close

Enter

Log in using OpenID

cv. Βασίλειος Χ. Φερέτης

embedDownload
cv. Βασίλειος Χ. Φερέτης
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
δ/νση : Πατησίων 177, Πλ. Αμερικής
112 52, Αθήνα, Ελλάδα
κινητό : 0030 69 43 47 81 51
σταθερό : 0030 210 7236520
email: [email protected]
Ημερομηνία Γέννησης : 03/10/1977
Εθνικότητα : Ελληνική
Οικογενειακή κατάσταση: έγγαμος
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2011 έως σήμερα
ελεύθερη εξάσκηση επαγγέλματος Αρχιτέκτονα Μηχανικού
2007 έως 2011
«ΙΝΤΡΑΚΑΤ»,
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Κατασκευές Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών Έργων και Μεταλλικών Κατασκευών.
Θ έ σ η:
Project Manager - Μηχανικός Έργου
-Κατά τη φάση προετοιμασίας κατασκευής του έργου:
Έλεγχος του αρχικού προϋπολογιζόμενου κόστους του Έργου σε συνεργασία με τους Μελετητές και τους
Εργοδότες./Συγκέντρωση όλων των μελετών, προδιαγραφών, τεχνικών περιγραφών - προδιαγραφών, έλεγχος πληρότητας και
ποιότητάς τους και προτάσεις για συμπλήρωση και τροποποίησή τους σε όλα τα στάδιά τους./Υποβολή προτάσεων στους
εργοδότες για υλικά και κατασκευαστικές μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν σε συμφωνία με τις αντίστοιχες μελέτες και σε
συνεννόηση με τους μελετητές./Έρευνα αγοράς και προεπιλογή αναδόχων προμηθευτών / εργολάβων των διαφόρων φάσεων
κατασκευής του έργου./Καθορισμός κριτηρίων για την καταλληλότητα των αναδόχων προμηθευτών - εργολάβων που θα
κλιθούν να υποβάλλουν προσφορές στις διάφορες φάσεις κατασκευής του έργου./Έλεγχος, αξιολόγηση και ανάλυση των
προσφορών και διατύπωση εισηγήσεων προς τους εργοδότες./Προετοιμασία των σχετικών συμβατικών εγγράφων και
επιμέλεια για την υπογραφή τους από τους εργοδότες και τους επιλεγμένους αναδόχους./Σύνταξη των συμβάσεων με τους
αναδόχους, οι οποίες θα περιλαμβάνουν όλους τους αναγκαίους όρους εγγυήσεις και ποινικές ρήτρες ώστε να διασφαλίζεται
η έντεχνη εμπρόθεσμη και απαλλαγμένη από ελαττώματα κατασκευή του έργου και εκπλήρωση των υποχρεώσεων των
αναδόχων έναντι των εργοδοτών./Σύνταξη και έλεγχος λεπτομερών χρονοδιαγραμμάτων κατασκευών και συμφωνία αυτών με
τους επιλεγμένους αναδόχους.
-Κατά τη φάση κατασκευής του έργου :
Εκπροσώπηση των εργοδοτών έναντι παντός τρίτου καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου μέχρι την
ολοκλήρωση και παράδοση αυτού πλήρως αποπερατωμένου./Γενική διεύθυνση της εκτέλεσης του έργου/Συντονισμός των
ενεργειών όλων των παραγόντων του έργου./Εξασφάλιση ποιοτικής και τεχνικής αρτιότητας του έργου/Επίβλεψη της
προόδου των εργασιών του έργου και έγκαιρη υπόδειξη των μέτρων που θα πρέπει να ληφθούν για την ομαλή εκτέλεση των
εργασιών/Επίβλεψη των εργασιών των αναδόχων και της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων τους στην οποία
περιλαμβάνεται και ο έλεγχος όλων των εγγράφων που υποβάλλονται από τους αναδόχους καθώς και κοινοποίηση όλων
των σχετικών με το έργο πληροφοριών και οδηγιών προς τους αναδόχους./Οργάνωση συσκέψεων για την επίλυση
προβλημάτων και παρακολούθηση προόδου των εργασιών./Υποβολή προτάσεων προς τον σκοπό περικοπής των δαπανών και
της επιτάχυνσης των εργασιών./Αξιολόγηση τυχόν προτάσεων των μελετητών και των αναδόχων, για αλλαγές ή
τροποποιήσεις των συμβατικών στοιχείων του έργου./Εκτίμηση των εργασιών που έχουν εκτελεστεί και έλεγχος των
πιστοποιήσεων πληρωμής με βάση την πρόοδο των εργασιών./Οικονομική παρακολούθηση του έργου /Διενέργεια ποιοτικών
ελέγχων των κατασκευών/Τεχνική επίβλεψη έργου.
Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής:
έλεγχος των τελικών επιμετρήσεων, σύνταξη τελικών λογαριασμών και συμφωνία τους με τους επιμέρους
αναδόχους./Μέριμνα για την παράδοση στους εργοδότες και έλεγχος των κατασκευαστικών σχεδίων, των σχεδίων «όπως
κατασκευάστηκε», των εγγυήσεων προμηθευτών και των εγχειριδίων συντήρησης και λειτουργίας του εγκατεστημένου
εξοπλισμού./Διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής των εργασιών των αναδόχων, καταγραφή τυχόν
κακοτεχνιών και έλεγχος αποκατάστασης αυτών από τους αναδόχους.
2000 έως 2006
«Ελένη Κωνσταντινίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ»
Αρμοδιότητες:
Αποκλειστική αρμοδιότητα η διεκπεραίωση της έκδοσης των οικοδομικών αδειών και οι
επαφές με τα πρόσωπα στα εκάστοτε Πολεοδομικά Γραφεία, ειδικά στου Δήμου Αθηναίων
και σε αυτό του Κεντρικού Τομέα Αθήνας καθώς και η διεκπεραίωση των παρακάτω
διαδικασιών.
Κατά τη φάση της Μελέτης:
Ανεύρεση οικοπέδων/Έλεγχος τίτλων ιδιοκτησιών/Διεκπεραίωση έκδοσης Οικοδομικών Αδειών/Επαφές με πελάτες Προσαρμογή αντιπαροχών/Τοπογραφικές μελέτες/Νομιμοποιήσεις αυθαίρετων κατασκευών/Μελέτες
Κατεδαφίσεων/Μελέτες Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης/Μελέτες Θερμομόνωσης/Μελέτη Οργάνωσης Εσωτερικού Χώρου/Interior
Design/Οργάνωση Περιβάλλοντος Χώρου/Μελέτη Φωτισμού-Αερισμού/Μελέτες Αλλαγής Χρήσεως/Έλεγχος Περιβαλλοντικών
Όρων/Έρευνα αγοράς για υλικά/Συμφωνίες με προμηθευτές/Επαφές με συνεργεία/Οργάνωση χρονοδιαγράμματος εργασιών
Κατά τη φάση της Επίβλεψης:
Χάραξη εκσκαφών/Παραλαβή οπλισμών/Παραλαβή δοκιμίων σκυροδέματος/Συνεχής έλεγχος ποιότητας της κατασκευής πιστής εφαρμογής της Αρχιτεκτονικής Μελέτης/Επί τόπου λύση κατασκευαστικών προβλημάτων σε συνεννόηση με συνεργάτη
Πολιτικό Μηχανικό/Εκπόνηση σχεδίων κατασκευαστικών λεπτομερειών/Συντονισμός συνεργατών/Συντονισμός
συνεργείων/Έλεγχος εργοδηγών
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2001 έως 2005
Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Διπλωματική εργασία: «Συγκρότημα τεσσάρων κατοικιών στον Προυσό Ευρυτανίας.»
1998 έως 2000
BA(Hons) Architecture LEEDS METROPOLITAN UNIVERSITY
Διπλωματική εργασία: «Youth Hostel in Leeds District»
1995
Απόφοιτος Λεοντείου Λυκείου Πατησίων
SKILLS
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Computer Aided Design - Κολέγιο Έρευνας & Τεχνολογίας του LEEDS
P/C: MS Office, Web Trends, FrontPage, Acrobat, AIS, Visio, Photoshop, Dreamweaver
autodesk AutoCAD etc
ΓΛΩΣΣΕΣ: O-level in English Literature – Επάρκεια για φοίτηση σε Αγγλοσαξονική χώρα /
Sorbonne I in French language
INTERPERSONAL SKILLS: Άμεση επίλυση προβλημάτων, Οργανωτικότητα, Μεθοδικότητα,
Ταχύτητα.
Αποκατάσταση & Αναπαλαίωση Κλασικών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών, Σχεδιασμός και
Κατασκευή Επίπλου-Αντικειμένου, Επεξεργασία και Αποκατάσταση Παλαιωμένων
Δερμάτων.
Έργα ΙΝΤΡΑΚΑΤ











“Διώροφη Κατοικία με Υπόγειο, Στέγη και Πισίνα” Σαρωνίδα. (Μελέτη: Δημήτρης Δόλγυρας)
“Διώροφες Κατοικίες με Υπόγειο και Στέγη” Σαρωνίδα. (Μελέτη: Δημήτρης Δόλγυρας)
“Αποκατάσταση όψης, μονώσεων δώματος και κατασκευή αίθριου σε υφιστάμενη πολυκατοικία” Κοκκιναρά. (Μελέτη: Βασίλης
Φερέτης)
“Νέα Πενταόροφος Οικοδομή με Υπόγειο και Πισίνα, Χρήση Κατοικίες” Χολαργός. (Μελέτη: STERKAT S.A. Στέργιος & Θάλεια
Κατηχωρίτη)
“Επέμβαση στις όψεις και αλλαγή χρήσης υφιστάμενου κτιρίου” Μαρούσι. (Μελέτη: BETAPLAN A.E.M.)
“Νέα Γραφεία DIAGEO” – Μαρούσι.(Μελέτη: A&M architects.)
“Προσθήκη σε υφιστάμενη οικία, Κατασκευή Νέας, διαμόρφωση τοπίου και κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής” – Λουτρά Ωραίας
Ελένης (Μελέτη: ΠΡΩΤΕΥΣ Α.Τ.Ε.Ε.)
“Συγκρότημα τριών κατοικιών με υπόγειο και δύο πισίνες” – Παλαιό Ψυχικό.(Μελέτη: JR Ρίζος Αρχιτέκτονες.)
“Πενταόροφο Κτίριο Διαμερισμάτων με υπόγειο” Χαλάνδρι. (Μελέτη: a&a Στέλιος Αγιοστρατίτης και συνεργάτες)
‘’Νέο Εμπορικό Κέντρο Λάρισας’’ Νίκαια, Λάρισας (Μελέτη: ARCHICON Ε.Π.Ε.)
‘’Κέντρο Αποκατάστασης – ‘EUROMEDICA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Καλλιθέα (Μελέτη: BETAPLAN A.E.M.)
Έργα Ελένης Κωνσταντινίδου



















































“Προσθήκη ενδιάμεσης Ψευδοροφής σε διώροφο κτίσμα, αλλαγή χρήσης από κατοικία και εργαστήριο σε γραφεία, νομιμοποίηση
με άρθρο 22 παρ. 8 τμήματος του ισογείου, εσωτερική διαρρύθμιση ισογείου” , Κεραμικός, Δήμος Αθηναίων
“Αλλαγή χρήσης καταστήματος σε εστιατόριο, νομιμοποίηση πέργκολας”, Δήμος Ν. Ηρακλείου.
“ Νέα 6όροφη οικοδομή με pilotis και υπόγειο” , Δήμος Καισαριανής.
“Αναθεώρηση της …/2001 Αδείας λόγω αλλαγής Αρχιτεκτονικών σχεδίων και Επιβλ. Μηχανικών (Νέα 4όροφη οικοδομή με pilotis
και υπόγειο)” , Δήμος Καισαριανής.
“Αποτύπωση Διαμερίσματος” , Δήμος Παγκρατίου.
“Διαίρεση διώροφης κατοικίας με υπόγειο και στέγη σε δύο κατοικίες”, Δήμος Βριλησσίων
“Νέα 5όροφη οικοδομή με pilotis και υπόγειο”, Δήμος Βύρωνα
“Νέα 4όροφη οικοδομή με pilotis και υπόγειο”, Δήμος Βύρωνα
“Προσθήκη κατ’ επέκταση υπογείου, Δ’, Ε’ ορόφου, διαρρύθμιση ισογείου, Α’, Β’, Γ’ ορόφου, αλλαγή χρήσης τμήματος ισογείου
καταστήματος σε χώρο στάθμευσης σε 6όροφη οικοδομή με υπόγειο”, Δήμος Βύρωνα
“Νέα 3όροφη οικοδομή με pilotis, υπόγειο και στέγη”, Δήμος Αγ. Αναργύρων
“Αποτύπωση διαμερίσματος ΣΤ’ Ορόφου”, Δήμος Αθηναίων
“Διώροφο ξενοδοχείο με υπόγειο, στέγη και πισίνα” ,Δήμος Σάμης, Κεφαλονιά
“Νέα 3όροφη οικοδομή με pilotis και υπόγειο”, Δήμος Περιστερίου
“Νέα 3όροφη οικοδομή με pilotis και υπόγειο”, Ραφήνα
“Αποτύπωση οικοπέδου”, Δήμος Μαλεσίνας
“Συγκρότημα τριών διώροφων κατοικιών με πισίνα”, Αγ. Ιωάννης Θεολόγος
“Τριώροφο συγκρότημα οκτώ κατοικιών με στέγη και garage”, Δήμος Αμαρουσίου
“Νέα 7όροφη οικοδομή με pilotis και δύο υπόγεια”, Δήμος Καισαριανής
“Νέα 5όροφη οικοδομή με pilotis και υπόγειο”, Δήμος Βύρωνα
“Αποτύπωση 3όροφου κτιρίου με υπόγειο”, Δήμος Βύρωνα
“Προσθήκη garage στην pilotis, στέγης, διαμόρφωσης όψεων σε διώροφο κτίριο με pilotis και υπόγειο”, Δήμος Κηφισιάς
“Νέα 4όροφη οικοδομή με pilotis και υπόγειο”, Δήμος Καλλιθέας
“Νέα 6όροφη οικοδομή με pilotis και υπόγειο”, Δήμος Βύρωνα
“Νέα 6όροφη οικοδομή με pilotis και υπόγειο”, Κυψέλη, Δήμος Αθηναίων
“Προσθήκη καθ’ ύψος Β’ ορόφου, στέγης, αλλαγή χρήσης ισόγειας κατοικίας σε garage, νομιμοποίηση με άρθρο 8 & 9 του Ν.1512”,
Δήμος Περιστερίου
“Διαρρύθμιση εξωτερικού χώρου Α’ Β’ Γ’ στάθμης", Παραλία Σοφικού Ν. Κορινθίας
“Αποτύπωση ιδιοκτησίας”, Δήμος Καισαριανής
“Νέα διώροφη οικοδομή με υπόγειο και στέγη”, Δήμος Ν. Μάκρης
“Νέα πενταόροφη οικοδομή με pilotis και υπόγειο”, Δήμος Καισαριανής
“Αναθεώρηση της ..../94 αδείας λόγω αλλαγής διαρρύθμισης ισογείου, Α’ ορόφου, υπαίθριου χώρου”, Δήμος Αμαρουσίου.
“Νέα τριώροφη οικοδομή με pilotis, υπόγειο και στέγη”, Δήμος Πεύκης
“Νέα ισόγεια οικοδομή με υπόγειο, πισίνα και Ιερό Ναό”, Δήμος Μαλεσίνας
“Τοπογραφικό διάγραμμα”, Πατήσια, Δήμος Αθηναίων
“Νέα 9όροφη οικοδομή με δύο στάθμες υπογείου”, Δήμος Παγκρατίου
“Αποτύπωση διαμερίσματος Ε’ ορόφου σε εξαώροφη οικοδομή”, Πλατεία Αμερικής, Δήμος Αθηναίων.
“Νέα 7όροφη οικοδομή με pilotis και υπόγειο”, Δήμος Καισαριανής
“Νέα 9όροφη οικοδομή με pilotis και υπόγειο”, Δήμος Αθηναίων
“Νέα 7όροφη οικοδομή με pilotis, υπόγειο και στέγη”, Γκύζη, Δήμος Αθηναίων
“Νέα 5όροφη οικοδομή με pilotis και υπόγειο”, Δήμος Βύρωνα
“κατεδάφιση ισογείου κτίσματος με υπόγειο”, Δήμος Βύρωνα
“Νέα 6όροφη οικοδομή με pilotis και υπόγειο ”, Δήμος Καισαριανής
“Νέα 7όροφη οικοδομή με pilotis και δύο υπόγεια”, Δήμος Καισαριανής
“Προσθήκη κατ’ επέκταση ισογείου & Α’ ορόφου, προσθήκη καθ’ ύψος Β’ & Γ’ ορόφου, ανελκυστήρα”, Δήμος Βύρωνα.
“Νέα 4όροφη οικοδομή με pilotis και υπόγειο”, Δήμος Βύρωνα
“Προσθήκη χώρου garage και στέγης σε τριώροφη οικοδομή με pilotis”, Δήμος Υμηττού.
“Αναθεώρηση της…./02 άδειας λόγω προσθήκης κατ’ επέκταση υπογείου Β’ και εσωτερικής διαρρύθμισης κλίμακας (Νέα 7όροφη
οικοδομή με pilotis και υπόγειο”, Δήμος Καισαριανής
“Νέα 7όροφη οικοδομή με pilotis και δύο Υπόγεια”, Δήμος Βύρωνα.
“Νέα 5όροφη οικοδομή με pilotis και υπόγειο”, Δήμος Καισαριανής.
“Νέα 6όροφη οικοδομή με pilotis και υπόγειο ”, Δήμος Καισαριανής.
“Νέα 2όροφη οικοδομή με υπόγειο και στέγη”, Ανάβρυτα , Δήμος Αμαρουσίου
“Νέα 5όροφη οικοδομή με pilotis και υπόγειο ”, Δήμος Καισαριανής
REFERENCES
Θεόδωρος Γαϊτάνος, Πολιτικός Μηχανικός
Dep. Construction Manager INTRAKAT
Tel. 0030 6942 062 096
Αποστόλης Καισαρέας, Μηχανολόγος Μηχανικός
Chief Mech. Engineer INTRAKAT
Tel. 0030 6944 530 560
Γεώργιος Τσαπαλίρας Πολιτικός Μηχανικός
Chief Struct. Engineer INTRAKAT
Tel. 0030 6942 290 804
Βασίλειος Φερέτης
Κινητό: 69 43 47 81 51
Σταθερό: 210 723 6 520
mail at: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
680 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content