ΦΕΚ 2547/7.11.2011

Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2011.11.15 08:41:45
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio
37257
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 2547
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
7 Νοεμβρίου 2011
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 15
(1)
Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων
επιπέδου Τμήματος.
Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επι−
πέδου Τμήματος. ............................................................................
1
Επιβολή προστίμου στον Βούλγαρο υπήκοο TONCHEV
BΟRΙSLAV του HRΙSTOV. ..........................................................
2
Αποδοχή Πρακτικών Γνωμοδοτικής Επιτροπής
και τροποποίηση της αριθ. Φ/Β.20/1/4606/457/
30.4.2010 υπουργικής απόφασης για την πρόσκλη−
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προ−
τάσεων έργων προς ένταξη στη Δράση «Πράσινες
Υποδομές 2010» του Επιχειρησιακού Προγράμμα−
τος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
2007−2013» (ΕΠΑΝ II) του ΕΣΠΑ. ......................................... 3
Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρι−
σης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 655/17−05−2005) και του Εγχει−
ριδίου Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκ−
καθάρισης Προμηθευτών Δικτύου (ΦΕΚ Β΄ 82/27−
01−2006).................................................................................................... 4
Α/Α Α.Μ.Υ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ
180/Α΄/22−8−2011).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/7−10−2009)
«περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών».
3. Την Υ350/8.7.2011 (ΦΕΚ 1603/τ. Β΄/11.7.2011) απόφαση
του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των
αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών.
4. Τις διατάξεις των Π.Δ. 284/88, 551/88 όπως αυτές
ισχύουν.
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Α) Τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους του κλά−
δου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α΄ ως Προϊσταμένους σε
κενές θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέ−
δου Τμήματος, ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
ΘΕΣΗ
1
380907 ΚΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ− ΤΜΗΜΑ Α΄ − ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥ−
ΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
2
296574 ΜΑΣΤΟΡΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ − ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑ−
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ−
ΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΧΕΔΙΩΝ
3
437681 ΠΑΣΤΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ − ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑ−
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ− ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ−
ΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥ−
ΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΜΕΝΩΝ
4
385427 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
5
265371 ΚΟΡΔΟΠΑΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΚ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ− ΤΜΗΜΑ Ε΄ − ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙ−
ΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
6
283630 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ − ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ−
ΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΜΕΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
7
397240 ΠΑΜΠΙΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄ − ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ−
ΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ Φ.Π.Α.
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ − ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ− ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ−
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΥ−
ΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΡΗΜΑΤΩΝ
ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
37258
Α/Α Α.Μ.Υ.
8
9
ΕΠΩΝΥΜΟ
284786 ΛΕΒΑΚΟΥ
251264 ΑΝΔΡΕΟΥ
10 314252 ΜΑΡΡΑΣ
ΟΝΟΜΑ
ΤΑΤΙΑΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
ΘΕΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ − ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ−
ΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕ−
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟ−
ΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
ΣΔΟΕ – ΕΠΙΧ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΔ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ − ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ−
ΑΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΟΙ−
ΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙ−
ΣΟΔΗΜΑΤΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ
ΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
11 259952 ΧΟΥΖΟΥΡΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΤΜΗΜΑ Β΄ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑ−
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙ−
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΣΙΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
12 410233 ΜΗΛΙΟΥ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
Κ.Υ. ΣΔΟΕ – Δ/ΝΣΗ ΣΧΕ−
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄ − ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΔΙΑΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΟΝΙ−
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
ΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ
13 247791 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΣΟ−
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
14 140038 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗ−
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
15 344549 ΤΡΑΧΙΛΗ
ΖΩΗ
ΔΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
16 364927 ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟ−
ΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙ−
ΣΠΡΑΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟ−
ΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Α΄ − ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙ− ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΣΠΡΑΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟ−
ΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙ−
ΣΠΡΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ − ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΜΑΡΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟ−
ΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ−
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙ−
ΣΠΡΑΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ − ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑ−
ΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙ−
ΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟ−
ΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ΄ − ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑ−
ΣΔΟΕ – ΚΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙ−
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΘΕΜΑ−
ΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙ− ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΣΠΡΑΞΗΣ
ΜΕΡΟΠΗ
ΤΜΗΜΑ Α΄ − ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙ− ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙ− ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙ−
ΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ − ΟΦΕΙ−
ΛΕΤΩΝ
20 347864 ΜΠΕΚΑ
ΕΛΕΝΗ
ΤΜΗΜΑ Β΄ − ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕ− ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙ− ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΦΑΛΑΙΟΥ
ΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ − ΕΛΕΓΧΟ−
ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
21 297135 ΔΡΙΣΤΕΛΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΚ ΑΘΗΝΩΝ
17 440123 ΜΑΜΑΚΟΥ
18 364083 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ
19 433839 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ − ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙ−
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙ−
ΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡ−
ΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΦΩΣΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Α/Α Α.Μ.Υ.
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
37259
ΘΕΣΗ
22 364752 ΕΥΛΙΑΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΤΜΗΜΑ Α΄ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙ−
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙ− ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ−
ΜΝΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙ−
ΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΞΗΣ
23 376053 ΚΑΤΡΗ
ΣΟΦΙΑ
ΤΜΗΜΑ Β΄ − ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ−
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙ− ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ−
ΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑ−
ΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΞΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
24 387100 ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΔΟΥ Α΄ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ Γ΄ − ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ−
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ−
ΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΙ−
ΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ − ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ−
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ− ΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡ−
ΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΓΕΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
25 282731 ΧΡΑ
ΔΟΥ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ
Β) Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί άμεσα στους ανω−
τέρω υπαλλήλους, και να σταλεί σε μας αναφορά ανα−
χώρησης, άφιξης και ανάληψης καθηκόντων, με FAX.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
F
(2)
Επιβολή προστίµου στον Βούλγαρο υπήκοο
TONCHEV BΟRΙSLAV του HRΙSTOV.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜEΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕIΟΥ ΣΤΥΛIΔΑΣ
Με τη αριθ. 13/ΠΤΠ 10/3−10−2011 καταλογιστική πράξη
του Προϊσταµένου του Τελωνείου Στυλίδας επιβλήθηκε
πρόστιµο (µετ’ αναλογούντος Τ.Χ.−ΟΓΑ) ποσού 3.072,00
ευρώ για την παράβαση της παράνοµης κατοχής και
κυκλοφορίας κοινοτικού οχήµατος σύµφωνα µε το
αρ. 137Α1 του ν. 2960/2001, και αλληλεγγύως µε έτερο
συγκαταλογιζόµενο Έλληνα υπήκοο, στον Βούλγαρο
υπήκοο TONCHEV BΟRΙSLAV του HRΙSTOV, µε αριθµό
ταυτότητας βουλγαρικών Αρχών 198079379, πρώην κά−
τοικο Λαµίας (Σταδίου 5) και ήδη αγνώστου διαµονής.
Ο Προϊστάµενος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ
F
Αριθ. Φ/Β.20/2/14947/1228
(3)
Αποδοχή Πρακτικών Γνωµοδοτικής Επιτροπής και τρο−
ποποίηση της αριθ. Φ/Β.20/1/4606/457/30.4.2010 υπουρ−
γικής απόφασης για την πρόσκληση εκδήλωσης εν−
διαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς
ένταξη στη Δράση «Πράσινες Υποδοµές 2010» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότη−
τα και Επιχειρηµατικότητα 2007−2013» (ΕΠΑΝ II) του
ΕΣΠΑ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005) «Κώδικας Νοµοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχώ−
νευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέρ−
γειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο
Ανάπτυξης» και του Π.Δ. 122/04 (ΦΕΚ 85/Α/2004) «Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Τουρισµού».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/2009)
«Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονοµικών, συγχώνευ−
ση του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών µε τα
Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής Ναυτιλίας, Αιγαί−
ου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετονοµασία του σε
«Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας», µετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης
σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραµµατείας
Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραµµατείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/
05−11−2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων
των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/05−11−2009).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση
και Οργάνωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας»,
του Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Οργανισµός της Γενι−
κής Γραµµατείας Βιοµηχανίας», του Π.Δ. 342/1990 (ΦΕΚ
135/Α/1990) «Σύσταση Γεν. Δ/νσεων στη Γεν. Γραµµατεία
Βιοτεχνίας του Υπ. Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνο−
λογίας» και του Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95) «Συµπλήρωση
και τροποποίηση του Π.Δ. 396/89».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ 148/Α/2011)
«Διορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/2011) «Διά−
σπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσω−
τερικών, και β) Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργεί−
ων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών
Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής
Γραµµατείας Νέας Γενιάς».
7. Τις διατάξεις της αριθ. Υ352/8−7−2011 (ΦΕΚ 1603/
Β/2011) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός
αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».
37260
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
8. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΠ/Φ6.12/οικ 16745/2−12−2009
(ΦΕΚ 512/ΥΟΔΔ/2009) κοινής απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας σχετικά µε τον διορισµό του Αλ. Φούρλα
στη θέση του Γενικού Γραµµατέα Βιοµηχανίας.
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/1997) «Όροι
και διαδικασίες για την ένταξη και χρηµατοδότηση έρ−
γων του ιδιωτικού τοµέα σε προγράµµατα ή τµήµατά
τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρο−
νται στους τοµείς βιοµηχανίας, ενέργειας, έρευνας και
τεχνολογίας».
10. Τον Κανονισµό 1828/2006 της Επιτροπής για
τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε την εφαρµογή του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου περί
καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταµείου και του Ταµείου Συνοχής και του Κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τον Κανονισµό 800/2008 της Επιτροπής των Ευρω−
παϊκών Κοινοτήτων για την κήρυξη ορισµένων κατηγο−
ριών ενισχύσεων ως συµβατών µε την κοινή αγορά κατ’
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός
κανονισµός απαλλαγής κατά κατηγορία).
12. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση,
Έλεγχος και Εφαρµογή Αναπτυξιακών Παρεµβάσεων
για την προγραµµατική περίοδο 2007−2013» και ιδιαί−
τερα τις διατάξεις του άρθρου 17, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010)
για την «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και
άλλες διατάξεις».
13. Την υπουργική απόφαση Συστήµατος Διαχείρισης
µε αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−2008 (ΦΕΚ 540/Β΄/2008)
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
14. Την αριθ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση έγκρισης
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το
ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες
της Ελλάδος (CCI GR161 ΡΟ001).
15. Την αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε.
περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161
PO006).
16. Την αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε.
περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία − Θράκη (Κωδικός
CCI 2007GR161PO008).
17. Την αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 απόφαση της Ε.Ε.
περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία − Στερεά Ελλάδα −
Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UPO001).
18. Την αριθ. C(2007) 5439/5.11.07 απόφαση της Ε.Ε. περί
έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου (Κωδικός
CCI 2007GR16UPO002).
19. Την αριθ. 14225/27−3−2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπη−
ρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασµού και Αξιολόγησης του
ΥΠΟΙΟ, σχετικά µε τη εξειδίκευση των Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων.
20. Την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» για την
κατηγορία πράξεων «Πράσινες Υποδοµές 2010» του
θέµατος προτεραιότητας «Ενίσχυση στις MME για την
προώθηση σχεδίων βιώσιµης παραγωγής (εισαγωγή
αποτελεσµατικών συστηµάτων περιβαλλοντικής δια−
χείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την
καταπολέµηση της ρύπανσης, ενσωµάτωση µη ρυπο−
γόνων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις)».
21. Την απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώ−
ρηση αρµοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επι−
χειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραµµατεία
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» µε Α.Π. 8790/
1014Α/0063 Α/24−7−2008 (ΦΕΚ 1965/Β/2008).
22. Την µε Α.Π. ΥΠΟΙΟ 46680/ΕΥΣ 6517/13.10.2008 Κοι−
νή Υπουργική απόφαση εκχώρησης αρµοδιοτήτων δι−
αχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησι−
ακών Προγραµµάτων της προγραµµατικής περιόδου
2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επι−
χειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηµατικότητα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
23. Την αριθ. 2687/479/0020Α1/28−4−2010 υπουργική
απόφαση για την «Εκχώρηση αρµοδιοτήτων για την
κατηγορία πράξεων «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γεν.
Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπ. Οικονοµίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας.
24. Την αριθ. 2677/211/Α2/27−4−2010 απόφαση του Ειδ.
Γραµµατέα για την Ανταγωνιστικότητα για την έγκριση
των Οδηγών Εφαρµογής των Πράξεων «Πράσινη Επιχεί−
ρηση 2010» και «Πράσινες Υποδοµές 2010».
25. Την αριθ. πρωτ. Φ/Β.20/1/4606/457/30−4−2010 Υπουρ−
γική απόφαση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδια−
φέροντος για την υποβολή προτάσεων έργων προς
ένταξη στη Δράση «Πράσινες Υποδοµές 2010» του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα
και Επιχειρηµατικότητα 2007−2013» (ΕΠ.ΑΝ.) του ΕΣΠΑ
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει από τις αριθ. Φ/
Β.20/2/1017/681/15−6−2010 και Φ/Β.20/2/οικ6833/756/9−6−
2011 Υ.Α.
26. Της αριθ. Φ/Β.20/2/14367/1882/16−10−2010 (ΦΕΚ
404/ΥΟΔΔ/2010) Υ.Α. Σύστασης της Επιτροπής του
Προγράµµατος «Πράσινες Υποδοµές 2010» στο πλαίσιο
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα»
του ΕΣΠΑ.
27. Το αριθ. 18/15−9−2011 πρακτικό της Γνωµοδοτικής
Επιτροπής του Προγράµµατος «Πράσινες Υποδοµές
2010».
28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής δεν προ−
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού, αποφασίζουμε:
1. Την αποδοχή του αριθ. 18/15−9−2011 πρακτικό της
Γνωµοδοτικής Επιτροπής του προγράµµατος «Πράσινες
Υποδοµές 2010».
2. Την τροποποίηση του Οδηγού του προγράµµατος
«Πράσινες Υποδοµές 2010» ο οποίος αποτελεί αναπόσπα−
στο µέρος της αριθ. Φ/Β.20/1/4606/457/30−4−2010 (ΦΕΚ
655/Β/2010), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
Συγκεκριµένα αντικαθιστούµε το εδάφ. 11 και 12 του
κεφ. 14.5 του Οδηγού του Προγράµµατος «Πράσινες
Υποδοµές 2010», ως εξής:
• «Βεβαίωση απόδοσης παρακρατούµενων φόρων ή
φορολογική ενηµερότητα.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
• Βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών ή
ασφαλιστική ενηµερότητα».
Κατά τα λοιπά η αριθ. Φ/Β.20/1/4606/457/30.4.2010 (ΦΕΚ
655/Β/2010) απόφαση της Υπουργού Οικονοµίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας όπως τροποποιήθηκε από
τις αριθ. Φ/Β.20/2/1017/681/15.6.2010 (ΦΕΚ 960/Β/2010) και
Φ/Β.20/2/οικ6833/756/9.6.2011 (ΦΕΚ 1229/Β/2011) υπουργι−
κές αποφάσεις, ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Σ. ΞΥΝΙΔΗΣ
F
Αριθ. 1285/2011
(4)
Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης
του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ−
γειας (ΦΕΚ Β΄ 655/17−05−2005) και του Εγχειριδίου Δι−
αχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης
Προµηθευτών Δικτύου (ΦΕΚ Β΄ 82/27−1−2006).
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την
12η Οκτωβρίου 2011 και λαµβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011),
όπως ισχύουν, και ειδικότερα τις διατάξεις των Άρθρων
96, 120 και 196.
2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή−
µατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΣ &
ΣΗΕ − ΦΕΚ Β΄ 655/17.5.2005), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Εγχειριδίου Διαχείρισης Μετρήσε−
ων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών Δικτύου
(ΦΕΚ Β΄ 82/27−1−2006), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ−
ουν, και ειδικότερα τις διατάξεις του Άρθρου 41.
4. Τo αριθ. I−143409/06.09.2011 έγγραφο των ENERGA
A.E. και HELLAS POWER A.E. προς τη ΡΑΕ σχετικά µε το
πιστωτικό περιθώριο λειτουργίας της χονδρεµπορικής
αγοράς.
5. Τo αριθ. I−144404/28.09.2011 έγγραφο της HELLAS
POWER A.E. προς το ΥΠΕΚΑ σχετικά µε το πιστωτικό
περιθώριο λειτουργίας της χονδρεµπορικής αγοράς.
6. Τo αριθ. Ο−48779/06.10.2011 έγγραφο της ΡΑΕ προς
τη ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά µε τη ρευστότητα στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας.
7. Τo αριθ. Ι−144895/10.10.2011 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε.
προς τη ΡΑΕ σχετικά µε τη ρευστότητα στην αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας.
8. Τo αριθ. Ι−144966/10.10.2011 έγγραφο του ΕΣΑΗ προς
το ΥΠΕΚΑ, τη ΡΑΕ και το ΔΕΣΜΗΕ σχετικά µε τη ρευ−
στότητα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
9. Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138/16.6.2011),
όπως ισχύουν, και ειδικότερα τις διατάξεις του Άρθρου
43.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισµού.
Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου (14)
του Άρθρου 196 του Ν. 4001/2011 οι αποφάσεις, κώδι−
37261
κες, κανονισµοί και εγχειρίδια, που έχουν εκδοθεί βάσει
εξουσιοδοτικών διατάξεων από τα αρµόδια προς τούτο
όργανα, και τα οποία καταργούνται, τροποποιούνται,
συµπληρώνονται ή αντικαθίστανται µε διατάξεις του
Ν. 4001/2011, εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι την κα−
τάργηση, τροποποίηση, συµπλήρωση ή αντικατάστασή
τους, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις του.
Επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων (1)
του Άρθρου 96 και (2) του Άρθρου 120 του Ν. 4001/2011
ο ΚΔΣ&ΣΗΕ τροποποιείται µε απόφαση της ΡΑΕ, είτε
µε πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήµατος του
Λειτουργού ή τρίτων προσώπων που έχουν έννοµο
συµφέρον, κατ’ εφαρµογή της διαδικασίας που περι−
γράφεται στις ανωτέρω παραγράφους.
Επειδή, στην τρέχουσα δυσµενή οικονοµική συγκυρία,
διαπιστώνεται πολύ µεγάλη δυσκολία στην αποπληρωµή
των λογαριασµών ηλεκτρικής ενέργειας από τους κα−
ταναλωτές. Επειδή, ειδικότερα, έχει διαπιστωθεί ότι
κατά τις ηµεροµηνίες είσπραξης που τίθενται στους
λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας, δηµιουργείται ιδι−
αίτερα οξύ πρόβληµα στις ταµειακές ροές όλων των
προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.
Επειδή, τα προς είσπραξη ποσά από τους κατανα−
λωτές αφορούν, σε σηµαντικό βαθµό, χρεώσεις πέραν
της καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας και των
σχετικών παρεχόµενων υπηρεσιών, οι οποίες χρεώσεις
αυξήθηκαν ή αναµένεται να αυξηθούν στην αµέσως
επόµενη χρονική περίοδο, πράγµα που οφείλεται,
µεταξύ άλλων, έµµεσα ή άµεσα, στην επιβολή νέων ή
στην αύξηση υφιστάµενων ανταποδοτικών τελών, όπως
για παράδειγµα ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης επί των
καταναλώσεων φυσικού αερίου, το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ,
οι χρεώσεις ΥΚΩ, κ.α. Επειδή, λαµβάνοντας όψη τις πα−
ρούσες συνθήκες του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος
στη χώρα µας, ιδιαίτερα δε τις δυσκολίες τραπεζικής
χρηµατοδότησης, κρίνεται σκόπιµο η ταµειακή κάλυψη
των συγκεκριµένων αυτών χρεώσεων να µην επιβαρύνει
υπέρµετρα τους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
Επειδή, κατά την παρούσα φάση, η ΔΕΗ Α.Ε., λόγω
της καθετοποίησής της και της πολλαπλής συµβατικής
της σχέσης µε το Διαχειριστή του Συστήµατος, έχει
τη δυνατότητα, σε αντίθεση µε τους υπόλοιπους
προµηθευτές, να εξισορροπεί το βάρος της ταµειακής
εκροής ποσών που οφείλει στο Διαχειριστή µε την
ταµειακή εισροή ποσών που έχει να λαµβάνει από το
Διαχειριστή, εισπράττοντας ουσιαστικά απευθείας από
τον τελευταίο (επιβαρυνόµενη, βεβαίως, µε την όποια
καθυστέρηση υπάρχει στην εξόφληση των λογαριασµών
των πελατών της). Επειδή, κατά την παρούσα φάση, η εν
λόγω δυνατότητα διαφοροποίησης µεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε.
και των λοιπών προµηθευτών, δηµιουργεί µια κρίσιµη
ασυµµετρία ως προς την οικονοµική επίπτωση που έχει
στον καθένα από αυτούς η τυχόν καθυστερηµένη κατα−
βολή των οφειλών από τους καταναλωτές ηλεκτρικής
ενέργειας, και ως εκ τούτου, κρίνεται ρυθµιστικά απα−
ραίτητη η λήψη µέτρων µε σκοπό την άµβλυνση της
ασυµµετρίας αυτής.
Επειδή µε τις ρυθµίσεις του ν. 4001/2011 πρόκειται
να αρθεί η ως άνω δυνατότητα διαφοροποίησης της
συµπεριφοράς της καθετοποιηµένης επιχείρησης, κα−
θώς προβλέπεται η ίδρυση νέων εταιρειών µεταφοράς
37262
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες πλέον
−και λογιστικά− θα είναι ανεξάρτητες από τη ΔΕΗ Α.Ε.
Επειδή η εν λόγω εξέλιξη, όταν επισυµβεί, θα εξαλείψει
την ως άνω ασυµµετρία, κρίνεται σκόπιµη η εφαρµογή
των λαµβανόµενων µε την παρούσα απόφαση µέτρων
να είναι προσωρινή και να διαρκέσει µέχρι την έναρ−
ξη λειτουργίας των ως άνω εταιρειών, οπότε και θα
επανεξεταστεί τόσο η χρηµατοοικονοµική κατάσταση
της ελληνικής αγοράς, και ιδίως της ενεργειακής, όσο
και η πρόοδος στην άµβλυνση των ασυµµετριών που
παρατηρούνται σήµερα.
Επειδή, όσον αφορά ειδικότερα τις χρεώσεις που
σχετίζονται µε το Ειδικό Τέλος ΑΠΕ και τις Υπηρεσί−
ες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), οι οποίες χρεώσεις έχουν
τη µορφή ανταποδοτικού τέλους και επιβάλλονται για
την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος, κρίνε−
ται εύλογο να υιοθετηθεί αντίστοιχη διαδικασία εί−
σπραξής τους από τους προµηθευτές, µε αυτήν που
ακολουθείται και για τις χρεώσεις τρίτων (π.χ. για τα
δηµοτικά τέλη). Επειδή, µέχρι σήµερα, οι χρεώσεις τρί−
των εισπράττονται από τους προµηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 43 του
ν. 3979/2011, όπου µεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: «οι
πραγµατοποιούµενες από τον εκάστοτε προµηθευτή
εισπράξεις αποδίδονται στο δικαιούχο δήµο, βάσει σχε−
τικής εκκαθαριστικής κατάστασης εντός του δεύτερου
µήνα από τη λήξη του µήνα στον οποίο λογιστικώς
ανήκουν οι λογαριασµοί. Οι προµηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας µπορούν να παρέχουν στο δικαιούχο δήµο
χρηµατικές προκαταβολές έναντι των προς απόδοση
εισπραττόµενων τελών».
Επειδή, αναφορικά µε τα ποσά που αφορούν τις χρε−
ώσεις Συστήµατος Μεταφοράς, Δικτύου Διανοµής και
Μηχανισµού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, κρίνεται
εύλογη η θέσπιση πιστωτικού περιθωρίου πληρωµής
αντίστοιχου µε αυτό της προηγούµενης παραγράφου,
δηλαδή των δύο (2) µηνών από τη λήξη του µήνα στον
οποίο λογιστικώς ανήκουν οι λογαριασµοί, έτσι ώστε να
δηµιουργηθούν αντίστοιχες συνθήκες ταµειακών ροών
για το σύνολο των προµηθευτών.
Επειδή, για λόγους εύλογης εξισορρόπησης των ως
άνω ρυθµίσεων, η ΔΕΗ Α.Ε. και οι λοιποί παραγωγοί οφεί−
λουν να παρέχουν στους Διαχειριστές του Συστήµατος
Μεταφοράς και του Δικτύου Διανοµής, αντίστοιχα πι−
στωτικά όρια προς εξόφληση των οφειλόµενων, από
τους Διαχειριστές αυτούς, ποσών, αποφασίζει:
Α. Αναφορικά µε την τροποποίηση του Κώδικα Δια−
χείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 655/17−5−2005).
Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά τα Άρθρα
96, 120 και 196 του Ν.4001/2011, για την τροποποίηση και
συµπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης
του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΦΕΚ Β΄ 655/17−5−2005), ως ακολούθως:
1. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 200,
µε την προσθήκη νέας περιόδου στο τέλος της παρα−
γράφου (3) ως εξής:
«Περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε τις λογιστικές
πράξεις του παρόντος Κεφαλαίου καθορίζονται στο
Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς».
2. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 206,
µε τη διαγραφή της τελευταίας περιόδου της παρα−
γράφου (3).
3. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 209
παράγραφος (3), µε τη διαγραφή των λέξεων «εντός
του πρώτου δεκαπενθηµέρου του επόµενου µήνα» και
των λέξεων «ανά µήνα».
4. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 211,
µε τη διαγραφή από την τελευταία περίοδο αυτού των
λέξεων «και ιδίως».
5. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 330
παράγραφος (4), ώστε η αναφορά στην παράγραφο
«(8)» να αντικατασταθεί από την αναφορά στην παρά−
γραφο «(7)».
6. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 333,
µε την προσθήκη νέας περιόδου στο τέλος της παρα−
γράφου (6) ως εξής:
«Σε περίπτωση υπερηµερίας του Εκπροσώπου Φορ−
τίου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα κατά το
Άρθρο 194 και το Άρθρο 224».
7. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 333,
µε τη διαγραφή της παραγράφου (7) και την αναρίθµηση
της παραγράφου (8) σε (7).
8. Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 335
µε την προσθήκη νέας παραγράφου (35) ως εξής:
«35. Οι πραγµατοποιούµενες εισπράξεις από τους
Εκπροσώπους Φορτίων για τα χρηµατικά ποσά των
χρεώσεων που αντιστοιχούν στους Πελάτες τους ή
στις ιδιοκαταναλώσεις τους και αφορούν το Ειδικό Τέ−
λος ΑΠΕ, τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), τις
Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος και τις χρεώσεις στα
πλαίσια του Μεταβατικού Μηχανισµού Διασφάλισης
Επαρκούς Ισχύος, αποδίδονται στο Διαχειριστή του
Συστήµατος εντός του δεύτερου µήνα από τη λήξη του
µήνα στον οποίο λογιστικώς ανήκουν οι λογαριασµοί.
Οι Προµηθευτές µπορούν να παρέχουν στον Διαχειρι−
στή του Συστήµατος χρηµατικές προκαταβολές έναντι
των προς απόδοση εισπραττόµενων ποσών. Τα σχε−
τικά ποσά που συγκεντρώνονται από το Διαχειριστή
του Συστήµατος αποδίδονται ανά µήνα στους αντί−
στοιχους δικαιούχους, οι οποίοι εκδίδουν τιµολόγια µε
ανάλογο πιστωτικό περιθώριο προς τον Διαχειριστή
του Συστήµατος. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας
παραγράφου παύει µετά από απόφαση της ΡΑΕ, εν
συνεχεία κατάλληλης τροποποίησης και συµπλήρωσης
των σχετικών Εγχειριδίων, όπου θα περιγράφονται οι
λεπτοµέρειες εφαρµογής των ανωτέρω».
Β. Αναφορικά µε την τροποποίηση του Εγχειριδίου
Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης
Προµηθευτών Δικτύου (ΦΕΚ Β΄ 82/27−01−2006).
Την τροποποίηση των διατάξεων του Άρθρου 41 πα−
ράγραφος (1), ως ακολούθως.
1. οι λέξεις «…εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από
την αρχική κοινοποίηση των οφειλών,…» αντικαθίστα−
νται από τις λέξεις «…εντός του δεύτερου µήνα από
τη λήξη του µήνα στον οποίο λογιστικώς ανήκουν οι
λογαριασµοί,…».
2. στο τέλος της παραγράφου (1) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Οι Προµηθευτές µπορούν να παρέχουν στον Διαχειρι−
στή του Δικτύου χρηµατικές προκαταβολές έναντι των
προς απόδοση εισπραττόµενων ποσών.»
Γ. Η παρούσα ισχύει για τις χρεώσεις που αφορούν
στο Ειδικό Τέλος ΑΠΕ, στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
(ΥΚΩ), στις Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος, στις Χρεώ−
σεις Χρήσης Δικτύου και στις χρεώσεις στο πλαίσιο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
του Μεταβατικού Μηχανισµού Διασφάλισης Επαρκούς
Ισχύος για καταναλώσεις του µηνός Οκτωβρίου 2011
και εφεξής.
Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του
Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 33 του ν. 4001/2011.
37263
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2011
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
37264
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
øîñì õ—ðì÷ì÷ úùðð—ò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê—÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος
Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Τεύχος
Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
Α΄
150 €
40 €
15 €
Α.Α.Π.
110 €
30 €
-
Β΄
300 €
80 €
30 €
Ε.Β.Ι.
100 €
−
-
Γ΄
50 €
−
−
Α.Ε.Δ.
5€
−
-
Υ.Ο.Δ.Δ.
50 €
−
−
Δ.Δ.Σ.
200 €
−
20 €
Δ΄
110 €
−
Α.Ε.−Ε.Π.Ε.
−
−
100 €
30 €
• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Τεύχος
Έντυπη μορφή
Α΄
225 €
Δ΄
160 €
Α.Ε.−Ε.Π.Ε.
2.250 €
Β΄
320 €
Α.Α.Π.
160 €
Δ.Δ.Σ.
225 €
Γ΄
65 €
Ε.Β.Ι.
65 €
Α.Σ.Ε.Π.
70 €
Υ.Ο.Δ.Δ.
65 €
Α.Ε.Δ.
10 €
Ο.Π.Κ.
−
• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: [email protected]
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02025470711110008*
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004