Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Α
Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν Τ Α
15ος ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) A.M.A.E. 4369/01AT/B/86/726 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 339901000
ENEPΓHTIKO
Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2012
Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Αξία κτήσεως
Aποσβέσεις
3. Τόκοι δανείου κατασκ/κής περιόδου
1.150.055,19
260.790,35
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
718.033,90
203.154,98
Σύνολο εξόδων εγκαταστάσεως (Β)
1.868.089,09
463.945,33
Γ. ΠAΓIO ENEPΓHTIKO
Ι. Ασώµατες ακινητοποιήσεις
2. Παραχ. και δικ. ατοµ. ιδιοκτησία
2.400,00
2.040,00
II. Eνσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα οικόπεδα
2.037.349,49
0,00
3. Kτίρια και Tεχνικά έργα
14.279.117,32
5.568.985,08
4. Μηχ/τα-τεχνικές εγκ/σεις και
λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός
2.974.549,92
1.543.942,01
5. Mεταφορικά µέσα
622.053,93
510.403,61
6. Eπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
2.754.766,05
1.657.651,46
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)
22.667.836,71
9.280.982,16
III. Συµµετοχές και άλλες µακρ/σµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις
2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ΓII+ΓIII)
∆. KYKΛOΦOPOYN ENEPΓHTIKO
I. Aποθέµατα
1. Eµπορεύµατα
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-αναλώσιµα υλικά- ανταλ/κά & είδη συσκευασίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθ/των
II. Aπαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
2. Γραµµάτια εισπρακτέα στο χαρτ/κιο
3. Γραµµάτια σε καθυστέρηση
3α. Επιταγές εισπρακτέες µεταχρονολογηµένες
3β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων
8. ∆εσµευµένοι λογαριασµοί καταθέσεων
10. Επισφαλείς- επίδικοι πελάτες & χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
11. Xρεώστες διάφοροι
12. Λογ/σµοί διαχ/σεως προκ/λών και πιστώσεων
IΙΙ. Χρεώγραφα
2. Οµολογίες Ελληνικού ∆ηµοσίου
Μείον: Προβλέψεις
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Tαµείο
3. Kαταθέσεις όψεως και προθεσµίας
35.332.795,62
0,00
3.946.363,39
0,00
6.574.415,00
4.229.466,84
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Αναπ. αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. αξία
889.264,84
514.878,92
1.404.143,76
1.150.055,19
615.673,52
1.765.728,71
260.790,35
174.396,08
435.186,43
889.264,84
441.277,44
1.330.542,28
360,00
2.400,00
1.560,00
840,00
2.037.349,49
8.710.132,24
2.025.747,93
14.199.710,70
0,00
5.084.388,93
2.025.747,93
9.115.321,77
1.430.607,91
111.650,32
1.097.114,59
13.386.854,55
3.787.067,90
666.246,72
2.794.643,10
23.473.416,35
2.331.599,27
485.117,82
1.615.818,78
9.516.924,80
1.455.468,63
181.128,90
1.178.824,32
13.956.491,55
0,00
8.951.897,86
107.855,19
9.059.753,05
2.145.149,50
7.009.585,40
112.223,20
9.266.958,10
22.446.967,60
23.224.289,65
1.599.239,17
1.261.866,63
34.610,69
2.895.716,49
2.116.905,81
1.552.726,78
40.996,69
3.710.629,28
37.337.572,65
0,00
35.332.795,62
554.552,39
37.285,94
108.871,60
26.919,13
726.509,83
89.631,07
3.907.587,92
0,00
3.946.363,39
3.403.239,99
1.354.427,10
45.580.596,06
20.828.734,02
0,00
2.344.948,16
37.337.572,65
759.659,93
32.548,44
100.870,76
24.919,13
609.424,86
75.802,23
3.907.587,92
4.950.381,25
2.384.912,32
50.183.679,49
20.828.734,02
29.021,71
193.603,33
222.625,04
75.685,85
2.539.359,82
2.615.045,67
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆I+∆II+∆IV)
E. METABATIKOI ΛOΓΑΡΙΑΣMOI ENEPΓHTIKOY
1. Εξοδα επόµενων χρήσεων
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
51.043.885,75
77.338.088,46
1.258.422,22
2.893.079,85
4.151.502,07
571.725,48
2.769.904,21
3.341.629,69
ΓENIKO ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY (Β+Γ+∆+E)
ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ XPEΩΣTIKOI
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων
και εµπραγµάτων ασφαλειών
4. Λοποί λογαριασµοί τάξεως
79.046.499,18
105.234.550,08
183,00
183,00
7.539.673,20
10.794.329,19
18.334.140,39
649.631,80
0,00
649.814,80
Π AΘ HTIKO
Ποσά κλειοµ.
Ποσά προηγ.
A. I∆IA KEΦAΛAIA
I. Μετοχικό Kεφάλαιο
1. Καταβληµένο
χρήσεως 2012
χρήσεως 2011
5.136.000,00
5.136.000,00
ΙII. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
53.387,60
ΙV. Aποθεµατικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
2.211.800,00
0,00
V. Aποτελέσµατα εις νέον
Yπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
∆ιαφορές ενοποίησης
ΙΧ. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Στα Κεφάλαια
Στα Αποθεµατικά και κέρδη
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(AI+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+ΑIX)
B. ΠPOBΛEΨEIΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Γ. YΠOXPEΩΣEIΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Οµολογιακά δάνεια
2. ∆άνεια τραπεζών
8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
II. Bραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2. Γραµµάτια πληρωτεα
2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρ.)
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχ/σεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
7. Μακρ/σµες υπ/σεις πληρωτέες στην
επόµενη χρήση·
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Eξοδα χρήσεως δεδουλευµένα
ΓENIKO ΣYNOΛO ΠAΘHTIKOY (A+B+Γ)
ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ ΠIΣTΩTIKOI
1. ∆ικαιούχοι αλλότρ. περιουσ. στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων
και εµπραγµάτων ασφαλειών
4. Λοποί λογαριασµοί τάξεως
ΜΕΙΟΝ: ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Φόρος εισοδήµατος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ µετά φόρων
Μείον: ∆ικαιώµατα µειοψηφίας στα κέρδη περιόδου µετά φόρων
ΚΑΘΑΡΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ µετά φόρων
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
40.559.979,33
9.133.602,06
31.426.377,27
18.251.229,91
13.175.147,36
15.337,82
13.190.485,18
6.775.606,18
2.784.636,29
9.560.242,47
3.630.242,74
0,00
0,00
91.893,53
91.893,53
0,00
0,00
6.280.004,01
6.280.004,01
-2.557.867,77
28.155,17
4.918,37
1.564,95
34.638,49
52.532,14
100.770,56
0,00
153.302,70
815.162,84
815.162,84
245.681,93
6.232,26
-21.315.531,40
-406.011,79
-20.909.519,61
-24.329.026,10
-5.516.056,95
-30.145.083,05
-3.389.528,62
-18.048,05
-3.407.576,67
2.083.569,99
-3.814.551,24
-1.730.981,25
4.944.149,00
-5.325.326,55
-381.177,55
-24.474.876,70
3.559.045,78
210.182,77
210.182,77
14.845.000,00
1.854.517,79
1.000,00
16.700.517,79
18.170.306,65
967.658,30
1.000,00
19.138.964,95
22.728.748,61
29.863,30
3.846.831,57
28.090.146,78
485.454,73
352.774,39
3.235.615,90
21.619.158,66
5.090,96
5.265.754,63
25.127.407,32
901.685,06
193.949,66
1.252.734,04
8.644.386,12
18.794.754,08
86.208.575,48
8.241.177,08
19.625.631,28
82.232.588,69
102.909.093,27 101.371.553,64
402.099,84
93.767,89
79.046.499,18 105.234.550,08
138,00
183,00
7.539.673,20
10.794.329,19
18.334.140,39
649.631,80
0,00
649.814,80
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2012
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1- 31/12/12)
Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2012
I. Aποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
24.984.062,66
Kύκλος εργασιών
0,00
24.984.062,66
Μείον: Κόστος πωλήσεων
16.466.715,23
Mικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
8.517.347,43
Πλέον: Aλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
102.266,63
Σύνολο
8.619.614,06
MEION: 1. Eξοδα διοικητικής λειτουργίας
5.145.175,90
2.580.581,05
7.725.756,95
3. Eξοδα λειτουργίας διαθέσεως
893.857,11
Mερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
180.000,00
ΠΛΕΟN: 1. Έσοδα συµµετοχών
2. Έσοδα χρεογράφων
1.673,55
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
31.877,20
213.550,75
Μείον: 1. ∆ιαφορές απότίµησης συµµετοχών & χρεογράφων
4.229.466,84
2. Έξοδα & ζηµίες συµµετοχών & χρεογράφων
11.166.547,44
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
5.172.420,94
20.568.435,22
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
-19.461.027,36
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον): Εκτακτα αποτελέσµατα
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
41,43
52.248,45
2. Εκτακτα κέρδη
3. Εσοδα προηγουµένων χρήσεων
31.647,85
83.937,73
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
445.104,00
2. Εκτακτες ζηµιές
1.195.829,52
3. Εξοδα προηγούµενων χρήσεων
45.594,06
1.686.527,58
-1.602.589,85
-21.063.617,21
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
741.167,58
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
741.167,58
0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ προ φόρων
-21.063.617,21
2.211.800,00
ΟΜΙΛΟΥ
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Λειτουργικές δραστηριότητες
31.12.2012
31.12.2011
Εισπράξεις από πελάτες
14.454.141,32
45.380.383,70
Πληρωµές σε προµηθευτές, πιστωτές και εργαζόµενους
-16.180.248,09 -35.347.009,35
Ταµειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
-1.726.106,77
10.033.374,35
Πληρωµές φόρου εισοδήµατος
-200.765,46
-773.699,66
Καθαρές ταµειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες -1.926.872,23
9.259.674,69
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πκηρωµές για απόκτηση συµµετοχών σε θυγατρικές,
συγγενείς και κοινοπραξίες
0,00
0,00
Πληρωµές για απόκτηση ενσωµάτων παγίων
και άϋλων στοιχείων
-264.738,27
-246.342,27
Εισπράξεις από πώληση συµµετοχών, ενσωµάτων παγίων,
άϋλων στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
3.830.558,72
39.565,15
Εισπράξεις από τόκους, µερίσµατα και ενοίκια των
στοιχείων των επενδυτικών δραστηριοτήτων
213.550,75
91.893,53
Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
3.779.371,20
-114.883,59
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις/Πληρωµές από αύξηση/µείωση µετοχικού κεφαλαίου
0,00
0,00
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια
4.600.000,00
5.500.000,00
Πληρωµές για δάνεια και τόκους
-8.844.919,60 -13.841.533,45
Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες -4.244.919,60
-8.341.533,45
Καθαρή αύξηση / µείωση ταµιακών διαθεσίµων χρήσεως
-2.392.420,63
803.257,65
Ταµειακά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσεως
2.615.045,67
1.811.788,02
2.615.045,67
222.625,04
Ταµε ιακά διαθέσιµα στη λήξη της χρήσεως
-118.664,21
-2.676.531,98
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΥ
0,00
-2.676.531,98
325.537,23
171.220,00
-3.173.289,21
-1.429.159,51
-1.744.129,70
ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
31.12.2011
31.12.2012
Ίδια Κεφάλαια έναρξης (01.01.2012 και 01.01.2011)
3.559.045,78
5.089.876,07
-2.676.531,98
-21.063.617,21
Κέρδη (ζηµιές) της χρήσεως
-17.504.571,43
2.413.344,09
Αύξηση/(µείωση) µετοχικού κεφαλαίου
0,00
0,00
Καθαρά ποσά καταχωρηµένα απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια -5.744.621,30
1.642.458,92
-496.757,23
1.225.683,97
Λοιπά στοιχεία µεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως
(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα)
-24.474.876,70
3.559.045,78
Χαλάνδρι 16 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΛΕΓΑΚΗΣ
Α∆Τ Μ 003742
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΝΙΚΟΛΕΤΟΣ
Α∆Τ ΑΒ 669148
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ
ΑΡ. Α∆. ΟΙΚ. ΕΠ. 23554 Α’ τάξεως
ΕΚΘΕΣΗ EΛEΓXOY ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ OPKΩTΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Mετόχους της “DIOPHAR Α.Ε.”
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ελέγξαµε τις ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «DIOPHAR A.E.», οι οποίες αποτελούνται από τον ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2012 και τις ενοποιηµένες καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε
τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και 109 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος
περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό
το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν
και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. Βάση για
Αρνητική Γνώµη Από τον έλεγχό µας προέκυψαν τα κατωτέρω θέµατα:1) Στο κονδύλι «Τόκοι κατασκευαστικής περιόδου» (Β.3 Ενεργητικού), κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δε διενεργήθηκαν, από προηγούµενες χρήσεις,
αποσβέσεις ποσού € 889 χιλιάδες, µε συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται ισόποσα αυξηµένα. 2) Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» (Β.4 Ενεργητικού) αφορά σε λειτουργικές δαπάνες προηγούµενων χρήσεων, οι οποίες κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών,
που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν βάρυναν τα αποτελέσµατα των χρήσεων που αφορούσαν, µε συνέπεια η αναπόσβεστη αξία αυτών και τα Ίδια Κεφάλαια να εµφανίζονται αυξηµένα κατά € 416 χιλιάδες. 3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που
προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), και κατά την παρούσα χρήση δε διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί του συνόλου των παγίων περιουσιακών στοιχείων ενοποιούµενης θυγατρικής. Οι µη διενεργηθείσες σωρευµένες αποσβέσεις, επί των παγίων αυτών, µέχρι την 31
∆εκεµβρίου 2012 ανέρχονται σε € 3.252 χιλιάδες και κατά συνέπεια η αναπόσβεστη αξία τους και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται µεγαλύτερα κατά το ποσό αυτό και τα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως αυξηµένα κατά € 869 χιλιάδες. 4) Στο λογαριασµό «Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις» (Γ.ΙΙΙ.2
Ενεργητικού) ποσού € 8.952 χιλιάδες περίπου, απεικονίζεται η αξία κτήσης µετοχών ανώνυµων εταιρειών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο, οι οικονοµικές καταστάσεις των οποίων δεν ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών αυτών ανέρχεται συνολικά στο ποσό € 977
χιλιάδων. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη υποτίµησης των µετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού € 7.975 χιλιάδες, µε συνέπεια η αξία των Συµµετοχών και τα Ίδια Κεφάλαια να
εµφανίζονται µεγαλύτερα κατά το ποσό αυτό. 5) Μεταξύ των αποθεµάτων περιλαµβάνεται βραδέως κινούµενο και υποβαθµισµένο υγειονοµικό υλικό συνολικής αξίας € 1.000 χιλιάδων. Για το απόθεµα αυτό, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν.
2190/1920 και ΕΓΛΣ), η εταιρεία δεν διενήργησε ανάλογη πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων, µε συνέπεια να εµφανίζονται τα αποθέµατα και τα ίδια κεφάλαια µεγαλύτερα κατά το ποσό αυτό. 6) Οι εταιρείες του οµίλου, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική
Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχουν διενεργήσει πρόσθετη πρόβλεψη για πιθανή ζηµία που θα προκύψει κατά τη ρευστοποίηση καθυστερηµένων απαιτήσεων συνολικού ποσού € 6.260 χιλιάδες («Πελάτες» € 4.782 χιλιάδες, «Γραµµάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο» € 489 χιλιάδες,
«Χρεώστες διάφοροι» € 989 χιλιάδες) καθώς και των απαιτήσεων που περιλαµβάνονται στα κονδύλια του Ενεργητικού «Γραµµάτια εισπρακτέα σε καθυστέρηση» (∆.ΙΙ.3), «Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση» (∆.ΙΙ.3β) και «Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες» (∆.ΙΙ.10), µε συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να
εµφανίζονται µεγαλύτερα κατά € 10.270 χιλιάδες και τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσεως µεγαλύτερα κατά € 3.604 . 7) Στο λογαριασµό «Χρεώστες διάφοροι» (∆.ΙΙ.11 ενεργητικού) περιλαµβάνεται ποσό € 400 χιλιάδες που αφορά σε καταβληθέντες φόρους εισοδήµατος παρελθουσών χρήσεων. Κατά
παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), οι φόροι αυτοί δεν βάρυναν τα αποτελέσµατα προς διάθεση των παρελθουσών χρήσεων, µε συνέπεια να εµφανίζονται το κονδύλι «Χρεώστες διάφοροι» και τα Ίδια Κεφάλαια µεγαλύτερα κατά 400
χιλιάδες. 8) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεδουλευµένα έξοδα απεικονίσθηκαν στο λογαριασµό «Έξοδα εποµένων χρήσεων» (Ε.1 Ενεργητικού) µε συνέπεια να εµφανίζονται τα Ίδια Κεφάλαια µεγαλύτερα κατά € 1.258
χιλιάδες και τα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως αυξηµένα κατά € 1.005 χιλιάδες. 9) Ο λογαριασµός «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» (Ε2 Ενεργητικού) που εµφανίζεται στον Ισολογισµό, αφορά σε απαίτηση από µη τιµολογηθείσες νοσηλείες, οι οποίες ήσαν σε εξέλιξη κατά την 31.12 κάθε χρήσης. Κατά
παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις προηγούµενες χρήσεις δεν έχουν εκκαθαρισθεί στο σύνολό τους. Στην παρούσα χρήση, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την
Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) στον εν λόγω λογαριασµό έχουν απεικονισθεί απαιτήσεις κατά πελατών ανεπίδεκτες εισπράξεως συνολικού ποσού € 123 χιλιάδες. Κατόπιν τούτων εµφανίζονται τα «Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα» και τα Ίδια Κεφάλαια µεγαλύτερα κατά € 2.893 χιλιάδες και τα
αποτελέσµατα της χρήσεως αυξηµένα κατά € 123 χιλιάδες. Στην παρούσα χρήση, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν απεικονίσθηκε αντίστοιχη απαίτηση σε όφελος των αποτελεσµάτων χρήσεως, για νοσηλείες που ήσαν σε
εξέλιξη µέχρι την 31.12.2012. Επειδή δεν µας τέθηκαν επαρκή στοιχεία, δεν είναι δυνατόν να προσδιορίσουµε το ύψος των εσόδων από τις νοσηλείες αυτές. 10) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), η Πρόβλεψη για αποζηµίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Β.1 παθητικού) υπολείπεται της αντίστοιχης υποχρέωσης που προκύπτει κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2012 κατά € 1.269 χιλιάδες µε συνέπεια να εµφανίζονται τα Ίδια Κεφάλαια µεγαλύτερα κατά το ποσό αυτό και τα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως αυξηµένα κατά
€ 105 χιλιάδες . 11) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), για ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τους «Ασφαλιστικούς οργανισµούς» (Γ.ΙΙ.6 Παθητικού) δε σχηµατίστηκε πρόβλεψη για προσαυξήσεις συνολικού ποσού € 514
χιλιάδες περίπου, µε συνέπεια να εµφανίζονται οι υποχρεώσεις αυτές µειωµένες κατά € 514 χιλιάδες, τα Ίδια Κεφάλαια µεγαλύτερα κατά το ποσό αυτό και τα αποτελέσµατα της παρούσης χρήσεως αυξηµένα κατά € 172 χιλιάδες. 12) Κατά ενοποιούµενης θυγατρικής εταιρίας έχουν ασκηθεί αγωγές από τρίτους,
διεκδικώντας αποζηµιώσεις συνολικού ποσού ευρώ 47.035 χιλιάδες. Η τελική έκβαση των αγωγών αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και, ως εκ τούτου, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονοµικές καταστάσεις σε σχέση µε τις αγωγές αυτές. Αρνητική Γνώµη Κατά τη γνώµη
µας, εξαιτίας της σηµαντικότητας των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Αρνητική Γνώµη’, οι ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «DIOPHAR A.E.» και των θυγατρικών αυτής κατά την
31η ∆εκεµβρίου 2012 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και 109 του κωδ. Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
PKF EΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί ελεγκτές λογιστές
PANNELL KERR FORSTER
Λ. Κηφισίας 124, Αθήνα 115 26
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 132
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2013
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π. ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13271