ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 01-01-2013 έως 31-12-2013

BEST PNEUMATICS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ , ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜ.ΑΕΡΑ-ΛΑ∆ΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΛΕΩΣ 7 ΑΘΗΝΑ ,ΑΦΜ:997793215, αρ.ΓΕΜΗ276281
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 01/01/13-31/12/13
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία
Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως & Ά εγκαταστάσεως
4.Λοιπά δικαιώµατα
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και
µηχανολογικός εξοπλισµός
5.Μεταφορικά µέσα
6.Έπιπλα και λοπός εξοπλισµός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
Ποσά προηγ. χρήσεως 28/01/2011-31/12/2012
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.327,25
2.327,25
0,00
0,00
2.327,19
2.327,19
0,00
0,00
0,06
0,06
0,00
0,00
2.327,25
2.327,25
0,00
0,00
2.327,25
2.327,25
Ποσά κλειόµ.χρήσ
31/12/2012
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
0,00 Ι.Μετοχικό κεφάλαιο
0,00 (100 εταιρ. µεριδια χ 50,00€)
0,00 1.Καταβληµένο
ΙΙΙ.∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις
επενδύσεων-∆ωρεές παγίων
2.∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων
0,00
5.000,00
5.000,00
1.141,15
0,00
1.141,15
783,97
0,00
783,97
21.798,61
20.679,46
0,00
0,00
0,00
0,00
λοιπός
ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογ/σµοί διαχειρ.προκ/λών και πιστώσεων
19.752,87
2.221,39
ΙV.∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
49.911,96
0,00
Β. Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα
2. Λοιπές Προβλέψεις
49.134,37 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
0,00 Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
0,00
49.911,96
0,00 2.∆άνεια τραπεζών
49.134,37 8.Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
17.531,48
0,00
1.018,72
59.999,94
78.550,14
46.042,44
1.551,21
2.640,91
1.787,30
4.428,21
132.890,31
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόµενων χρήσεων
0,00 IV.Αποθεµατικά Κεφάλαια
0,00 1.Τακτικό αποθεµατικό
0,00 5.Αφορολόγητα αποθεµατικά (Αρ.6 παρ.1-3 Ν.3220/2004)
0,00
V.Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών - ζηµιών χρήσεως εις νέο
0,00 ∆ιαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων
0,00 Σύνολο ιδίων κεαφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV)
0,00
0,06
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέµατα
1.Εµπορεύµατα
2.Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιµα υλικάανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
0,00
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Μείον:
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Εκτακτες ζηµίες
4.Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον:Οι από αυτές ενσωµατούµενες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
6,72
210,65
10.360,52
0,00
0,00
0,00
0,00
670,18
58,89
0,00
1.551,21
2.327,25
2.327,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
132.890,37
∆ικαιούχοι αλλότρ.περουσ.στοιχείων
1,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
103.785,81
1,00
Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων
(-) ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη για διάθεση ή ζηµιές εις νέο
21.745,63 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό
18,76 2. Πρώτο µέρισµα
3. Πρόσθετο µέρισµα
(564,87) 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
21.180,76
10.564,45
(670,18)
9.690,34
0,00
66.674,98
0,00
0,00
0,00
-2.168,77
0,00
0,00
0,00
18.600,14
83.106,35
83.106,35
(1.581,43)
19.599,33
2.327,25
0,00
9.690,34
χρήση
0,00
132.890,37
103.785,81
Αλλότρια περουσιακά στοιχεία
1,00
1,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (1/1/2013 - 31/12/2013)
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 01/01/13-31/12/13
Ποσά προηγ. χρήσεως 28/01/2011-31/12/2012
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
134.724,48
311.863,50
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων
68.889,64
220.476,52
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
65.834,84
91.386,98
ΠΛΕΟΝ:Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
0,00
0,00
Σύνολο
65.834,84
91.386,98
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
34.163,92
56.276,87
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
21.106,47
55.270,39
13.364,48
69.641,35
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον:
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
0,00
73.915,94
0,00
0,00
0,00
2.905,68
347,88
0,00
5.400,00
28.522,26
111.091,76
111.091,76
ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.Προµηθευτές
2.Επιταγές Πληρωτέες
3.Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές Πελατών
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
6.732,89 7.Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη
291,42 10.Μερίσµατα πληρωτέα
7.024,31 11.Πιστωτές διάφοροι
103.785,81
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
44.491,23
0,00
3.135,90
0,00
47.627,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆+Ε)
2.327,25
0,00
19.599,33
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2014
Ευαγγ. Παριανόπουλος
Ο Λογιστής
Σπανουδάκης Χρήστος
Α.∆.Τ. ΑΒ037020
Α.∆.Τ.ΑΒ631668
Ο διαχειριστής
Ποσά προηγ.
χρήσεως
Ποσά κλειόµ.χρήσ
Ποσά προηγ.
χρήσ 31/12/2013 χρήσ 31/12/2012
9.690,34
19.599,33
14.871,09
24.561,43
19.599,33
2.546,79
3.919,87
22.014,64
15.679,46
357,18
6.000,00
783,97
-
15.657,46
22.014,64
14.895,49
15.679,46