∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΚΥΑΝOΥΣ ΣΤΑΥΡOΣ” Α.Ε.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ “ΚΥΑΝOΥΣ ΣΤΑΥΡOΣ” Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 102 - ΑΘΗΝΑ 115 28 • ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 74 68 800 - FAX: 77 74 304 - 77 92 705
IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2012 16η ETAIPIKH XPHΣH (1 IANOYAPIOY - 31 ∆EKEMBPIOY 2012) E∆PA: AΘHNA - ΑΡ.ΓΕΜΗ 2726301000 (AP. MHTP. A.E. 39463/01/B/97/598)
ENEPΓHTIKO
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
ΠAΘHTIKO
Ποσά
Ποσά
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αξία κτήσεως Aποσβέσεις
Αναπ.αξία
Αξία κτήσεως
Aποσβέσεις
Αναπ.αξία
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 1.150.055,19
260.790,35
889.264,84
1.150.055,19
260.790,35
889.264,84
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
95.513,40
356.303,75
415.979,86
1.305.244,70
511.493,26
1.661.548,45
95.513,40
356.303,75
415.979,86
1.305.244,70
3.564.146,54
1.338.891,07
46.345,85
1.025.237,17
5.974.620,63
4.842.887,74
2.116.226,32
259.864,38
1.682.583,94
8.901.562,38
1.278.741,20
884.979,18
213.518,53
657.346,77
3.034.585,68
3.564.146,54
1.231.247,14
46.345,85
1.025.237,17
5.866.976,70
511.493,26
1.661.548,45
Γ. ΠAΓIO ENEPΓHTIKO
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις
3. Kτίρια & τεχνικά έργα
4.842.887,74 1.278.741,20
4. Mηχ.-Τεχν. Εγκ. & λοιπός µηχ. Εξοπλ. 2.223.870,25
884.979,18
5. Mεταφορικά µέσα
259.864,38
213.518,53
6. Eπιπλα & λοιπός εξοπλισµός
1.682.583,94
657.346,77
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)
9.009.206,31 3.034.585,68
III. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
95.488,55
95.488,55
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)
∆. KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO
6.070.109,18
5.962.465,25
I. Aποθέµατα
1.261.866,63
27.765,10
1.289.631,73
1.552.726,78
32.886,25
1.585.613,03
15.263.668,07
535.672,83
0,00
3.898.714,55
1.045.332,00
20.744.754,41
12.804.138,93
711.634,18
1.526,35
3.898.714,55
1.493.176,26
18.909.190,27
20.559,20
23.105,86
43.665,06
12.117,31
86.345,53
98.462,84
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆I+∆II+∆IV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
22.078.051,20
20.593.266,14
865.082,32
2.893.079,85
3.758.162,17
571.725,48
2.769.904,21
3.341.629,69
ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (Β+Γ+∆+Ε)
33.211.567,25
31.202.605,78
II. Aπαιτήσεις
1. Πελάτες
2. Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο
3α. Eπιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες
10.Επισφαλείς πελάτες & χρεώστες
11. Xρεώστες διάφοροι
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Tαµείο
3. Kαταθέσεις όψεως & προθεσµίας
(200.750 µετοχές των 53,50 ευρώ)
1. Kαταβληµένο
IV. Aποθεµατικά Kεφάλαια
Yπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέον
68.858,40
10.858,40
(13.256.905,17) (10.878.871,78)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)
B. ΠPOBΛEΨEIΣ
1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσ/κού
10.000.000,00
7.552.078,23
9.222.086,62
210.182,77
210.182,77
1. Προµηθευτές
9.312.074,31
2. Γραµµάτια πληρωτέα
29.863,30
2α.Επιταγές πληρωτέες (µεταχρ.)
312.476,74
3. Tράπεζες λ/σµοί βραχ/σµων υποχρ/σεων 9.735.417,04
4. Προκαταβολές πελατών
1.366,96
5. Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη
219.442,47
6. Aσφαλιστικοί οργανισµοί
2.754.548,11
11. Πιστωτές διάφοροι
3.084.117,32
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
25.449.306,25
7.922.994,24
0,00
1.614.263,45
9.341.307,15
15.732,52
109.313,13
1.120.524,71
1.646.201,19
21.770.336,39
ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+B+Γ+∆)
31.202.605,78
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
33.211.567,25
ΠINAKAΣ ∆IAΘEΣEΩΣ AΠOTEΛEΣMATΩN
9.246.144,24
11.121.892,32
Mείον: Kόστος πωλήσεων
7.488.256,95
9.007.385,70
Mικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
MEION: 1. Eξοδα διοικητικής λειτουργίας
1.757.887,29
12.928,00
1.770.815,29
2.561.514,02
2.114.506,62
0,00
2.114.506,62
3.787.015,31
Mερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
MEION: 3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
(790.698,73)
871.647,25
(1.672.508,69)
1.019.382,40
(1.662.345,98)
204.219,31
(2.691.891,09)
99.223,75
(1.866.565,29)
(2.791.114,84)
KAΘAPA AΠOTEΛEΣMATA (ZHMIEΣ) XPHΣEΩΣ προ φόρων
10.090.100,00
VI. Ποσά προορισµένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις µετόχων
10.000.000,00
Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως 2012
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Kύκλος εργασιών (Παροχή υπηρεσιών)
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
MEION: 2. Eκτακτες ζηµίες
10.740.125,00
V. Aποτελέσµατα εις νέο
KATAΣTAΣH ΛOΓAPIAΣMOY AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ 31ης ∆EKEMBPIOY 2012 (1/1-31/12/12)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
προηγούµενης
χρήσεως 2011
I. Kεφάλαιο µετοχικό
1. Tακτικό αποθεµατικό
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες-Aναλ. υλικά - Aντ/κά και Eίδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
κλειόµενης
χρήσεως 2012
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 2011
Kαθαρά αποτελέσµατα χρήσεως
(1.866.565,29) (2.791.114,84)
ΣYN: Yπόλοιπο αποτελεσµάτων
προηγούµενων χρήσεων
(11.390.339,88) (7.962.219,71)
Μείον: ∆ιαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρ.
0,00
125.537,23
(13.256.905,17) (10.878.871,78)
Yπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο
Aθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2013
O ΠPOE∆POΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ENA MEΛOΣ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΛΕΓΑΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ
Α∆Τ ΑΒ 669148
AP. A∆EIAΣ OEE 23554 A’ TAΞHΣ
Α∆Τ Μ 003742
Ο OIKONOMIKOΣ ∆IEYΘYNTHΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πελάτες
Πληρωµές σε προµηθευτές, πιστωτές και εργαζόµενους
Ταµιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
Πληρωµές φόρου εισοδήµατος
Καθαρές ταµιακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωµές για απόκτηση ενσωµάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Καθαρές ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις/Πληρωµές από αύξηση/µείωση µετοχικού κεφαλαίου
Πληρωµές για δάνεια και τόκους
Καθαρές ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση /µείωση ταµιακών διαθεσίµων χρήσεως
Ταµιακά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσεως
Ταµιακά διαθέσιµα στη λήξη της χρήσεως
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
2012
2011
9.744.028,22 13.567.717,78
(9.323.799,05) (8.936.508,98)
420.229,17 4.631.208,80
110.129,34
(79.215,97)
530.358,51 4.551.992,83
(107.643,93)
(107.643,93)
(57.086,64)
(57.086,64)
25,00
0,00
(477.537,36) (4.518.680,65)
(477.512,36) (4.518.680,65)
(54.797,78)
98.462,84
43.665,06
Ίδια Κεφάλαια έναρξης
(01.01.2012 και 01.01.2011)
Κέρδη (ζηµιές) της χρήσεως
Αύξηση/(µείωση) µετοχικού εταιρικού κεφ.
Καθαρά ποσά καταχωρηµένα απ’ ευθείας
στα Ίδια Κεφάλαια
Λοιπά στοιχεία µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως
(31.12.2012 και 31.12. 2011 αντίστοιχα)
2012
2011
9.222.086,62
(1.866.565,29)
7.355.521,33
650.025,00
2.138.738,69
(2.791.114,84)
(652.376,15)
0,00
(453.468,10)
0,00
10.000.000,00
(125.537,23)
7.552.078,23
9.222.086,62
(23.774,46)
122.237,30
98.462,84
ΕΚ ΘΕΣ Η EΛ E ΓX OY ΑΝ ΕΞ Α ΡΤ Η Τ ΟΥ O PK ΩT OY ΕΛ ΕΓ ΚΤ Η Λ Ο ΓΙΣ Τ Η
Προς τους Mετόχους της " KYANOYΣ ΣTAYPOΣ A.E.”
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.» οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2012, τις καταστάσεις
αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για
την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί
αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό
την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές
καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για Αρνητική Γνώµη Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 1) Στο κονδύλι
«Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου» (Β.3 Ενεργητικού), κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δε διενεργούνται αποσβέσεις, µε συνέπεια να εµφανίζονται η αναπόσβεστη αξία αυτών και τα Ίδια
Κεφάλαια µεγαλύτερα κατά το ποσό των € 889 χιλιάδων. 2) Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» (Β.4 Ενεργητικού) αφορά σε λειτουργικές δαπάνες προηγούµενων χρήσεων, οι οποίες κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που
προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν βάρυναν τα αποτελέσµατα των χρήσεων που αφορούσαν, µε συνέπεια η αναπόσβεστη αξία αυτών και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 416 χιλιάδες. 3) Κατά παρέκκλιση των
λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), και κατά την παρούσα χρήση δε διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Οι µη διενεργηθείσες σωρευµένες αποσβέσεις µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2012
ανέρχονται σε € 3.252 χιλιάδες και κατά συνέπεια η αναπόσβεστη αξία αυτών και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται µεγαλύτερα κατά το ποσό αυτό και τα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως αυξηµένα κατά € 869 χιλιάδες. 4) Μεταξύ των αποθεµάτων περιλαµβάνεται βραδέως
κινούµενο και υποβαθµισµένο υγειονοµικό υλικό συνολικής αξίας € 1.000 χιλιάδων. Για το απόθεµα αυτό, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), η εταιρεία δεν διενήργησε ανάλογη πρόβλεψη σε
βάρος των αποτελεσµάτων, µε συνέπεια να εµφανίζονται τα αποθέµατα και τα Ίδια Κεφάλαια µεγαλύτερα κατά το ποσό αυτό. 5) Μεταξύ των απαιτήσεων περιλαµβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού € 1.569 χιλιάδες («Πελάτες»€ 869 χιλιάδες, και «Χρεώστες
διάφοροι» € 700 χιλιάδες). Για τις απαιτήσεις αυτές, καθώς και για τις απαιτήσεις που περιλαµβάνονται στο κονδύλι του Ενεργητικού «Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες» (∆.ΙΙ.10), η εταιρεία δεν διενήργησε, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την
Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), ανάλογη πρόβλεψη για πιθανή ζηµιά που θα προκύψει κατά την ρευστοποίηση τους, µε συνέπεια οι απαιτήσεις που απεικονίζονται στον Ισολογισµό (∆.ΙΙ.1, ∆.ΙΙ.10 και ∆.ΙΙ.11 Ενεργητικού) και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται
αυξηµένα κατά € 5.468 χιλιάδες και τα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως µεγαλύτερα κατά € 123 χιλιάδες. 6) Κατά την καταµέτρηση των «Γραµµατίων στο χαρτοφυλάκιο» (∆.ΙΙ.2 Ενεργητικού) διαπιστώσαµε ότι το υπόλοιπο ανείσπρακτο µέρος των γραµµατίων κατά την
31.12.2012 ανερχόταν στο ποσό των € 417 χιλιάδων, εκ των οποίων γραµµάτια µε υπόλοιπο αξίας € 356 χιλιάδες είναι σε καθυστέρηση. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), η εταιρεία δεν
σχηµάτισε ανάλογη πρόβλεψη για πιθανή ζηµιά που θα προκύψει κατά την ρευστοποίηση των γραµµατίων σε καθυστέρηση, καθώς και για τη διαφορά µεταξύ του λογιστικού υπολοίπου κατά την 31.12.2012 των γραµµατίων σε καθυστέρηση και των απογραφέντων γραµµατίων, µε
συνέπεια η αξία των Γραµµατίων στο χαρτοφυλάκιο και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 475 χιλιάδες. 7) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεδουλευµένα έξοδα απεικονίσθηκαν
στο λογαριασµό «Έξοδα εποµένων χρήσεων» (Ε.1 Ενεργητικού) µε συνέπεια να εµφανίζονται τα Ίδια Κεφάλαια µεγαλύτερα κατά € 865 χιλιάδες και τα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως αυξηµένα κατά € 612 χιλιάδες. 8) Ο λογαριασµός «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» (Ε2
Ενεργητικού) που εµφανίζεται στον Ισολογισµό, αφορά σε απαίτηση από µη τιµολογηθείσες νοσηλείες, οι οποίες ήσαν σε εξέλιξη κατά την 31.12 κάθε χρήσης. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), οι
απαιτήσεις που αναφέρονται στις προηγούµενες χρήσεις δεν έχουν εκκαθαρισθεί στο σύνολό τους. Στην παρούσα χρήση, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) στον εν λόγω λογαριασµό έχουν
απεικονισθεί απαιτήσεις κατά πελατών ανεπίδεκτες εισπράξεως συνολικού ποσού € 123 χιλιάδες. Κατόπιν τούτων εµφανίζονται τα «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και τα Ίδια Κεφάλαια µεγαλύτερα κατά € 2.893 χιλιάδες και τα αποτελέσµατα της χρήσεως αυξηµένα κατά 123
χιλιάδες. Στην παρούσα χρήση, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν απεικονίσθηκε αντίστοιχη απαίτηση σε όφελος των αποτελεσµάτων χρήσεως, για νοσηλείες που ήσαν σε εξέλιξη µέχρι την
31.12.2012. Επειδή δεν µας τέθηκαν επαρκή στοιχεία, δεν είναι δυνατόν να προσδιορίσουµε το ύψος των εσόδων από τις νοσηλείες αυτές. 9) Ο λογαριασµός «Καταθέσεις µετόχων» που εµφανίζεται στον Ισολογισµό (Α.VI.1 Παθητικού) περιλαµβάνει ποσό υποχρεώσεως προς την
προµηθεύτρια µητρική εταιρεία για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε την από 6 Ιουνίου 2012 σχετική απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Επειδή κατά την παρούσα χρήση δεν υλοποιήθηκε η απόφαση για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου,
κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) το ανωτέρω κονδύλι δεν αφορά σε µέρος των Ιδίων Κεφαλαίων αλλά σε υποχρέωση προς τους προµηθευτές. 10) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που
προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που εµφανίζεται στο λογαριασµό (Β1 Παθητικού) υπολείπεται της αντίστοιχης υποχρέωσης µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 2012 κατά€
597 χιλιάδες µε συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα και τα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως µεγαλύτερα κατά € 69 χιλιάδες. 11) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ),
για ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τους «Ασφαλιστικούς οργανισµούς» (Γ.ΙΙ.6 Παθητικού) δε σχηµατίστηκε πρόβλεψη για προσαυξήσεις συνολικού ποσού € 514 χιλιάδες περίπου, µε συνέπεια να εµφανίζονται οι υποχρεώσεις αυτές µειωµένες κατά € 514 χιλιάδες, τα Ίδια
Κεφάλαια µεγαλύτερα κατά το ποσό αυτό και τα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως αυξηµένα κατά € 172 χιλιάδες. 12) Κατά της εταιρείας έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους, διεκδικώντας αποζηµιώσεις συνολικού ποσού € 47.035 χιλιάδες. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών
δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε τις αγωγές αυτές. 13) Τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές για τη χρήση
2010, µε συνέπεια να είναι πιθανή η επιβολή πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που η χρήση αυτή θα ελεγχθεί και οριστικοποιηθεί φορολογικά. Στο παρόν στάδιο δεν κατέστη εφικτό να εκτιµηθεί αξιόπιστα η έκβαση ενός µελλοντικού φορολογικού ελέγχου και, ως
εκ τούτου, δεν έχει σχηµατίσει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, που πιθανόν να προκύψουν για τη χρήση αυτή και δεν έχει σχηµατισθεί
σχετική πρόβλεψη για το σκοπό αυτό. Αρνητική Γνώµη Κατά τη γνώµη µας, εξαιτίας της σηµαντικότητας των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο «Αρνητική Γνώµη» οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονοµική θέση της Εταιρείας «∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.» κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα
που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως 43γ του κώδ. Ν. 2190/1920.Θέµα Έµφασης Χωρίς να διατυπώνουµε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώµη µας, εφιστούµε την προσοχή σας στο γεγονός ότι λόγω του συνόλου των ποσών
των ανωτέρω παρατηρήσεων συντρέχουν λόγοι εφαρµογής των διατάξεων της περιπτώσεως γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του Ν. 2190/1920 και ως εκ τούτου οι µέτοχοι θα πρέπει να αποφασίσουν στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση, την υιοθέτηση µέτρων για τη
συνέχιση της οικονοµικής υποστήριξης της Εταιρείας, προϋπόθεση η οποία έχει ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων. Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του
περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Oρκωτοί ελεγκτές λογιστές
PANNEL KERR FOSTER
Λ.Κηφισίας 124, Αθήνα 115 26
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 132
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13271