vukovarskoj ulici
WŽĚƌƵēũĞ ƌĂĚĂ͗ Integrirana nastava
IŵĞ ŝ ƉƌĞnjŝŵĞ ƵēŝƚĞůũŝĐĞͬƵēŝƚĞůũĂ͗ Vesna Glavina
RĂnjƌĞĚ͗ K1.,2,3.
ƌŽũ ƵēĞŶŝŬĂ͗ 10
NĂnjŝǀ ĂŬƚŝǀŶŽƐƚŝ͗ Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje ( šljiva)
CILJEVI
osposobljavanje
uþenika za
razumijevanje
sadašnjosti i prošlosti u
svijetu prirode i društva,
þovjekovom
stvaralaštvu,
materijalnim i
duhovnim vrednotama
Opisati razvojni put od
zrna do kruha,
imenovati biljke važne
za život þovjeka
NAMJENA
korelacija predmeta
radi boljeg usvajanja
gradiva , razvijati
sposobnost
usporeÿivanja i
zakljuþivanja
NOSITELJI
uþiteljica ,
predmetni
nastavnici,
roditelji
NAIN REALIACIJE
VREMENIK
posjet mlinu i voünjaku
likovno, govorno,
praktiþno izražavanje
tijekom jednog
nastavnog dana
listopad , datum
prema dogovoru
TROŠKOVNIK
/
NAIN VRENOVANJA I
KORIŠTENJA REhLTATA RAA
procjena angažiranosti i uþeniþke
zainteresiranosti , izrada plakata sa
slikovnim materijalom i pisanih
radova
WŽĚƌƵēũĞ ƌĂĚĂ͗ Izvanuþioniþka nastava
IŵĞ ŝ ƉƌĞnjŝŵĞ ƵēŝƚĞůũŝĐĞͬƵēŝƚĞůũĂ͗ Vesna Glavina
RĂnjƌĞĚ͗ 1,2,3.
ƌŽũ ƵēĞŶŝŬĂ͗ 10
NĂnjŝǀ ĂŬƚŝǀŶŽƐƚŝ͗ Izlet-posjet selu Glavice i izletištu Mustang
CILJEVI
upoznavanje novih
krajeva šireg zaviþaja
NAMJENA
meÿurazredna
druženja uþenika kroz
igru i jahanje konja
NOSITELJI
uþitelji,
djelatnici
turistiþke
agencije
NAIN REALIACIJE
putovanje autobusom
do odredišta i nazad
VREMENIK
svibanj 2015.
TROŠKOVNIK
150kn
NAIN VRENOVANJA I
KORIŠTENJA REhLTATA RAA
Upoznavanje izgleda i posebnosti
regije. Rezultati rada primjenjuju
se višenamjenski u redovnoj
nastavi
WŽĚƌƵēũĞ ƌĂĚĂ͗ IZVANUýIONIýKA NASTAVA
IŵĞ ŝ ƉƌĞnjŝŵĞ ƵēŝƚĞůũŝĐĞͬƵēŝƚĞůũĂ͗ Vesna Glavina
RĂnjƌĞĚ͗ 1,2,3, K
ƌŽũ ƵēĞŶŝŬĂ͗ 10
NĂnjŝǀ ĂŬƚŝǀŶŽƐƚŝ͗ TERENSKA NASTAVA- OBILAZAK KLIŠKE TVRĈAVE
CILJEVI
razvijanje svjesti o
prošlosti zaviþaja
NAMJENA
stjecanje kulturnih
vrednota
NOSITELJI
uþiteljica,
uþenici
NAIN REALIACIJE
posjet tvrÿavi
VREMENIK
tijekom lipnja
TROŠKOVNIK
/
NAIN VRENOVANJA I
KORIŠTENJA REhLTATA RAA
govorna, pismena analiza, osvrt,
likovni rad
WŽĚƌƵēũĞ ƌĂĚĂ͗ IZVANUýIONIýKA NASTAVA
IŵĞ ŝ ƉƌĞnjŝŵĞ ƵēŝƚĞůũŝĐĞͬƵēŝƚĞůũĂ͗ Vesna Glavina
RĂnjƌĞĚ͗ 1,2,3, K
ƌŽũ ƵēĞŶŝŬĂ͗ 10
NĂnjŝǀ ĂŬƚŝǀŶŽƐƚŝ͗ TERENSKA NASTAVA- posjet kinu i kazalištu
CILJEVI
NAMJENA
razvijanje interesa za
medijsku kulturu,
produbljivanje scenske
kulture
usvajanje pravila
ponašanja u kulturnim
ustanovama, stjecanje
kulturnih, moralnih ,
etiþkih i estetskih
vrednota, razvijanje
kritiþkog i logiþkog
mišljenja te
umjetniþkog
senzibiliteta
NOSITELJI
uþiteljica,
djelatnici
kulturnih
ustanova ,
glumci,
animatori,
uþenici
NAIN REALIACIJE
posjet kino predstavi i
kazališnoj predstavi
namjenjenoj djeþjem
uzrastu
VREMENIK
tijekom prosinca i
ožujka
TROŠKOVNIK
NAIN VRENOVANJA I
KORIŠTENJA REhLTATA RAA
troškovi prijevoza i govorna, pismena analiza, osvrt,
ulaznice
likovni rad
WŽĚƌƵēũĞ ƌĂĚĂ͗ IZVANUýIONIýKA NASTAVA
IŵĞ ŝ ƉƌĞnjŝŵĞ ƵēŝƚĞůũŝĐĞͬƵēŝƚĞůũĂ͗ Vesna Glavina
RĂnjƌĞĚ͗ 3.
ƌŽũ ƵēĞŶŝŬĂ͗ 4
NĂnjŝǀ ĂŬƚŝǀŶŽƐƚŝ͗ TERENSKA NASTAVA- obilazak školskog dvorišta i orijentacija u prostoru
CILJEVI
NAMJENA
NOSITELJI
upoznavanje školskog
razvijanje
uþiteljica,
prostora i praüenje
kritiþkog ,kognitivnog uþenici
promjena u prirodi,te
i logiþkog mišljenja
snalaženje u orijentaciji
u mjestu stanovanja
NAIN REALIACIJE
izlazak u školsko
dvorište,šetnja i vježba
orijentacije
VREMENIK
tijekom školske
godine
TROŠKOVNIK
/
NAIN VRENOVANJA I
KORIŠTENJA REhLTATA RAA
govorna, pismena analiza, osvrt,
likovni rad
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
104 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content