ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΕΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13)
Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των,
κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης
ή/και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.
Στον Κωδικό (Αρ.Τιμολογίου) έχει προστεθεί το γράμμα Μ
Νέα τιμή για Εργασία Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα) για έργα (Φατούρα)
τιμή για
ΠροηγούΑριθ. Τιμολ.
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
<= 2εκ € χωρίς υλικά
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
Αρθρο
μενη Τιμή
Ε.Μ.
4-5-09
Αναθεώρησης
/ Προηγ.τιμή
[-Α]
[-Α-Φ]
[-Β]
[-Β-Φ]
10
10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.
10.01
ΟΙΚ-1101
ton
14,90
13,50
12,00
-9,40%
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια
10.01.01
ΟΙΚ-1104
ton
2,10
1,65
1,50
-21,43%
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα
10.01.02
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων
10.02
ΟΙΚ-1103
ton
7,50
7,30
6,50
-2,67%
μεταφορικών μέσων
ΟΙΚ-1126
5,30
ton x 10 m
5,60
5,00
5,66%
Μεταφορά υλικών με τα χέρια
10.03
ΟΙΚ-1127
2,10
ton x 10 m
2,00
1,80
-4,76%
Μεταφορά υλικών με μονότροχο
10.04
ΟΙΚ-1128
3,40
ton x 100 m
3,30
3,00
-2,94%
Μεταφορά υλικών με ζώα.
10.05
Μεταφορές με αυτοκίνητο
10.07
ΟΙΚ-1136
ton.km
0,40
0,35
0,30
-12,50%
δια μέσου οδών καλής βατότητας
10.07.01
ΟΙΚ-1137
ton.km
0,50
0,45
0,40
-10,00%
διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας
10.07.02
20
20. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εκθάμνωση εδάφους
20.01
ΟΙΚ-2101
m2
4,80
4,5*
4*
-6,25%
20.01.01.Μ με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m
ΟΙΚ-2101
m2
5,30
5,6*
5*
5,66%
20.01.02.Μ με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την
20.02.Μ
ΟΙΚ-2112
m3
4,10
2,8*
2,5*
-31,71%
δημιουργία υπογείων κλπ χώρων
Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες
20.03
20.03.01.Μ σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με
ΟΙΚ-2115
m3
19,90
9*
8*
-54,77%
δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών
20.03.02.Μ σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης
ΟΙΚ-2116
m3
24,00
13,5*
12*
-43,75%
εκρηκτικών υλών
20.03.03.Μ σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς
ΟΙΚ-2117
m3
26,50
22,5*
20*
-15,09%
χρήση εκρηκτικών υλών
20.03.04.Μ σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών
ΟΙΚ-2118
m3
33,20
28*
25*
-15,66%
υλών
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών
20.04
μέσων
ΟΙΚ-2122
m3
19,90
20,25*
18*
1,76%
20.04.01.Μ σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
ΟΙΚ-2125
m3
29,10
31*
27,5*
6,53%
20.04.02.Μ σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή
ΟΙΚ-2126
m3
37,10
39*
35*
5,12%
20.04.03.Μ σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων
20.05
ΟΙΚ-2124
m3
6,70
4,5*
4*
-32,84%
20.05.01.Μ σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 1 / 47
Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
20.05.02.Μ
20.05.03.Μ
20.06
20.06.01
20.06.02
20.06.03
20.07.Μ
20.08
20.08.01.Μ
20.08.02.Μ
20.08.03.Μ
20.08.04.Μ
20.09
20.09.01
20.09.02
20.10
20.11
20.20.Μ
20.21.Μ
20.30
20.31
20.31.01
20.31.02
20.40
20.41
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς
χρήση εκρηκτικών
σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών
υλών
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών βάθους μεγαλύτερου των 2,00
m
για τις γενικές εκσκαφές
για τις εκτελούμενες με μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων και
τάφρων
για τις εκτελούμενες χωρίς μηχανικά μέσα εκσκαφές θεμελίων
και τάφρων
Εκσκαφές μεμονωμένες (ντουλάπια)
Ανόρυξη φρεάτων
σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, με
δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών
σε εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή, με δυνατότητα χρήσης
εκρηκτικών υλών
σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως, χωρίς χρήση εκρηκτικών
υλών
Προσαύξηση τιμών διάνοιξης φρεάτων βάθους μεγαλύτερου
των 5,00 m
σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες
σε εδάφη βραχώδη πάσης φύσεως
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή
κατεδαφίσεων
Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου
Εξυγιαντικές στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση
μηχανικών μέσων.
με την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση
χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση
Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και
κατεδαφίσεων
Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα
μέσα πλήν αυτοκινήτων
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ-2127
m3
39,80
28*
25*
-29,65%
ΟΙΚ-2128
m3
46,40
33,5*
30*
-27,80%
ΟΙΚ-2132
m3
0,70
0,45
0,40
-35,71%
ΟΙΚ-2133
m3
5,30
2,25
1,50
-57,55%
ΟΙΚ-2134
ΟΙΚ-2135.1
m3
m3
1,10
22,60
4,50
22,5*
2,50
20*
309,09%
-0,44%
ΟΙΚ-2142
m3
39,80
16,7*
15*
-58,04%
ΟΙΚ-2143
m3
46,40
28*
25*
-39,66%
ΟΙΚ-2144
m3
53,00
33,5*
30*
-36,79%
ΟΙΚ-2145
m3
55,60
45*
40*
-19,06%
ΟΙΚ-2151
ΟΙΚ-2152
m3
m3
19,90
24,00
11,20
16,70
10,00
15,00
-43,72%
-30,42%
ΟΙΚ-2162
m3
6,00
4,50
4,00
-25,00%
ΟΙΚ-2163
ΟΙΚ-2162
ΟΙΚ-2162
ΟΙΚ-2171
m3
m3
m3
m3
2,10
21,20
5,30
1,40
1,70
15,7*
5*
0,90
1,50
14*
4,5*
0,80
-19,05%
-25,94%
-5,66%
-35,71%
ΟΙΚ-2172
ΟΙΚ-2173
m3
m3
6,70
4,80
6,70
5,00
6,00
4,50
4,17%
ΟΙΚ-2177
ton x 10 m
5,30
5,60
5,00
5,66%
ΟΙΚ-2178
ton x 10 m
2,10
2,20
2,00
4,76%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 2 / 47
Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
20.42
21
21.01
21.01.01
21.01.01.01
21.01.01.02
21.01.01.03
21.01.01.04
21.01.02
21.01.02.01
21.01.02.02
21.01.02.03
21.01.02.04
21.01.02.05
21.02
21.03
21.03.01
21.03.02
21.03.03
21.03.04
22
22.01.Μ
22.02.Μ
22.03
22.04
22.05
22.10
22.10.01.Μ
22.10.02.Μ
22.10.03.Μ
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με
αυτοκίνητο
21. ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων
Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα
Ισχύος έως 1,0 ΗΡ
Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ
Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ
Ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ
Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα.
Ισχύος έως 1,0 kW
Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW
Ισχύος 3,0 έως 5,0 kW
Ισχύος 5,0 έως 7,5 kW
Ισχύος 8,0 έως 10,0 kW
Γραμμικά στραγγιστήρια από τσιμεντοσωλήνες Φ200 με
περίβλημα γεωυφάσματος.
Γραμμικά στραγγιστήρια από διάτρητους πλαστικούς σωλήνες
με περίβλημα γεωυφάσματος
Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 100 mm
Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 140 mm
Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 160 mm
Στραγγιστήρια με διάτρητους σωλήνες D 200 mm
22. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή
Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή
Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαιρέσεως
Καθαιρέσεις πλινθοδομών
Διαλογή των χρησίμων πλίνθων από τα προϊόντα
καθαιρέσεως
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα
Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών,
τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με
εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής
Καθαίρεση ειδικών τμημάτων σκυροδεμάτων με δυσχερή
εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΟΙΚ-2180
Ε.Μ.
m3.km
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
0,50
ΟΙΚ 2185
ΟΙΚ 2185
ΟΙΚ 2186
ΟΙΚ 2186
h
h
h
h
2,10
2,70
3,40
4,10
2,80
3,40
4,50
6,70
2,50
3,00
4,00
6,00
33,33%
25,93%
32,35%
63,41%
ΟΙΚ 2185
ΟΙΚ 2185
ΟΙΚ 2186
ΟΙΚ 2186
ΟΙΚ 2186
h
h
h
h
h
2,10
2,70
3,40
4,80
6,00
3,10
3,30
4,50
7,30
11,20
2,80
3,00
4,00
6,50
10,00
47,62%
22,22%
32,35%
52,08%
86,67%
ΟΔΟ-2861
m
19,90
16,80
15,00
-15,58%
ΥΔΡ-6620.1
ΥΔΡ-6620.2
ΥΔΡ-6620.3
ΥΔΡ-6620.4
m
m
m
m
8,10
13,40
17,30
22,60
7,90
9,00
11,20
16,90
7,00
8,00
10,00
15,00
-2,47%
-32,84%
-35,26%
-25,22%
ΟΙΚ-2202
ΟΙΚ-2204
m3
m3
26,50
33,20
16,9*
22,5*
15*
20*
-36,23%
-32,23%
ΟΙΚ-2212
ΟΙΚ-2222
m3
m3
5,30
33,20
5,60
15,70
5,00
14,00
5,66%
-52,71%
ΟΙΚ-2223
m3
13,40
11,20
10,00
-16,42%
ΟΙΚ-2226
m3
66,20
28*
25*
-57,70%
ΟΙΚ-2226
m3
199,00
112,5*
100*
-43,47%
ΟΙΚ-2226
M*cm
11,60
11,2*
10*
-3,45%
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 3 / 47
Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ-2226
m3
92,70
56*
50*
-39,59%
ΟΙΚ-2226
M*cm
23,00
16,9*
15*
-26,52%
ΟΙΚ-2226
M*cm
34,60
28*
25*
-19,08%
ΟΙΚ-2236
m2
4,80
7,90
7,00
64,58%
ΟΙΚ-2237
m2
6,70
11,20
10,00
67,16%
ΟΙΚ-2238
m2
4,80
4,50
4,00
-6,25%
ΟΙΚ-2239
m2
8,10
3,50
7,80
7,00
-3,70%
ΟΙΚ-2241
m2
6,70
6,00
ΟΙΚ-2241
ΟΙΚ-2252
m2
m2
6,70
9,00
5,60
8,00
5,00
-16,42%
ΟΙΚ-2261A
ΟΙΚ-2261B
ΟΙΚ-2261Γ
ΟΙΚ-2261Δ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
9,40
13,40
15,90
22,60
5,60
9,00
11,20
16,70
5,00
8,00
10,00
15,00
-40,43%
-32,84%
-29,56%
-26,11%
ΟΙΚ-2264.1Α
ΟΙΚ-2264.1Β
τεμ
τεμ
39,80
53,00
22,50
28,00
20,00
25,00
-43,47%
Αρθρο
Αναθεώρησης
22.23
22.30
22.30.01
22.30.02
22.30.03
22.30.04
22.30.05
Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από
οπλισμένο σκυρόδεμα.
Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης
Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών,
τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με
εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής
Καθαίρεση ειδικών τμημάτων σκυροδεμάτων με δυσχερή
εφαρμογή τεχνικών μή διαταραγμένης κοπής προκειμένου να
δημιουργηθεί αντισεισμικός αρμός εντός του σώματος του
κτιρίου ή με όμορο κτίριο
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και
οιουδήποτε πάχους
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
πλακών
Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό
άνω του 50%
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
πλακών
Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό
άνω του 50%
Καθαίρεση επικεραμώσεων
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων
κεράμων
Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό
άνω του 50%
Καθαίρεση επιχρισμάτων
Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές
Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2
Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2
Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2
Για οπές επιφανείας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2
Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m2 και έως 1,00 m2
22.30.06
22.30.07
Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,00 m2 και έως 1,50 m2
Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m2 και έως 2,00 m2
ΟΙΚ-2264.1Γ
τεμ
59,60
33,50
30,00
-43,79%
22.30.08
Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2
ΟΙΚ-2264.1Δ
τεμ
66,20
39,00
35,00
-41,09%
22.31
22.31.01
Διάνοιξη αυλακιού σε πλινθοδομή
Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m
ΟΙΚ-2265Α
m
8,10
7,75
7,00
-4,32%
22.15
22.15.01.Μ
22.15.02.Μ
22.15.03.Μ
22.20
22.20.01
22.20.02
22.21
22.21.01
22.21.02
22.22
22.22.01
22.22.02
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 4 / 47
Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
-47,17%
Αριθ. Τιμολ.
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
22.65
22.65.01
22.65.02
22.70
22.70.01
Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m
Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή
Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές
Για οπές επιφανείας 0,51 m2 έως 1,00 m2
Για οπές επιφανείας 1,01 m2 έως 1,50 m2
Για οπές επιφανείας 1,51 m2 έως 2,00 m2
Για οπές επιφανείας 2,01 m2 έως 2,50 m2
Διάνοιξη αυλακιού σε λιθοδομή ή άοπλο σκυρόδεμα
Για πλάτος αυλακιού έως 0,10 m
Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,10 m και έως 0,20 m
Για πλάτος αυλακιού άνω των 0,20 m και έως 0,30 m
Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα
Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m
Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων
Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων
Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης
Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης
Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου
Καθαίρεση οροφοκονιαμάτων
Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών
επιστρώσεων
Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από μοριοσανίδες ή ινοσανίδες
ή γυψοσανίδες
Καθαίρεση επένδυσης τοίχων από φύλλα λαμαρίνας ή
αλουμινίου
Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων
Για ξύλινα κιγκλιδώματα
Για μεταλλικά κιγκλιδώματα
Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων
Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας
22.70.02
Για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου
22.70.03
22.71
22.72
Για τοιχοπετάσματα επιχρισμένα
Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες
Αποξήλωση ξυλίνoυ φέροντος οργανισμού πατωμάτων
22.31.02
22.35
22.36
22.36.01.Μ
22.36.02.Μ
22.36.03.Μ
22.36.04.Μ
22.37
22.37.01.Μ
22.37.02.Μ
22.37.03.Μ
22.40
22.40.01
22.40.02
22.45
22.50
22.51
22.52
22.53
22.54
22.55
22.56
22.60
22.61
22.62
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
11,25
3,90
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
10,00
-16,04%
3,50
-4,88%
Ε.Μ.
m
τεμ
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
13,40
4,10
ΟΙΚ-2268Α
ΟΙΚ-2268Β
ΟΙΚ-2268Γ
ΟΙΚ-2268Δ
τεμ
τεμ
τεμ
τεμ
66,20
79,40
92,70
106,00
45*
56*
67*
78*
40*
50*
60*
70*
-32,02%
-29,47%
-27,72%
-26,42%
ΟΙΚ-2269Α
ΟΙΚ-2269Β
ΟΙΚ-2269Γ
μμ
μμ
μμ
33,20
39,80
46,40
16,7*
22,5*
28*
15*
20*
25*
-49,70%
-43,47%
-39,66%
ΟΙΚ-2271Α
ΟΙΚ-2272Α
ΟΙΚ-2275
ΟΙΚ-2275
ΟΙΚ-5276
ΟΙΚ-2275
ΟΙΚ-2275
ΟΙΚ-2252
ΟΙΚ-6102
ΟΙΚ-6102
τεμ
τεμ
m2
m2
m3
m2
m2
m2
kg
kg
39,80
53,00
19,90
5,30
66,20
2,70
2,10
2,70
0,50
0,40
22,50
28,00
16,80
5,60
56,00
2,60
5,60
9,00
0,45
0,35
20,00
25,00
15,00
5,00
50,00
2,30
5,00
8,00
0,40
0,30
-43,47%
-47,17%
-15,58%
5,66%
-15,41%
-3,70%
166,67%
233,33%
-10,00%
-12,50%
ΟΙΚ-2236
m2
1,40
2,20
2,00
57,14%
ΟΙΚ-2239
m2
2,70
2,70
2,40
ΟΙΚ-2275
m2
3,40
3,40
3,00
ΟΙΚ-2275
ΟΙΚ-2275
m3
kg
39,80
0,40
56,00
0,35
50,00
0,30
40,70%
-12,50%
ΟΙΚ-2275
m2
5,30
5,00
4,50
-5,66%
ΟΙΚ-2275
ΟΙΚ-2275
ΟΙΚ-2241
ΟΙΚ-2275
m2
m2
m2
m3
6,70
13,40
10,60
53,00
6,20
11,20
6,70
45,00
5,50
10,00
6,00
40,00
-7,46%
-16,42%
-36,79%
-15,09%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΟΙΚ-2265Β
ΟΙΚ-2267
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 5 / 47
Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
23
23.01
23.02
23.03
23.04
23.05
23.06
23.10
23.10.01
23.10.02
23.10.03
23.14
23.20
23.21
31
31.01
31.02
31.02.01
31.02.02
32
32.01
32.01.01
32.01.02
32.01.03
32.01.04
32.01.05
32.01.06
32.01.07
32.02
32.02.01
32.02.02
32.02.03
32.02.04
32.02.05
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
23. ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
Ικριώματα για την εκτέλεση ειδικών εργασιών
Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά
Τροποποιήσεις-συμπληρώσεις υφισταμένων ικριωμάτων
Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων
Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου
Αναρτημένα δάπεδα εργασίας (φορεία)
Δαπάνη κινητοποίησης - αποκινητοποίησης.
Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας έως 200 kg
Ημερήσια δαπάνη φορείου ανυψωτικής ικανότητας 200 έως
500 kg
Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων
Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα
Αντιστηρίξεις με την μέθοδο Βερολίνου
31. ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ - ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ
Χαλικόδεμα των 175 kg τσιμέντου
Γαρμπιλοδέματα
Για γαρμπιλόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3
Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3
32. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37
Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση
σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ-2301
ΟΙΚ-2302
ΟΙΚ-2303
ΟΙΚ-2304
ΟΙΚ-2304
ΟΙΚ-2303
m3
m2
m2
m2
m2
m2
153,00
4,10
6,70
1,40
10,60
13,40
168,00
5,60
5,60
2,80
5,60
9,00
150,00
4,50
5,00
2,50
5,00
8,00
9,80%
36,59%
-16,42%
100,00%
-47,17%
-32,84%
ΟΙΚ-2303
ΟΙΚ-2303
κ.α.
κ.α.
398,00
159,00
280,00
90,00
250,00
80,00
-29,65%
ΟΙΚ-2303
ΟΙΚ-2314.1
ΟΙΚ-2312
ΟΙΚ-2312
κ.α.
m2
m3
m
212,00
0,70
133,00
358,00
135,00
0,65
129,00
337,00
120,00
0,60
115,00
300,00
-36,32%
-7,14%
-3,01%
-5,87%
ΟΙΚ-3101
m3
66,20
67,00
60,00
1,21%
ΟΙΚ-3207
ΟΙΚ-3208
m3
m3
92,70
97,90
73,00
78,00
65,00
70,00
-21,25%
-20,33%
ΟΙΚ 3211
ΟΙΚ 3212
ΟΙΚ-3213
ΟΙΚ-3214
ΟΙΚ 3215
ΟΙΚ 3215
ΟΙΚ 3216
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
79,40
86,10
99,30
113,00
120,00
130,00
153,00
73,00
78,00
84,00
90,00
95,00
101,00
112,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
100,00
-8,06%
-9,41%
-15,41%
-20,35%
-20,83%
-22,31%
-26,80%
ΟΙΚ 3211
ΟΙΚ 3212
ΟΙΚ-3213
ΟΙΚ-3214
ΟΙΚ 3215
m3
m3
m3
m3
m3
86,10
92,70
106,00
127,00
133,00
67,00
73,00
78,00
84,00
90,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
-22,18%
-21,25%
-26,42%
-33,86%
-32,33%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 6 / 47
Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
-43,40%
Αριθ. Τιμολ.
32.05
32.05.01
32.05.02
32.05.03
32.05.04
32.10
32.11
32.15
32.20
32.25
32.25.01
32.25.02
32.25.03
32.25.04
32.25.05
33
33.01
33.01.01
33.01.02
33.01.03
33.01.04
34
34.01
34.01.01
34.01.02
34.01.03
34.02
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Αρθρο
Αναθεώρησης
Σκυροδέματα μικρών έργων
ΟΙΚ 3211
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
ΟΙΚ 3212
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
ΟΙΚ 3213
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΟΙΚ 3214
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
Προκατασκευασμένα τοιχοπετάσματα από οπλισμένο
ΟΙΚ 3215
σκυρόδεμα
ΟΙΚ 3215
Προκατασκευασμένες πρόπλακες από σκυρόδεμα
Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με
ΟΙΚ 7933.1
διογκωμένη πολυστερίνη
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος προσθηκών καθ' ύψος
υπάρχοντος οικοδομήματος, όταν το ύψος υπερβαίνει τα 15,00
ΟΙΚ 3218
m
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας,
όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν
υπερβαίνει τα 30,00 m3
ΟΙΚ 3223Α.3
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12
ΟΙΚ-3223Α.4
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15
ΟΙΚ-3223Α.5
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
ΟΙΚ 3223Α.6
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25
ΟΙΚ 3223Α.7
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
33. ΘΗΡΑΪΚΟΔΕΜΑΤΑ
Κατασκευή στρώσεων από θηραϊκόδεμα
ΟΙΚ-3301
Με ισχνό θηραϊκόδεμα
ΟΙΚ-3302
Με μέτριο θηραϊκόδεμα
ΟΙΚ-3303
Με ισχυρό θηραϊκόδεμα
Με ισχυρό θηραϊκόδεμα με προσθήκη 100 kg τσιμέντου ανά
ΟΙΚ-3304
m3
34. ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ
Κατασκευές από λιθόδεμα με κροκάλες και χαλικόδεμα ή
σκυρόδεμα
Με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα με 150 kg τσιμέντο
ΟΙΚ-3401.1
ανά m3
Με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με
ΟΙΚ-3401.2
200 kg τσιμέντο ανα m3
Με λιθόδεμα από κροκάλες και χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα με
ΟΙΚ-3402.1
250 kg τσιμέντο ανα m3
Κατασκευές από λιθόδεμα με αργούς λίθους λατομείου και
χαλικόδεμα ή σκυρόδεμα
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 7 / 47
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
m3
m3
m3
m3
99,30
106,00
121,00
140,00
90,00
95,00
101,00
106,00
80,00
85,00
90,00
95,00
-9,37%
-10,38%
-16,53%
-24,29%
m3
m3
464,00
398,00
337,00
280,00
300,00
250,00
-27,37%
-29,65%
m3
42,40
33,50
30,00
-20,99%
m3
39,80
22,50
20,00
-43,47%
m3
m3
m3
m3
m3
26,50
33,20
39,80
42,40
46,40
16,80
16,80
16,80
22,50
22,50
15,00
15,00
15,00
20,00
20,00
-36,60%
-49,40%
-57,79%
-46,93%
-51,51%
m3
m3
m3
53,00
54,30
57,00
53,00
56,00
59,00
47,50
50,00
52,50
3,13%
3,51%
m3
59,60
62,00
55,00
4,03%
m3
53,00
56,00
50,00
5,66%
m3
58,20
61,00
55,00
4,81%
m3
63,50
67,50
60,00
6,30%
Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
34.02.01
34.02.02
35
35.01
35.01.01
35.01.02
35.01.03
35.02
35.03
35.04
38
38.01
38.02
38.03
38.04
38.05
38.06
38.10
38.13
38.14
38.14.01
38.14.02
38.15
38.16
38.17
38.18
38.20
38.20.01
38.20.02
38.20.03
38.25
38.30
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Με λιθόδεμα από αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή
σκυρόδεμα των 200 kg τσιμέντου ανά m3
Με λιθόδεμα από αργούς λίθους λατομείου και χαλικόδεμα ή
σκυρόδεμα των 250 kg τσιμέντου ανά m3
35. ΚΙΣΗΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΚΥΨΕΛΟΔΕΜΑΤΑ ΠΕΡΛΙΤΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΚΩΡΙΟΔΕΜΑΤΑ
Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα.
Με ισχνό κισηρόδεμα
Με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 100 kg τσιμέντο ανά m3
Με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 150 kg τσιμέντο ανά m3
Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την
μόνωση δωμάτων.
Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 800
kg/m3
Κατασκευή στρώσεων περλιτοδέματος των 200 kg στσιμέντου
ανά m3
38. ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ
Ξυλότυποι χυτών τοίχων
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας
Καμπύλοι ξυλότυποι διπλής καμπυλότητας
Προσαύξηση τιμής ξυλοτύπων λόγω ύψους
Πρόσθετη τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων
Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων
Πλαστικότυποι φατνωματικών πλακών
Με φατνώματα ύψους 300 mm
Με φατνώματα ύψους 425 mm
Μεταλλότυποι υποστηλωμάτων ορθογωνικής διατομής
Μεταλλότυποι υποστηλωμάτων κυλινδρικής διατομής
Προσαύξηση τιμής μεταλλοτύπων λόγω ύψους
Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από
σκυρόδεμα
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
Χαλύβδινοι οπλισμοί λείοι κατηγορίας Β500Α (S220s)
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)
Δομικά πλέγματα B500C (S500s)
Προσαύξηση τιμής σιδηροπλισμών ειδικών κατασκευών
Οπλισμός σκυροδέματος από ανοξείδωτο χάλυβα
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ-3401.1
m3
59,60
64,50
57,50
8,22%
ΟΙΚ-3401.1
m3
66,20
70,00
62,50
5,74%
ΟΙΚ-3501
ΟΙΚ-3502
ΟΙΚ-3503
m3
m3
m3
102,00
106,00
109,00
73,00
84,00
90,00
65,00
75,00
80,00
-28,43%
-20,75%
-17,43%
ΟΙΚ 3504
m3
133,00
110,00
100,00
-17,29%
ΟΙΚ 3505
m3
159,00
135,00
120,00
-15,09%
ΟΙΚ 3506
m3
127,00
100,00
90,00
-21,26%
ΟΙΚ 3801
ΟΙΚ 3811
ΟΙΚ 3816
ΟΙΚ 3821
ΟΙΚ 3823
ΟΙΚ 3824
ΟΙΚ 3841
ΟΙΚ 3841
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
13,40
17,30
15,30
39,80
53,00
8,10
5,80
19,60
13,50
22,50
15,70
22,50
39,00
7,80
5,60
20,25
12,00
20,00
14,00
20,00
35,00
7,00
5,00
18,00
0,75%
30,06%
2,61%
-43,47%
-26,42%
-3,70%
-3,45%
3,32%
ΟΙΚ 3816
ΟΙΚ 3816
ΟΙΚ 3816
ΟΙΚ 3816
ΟΙΚ 3817
m2
m2
m2
m2
m2
33,20
39,80
26,50
33,20
6,70
16,80
22,50
16,80
22,50
5,60
15,00
20,00
15,00
20,00
5,00
-49,40%
-43,47%
-36,60%
-32,23%
-16,42%
ΟΙΚ 3816
m
2,30
2,80
2,50
21,74%
ΟΙΚ-3872
ΟΙΚ-3873
ΟΙΚ-3873
ΟΙΚ 3876
kg
kg
kg
kg
1,20
1,20
1,10
0,30
1,13
1,07
1,01
0,28
1,00
0,95
0,90
0,25
-5,83%
-10,83%
-8,18%
-6,67%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 8 / 47
Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
38.30.01
38.30.02
38.35
38.40
38.45
41
41.01
41.02
41.02.01
41.02.02
42
42.01
42.05
42.05.01
42.05.02
42.05.03
42.11
42.11.01
42.11.02
42.11.03
42.26
42.51
42.51.01
42.51.02
42.51.03
42.65
43
43.01
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Ανοξείδωτοι οπλισμοί λείοι
Ανοξείδωτοι οπλισμοί με νευρώσεις
Ειδικός οπλισμός ενισχύσεων από τιτάνιο
Εφαρμογή προέντασης
Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων
41. ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
Λιθοπληρώσεις τάφρων και στραγγιστηρίων
Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή
Λιθόστρωτα μέσου πάχους έως 25 cm
Λιθόστρωτα μέσου πάχους άνω των 25 cm
42. ΑΡΓΟΛΙΘΟΔΟΜΕΣ
Αργολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150 kg
τσιμέντου
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές
όψεις
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής
όψεως
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών
όψεων
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 400 kg
τσιμέντου
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα χωρίς ορατές
όψεις
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα μιάς ορατής
όψεως
Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών
όψεων
Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών
Κοινές γωνιολιθοδομές
Κοινές γωνιολιθοδομές με ασβεστοκονίαμα 1:2 1/2
Κοινές γωνιολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 150
kg τσιμέντου
Κοινές γωνιολιθοδομές με τσιμεντοασβεστοκονίαμα 400 kg
τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου
Προσαύξηση τιμής αργολιθοδομών και γωνιολιθοδομών ανά
2,0 m προσθέτου ύψους
43. ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ
Λιθοδομές ανωδομών
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
5,00
5,00
73,00
7,80
2,20
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
4,50
-33,33%
4,50
-33,33%
65,00
-2,41%
7,00
11,43%
2,00
22,22%
Ε.Μ.
kg
kg
kg
kg
m2
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
7,50
7,50
74,80
7,00
1,80
ΟΙΚ 4104
m3
35,80
28,00
25,00
-21,79%
ΟΙΚ-4106
ΟΙΚ-4107
m2
m2
6,70
19,90
9,00
20,20
8,00
18,00
34,33%
1,51%
ΟΙΚ 4201
m3
79,40
56,00
50,00
-29,47%
ΟΙΚ-4205
m3
79,40
61,00
55,00
-23,17%
ΟΙΚ-4206
m3
86,10
67,00
60,00
-22,18%
ΟΙΚ-4207
m3
92,70
73,00
65,00
-21,25%
ΟΙΚ-4211
m3
79,40
64,00
57,50
-19,40%
ΟΙΚ-4212
m3
86,10
70,00
62,50
-18,70%
ΟΙΚ-4213
ΟΙΚ 4226
m3
μμ
99,30
19,90
75,00
11,20
67,50
10,00
-24,47%
-43,72%
ΟΙΚ-4251
m3
199,00
112,00
100,00
-43,72%
ΟΙΚ-4257
m3
212,00
118,00
105,00
-44,34%
ΟΙΚ-4262
m3
219,00
123,00
110,00
-43,84%
ΟΙΚ 4265
m3
9,40
5,60
5,00
-40,43%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΟΙΚ 3873
ΟΙΚ 3873
ΟΙΚ 3874
ΟΙΚ 3874
ΟΙΚ 3873
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 9 / 47
Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
43.01.01
43.01.02
43.01.03
43.05
43.05.01
43.05.02
43.06
43.06.01
43.06.02
43.21
43.22
43.51
43.56
43.60
43.60.01
43.60.02
45
45.01
45.01.01
45.01.02
45.03
45.04
45.05
45.05.01
45.05.02
45.05.03
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοκονίαμα 1:2 1/2
Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των
150 kg τσιμέντου
Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg
τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου
Λιθοδομές θεμελίων
Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των
150 kg τσιμέντου
Λιθοδομές θεμελίων με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg
τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου
Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης
Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου
Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με
τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3
ασβέστου
Προσαύξηση τιμής λιθοδομών ανά 2,0 m προσθέτου ύψους
Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων
Ξυστές ογκολιθοδομές
Ξυστές επενδύσεις τοίχων (καπλαμάς)
Πρόσθετη τιμή λιθοδομών για προσθήκη ορόφου
Πρόσθετη τιμή λιθοδομών για προσθήκη ορόφου σε ύψος από
8,00 m μέχρι 15,00 m.
Πρόσθετη τιμή λιθοδομών για προσθήκη ορόφου σε ύψος άνω
των 15,00 m
45. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ
Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου
Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου
Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου
Διαμόρφωση όψεων ακανονίστων (ημιεμπλέκτων) λιθοδομών
Διαμόρφωση όψεων πολυγωνικών λιθοδομών (μωσαϊκό)
Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών
Διαμόρφωση όψεων ημιξέστων, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων
λιθοδομών
Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ψευδοϊσοδόμων
λιθοδομών
Διαμόρφωση όψεων ξεστών, εμπλέκτων, ισοδόμων
λιθοδομών
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
90,00
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
80,00
-35,71%
Ε.Μ.
m3
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
140,00
ΟΙΚ-4307
m3
143,00
93,00
82,50
-34,97%
ΟΙΚ-4313
m3
118,00
95,00
85,00
-19,49%
ΟΙΚ-4305
m3
99,30
78,00
70,00
-21,45%
ΟΙΚ-4311
m3
90,00
81,00
72,50
-10,00%
ΟΙΚ-4306
m3
110,00
84,00
75,00
-23,64%
ΟΙΚ-4312
ΟΙΚ 4321
ΟΙΚ 4307
ΟΙΚ 4307
ΟΙΚ-4356.1
m3
m3
m3
m3
m3
120,00
9,40
153,00
418,00
490,00
87,00
5,60
106,00
168,00
196,00
77,50
5,00
95,00
150,00
175,00
-27,50%
-40,43%
-30,72%
-59,81%
-60,00%
ΟΙΚ-4401
m3
13,40
8,40
7,50
-37,31%
ΟΙΚ-4402
m3
33,20
16,80
15,00
-49,40%
ΟΙΚ-4501
ΟΙΚ-4502
ΟΙΚ 4503
ΟΙΚ 4504
m2
m2
m2
m2
19,90
26,50
27,90
33,20
9,00
11,20
13,50
16,80
8,00
10,00
12,00
15,00
-54,77%
ΟΙΚ-4511
m2
49,00
22,50
20,00
-54,08%
ΟΙΚ-4515
m2
59,60
28,00
25,00
-53,02%
ΟΙΚ-4525
m2
55,60
28,00
25,00
-49,64%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΟΙΚ-4301
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 10 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
-57,74%
-51,61%
-49,40%
Αριθ. Τιμολ.
45.06
46
46.01
46.01.01
46.01.02
46.01.03
46.01.04
46.01.05
46.02
46.02.01
46.02.02
46.02.03
46.02.04
46.02.05
46.10
46.10.01
46.10.02
46.10.03
46.10.04
46.10.05
46.10.06
46.15
46.15.01
46.15.02
47
47.01
47.01.01
47.01.02
47.02
47.02.01
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Διαμόρφωση όψεων γωνιολιθοδομών από μαλακούς
γωνιολίθους λατομείου
46. ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους
οπτοπλίνθους 6x9x19 cm
Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι)
Πάχους 2 πλίνθων
Οπτοπλινθοδομές με πλήρεις τυποποιημένους οπτοπλίνθους
6x9x19 cm
Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
Πάχους 1 (μιάς)πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικοί τοίχοι)
Πάχους 2 πλίνθων
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους
οπτοπλίνθους 9x12x19 cm
Πάχους 1/4 πλίνθου (όρθια τούβλα)
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
Πάχους 3/4 πλίνθου
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερμπατικές)
Πάχους 2 πλίνθων
Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους
οπτοπλίνθους 9x19x24 cm ή και μεγαλυτέρων διαστάσεων
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)
47. ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ ΜΕ ΛΟΙΠΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm
Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150
kg τσιμέντου
Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3
ασβέστου
Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x15x39 cm
Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150
kg τσιμέντου
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ 4531
m2
33,20
16,80
15,00
-49,40%
ΟΙΚ-4621.1
ΟΙΚ-4622.1
ΟΙΚ-4623.1
ΟΙΚ-4624.1
ΟΙΚ-4625.1
m2
m2
m2
m2
m2
17,30
20,80
40,30
63,30
80,60
16,80
19,50
33,50
45,00
61,00
15,00
17,50
30,00
40,00
55,00
-2,89%
-6,25%
-16,87%
-28,91%
-24,32%
ΟΙΚ-4641
ΟΙΚ-4642
ΟΙΚ-4642
ΟΙΚ-4644
ΟΙΚ-4645
m2
m2
m2
m2
m2
19,90
24,00
46,40
66,20
86,10
19,70
22,50
36,50
47,50
64,50
17,50
20,00
32,50
42,50
57,50
-1,01%
-6,25%
-21,34%
-28,25%
-25,09%
ΟΙΚ-4661.1
ΟΙΚ-4662.1
ΟΙΚ-4663.1
ΟΙΚ-4664.1
ΟΙΚ-4665.1
ΟΙΚ-4666.1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
17,90
23,00
28,80
34,60
51,80
68,80
19,75
22,50
28,00
33,50
50,50
67,50
17,50
20,00
25,00
30,00
45,00
60,00
10,34%
-2,17%
-2,78%
-3,18%
-2,51%
-1,89%
ΟΙΚ-4662.1
ΟΙΚ-4662.1
m2
m2
23,00
46,00
22,50
39,00
20,00
35,00
-2,17%
-15,22%
ΟΙΚ-4701
m2
19,90
19,70
17,50
-1,01%
ΟΙΚ-4702
m2
20,60
20,00
18,00
-2,91%
ΟΙΚ-4701
m2
18,70
18,00
16,00
-3,74%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 11 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
47.02.02
47.03
47.03.01
47.03.02
47.04
47.04.01
47.04.02
47.10
47.10.01
47.10.02
47.10.03
47.10.04
47.15
47.20
47.20.01
47.20.02
47.20.03
47.25
48
48.01
48.01.01
48.01.02
48.01.03
48.01.04
48.02
48.02.01
48.02.02
48.02.03
48.02.04
48.35
48.35.01
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3
ασβέστου
Τοιχοδομές με κισηροπλίνθους 19x19x39 cm
Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150
kg τσιμέντου
Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3
ασβέστου
Τοιχοδομές με κισηροπλίνθους 19x15x39 cm
Με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150
kg τσιμέντου
Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3
ασβέστου
Τοιχοδομές με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή
παρεμφερή
Τοίχοι πάχους 10 cm από δομικά στοιχεία 60x25x10 cm
Τοίχοι πάχους 15 cm από δομικά στοιχεία 60x25x15 cm
Τοίχοι πάχους 20 cm από δομικά στοιχεία 60x25x20 cm
Τοίχοι πάχους 25 cm από δομικά στοιχεία 60x25x25 cm
Τοιχοδομές με γυψότουβλα πάχους 8,0 cm
Τοιχοδομές με ασβεστοαμμόλιθους
Τοίχοι πάχους 115 mm από στοιχεία 115x240x113 mm
Τοίχοι πάχους 175 mm από δομικά στοιχεία 175x240x113 mm
Τοίχοι πάχους 240 mm από δομικά στοιχεία 240x240x113 mm
Προσαύξηση τιμής τοίχων καμπύλης κάτοψης
48. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ (ΑΨΙΔΩΝ, ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ,
κλπ)
Πλινθοδομές αψίδων ή θόλων
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικές)
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικές)
Πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερμπατικές)
Πάχους 2 πλίνθων
Πλινθοδομές επιφανείας μικρότερης από 1,00 m2
Πάχους 1/4 πλίνθου (με όρθια τούβλα)
Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικές)
Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικές)
Πάχους 1 1/2 πλίνθου (υπερμπατικές)
Καπνοδόχοι από προκατασκευασμένα στοιχεία
Με σπονδύλους σχήματος (Γ)
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ-4702
m2
19,30
18,50
16,50
-4,15%
ΟΙΚ-4711
m2
21,20
22,50
20,00
6,13%
ΟΙΚ-4712
m2
21,90
23,00
20,50
5,02%
ΟΙΚ-4713
m2
22,60
20,00
18,00
-11,50%
ΟΙΚ-4714
m2
23,30
20,50
18,50
-12,02%
ΟΙΚ 4713
ΟΙΚ 4713
ΟΙΚ 4713
ΟΙΚ 4713
ΟΙΚ 4713
m2
m2
m2
m2
m2
19,90
29,10
39,80
47,70
13,40
19,70
28,00
36,50
45,00
15,70
17,50
25,00
32,50
40,00
14,00
-1,01%
-3,78%
-8,29%
-5,66%
17,16%
ΟΙΚ 4713
ΟΙΚ 4713
ΟΙΚ 4713
ΟΙΚ 4713
m2
m2
m2
m2
17,30
24,00
33,20
4,10
16,75
25,30
33,70
3,90
15,00
22,50
30,00
3,50
-3,18%
5,42%
ΟΙΚ-4811.1
ΟΙΚ-4812.1
ΟΙΚ-4813.1
ΟΙΚ-4814.1
m2
m2
m2
m2
23,00
41,10
66,20
198,00
28,00
33,50
45,00
67,50
25,00
30,00
40,00
60,00
21,74%
-18,49%
-32,02%
-65,91%
ΟΙΚ-4831.1
ΟΙΚ-4832.1
ΟΙΚ-4833.1
ΟΙΚ-4834.1
m2
m2
m2
m2
30,50
40,30
63,50
106,00
22,50
33,70
50,50
78,00
20,00
30,00
45,00
70,00
-26,23%
-16,38%
-20,47%
-26,42%
ΟΙΚ-4835
m
37,10
36,50
32,50
-1,62%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 12 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
1,51%
-4,88%
Αριθ. Τιμολ.
48.35.02
48.35.03
48.40
48.40.01
48.40.02
48.50
48.60
48.60.01
48.60.02
48.60.03
48.60.04
48.60.05
49
49.01
49.01.01
49.01.02
49.05
49.10
50
50.01
50.01.01
50.01.02
50.10
50.15
50.15.01
50.15.02
51
51.01
51.02
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Με σπονδύλους σχήματος (Π)
Με σπονδύλους πλήρους ορθογωνικής διατομής
Πυρίμαχες πλινθοδομές
Με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x3 cm
Με πυρότουβλα διαστάσεων 23x11x6cm
Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές
Τοιχοδομές από δομικά στοιχεία τύπου YTONG
Tοιχοποιίες πάχους 10 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x10
cm
Tοιχοποιίες πάχους 15 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x15
cm
Tοιχοποιίες πάχους 20 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x20
cm
Tοιχοποιίες πάχους 25 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x25
cm
Tοιχοποιίες πάχους 30 cm με στοιχεία διαστάσεων 60x25x30
cm
49. ΔΙΑΖΩΜΑΤΑ (ΣΕΝΑΖ) - ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΤΟΙΧΟΔΟΜΩΝ
Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων
Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων
Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα
Αγκυρώσεις τοιχοδομών στον φέροντα οργανισμό με
γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα μεταλλικά στοιχεία
50. ΥΑΛΟΤΟΙΧΟΙ - ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ
Κατασκευή υαλοτοίχων
Από υαλόπλινθους κοινούς
Από πυράντοχους υαλόπλινθους
Εξωτερικά τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση
εξωτερικά με τσιμεντοσανίδα και εσωτερικά με γυψοσανίδα
Τυποποιημένα κινητά διαχωριστικά χώρων υγιεινής
βιομηχανικής προέλευσης
Πετάσματα συμπαγή από συνθετικές ρητίνες, πάχους 10 mm
Πετάσματα αλουμινίου
51. ΞΥΛΙΝΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία
Επάλειψη ξυλείας με μείγμα πίσσας
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
39,00
45,00
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
35,00
-2,01%
40,00
16,88%
Ε.Μ.
m
m
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
39,80
38,50
ΟΙΚ-4844
ΟΙΚ-4845
ΟΙΚ 4622.1
m3
m3
m2
1192,00
663,00
109,00
675,00
450,00
56,00
600,00
400,00
50,00
-43,37%
-32,13%
-48,62%
ΟΙΚ 4713
m2
21,20
22,50
20,00
6,13%
ΟΙΚ 4713
m2
31,80
33,50
30,00
5,35%
ΟΙΚ 4713
m2
42,40
39,00
35,00
-8,02%
ΟΙΚ 4713
m2
51,70
45,00
40,00
-12,96%
ΟΙΚ 4713
m2
63,50
56,00
50,00
-11,81%
ΟΙΚ 3213
ΟΙΚ 3213
ΥΔΡ 6630.1
m
m
m2
17,30
21,20
2,70
16,80
19,70
2,60
15,00
17,50
2,30
-2,89%
-7,08%
-3,70%
ΟΙΚ 3876
m
5,80
7,30
6,50
25,86%
ΟΙΚ-4811.1
ΟΙΚ-4812.1
m2
m2
199,00
511,00
135,00
450,00
120,00
400,00
-32,16%
-11,94%
ΟΙΚ-4713
m2
59,60
56,00
50,00
-6,04%
ΟΙΚ 4713
ΟΙΚ 4713
m2
m2
239,00
199,00
190,00
168,00
170,00
150,00
-20,50%
-15,58%
ΟΙΚ 5101
ΟΙΚ 5102
m3
m2
635,00
13,40
390,00
11,20
350,00
10,00
-38,58%
-16,42%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΟΙΚ-4835
ΟΙΚ-4835
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 13 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
51.03
51.04
51.04.01
51.04.02
51.04.03
52
52.01
52.01.01
52.01.02
52.02
52.02.01
52.02.02
52.10
52.10.01
52.10.02
52.13
52.21
52.22
52.23
52.26
52.27
52.27.01
52.27.02
52.31
52.32
52.32.01
52.32.02
52.36
52.36.01
52.36.02
52.36.03
52.41
52.43
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Μεταλλικές αιχμές πασσάλων
Έμπηξη ξύλινων πασσάλων
Πάσσαλοι διαμέτρου ή πλευράς μέχρι 20 cm
Πάσσαλοι μέσης διαμέτρου ή πλευράς 25 cm
Πάσσαλοι μέσης διαμέτρου ή πλευράς 30 cm
52. ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ - ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ
Ξύλινοι σκελετοί για μή φέρουσες οροφές και στέγες
Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή
Από ξυλεία ελάτου, πριστή
Σκελετοί πατωμάτων από δομική ξυλεία
Από ξυλεία πελεκητή
Από ξυλεία πριστή
Σκελετοί ξυλοπήκτων τοίχων
Από ξυλεία ελάτου, πελεκητή
Από ξυλεία ελάτου, πριστή
Πρέκια και ενισχυτικές ζώνες (σενάζ) από πελεκητή ξυλεία
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με σκουρέττα
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με μισόταυλες
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με παρατιθέμενες
τάβλες
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με
παρακαλυπτόμενα σκουρέττα
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με
παρακαλυπτόμένες μισόταβλες
Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 16 mm
Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 23 mm
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με σκουρέττα και
αρμοκάλυπτρα
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με μισόταυλες και
αρμοκάλυπτρα
Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 16 mm
Με μισόταβλες ελαχίστου πάχους 23 mm
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ημιπεραστές
διατομές
Με ημιπεραστά σκουρέττα, με λοξή ή ορθή πατούρα
Με ημιπεραστές μισόταβλες
Με ημιπεραστές τάβλες
Επενδύσεις σκελετών ξυλοπήκτων τοίχων με ταύλες ραμποτέ
Κατεργασία της ορατής επιφάνειας ξύλινων επενδύσεων
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
2,70
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
2,40
Ε.Μ.
kg
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
2,70
ΟΙΚ-5104
ΟΙΚ-5105
ΟΙΚ-5106
μμ
μμ
μμ
19,90
25,20
66,20
20,00
24,50
42,50
ΟΙΚ 5201
ΟΙΚ 5202
m3
m3
464,00
556,00
450,00
560,00
168,00
135,00
400,00
500,00
150
120
-3,02%
0,72%
ΟΙΚ 5203
ΟΙΚ 5204
m3
m3
536,00
635,00
225,00
200,00
450,00
500,00
200
180
-6,72%
-11,81%
ΟΙΚ 5211
ΟΙΚ 5212
ΟΙΚ 5213
ΟΙΚ 5221
ΟΙΚ 5222
m3
m3
m3
m2
m2
490,00
577,00
437,00
9,40
10,60
500,00
560,00
0,00
480,00
540,00
425,00
13,50
15,70
165,00
145,00
135,00
9,00
10,00
430,00
480,00
380,00
12,00
14,00
150
130
120
8
9
-2,04%
-6,41%
-2,75%
43,62%
48,11%
ΟΙΚ 5223
m2
13,40
16,80
11,00
15,00
10
25,37%
ΟΙΚ 5226
m2
9,40
14,60
9,00
13,00
8
55,32%
ΟΙΚ 5227
ΟΙΚ 5228
m2
m2
12,00
15,90
16,80
20,00
9,00
10,00
15,00
18,00
8
9
40,00%
25,79%
ΟΙΚ 5231
m2
12,70
19,00
13,50
17,00
12
49,61%
ΟΙΚ 5232
ΟΙΚ 5233
m2
m2
15,30
19,90
18,00
20,00
11,00
12,00
16,00
18,00
10
11
17,65%
0,50%
ΟΙΚ 5236
ΟΙΚ 5237
ΟΙΚ 5238
ΟΙΚ 5241
m2
m2
m2
m2
13,40
15,90
19,90
24,00
16,75
19,00
22,50
24,50
11,00
13,50
14,50
16,75
15,00
17,00
20,00
22,00
10
12
13
15
25,00%
19,50%
13,07%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΟΙΚ 5103
18,00
22,00
38,00
0,50%
-2,78%
-35,80%
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 14 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
2,08%
Αριθ. Τιμολ.
52.43.01
52.43.02
52.46
52.47
52.51
52.52
52.52.01
52.52.02
52.52.03
52.61
52.61.01
52.61.02
52.66
52.66.01
52.66.02
52.71
52.71.01
52.71.02
52.73
52.73.01
52.73.02
52.76
52.76.01
52.76.02
52.79
52.79.01
52.79.02
52.80
52.80.01
52.80.02
52.80.03
52.81
52.81.01
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Μερική κατεργασία (ροκάνισμα)
Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, τρίψιμο)
Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με πηχάκια
Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με καλαμωτή
Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με απλές μοριοσανίδες ή
ινοσανίδες
Επικαλύψεις σκελετών τοίχων με επενδυδεμένα φύλλα
μοριοσανίδων ή ινοσανίδων
Με φύλλα επενδεδυμένα με καπλαμά δρυός
Με φύλλα επενδεδυμένα με μαόνι ή οκουμέ
Με φύλλα επενδεδυμένα με φορμάικα
Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά)
Στέγη ξύλινη για βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος έως 6,00 m
Στέγη ξύλινηγια βυζαντινά κεραμίδια ανοίγματος 6,01 έως
12,00 m
Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή
τεχνητές πλάκες
Στέγη ξύλινη ανοίγματος έως 6,00 m
Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m
Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές
υλικό
Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m
Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m
Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με φύλλα λαμαρίνας
Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m
Στέγη ξύλινη, ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m
Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας
Ζευκτά από ξυλεία πελεκητή
Ζευκτά από ξυλεία πριστή
Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή
Τεγίδωση από ξυλεία πελεκητή
Τεγίδωση από ξυλεία πριστή
Σανίδωμα στέγης
Σανίδωμα στέγης με σκουρέττα
Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm
Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm
Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία
Με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
2,00
4,60
15,75
20,00
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
1,80
-4,76%
4,10
-4,17%
14,00
67,55%
18,00
-5,66%
Ε.Μ.
m2
m2
m2
m2
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
2,10
4,80
9,40
21,20
ΟΙΚ 5251
m2
10,60
13,50
12,00
27,36%
ΟΙΚ 5252.1
ΟΙΚ 5252.2
ΟΙΚ 5252.3
m2
m2
m2
53,00
46,40
57,00
50,50
53,00
56,00
45,00
47,50
50,00
-4,72%
14,22%
-1,75%
ΟΙΚ 5261
m2
53,00
56,00
50,00
5,66%
ΟΙΚ 5262
m2
66,20
73,00
65,00
10,27%
ΟΙΚ 5266
ΟΙΚ 5267
m2
m2
39,80
53,00
45,00
61,00
40,00
55,00
13,07%
15,09%
ΟΙΚ 5271
ΟΙΚ 5272
m2
m2
39,80
50,30
45,00
56,00
40,00
50,00
13,07%
11,33%
ΟΙΚ 5273
ΟΙΚ 5274
m2
m2
33,20
43,70
39,00
50,50
35,00
45,00
17,47%
15,56%
ΟΙΚ 5276
ΟΙΚ 5277
m3
m3
794,00
861,00
560,00
675,00
280,00
245,00
500,00
600,00
250
220
-29,47%
-21,60%
ΟΙΚ 5279
ΟΙΚ 5280
m3
m3
503,00
635,00
380,00
450,00
135,00
135,00
340,00
400,00
120
120
-24,45%
-29,13%
ΟΙΚ 5281
ΟΙΚ 5282
ΟΙΚ 5283
ΟΙΚ 5281
ΟΙΚ 5281
m2
m2
m2
m2
m2
7,40
10,60
14,00
16,75
19,00
22,50
11,00
12,00
13,50
15,00
17,00
20,00
10
11
12
126,35%
79,25%
60,71%
35,80
39,00
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΟΙΚ 5243
ΟΙΚ 5244
ΟΙΚ 5246
ΟΙΚ 5247
35,00
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 15 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
8,94%
Αριθ. Τιμολ.
52.81.02
52.86
52.88
52.88.01
52.88.02
52.90
52.90.01
52.90.02
52.93
52.94
52.95
52.96
52.96.01
52.96.02
52.97
53
53.01
53.01.01
53.01.02
53.20
53.20.01
53.20.02
53.30
53.30.01
53.30.02
53.30.03
53.30.04
53.41
53.42
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Με συνθετική ξυλεία τύπου OSB (Oriented Strand Boards)
πάχους 18 mm
Επιτεγίδωση στέγης, για κεραμίδια γαλλικού τύπου
Κατεργασία επιφανειών σκελετού στέγης
Μερική κατεργασία (ροκάνισμα) σκελετού στέγης
Πλήρης κατεργασία (ροκάνισμα, πλάνισμα, μόρφωση γωνιών
με εργαλείο) σκελετού στέγης
Κάλυψη οροφής με πηχάκια (οροφοπήχεις)
Οροφών ανοίγματος έως 5,00 m
Οροφών ανοίγματος μεγαλυτέρου των 5,00 m
Κάλυψη οροφής με σκουρέτα
Κάλυψη οροφής με μισόταβλες
Σκελετός οροφής από πριστή ξυλεία για τη στερέωση
μεταλλικού πλέγματος επένδυσης
Επενδύσεις τοίχων με μοριοσανίδες
Με μοριοσανίδες (MDF) πάχους 20 mm
Με μοριοσανίδες (MDF) πάχους 30 mm
Επενδύσεις τοίχων με πυράντοχα ηχοαπορροφητικά
πετάσματα
53. ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ
Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας επί υπάρχοντος
σκελετού
Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm
Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm
Δάπεδο ραμποτέ από ξυλεία τύπου Σουηδίας με τον σκελετό
από καδρόνια
Από λωρίδες πλάτους έως 8,0 cm
Από λωρίδες πλάτους από 8,01 έως 12,0 cm
Δάπεδο ραμποτέ με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό
από καδρόνια
Από λωρίδες ξυλείας δρυός πλάτους 4,0 - 7,0 cm
Από λωρίδες ξυλείας καστανιάς, εγχώριας, πλάτους 4,0 - 7,0
cm
Από λωρίδες ξυλείας λάρτζινης, πλάτους 4,0 - 7,0 cm
Από λωρίδες ξυλείας pitch-pine, πλάτους 4,0 -7,0 cm
Παρκέτο απλό από λωρίδες δρύινες σε υπάρχον
ψευδοπάτωμα
Παρκέτο από λωρίδες δρύινες και τάκους από καρυδιά
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ 5281
ΟΙΚ 5286
m2
m2
17,30
4,80
16,80
11,00
15,00
10,00
-2,89%
129,17%
ΟΙΚ 5288
m2
2,70
2,60
2,30
-3,70%
ΟΙΚ 5289
m2
5,30
5,20
4,60
-1,89%
ΟΙΚ 5291
ΟΙΚ 5289
ΟΙΚ 5293
ΟΙΚ 5294
m2
m2
m2
m2
10,60
13,40
19,90
21,20
14,50
16,80
15,70
16,80
10,00
10,00
13,00
15,00
14,00
15,00
9
9
36,79%
25,37%
-21,11%
-20,75%
ΟΙΚ 5295
m2
12,00
22,50
9,00
20,00
8
87,50%
ΟΙΚ 5281
ΟΙΚ 5281
m2
m2
34,60
46,40
33,70
45,00
30,00
40,00
-2,60%
-3,02%
ΟΙΚ 5281
m2
332,00
280,00
250,00
-15,66%
ΟΙΚ 5301
ΟΙΚ 5302
m2
m2
29,10
26,50
27,50
25,50
13,50
11,00
24,50
23,00
12
10
-5,50%
-3,77%
ΟΙΚ 5321
ΟΙΚ 5322
m2
m2
33,20
30,50
30,90
30,40
13,50
11,00
27,50
27,00
12
10
-6,93%
-0,33%
ΟΙΚ 5323
m2
79,40
67,50
20,00
60,00
18
-14,99%
ΟΙΚ 5324
ΟΙΚ 5325
ΟΙΚ 5326
m2
m2
m2
46,40
39,80
53,00
45,00
39,00
50,50
20,00
20,00
20,00
40,00
35,00
45,00
18
18
18
-3,02%
-2,01%
-4,72%
ΟΙΚ 5341
ΟΙΚ 5342
m2
m2
88,70
113,00
61,50
73,00
16,75
28,00
55,00
65,00
15
25
-30,67%
-35,40%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 16 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
53.43
53.50
53.50.01
53.50.02
53.50.03
53.50.04
53.50.05
53.50.06
53.60
54
54.20
54.20.01
54.20.02
54.21
54.22
54.25
54.26
54.27
54.28
54.31
54.32
54.33
54.34
54.35
54.36
54.38
54.38.01
54.38.02
54.38.03
54.40
54.40.01
54.40.02
54.40.03
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρύινων
λωρίδων
Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm
Από ξυλεία τύπου Ρουμανίας
Από ξυλεία τύπου Σουηδίας
Από ξυλεία τύπου δρυός
Από ξυλεία λάρτζινη
Από ξυλεία pitch-pine
Από ξυλεία καστανιάς
Περίζωμα παρκέτου (μπορντούρα)
54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ
Υαλoστάσια ξύλινα συνήθη
Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο
άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm
Υαλοστάσια ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα,
για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm
Υαλοστάσια ξύλινα συρόμενα
Υαλοστάσια ξύλινα, σταθερά
Υαλοστάσια ειδικά (τοξωτά, καμπύλα, κλπ), ανοιγόμενα
Παράθυρα και εξωστόθυρες γαλλικού τύπου
Παράθυρα και εξωστόθυρες γερμανικού τύπου
Παράθυρα και εξωστόθυρες ελληνικού "χωρικού" τύπου
Παράθυρα και εξωστόθυρες με ρολλά
Παράθυρα και εξωστόθυρες με πλαστικό ρολλό
Ξύλινα ρολλά με εξωτερικό ξύλινο κουτί
Εξώφυλλα γαλλικού τύπου
Εξώφυλλα γερμανικού τύπου
Εξώφυλλα Eλληνικού χωρικού τύπου
Υαλόθυρα δρομική ξύλινη
Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm
Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και
αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.
Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές
Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm
Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και
αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ 5343
m2
42,40
33,70
ΟΙΚ 5351
ΟΙΚ 5352
ΟΙΚ 5353
ΟΙΚ 5354
ΟΙΚ 5355
ΟΙΚ 5356
ΟΙΚ 5361
μμ
μμ
μμ
μμ
μμ
μμ
μμ
5,30
6,00
7,40
5,30
6,70
5,30
39,80
5,60
6,20
7,30
5,60
6,50
5,60
28,00
ΟΙΚ 5421
m2
180,00
123,00
90,00
110,00
80
-31,67%
ΟΙΚ 5422
ΟΙΚ 5421
ΟΙΚ 5421
ΟΙΚ 5422
ΟΙΚ 5426
ΟΙΚ 5427
ΟΙΚ 5428
ΟΙΚ 5431
ΟΙΚ 5432
ΟΙΚ 5432
ΟΙΚ 5431
ΟΙΚ 5431
ΟΙΚ 5431
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
147,00
193,00
133,00
226,00
305,00
371,00
291,00
424,00
279,00
265,00
199,00
245,00
187,00
101,00
129,00
84,00
157,00
225,00
245,00
190,00
320,00
195,00
185,00
129,00
168,00
123,00
73,00
90,00
56,00
112,00
157,00
168,00
135,00
200,00
112,00
90,00
84,00
101,00
78,00
90,00
115,00
75,00
140,00
200,00
220,00
170,00
285,00
175,00
165,00
115,00
150,00
110,00
65
80
50
100
140
150
120
180
100
80
75
90
70
-31,29%
-33,16%
-36,84%
-30,53%
-26,23%
-33,96%
-34,71%
-24,53%
-30,11%
-30,19%
-35,18%
-31,43%
-34,22%
ΟΙΚ 5436
ΟΙΚ 5437
m2
m2
199,00
220,00
129,00
146,00
101,00
112,00
115,00
130,00
90
100
-35,18%
-33,64%
ΟΙΚ 5438
m2
187,00
135,00
106,00
120,00
95
-27,81%
ΟΙΚ 5441.1
ΟΙΚ 5441.2
m2
m2
245,00
239,00
155,00
165,00
140,00
150,00
-36,73%
-30,96%
ΟΙΚ 5443.1
m2
226,00
145,00
130,00
-35,84%
Αρθρο
Αναθεώρησης
11,00
30,00
10
5,00
5,50
6,50
5,00
6,00
5,00
25,00
-20,52%
5,66%
3,33%
-1,35%
5,66%
-2,99%
5,66%
-29,65%
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 17 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
54.46
54.46.01
54.46.02
54.46.03
54.49
54.50
54.51
54.56
54.61
54.62
54.63
54.63.01
54.63.02
54.63.03
54.66
54.66.01
54.66.02
54.68
54.69
54.71
54.72
54.75
54.80
54.80.01
54.80.02
54.85
54.86
54.87
54.88
54.89
54.90
54.90.01
54.90.02
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές
Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm
Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και
αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.
Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλυπτρα και στις δύο
όψεις
Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δρομική με ελαστικό παρέμβυσμα
Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές
Θύρες καρφωτές
Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από κόντρα - πλακέ
Θύρες συρόμενες δίφυλλες από κόντρα - πλακέ
Θύρες πρεσσαριστές παλινδρομικές δρομικές
Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm
Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm
Με κάσσα 9x9 cm, περιθώρια 2x5,5 cm και στις δύο όψεις και
αρμοκάλυπτρα φύλλων 2x5 cm.
Θυρόφυλλα, συρόμενα πρεσσαριστά
Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 50 mm
Για θυρόφυλλα συνολικού πάχους 30 mm
Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά
Θυρόφυλλα παλινδρομικά (αλέ - ρετούρ) πρεσσαριστά
Φύλλα ερμαρίων ταμπλαδωτά
Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά
Εντοιχισμένες ντουλάπες
Πέργκολες και περεμφερή
Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή
(λαρτζίνη)
Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία δρυός
Ξύλινες ποδιές παραθύρων
Ξύλινες κάσσες σε δρομικές οπτοπλινθοδομές
Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασμα
Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές
Ξύλινες κάσσες σε ξυλόπηκτο τοίχο ή ελαφρό πέτασμα έως 23
cm
Ξύλινες ψευτόκασσες τοίχων
Δρομικών τοίχων
Μπατικών τοίχων
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ 5446.1
ΟΙΚ 5446.2
m2
m2
187,00
197,00
118,00
123,00
84,00
84,00
105,00
110,00
75
75
-36,90%
-37,56%
ΟΙΚ 5448.1
m2
166,00
106,00
73,00
95,00
65
-36,14%
ΟΙΚ 5449
m2
147,00
95,00
67,50
85,00
60
-35,37%
ΟΙΚ 5446.1
ΟΙΚ 5451.1
ΟΙΚ 5456
ΟΙΚ 5461.1
ΟΙΚ 5462.1
m2
m2
m2
m2
m2
206,00
249,00
187,00
285,00
279,00
129,00
168,00
112,00
200,00
195,00
90,00
112,00
84,00
135,00
135,00
115,00
150,00
100,00
180,00
175,00
80
100
75
120
120
-37,38%
-32,53%
-40,11%
-29,82%
-30,11%
ΟΙΚ 5463.1
ΟΙΚ 5464.1
m2
m2
286,00
332,00
195,00
225,00
146,00
155,00
175,00
200,00
130
140
-31,82%
-32,23%
ΟΙΚ 5465.1
m2
285,00
200,00
135,00
180,00
120
-29,82%
ΟΙΚ 5466.1
ΟΙΚ 5467.1
ΟΙΚ 5468.1
ΟΙΚ 5469.1
ΟΙΚ 5471
ΟΙΚ 5472.1
ΟΙΚ 5472.1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
236,00
156,00
176,00
207,00
150,00
163,00
173,00
155,00
100,00
112,00
135,00
95,00
106,00
112,00
112,00
78,00
90,00
101,00
78,00
78,00
78,00
140,00
90,00
100,00
120,00
85,00
95,00
100,00
100
70
80
90
70
70
70
-34,32%
-35,90%
-36,36%
-34,78%
-36,67%
-34,97%
-35,26%
ΟΙΚ 5621
ΟΙΚ 5605
ΟΙΚ 5626
ΟΙΚ 5446.1
ΟΙΚ 5446.1
ΟΙΚ 5446.1
m3
m3
m2
m
m
m
1161,00
3195,00
58,20
15,30
13,40
21,20
730,00
900,00
50,00
16,80
14,00
28,00
280,00
280,00
33,50
650,00
800,00
45,00
15,00
12,50
25,00
250
250
30
-37,12%
ΟΙΚ 5446.1
m
19,90
22,50
20,00
13,07%
ΟΙΚ 5446.1
ΟΙΚ 5446.1
m
m
10,60
15,30
11,00
16,80
10,00
15,00
3,77%
9,80%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 18 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
-71,83%
-14,09%
9,80%
4,48%
32,08%
Αριθ. Τιμολ.
55
55.01
55.01.01
55.01.02
55.10
55.10.01
55.10.02
55.13
55.13.01
55.13.02
55.21
55.31
55.31.01
55.31.02
55.32
55.32.01
55.32.02
55.33
56
56.01
56.01.01
56.01.02
56.01.03
56.04
56.04.01
56.04.02
56.04.03
56.07
56.08
56.09
56.10
56.11
56.16
56.17
56.19
56.20
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
55. ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ
Βαθμίδες και πλατύσκαλα από ξυλεία
Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας
Από ξυλεία λαρικοειδή (λάρτζινη)
Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμα
Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας
Από ξυλεία τύπου Σουηδίας
Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων καμπύλα
Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας
Από ξυλεία τύπου Σουηδίας
Κιγκλιδώματα εξωστών
Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm
Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας
Από ξυλεία τύπου Σουηδίας
Χειρολισθήρας καμπύλος διατομής 9x9 cm
Από ξυλεία δρυός αρίστης ποιότητας
Από ξυλεία τύπου Σουηδίας
Χειρολισθήρες από πλαστικό υλικό
56. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΠΑΓΚΟΙ, κλπ
Ράφια από λευκή ξυλεία
Ράφια πάχους 25 mm
Ράφια πάχους 15 mm
Ράφια πάχους 12 mm
Ράφια ή χωρίσματα από μοριοσανίδες
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 22 mm
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 16 mm
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 12 mm
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 18 mm από MDF
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm από φύλλα hard board
Ράφια ή χωρίσματα πάχους 25 mm πρεσσαριστά
Συρτάρια για ντουλάπες κοιτώνων επιφάνειας μεγαλύτερης
των 0,40 m2
Συρτάρια για κουζινοντούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m2
Κρεμάστρες (port-manteau) απλές
Επένδυση ξύλινων επιφανειών με φαινοπλαστικά φύλλα
(formica)
Γωνιόκρανα ξύλινα
Ψευδοπάτωμα από σκουρέτα
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ 5501.1
ΟΙΚ 5502
m
m
212,00
104,00
112,00
73,00
45,00
45,00
100,00
65,00
40
40
-47,17%
-29,81%
ΟΙΚ 5511.1
ΟΙΚ 5512
m
m
106,00
63,50
67,50
45,00
28,00
28,00
60,00
40,00
25
25
-36,32%
-29,13%
ΟΙΚ 5513.1
ΟΙΚ 5514
ΟΙΚ 5521
m
m
m
133,00
92,70
66,20
84,00
61,50
50,50
45,00
45,00
28,00
75,00
55,00
45,00
40
40
25
-36,84%
-33,66%
-23,72%
ΟΙΚ 5531.1
ΟΙΚ 5531.3
m
m
79,40
61,00
45,00
28,00
16,75
16,75
40,00
25,00
15
15
-43,32%
-54,10%
ΟΙΚ 5532.1
ΟΙΚ 5532.3
ΟΙΚ 5533
m
m
m
90,00
71,50
2,10
56,00
39,00
3,30
28,00
28,00
50,00
35,00
3,00
25
25
-37,78%
-45,45%
57,14%
ΟΙΚ 5601
ΟΙΚ 5602
ΟΙΚ 5603
m2
m2
m2
76,80
67,60
57,00
39,00
36,50
33,50
28,00
28,00
28,00
35,00
32,50
30,00
25
25
25
-49,22%
-46,01%
-41,23%
ΟΙΚ 5604
ΟΙΚ 5605
ΟΙΚ 5606
ΟΙΚ 5606
ΟΙΚ 5607
ΟΙΚ 5608.1
m2
m2
m2
m2
m2
m2
62,30
55,60
50,30
59,60
74,10
102,00
39,00
36,50
33,50
45,00
50,50
61,50
28,00
28,00
28,00
35,00
32,50
30,00
40,00
45,00
55,00
25
25
25
-37,40%
-34,35%
-33,40%
-24,50%
-31,85%
-39,71%
ΟΙΚ 5613.1
ΟΙΚ 5613.1
ΟΙΚ 5616
τεμ
τεμ
μμ
49,00
33,20
26,50
39,00
33,50
28,00
35,00
30,00
25,00
-20,41%
0,90%
5,66%
ΟΙΚ 5617
ΟΙΚ 5619
ΟΙΚ 5620
m2
μμ
m2
15,90
3,40
13,40
16,80
5,63
16,80
15,00
5,00
15,00
5,66%
65,59%
25,37%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 19 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
56.21
Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL
56.23
56.24
56.25
61
61.01
Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα
Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα
Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα
61. ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς
μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm
Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές
σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς 8 - 16 cm
Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με σιδηροδοκούς
μεμονωμένες, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm
Κατασκευή υπερθύρων, προβόλων κλπ με πολλαπλές
σιδηροδοκούς, ύψους ή πλευράς άνω των 16 cm
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή
πλευράς έως 160 mm
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή
πλευράς >160 mm
Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών τοίχων, βαθμίδων κλπ
Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από
γυψοσανίδες
Γωνιόκρανα προστασίας κατακορύφων ακμών επιχρισμάτων
61.02
61.03
61.04
61.05
61.06
61.11
61.12
61.13
61.17
61.19
61.20
61.21
61.22
61.23
61.24
61.26
61.26.01
61.26.02
61.27
61.28
Προστασία ακμών με γωνιόκρανα από ανοξείδωτο πλέγμα.
Επένδυση τοίχων ή οροφών με δικτυωτό χαλυβδόφυλλο
Επικάλυψη τοίχων με κοινό συρματόπλεγμα
Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών
Κατακευή σιδηρών εσχαρών - λασπωτήρων πεζοδρομίων
Κατασκευή σιδηρών εσχαρών φωταγωγών υπογείων (cour
anglaises)
Κατασκευή διαβαθρών και δαπέδων με μεταλλικές εσχάρες
βιομηχανικής προέλευσης
Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών συνδέσμων στεγών.
Σύνδεσμοι από κοινό μορφοσίδηρο
Σύνδεσμοι από θερμογαλβανισμένο μορφοσίδηρο
Κατασκευή σκελετού στέγης με διάτρητα γωνιακά ελάσματα με
άνοιγμα έως 20.00 m.
Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για
δομικά έργα
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ 5617
ΟΙΚ 5613.1
ΟΙΚ 5613.1
ΟΙΚ 5613.1
m2
m2
m2
m2
24,00
265,00
226,00
199,00
ΟΙΚ 6101
kg
ΟΙΚ 6102
Αρθρο
Αναθεώρησης
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
28,00
225,00
180,00
155,00
25,00
200,00
160,00
140,00
16,67%
-15,09%
-20,35%
-22,11%
2,60
2,50
2,20
-3,85%
kg
2,70
2,60
2,30
-3,70%
ΟΙΚ 6103
kg
2,60
2,50
2,20
-3,85%
ΟΙΚ 6104
kg
2,70
2,60
2,30
-3,70%
ΟΙΚ 6104
kg
2,80
2,70
2,40
-3,57%
ΟΙΚ 6104
ΟΙΚ 6111
kg
kg
2,90
1,50
2,80
1,70
2,50
1,50
-3,45%
13,33%
ΟΙΚ 6116
m
4,10
3,90
3,50
-4,88%
ΟΙΚ 6116
ΟΙΚ 6117
ΟΙΚ 6119
ΟΙΚ 6120
ΟΙΚ 6121
ΟΙΚ 6122
m
m
m2
m2
kg
kg
3,40
6,70
4,10
2,10
3,40
2,30
2,60
6,70
4,50
2,20
3,40
2,80
2,60
6,00
4,00
2,00
3,00
2,50
-23,53%
ΟΙΚ 6123
kg
2,80
3,40
3,00
21,43%
ΟΙΚ 6104
kg
6,70
6,70
6,00
ΟΙΚ 6126
ΟΙΚ 6126
kg
kg
4,10
4,40
3,90
4,30
3,50
3,80
-4,88%
-2,27%
ΟΙΚ 6127
m2
39,80
39,40
35,00
-1,01%
ΟΙΚ 6128
kg
4,80
4,50
4,00
-6,25%
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 20 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
9,76%
4,76%
21,74%
Αριθ. Τιμολ.
61.29
61.30
61.31
61.32
62
62.01
62.02
62.03
62.04
62.05
62.21
62.22
62.23
62.24
62.25
62.28
62.29
62.30
62.31
62.32
62.36
62.37
62.38
62.40
62.41
62.45
62.46
62.50
62.60
62.60.01
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
3,40
3,10
2,80
2,90
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
3,00
2,80
10,71%
2,50
7,69%
2,60
-3,33%
Ε.Μ.
kg
kg
kg
kg
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
3,40
2,80
2,60
3,00
ΟΙΚ 6201
ΟΙΚ 6202
ΟΙΚ 6203
ΟΙΚ 6204
ΟΙΚ 6205
ΟΙΚ 6221
kg
kg
kg
kg
kg
kg
8,10
5,80
10,60
12,00
14,70
5,20
7,90
6,70
8,40
11,20
12,30
5,00
7,00
6,00
7,50
10,00
11,00
4,50
-2,47%
15,52%
-20,75%
-6,67%
-16,33%
-3,85%
ΟΙΚ 6222
kg
9,40
7,30
6,50
-22,34%
ΟΙΚ 6223
ΟΙΚ 6224
ΟΙΚ 6225
ΟΙΚ 6228
ΟΙΚ 6229
ΟΙΚ 6230
ΟΙΚ 6231
ΟΙΚ 6232
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
13,40
5,80
6,70
9,40
10,60
12,00
6,70
9,40
9,50
5,60
6,70
9,00
9,50
11,20
6,70
9,50
8,50
5,00
6,00
8,00
8,50
10,00
6,00
8,50
-29,10%
-3,45%
ΟΙΚ 6236
m2
92,70
78,50
70,00
-15,32%
ΟΙΚ 6237
m2
147,00
101,00
90,00
-31,29%
ΟΙΚ 6238
Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από λαμαρίνα ψυχρής
ΟΙΚ 6239
εξέλασης
Κάσσες ανάρτησης θυροφύλλων από γαλβανισμένη λαμαρίνα
ΟΙΚ 6239
ΟΙΚ 6226
Προπέτασμα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο
ΟΙΚ 6236
Γκαραζόπορτα μεταλλική ανακλινόμενη ή τυλιγόμενη
Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης ΟΙΚ 6236
Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες
m2
153,00
123,00
110,00
-19,61%
kg
5,30
5,60
5,00
5,66%
kg
m2
kg
m2
6,00
265,00
24,00
212,00
6,20
255,00
16,80
200,00
5,50
230,00
15,00
180,00
3,33%
-3,77%
-30,00%
m2
291,00
225,00
200,00
-22,68%
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης
Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής
Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος
Μεταλλικός σκελετός στήριξης μαρμάρων επένδυσης
62. ΣΙΔΗΡΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΚΟΙΝΑ - ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ
Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2
Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m2
Υαλοστάσια σιδηρά από κοιλοδοκούς
Υαλοστάσια σιδηρά με περσίδες
Υαλοστάσια σιδηρά συρόμενα με ή χωρίς φεγγίτες
Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες
ή και ελικοειδείς ράβδους
Θύρες σιδηρές πολυσύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες,
καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους
Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες
Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες
Υαλόθυρες σιδηρές μονόφυλλες ή δίφυλλες
Υαλόθυρες σιδηρές συρόμενες
Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού
Προθήκες σιδηρές απλές
Προθήκες σιδηρές σφυρήλατες
Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά αυλακωτά γιά θύρες και
παράθυρα
Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά γιά θύρες και
παράθυρα
Προπετάσματα σιδηρά πτυσσόμενα γιά θύρες και παράθυρα
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς
φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 30 min
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΟΙΚ 6118
ΟΙΚ 6118
ΟΙΚ 6118
ΟΙΚ 6102
ΟΙΚ 6236
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 21 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
-4,26%
-10,38%
-6,67%
1,06%
-5,66%
Αριθ. Τιμολ.
62.60.02
62.60.03
62.60.04
62.60.05
62.60.06
62.61
62.61.01
62.61.02
62.61.03
62.61.04
62.61.05
62.61.06
62.65
62.65.01
62.65.02
62.65.03
63
63.01
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς
φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς
φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 90 min
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη
από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης
30 min
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη
από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης
60 min
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη
από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης
90 min
Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη,
κλάσης πυραντίστασης 30 min
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη,
κλάσης πυραντίστασης 60 min
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη,
κλάσης πυραντίστασης 90 min
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από
πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 30
min
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από
πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 60
min
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, με φεγγίτη από
πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90
min
Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας συρόμενες δίφυλλες
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόμενες, χωρίς
ανθρωποθυρίδα, κλάσης πυραντίστασης 60 min
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόμενες, χωρίς
ανθρωποθυρίδα, κλάσης πυραντίστασης 90 min
Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, συρόμενες, με
ανθρωποθυρίδα 2,00x0,90 m, κλάσης πυραντίστασης 90 min
63. ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
Kλίμακες σιδηρές καρφωτές
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ 6236
m2
332,00
280,00
250,00
-15,66%
ΟΙΚ 6236
m2
398,00
335,00
300,00
-15,83%
ΟΙΚ 6236
m2
332,00
280,00
250,00
-15,66%
ΟΙΚ 6236
m2
398,00
335,00
300,00
-15,83%
ΟΙΚ 6236
m2
464,00
390,00
350,00
-15,95%
ΟΙΚ 6236
m2
332,00
280,00
250,00
-15,66%
ΟΙΚ 6236
m2
371,00
335,00
300,00
-9,70%
ΟΙΚ 6236
m2
464,00
390,00
350,00
-15,95%
ΟΙΚ 6236
m2
424,00
335,00
300,00
-20,99%
ΟΙΚ 6236
m2
477,00
420,00
375,00
-11,95%
ΟΙΚ 6236
m2
530,00
500,00
450,00
-5,66%
ΟΙΚ 6236
m2
663,00
450,00
400,00
-32,13%
ΟΙΚ 6236
m2
861,00
610,00
550,00
-29,15%
ΟΙΚ 6236
m2
926,00
730,00
650,00
-21,17%
ΟΙΚ 6301
kg
13,40
9,00
8,00
-32,84%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 22 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
63.02
64
64.01
64.01.01
64.01.02
64.03
64.06
64.06.01
64.06.02
64.10
64.10.01
64.10.02
64.10.03
64.16
64.16.01
64.16.02
64.16.03
64.17
64.21
64.21.01
64.21.02
64.21.03
64.26
64.26.01
64.26.02
64.26.03
64.29
64.31
64.32
64.41
64.46
64.47
64.48
64.49
65
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Βαθμίδες σιδηρές 60 έως 70 cm
64. ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ
Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών
Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους
Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους
Σιδηρά κιγκλιδώματα πολυσύνθετα
Σφυρήλατα κιγκλιδώματα
Απλού σχεδίου και ελαφράς κατασκευής
Πολυσυνθέτου σχεδίου
Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους
Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1''
Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 1 1/2 ''
Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2''
Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους
Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1''
Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 ''
Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 2''
Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων μαύροι
Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 1''
Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 1 1/2 ''
Σιδηροσωλήνες μαύροι Φ 2 ''
Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1''
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 ''
Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 ''
Ανοξείδωτος χειρολισθήρας Φ50/2 mm
Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 10x4
cm
Προμήθεια και τοποθέτηση δικτυωτού ελάσματος οπής 2x2 cm
Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή
''T''
Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο
Συρματόπλεγμα με τετραγωνική οπή
Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή
Τυποποιημένο μεταλλικό χωροδικτύωμα
65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
56,00
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
50,00
-53,33%
Ε.Μ.
τεμ
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
120,00
ΟΙΚ 6401
ΟΙΚ 6402
ΟΙΚ 6403
kg
kg
kg
4,60
5,50
7,00
4,50
5,30
6,70
4,00
4,70
6,00
-2,17%
-3,64%
-4,29%
ΟΙΚ 6401
ΟΙΚ 6407
kg
kg
11,60
13,80
11,20
13,50
10,00
12,00
-3,45%
-2,17%
ΟΙΚ 6411
ΟΙΚ 6412
ΟΙΚ 6413
μμ
μμ
μμ
11,60
13,80
17,30
11,20
13,50
16,80
10,00
12,00
15,00
-3,45%
-2,17%
-2,89%
ΟΙΚ 6416
ΟΙΚ 6417
ΟΙΚ 6418
ΟΙΚ 6418
m
m
m
kg
12,10
14,40
17,90
9,20
11,80
14,00
17,40
9,00
10,50
12,50
15,50
8,00
-2,48%
-2,78%
-2,79%
-2,17%
ΟΙΚ 6421
ΟΙΚ 6422
ΟΙΚ 6423
μμ
μμ
μμ
7,00
9,80
12,10
6,70
9,50
11,80
6,00
8,50
10,50
-4,29%
-3,06%
-2,48%
ΟΙΚ 6426
ΟΙΚ 6427
ΟΙΚ 6428
ΟΙΚ 6428
μμ
μμ
μμ
m
7,50
10,40
12,70
20,80
7,30
10,10
12,30
20,00
6,50
9,00
11,00
18,00
-2,67%
-2,88%
-3,15%
-3,85%
ΟΙΚ 6431
m2
4,90
4,70
4,20
-4,08%
ΟΙΚ 6432
m2
9,20
9,00
8,00
-2,17%
ΟΙΚ 6441
ΟΙΚ 6446.1
ΟΙΚ 6447
ΟΙΚ 6448
ΟΙΚ 6401
kg
m
m2
m2
kg
2,80
0,70
2,90
3,20
9,20
2,70
0,65
2,80
3,05
9,00
2,40
0,60
2,50
2,70
8,00
-3,57%
-7,14%
-3,45%
-4,69%
-2,17%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΟΙΚ 6302
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 23 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
65.01
65.01.01
65.01.02
65.01.03
65.01.04
65.02
65.02.01
65.02.01.01
65.02.01.02
65.02.01.03
65.02.01.04
65.02.01.05
65.02.01.06
65.02.01.07
65.02.01.08
65.02.01.09
65.02.02
65.02.02.01
65.02.02.02
65.02.02.03
65.02.02.04
65.02.02.05
65.02.02.06
65.02.02.07
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Αρθρο
Αναθεώρησης
Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική
βαφή
Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους
ΟΙΚ 6501
έως 12 kg/m2
Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους
ΟΙΚ 6501
12 - 24 kg/m2
Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2 ΟΙΚ 6501
Κουφώματα από ανοδιωμένο αλουμίνιο βάρους 12 έως 24
ΟΙΚ 6501
kg/m2
Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες
Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο
ΟΙΚ 6502
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη
ΟΙΚ 6503
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη
ΟΙΚ 6504
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τρίφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και
ΟΙΚ 6505
ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τρίφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και
ΟΙΚ 6506
ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά
ΟΙΚ 6505
και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά
ΟΙΚ 6506
και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη
Υαλόθυρες δίφυλλες, παλινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό
ΟΙΚ 6508
φεγγίτη
Υαλόθυρες τρίφυλλες ή τετράφυλλες, παλινδρομικές, με ή
ΟΙΚ 6506
χωρίς σταθερό φεγγίτη
Υαλόθυρες από ανοδιωμένο αλουμίνιο
ΟΙΚ 6502
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη
ΟΙΚ 6503
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, χωρίς φεγγίτη
ΟΙΚ 6504
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τρίφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και
ΟΙΚ 6505
ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τρίφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά και
ΟΙΚ 6506
ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά
ΟΙΚ 6505
και ένα κινητό, χωρίς φεγγίτη
Υαλόθυρες ανοιγόμενες, τετράφυλλες, με δύο φύλλα σταθερά
ΟΙΚ 6506
και ένα κινητό, με σταθερό φεγγίτη
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
m2
138,00
145,00
130,00
5,07%
m2
219,00
200,00
180,00
-8,68%
m2
144,00
155,00
140,00
7,64%
m2
230,00
215,00
190,00
-6,52%
m2
m2
m2
173,00
162,00
150,00
165,00
155,00
145,00
150,00
140,00
130,00
-4,62%
-4,32%
-3,33%
m2
144,00
140,00
125,00
-2,78%
m2
138,00
135,00
120,00
-2,17%
m2
144,00
140,00
125,00
-2,78%
m2
150,00
145,00
130,00
-3,33%
m2
173,00
165,00
150,00
-4,62%
m2
162,00
155,00
140,00
-4,32%
m2
m2
m2
179,00
167,00
156,00
175,00
160,00
150,00
155,00
145,00
135,00
-2,23%
-4,19%
-3,85%
m2
150,00
145,00
130,00
-3,33%
m2
144,00
140,00
125,00
-2,78%
m2
150,00
145,00
130,00
-3,33%
m2
156,00
150,00
135,00
-3,85%
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 24 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
65.02.02.08 Υαλόθυρες δίφυλλες, παλινδρομικές, με ή χωρίς σταθερό
φεγγίτη
65.02.02.09 Υαλόθυρες τρίφυλλες ή τετράφυλλες, παλινδρομικές, με ή
χωρίς σταθερό φεγγίτη
Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.
65.05
Μπαλκονόπορτες από αλουμίνιο δίφυλλες ανοιγόμενες
65.10
Υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ή δίφυλλες, συρόμενες
65.11
Υαλόθυρες αλουμινίου δίφυλλες, συρόμενες, επάλληλες
65.12
Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες δίφυλλες, με ή χωρίς
65.13
σταθερό φύλλο
Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες, τρίφυλλες
65.14
Υαλόθυρες αλουμινίου συρόμενες, τετράφυλλες, πεντάφυλλες
65.15
ή εξάφυλλες
Προθήκες από αλουμινίο (βιτρίνες)
65.16
Προθήκες με μονοφύλλη ή διφύλλη θύρα, με ανασυρόμενο
65.16.01
κιγκλίδωμα, εξωτερικών διαστάσεων πλαίσιου μέχρι 22,00 m2
Προθήκες με μονόφυλλη ή δίφυλλη θύρα, με ανασυρομένο
65.16.02
κιγκλίδωμα, εξωτερικών διαστάσεων πλαίσιου από 22,00
μέχρι 35,00 m2
Προθήκες με μονοφύλλη θύρα ανοιγόμενη, με ή χωρίς
65.16.03
κιγκλίδωμα επιφάνειας, με εξωτερικές διαστάσεις πλαίσιου
8,00 έως 12,00 m2
Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα
65.17
Υαλοστάσια μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή
65.17.01
οριζόντιο άξονα
Υαλοστάσια μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί
65.17.02
κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
Υαλοστάσια μονόφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή
65.17.03
οριζόντιου άξονα
Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμένα
65.17.04
περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα
Υαλοστάσια δίφυλλα, κινητού φεγγίτη, κατακόρυφου ή
65.17.05
οριζόντιου άξονα
Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα
65.17.06
(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη
Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα
65.17.07
ανασυρόμενα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ 6508
m2
179,00
175,00
155,00
-2,23%
ΟΙΚ 6506
ΟΙΚ 6502
ΟΙΚ 6510
ΟΙΚ 6511
ΟΙΚ 6512
m2
m2
m2
m2
m2
167,00
175,00
180,00
162,00
144,00
160,00
175,00
180,00
155,00
140,00
145,00
155,00
160,00
140,00
125,00
-4,19%
ΟΙΚ 6513
ΟΙΚ 6514
m2
m2
127,00
121,00
120,00
118,00
110,00
105,00
-5,51%
-2,48%
ΟΙΚ 6515
m2
129,00
126,00
112,00
-2,33%
ΟΙΚ 6516
m2
196,00
190,00
170,00
-3,06%
ΟΙΚ 6517
m2
184,00
180,00
160,00
-2,17%
ΟΙΚ 6518
m2
115,00
112,00
100,00
-2,61%
ΟΙΚ 6519
m2
207,00
200,00
180,00
-3,38%
ΟΙΚ 6520
m2
184,00
180,00
160,00
-2,17%
ΟΙΚ 6521
m2
198,00
195,00
175,00
-1,52%
ΟΙΚ 6522
m2
196,00
190,00
170,00
-3,06%
ΟΙΚ 6523
m2
207,00
200,00
180,00
-3,38%
ΟΙΚ 6524
m2
138,00
135,00
120,00
-2,17%
ΟΙΚ 6525
m2
173,00
165,00
150,00
-4,62%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 25 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
-4,32%
-2,78%
Αριθ. Τιμολ.
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
65.17.08
Υαλοστάσια δίφυλλα, με φύλλα συρόμενα, με οδηγούς ρολών
65.17.09
Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα
ανασυρόμενα, με οδηγούς ρολών
Υαλοστάσια αλουμινίου με διαμόρφωση υποδοχής συσκευής
κλιματισμού
Υαλοστάσια δίφυλλα, συρόμενα, με ή χωρίς φεγγίτη
Υαλοστάσια δίφυλλα, με φύλλα ανασυρόμενα, με ή χωρίς
φεγγίτη
Υαλοστάσια αλουμινίου τρίφυλλα ή τετράφυλλα συρόμενα, μη
χωνευτά
Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από
αλουμίνιο
Σύστημα υαλοπετασμάτων με καπάκι μεταξύ των
υαλοπινάκων
Σύστημα υαλοπετασμάτων με σκοτία μεταξύ των υαλοπινάκων
65.18
65.18.01
65.18.02
65.19
65.20
65.20.01
65.20.02
65.20.03
65.25
65.31
65.32
65.41
65.42
65.43
65.50
65.50.01
65.50.02
65.50.03
65.50.04
65.60
71
71.01
71.01.01
71.01.02
Σύστημα υαλοπετασμάτων με εμφανή διατομή αλουμινίου
μεταξύ των υαλοπινάκων
Κινητές σίτες αερισμού
Σκελετός εσωτερικών χωρισμάτων από αλουμίνιο
Προστατευτικές επενδύσεις θυροφύλλων από φύλλο
αλουμινίου
Θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες ή συρόμενες
Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων,
ανοιγόμενα
Γωνίες από ανοδιωμένο αλουμίνιο
Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και
κάσες αυτών.
Ανοιγόμενα αλλουμινίου
Συρόμενα αλλουμινίου
Ανοιγόμενα πλαστικά
Συρόμενα πλαστικά
Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα
αλουμινίου.
71. ΑΡΜΟΛΟΓΗΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών
Αρμολογήματα ακατεργάστων όψεων λιθοδομών
Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ 6526
m2
150,00
145,00
130,00
-3,33%
ΟΙΚ 6527
m2
184,00
180,00
160,00
-2,17%
ΟΙΚ 6528
m2
144,00
140,00
125,00
-2,78%
ΟΙΚ 6529
m2
179,00
175,00
155,00
-2,23%
ΟΙΚ 6530
m2
121,00
115,00
105,00
-4,96%
ΟΙΚ 6501
m2
127,00
120,00
110,00
-5,51%
ΟΙΚ 6501
m2
133,00
130,00
115,00
-2,26%
ΟΙΚ 6501
ΟΙΚ 6530
ΟΙΚ 6531
m2
m2
m2
138,00
46,00
53,00
135,00
45,00
56,00
120,00
40,00
50,00
-2,17%
-2,17%
5,66%
ΟΙΚ 6532
ΟΙΚ 6541
m2
kg
46,00
13,80
45,00
13,50
40,00
12,00
-2,17%
-2,17%
ΟΙΚ 6542
ΟΙΚ 6543
kg
μμ
17,30
3,50
16,80
4,50
15,00
4,00
-2,89%
28,57%
ΟΙΚ 6541
ΟΙΚ 6541
ΟΙΚ 6541
ΟΙΚ 6541
m2
m2
m2
m2
138,00
127,00
127,00
115,00
135,00
120,00
120,00
112,00
120,00
110,00
110,00
100,00
-2,17%
-5,51%
-5,51%
-2,61%
OIK 6542
kg
9,00
8,00
ΟΙΚ 7101
ΟΙΚ 7102
m2
m2
16,80
11,20
15,00
10,00
Αρθρο
Αναθεώρησης
18,70
15,90
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 26 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
-10,16%
-29,56%
Αριθ. Τιμολ.
71.01.03
71.01.04
71.02
71.21
71.22
71.31
71.36
71.38
71.41
71.46
71.52
71.61
71.61.01
71.61.02
71.61.03
71.61.04
71.66
71.66.01
71.66.02
71.66.03
71.66.04
71.71
71.76
71.76.01
71.76.02
71.76.03
71.76.04
71.81
71.82
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
10,10
16,80
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
9,00
-24,63%
15,00
-15,58%
Ε.Μ.
m2
m2
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
13,40
19,90
ΟΙΚ 7102
ΟΙΚ 7121
ΟΙΚ 7122
ΟΙΚ 7131
ΟΙΚ 7136
ΟΙΚ 7138
ΟΙΚ 7141
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
19,90
12,70
13,30
11,60
8,10
11,60
14,70
16,80
13,50
14,00
11,20
8,40
11,20
14,60
15,00
12,00
12,50
10,00
7,50
10,00
13,00
-15,58%
6,30%
5,26%
-3,45%
3,70%
-3,45%
-0,68%
ΟΙΚ 7146
m2
12,70
12,90
11,50
1,57%
ΟΙΚ 7152
m2
13,80
14,00
12,50
1,45%
ΟΙΚ 7161
m2
24,50
20,00
18,00
-18,37%
ΟΙΚ 7162
ΟΙΚ 7163
Αρτιφισιέλ με λευκό τσιμέντο
ΟΙΚ 7164
Αρτιφισιέλ με ημίλευκο τσιμέντο
Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με
χαραγές
ΟΙΚ 7166
Αρτιφισιέλ με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου
Αρτιφισιέλ με ημίλευκο τσιμέντο και άμμο έγχρωμου μαρμάρου
ΟΙΚ 7167
ΟΙΚ 7168
Αρτιφισιέλ με λευκό τσιμέντο
ΟΙΚ 7169
Αρτιφισιέλ με ημίλευκο τσιμέντο
Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο
ΟΙΚ 7171
εργασίας
Λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ
ΟΙΚ 7176
Φολιδωτή λάξευση επιφανειών αρτιφισιέλ (αχοιβάδα)
ΟΙΚ 7177
Λάξευση με οδοντοτυπάδα (ντελισίδικο)
ΟΙΚ 7178
Λάξευση με κτένα σαγρέ
ΟΙΚ 7179
Ξέση με σύρμα
Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, απλού
ΟΙΚ 7181
σχεδίου
Πρόσθετη τιμή τραβηχτών επιχρισμάτων για προεξοχές άνω
ΟΙΚ 7182
των 20 cm
m2
m2
m2
25,90
25,20
25,20
20,50
22,50
21,00
18,50
20,00
19,00
-20,85%
-10,71%
-16,67%
m2
19,90
18,50
16,50
-7,04%
m2
m2
m2
20,60
19,90
19,90
19,00
20,50
19,70
17,00
18,50
17,50
-7,77%
3,02%
-1,01%
m2
0,70
0,68
0,60
-2,86%
m2
m2
m2
m2
9,40
6,70
5,30
3,40
8,40
5,60
4,50
3,40
7,50
5,00
4,00
3,00
-10,64%
-16,42%
-15,09%
μμ
9,40
11,20
10,00
19,15%
μμ
0,70
1,10
1,00
57,14%
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Αρμολογήματα όψεων ημιξέστων ή ξεστών λιθοδομών
Αρμολογήματα όψεων πλινθοδομών παντός είδους
Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών με ρωμαϊκό κονίαμα
(κουρασάνι)
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα
Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα
Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων
Επιχρίσματα τριπτά (ραντιστά)
Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί πλεγμάτων με
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα
Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά επί μεταλλικού πλέγματος με
τσιμεντοασβεστοκονίαμα
Επιχρίσματα με τσιμεντομαρμαροκονίαμα (αρτιφισιέλ) με
γλυφές
Αρτιφισιέλ με κοινό τσιμέντο και άμμο λευκού μαρμάρου
Αρτιφισιέλ με ημίλευκο τσιμέντο και άμμο έγχρωμου μαρμάρου
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΟΙΚ 7103
ΟΙΚ 7104
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 27 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
71.83
71.85
72
72.03
72.04
72.11
72.15
72.16
72.17
72.18
72.19
72.20
72.23
72.31
72.31.01
72.31.02
72.31.03
72.31.04
72.39
72.39.01
72.39.02
72.44
72.44.01
72.44.02
72.47
72.47.01
72.47.02
72.50
72.55
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Επιχρίσματα τραβηχτά προεξοχών μέχρι 20 cm, συνθέτου ή
πολυσυνθέτου σχεδίου
Επιχρίσματα έγχρωμα με έτοιμο κονίαμα
72. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ
Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια, νταμωτή,
κολυμβητή
Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν
ξηρώ
Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου
Επιστέγαση με σχιστόπλακες
Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου
Επικεράμωση με έγχρωμα κεραμίδια τύπου Καναδά
Επικεράμωση με επισμαλτωμένα κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου
Επικεράμωση με κεραμίδια ολλανδικού τύπου
Επικεράμωση με επισμαλτωμένα κεραμίδια ολλανδικού τύπου
Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα
Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα
Επιστεγάσεις με αυλακωτή λαμαρίνα πάχους 1,00 mm
Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm
Επιστεγάσεις με επίπεδη λαμαρίνα, μπακλαβωτή, πάχους
1,00 mm
Επιστεγάσεις με λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς
πτυχώσεις
Επιστέγαση με φύλλα μολύβδου
Επιστέγαση με φύλλα μολύβδου επιπέδων επιφανειών
Επιστέγαση με φύλλα μολύβδου καμπύλων επιφανειών
Επικάλυψη αρμών διαστολής με λαμαρίνα γαλβανισμένη
πάχους 1 mm
Επικάλυψη κατακορύφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d
= 1,0 mm
Επικάλυψη οριζοντίων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d =
1,0 mm
Αρμοκάλυπτρα
Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm
Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 100 mm
Επιστέγαση με φύλλα χαλκού
Επιστέγαση με φύλλα από τιτανιούχο ψευδάργυρο
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ 7181
ΟΙΚ 7136
μμ
m2
33,20
23,00
28,00
18,00
25,00
16,00
-15,66%
-21,74%
ΟΙΚ 7203
m2
144,00
90,00
80,00
-37,50%
ΟΙΚ 7204
ΟΙΚ 7211
ΟΙΚ 7211
ΟΙΚ 7211
ΟΙΚ 7397
ΟΙΚ 7211
ΟΙΚ 7211
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
27,90
20,80
66,20
21,30
24,50
23/6/2014
23/6/2014
23/6/2014
28,00
22,50
45,00
23,50
24,50
24,50
22,50
25,00
20,00
40,00
21,00
22,00
22,00
20,00
0,36%
8,17%
-32,02%
10,33%
ΟΙΚ 7211
ΟΙΚ 7223
m2
m2
5,80
23,50
11,20
21,00
10,00
93,10%
ΟΙΚ 7231
ΟΙΚ 7231
m2
m2
16,60
15,30
15,70
14,60
14,00
13,00
-5,42%
-4,58%
ΟΙΚ 7231
m2
18,00
15,70
14,00
-12,78%
ΟΙΚ 7231
m2
17,30
15,20
13,50
-12,14%
ΟΙΚ 7241
ΟΙΚ 7242
m2
m2
78,10
113,00
ΟΙΚ 7244
μμ
29,80
20,20
18,00
-32,21%
ΟΙΚ 7246
μμ
18,70
15,70
14,00
-16,04%
ΟΙΚ 7246
ΟΙΚ 7246
ΟΙΚ 7244
ΟΙΚ 7244
μμ
μμ
m2
m2
39,80
61,00
59,60
66,20
39,00
56,00
56,00
61,50
35,00
50,00
50,00
55,00
-2,01%
-8,20%
-6,04%
-7,10%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 28 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
72.60
72.65
72.70
72.75
72.75.01
72.75.02
72.75.03
72.75.04
72.75.05
72.75.06
72.75.07
72.80
73
73.11
73.12
73.13
73.16
73.16.01
73.16.02
73.26
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΟΙΚ 6401
Επιστέγαση με φύλλα αλουμινίου
Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη
ΟΙΚ 6401
λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης
Επιστεγάσεις με επίπεδα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα
ΟΙΚ 7231
Κουπόλες φυσικού φωτισμού και αερισμού
Κουπόλες σταθερές φυσικού φωτισμού, με διπλό θόλο, με
καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με πολυκαρβονικό και εσωτερικά
ΟΙΚ 7231
με ακρυλικό (ΡΜΜΑ), με βάση PVC
Κουπόλες ανοιγόμενες χειροκίνητα, φυσικού φωτισμού και
αερισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με
πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (ΡΜΜΑ), με βάση
ΟΙΚ 7231
PVC
Κουπόλες ανοιγόμενες ηλεκτροκίνητα, φυσικού φωτισμού και
αερισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με
πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (ΡΜΜΑ), με βάση
ΟΙΚ 7231
PVC
Κουπόλες πυρασφαλείας ανοιγόμενες αυτόματα, φυσικού
φωτισμού, με διπλό θόλο, με καμπύλα φύλλα, εξωτερικά με
πολυκαρβονικό και εσωτερικά με ακρυλικό (ΡΜΜΑ), μαζί με
ΟΙΚ 7231
φύσιγγες CO2, έμβολο ενεργοποίησης κλπ.
Πρόσθετη τιμή των άρθρων 72.75.01 έως 72.75.04 για
κουπόλες φυσικού φωτισμού, αερισμού και πυρασφαλείας
ΟΙΚ 7231
μορφής πυραμίδας ή κολουρο-κωνικές με διπλό θόλο
Πρόσθετη τιμή των άρθρων 72.75.01 έως 72.75.05 για
κουπόλες φυσικού φωτισμού αερισμού και πυρασφαλείας με
ΟΙΚ 7231
διπλό θόλο με πολυκαρβονικά καμπύλα φύλλα
Πρόσθετη τιμή των άρθρων 72.75.01 έως 72.75.06 για
κουπόλες φυσικού φωτισμού με τριπλό θόλο με πρόσθετο
ΟΙΚ 7231
εσωτερικό πολυκαρβονικό φύλλο
ΟΙΚ 7231
Πετάσματα πλαγιοκάλυψης τύπου sandwich
73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΟΙΚ 7311
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
ΟΙΚ 7312
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες
ΟΙΚ 7313
Επιστρώσεις με τετραγωνικές ημιλαξευτές μαρμαρόπλακες
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου
ΟΙΚ 7317
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm
ΟΙΚ 7316
Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
39,00
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
35,00
-20,41%
Ε.Μ.
m2
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
49,00
m2
m2
53,00
92,70
45,00
67,50
40,00
60,00
-15,09%
-27,18%
m2
518,00
390,00
350,00
-24,71%
m2
731,00
500,00
450,00
-31,60%
m2
1231,00
675,00
600,00
-45,17%
m2
1610,00
900,00
800,00
-44,10%
m2
150,00
145,00
130,00
-3,33%
m2
127,00
120,00
110,00
-5,51%
m2
m2
184,00
42,40
180,00
45,00
160,00
40,00
-2,17%
6,13%
m2
m2
m2
34,60
24,00
41,10
22,50
28,00
33,50
20,00
25,00
30,00
-34,97%
16,67%
-18,49%
m2
m2
22,60
19,90
16,80
13,50
15,00
12,00
-25,66%
-32,16%
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 29 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
73.26.01
73.26.02
73.26.03
73.26.04
73.31
73.31.01
73.31.02
73.31.03
73.31.04
73.32
73.33
73.33.01
73.33.02
73.33.03
73.34
73.34.01
73.34.02
73.35
73.36
73.36.01
73.36.02
73.36.03
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με
χρήση κονιαμάτων
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, με
χρήση κονιαμάτων
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm,
κολλητά
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm,
κολλητά
Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα ή μη (ματ) ή
οξύμαχα (γκρέ)
Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm, με
χρήση κονιαμάτων
Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x5 cm, με
χρήση κονιαμάτων
Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x10 cm,
κολλητά
Επενδύσεις με πλακίδια εφυαλωμένα ή οξύμαχα 20x5 cm,
κολλητά
Επενδύσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακίδια
Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων
20x20 cm
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων
30x30 cm
Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων
40x40 cm
Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20
cm
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30
cm
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε
τρεις στρώσεις
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση
ελαφρού συρματοπλέγματος
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ 7326.1
m2
35,80
33,50
30,00
-6,42%
ΟΙΚ 7328.1
m2
45,00
39,00
35,00
-13,33%
ΟΙΚ 7326.1
m2
31,10
31,00
27,50
-0,32%
ΟΙΚ 7328.1
m2
40,30
36,50
32,50
-9,43%
ΟΙΚ 7331
m2
63,50
50,50
16,75
45,00
15
-20,47%
ΟΙΚ 7332
m2
84,70
61,50
22,50
55,00
20
-27,39%
ΟΙΚ 7331
m2
55,20
45,00
16,75
40,00
15
-18,48%
ΟΙΚ 7332
ΟΙΚ 7333
m2
m2
73,60
57,00
56,00
50,50
22,50
22,50
50,00
45,00
20
20
-23,91%
-11,40%
ΟΙΚ 7331
m2
33,20
31,50
15,75
28,00
14
-5,12%
ΟΙΚ 7331
m2
37,10
33,50
13,50
30,00
12
-9,70%
ΟΙΚ 7331
m2
39,80
36,00
11,25
32,00
10
-9,55%
ΟΙΚ 7326.1
m2
34,60
33,50
15,75
30,00
14
-3,18%
ΟΙΚ 7326.1
ΟΙΚ 7326.1
m2
μμ
39,80
4,10
36,00
4,50
13,50
32,00
4,00
12
-9,55%
9,76%
ΟΙΚ 7335
ΟΙΚ 7336
m2
m2
18,70
15,90
18,00
15,70
16,00
14,00
-3,74%
-1,26%
ΟΙΚ 7340
m2
19,90
20,20
18,00
1,51%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 30 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
73.37
73.37.01
73.37.02
73.37.03
73.47
73.59
73.59.01
73.59.02
73.61
73.61.01
73.61.02
73.61.03
73.61.04
73.61.05
73.61.06
73.75
73.76
73.78
73.79
73.87
73.90
73.90.01
73.90.02
73.90.03
73.91
73.92
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με
τσιμεντοασβεστοκονίαμα σε δύο στρώσεις
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 cm
Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 1,5 cm
Επιστρώσεις ασβεστοτσιμεντοκονιάματος πάχους 2.0 cm
Περιθώρια δώματος (λούκια)
Επιστρώσεις γαρμπιλομωσαϊκού
Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 3,5 cm
Γαρμπιλομωσαϊκό πάχους 2,5 cm
Επιστρώσεις με μαρμαροψηφίδες (μωσαϊκά)
Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και
ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%
Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο κοινό και
ψηφίδες έγχρωμες σε ποσοστό 15 έως 25%
Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο κοινό και
ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 95%
Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο κοινό και
ψηφίδες έγχρωμες μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό 15 έως
25%
Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 2,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή
ημίλευκο και ψηφίδες λευκές σε ποσοστό 95%
Επιστρώσεις με μωσαϊκά πάχους 3,5 cm, με τσιμέντο λευκό ή
ημίλευκο και ψηφίδες λευκές μεγέθους έως Νο 8 σε ποσοστό
95%
Περιθώρια (σοβατεπιά) με πλαστικά πλακίδια
Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων
Προστατευτικές φάσες σε τοίχους, από ενισχυμένο uPVC
Προστατευτικές φάσες θυρών από ενισχυμένο uPVC
Διανοίξεις αρμών διαστολής μωσαϊκών δαπέδων
Διαχωριστικές ταινίες (φιλέτα) αρμών δαπέδων από μωσαϊκό
Από λάμες ορειχάλκου
Από λάμες αλουμινίου
Από λάμες μολύβδου
Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα
ελαχίστου πάχους 5 cm
Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα
ελαχίστου πάχους 8 cm
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΟΙΚ 7337
ΟΙΚ 7338
ΟΙΚ 7337
ΟΙΚ 7347
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
14,70
12,00
8,10
8,70
14,60
12,30
13,00
11,00
-0,68%
2,50%
9,00
8,00
3,45%
ΟΙΚ 7359
ΟΙΚ 7360
m2
m2
m2
μμ
m2
m2
m2
14,70
10,60
14,60
11,20
13,00
10,00
-0,68%
5,66%
ΟΙΚ 7361
m2
18,70
18,50
16,50
-1,07%
ΟΙΚ 7362.1
m2
19,90
19,70
17,50
-1,01%
ΟΙΚ 7363
m2
22,60
22,50
20,00
-0,44%
ΟΙΚ 7364.1
m2
23,30
23,50
21,00
0,86%
ΟΙΚ 7371.1
m2
19,90
19,70
17,50
-1,01%
ΟΙΚ 7373.1
ΟΙΚ 7396
ΟΙΚ 7396
ΟΙΚ 7396
ΟΙΚ 7396
ΟΙΚ 7391
m2
μμ
μμ
μμ
μμ
μμ
22,60
4,10
4,80
53,00
49,00
3,40
23,50
3,90
5,60
33,50
28,00
3,40
21,00
3,50
5,00
30,00
25,00
3,00
3,98%
-4,88%
16,67%
-36,79%
-42,86%
ΟΙΚ 7392
ΟΙΚ 7393
ΟΙΚ 7394
μμ
μμ
μμ
10,60
8,10
9,40
10,10
7,80
9,00
7,00
-4,72%
-3,70%
ΟΙΚ 7373.1
m2
24,00
22,50
20,00
-6,25%
ΟΙΚ 7373.1
m2
29,10
28,00
25,00
-3,78%
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 31 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
73.93
73.94
73.96
73.97
73.98
73.99
74
74.20
74.20.01
74.20.02
74.22
74.23
74.30
74.30.01
74.30.02
74.30.03
74.30.04
74.30.05
74.30.06
74.30.07
74.30.08
74.30.09
74.30.10
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με
εποξειδικό ρητινοκονίαμα
Κατασκευή αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου
Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)
Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια
Επιστρώσεις δαπέδων με μοκέττα
Πλαστικές γωνίες προστασίας ακμών βαθμίδων
74. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ
Γλυφές μεμονωμένες (εργαλείου) επί μαρμάρων
Γλυφές διατομής 15 x 15 mm
Γλυφές διατομής μέχρι 30 x 30 mm
Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών
Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο
Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου
Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε
αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε
αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε
αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 2 cm, σε
αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο
Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε
αναλογία έως 5 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε
αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε
αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο
Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3cm, σε
αναλογία άνω των 25 τεμαχίων ανά τετραγωνικό μέτρο
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά
τετραγωνικό μέτρο
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά
τετραγωνικό μέτρο
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ 7373.1
ΟΙΚ 7373.1
ΟΙΚ 7396
ΟΙΚ 7397
ΟΙΚ 7398
ΟΙΚ 7399
m2
m2
m2
m2
m2
μμ
59,60
39,80
19,90
20,60
19,90
4,10
56,00
39,00
19,70
20,80
20,20
4,50
ΟΙΚ 7419
ΟΙΚ 7420
ΟΙΚ 7422
ΟΙΚ 7416
μμ
μμ
μμ
m2
9,40
14,70
3,40
6,70
8,40
11,20
2,80
5,60
ΟΙΚ 7431
m2
94,00
85,50
33,50
76,00
30
-9,04%
ΟΙΚ 7432
m2
97,90
83,00
36,50
74,00
32,5
-15,22%
ΟΙΚ 7433
m2
104,00
81,00
39,00
72,00
35
-22,12%
ΟΙΚ 7434
m2
109,00
78,50
42,00
70,00
37,5
-27,98%
ΟΙΚ 7451
m2
120,00
101,00
36,50
90,00
32,5
-15,83%
ΟΙΚ 7452
m2
124,00
99,00
39,00
88,00
35
-20,16%
ΟΙΚ 7453
m2
129,00
96,00
42,00
86,00
37,5
-25,58%
ΟΙΚ 7454
m2
135,00
94,00
45,00
84,00
40
-30,37%
ΟΙΚ 7441
m2
106,00
96,00
33,50
86,00
30
-9,43%
ΟΙΚ 7442
m2
110,00
94,00
36,50
84,00
32,5
-14,55%
Αρθρο
Αναθεώρησης
7,80
9,50
7,80
50,00
35,00
17,50
18,50
18,00
4,00
-6,04%
-2,01%
7
8,5
7
7,50
10,00
2,50
5,00
-1,01%
0,97%
1,51%
9,76%
-10,64%
-23,81%
-17,65%
-16,42%
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 32 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
74.30.11
74.30.12
74.30.13
74.30.14
74.30.15
74.30.16
74.35
74.90
74.90.01
74.90.02
74.90.03
74.90.04
74.95
74.95.01
74.95.02
74.95.03
74.95.04
75
75.01
75.01.01
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Αρθρο
Αναθεώρησης
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά
ΟΙΚ 7443
τετραγωνικό μέτρο
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία άνω των 25 τεμαχίων
ΟΙΚ 7444
ανά τετραγωνικό μέτρο
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία έως 5 τεμάχια ανά
ΟΙΚ 7461
τετραγωνικό μέτρο
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά
ΟΙΚ 7462
τετραγωνικό μέτρο
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία 11 έως 25 τεμάχια ανά
ΟΙΚ 7463
τετραγωνικό μέτρο
Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά
σκληρού, πάχους 3 cm, σε αναλογία άνω των 25 τεμαχίων
ΟΙΚ 7464
ανά τετραγωνικό μέτρο
Επιστρώσεις δαπέδων από πολυμεγέθεις πλάκες μαρμάρου ΟΙΚ 7487
Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο
ΟΙΚ 7491
Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm
Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά
ΟΙΚ 7492
σκληρό, πάχους 2 cm.
ΟΙΚ 7493
Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm
Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά
ΟΙΚ 7494
σκληρό, πάχους 3 cm.
Κατώφλια επιστρώσεων από μάρμαρο
ΟΙΚ 7496
Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm
Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά
ΟΙΚ 7497
σκληρό, πάχους 2 cm.
ΟΙΚ 7498
Ταινίες επιστρώσεων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm
Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά
ΟΙΚ 7499
σκληρό, πάχους 3 cm.
75. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ
Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από
μάρμαρο
Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και πλάτους 11 ΟΙΚ 7501
30 cm
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
m2
117,00
92,00
39,00
82,00
35
-21,37%
m2
121,00
90,00
42,00
80,00
37,5
-25,62%
m2
126,00
105,00
36,50
94,00
32,5
-16,67%
m2
130,00
103,00
39,00
92,00
35
-20,77%
m2
136,00
101,00
42,00
90,00
37,5
-25,74%
m2
m2
141,00
133,00
99,00
95,00
45,00
88,00
85,00
40
-29,79%
μμ
12,70
11,20
4,50
10,00
4
-11,81%
μμ
μμ
13,40
15,90
12,40
13,50
4,50
5,05
11,00
12,00
4
4,5
-7,46%
-15,09%
μμ
17,30
14,60
5,05
13,00
4,5
-15,61%
μμ
8,70
7,80
4,50
7,00
4
-10,34%
μμ
μμ
9,40
10,60
8,40
9,50
4,50
5,05
7,50
8,50
4
4,5
-10,64%
-10,38%
μμ
12,00
10,10
5,05
9,00
4,5
-15,83%
m2
86,10
78,50
33,75
70,00
30
-8,83%
-28,57%
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 33 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
75.01.02
75.01.03
75.01.04
75.11
75.11.01
75.11.02
75.21
75.21.01
75.21.02
75.21.03
75.21.04
75.31
75.31.01
75.31.02
75.31.03
75.31.04
75.36
75.36.01
75.36.02
75.41
75.41.01
75.41.02
75.41.03
75.51
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
m2
92,70
84,00
33,75
75,00
30
-9,39%
m2
109,00
101,00
39,00
90,00
35
-7,34%
m2
120,00
106,00
39,00
95,00
35
-11,67%
μμ
12,00
9,50
6,75
8,50
6
-20,83%
μμ
12,70
10,10
6,75
9,00
6
-20,47%
m2
91,40
73,00
28,00
65,00
25
-20,13%
m2
97,90
78,50
28,00
70,00
25
-19,82%
m2
83,40
67,50
33,50
60,00
30
-19,06%
m2
88,70
73,00
33,50
65,00
30
-17,70%
m2
95,30
78,50
33,50
70,00
30
-17,63%
m2
m2
101,00
122,00
84,00
90,00
33,50
33,50
75,00
80,00
30
30
-16,83%
-26,23%
m2
132,00
95,00
33,50
85,00
30
-28,03%
μμ
μμ
46,40
55,60
33,50
39,00
22,50
22,50
30,00
35,00
20
20
-27,80%
-29,86%
ΟΙΚ 7541
μμ
63,50
39,00
28,00
35,00
25
-38,58%
ΟΙΚ 7542
μμ
72,80
45,00
28,00
40,00
25
-38,19%
ΟΙΚ 7543
μμ
80,80
50,50
28,00
45,00
25
-37,50%
Αρθρο
Αναθεώρησης
Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,
ΟΙΚ 7503
πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm
Κατώφλια από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm και πλάτους 11 ΟΙΚ 7506
30 cm
Kατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,
ΟΙΚ 7508
πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm
Περιθώρια (σοβατεπιά) από μάρμαρο
ΟΙΚ 7511
Σοβατεπιά από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm
Σοβατεπιά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό,
ΟΙΚ 7513
πάχους 2
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) με μάρμαρο
Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο d = 2 cm, πλάτους
ΟΙΚ 7511
έως 20 cm
Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά
ΟΙΚ 7524
σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους έως 20 cm
Επιστρώσεις στηθαίων με μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm και
ΟΙΚ 7523
πλάτους άνω των 20 cm
Επιστρώσεις στηθαίων με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά
ΟΙΚ 7526
σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm
Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο
ΟΙΚ 7531
Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm
Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο
ΟΙΚ 7532
d = 2 cm
ΟΙΚ 7533
Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm
Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο
ΟΙΚ 7534
d = 3 cm
Μπαλκονοποδιές μήκους έως 2,00 m
ΟΙΚ 7536
Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 3 cm
ΟΙΚ 7537
Μπαλκονοποδιές από μάρμαρο πάχους 4 cm
Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό
Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm
(βατήρων/μετώπων)
Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 4 / 2 cm
(βατήρων/μετώπων)
Επενδύσεις βαθμίδων με μάρμαρο πάχους 5/ 2 cm
(βατήρων/μετώπων)
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες απλής διατομής
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 34 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
75.51.01
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
μμ
96,60
67,50
45,00
60,00
40
-30,12%
μμ
147,00
78,50
45,00
70,00
40
-46,60%
μμ
159,00
90,00
45,00
80,00
40
-43,40%
μμ
117,00
90,00
56,00
80,00
50
-23,08%
μμ
167,00
101,00
56,00
90,00
50
-39,52%
μμ
180,00
112,00
56,00
100,00
50
-37,78%
τεμ
τεμ
17,30
18,70
16,80
18,00
11,25
11,25
15,00
16,00
10
10
-2,89%
-3,74%
ΟΙΚ 7561
ΟΙΚ 7562
ΟΙΚ 7563
ΟΙΚ 7564
m2
m2
m2
m2
95,30
122,00
101,00
133,00
73,00
84,00
78,50
90,00
45,00
50,00
45,00
50,00
65,00
75,00
70,00
80,00
40
45
40
45
-23,40%
-31,15%
-22,28%
-32,33%
ΟΙΚ 7566
m2
143,00
84,00
50,00
75,00
45
-41,26%
ΟΙΚ 7567
m2
183,00
106,00
56,00
95,00
50
-42,08%
ΟΙΚ 7568
ΟΙΚ 7564
ΟΙΚ 7564
ΟΙΚ 7564
m2
m2
m2
μμ
153,00
113,00
122,00
15,90
90,00
101,00
112,00
15,70
50,00
39,00
50,00
6,75
80,00
90,00
100,00
14,00
45
35
45
6
-41,18%
-10,62%
-8,20%
-1,26%
ΟΙΚ 7571.1
ΟΙΚ 7571.2
ΟΙΚ 7571.3
τεμ
τεμ
τεμ
94,00
104,00
118,00
90,00
101,00
112,00
80,00
90,00
100,00
-4,26%
-2,88%
-5,08%
ΟΙΚ 7572
τεμ
133,00
165,00
150,00
24,06%
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου μήκους έως 1,00 m
75.58
75.58.01
75.58.02
75.61
75.61.01
75.61.02
75.61.03
75.61.04
75.66
75.66.01
Oρθομαρμαρώσεις από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm
Oρθομαρμαρώσεις από μάρμαρο μαλακό πάχους 3 cm
Oρθομαρμαρώσεις από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm
Oρθομαρμαρώσεις από μάρμαρο σκληρό πάχους 3 cm
Επενδύσεις λαμπάδων και υπερτόνων κουφωμάτων
Επενδύσεις λαμπάδων κλπ με μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm
75.66.02
Επενδύσεις λαμπάδων κλπ με μάρμαρο μαλακό πάχους 3 cm
75.66.03
Επενδύσεις λαμπάδων κλπ με μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm
75.68
75.69
75.70
75.71
Επιστρώσεις δαπέδων με πλάκες γκρι γρανίτη
Επενδύσεις όψεων με πλάκες γκρι γρανίτη Αφρικής
Περιθώρια (σοβατεπιά) από γρανίτη
Νεροχύτης απλός, από μάρμαρο λευκό πλάτους 50 cm και
πάχους 20 cm
Nεροχύτης από μάρμαρο λευκό, μήκους 50 cm
Nεροχύτης από μάρμαρο λευκό, μήκους 60 cm
Nεροχύτης από μάρμαρο λευκό, μήκους 70 cm
Nεροχύτης από μάρμαρο λευκό, με δύο γούρνες, μήκους 110
cm
75.51.03
75.54
75.54.01
75.54.02
75.54.03
75.71.01
75.71.02
75.71.03
75.71.04
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΟΙΚ 7551
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου μήκους 1,01 έως
ΟΙΚ 7552
1,40 m
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου μήκους 1,41 έως
ΟΙΚ 7553
1,80 m
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής διατομής
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου μήκους έως 1,00 m
ΟΙΚ 7554
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου μήκους 1,01 έως
ΟΙΚ 7555
1,40 m
Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου μήκους 1,41 έως
ΟΙΚ 7556
1,80 m
Σκαλομέρια μαρμάρου
ΟΙΚ 7558
Σκαλομέρια από μάρμαρο μαλακό πάχους 2 cm
ΟΙΚ 7559
Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm
Ορθομαρμαρώσεις από πλάκες μαρμάρου μήκους έως 2,00 m
75.51.02
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 35 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
75.76
75.76.01
75.76.02
75.76.03
75.80
76
76.01
76.01.01
76.01.02
76.01.03
76.01.04
76.02
76.02.01
76.02.02
76.02.03
76.02.04
76.14
76.16
76.16.01
76.16.02
76.16.03
76.16.04
76.20
76.20.01
76.20.02
76.21
76.22
76.22.01
76.22.02
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Πάγκοι από μάρμαρο
Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 2 cm
Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 3 cm
Πάγκοι από μάρμαρο λευκό, πάχους 4 cm
Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο
προελεύσεως ΒΕΡΟΙΑΣ
76. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ
Υαλοπίνακες απλοί επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm
Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 3,0 mm
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 4,0 mm
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5,0 mm
Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 6,0 mm
Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ) απλοί
Υαλοπίνακες διαμαντέ πάχους 3,5 mm
Υαλοπίνακες διαμαντέ μήκους έως 1,00 m ξυλίνων ή σιδηρών
κουφωμάτων
Υαλοπίνακες διαμαντέ μήκους > 1,00 m ξυλίνων ή σιδηρών
κουφωμάτων
Υαλοπίνακες διαμαντέ μήκους έως 1,00 m κουφωμάτων
αλουμινίου
Υαλοπίνακες διαμαντέ μήκους > 1,00 m κουφωμάτων
αλουμινίου
Υαλοπίνακες οπλισμένοι
Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους έως
1,00 m
Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του
1,00 m
Διακοσμητική αμμοβολή κρυστάλλων
Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED)
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm
(3 mm + μεμβράνη + 3 mm)
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 10
mm (5 mm + μεμβράνη + 5 mm)
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ 7576
ΟΙΚ 7577
ΟΙΚ 7578
m2
m2
m2
79,40
108,00
133,00
84,00
105,00
130,00
75,00
95,00
115,00
5,79%
-2,78%
-2,26%
ΟΙΚ 7578
μμ
239,00
145,00
130,00
-39,33%
ΟΙΚ 7602
ΟΙΚ 7603
ΟΙΚ 7604.1
ΟΙΚ 7604.2
m2
m2
m2
m2
18,70
22,60
26,50
33,20
18,20
22,00
25,80
32,40
16,20
19,60
23,00
28,80
-2,67%
-2,65%
-2,64%
-2,41%
ΟΙΚ 7607
ΟΙΚ 7608
ΟΙΚ 7609.1
ΟΙΚ 7609.2
ΟΙΚ 7614
m2
m2
m2
m2
m2
19,90
24,00
27,90
34,60
31,80
19,50
23,00
27,20
33,70
31,00
17,30
20,80
24,20
30,00
27,60
-2,01%
-4,17%
-2,51%
-2,60%
-2,52%
ΟΙΚ 7616
m2
25,20
24,60
21,90
-2,38%
ΟΙΚ 7617
m2
25,20
24,60
21,90
-2,38%
ΟΙΚ 7618
m2
26,50
25,80
23,00
-2,64%
ΟΙΚ 7619
m2
26,50
26,00
23,00
-1,89%
ΟΙΚ 7621
m2
39,80
38,90
34,60
-2,26%
ΟΙΚ 7622
ΟΙΚ 7621
ΟΙΚ 7609.2
m2
m2
42,40
15,90
41,40
15,50
36,80
13,80
-2,36%
-2,52%
ΟΙΚ 7609.2
m2
46,40
39,00
35,00
-15,95%
ΟΙΚ 7609.2
m2
50,30
45,00
40,00
-10,54%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 36 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
76.22.03
76.22.04
76.23
76.23.01
76.23.02
76.23.03
76.24
76.25
76.26
76.27
76.27.01
76.27.02
76.27.03
76.27.04
76.35
76.35.01
76.35.02
76.35.03
76.35.04
76.36
76.36.01
76.36.02
76.36.03
76.41
76.41.01
76.41.02
77
77.01
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12
mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm)
Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 18
mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm)
Υαλοπίνακες πυράντοχοι
Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G30 (αντίσταση στην
φωτιά 30 min)
Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G45 (αντίσταση στην
φωτιά 45 min)
Υαλοπίνακες πυράντοχοι κατηγορίας G60 (αντίσταση στην
φωτιά 60 min)
Υαλοπίνακες μολυβδυάλου ακτινοδιαγνωστικής αίθουσας
Υαλοπίνακες ασφαλείας SECURIT πάχους 10 mm
Αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες πάχους 42 mm
Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί
υαλοπίνακες
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5
mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5
mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5
mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)
Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6
mm, κενό 10 mm, κρύσταλλο laminated 8 mm + 4 mm)
Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit
Mονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm
Mονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm
Δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 8,0 mm
Δίφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm
Πλάκες υάλινες δαπέδου 20Χ20 cm, πάχους 3 cm
Διαστάσεων 20x20 cm, πάχους 3,0 cm
Διαστάσεων 25x25 cm, πάχους 3,0 cm
Διαστάσεων 30x30 cm, πάχους 3,0 cm
Υαλόπλινθοι δαπέδου
Διαμέτρου Φ 14,0 cm
Διαστάσεων 12x12 cm
77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ 7609.2
m2
55,60
56,00
50,00
0,72%
ΟΙΚ 7609.2
ΟΙΚ 7609.2
m2
72,80
73,00
65,00
0,27%
ΟΙΚ 7609.2
m2
106,00
105,00
95,00
-0,94%
ΟΙΚ 7609.2
m2
147,00
145,00
130,00
-1,36%
ΟΙΚ 7609.2
ΟΙΚ 7609.2
ΟΙΚ 7609.2
ΟΙΚ 7609.2
m2
m2
m2
m2
212,00
1654,00
166,00
530,00
205,00
1350,00
168,00
505,00
185,00
1200,00
150,00
450,00
-3,30%
-18,38%
1,20%
-4,72%
ΟΙΚ 7609.2
m2
50,30
50,00
45,00
-0,60%
ΟΙΚ 7609.2
m2
54,30
54,00
48,00
-0,55%
ΟΙΚ 7609.2
m2
80,80
84,00
75,00
3,96%
ΟΙΚ 7609.2
m2
90,00
95,00
85,00
5,56%
ΟΙΚ 7626.1
ΟΙΚ 7626.2
ΟΙΚ 7627.1
ΟΙΚ 7627.2
m2
m2
m2
m2
259,00
285,00
233,00
259,00
250,00
280,00
225,00
250,00
225,00
250,00
200,00
225,00
-3,47%
-1,75%
-3,43%
-3,47%
ΟΙΚ 7636
ΟΙΚ 7637
ΟΙΚ 7638
τεμ
τεμ
τεμ
5,30
6,70
9,40
5,00
6,20
9,50
4,50
5,50
8,00
-5,66%
-7,46%
1,06%
ΟΙΚ 7641
ΟΙΚ 7642
τεμ
τεμ
10,60
12,00
10,10
11,20
9,00
10,00
-4,72%
-6,67%
ΟΙΚ 7701
m2
1,80
1,70
1,50
-5,56%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΟΙΚ 7609.2
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 37 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
77.02
77.02.01
77.02.02
77.10
77.15
77.16
77.17
77.17.01
77.17.02
77.18
77.20
77.20.01
77.20.02
77.20.03
77.20.04
77.20.05
77.25
77.26
77.26.01
77.26.02
77.27
77.27.01
77.27.02
77.28
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών
Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%
Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%
Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή
τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα
Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για
χρωματισμούς
Προετοιμασία ξυλίνων επιφανειών για χρωματισμούς
Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών
Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων
Ξυλίνων επιφανειών
Διάστρωση βελατούρας επί ετοίμων σπατουλαρισμένων
επιφανειών
Αντισκωριακές βαφές
Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος ενός συστατικού
βάσεως νερού η διαλύτου αλκυδικής, ακρυλικής ή
τροποποιημένης αλκυδικής ή ακρυλικής ρητίνης
Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών
συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή
ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο
Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών
συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή
ανόργανο πυριτικό ψευδάργυρο
Εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή
ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών
Εφαρμογή αντισκωριακού τελικού χρώματος αλκυδικών ή
στυρενιο-ακρυλικών ρητινών, ενός συστατικού
Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σπατουλαριστούς
χρωματισμούς
Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο
Απλή επάλειψη λινελαίου
Διπλή επάλειψη λινελαίου
Λάδωμα και στίλβωση ξυλίνων επιφανειών
Απλό λάδωμα και στίλβωση
Διπλό λάδωμα και στίλβωση
Ακρυλικό μικρομοριακό ή σιλικονούχο (silane-siloxane)
υπόστρωμα χρωματισμών (αστάρι) επί μη μεταλλικών
επιφανειών
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ 7706
ΟΙΚ 7708
m2
m2
2,30
2,90
2,20
2,80
2,00
2,50
-4,35%
-3,45%
ΟΙΚ 7725
m2
4,60
3,90
3,50
-15,22%
ΟΙΚ 7735
ΟΙΚ 7736
m2
m2
1,80
2,30
1,70
2,20
1,50
2,00
-5,56%
-4,35%
ΟΙΚ 7737
ΟΙΚ 7738
m2
m2
3,50
2,90
3,40
2,80
3,00
2,50
-2,86%
-3,45%
ΟΙΚ 7739
m2
1,80
1,70
1,50
-5,56%
ΟΙΚ 7744
m2
2,30
2,20
2,00
-4,35%
ΟΙΚ 7744
m2
2,90
2,80
2,50
-3,45%
ΟΙΚ 7744
m2
2,30
2,20
2,00
-4,35%
ΟΙΚ 7744
m2
2,80
2,70
2,40
-3,57%
ΟΙΚ 7744
m2
2,30
2,20
2,00
-4,35%
ΟΙΚ 7745
m2
7,00
6,60
5,00
-5,71%
ΟΙΚ 7746
ΟΙΚ 7746
m2
m2
1,80
2,30
1,70
2,20
1,50
2,00
-5,56%
-4,35%
ΟΙΚ 7748
ΟΙΚ 7749
m2
m2
2,90
2,30
2,80
2,25
2,50
2,00
-3,45%
-2,17%
ΟΙΚ 7735
m2
3,50
3,35
3,00
-4,29%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 38 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
77.30
77.31
77.33
77.34
77.51
77.53
77.54
77.55
77.62
77.66
77.67
77.67.01
77.67.02
77.67.03
77.67.04
77.68
77.69
77.70
77.71
77.71.01
77.71.02
77.71.03
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές
ρητίνες βάσεως διαλύτου
Yπόστρωμα χρωματισμού επιφανειών αλουμινίου ή
γαλβανισμένων στοιχείων με βάση εποξειδικές,
πολυουρεθανικές ρητίνες ή με βάση το φωσφορικό οξύ. (Etch
Primer)
Θερμό γαλβάνισμα χαλυβδίνων στοιχείων
Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών
Ελαιοχρωματισμοί επί ετοίμων σπατουλαρισμένων επιφανειών
με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η
διαλύτου
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα
αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου
Βερνικοχρωματισμοί επί σπατουλαρισμένων επιφανειών με
εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο
συστατικών
Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα
αλκυδικής ή ακρυλικής βάσεως, ενός συστατικού με αντοχή σε
συνεχή θερμοκρασία >= 80οC
Χρωματισμοί σωληνώσεων
Διαμέτρου έως 1''
Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2''
Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3''
Διαμέτρου από 3 έως 4''
Απόξεση και βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων
Βερνίκωμα ξυλίνων δαπέδων χωρίς απόξεση
Φρεσκάρισμα παλαιού βερνικώματος δαπέδου
Εφαρμογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως
νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα
αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης,
βάσεως νερού η διαλύτου
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα
νίτρου ενός συστατικού
Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα
δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ 7735
m2
2,30
2,25
2,00
-2,17%
ΟΙΚ 7735
ΟΙΚ 7740
ΟΙΚ 7740
m2
kg
kg
2,90
0,40
0,20
2,80
0,34
0,17
2,50
0,30
0,15
-3,45%
-15,00%
-15,00%
ΟΙΚ 7751
ΟΙΚ 7753
m2
m2
1,40
5,80
1,35
5,60
1,20
5,00
-3,57%
-3,45%
ΟΙΚ 7754
m2
7,00
6,70
6,00
-4,29%
ΟΙΚ 7755
m2
7,00
6,70
6,00
-4,29%
ΟΙΚ 7765
m2
11,60
10,10
9,00
-12,93%
ΟΙΚ 7766
m2
8,10
7,80
7,00
-3,70%
ΟΙΚ 7767.2
ΟΙΚ 7767.4
ΟΙΚ 7767.6
ΟΙΚ 7767.8
ΟΙΚ 7768
ΟΙΚ 7769
ΟΙΚ 7770
μμ
μμ
μμ
μμ
m2
m2
m2
1,40
2,30
3,50
4,60
7,50
4,10
2,90
1,35
2,25
3,40
4,50
7,30
3,90
2,80
1,20
2,00
3,00
4,00
6,50
3,50
2,50
-3,57%
-2,17%
-2,86%
-2,17%
-2,67%
-4,88%
-3,45%
ΟΙΚ 7771
m2
11,60
10,70
9,50
-7,76%
ΟΙΚ 7771
m2
15,00
13,50
12,00
-10,00%
ΟΙΚ 7771
m2
18,40
15,70
14,00
-14,67%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 39 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
77.80
77.80.01
77.80.02
77.80.03
77.81
77.81.01
77.81.02
77.82
77.83
77.84
77.84.01
77.84.02
77.91
77.92
77.92.01
77.92.02
77.93
77.94
77.95
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα
υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή
πολυβινυλικής βάσεως
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως
Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή
στυρενιο-ακριλικής βάσεως.
Εξωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής,
ακρυλικής βάσεως νερού η διαλύτου
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος
με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.με
σπατουλάρισμα
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων,
ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.
Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ελαιοχρωμάτων αλκυδικής
ή ακρυλικής βάσεως νερού.
Χρωματισμοί σπατουλαριστοί ξυλίνων επιφανειών με
ελαιόχρωμα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή βινυλικής ή
στυρενιο-ακρυλικής βάσεως
Xρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο
χρώμα τύπου RELIEF
Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής
διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής
βάσεως νερού
Χωρίς σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας
Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή
στρώση ελαιοχρώματος
Αφαίρεση παλαιών χρωμάτων ελαιοχρωματισμένων
επιφανειών
Με καύση των παλαιών χρωμάτων με καμινέττο
Με εφαρμογή διαβρωτικών χημικών
Εφαρμογή πυρίμαχης επίστρωσης επί σιδηρών
επιφανειών
Αντιπυρική επεξεργασία ξυλίνων επιφανειών
Αντιγραφιστικές επαλείψεις(antigraffiti) μόνιμης προστασίας,
ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως
σιλικόνης.
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ 7785.1
m2
9,80
9,00
8,00
-8,16%
ΟΙΚ 7785.1
m2
11,60
10,10
9,00
-12,93%
ΟΙΚ 7785.1
m2
10,40
9,50
8,50
-8,65%
ΟΙΚ 7786.1
m2
14,40
13,50
12,00
-6,25%
ΟΙΚ 7786.1
m2
15,00
14,00
12,50
-6,67%
ΟΙΚ 7787
m2
12,70
11,80
10,50
-7,09%
ΟΙΚ 7788
m2
9,20
9,00
8,00
-2,17%
ΟΙΚ 7786.1
ΟΙΚ 7786.1
m2
m2
9,80
13,80
9,00
12,40
8,00
11,00
-8,16%
-10,14%
ΟΙΚ 7791
m2
5,20
5,00
4,50
-3,85%
ΟΙΚ 7792
ΟΙΚ 7793
m2
m2
5,80
3,50
5,60
3,40
5,00
3,00
-3,45%
-2,86%
ΟΙΚ 7744
ΟΙΚ 7744
kg
m2
0,50
23,00
22,50
22,50
20,00
20,00
4400,00%
-2,17%
ΟΙΚ 7744
m2
5,20
5,00
4,50
-3,85%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 40 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
77.96
77.97
77.98
77.99
77.100
77.100.01
77.100.02
77.100.03
77.100.04
77.100.05
77.100.06
77.100.07
77.100.08
77.100.09
77.101
77.102
78
78.01
78.02
78.02.01
78.02.02
78.02.03
78.03
78.03.01
78.03.02
78.05
78.05.01
78.05.02
78.05.03
78.05.04
78.05.05
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών
Αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος
Βαφές κατάλληλες για πόσιμο νερό
Προσαύξηση τιμής χρωματισμών πάσης φύσεως λόγω
προσθέτου ύψους
Φωτοκαταλυτικές επιστρώσεις επί δομικών στοιχείων με
ιδιότητες αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρύπων και μικροβίων
Βαφή με χρώμα βάσεως πυριτικού καλίου
Βαφή με χρώμα βάσεως ακρυλικής-σιλοξάνης
Βαφή με χρώμα βάσεως στυρενιο-ακρυλικής
Βαφή με χρώμα βινυλικής βάσεως
Βαφή με χρώμα ακρυλικής βάσεως
Βαφή με χρώμα τσιμεντοειδούς βάσεως
Φωτοκαταλυτικό επίχρισμα τσιμεντοειδούς βάσεως, σε πάχος
μεγαλύτερο των 1000 μικρών.
Φωτοκαταλυτικό επίχρισμα τσιμεντοειδούς βάσεωςσε πάχος
μεγαλύτερο των 1500 μικρών
Φωτοκαταλυτικό επίχρισμα σιμεντοειδούς βάσεως, κατάλληλο
για την επεξεργασία και την προστασία οδών
Αντιμικροβιακή βαφή επιφανειών νοσηλευτικών χώρων με
υλικά νανοτεχνολογίας.
Βαφή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, σκυροδέματος ή
γυψοσανίδων με οικολογικό ακρυλικοό χρώμα βάσεως νερού
78. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Ταινίες γύψινες (μπορντούρες) πλάτους 8 cm
Γωνίες γύψινες (λούκια οροφών)
Eξωτερικού αναπτύγματος διατομής έως 25 cm
Eξωτερικού αναπτύγματος διατομής από 26 έως 35 cm
Eξωτερικού αναπτύγματος διατομής από 36 έως 50 cm
Ροζέττες γύψινες
Διαμέτρου ή μεγάλης πλευράς 40 cm
Διαμέτρου ή μεγάλης πλευράς 50 cm
Γυψοσανίδες
Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 15 mm
Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm
Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
2,80
13,50
15,70
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
2,50
-3,45%
12,00
-16,67%
14,00
-9,25%
Ε.Μ.
m2
m2
m2
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
2,90
16,20
17,30
ΟΙΚ 7797
m2
0,60
0,34
0,30
-43,33%
ΟΙΚ 7744
ΟΙΚ 7744
ΟΙΚ 7744
ΟΙΚ 7744
ΟΙΚ 7744
ΟΙΚ 7744
m2
m2
m2
m2
m2
m2
20,20
20,80
21,30
19,00
20,80
16,20
19,70
20,20
20,80
18,50
20,20
15,70
17,50
18,00
18,50
16,50
18,00
14,00
-2,48%
-2,88%
-2,35%
-2,63%
-2,88%
-3,09%
ΟΙΚ 7744
m2
18,40
18,00
16,00
-2,17%
ΟΙΚ 7744
m2
20,80
20,20
18,00
-2,88%
ΟΙΚ 7744
m2
28,80
28,00
25,00
-2,78%
OIK 7744
m2
31,70
28,00
25,00
-11,67%
OIK 7744
m2
13,80
13,50
12,00
-2,17%
ΟΙΚ 7801
μμ
4,10
5,00
4,50
21,95%
ΟΙΚ 7806
ΟΙΚ 7807
ΟΙΚ 7808
μμ
μμ
μμ
5,80
8,10
11,30
8,40
10,60
12,40
7,50
9,50
11,00
44,83%
30,86%
9,73%
ΟΙΚ 7811
ΟΙΚ 7812
τεμ
τεμ
11,30
14,00
10,70
13,50
9,50
12,00
-5,31%
-3,57%
ΟΙΚ 7809
ΟΙΚ 7809
ΟΙΚ 7810
ΟΙΚ 7809
ΟΙΚ 7809
m2
m2
m2
m2
m2
13,40
14,00
14,70
15,90
17,30
13,00
13,50
14,30
15,50
16,80
11,60
12,10
12,70
13,80
15,00
-2,99%
-3,57%
-2,72%
-2,52%
-2,89%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΟΙΚ 7744
ΟΙΚ 7744
ΟΙΚ 7744
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 41 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
78.05.06
78.05.07
78.05.08
78.05.09
78.05.10
78.05.11
78.05.12
78.05.13
78.10
78.10.01
78.10.02
78.12
78.13
78.20
78.21
78.30
78.30.01
78.30.02
78.30.03
78.30.04
78.34
78.35
78.40
78.50
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm
Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15 mm
Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 18 mm
Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm
Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους
12,5 mm
Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 15
mm
Γυψοσανίδες ανθυγρές και πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18
mm
Προσαύξηση τιμής των γυψοσανίδων των άρθρων 78.05.01
έως 78.05.12 σε περίπτωση χρησιμοποίησης ετοίμων φύλλων
εμβαδού μικροτέρου από 0,72 m2
Τσιμεντοσανίδες
Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 9 mm
Τσιμεντοσανίδες επίπεδες, πάχους 12,5 mm
Πρόσθετη τιμή τοποθέτησης γυψοσανίδων σε καμπύλες
επιφάνειες (εκτός ψευδοροφών)
Περσιδωτά προπετάσματα
Ηλεκτροκίνητο σύστημα σκίασης υαλοστασίων όψεων, με
ρυθμιζόμενες περσίδες
Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με
διάτρητο ύφασμα
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική
Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20
mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm
Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20
mm, διαστάσεων 1200x600 mm
Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm,
διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x600
mm
Ψευδοροφή από πλάκες γυψοσανίδας πάχους 12 έως 13 mm,
διάτρητες ή με γραμμικές αυλακώσεις, διαστάσεων 600x1200
mm
Ψευδοροφή ισόπεδη από γυψοσανίδες
Ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες
Προσαύξηση τιμής ψευδοροφών για κάθε επιπλέον στρώση
γυψοσανίδας
Ψευδοροφή από συμπαγείς ή διάτρητες μεταλλικές πλάκες
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
18,20
16,30
16,80
18,00
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
16,20
-2,67%
14,50
-2,40%
15,00
-2,89%
16,00
-2,17%
Ε.Μ.
m2
m2
m2
m2
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
18,70
16,70
17,30
18,40
ΟΙΚ 7809
m2
17,30
16,80
15,00
-2,89%
ΟΙΚ 7809
m2
17,90
17,50
15,50
-2,23%
ΟΙΚ 7809
m2
18,40
18,00
16,00
-2,17%
ΟΙΚ 7809
m2
1,20
1,10
1,00
-8,33%
ΟΙΚ 7809
ΟΙΚ 7809
m2
m2
31,80
37,10
27,00
31,50
24,00
28,00
-15,09%
-15,09%
ΟΙΚ 7809
ΟΙΚ 7813
m2
m2
4,10
26,50
3,90
25,90
3,50
23,00
-4,88%
-2,26%
ΟΙΚ 7813
m2
147,00
135,00
120,00
-8,16%
ΟΙΚ 7809
m2
92,70
56,00
50,00
-39,59%
ΟΙΚ 7809
m2
26,50
25,90
23,00
-2,26%
ΟΙΚ 7809
m2
29,10
28,10
25,00
-3,44%
ΟΙΚ 7809
m2
24,00
21,40
19,00
-10,83%
ΟΙΚ 7809
ΟΙΚ 7809
ΟΙΚ 7809
m2
m2
m2
25,20
22,60
26,50
23,60
22,50
24,70
21,00
20,00
22,00
-6,35%
-0,44%
-6,79%
ΟΙΚ 7809
ΟΙΚ 7809
m2
m2
8,70
46,40
7,90
45,00
7,00
40,00
-9,20%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΟΙΚ 7810
ΟΙΚ 7810
ΟΙΚ 7810
ΟΙΚ 7810
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 42 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
-3,02%
Αριθ. Τιμολ.
78.51
78.52
78.53
78.60
78.70
78.80
78.81
78.90
78.91
78.95
78.96
79
79.01
79.02
79.03
79.04
79.05
79.06
79.07
79.08
79.09
79.10
79.11
79.11.01
79.11.02
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Ψευδοροφή επίπεδη διακοσμητική, από λωρίδες αλουμινίου
Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, από πλάκες
μοριοσανίδων MDF
Κυψελωτή μεταλλική διακοσμητική ψευδοροφή
Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές από διάτρητα ραβδωτά
πυράντοχα πετάσματα
Σύστημα υπερυψωμένου δαπέδου
Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών με φύλλα
προοξειδωμένου χαλκού
Επένδυση οριζόντιων ή κατακόρυφων επιφανειών με σύνθετα
πανώ χαλκού
Επένδυση κατακορύφων ή οριζοντίων επιφανειών με
ανοξείδωτη λαμαρίνα
Επένδυση κατακόρυφης ή οριζόντιας επιφάνειας με
γαλβανισμένη λαμαρίνα
Διαμόρφωση σταμπωτών δαπέδων εξωτερικών χώρων
Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη
79. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ - ΗΧΟΥ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής
βάσεως εν θερμώ
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές
ασφαλτικό γαλάκτωμα
Επάλειψη με ελαστομερές ασφαλτικό διάλυμα
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό με βάση τις
σιλικόνες
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά
κατάλληλα για πόσιμο νερό
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλταλουμίνιο
Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά
Επίστρωση με απλό ασφαλτόπανο
Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή
υδρατμοπερατή μεμβράνη
Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες
Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλεγμα και με
επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων
Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη
με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
50,50
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
45,00
-4,72%
Ε.Μ.
m2
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
53,00
ΟΙΚ 7809
ΟΙΚ 7809
m2
m2
31,80
37,10
28,00
39,00
25,00
35,00
-11,95%
5,12%
ΟΙΚ 7809
ΟΙΚ 7809
m2
m2
287,00
66,20
200,00
61,50
180,00
55,00
-30,31%
-7,10%
ΟΙΚ 7231
m2
51,80
56,00
50,00
8,11%
ΟΙΚ 7231
m2
66,20
67,50
60,00
1,96%
ΟΙΚ 7231
m2
63,50
45,00
40,00
-29,13%
ΟΙΚ 7231
ΟΙΚ 7316
ΟΙΚ 7452
m2
m2
m2
37,10
39,80
53,00
29,00
33,70
45,00
25,00
30,00
40,00
-21,83%
-15,33%
-15,09%
ΟΙΚ 7901
m2
1,40
1,70
1,50
21,43%
ΟΙΚ 7902
ΟΙΚ 7902
m2
m2
3,00
2,80
2,20
2,00
2,00
1,80
-26,67%
-28,57%
ΟΙΚ 7902
ΟΙΚ 7903
m2
kg
6,70
7,40
8,40
9,50
7,50
8,50
25,37%
28,38%
ΟΙΚ 7903
ΟΙΚ 7904
ΟΙΚ 7903
ΟΙΚ 7912
kg
kg
kg
m2
7,00
6,00
8,10
8,10
12,90
6,20
5,60
7,90
11,50
5,50
5,00
7,00
84,29%
3,33%
-30,86%
-2,47%
ΟΙΚ 7912
m2
10,10
7,90
7,00
-21,78%
ΟΙΚ 7912
m2
15,30
14,60
13,00
-4,58%
ΟΙΚ 7912
m2
16,60
13,50
12,00
-18,67%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΟΙΚ 7809
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 43 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
79.11.03
79.12
79.12.01
79.12.02
79.14
79.15
79.15.01
79.15.02
79.15.03
79.15.04
79.15.05
79.16
79.16.01
79.16.02
79.17
79.18
79.19
79.21
79.22
79.23
79.24
79.31
79.32
79.33
79.34
79.35
79.36
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση προστασίας
από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm
Επιστρώσεις με συνθετικές μεμβράνες
Μεμβράνη συνθετικού ελαστικού (EPDM)
Μεμβράνη PVC - P με ενίσχυση από συνθετικές ίνες
Επίστρωση απλή με υαλοϋφασμα επί ασφαλτικού υλικού
Γεωύφάσματα μή υφαντά
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 125 gr/m2
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 155 gr/m2
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 205 gr/m2
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 285 gr/m2
Γεωϋφασμα μη υφαντό βάρους 385 gr/m2
Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά
Με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm
Με υδροπερατή συνθετική λινάτσα
Προστασία στεγανωτικής μεμβράνης με στραντζαριστή
γαλβανισμένη λαμαρίνα
Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές
(αυγουλιέρα)
Μεμβράνη HDPE με αμφίπλευρες κωνικές ή σφαιρικές
προεξοχές και επικολλημένο γεωύφασμα
Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ
EN 934-2
Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 9342
Ινες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 148892
Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένο περλίτη
Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη
πολυστερίνη, χωρίς στερέωση των πλακών
Απομόνωση στοιχείων κατασκευής με διογκωμένη
πολυστερίνη, με μηχανική στερέωση των πλακών
Επένδυση με ηχοαπορροφητικές πλάκες τύπου Ηeraklith
Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρμών διαστολής με
ελαστομερές ασφαλτικό υλικό
Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με
ελαστομερές πολυσουλφιδικό υλικό
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ 7912
m2
12,70
12,40
11,00
-2,36%
ΟΙΚ 7912
ΟΙΚ 7912
ΟΙΚ 7914
m2
m2
m2
17,30
18,00
1,40
15,70
16,90
1,30
14,00
15,00
1,20
-9,25%
-6,11%
-7,14%
ΟΙΚ 7914
ΟΙΚ 7914
ΟΙΚ 7914
ΟΙΚ 7914
ΟΙΚ 7914
m2
m2
m2
m2
m2
2,70
2,90
3,40
4,30
5,30
2,40
2,70
3,00
3,90
4,80
2,20
2,40
2,70
3,50
4,30
-11,11%
-6,90%
-11,76%
-9,30%
-9,43%
ΟΙΚ 7914
ΟΙΚ 7914
m2
m2
1,10
1,40
0,55
0,75
0,50
0,70
-50,00%
-46,43%
ΟΙΚ 7244
μμ
2,10
2,80
2,50
33,33%
ΟΙΚ 7912
m2
10,60
10,10
9,00
-4,72%
ΟΙΚ 7912
m2
19,90
19,10
17,00
-4,02%
ΟΙΚ 7921
kg
1,40
1,35
1,20
-3,57%
ΟΙΚ 7922
kg
2,10
1,70
1,50
-19,05%
ΟΙΚ 7923
kg
1,40
1,60
1,40
14,29%
ΟΙΚ 7923
ΟΙΚ 7931
kg
m3
10,60
70,20
9,00
67,50
8,00
60,00
-15,09%
-3,85%
ΟΙΚ 7932.1
m3
31,80
33,70
30,00
5,97%
ΟΙΚ 7933.1
ΟΙΚ 7934
m3
m2
33,20
10,60
39,40
10,10
35,00
9,00
18,67%
-4,72%
ΟΙΚ 7935
μμ
3,40
3,90
3,50
14,71%
ΟΙΚ 7936
μμ
2,30
16,80
15,00
630,43%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 44 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
79.37
79.38
79.40
79.41
79.42
79.45
79.46
79.47
79.48
79.49
79.50
79.55
79.60
79.70
79.70.01
79.70.02
79.70.03
79.70.04
79.70.05
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με
ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό
Πλήρωση δευτερευόντων αρμών διαστολής με ελαστομερές
ακρυλικό υλικό
Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm
Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με κίσσηρη, μέσου πάχους 60
mm
Απομόνωση ξυλίνων δαπέδων με πλάκες υαλοβάμβακα
πάχους 50 mm
Θερμική απομόνωση οροφών και δαπέδων με φύλλα
διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 50 mm
Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη
εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm
Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη
πολυστερίνη πάχους 50 mm
Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από
εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm
Θερμομόνωση με πλάκες διογκωμένης πολυουρεθάνης
πάχους 50 mm
Θερμομόνωση με εκτοξευόμενο αφρό διογκωμένης
πολυουρεθάνης
Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm,
πυκνότητας 80 kg.
Ηχομόνωση με φύλλα εξηλασμένης πολυστυρόλης (EPS)
πάχους 50 mm
Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool
materials)
Εφαρμογή θερμομονωτικού, άκαυστου, αντιμουχλικού
χρώματος ακρυλικής βάσεως
Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού,
χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως
Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού,
εγχρώμου, ακρυλικής υδατικής βάσεως
Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού βάσεως πυριτικού
καλίου
Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού στυρένιοακρυλικής βάσεως
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
ΟΙΚ 7936
μμ
2,50
11,20
10,00
348,00%
ΟΙΚ 7936
μμ
2,10
8,40
7,50
300,00%
ΟΙΚ 7940
m2
14,70
13,50
12,00
-8,16%
ΟΙΚ 7941
m2
2,30
3,40
3,00
47,83%
ΟΙΚ 7942
m2
5,30
7,30
6,50
37,74%
ΟΙΚ 7934
m2
14,00
14,00
12,50
ΟΙΚ 7934
m2
14,70
14,50
13,00
-1,36%
ΟΙΚ 7934
m2
12,00
11,80
10,50
-1,67%
ΟΙΚ 7934
m2
12,70
12,30
11,00
-3,15%
ΟΙΚ 7934
m2
13,40
13,50
12,00
0,75%
ΟΙΚ 7934
m3
147,00
112,00
100,00
-23,81%
ΟΙΚ 7934
m2
14,70
14,00
12,50
-4,76%
ΟΙΚ 7934
m2
21,20
16,80
15,00
-20,75%
OIK 7744
m2
23,00
20,20
18,00
-12,17%
OIK 7744
m2
19,60
16,70
15,00
-14,80%
OIK 7744
m2
23,00
22,50
20,00
-2,17%
OIK 7744
m2
24,20
23,50
21,00
-2,89%
OIK 7744
m2
25,30
24,50
22,00
-3,16%
Αρθρο
Αναθεώρησης
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 45 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
79.70.06
79.70.07
79.70.08
79.70.09
79.70.01
79.70.02
79.70.03
79.70.04
79.70.05
79.70.06
79.70.07
79.70.08
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Αρθρο
Αναθεώρησης
Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού βάσεως
OIK 7744
ακρυλικής-σιλοξάνης
Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού βινυλικής βάσεως
OIK 7744
Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού τσιμεντοειδούς
βάσεως, σε πάχος μεγαλύτερο των 500 μικρών
OIK 7744
Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού τσιμεντοειδούς
βάσεως ενός ή δύο συστατικών, σε πάχος μεγαλύτερο των
OIK 7744
1500 μικρών
Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool
materials)- Εφαρμογή θερμομονωτικού, άκαυστου,
αντιμουχλικού χρώματος ακρυλικής βάσεως με συντελεστή
OIK 7744
θερμικής αγωγιμότητας μικρότερο από 0,2 W/mK
Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool
materials)- Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού
υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως
OIK 7744
(elastomeric pure acrylic)
Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool
materials)- Εφαρμογή ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού
υλικού, εγχρώμου, ακρυλικής υδατικής βάσεως (elastomeric
OIK 7744
pure acrylic)
Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool
materials)-Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού
OIK 7744
βάσεως πυριτικού καλίου (potassium silicate)
Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool
materials)-Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού
OIK 7744
στυρένιο ακρυλικής βάσεως
Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool
materials)-Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού
OIK 7744
βάσεως ακρυλικής σιλοξάνης (acryl-siloxane)
Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool
materials)-Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού
OIK 7744
βινυλικής βάσεως
Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool
materials)-Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού
τσιμεντοειδούς βάσεως, σε πάχος μεγαλύτερο των 500
OIK 7744
μικρών.
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
m2
21,90
21,30
19,00
-2,74%
m2
19,60
19,00
17,00
-3,06%
m2
18,40
16,90
15,00
-8,15%
m2
23,00
20,20
18,00
-12,17%
m2
15/12/2014
-12,17%
m2
15/12/2014
-14,80%
m2
15/12/2014
-2,17%
m2
15/12/2014
-2,89%
m2
15/12/2014
-3,16%
m2
15/12/2014
-2,74%
m2
15/12/2014
-3,06%
m2
15/12/2014
-8,15%
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 46 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Αριθ. Τιμολ.
79.70.09
79.80
79.81
79.82
Σύντομη περιγραφή αντικειμένου
Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool
materials)- Εφαρμογή φωτοκαταλυτικού ψυχρού υλικού
τσιμεντοειδούς βάσεως, ενός ή δύο συστατικών, σε πάχος
μεγαλύτερο των 1500 μικρών.
Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με
επίστρωση λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών που
περιέχουν ψυχρά υλικά (cool materials)
Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με
επίστρωση εγχρώμων κυβολίθων που περιέχουν ψυχρά υλικά
(cool materials)
Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με λευκές
τσιμεντόπλακες που περιέχουν φωτοκαταλυτικά ψυχρά υλικά
(photocatalytic cool materials).
Νέα τιμή για Εργασία
για έργα (Φατούρα)
<= 2εκ € χωρίς υλικά
[-Α]
[-Α-Φ]
Νέα τιμή για Εργασία Μεταβολή
για έργα (Φατούρα)
τιμή για
>2εκ € χωρίς υλικά εργα<=2εκ €
/ Προηγ.τιμή
[-Β]
[-Β-Φ]
Ε.Μ.
Προηγούμενη Τιμή
4-5-09
OIK 7744
m2
15/12/2014
OIK 7744
m2
25,30
22,50
20,00
-11,07%
OIK 7744
m2
43,70
39,40
35,00
-9,84%
OIK 7744
m2
34,60
31,50
28,00
-8,96%
Αρθρο
Αναθεώρησης
-12,17%
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ 363B/19-2-2013 (ισχύουν από 19-3-13) σελ. 47 / 47 Επιμέλεια ErgoTech-(2109370032) "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ"