ΕΔΩ

Διαβούλευση για
το Σχέδιο Εξυγίανσης :
Του Ασύλου Ανιάτων
Με βάση το Νόμο 4262 ( άρθρα 55 & 56)
Νοέμβριος 2014
1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ .................................................................................................................................... 3
1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ................................................................................................................. 3
2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ....................................................................................................................................................... 3
3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΜΕΛΗ.................................................................................................................................................. 4
4. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ .......................................................................................................................................... 5
5. ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ............................................................................................................................................. 5
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ................................................................................................................................. 6
7. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (ΆΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ) ........................................................................................................ 7
8. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ................................................................................................................................. 8
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ................................................................................................................................... 9
1. ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ............................................................................................................................................... 9
 Παραδοχές για ενοίκια ............................................................................................................................. 9
 Πληροφορίες για τα ακίνητα .................................................................................................................. 10
2. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ...................................................................................................................................................... 12
 Παραδοχές για τα λοιπά Έσοδα .............................................................................................................. 12
 Πληροφορίες για τα λοιπά Έσοδα .......................................................................................................... 13
3. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ........................................................................................................................... 14
 Παραδοχές για τις Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού ............................................................................... 14
 Πληροφορίες για τις Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού ........................................................................... 14
4. ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ .................................................................................................................................................. 15
 Παραδοχές για τους Φόρους Τέλη.......................................................................................................... 15
5. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΈΞΟΔΑ .................................................................................................................................... 16
 Παραδοχές για τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα ......................................................................................... 16
Γ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ................................................................................ 17
1. ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ ..................................................................................................................................... 18
 Πληροφορίες για τις οφειλές στο δημόσιο για φόρους ......................................................................... 18
 Πληροφορίες για τις οφειλές στο δημόσιο για φόρους ......................................................................... 18
2. ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ...................................................................................................................................... 20
 Πληροφορίες για τις οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία ......................................................................... 20
3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ........................................................................................................................ 20
 Πληροφορίες για τις υποχρεώσεις στους εργαζομένους ....................................................................... 20
Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ .................................................................................... 21
 Παραδοχές .............................................................................................................................................. 21
1. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΆΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ) ............................................................................ 22
2
A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
A. Σχέδιο Εξυγίανσης
1. Βασικές Παραδοχές Σχεδίου Εξυγίανσης

Ρύθμιση Οφειλών προς το Δημόσιο σε 60 δόσεις, χωρίς τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί (1,4 εκ. €
περίπου)

Ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ σε 60 Δόσεις

Αναπροσαρμογή Μισθολογίου με βάση εκείνο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

Σταδιακή βελτίωση των εσόδων από ενοίκια ώστε στο 2019 να προσεγγίσουν εκείνα του 2012 (3,5 εκ. €)

Επιχορήγηση στο 20% του προϋπολογισμού δαπανών για τα έτη 2015 και 2016

Κάλυψη της διαφοράς με εκποίηση ακινήτων ή χρηματοδότηση στα έτη 2017-2019
2. Εργαζόμενοι

Στο ΑΑ απασχολούνται, με διοικητικά κυρίως καθήκοντα, 11 εργαζόμενοι

Οι «παραγωγικές» δραστηριότητες του ΑΑ είναι:
˗
η διαχείριση των ακινήτων, από τα οποία προέρχονται τα βασικά έσοδα χρηματοδότησης του
νοσηλευτηρίου

Λόγω των προβλημάτων ρευστότητας υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στην εξόφληση των αμοιβών
των εργαζόμενων

Αξίζει να αναφερθεί πως με βάση το σημερινό αριθμό προσωπικού και το μισθολόγιο του δημοσίου, το
ετήσιο κόστος για το προσωπικό θα ανέρχεται σε 404 χιλ. €, ενώ στο 2011 η σχετική δαπάνη
ανέρχονταν σε 670 χιλ. €, δηλαδή μεγαλύτερη σχεδόν κατά 66%.
3
A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
3. Διοίκηση – Μέλη

Οι διοικήσεις του ΑΑ και του ΙΠΧΠ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή

Αποτελούνται από 11 άτομα και είναι κοινά για το ΑΑ και το ΙΠΧΠ.

Στη διοίκηση συμμετέχουν ανώτατοι δικαστικοί, επιστήμονες και έμπειρα στη διοίκηση πρόσωπα.

Η παρούσα διοίκηση ανέλαβε στο 2012, αφού οι συνέπειες της κρίσης είχαν ήδη επιφέρει σημαντικά
αρνητικά αποτελέσματα

Εργάστηκε με συνέπεια και αυταπάρνηση για την αντιμετώπιση της κατάστασης πραγματοποιώντας
μεταξύ άλλων πλήθος συναντήσεων με φορείς της Πολιτείας και υποβάλλοντας ρεαλιστικές προτάσεις,
συμβάλλοντας στη διαδικασία που οδήγησε την ψήφιση των άρθρων 55 & 56 του Ν. 4262/14

Λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια και δημοσιοποιεί όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργούνται
και έχουν διενεργηθεί

Στρατηγικοί στόχοι:
˗
Ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Ασύλου σε όλα τα επίπεδα και η διαρκής βελτίωση της
κοινωνικής του προσφοράς
˗
Η διαρκής διεύρυνση του κύρους και της επιρροής του Ασύλου
˗
Η αύξηση των ενεργών μελών του Ασύλου Ανιάτων στο διάστημα λειτουργίας της παρούσας
διοίκησης και αντικατάσταση των ανενεργών με νέα μέλη από την κοινωνία.
4
A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
4. Περιουσία & Διαχείριση

Το ΑΑ διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία που αποκτήθηκε από φιλανθρωπικές δωρεές

Κάποια από τα ακίνητα αφορούν κληροδοτήματα που περιλαμβάνουν ειδικούς σκοπούς, αλλά τα
περισσότερα είναι ελεύθερα

Ο αριθμός των ακινήτων είναι περίπου 1.118 σαν διακεκριμένες μονάδες, αλλά πολλά από αυτά
αποτελούν ενιαία σύνολα σε κτίσματα (οριζόντιες ιδιοκτησίες) ή γη (οικόπεδα ή αγροτεμάχια). Αν οι
οριζόντιες ιδιοκτησίες θεωρηθούν ενιαίο ακίνητο, τότε ο αριθμός μειώνεται σε 496

Η αντικειμενική τους αξία για φορολογικούς λόγους είναι της τάξης των 186 εκ. €, ενώ η λογιστική τους
αξία εμφανίζεται να είναι της τάξης των 250 εκ. €

Η εύλογη αξία τους, η οποία κανονικά θα έπρεπε να εμφανίζεται στις καταστάσεις, δεν έχει υπολογιστεί
και απαιτείται η χρησιμοποίηση ανεξάρτητων εκτιμητών για τον υπολογισμό της

Το ΑΑ μέχρι σήμερα διαχειριζόταν τα ακίνητά του μόνο του

Ένα μεγάλο μέρος των ακινήτων έχει μόνο έξοδα και δεν αποδίδει έσοδα

Στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από ενοίκια προκύπτει από ένα πολύ μικρό
αριθμό ακινήτων
5. Εκποίηση περιουσίας

Λόγω των σημαντικών προβλημάτων ρευστότητας, η νέα διοίκηση προχώρησε σε εκποίηση περιουσίας
από το 2012 έως σήμερα

Αυτή αφορούσε κυρίως εκποίηση ακινήτων, αλλά εκποιήθηκαν και κινητές αξίες

Το τίμημα που εισπράχτηκε είναι σημαντικά υψηλότερο από τις αντικειμενικές αξίες, αλλά δεν έλυσε τα
προβλήματα ρευστότητας

Το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων παρακρατήθηκε από το δημόσιο

Οι σωρευμένες παλαιές υποχρεώσεις, παρά το γεγονός ότι με το σχέδιο εξυγίανσης το Α.Α. γίνεται
βιώσιμο στην καθημερινή του λειτουργία, είναι τόσο μεγάλες, ώστε θα απαιτηθεί η εκποίηση και άλλων
ακινήτων προκειμένου να εξοφληθούν, εκτός αν βρεθεί λύση μεσοπρόθεσμης χρηματοδότησης, ώστε να
αποφευχθεί η εκποίηση
5
A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
6. Λειτουργικές ταμειακές ροές
Υπάρχουν τέσσερις βασικές πηγές εσόδων και ταμειακών εισροών και τέσσερις προορισμοί εξόδων ή ταμειακές
εκροές, όπως εμφανίζονται πιο κάτω. Αφορούν μόνο τις λειτουργικές ροές, χωρίς να υπολογίζονται οι
επενδυτικές ροές, ενώ χρηματοδοτικές ροές δεν υπολογίστηκαν. Επίσης σε αυτές τις ροές δεν περιλαμβάνονται
οι εκροές που αφορούν την εξόφληση σωρευμένων υποχρεώσεων
Έσοδα Ασύλου
6
Έξοδα Ασύλου

Έσοδα από ενοίκια

Φόροι και τέλη

Έσοδα από πώληση ακινήτων

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

Λοιπά έσοδα

Μηχανισμός Αξιοποίησης Ακινήτων

Έσοδα από επιχορηγήσεις

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
7. Λειτουργικές ταμειακές ροές (Άσυλο Ανιάτων)
Αποτελέσματα και Ταμειακές Ροές Ασύλου Ανιάτων 2015-2019
Σε χιλ. €
Ιστορικά Δεδομένα
Λογαριασμός
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ΣΥΝΟΛΑ
2015-2019
4.832
5.040
3.000
2.650
2.830
3.049
3.325
3.540
3.858
16.603
2.583
2.812
3.078
3.283
3.591
15.348
Εκτίμηση
Προβλέψεις
Έσοδα
Συνολικά έσοδα
Που αναλύεται:
Έσοδα από ενοίκια
3.989
3.587
2.729
2.500
Έσοδα (εισπράξεις) από Πώληση Ακινήτων
370
1.179
0
0
Λοιπά έσοδα
474
274
271
150
247
237
247
257
267
1.255
3.177
1.711
2.540
2.828
1.985
1.981
1.997
2.020
2.265
10.248
Έξοδα
Συνολικά έξοδα
Που αναλύεται:
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
670
627
525
473
404
404
404
404
404
2.018
Φόροι και τέλη
1.176
252
917
1.500
750
750
750
750
750
3.750
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα
1.332
832
1.098
855
775
767
779
797
1.035
4.154
0
0
0
0
56
60
65
69
76
326
1.655
3.329
460
-178
845
1.068
1.328
1.520
1.593
6.355
Μηχανισμός Αξιοποίησης Ακινήτων
Λειτουργικό Αποτέλεσμα
Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και
(EBITDA)
αποσβέσεων
7
A. ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
8. Λειτουργικές ταμειακές ροές

Ροές από πωλήσεις ακινήτων: Στον πίνακα οι καθαρές ροές από πωλήσεις ακινήτων εμφανίζονται σαν
έσοδα, στο σύνολό τους, και όχι η διαφορά τους από τη λογιστική «αξίας κτήσης» του ακινήτου που
πουλήθηκε.

Η προσέγγιση αυτή επιλέχτηκε επειδή αποδίδει καλύτερα τις ταμειακές ροές.

Για τα προβλεπόμενα μεγέθη ακολουθεί ανάλυση για το καθένα με τις σχετικές παραδοχές και άλλες
πληροφορίες

Σε ότι αφορά τα ιστορικά μεγέθη επισημαίνονται τα εξής:

Το αποτέλεσμα των ετών 2011-2014 ήταν σωρευτικά θετικό 5,2 εκ. €, ενώ αν δεν υπολογιστούν οι ροές
από τις πωλήσεις ακινήτων (1,5 εκ. €) ήταν 3,7 εκ. €

Στο έτος 2014 η ζημιά (έλλειμμα) πρόκειται να είναι περίπου 178 χιλ. €

Τα έσοδα από ενοίκια που ήταν ήδη μειωμένα στο 2011, λόγω λύσεων μισθώσεων και μείωση
μισθωμάτων, από 4 εκ. € διαμορφώθηκαν στα 2,5 εκ. € στο 2014

Οι επιβαρύνσεις για φόρους από μηδενικοί σχεδόν που ήταν πριν το 2010 συνολικά για την 4ετία
2011-2014 διαμορφώθηκαν σε 3,8 εκ. €. Παρουσιάζουν ασυμμετρία γιατί λογίστηκαν ανάλογα με το
χρόνο που επιβλήθηκαν και αφορούν αποκλειστικά φόρους ακινήτων

Οι αμοιβές του προσωπικού μειώθηκαν από 670 χιλ. € στο 2011 σε 473 χιλ € στο 2014, παρότι όπως
προαναφέρθηκε οι αμοιβές του προσωπικού το 2015 με βάση το μισθολόγιο του δημοσίου θα είναι
της τάξης των 404 χιλ €

Πρέπει να σημειωθεί πως στις ιστορικές αμοιβές προσωπικού περιλαμβάνονται και ποσά για
αποζημιώσεις απολύσεων ή για αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης

Για τα μελλοντικά μεγέθη γίνονται οι εξής επισημάνσεις:

Το συνολικό κέρδος (καθαρή θετική ταμειακή ροή) στην 5ετία 2015-2019 προκύπτει να είναι 6,3 εκ. €
ή περίπου 1,3 εκ € κατά μέσο όρο κάθε έτος

Αυτή η αποτελεσματικότητα καταδεικνύει τη βιωσιμότητα του Ασύλου μόνο με τις βελτιώσεις των
σταθερών λειτουργικών μεγεθών, όπως η προσαρμογή των αμοιβών προσωπικού και μία σταδιακή
βελτίωση των εσόδων.

Οι επιπλέον ροές όμως είναι απαραίτητες για να καλυφθεί το μεγάλο ύψος των σωρευμένων
υποχρεώσεων και οι έκτακτες επενδυτικές δαπάνες για να εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις λήψης της
άδειας λειτουργίας του ΙΠΧ
8
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ
Β. Ανάλυση μεγεθών
1. Έσοδα από ενοίκια
2015
Έσοδα από ενοίκια
2.808
Μεταβολή %
Μείον: Προβλέψεις για επισφάλειες
2016
2017
2018
Σύνολα
2019
3.024
3.240
3.456
3.780
7,7%
7,1%
6,7%
9,4%
212
162
173
189
225
Ποσοστό επί των εσόδων
8,0%
7,0%
5,0%
5,0%
5,0%
Καθαρό Έσοδο από ενοίκια
2.583
2.812
3.078
3.283
3.591
56
60
65
69
76
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
Μηχανισμός Πρόβλεψης Ακινήτων
Ποσοστό επί των εσόδων
16.308
960
15.348
Έσοδα από ενοίκια
4.000
3.500
3.000
2015
2.500
2016
2.000
2017
1.500
2018
1.000
2019
500
0
2015
2016
2017
2018
2019
 Παραδοχές για ενοίκια

Δεδομένα του 2012
Οι βασικές επεξεργασίες για τα ακίνητα έγιναν με βάση τα αναλυτικά δεδομένα που είχαν συγκεντρωθεί για το
διαχειριστικό έλεγχο που έγινε για το 2012. Λήφθηκαν υπόψη όμως και τα δεδομένα του 2013 και οι εκτιμήσεις
για τα μεγέθη που θα διαμορφωθούν στο 2014

Μικτά (Λογισμένα Έσοδα)
Η αφετηρία στο 2015 συμπίπτει με τα έσοδα του 2014. Έγινε η παραδοχή πως θα συγκρατηθεί η πτώση λόγω
καλύτερης διαχείρισης. Για τα έτη 2016-2019 εκτιμήθηκε ετήσια ανάπτυξη των εσόδων της τάξης του 7%-9%,
ώστε στο 2019 να προσεγγιστούν τα καθαρά έσοδα του 2012. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στις μεγάλες
δυνατότητες καλύτερης αξιοποίησης αναξιοποίητων ή ανεπαρκώς αξιοποιημένων ακινήτων, στην αναμενόμενη
βελτίωση του οικονομικού κλίματος και στην καλύτερη διοίκηση και διαχείριση
9
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Για το 2015 εκτιμήθηκε ότι θα ανέλθουν στο 8% των εσόδων. Ο συντελεστής αυτός βαίνει σταδιακά μειούμενος
με την παραδοχή ότι θα βελτιωθεί σημαντικά η διαχείριση

Άμεσο κόστος διαχείρισης ακινήτων
Η αύξηση της απόδοσης προϋποθέτει την επαγγελματική πλέον αντιμετώπιση του ζητήματος των εσόδων από
ακίνητα, περιλαμβανομένων των εξόδων που σχετίζονται με την πληροφόρηση για αυτά. Για το σκοπό αυτό
υπολογίστηκε ένα άμεσο κόστος που ανέρχεται στο 2% των εσόδων καθώς και στελέχωση του υφιστάμενου
προσωπικού.
 Πληροφορίες για τα ακίνητα

Αριθμοί ακινήτων
Συνολικά τα επιμέρους ακίνητα - μονάδες στις 31.12.2012 ήταν περίπου 1.118. Πολλά όμως είναι οριζόντιες
ιδιοκτησίες στο ίδιο κτίριο. Αν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες θεωρηθούν ενιαίο ακίνητο, τότε ο αριθμός μειώνεται
σε 496.

Έκταση και αντικειμενικές αξίες
Με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν για το 2012 που δεν είναι όμως επαρκώς αξιόπιστα, η συνολική
αντικειμενική αξία των ακινήτων ήταν 186 εκ. € και αφορούσαν έκταση γηπέδων ή αγροτεμαχίων 1.314.059 m 2,
έκταση κτιρίων 85.802 m2 και έκταση βοηθητικών χώρων 1.473 m2.

Μη αποδοτικά
Στο 2012, 234 ακίνητα ή το 47% του συνόλου που αντιστοιχούσαν σε 340 μονάδες, δεν απέδωσαν καθόλου
έσοδα. Αυτά αφορούσαν το 58% της έκτασης των γηπέδων, το 31% της έκτασης των κτιρίων και το 27% της
έκτασης των βοηθητικών χώρων

Έσοδα
Τα συνολικά έσοδα από ενοίκια όπως λογίστηκαν στα βιβλία ήταν 4,7 εκ. € στο 2010, 3,9 εκ. € στο 2011
(μείωση 17%), 3,6 εκ. € στο 2012 (μείωση 7%), 2,7 εκ. € στο 2013 (μείωση 25%), ενώ για το 2014 η εκτίμηση
είναι στα 2,5 εκ. € (μείωση 8%). Η συνολική μείωση στην περίοδο 2010-2014 εκτιμάται σε 47%
10
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ

Έσοδα και συγκέντρωση
Τα ακίνητα με έσοδα στο 2012 ήταν 262 και αφορούσαν 778 μονάδες. Από 13 μόνο ακίνητα (το 5% του
συνόλου) συγκεντρώθηκε το 50,9% των εσόδων, ενώ από 35 ακίνητα (το 13% του συνόλου) συγκεντρώθηκε το
70,1% των εσόδων.

Ακίνητα και υπεραποδόσεις
Από τα ενοικιασμένα ακίνητα 30 σε αριθμό (11% του συνόλου) με έσοδα 720 χιλ. € (20% του συνόλου) είχαν
ετήσιες αποδόσεις πάνω από 10% επί των εμφανιζόμενων αντικειμενικών αξιών (από 10,2% έως 42,1%)

Μη ύπαρξη αντικειμενικής αξίας και άλλες ελλείψεις
Για 26 ακίνητα, (5% του συνόλου) δεν βρήκαμε για το 2012 αντικειμενικές αξίες. Σε άλλες περιπτώσεις δεν
υπάρχουν άλλα δεδομένα όπως εκτάσεις γης ή κτιρίων. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα πρέπει να
συγκεντρωθούν, να επανεξεταστούν και να τεκμηριωθούν

Αποτιμήσεις και αποδόσεις
Είναι μη λογική η ετήσια απόδοση 42% επί της αντικειμενικής αξίας ή αντίθετα αποδόσεις της τάξης του 1%.
Οι αποδόσεις σχετίζονται και με τις αξίες αποτίμησης. Κατά συνέπεια όλο το σύστημα αποτίμησης της
ακίνητης περιουσίας, πρέπει να επανεξεταστεί. Πιθανά και υποκρύπτονται και φορολογικοί κίνδυνοι που πρέπει
να αξιολογηθούν
11
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ
2. Λοιπά έσοδα
2015
Έσοδα από εκκλησίες και σχετικά ιδρύματα (Άσυλο)
2016
2017
2018
Σύνολα
2019
5
5
5
5
5
25
100
100
100
100
100
500
2
2
2
2
2
10
Λοιπές δωρεές σε χρήμα ή σε είδος (Άσυλο)
140
130
140
150
160
720
Σύνολο λοιπών εσόδων από το Άσυλο
247
237
247
257
267
1.255
Έσοδα από φιλανθρωπικές εκδηλώσεις (Άσυλο)
Συνδρομές μελών (Άσυλο)
Σύνολο λοιπών εσόδων
340 €
2015
320 €
2016
300 €
2017
280 €
2018
260 €
2015
2016
2017
2018
2019
2019
 Παραδοχές για τα λοιπά Έσοδα

Έσοδα από εκκλησίες
Σταθερή εξέλιξη των εσόδων από εκκλησίες που συνεισφέρουν στο Άσυλο.

Συνδρομές Μελών
Με βάση την πολιτική προσέλκυσης νέων μελών η ετήσια συνδρομή είναι μικρή. Επιδιώκεται η συνδρομή τους
στους σκοπούς του Ασύλου με άλλους τρόπους.

Λοιπές δωρεές σε χρήμα και σε είδος
Προβλέπεται ανάπτυξη των δωρεών που προσφέρονται στο Άσυλο ως αποτέλεσμα ενεργειών που θα γίνουν για
την ανάδειξη του σημαντικού έργου του στην κοινωνία
12
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ
 Πληροφορίες για τα λοιπά Έσοδα

Έσοδα από εκκλησίες
Το ΑΑ έχει και ορισμένα μικρού όγκου έσοδα από εκκλησίες, τα οποία περιλαμβάνει στα συνολικά έσοδά του

Φιλανθρωπικές Εκδηλώσεις
Στους σχεδιασμούς της διοίκησης είναι η πραγματοποίηση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων με κύριο στόχο τη
γενικότερη προώθηση των στόχων του Ασύλου και την προσέλκυση υποστηρικτών. Στα πλαίσια αυτά θα
επιδιώκεται και η έκτακτη οικονομική ενίσχυσή του που δεν αναμένεται όμως να είναι σημαντική

Συνδρομές Μελών
Η διοίκηση του Ασύλου μετά από πολλά χρόνια αδράνειας, ανέπτυξε έντονη πολιτική ανάπτυξης του αριθμού
των μελών του. Συγκεκριμένα ενώ ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών ήταν υψηλός, τα ενεργά μέλη ήταν
ελάχιστα. Κατά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης ήταν περί τα 30 (ενεργά) έχουν ήδη αυξηθεί
σε 109, ή κατά 200% περίπου. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής αναμένεται αύξηση και των εσόδων από
συνδρομές των μελών, αλλά αυτή θα είναι οριακή και δεν επιδρά σημαντικά στα βασικά μεγέθη

Λοιπές δωρεές σε χρήμα και σε είδος
Παραδοσιακά το Άσυλο αντλεί κάποια έσοδα από δωρεές δωρητών. Στα πλαίσια της πολιτικής της νέας
διοίκησης, έχει αναπτυχθεί και προβλέπεται να αναπτυχθεί περαιτέρω μετά την αντιμετώπιση των άμεσων
προβλημάτων ρευστότητας η δραστηριότητα αύξησης των πόρων από αυτήν την πηγή. Σε αυτήν την κατηγορία
δεν περιλαμβάνονται τυχόν δωρεές σε πάγια ή μη άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία
13
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ
3. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
2015
2016
2017
2018
2019
15
15
15
15
15
0%
0%
0%
0%
404
404
404
404
Αριθμός Προσωπικού Ασύλου
Μεταβολή % στο προσωπικό
Ετήσιο Μισθοδοτικό Κόστος
404
Σύνολα
2.018
Πλήθος
ΑΣΥΛΟ
15
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
2
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
3
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
10
 Παραδοχές για τις Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού

Αμοιβές προσωπικού
Το μισθοδοτικό Κόστος του προσωπικού αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το μισθολόγιο των Φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης.
Ο υπολογισμός των μισθών έγινε στη βάση των 14 μισθών που δίνονται στον Ιδιωτικό Τομέα.
Η διαβούλευση με το προσωπικό βρίσκεται σε εξέλιξη και οι εκτιμήσεις για ευνοϊκή κατάληξη είναι θετικές
 Πληροφορίες για τις Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού

Αναπροσαρμογή Μισθοδοτικού Κόστους
Η αναπροσαρμογή του μισθοδοτικού κόστους του Ασύλου είναι μέσα στις δεσμεύσεις που υπάρχουν στον Ν.
4262/14. Η αναπροσαρμογή θα γίνει με βάση το Μισθολόγιο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, και θα
ακολουθεί τους μισθούς της Γενικής Κυβέρνησης. Ο υπολογισμός έγινε στη βάση των 14 μηνών που δίνονται
στον Ιδιωτικό τομέα.
14
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ
4. Φόροι και τέλη
2015
2016
2017
2018
2019
Σύνολα
ΕΝ.Φ.Ι.Α Ασύλου Ανιάτων
700
700
700
700
700
3.500
ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΝΟΙΚΙΩΝ
50
50
50
50
50
250
750
750
750
750
750
3.750
Ετήσιο κόστος Φόρους Τέλη
 Παραδοχές για τους Φόρους Τέλη

Ενιαίος Φόρος Ακινήτων ιδιοκτησίας
Μέχρι τη σύνταξη της μελέτης δεν είχε οριστικοποιηθεί το ποσό του ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα του Ασύλου.
Εκτιμήθηκε πως αυτό θα ανέλθει στις 700 χιλ. € το χρόνο και ότι θα παραμείνει σταθερό για όλη την περίοδο
του σχεδίου εξυγίανσης

Χαρτόσημο ενοικίων
Υπολογίστηκε μόνο για τα επαγγελματικά ενοικιαζόμενα ακίνητα

Δυνατότητες μείωσης των φόρων
Η διοίκηση πέραν της εξονυχιστικής έρευνας για τυχόν λάθη στις πληροφορίες που έχουν δοθεί στο Υπουργείο
Οικονομικών και σχετίζονται με τον ΕΝΦΙΑ θα εξετάσει και κάθε άλλη δυνατότητα νόμιμου περιορισμού του
κόστους για φόρους, αξιοποιώντας πλεονεκτήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
Τυχόν οφέλη από αυτήν την προσέγγιση δεν έχουν υπολογιστεί

Αβεβαιότητες για τους φόρους
Το σχέδιο εξυγίανσης συντάχθηκε με την παραδοχή πως δεν θα υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση για φόρους.
Επισημαίνουμε την τυχόν αρνητική επίδραση στην υλοποίηση του που μπορεί να υπάρξει, αν αυξηθούν αυτές οι
επιβαρύνσεις, με βάση και το αρνητικό ιστορικό της χώρας σε ότι αφορά τη σταθερότητα του φορολογικού
συστήματος
15
Β. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ
5. Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα
Άσυλο
2015
2016
2017
2018
2019
Σύνολα
248
256
257
270
273
1.304
46
51
56
62
94
310
- Έξοδα Συντήρησης Ακίνητης Περιουσίας
188
188
188
188
222
975
- Αμοιβές Εξειδικευμένων Συνεργατών
167
146
151
151
196
813
- Διάφορα
79
79
79
79
122
436
- Έξοδα Εταιρικής διακυβέρνησης
47
47
47
47
127
316
775
767
779
797
1.035
4.154
-Λογαριασμοί Ενέργειας & Ύδρευσης
- Αμοιβές για Δικαστικές Υποθέσεις
Γενικό Σύνολο
 Παραδοχές για τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα

Μεταβλητά & σταθερά έξοδα
Ο διαχωρισμός των εξόδων λειτουργίας σε σταθερά και μεταβλητά έγινε με βάση το είδος τους και τη
μεταβολή του αριθμού των νοσηλευμένων

Λογαριασμοί Ενέργειας & Ύδρευσης
Με τη συμβολή των εργαζομένων επαναλειτούργησαν οι ατμολέβητες για την παροχή ζεστού νερού χρήσης και
τη λειτουργία του καλοριφέρ. Αποτέλεσμα η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης του πετρελαίου ( από 3
καυστήρες λειτουργεί μόνο ένας για την ενεργοποίηση των ατμολεβητών), καθώς και η κατά 100% μείωση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Αμοιβές για Δικαστικές Υποθέσεις
Προβλέφθηκε αύξηση 10% στις ανάγκες για υποθέσεις αποζημιώσεων και κληροδοτημάτων, επειδή υπάρχουν
πολλές εκκρεμείς υποθέσεις και η διοίκηση σκοπεύει σταδιακά να τις εκκαθαρίσει όλες

Αμοιβές Εξειδικευμένων Συνεργατών
Προβλέφθηκε δαπάνη για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών όπως εκτιμητές ακινήτων, έξοδα μηχανικών
ακινήτων και ορκωτών ελεγκτών που θα διασφαλίζουν τη λογοδοσία και τη διαφάνεια του Ασύλου.

Έξοδα εταιρικής διακυβέρνησης
Το Άσυλο δεν έχει επαρκή συστήματα εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. Η ένταξη στο
Σύμφωνο Εξυγίανσης απαιτεί διοικητικές δομές που δεν υπάρχουν (παρακολούθηση αποκλίσεων, έγκριση
δαπανών, αναφορές κ.λ.π.). Η διοίκηση έχει στόχο κάθε τμήμα της διαχείρισης να εκτελείται με τα πιο
σύγχρονα επαγγελματικά πρότυπα. Για το σκοπό αυτό περιλαμβάνει ειδικό κονδύλι στον προϋπολογισμό, που
θα εξειδικευτεί ανάλογα και με τις ανάγκες που θα προκύψουν.
16
Γ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Γ. Ταμειακές ροές για εξόφληση παλαιών οφειλών
Ταμειακές Ροές για Εξόφληση Παλαιών Οφειλών Ασύλου Ανιάτων
Στο δημόσιο για φόρους
Στα ασφαλιστικά ταμεία
Στους Εργαζόμενους
Σε προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών

220
90
20
50
60
282
230
20
32
Προβλέψεις
707 647 576
680 620 543
27
27
33
0
0
0
2.432
2.163
127
82
60
Χρόνος υπολογισμού
Οι παλιές καθυστερημένες υποχρεώσεις υπολογίστηκαν με βάση τα δεδομένα των λογαριασμών της 30.9.2014
Τα τελικά μεγέθη θα επανεξεταστούν ανάλογα με το πότε προβλέπεται να υπογραφεί το Σύμφωνο Εξυγίανσης

Επιδράσεις στις καθυστερημένες υποχρεώσεις
Διαρκώς το δημόσιο δεσμεύει έσοδα κατάσχοντας σημαντικά ποσά τραπεζικών λογαριασμών μας
και
μισθωμάτων από ενοίκια. Μέχρι 3/10/2014 κατασχέθηκαν από την εφορία από τραπεζικούς λογαριασμούς
259.200,19 € ποσό το οποίο μεταβάλλεται διαρκώς και στερεί από το ΑΑ τους απαραίτητους για τη λειτουργία
του πόρους.
Εναντίον αυτής της ενέργειας το Άσυλο θα προσφύγει με βάση το νόμο επειδή αφορούν μισθούς εργαζομένων
και έξοδα διαβίωσης των ασθενών.

Η σύνθεση των καθυστερημένων υποχρεώσεων
Συνολικά ανέρχονται σήμερα σε 2.4 εκ. €, με την παραδοχή πως τα πρόστιμα καθυστέρησης που επιβλήθηκαν
από το δημόσιο για φόρους, δεν θα καταβληθούν. Το μεγαλύτερο ποσό αφορά υποχρεώσεις στο δημόσιο, το
ΙΚΑ και τους προμηθευτές.

Κληροδότημα ΣΠΕΝΤΖΑ και λοιπές δικαστικές εκκρεμότητες
Υπάρχει σημαντική πιθανή υποχρέωση για διένεξη για το συγκεκριμένο κληροδότημα και για πρόστιμο που
επιβλήθηκε από την Περιφέρεια για αυτό (της τάξης των 9,9 εκ. €). Η διοίκηση εκτιμά πως η τελική πιθανή
εκροή θα περιοριστεί σε ποσό της τάξης των 2.3 εκ. €. Δεν περιλήφθηκε αυτή η υποχρέωση στις
καθυστερημένες υποχρεώσεις επειδή η διοίκηση εκτιμά πως οι σχετικές εκροές θα πραγματοποιηθούν μετά το
πέρας του σχεδίου εξυγίανσης. Αν παρ’ όλα αυτά προκύψουν νωρίτερα, θα αντιμετωπιστούν με πώληση
ακινήτων ή άλλους τρόπους χρηματοδότησης που δεν θα επιδράσουν στο σχέδιο
17
Γ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
1. Στο δημόσιο για φόρους
Σύνολο Οφειλής
2015
2016
2017
2018
2019
2.163
2.163
90
90
230
230
680
680
620
620
543
543
2.073
1.843
1.163
543
0
ΑΣΥΛΟ
Σχήμα Δόσεων
Υπόλοιπο Οφειλομένων
 Πληροφορίες για τις οφειλές στο δημόσιο για φόρους

Σχήμα Δόσεων
Ο νόμος προβλέπει τη ρύθμιση μέχρι 60 δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σύμφωνα με νομικές
εκτιμήσεις αν διευρυνθεί ο αριθμός των δόσεων με βάση τις γενικές ρυθμίσεις αυτό θα μπορούσε να ισχύσει και
για το σχέδιο εξυγίανσης, εφόσον φυσικά συμφωνήσει ο αντισυμβαλλόμενος του Ασύλου
Ο Ν. 4262/14 δεν ορίζει ρητά πως οι δόσεις πρέπει να είναι ισόποσες και κατά συνέπεια στο σχέδιο οι δόσεις
δεν είναι ισόποσες.
Λόγο της καταχρηστικής κατάσχεσης από την Εφορία, ποσό 259.200,19 €, ποσό το οποίο θα οριστικοποιηθεί
κατά την υπογραφή του συμφώνου, οι πρώτες δόσεις δύναται να συμψηφιστούν με το ποσό των κατασχέσεων.

Επιβαρύνσεις από εκπρόθεσμη καταβολή δηλώσεων
Οι επιβαρύνσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής μπορούν να απαλλαχθούν από τις δόσεις Αρ. 53 και 57 του ν.
4174/13.
Με βάση τα δεδομένα των καθυστερημένων φόρων έχουν επιβληθεί επιβαρύνσεις στο κεφάλαιο των φόρων με
μόνο κριτήριο το χρόνο που διέρρευσε από την ημερομηνία που έπρεπε να καταβληθούν, μέχρι την
ημερομηνία που εκδόθηκε η σχετική πράξη προσδιορισμού του φόρου.
Το ποσό αυτών των προσαυξήσεων ανέρχεται σε 1,3 εκ. € και στο σχέδιο εξυγίανσης δεν περιλήφθηκε σαν
υποχρέωση, με την προϋπόθεση φυσικά πως θα τηρηθεί επακριβώς το Σύμφωνο Εξυγίανσης
 Πληροφορίες για τις οφειλές στο δημόσιο για φόρους

Πρόωρη εξόφληση
Η διοίκηση του Ασύλου σκοπεύει να εξοφλήσει τις παλαιές οφειλές του Δημοσίου κατά προτεραιότητα πριν
από την ολοκλήρωση του σχεδίου εξυγίανσης
Με βάση αυτήν την προσέγγιση οι πρώτες επιπλέον ταμειακές εισροές που αναμένεται να προκύψουν μέχρι το
2017 από πωλήσεις ακινήτων, με την συνεργασία της ΕΤΑΔ Α.Ε, προβλέπεται να δοθούν στο δημόσιο για την
πλήρη εξόφληση των φόρων σε καθυστέρηση
18
Γ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Περίοδος για το 2014
Το σχέδιο αυτό έχει συνταχθεί με έναρξη λειτουργίας από την 1.1.2015, με επιφύλαξη σε ότι αφορά τις
καθυστερημένες οφειλές με αυτήν την ημερομηνία.
Το ΆΑ επιδιώκει και στην πράξη έτσι είναι πιθανό να γίνει, το Σύμφωνο Εξυγίανσης να υπογραφεί το
συντομότερο δυνατό.
Αυτό σημαίνει πως στο σχέδιο πρέπει να περιληφθεί και ένα διάστημα για το 2014

Επιχορήγηση και έτη υπολογισμού
Η πρόβλεψη του νόμου για επιχορήγηση δύο ετών, θεωρήθηκε ότι σε κάθε περίπτωση αφορά τα ολοκληρωμένα
έτη 2015 και 2016 και όχι τυχόν διάστημα του 2014 που θα περιληφθεί στο σχέδιο εξυγίανσης

Εκχώρηση απαιτήσεων από επιχορηγήσεις
Η κατάσταση του ΑΑ κατά το χρόνο υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης θα είναι δραματική από την άποψη
των διαθεσίμων.
Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει πως οι δόσεις για τις καθυστερημένες οφειλές θα αρχίσουν από την 1.1.2015
και θεωρεί εύλογο να εκχωρηθούν στο δημόσιο οι μηνιαίες απαιτήσεις της από την επιχορήγηση κατά το ποσό
που αφορούν δόσεις εξόφλησης καθυστερημένων φόρων.
19
Γ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
2. Στα Ασφαλιστικά Ταμεία
Σύνολο Οφειλής
2015
2016
2017
2018
2019
ΑΣΥΛΟ
127
20
20
27
27
33
Σχήμα Δόσεων
127
20
20
27
27
33
107
87
60
33
0
Υπόλοιπο Οφειλομένων
 Πληροφορίες για τις οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Σχήμα Δόσεων
Παρότι ο νόμος παρέχει μεγαλύτερη ευχέρεια για την ανάπτυξη των δόσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία, στο
σχέδιο οι καθυστερημένες υποχρεώσεις καλύπτονται μέσα στην πενταετία.
Οι δόσεις όμως δεν είναι ισόποσες αλλά ανάλογα με τις ταμειακές δυνατότητες του Ασύλου
3. Υποχρεώσεις στους εργαζομένους
Σύνολο Οφειλής
2015
2016
2017
ΑΣΥΛΟ
82
50
32
0
Σχήμα Δόσεων
82
50
32
0
32
0
0
Υπόλοιπο Οφειλομένων
2018
2019
 Πληροφορίες για τις υποχρεώσεις στους εργαζομένους

Σύνολο υποχρεώσεων και εξόφληση
Οι συνολικές καθυστερημένες υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους που αναμένεται να δημιουργήσουν εκροές
που υπολογίστηκαν σε 82 χιλ. €
Θεωρήθηκε ότι προηγούνται σε ότι αφορά την καταβολή και ορίστηκε ότι θα εξοφληθούν σε 24 μήνες.
Προέλευση υποχρεώσεων
Οι προέλευση των υποχρεώσεων αφορά :


Υποχρεώσεις δεδουλευμένων που ανέρχονται σε ποσό
82 χιλ. €
Προβλέψεις αποζημιώσεων προσωπικού
Δεν έχουν υπολογιστεί οι σωρευμένες προβλέψεις για το πιθανό έξοδο της απόλυσης όλου του προσωπικού
σύμφωνα με τον ΚΝ 2190/20 που συνολικά ανέρχεται σήμερα σε ένα ποσό της τάξης των 100 χιλ. €, αλλά
μόνο εκείνα τα ποσά που αναμένεται να καταβληθούν και να αποτελέσουν ταμειακές εκροές
20
Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Δ. Ταμειακές Ροές Συνολικά και Κατά Λειτουργία
 Παραδοχές

Ενιαίος Πίνακας
Στον ίδιο πίνακα περιλήφθηκαν τα δεδομένα των αποτελεσμάτων και εκείνα των ταμειακών ροών για καλύτερη
εποπτική παρουσίαση

Κεφάλαιο Κίνησης χωρίς επίδραση
Θεωρήθηκε ότι εφόσον ρυθμιστεί η εξόφληση των παλαιών οφειλών, δεν θα υπάρξει επίδραση στις ταμειακές
ροές και πιθανή καθυστέρηση στην είσπραξη εσόδων θα αντιρροπείται με αντίστοιχη καθυστέρηση στην
εξόφληση υποχρεώσεων

Τρέχουσα συντήρηση και Capex
Το κόστος της τρέχουσας συντήρησης των ακινήτων, περιλήφθηκε στο λειτουργικό κόστος. Το κόστος και οι
ροές για επενδύσεις αφορούν την προσαρμογή των εγκαταστάσεων ώστε να λάβουν την απαραίτητα άδεια και
την επέκταση της δυναμικότητάς του

Διακεκριμένα οι ροές για παλαιές οφειλές
Οι ροές για την εξόφληση των παλαιών οφειλών (που είναι λειτουργικές) εμφανίζονται διακεκριμένα για να
προκύπτουν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι ρυθμίσεις και να αποκαλύπτεται το αναμενόμενο λειτουργικό
αποτέλεσμα χωρίς αυτά τα βάρη

Επενδυτικές ροές και πωλήσεις ακινήτων
Τα έσοδα από τις πωλήσεις ακινήτων εμφανίζονται στο σύνολό τους στα έσοδα και τις επενδυτικές ροές, χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη η αξία κτήσης τους στα βιβλία
21
Δ. ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Ταμειακές Ροές Συνολικά και Κατά Λειτουργία (Άσυλο Ανιάτων)
Αποτελέσματα και Ταμειακές Ροές Ασύλου Ανιάτων 2015-2019
Σε χιλ. €
Λογαριασμός
Ιστορικά Δεδομένα
Εκτίμηση
2011
2012
2013
4.832
5.040
3.000
2014
Προβλέψεις
ΣΥΝΟΛΑ 2015-2019
2015
2016
2017
2018
2019
2.650
2.830
3.049
3.325
3.540
3.858
16.603
2.583
2.812
3.078
3.283
3.591
15.348
Έσοδα
Συνολικά έσοδα
Που αναλύεται:
Έσοδα από ενοίκια
3.989
3.587
2.729
2.500
Έσοδα (εισπράξεις) από Πώληση Ακινήτων
370
1.179
0
0
Λοιπά έσοδα
474
274
271
150
247
237
247
257
267
1.255
3.177
1.711
2.540
2.828
1.985
1.981
1.997
2.020
2.265
10.248
Έξοδα
Συνολικά έξοδα
Που αναλύεται:
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
670
627
525
473
404
404
404
404
404
2.018
Φόροι και τέλη
1.176
252
917
1.500
750
750
750
750
750
3.750
Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα
1.332
832
1.098
855
775
767
779
797
1.035
4.154
0
0
0
0
56
60
65
69
76
326
1.655
3.329
460
-178
845
1.068
1.328
1.520
1.593
6.355
220
282
707
647
576
2.432
Στο δημόσιο για φόρους
90
230
680
620
543
2.163
Στα ασφαλιστικά ταμεία
20
20
27
27
33
127
Στους Εργαζόμενους
50
32
0
0
0
82
Σε προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών
60
Μηχανισμός Αξιοποίησης Ακινήτων
Λειτουργικό Αποτέλεσμα
Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
Ταμειακές Ροές για Εξόφληση Παλαιών Οφειλών Ασύλου Ανιάτων
60
Συνολικό Λειτουργικό Αποτέλεσμα Ασύλου Ανιάτων
Αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
22
625
786
621
873
1.017
3.923