ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 28-01-2011 έως 31-12-2012

BEST PNEUMATICS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ , ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜ.ΑΕΡΑ-ΛΑ∆ΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ/ΛΕΩΣ 7 ΑΘΗΝΑ ,ΑΦΜ:997793215
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (28η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 28/01/11-31/12/12
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία
Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως & Ά εγκαταστάσεως
4.Λοιπά δικαιώµατα
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και
µηχανολογικός εξοπλισµός
5.Μεταφορικά µέσα
6.Έπιπλα και λοπός εξοπλισµός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
Ποσά προηγούµ. χρήσεως 01/01-31/12/2010
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία
Ποσά κλειόµ.χρήσ
31/12/2012
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
0,00 Ι.Μετοχικό κεφάλαιο
0,00 (100 εταιρ. µεριδια χ 50,00€)
0,00 1.Καταβληµένο
ΙΙΙ.∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις
επενδύσεων-∆ωρεές παγίων
2.∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων
0,00
0,00
0,00
2.327,25
2.327,25
0,00
0,00
2.327,25
2.327,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 IV.Αποθεµατικά Κεφάλαια
0,00 1.Τακτικό αποθεµατικό
0,00 5.Αφορολόγητα αποθεµατικά (Αρ.6 παρ.1-3 Ν.3220/2004)
0,00
5.000,00
0,00
783,97
0,00
783,97
0,00
0,00
0,00
20.679,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66.674,98
0,00
0,00
0,00
-2.168,77
0,00
0,00
0,00
18.600,14
83.106,35
83.106,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
λοιπός
ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογ/σµοί διαχειρ.προκ/λών και πιστώσεων
V.Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών - ζηµιών χρήσεως εις νέο
0,00 ∆ιαφορές φορολ.ελέγχου προηγ.χρήσεων
0,00 Σύνολο ιδίων κεαφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV)
0,00
0,00
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέµατα
1.Εµπορεύµατα
2.Προιόντα έτοιµα και ηµιτελή
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-αναλώσιµα υλικάανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
46.042,44
1.551,21
ΙV.∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
49.134,37
0,00
Β. Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα
2. Λοιπές Προβλέψεις
0,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
0,00 Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
0,00
49.134,37
0,00 2.∆άνεια τραπεζών
0,00 8.Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
44.491,23
0,00
3.135,90
0,00
47.627,13
0,00
0,00
6.732,89
291,42
7.024,31
103.785,81
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επόµενων χρήσεων
ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.Προµηθευτές
2.Επιταγές Πληρωτέες
3.Τράπεζες Λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές Πελατών
5.Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
0,00 7.Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη
0,00 10.Μερίσµατα πληρωτέα
0,00 11.Πιστωτές διάφοροι
0,00
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
χρήση
0,00
0,00
103.785,81
0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
103.785,81
Αλλότρια περουσιακά στοιχεία
1,00
0,00 ∆ικαιούχοι αλλότρ.περουσ.στοιχείων
1,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (1/1/2011 - 31/12/2011)
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 28/01/11-31/12/12
Ποσά προηγούµ. χρήσεως 01/01-31/12/2010
Ποσά κλειόµ.χρήσ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
311.863,50
0,00
31/12/12
ΜΕΙΟΝ: Κόστος πωλήσεων
220.476,52
0,00 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
19.599,33
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
91.386,98
0,00 (+) Υπόλοιπο κερδών προηγ.χρήσεων
ΠΛΕΟΝ:Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
0,00
0,00 (-) ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων
Σύνολο
91.386,98
0,00 Σύνολο
19.599,33
Μείον:1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
56.276,87
0,00
ΜΕΙΟΝ:1.Φόρος εισοδήµατος
3.919,87
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
13.364,48
69.641,35
0,00
0,00 Κέρδη για διάθεση ή ζηµιές εις νέο
15.679,46
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆+Ε)
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον:
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Μείον:
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Εκτακτες ζηµίες
4.Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον:Οι από αυτές ενσωµατούµενες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
21.745,63
-
18,76
-
583,63
21.180,76
-
28,67
0,00
58,89
0,00
1.551,21
0,00
0,00
0,00
(1.581,43)
19.599,33
2.327,25
2.327,25
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Πρώτο µέρισµα
3. Πρόσθετο µέρισµα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
-
0,00
0,00
19.599,33
0,00
0,00
-
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2013
Ευαγγ. Παριανόπουλος
Ο Λογιστής
Σπανουδάκης Χρήστος
Α.∆.Τ. ΑΒ037020
Α.∆.Τ.ΑΒ631668
Ο διαχειριστής
Ποσά προηγ.
χρήσεως
0,00
0,00
Ποσά προηγ.
χρήσεως
-
783,97
14.895,49
15.679,46
-