Αποφασίζουμε

ΑΔΑ: ΩΕ6Κ9-ΦΟΥ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-------------------------------ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
-------------------------------Ταχ. Δ/νση:
:Μακρυγιάννη 22
Τ.Κ. – Πόλη:
:50100 - Κοζάνη
Ιστοσελίδα:
:http://dmaked.pde.sch.gr
Email:
:[email protected]
Πληροφορίες: :Γκέκας Θωμάς
Τηλέφωνο
:2461049963
Fax
:2461049962
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.09.18 14:51:15
EEST
Reason:
Location: Athens
Κοζάνη 18-09-2014
Αρ.Πρωτ.5437
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ: « Ορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΠΕ (ΣΕΚΠΕ) για το συντονισμό δραστηριοτήτων
των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης »
Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 Α’) άρθρο 111 παρ. 13 περί της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης.
2. Την αριθμ. πρωτ. 132905/Γ7/22-08-2014 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ορισμός
Συντονιστικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)».
3. Τις προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία των ΚΠΕ και την χρηματοδότηση τους από το
ΕΣΠΑ.
Αποφασίζουμε
Ορίζουμε Συμβουλευτική Επιτροπή ΚΠΕ (ΣΕΚΠΕ) για το συντονισμό δραστηριοτήτων των ΚΠΕ
στην Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Μακεδονίας.
Έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΠΕ είναι η επεξεργασία τεκμηριωμένων
προτάσεων (τις οποίες τα μέλη μπορούν να αποστέλλουν και ηλεκτρονικά στο συντονιστικό
ΚΠΕ) σε ότι αφορά:
α.Τον ετήσιο προγραμματισμό του έργου των οικείων
ΚΠΕ (επιμορφώσεις,
εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκπαιδευτικό υλικό, δίκτυα, δημοσιοποίηση, συνεργασίες με
φορείς κλπ.).
β.Τις προτεραιότητες στην επιλογή θεματικών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
σεμιναρίων, επιμορφωτικών δράσεων, δικτύων, εκπαιδευτικού υλικού, δράσεων Δια Βίου
Μάθησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και των εκπαιδευτικών
ΑΔΑ: ΩΕ6Κ9-ΦΟΥ
μονάδων στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης για την αειφορία, σύμφωνα με τα οριζόμενα
από την εθνική πολιτική και τα σχετικά εγκεκριμένα ΤΔ έργων ΕΣΠΑ των ΚΠΕ.
γ.Την ορθολογική ποσοτική και ποιοτική κατανομή των παραπάνω δράσεων ανά ΚΠΕ.
Η Συμβουλευτική Επιτροπή ΚΠΕ (ΣΕΚΠΕ) ορίζεται ως εξής:
Α/Α
Ονοματεπώνυμο
1
Μαρδίρης Θοδωρής
2
Κιτσούλης Στέργιος
3
Νάνης Νικόλαος
4
Σαμαράς Κων/νος
5
Ιωάννης Κουρούς
6
Χαράλαμπος Σαββίδης
7
Στέργιος Πουρνάρας
8
Νικόλαος
Ταμουτσέλης
9
Λιόλιου Κωνσταντίνα
Υπηρεσία
Κλάδος
Υπεύθυνος
ΚΠΕ Καστοριάς
Υπεύθυνος
ΚΠΕ Γρεβενών
Υπεύθυνος
ΚΠΕ Μελίτης Φλώρινας
Υπεύθυνος
ΚΠΕ Βελβεντού Κοζάνης
Υπεύθυνος
Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Κοζάνης
Υπεύθυνος
Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Καστοριάς
Υπεύθυνος
Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Γρεβενών
Υπεύθυνος
Περιβαλλοντικής Εκπ/σης Φλώρινας
Εκπαιδευτικός στο 2ο Δημοτικό σχ.
Καστοριάς
Ιδιότητα
ΠΕ70
Πρόεδρος
ΠΕ70
Μέλος
ΠΕ70
Μέλος
ΠΕ18.12 Μέλος
ΠΕ19
ΠΕ01
Μέλος
Μέλος
ΠΕ02
Μέλος
ΠΕ08
Μέλος
ΠΕ70
Μέλος
Για την ομαλή λειτουργία της ΣΕΚΠΕ, σε περίπτωση αδυναμίας συμφωνίας σε επιμέρους θέματα,
την απόφαση λαμβάνει ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης μετά από σχετική
αναλυτική για τα θέματα διαφωνίας εισήγηση του προέδρου της ΣΕΚΠΕ. Η ΣΕΚΠΕ μπορεί να
καλείται σε ολομέλεια στο Συντονιστικό ΚΠΕ της περιφέρειας (τουλάχιστον μία φορά το Σεπτέμβριο
ή Οκτώβριο) και -εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις- μπορεί να λειτουργεί με τηλεδιάσκεψη
καθώς και με ηλεκτρονική επικοινωνία όπως θα ορίζεται από τα μέλη της.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δρ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΝΤΣΑ
Κοιν: 1. Υ.ΠΑΙ.Θ.
Δ/νση Συμβουλευτικού Επαγγελ/κού Προσ/σμού
Τμήμα Β΄ Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής
2. Δ/νσεις Α/θμιας Εκπ/σης Δυτ.Μακεδονίας
3. Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ.Μακεδονίας
4. ΚΠΕ Δυτ.Μακεδονίας