κατασταση μεταβολων ιδιων κεφαλαιων κατασταση ταμειακων ροων

"ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ A.E."
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
37η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8510/62/Β/86/345
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Αξία κτήσης
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κτιρίων
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις
& λοιπός μηχ/κος εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
Αποσβέσεις
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Αναπόσβ.Αξία
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.Αξία
2.550.924,04
11.145.519,42
0,00
6.167.980,38
2.550.924,04
4.977.539,04
2.550.924,04
10.885.572,16
0,00
5.809.995,97
2.550.924,04
5.075.576,19
1.059.098,97
176.362,79
3.963.208,77
609.706,13
19.504.820,12
1.011.303,75
110.001,06
3.836.446,12
0,00
11.125.731,31
47.795,22
66.361,73
126.762,65
609.706,13
8.379.088,81
1.057.448,97
159.062,79
3.921.564,33
114.808,61
18.689.380,90
1.002.654,77
104.459,39
3.759.903,96
0,00
10.677.014,09
54.794,20
54.603,40
161.660,37
114.808,61
8.012.366,81
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
6.106.858,00
6.867,62
6.113.725,62
14.492.814,43
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης
χρήσης 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Μετοχικό κεφάλαιο (1.980.372 μετοχές των 3,00 € εκάστη)
1. Καταβλημένο
IΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
Επενδύσεων
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
4.Έκτακτα αποθεματικά
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
6.106.858,00
6.867,62
6.113.725,62
14.126.092,43
V. Αποτελέσματα εις νέον
1.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (AI+ΑΙΙΙ+AIV+AV)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
16.011,44
23.912,23
243.190,84
283.114,51
14.276,99
31.490,73
75.516,65
121.284,37
424.653,69
9.848,02
501.469,75
935.971,46
357.090,65
15.039,77
298.749,32
670.879,74
78.535,61
2.115.652,18
2.194.187,79
3.413.273,76
18.711,35
1.124.355,95
1.143.067,30
1.935.231,41
26.856,80
16.417,24
17.932.944,99
16.077.741,08
30.482,81
100.966,69
131.449,50
30.482,81
28.381,56
58.864,37
ΙΙ. Απαιτήσεις
1.Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες (μεταχ/νες)
11.Χρεώστες διάφοροι
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επομένων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝEΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7.Μακροπρ.υποχρεώσεις πληρωτ.στην επόμενη χρήση
10.Μερίσματα πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτικοί λογαριασμoί εγγυήσεων και εμπραγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (Λ/86)
5.941.116,00
1.194.680,12
1.194.680,12
514.211,64
843.539,67
6.454.613,97
7.812.365,28
449.575,00
18.832,55
6.454.613,97
6.923.021,52
760.255,28
824.707,12
15.708.416,68
14.883.524,76
310.329,09
234.278,30
91.476,18
819.081,11
63.188,49
0,00
217.840,92
483.190,62
2.219.384,71
289.142,33
189.111,53
95.416,53
306.571,66
45.367,51
107.142,81
79.214,88
79.139,05
1.191.106,30
5.143,60
3.110,03
17.932.944,99
16.077.741,08
30.482,81
100.966,69
131.449,50
30.482,81
28.381,56
58.864,37
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
5.941.116,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσης δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
Ποσά προηγούμενης
χρήσης 2012
Ποσά κλειόμενης
χρήσης 2013
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Ποσά προηγούμενης
χρήσης 2012
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Μερικά αποτελέσματα(κέρδη) εκμετάλλευσης
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
MEION: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα κέρδη εκμετάλλευσης
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2 Έκτακτα κέρδη
6.709.239,08
3.705.414,27
3.003.824,81
13.932,44
3.017.757,25
514.869,48
752.595,85
47.165,38
3.898,16
932,83
625,00
5.078.177,28
3.479.755,36
1.598.421,92
17.962,64
1.616.384,56
465.994,46
682.142,13
1.267.465,32
1.750.291,93
30.474,81
8.931,62
43.267,22
1.793.559,15
1.557,83
15.287,73
3.200,00
29.155,93
99,70
1.203,07
8.584,81
1.148.136,59
468.247,97
21.543,19
489.791,16
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης
Υπόλοιπο αποτελεσμάτων ζημιές/κέρδη προηγ. χρήσεων
Σύνολο
Mείον:
1. Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πρώτο μέρισμα
5.Ειδικά και έκτακτα αποθεματικά(Ν.3908/2011)
7. Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο
26.999,68
2.156,25
0,00
452.185,97
452.185,97
(27.598,10)
1.765.961,05
0,00
1.765.961,05
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
14.883.524,76
(889.343,76)
(473.228,21)
1.765.961,05
(889.343,76)
(250.000,00)
(217.840,92)
15.708.416,68
(473.228,21)
2.117.439,96
(105.444,70)
923.572,00
64.636,64
217.840,92
824.707,12
250.000,00
760.255,28
2.117.439,96
19.650,00
79.214,88
0,00
0,00
824.707,12
923.572,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
9.887,58
766.892,39
766.892,39
8.600,15
498.391,31
0,00
498.391,31
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1/1/2013 και 1/1/2012)
Λοιπές μεταβολές Ιδίων κεφαλαίων
Φόρος Εισοδήματος & Διαφορές φορ/κού ελέγχου
Κέρδη χρήσεως προ φόρων
Σχηματισμός αποθεματικών
Αμοιβές από ποσοστά μελών διοικητικού συμβουλίου
Προτεινόμενα μερίσματα
Καθαρή θέση λήξης χρήσεως (31/12/2013 και 31/12/2012)
498.391,31
530.625,39
1.029.016,70
18.487,73
Μείον:
1.Έκτακτα
1.Έκτακτα&και
ανόργανα
ανόργανα
έξοδα
έξοδα
2.Έκτακτες
3.Έξοδα προηγουμένων
ζημίες
χρήσεων
3.4.Εξοδα
Προβλέψεις
προηγουμένων
για έκτακτους
χρήσεων
κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΗΣ προ φόρων
1.765.961,05
824.707,12
2.590.668,17
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
13.428.751,19
1.160.691,84
(105.444,70)
498.391,31
(19.650,00)
0,00
(79.214,88)
14.883.524,76
Ποσά κλειόμενης
χρήσης 2013
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
Κέρδη μετά φόρων
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
(Αύξηση)Μείωση στις Απαιτήσεις
(Αύξηση)Μείωση στα Αποθέματα
(Αύξηση)Μείωση στις Λοιπές Απαιτήσεις
(Αύξηση)Μείωση στα Χρεόγραφα
(Αύξηση)Μείωση στους Μεταβατικούς Λογ. Ενεργ.
Αύξηση(Μείωση) στους Προμηθ&Γρ. Πληρ.
Αύξηση(Μείωση) στους Μεταβατικούς Λογ/σμούς παθητικού
Αύξηση(Μείωση) στις Λοιπές Βραχ. Υποχρ.
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
(Αύξηση)Μείωση Παγίου Ενεργητικού
(Αύξηση)Μείωση στις Συμμετοχές
(Αύξηση)Μείωση στις Διαφορές ενοποίησης
(Αύξηση)Μείωση στις Ασώματες Ακινητ.
(Αύξηση)Μείωση στα Έξοδα Ίδρυσης & α'εγκατάστασης
(Αύξηση)Μείωση στις Λοιπές μακρ. Απαιτήσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΧΡΗΜΑΤ/ΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
Αύξηση(Μείωση) στις Επιχορηγήσεις - Διαφ. Αναπρ. Παγίων
Αύξηση(Μείωση) στo Βραχ. Δανεισμό
Αύξηση(Μείωση) στo Μακροπρ. Δανεισμό
Αύξηση(Μείωση) Υποχρ.πληρ.επόμ χρήση
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά/Αύξηση Καταθέσεων Μετόχων
Μερίσματα (Αναλήψεις Εταίρων)
ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΚΑΘΑΡΗ ΑΥΞΗΣΗ (ΜΕΙΩΣΗ) ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
Διαθέσιμα - Αρχή Έτους
Διαθέσιμα - Τέλος Έτους
Ποσά προηγούμενης
χρήσης 2012
1.306.811,18
452.185,97
0,00
(62.371,29)
(161.830,14)
(202.720,43)
0,00
(10.439,56)
62.413,18
2.033,58
934.382,00
2.320.464,49
392.946,61
766.892,39
0,00
(184.245,61)
(76.078,57)
36.380,58
0,00
65.022,37
9.878,67
(3.931,40)
(144.371,54)
862.493,50
(818.907,97)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(818.907,97)
(1.754.087,48)
0,00
0,00
0,00
0,00
(6.000,00)
(1.760.087,48)
0,00
0,00
0,00
(107.142,81)
0,00
(343.293,22)
(450.436,03)
1.051.120,49
1.143.067,30
2.194.187,79
1.194.680,12
0,00
(190.642,81)
(35.714,35)
0,00
(172.460,60)
795.862,36
(101.731,62)
1.244.798,92
1.143.067,30
Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2014
Η
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
O
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
H ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
ΑΒ 675857
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΡΝΙΒΟΥΚΑΣ
ΑΒ 675858
ΑΝΝΑ ΑΪΒΑΖΙΔΟΥ
ΑΙ 196967
Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ 7742-Α' ΤΑΞΗΣ
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε., οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και το
σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να διενεργούμε τον
έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για
τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση,
καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα:
1. Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού € 123 χιλ. περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη ζημιών από τη μη
ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού € 123 χιλ. περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά € 123 χιλ. περίπου και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της
προηγούμενης χρήσης κατά το ποσό των € 36 χιλ. και € 23 χιλ. περίπου αντίστοιχα.
2. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 179 χιλ. περίπου, με
συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά € 179 χιλ. περίπου, τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά € 9 χιλ. και € 8 χιλ. περίπου αντίστοιχα.
3. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010, 2011 και 2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που
πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.» κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2013, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 37 και 43α του Κ.Ν 2190/1920.
Θεσσαλονίκη, 6 Ιουνίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Δημήτρης Κων. Πρωτογερόπουλος
Α.Μ. ΕΛΤΕ: 2357
MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.
Λ. Συγγρού 130, 176 71
Αθήνα
Α.Μ. ΕΛΤΕ: 17