Ισολογισμός 2013 - ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. Γραφικών Τεχνών

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1η εταιρική χρήση ( ΠΕΡΙΟΔΟΥ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.ΓΕΜΗ 124568704000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013
ΑΞΙΑ
ΑΠΟΣΒEΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΞΙΑ
Β.
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ
1. Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
ΑΞΙΑ
ΑΠΟΣΒEΣΕΙΣ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΞΙΑ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ποσά
Κλειόμενης
Χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (30.000 μετοχές των 2,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο
0,00 ΙΙΙ. Διαφορές αναπ/γης- επιχορηγήσεις επενδύσεων
0,00
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών
0,00
0,00
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών
2. περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-oικόπεδα
3. Κτίρια & τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις
& Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
0,00
905,90
6.748
0,00
905,84
343,23
0,00
0,06
6.404,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 IV. Αποθεματικά κεφάλαια
0,00
1. Τακτικό αποθεματικό
2.200,00
28.782,46
0,00
38.636,36
2.199,92
6.025,14
0,00
9.474,13
0,08
22.757,32
0,00
29.162,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5. Αφορολόγητα αποθεμ. ειδικών διατάξεων νόμων
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AΙV+AV)
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
6. Τίτλοι με χαρακήρα ακινητοποιήσεων
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.215,00
31.377,23
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες, αναλώσιμα υλικά,
ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
3α. Επιταγές εισπρακτέες
-Επιταγές στο χαρτοφυλάκιο
-Επιταγές σε εγγύηση δανείων
Επιταγές σε καθυστέρηση
10. Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι
0,00
0,00
0,00
13.246,42
93.038,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.151,37
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λογ βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακρ/σμες υποχρ.πληρωτέες στην επόμ.χρήση
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
0,00
305.682,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131,73
34.683,41
34.815,14
0,00
0,00
0,00
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογ/μοι εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
0,00
0,00
0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
0,00
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
0,00
2. Πιστωτικοί λογ. εγγυήσεων & εμπρ. ασφαλειών
0,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
0,00
0,00
487.026,33
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο
Μείον:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλευσεως
ΜΕΙΟΝ:
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
64.834,37
30.665,13
Μείον:
1. Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών & χρ.
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
ΙΙ. 1. ΄Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. ΄Εκτακτα κέρδη
3. Έσοδα από προηγουμένων χρ'ησεων
4. Έσοδα από μη χρησιμοποιημένες προβλέψεις
Μείον:
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες
3. Έξοδα προηγουμένων χρησεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημία)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημία) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 160360
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-49.277,79
0,00
10.722,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
388.138,46
37.831,34
200,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.822,62
16.608,56
0,00
0,00
16.702,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
476.304,12
476.304,12
0,00
0,00
0,00
0,00
487.026,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
0,00
455.649,10
0,00
Ι.
0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Ομολογιακά δάνεια
2. Δάνεια τραπεζών
8.866,59
0,00
60.000,00
0,00
0,00 Γ.
192.162,39
0,00
113.520,20
0,00
0,00
0,00
0,00
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
0,00 Β.
0,00
0,00
0,00
Ποσά
Προηγούμενης
Χρήσης 2012
-578,47
0,00
0,00
9.474,13
9.474,13
Ποσά
Χρήσης 2013
Ποσά Προηγουμένης Χρήσης 2012
1.019.388,09
972.801,34
46.586,75
307,27
46.894,02
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95.499,50
-48.605,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-93,84
-48.699,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-578,47
-49.277,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-49.277,79
0,00
0,00
0,00
Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2013
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 199059
Ποσά
Χρήσης 2012
Καθαρά αποτελέσματα (Ζημία) χρήσεως
49.277,79
0,00
(+) Υπόλ. αποτ/των (ζημιών )προηγ. χρήσεων
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου
Σύνολο
Μείον:
1. Ζημίες εις νέον
0,00
0,00
49.277,79
0,00
0,00
0,00
49.277,79
0,00
0,00
0,00
Κέρδη Προς Διάθεση
0,00
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. AZ 164583