ισολογισμος

Ν.Φ.Κ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. "ΤΡΟΠΙΚΑΝΑ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22899/91/Β/90/08
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
5.190,46
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
5.190,45
ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
0,01
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ
5.190,46
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
5.190,45
ΑΝΑΠ. ΑΞΙΑ
1. Καταβεβλημένο
199.965,58
292.663,77
37.965,83
36.033,92
99.749,10
666.378,20
290.847,04
199.965,58
1.816,73
199.965,58
292.663,77
0,00
290.747,04
199.965,58 ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής
1.916,73
-Επιχορηγήσεις επενδύσεων
34.345,37
19.514,56
99.327,99
444.034,96
3.620,46
16.519,36
421,11
222.343,24
37.965,83
36.033,92
98.608,59
665.237,69
33.852,97
16.154,78
98.096,02
438.850,81
4.112,86
19.879,14
512,57
226.386,88
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις
μηχ/κος εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα - λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (Γ ΙΙ)
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(14.856 μετ.ον.αξίας 30 ευρώ εκάστη)
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια-τεχνικά έργα
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ.
ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
0,01 Ι. Μετοχικό κεφάλαιο
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. Γήπεδο - οικόπεδο
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
2. Διαφορά αναπροσ.αξίας λοιπών περ.στοιχ.
3. Επιχορηγήσεις επενδ.πάγιου ενεργητικού
319,46
846,82
12,42
0,04
12,42
0,04
1. Τακτικό αποθεματικό
174,11
174,11
-1.760,58
-4.142,29
439.963,70
7.350,29
3.208,00
441.724,28
30.924,02
83.032,65
4.583,35
9.364,55
896,97
128.801,54
27.325,23
100.859,94
4.603,35
8.764,95
896,97
142.450,44
568.765,24
1.359,86
585.534,58
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπολοιπο ζημιων προηγ. Χρησεων
Ι. Αποθέματα
445.680,00
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
Ζημιά χρήσης
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
445.680,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIVAV)
II. Απαιτήσεις
18.840,00
8.943,52
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
11. Χρεώστες διάφοροι
18.840,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
9.842,90 ΙΙ. Βραχ/σμες υποχρεώσεις
ΙV. Διαθέσιμα
1. Προμηθευτές
318.319,01
346.421,99
1. Ταμείο
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
329.617,97 3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρ/σεων
359.147,69 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
568.765,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)
585.534,58
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1/1/2012 - 31/12/2012)
Ι.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜ.ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
Μειον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετ/σεως
Μειον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μειον:
3. Χρεωστικοί τόκοι &συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
24.861,57
18.739,06
6.122,51
1.569,56
6.282,03
1.729,08
Κύκλος εργασιών
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΧΡΗΣΕΩΣ 2012
42.330,25 Καθαρά αποτ/τα (ζημιές) χρήσεως
38.129,04 Υπολοιπο ζημιων προηγ. Χρησεων
4.201,21 Ζημιες εις νεον
1.542,56
8.369,29
5.710,64
ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
1.760,58
4.142,29
5.902,87
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μειον:
31,50
1.760,58
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα
Μειον:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μειον: Αποσβέσεις παγίων ενσ/νες στο λειτ.κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ
4.649,43
4.649,43
0,00
1.760,58
1.739,65
7.450,29
8.010,45
8.010,45
0,00
7.450,29
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ
Α.Δ.T. Ι 541501
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ
Α.Δ.T. Μ 803924
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΩΝ. ΑΡΓΥΡΟΣ
Α.Δ.T. Ζ 604859
7.450,29
3.308,00
4.142,29