close

Enter

Log in using OpenID

1. dodatna nastava

embedDownload
WŽĚƌƵēũĞ ƌĂĚĂ͗ MATEMATIKA
/ŵĞ ŝ ƉƌĞnjŝŵĞ ƵēŝƚĞůũŝĐĞͬƵēŝƚĞůũĂ͗ Vesna Maršiü
ZĂnjƌĞĚ͗ 7. a
ƌŽũ ƵēĞŶŝŬĂ͗ Promjenjiv
EĂnjŝǀ ĂŬƚŝǀŶŽƐƚŝ͗ Dodatna nastava
CILJEVI
Razvoj sposobnosti
rješavanja složenijih
matematiþkih zadataka,
Razvoj matematiþko logiþkog mišljenja,
usvajanje matematiþkih
znanja potrebnih za
razumjevanje pojava i
zakonitosti u prirodi i
društvu , primjena
znanja u svakodnevnom
životu, priprema za
natjecanje, razvijanje
sposobnosti izražavanja
matematiþkim jezikom
NAMJENA
NOSITELJI
NAIN ZEALIACIJE
Rad s nadarenim
Vesna Maršiü Rad u skupini
uþenicima i uþenicima
1sat tjedno
koji pokazuju interes
35 sati godišnje
za produbljivanje
matematiþkih znanja
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAIN VRENOVANJA I
KORIŠTENJA REhLTATA RAA
Utorak, 5. školski sat Papir za kopiranje, Postignuti rezultati u nastavi i na
hamer papir za
natjecanjima
plakate, flomasteri,
markeri,
putni troškovi i
troškovi smještaja
tijekom natjecanja
WŽĚƌƵēũĞ ƌĂĚĂ͗ Hrvarski jezik
IŵĞ ŝ ƉƌĞnjŝŵĞ ƵēŝƚĞůũŝĐĞͬƵēŝƚĞůũĂ͗ Vesna Jukiü
RĂnjƌĞĚ͗ 8a
ƌŽũ ƵēĞŶŝŬĂ͗ 3
NĂnjŝǀ ĂŬƚŝǀŶŽƐƚŝ͗ Dodatna nastava
CILJEVI
NAMJENA
Dodatni rad s uþenicima uþenicima
veüih uspjeha u uþenju i
rezultatima rada koji su
vrlo visoki i odliþni veü
na satovima hrvatskoga
jezika , a mogu, žele i
pokazuju interes za
više ...
NOSITELJI
uþiteljica i
uþenici
NAIN REALIACIJE
jednom tjedno tijekom
cijele nastavne godine
VREMENIK
ponedjeljak
TROŠKOVNIK
NAIN VRENOVANJA I
KORIŠTENJA REhLTATA RAA
bilježnica, olovka
veüi uspjesi u uþenju kao i interesi
uþenika koji mogu i hoüe više
informacija i znanja, veüa
zakljuþna ocjena, razvijanje
stvaralaþkoga i kreativnoga
stvaranja, kritiþko mišljenje i sl.
WŽĚƌƵēũĞ ƌĂĚĂ͗ Engleski jezik
IŵĞ ŝ ƉƌĞnjŝŵĞ ƵēŝƚĞůũŝĐĞͬƵēŝƚĞůũĂ͗ Gordana ýoviü
RĂnjƌĞĚ͗ 8a
ƌŽũ ƵēĞŶŝŬĂ͗ 3
NĂnjŝǀ ĂŬƚŝǀŶŽƐƚŝ͗ Dodatna nastava
CILJEVI
dodatno znanje izvan
propisanog programa za
uþenike koji žele znati
više
NAMJENA
uþenicima koji žele
znati više i obogatiti
znanje iz engleskog
jezika te se dodatno
pripremiti za
natjecanje iz
engleskog jezika
NOSITELJI
Gordana
ýoviü,
uþenici
NAIN REALIACIJE
uz dodatnu literaturu,
razliþiti oblici
(individualni rad, rad u
grupi, frontalni rad)
- razliþite metode rada
(razgovor, usmeno
izlaganje, pisanje,
þitanje i rad na tekstu,
pokazivanje…)
VREMENIK
jedan sat tjedno
tijekom školske
godine 2014/15
TROŠKOVNIK
fotokopirani
materijali (100kn)
NAIN VRENOVANJA I
KORIŠTENJA REhLTATA RAA
redovito praüenje uþenika,
njegovih
sposobnosti,vještina,rezultat
ostvaren na natjecanju iz
engleskog jezika
WŽĚƌƵēũĞ ƌĂĚĂ͗ Hrvatski jezik
IŵĞ ŝ ƉƌĞnjŝŵĞ ƵēŝƚĞůũŝĐĞͬƵēŝƚĞůũĂ͗ Gorana Maroviü
RĂnjƌĞĚ͗ 5.a
ƌŽũ ƵēĞŶŝŬĂ͗ 6 uþenika
NĂnjŝǀ ĂŬƚŝǀŶŽƐƚŝ͗ Dodatna nastava
CILJEVI
Stjecanje višeg stupnja
lingvistiþke naobrazbe
kao integralnog dijela
opüe kulture.
Poticanje uþenika na
prouþavanje podruþja
hrvatskoga jezika koja
ih zanimaju na temelju
izbornih sadržaja
redovnih programa i
literature.
Poticanje spoznaje o
vrijednosti steþenoga
znanja, vještina i
sposobnosti kao i
njihove primjene u
daljnjoj naobrazbi i
razvijanju jeziþne
kulture.
NAMJENA
NOSITELJI
Program je namijenjen Gorana
uþenicima koji žele
Maroviü,
produbiti i obogatiti
uþenici
znanje iz hrvatskog
jezika te tako ovladati
hrvatskim standardnim
jezikom na razini
osnovnoga
obrazovanja i razviti
jeziþne
komunikacijske
sposobnosti i vještine.
NAIN REALIACIJE
Predviÿenim nastavnim
aktivnostima
te akcijama/projektima.
VREMENIK
Jedan sat tjedno
tijekom školske
godine 2014./2015.
TROŠKOVNIK
NAIN VRENOVANJA I
KORIŠTENJA REhLTATA RAA
Papir, toner – u
svrhu kopiranja
potrebnih dodatnih
materijala (100kn).
Redovito praüenje napredovanja
uþenika, aktivnosti i kreativnosti u
radu te primjena steþenih znanja i
vještina u redovnoj nastavi.
WŽĚƌƵēũĞ ƌĂĚĂ͗ DODATNA NASTAVA
IŵĞ ŝ ƉƌĞnjŝŵĞ ƵēŝƚĞůũŝĐĞͬƵēŝƚĞůũĂ͗ Željana Radiü
RĂnjƌĞĚ͗ 1. (prvi)
ƌŽũ ƵēĞŶŝŬĂ͗
NĂnjŝǀ ĂŬƚŝǀŶŽƐƚŝ͗ Dodatna nastava-Matematika
CILJEVI
Produbljivanje znanja i
razvijanje sposobnosti
darovitih uþenika za
rješavanje složenijih
matematiþkih
problema.Razvijanje
logiþkog mišljenja i
zakljuþivanja.
NAMJENA
Rad s darovitim
uþenicima u svrhu
razvijanja njihova
interesa, motivacije i
smisla za rješavanje
matem. problema.
Primjena
matematiþkog
mišljenja u životu.
Pripremanje uþenika
za matematiþka
natjecanja.
NOSITELJI
NAIN REALIACIJE
Rješavanje složenijih
zadataka. Timski i
individualni rad.
VREMENIK
Jedan školski sat
tjedno- 35 sati
godišnje
TROŠKOVNIK
NAIN VRENOVANJA I
KORIŠTENJA REhLTATA RAA
Opisno praüenje i ocjenjivanje
uþenika. Sudjelovanje u razrednom
matematiþkom natjecanju.
Željana Radiü
Poveüanje kvalitete nastavnog
rada.
WŽĚƌƵēũĞ ƌĂĚĂ͗ DODATNA NASTAVA
IŵĞ ŝ ƉƌĞnjŝŵĞ ƵēŝƚĞůũŝĐĞͬƵēŝƚĞůũĂ͗ Lidija Radman
RĂnjƌĞĚ͗ 2.
ƌŽũ ƵēĞŶŝŬĂ͗ 6
NĂnjŝǀ ĂŬƚŝǀŶŽƐƚŝ͗ DODATNA NASTAVA IZ MATEMATIKE
CILJEVI
NAMJENA
stjecanje dodatnih
matematiþkih znanja,
razvijanje pojmovnog i
apstraktnog mišljenja,
logiþkog zakljuþivanja,
upornosti...
poticati uþenike s
izrazitim
matematiþkim
sposobnostima da ih
još više razviju,
osposobiti i motivirati
uþenike za
sudjelovanje na
natjecanjima /Klokan
bez granica /
NOSITELJI
uþiteljica L.
Radman i
uþenici
drugog
razreda
NAIN REALIACIJE
VREMENIK
individualni i grupni
jedan sat tjedno
rad ,rješavanje prigodnih tijekom školske
listiüa, matematiþke igre godine
i kvizovi,multimedijski
sadržaji
TROŠKOVNIK
NAIN VRENOVANJA I
KORIŠTENJA REhLTATA RAA
troškovi
fotokopiranja
nastavnih listiüa i
nabavke
multimedijskih
sadržaja
sustavno praüenje, bilježenje
zapažanja i analiziranje uþenikovih
postignuüa na satovima dodatne
nastave kao i na natjecanjima,
korištenje dobivenih rezultata rada
u opisnom praüenju i ocjenjivanju
uþenika na redovnoj nastavi
WŽĚƌƵēũĞ ƌĂĚĂ͗ Dodatna nastava
IŵĞ ŝ ƉƌĞnjŝŵĞ ƵēŝƚĞůũŝĐĞͬƵēŝƚĞůũĂ͗ Lada Radiü - Cvitkoviü
RĂnjƌĞĚ͗ 3.
ƌŽũ ƵēĞŶŝŬĂ͗
NĂnjŝǀ ĂŬƚŝǀŶŽƐƚŝ͗ Matematika
CILJEVI
- usvajanje novih
naþina, metoda za
usvajanje nastavnog
gradiva matematike
NAMJENA
NOSITELJI
-namijenjen darovitim -uþiteljica
i svim uþenicima
-uþenici
željnim dodatnog rada
NAIN REALIACIJE
- individualni pristup
- rad u paru, skupini
VREMENIK
tijekom šk. god.
TROŠKOVNIK
kotizacija za
natjecanje
"Klokan"
NAIN VRENOVANJA I
KORIŠTENJA REhLTATA RAA
kroz redovnu nastavu - usmene i
pismene provjere znanja i vještina,
natjecanja:razredna ; "Klokan bez
granica"
WŽĚƌƵēũĞ ƌĂĚĂ͗ Dodatna nastava
IŵĞ ŝ ƉƌĞnjŝŵĞ ƵēŝƚĞůũŝĐĞͬƵēŝƚĞůũĂ͗ Linda Milišić
RĂnjƌĞĚ͗ þetvrti a
ƌŽũ ƵēĞŶŝŬĂ͗ 6
NĂnjŝǀ ĂŬƚŝǀŶŽƐƚŝ͗ Dodatna nastava iz matematike
CILJEVI
NAMJENA
Pisano zbrajanje,
oduzimanje, množenje i
dijeljenje brojeve do
1000 000, predviÿeni
geometrijski sadržaji,
razvijanje sposobnosti
rješavanja problemskih
zadataka, rješavanje
zadataka rijeþima koji
traže dodatno logiþko
donošenje zakljuþaka
Priprema uþenika za
matematiþka
natjecanja, poticati
interes uþenika za
matematiþke sadržaje,
razvijanje upornosti i
logiþkog mišljenja
NOSITELJI
NAIN REALIACIJE
uþenici
Frontalan rad i
þetvrtog
individualni rad
razreda, 6
uþenika i
uþiteljica
Linda Milišiü
VREMENIK
Tijekom školske
godine 2014./2015.
TROŠKOVNIK
Troškovi prijevoza
uþenika do
natjecanja, troškovi
kopiranja
nastavnih listiüa
NAIN VRENOVANJA I
KORIŠTENJA REhLTATA RAA
Rezultati na natjecanjima,
sudjelovanje na matematiþkom
natjecanju " Klokan bez granica",
sudjelovanje na školskom i
opüinskom matematiþkom
natjecanju
WŽĚƌƵēũĞ ƌĂĚĂ͗ Dodatna nastava
IŵĞ ŝ ƉƌĞnjŝŵĞ ƵēŝƚĞůũŝĐĞͬƵēŝƚĞůũĂ͗ Nadana Tešija
RĂnjƌĞĚ͗ þetvrti b
ƌŽũ ƵēĞŶŝŬĂ͗ 5
NĂnjŝǀ ĂŬƚŝǀŶŽƐƚŝ͗ Dodatna nastava iz matematike
CILJEVI
uoþavanje,praüenje i
poticanje darovitih
uþenika,razvijanje
upornosti i logiþkog
razmišljanja
NAMJENA
NOSITELJI
NAIN REALIACIJE
Priprema uþenika za
5 uþenika
matematiþka
4.b,razredna
natjecanja,rješavanje
uþiteljica
složenijih
matematiþkih zadataka
za 4.razred
individualni rad,timski
rad,uþenje kroz
igru,problemsko
istraživanje
VREMENIK
1 sat tjedno
tijekom školske
godine 2014./2015.
TROŠKOVNIK
NAIN VRENOVANJA I
KORIŠTENJA REhLTATA RAA
Troškovi prijevoza Rezultati na matematiþkim
uþenika do
natjecanjima,individualna procjena
natjecanja, troškovi napredovanja uþenika
kopiranja
nastavnih listiüa
WŽĚƌƵēũĞ ƌĂĚĂ͗ Matematika
IŵĞ ŝ ƉƌĞnjŝŵĞ ƵēŝƚĞůũŝĐĞͬƵēŝƚĞůũĂ͗ Zorica Pelivan
RĂnjƌĞĚ͗ V.B
ƌŽũ ƵēĞŶŝŬĂ͗ promjenjiv
NĂnjŝǀ ĂŬƚŝǀŶŽƐƚŝ͗ dodatna nastava
CILJEVI
NAMJENA
NOSITELJI
Usvajanje matematiþkih Produbljivanje znanja Zorica
znanja potrebnih za
i razvijanje interesa za Pelivan
razumjevanje pojava i
matematiþke znanosti
zakonitosti u prirodi i
društvu , stjecanje šire
obrazovne osnove
potrebne za lakše
razumjevanje i
usvajanje drugih
sadržaja prirodnih i
društvenih znanosti,
osposobljavanje za
nastavak školovanja ,
primjenu znanja u
svakodnevnom životu,
pripremu za natjecanje
razvijanje pojmovnog i
logiþkog mišljenja,
razvijanje sposobnosti
izražavanja opüih ideja
matematiþkim jezikom
NAIN REALIACIJE
Rad u skupini
1sat tjedno
35 sati godišnje
VREMENIK
TROŠKOVNIK
NAIN VRENOVANJA I
KORIŠTENJA REhLTATA RAA
Tijekom školske
Papir za kopiranje, Postignuti rezultati na natjecanjima
godine - ponedjeljak hamer papir za
plakate,
flomasteri,markeri,
Putni troškovi za
smještaj uþenika u
tijeku natjecanja
500 kn
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
159 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content