ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά

''ΑΚΑ'' ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 27205112000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 19242/10/Β/89/004 ΑΦΜ:094243151 - Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά σε ευρώ
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
Αξία Κτήσ.
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
Αξία Κτήσ.
Αποσβέσεις
Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά
κλειόμενης
χρήσης 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά προηγ.
χρήσης 2011
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια - Τεχνικά έργα
4. Μηχ/τα-Τεχν. εγκατ/σεις & λοιπός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
95.764,98
19.918,40
107.384,45
39.103,43
19.918,30
91.967,54
56.661,55
0,10
15.416,91
95.764,98
19.918,40
109.792,41
34.315,18
19.918,30
80.214,47
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
447.571,19
670.639,02
369.755,72
520.744,99
77.815,47
149.894,03
448.369,86
673.845,65
355.994,36
490.442,31
ΙΙΙ. Συμμετοχές & λοιπές μακρ/σμες χρηματοοικονομικές
5. Γραμμάτια εισπρακτέα μακροπρόθεσμης λήξεως
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
0,00
2.405,00
2.405,00
152.299,03
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (884.500 μετοχές των 3,00 ευρώ)
61.449,80 1. Καταβλημένο
0,10
29.577,94
III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις
92.375,50 επενδύσεων
183.403,34 3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
V. Αποτελέσματα εις νέον
Υπολοιπο κερδών χρήσεως εις νέον
Υπολοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον
1.646.692,17
0,00
1.646.692,17
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα:
-Χαρτοφυλακίου
-Στις Τράπεζες για είσπραξη
2 α Γραμματια εισπρακτέα σε καθυστέρηση
Μείον: προβλέψεις
3 α. Επιταγές εισπρακτέες:
-Χαρτοφυλακίου
-Στις Τράπεζες για είσπραξη
3 β. Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
10. Επισφαλείς-επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον: προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι
401.328,21
96.392,94
36.000,16
364.314,80
0,00
210.085,86
29.895,41
488.782,69
380.018,97
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)
30.012,38
48.010,52
377.724,42
0,00
132.393,10
364.314,80
29.361,27
312.045,67
239.981,27
192.124,52
494.001,63
380.018,97
108.763,72
196.987,67
1.635.893,29
0,00
0,00
7.411,91
7.411,91
4.239.171,08 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012
I ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
I.
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμετ/σεως
Σύνολο
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής. λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διάθεσης
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) έκτακτα αποτελέσματα
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη
Μείον:
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες Ζημιές
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβ. Πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ. στο λειτ. κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
946.993,23
675.127,13
271.866,10
24.044,97
295.911,07
112.903,92
176.593,30
176.361,04
2292,04
2.272,10
0,00
0,00
289.497,22
6.413,85
176.361,04
-169.947,19
203.503,20
203.503,20
-119.366,84
12.816,27
12.816,27
19,94
-169.927,25
5.142,20
5.453,04
10.595,24
5.142,20
5.453,04
10.595,24
0,00
-1.755.277,70
-1.755.277,70
980.549,06
0,00
-1.585.350,45
-1.585.350,45
1.150.476,31
361.786,24
102.187,63
2.134.938,70
0,00
27.120,45
4.295,19
20.916,98
2.651.245,19
427.422,90
177.570,84
2.384.143,27
20.469,10
48.943,35
7.830,83
22.314,48
3.088.694,77
3.631.794,25
4.239.171,08
14.129,02
14.129,02
2.773,11
2.773,11
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά
κλειόμενης
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011
χρήσης 2012
-169
927 25
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως
169.927,25
1.588.534,41 Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων
-1.585.350,45
1.130.403,97 Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
0,00
458.130,44 Ζημίες εις νέον
-1.755.277,70
46.697,33
504.827,77
162.880,86
257.810,55
420.691,41
Αγρίνιο, 31 Δεκεμβρίου 2012
84.136,36
2.292,04
2.272,10
71.731,52
71.731,52
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.773,11 4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ(ΠΛΗΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ)
2.773,11
14.129,02
14.129,02
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20112 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
71.731,52
71.731,52
113.982,66
200.003,81
2.122.769,02
227.819,89
21.802,41
249.622,30
4.043.725,83
3.631.794,25
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4.ΛΟΙΠΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ (ΠΛΗΡ.ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ)
1.664.924,57
6.409,94 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AIII+ΑIV+AV)
1.671.334,51
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
807.503,77 1. Προμηθευτές
2. α. Επιταγές Πληρωτέες (μεταχρ.)
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
78.022,90 4. Προκαταβολές Πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
377.724,42 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές Διάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
341.406,94
204.124,52
194.292,19
2.617,57
196.909,76
3.479.495,22
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2.653.500,00
2.653.500,00
0,00 IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
4.630,00 1. Τακτικό Αποθεματικό
4.630,00 3. Ειδικά Αποθεματικά
188.033,34
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
2.653.500,00
2.653.500,00
533,58
8.354,68
380.000,00
388.888,26
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ.ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ
ΑΤ.: Μ.525183/83
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΖ.Π.ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ
ΑΤ.: Τ.240101/99
-376.071,99
-495.438,83
Ο ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
31.938,11
31.938,11
0,00
-169.927,25
42.200,44
42.200,44
0,00
-495.438,83
Ποσά προηγ.
χρήσης 2011
-495
438 83
495.438,83
-1.089.911,62
0,00
-1.585.350,45
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΗΜ. ΚΑΠΝΙΑΡΗ
ΑΤ-Μ.555879/86 Α/9598/2000: ΟΕΕ