νερα κρητης αν νυμη βιομηχανικη και εμπορικη εταιρεια

"ΝΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 13η Εταιρική χρήση (01/01/13-31/12/2013) Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 4031501000 Αριθ. Μητρώου Α.Ε 45096/01ΑΤ/Β/00/28
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
Αξία
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
κτήσεως
αξία
199.594,57
79.841,32
119.753,25
168.817,03
67.521,00
101.296,03
14.299,81
8.858,21
5.441,60
382.711,41
156.220,53
226.490,88
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σης
3.Τόκοι δανείων κατασκ/κης περιόδου
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
3. Κτίρια - τεχνικές εγκαταστάσεις
4. Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
5.Μεταφορικά µέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7.Ακινητ/σεις υπό εκτέλεση & προκ/λές
Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012
Αξία
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
κτήσεως
αξία
199.594,57
79.841,32
119.753,25
168.817,03
67.521,00
101.296,03
7.497,81
7.497,81
0,00
375.909,41
154.860,13
221.049,28
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης Ποσά προηγούµενης
χρήσεως 2013
χρήσεως 2012
Α.
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο
1. Καταβληµένο (1.778.295 µετ. των 3 €)
ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχ/σεις επ/σεων πάγιου ενεργητικού
217.797,45
5.940.966,53
6.033.038,48
195.618,61
136.571,11
7.103,44
12.531.095,62
1.724.973,53
4.343.777,06
129.089,91
111.487,50
6.309.328,00
ΙΙI. Συµµετοχές και άλλες µακροπρ/µες απαιτήσεις
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
217.797,45
4.215.993,00
214.517,40
5.855.457,92
1.689.261,42
66.528,70
25.083,61
7.103,44
6.221.767,62
5.303.654,28
195.618,61
118.670,11
7.103,44
11.695.021,76
1.490.608,82
4.236.795,92
113.645,12
103.875,00
5.944.924,86
214.517,40
4.364.849,10
1.066.858,36
81.973,49
14.795,11
7.103,44
5.750.096,90
ΙV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεµατικό
V. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών/ζηµιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών προηγ.χρήσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+ΑΙΙΙ+AIV+AV)
46.316,88
6.268.084,50
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
2. Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή
4. Πρώτες & βοηθ.ύλες-Αναλώσιµα υλικάΑνταλλακτικά και Είδη συσκευσίας
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
ΙΙ. Απαιτήσεις
1.Πελάτες
2. Γραµµάτια εισπρακτέα
- Χαρτοφυλακίου
3α. Επιταγές Εισπρακτέες
3β. Επιταγές Εισπρακτέες σφραγισµένες
11.Χρεώστες διάφοροι
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα εποµένων χρήσεων
46.216,88
5.796.313,78
29.943,66
70.268,71
19.246,37
31.994,05
655.109,63
88.444,95
843.766,95
517.224,25
54.599,88
623.064,55
3.225.459,24
3.509.375,00
0,00
583.990,33
0,00
64.667,38
3.874.116,95
1.681,00
525.635,59
16.219,32
92.733,97
4.145.644,88
17.229,25
76.226,88
93.456,13
4.811.340,03
14.973,30
211.859,96
226.833,26
4.995.542,69
0,00
2.900,00
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
2. ∆άνεια Τραπεζών
8. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
II.
1.
2.
2α.
3.
4.
5.
6.
7.
10.
11.
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Γραµµάτια πληρωτέα
Επιταγές πληρωτέες (µετ/νες)
Τράπεζες λ/βραχυπρ. υποχρεώσεων
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Μακροπρόθεσµες υποχρ. πληρωτέες στην εποµ.χρήση
Μερίσµατα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ Λ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+∆+Ε)
11.305.915,41
11.015.805,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+∆)
5.334.885,00
5.334.885,00
175.354,50
187.692,80
45.253,58
0,00
501.544,62
0,00
501.544,62
-67.151,59
-141.121,83
-208.273,42
6.057.037,70
5.314.304,38
20.647,28
0,00
20.647,28
20.647,28
86.416,37
107.063,65
2.250.070,00
425,00
2.250.495,00
2.477.330,00
425,00
2.477.755,00
798.733,06
0,00
623.172,06
500.601,34
289.574,22
327.112,02
29.134,84
227.260,00
150.000,00
28.197,87
2.973.785,41
549.967,15
0,00
849.880,74
700.862,12
728.648,69
6.673,58
27.138,51
227.260,00
0,00
18.195,47
3.108.626,26
5.224.280,41
5.586.381,26
3.950,02
8.056,46
11.305.915,41
11.015.805,75
Σηµειώσεις: 1. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχει εγγραφεί προσηµείωση υποθήκης ποσού ευρώ 4.000.000,00 για εξασφάλιση των µακροπρόθεσµων τραπεζικών δανείων. 2. Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων έγινε στη χρήση 2008 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )
Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 2013
I. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον: 1. Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ:
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελ/τα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
17.911,41
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
0,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη/ζηµίες)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων
Μείον: οι από αυτές ενσωµατ/νες στο λειτουργ.κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη/ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούµενης
χρήσεως 2012
7.136.758,65
5.022.050,94
2.114.707,71
9.290,03
2.123.997,74
343.275,62
389.361,04
6.390.433,71
5.548.471,99
841.961,72
41.385,00
883.346,72
488.710,25
462.267,36
732.636,66
1.391.361,08
18,56
165.388,92
15,57
165.370,36
1.225.990,72
206.004,04
21.193,97
17.911,41
365.763,54
365.763,54
950.977,61
-67.630,89
Καθαρά αποτελέσµατα κέρδη/ζηµίες χρήσεως
(-) : Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών)
προηγ. Χρήσεων
Σύνολο κερδών/ζηµιών
MEION :
1. Φόρος Εισοδήµατος
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Πρώτο Μέρισµα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
205.988,47
-273.619,36
241.946,93
3.282,56
1.229.273,28
0,00
1.229.273,28
3.319,99
32.159,17
35.479,16
1.371.976,66
1.371.976,66
206.467,77
-67.151,59
0,00
-67.151,59
Μεταµόρφωση, 30 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΒΕΛΕΤΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α.∆.Τ. AH 523891
ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΟΛΓΑ
Α.∆.Τ. ΑΚ 575955
ΡΑΠΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
Α.∆.Τ. ΑΒ 296406
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ 0026658
Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 2013
1.229.273,28
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012
67.151,59
208.273,42
1.020.999,86
141.121,83
208.273,42
324.201,66
696.798,20
45.253,58
150.000,00
501.544,62
696.798,20