Οικονομικό Έτος 2014 - Ισολογισμός

Z Υ Μ Α Ρ Ι Δ Η Σ M. W O O D W E L L
A.E.B.E.E.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 47693/01ΔT/B/00/87 - ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ : 4078301000
EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
14
η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 01 / 01 / 13 - 31 / 12 /13 )
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
ΑΞΙΑ
ANAΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΞΙΑ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ\σεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. 'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
200.791,44
200.791,44
197.351,77
197.351,77
3.439,67
3.439,67
Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΑΞΙΑ
ANAΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΑΞΙΑ
196.505,44
196.505,44
ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I.Μετοχικό κεφάλαιο
2.477,76 ( 36.082 μετοχές των 19,42 ευρώ εκάστη)
2.477,76 1.Καταβλημένο
194.027,68
194.027,68
1.125.125,42
3.425.128,65
0,00
1.463.726,53
1.125.125,42
1.961.402,12
1.125.125,42
3.322.775,87
0,00
1.330.996,94
III.Διαφορές αναπροσαρμογής επιχορηγήσεις επενδύσεων
1.125.125,42 2.Διαφορές αναπροσαρμογής λοιπών
1.991.778,93 περιουσιακών στοιχείων
62.414,99
529.407,66
830.675,61
5.972.752,33
60.059,79
384.262,48
770.079,08
2.678.127,88
2.355,20
145.145,18
60.596,53
3.294.624,45
62.619,92
533.757,84
860.577,96
5.904.857,01
58.619,71
390.711,25
776.805,39
2.557.133,29
4.000,21
143.046,59 IV.Αποθεματικά Κεφάλαια
83.772,57 1.Τακτικό αποθεματικό
3.347.723,72 4.Έκτακτα αποθεματικά
V.Αποτελέσματα εις νέο
2.995,51 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
3.350.719,23
3.434,51
3.298.058,96
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( ΑΙ + AIII + ΑΙV +AV)
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
2.Προιόντα έτοιμα και ημιτελή
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα υλικάΑνταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
2.114.540,64
34.912,02
2.716.731,23
51.292,25 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις αποζημείωσης προσωπικού
51.457,93 2. Λοιπές Προβλέψεις
601.785,45
3.421.266,86 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
323.840,15 1. Ομολογιακά δάνεια
2. Δάνεια Τραπεζών
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρέωσεις
212.566,41
116.105,13 ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.Προμηθευτές
1.673.580,30 2α.Επιταγές πληρωτέες
302.134,22 3.Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
8.694,30 4.Προκαταβολές πελατών
2.636.920,51 5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
8.308,18 7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
689.024,20 στην επόμενη χρήση
697.332,38 10.Μερίσματα Πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι
6.755.519,75
55.664,58
1.021.735,14
3.226.852,38
IIΑπαιτήσεις
1.Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες
- Χαρτοφυλακίου
- Επιταγές στις τράπεζες για είσπραξη
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
10. Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες & Χρεώστες
Μείον προβλέψεις :
11.Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμός Προκαταβολών και πιστώσεων
93.174,07
11.032,64
104.524,89
2.103.828,70
234.073,23
IVΔιαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
14.581,90
197.984,51
115.557,53
45.880,44
1.845.884,72
172.304,42
1.869.755,47
442.707,75
3.153,42
2.570.228,68
7.092,86
1.731.983,50
1.739.076,36
7.536.157,42
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού ( ΔΙ+ ΔII +ΔIV)
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ( ΓΙ + ΓΙΙ )
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα επομένων χρήσεων
2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
12.495,00 2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
0,00
3.604,32
16.099,32
11.449,47
304,24
7.117,11
18.870,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ+E)
10.856.526,87
10.124.816,06
Γ ΕΝ ΙΚ Ο Σ ΥΝ Ο ΛΟ Π Α Θ Η Τ ΙΚ Ο Υ
(Α + Β + Γ + Δ )
ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
700.712,44
700.712,44
700.712,44
700.712,44
163.344,51
163.344,51
163.344,51
163.344,51
233.570,81
2.700.000,00
2.933.570,81
233.570,81
2.700.000,00
2.933.570,81
489.306,08
581.633,64
4.286.933,84
4.379.261,40
353.871,97
20.558,11
374.430,08
353.871,97
19.689,59
373.561,56
440.000,00
0,00
0,00
440.000,00
660.000,00
0,00
1.630,13
661.630,13
544.806,75
356.113,27
2.833.234,89
85.208,82
792.889,11
92.141,56
596.113,64
233.246,46
3.129.740,11
85.893,35
298.782,47
79.468,54
220.000,00
646.850,00
183.156,16
5.754.400,56
220.000,00
0,00
41.828,10
4.685.072,67
6.194.400,56
5.346.702,80
762,39
762,39
25.290,30
25.290,30
10.856.526,87
10.124.816,06
2.311.900,00
2.311.900,00
ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών
2.311.900,00
2.311.900,00 2.Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών
Σημειώσεις :
1. Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στη χρήση 2012 με βάση το Ν.2065/1992.
2. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού ευρώ 2.311.900,00 για εξασφάλιση τραπεζικών χρηματοδοτήσεων το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οποίων την 31.12.2013 ανερχόταν στο ποσό των 1.793.234,89 ευρώ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )
Π ΙΝ Α Κ Α Σ
ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
I.Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον:Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Πλέον:Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο
1.082.303,89
2.010.403,53
Πλέον 4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
Μείον: 1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες
10.499,79
239.908,53
10.738.113,34
6.498.820,27
4.239.293,07
131.242,16
4.370.535,23
1.017.472,57
2.058.851,86
3.092.707,42
1.738.592,65
41.830,23
13.083,03
54.913,26
14.512,38
8.178,11
22.690,49
1.519.046,50
207.903,64
207.903,64
O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
392.771,72
392.771,72
0,00
1.519.046,50
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Πλέον:Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης
Πλέον:Αποθεματικά προς διάθεση
Μείον :Διανεμηθέντα στη χρήση
Mείον:Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων
Αιγάλεω ,30 Απριλίου 2014
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
1.519.046,50
581.633,64
500.000,00
500.000,00
909.493,13
2.724.390,19
0,00
0,00
71.598,30
2.100.680,14
3.562.285,02
452.693,47
28.680,59
245.467,22
28.226,05
Σύνολο
365.265,33 Κέρδη προς διάθεση
928.945,47
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1.Τακτικό αποθεματικό
2. Μερίσματα πληρωτέα
5.Έκτακτα αποθεματικά
7.Αμοιβές από ποσοστά μελών Διοικητικού Συμβουλίου
19.452,34 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
481.374,06
1.619.306,08
273.693,27
3.288.591,75
0,00
500.000,00
500.000,00
130.000,00
489.306,08
6.958,11
0,00
2.700.000,00
0,00
581.633,64
909.493,13
1.619.306,08
3.288.591,75
3.076.324,43
1.294.210,80 Μείον :1.Φόρος εισοδήματος
2.Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτουργ.κόστος φόροι
1.126,93
2.111,22
3.238,15
9.862,59
ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2013
Σύνολο
14.072,79
379.338,12
229.408,74
1.509.183,91
51.333,87
13.441,98
64.775,85
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματ/νες στο λειτ.κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΟΣΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
12.637.256,67
7.825.462,70
4.811.793,97
19.506,10
4.831.300,07
Μείον: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
0,00
909.493,13
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
& ΑΝΑΠΛΗΡ.ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛ.
ΕΛΕΝΗ ΖΥΜΑΡΙΔΗ
ΑΤ : ΑΕ 063872
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ
ΑΤ : Σ 739410
ΖΥΜΑΡΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΤ : Σ 741641
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΤ: Χ 722621
ΜΑΙΔΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΤ: ΑΗ 049394
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας "ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ M. WOOD WELL AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ- ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.E.B.E.E.."
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ M. WOOD WELL AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ- ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.E.B.E.E..", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση
αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και
για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και
τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών
των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1. Η σχηματισθείσα από την εταιρεία πρόβλεψη ποσού ευρώ 234.073,23 δεν κρίνεται ικανοποιητική για να καλύψει τη ζημία από τη μη ρευστοποίηση απαιτήσεων συνολικού ποσού ευρώ 2.103.828,70 που εμφανίζονται στον λογαριασμό
«Επισφαλείς - Επίδικοι Πελάτες & Χρεώστες». Κατά την εκτίμησή μας για την κάλυψη των ζημιών αυτών έπρεπε να σχηματισθεί επιπλέον πρόβλεψη ποσού ευρώ 1.700.000,00 περίπου . Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που
προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) με συνέπεια η αξία των απαιτήσεων των λογαριασμών αυτών και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσης κατά ποσό ευρώ
400.000,00 και 1.300.000,00 αντίστοιχα. 2. Οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας της χρήσεως 2010 δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθούν και
οριστικοποιηθούν. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογισθούν και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για το σκοπό αυτό.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ M. WOOD
WELL AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ- ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.E.B.E.E.." κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται
από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 21 Μαΐου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Σωτήριος Γερ. Βαρδαραμάτος
Αρ Μ ΣΟΕΛ 12851
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125