ΜΙΚΕΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΜΙΚΕΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 43403/04/Β/99/70 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013
Αξία Κτήσ.
Αποσβέσεις
Ποσά Κλειόμ.
Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αναπ.Αξία Κτήσης
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
Ποσά Κλειόμ.
χρήσ.2013
χρήσ.2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
450,00
449,99
0,01
9.694,53
9.694,36
0,17
10.144,53
10.144,35
0,18
Αξία Κτήσ.
Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία Κτήσης
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(154000 μετοχές των 2,00 ευρώ έκαστη)
1. Καταβεβλημένο
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
450,00
449,99
0,01
9.694,53
9.694,36
0,17
10.144,53
10.144,35
308.000,00
2.Οφειλόμενο
308.000,00
0,00
0,00
308.000,00
308.000,00
0,18 ΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου
ενεργητικού.
ΙΙ. Aσώματες Ακινητοποιήσεις
18.217,25
18.217,25
18.217,25
18.217,25
1. Τακτικό αποθεματικό
32.000,00
29.000,00
3. Eιδικά αποθεματικά
0,00
0,00
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
2.Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής
69.139,74
58.557,84
10.581,90
69.139,74
58.557,84
10.581,90
5.Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
ιδιοκτησίας.
0,00
0,00
32.000,00
29.000,00
88.859,05
70.422,18
447.076,30
425.639,43
0,00
0,00
1. Προμηθευτές
95.316,97
158.490,21
2.Γραμμάτια πληρωτέα
2α.Επιταγές πληρωτέες
1.000,00
55.123,03
0,00
35.260,24
657.040,06
594.695,89
4.Προκαταβολές Πελατών
11.885,33
13.846,82
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
50.877,87
23.262,39
25.642,35
27.319,81
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
130.044,89
0,00
130.044,89
130.044,89
0,00
3. Κτίρια & τεχνικά έργα
545.372,22
433.337,91
112.034,31
545.372,22
397.830,71
4. Μηχανήματα-Τεχνικές εγκ/σεις
& λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός
120.146,88
99.508,99
20.637,89
120.146,88
95.706,77
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητ.υπο εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙ+ΓΙΙ)
130.044,89
147.541,51 V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
46.361,79
24.938,00
21.423,79
25.361,79
23.189,68
120.159,31
119.346,74
812,57
119.939,80
118.944,90
9.255,00
0,00
9.255,00
9.255,00
0,00
971.340,09
677.131,64
294.208,45
950.120,58
635.672,06
1.050.624,36
745.833,83
304.790,35
1.029.404,85
704.374,25
24.440,11
2.172,11 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙ++ΑΙV+AV)
994,90
9.255,00 Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1.
Προβλέψεις για αποζήμειωση προσω-πικού λόγω
325.030,42 εξόδου απο την υπηρεσία .
314.448,52
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακρ/μες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
5.496,72
7. Λοιπές μακρ/σμες απαιτήσεις
5.496,72 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
5.496,72
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού(ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
5.496,72
310.287,07
330.527,14 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
Err:509
124.140,29
Err:509
53.742,43
0,00
0,00
υλικά-Ανταλλακτικά & Είδη συσκ/σίας
Err:509
26.310,77
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
22.618,13
20.402,40
11. Μερίσματα πληρωτέα
144.556,17
224.595,89
2.Προιόντα έτοιμα & ημιτελή -Υποπροιόντα
και Υπολείμματα
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα
ΙΙ. Απαιτήσεις
3. Τράπεζες λογ.βραχ/σμων . υποχρ.
11.Πιστωτές διάφοροι
1. Πελάτες
415.192,03
Μείον προβλέψεις
403.306,70
0,00
0,00
29.080,02
18.230,79
925.965,63
871.106,15
1.373.041,93
1.296.745,58
1,00
6,00
1,00
6,00
501.862,15
17.475,00
397.717,03
0,00
501.862,15
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
- Χαρτοφυλακίου
58.715,66
- Στις τράπεζες για είσπραξη
32.905,93
38.266,95
91.621,59
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση
34.705,55
34.210,33
Σύνολο Υποχρεώσεων (+ΓΙΙ)
72.972,50
34.210,33
3α.Επιταγές εισπρακτέες
- Χαρτοφυλακίου
198.618,99
- Στις τράπεζες για είσπραξη
118.026,68
59.251,76
316.645,67
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
36.674,18
11.769,29
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες & χρέωστες
95.925,94
12.593,97
0,00
0,00
29.576,26
18.508,88
881.540,17
736.073,77
26.083,63
3.362,15
11. Χρεώστες διάφοροι
IV.Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
9.574,71
Σύνολο(IV)
2.186,45
35.658,34
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
5.548,60
1.061.754,68
Ποσά Προηγούμενης χρήσεως 1999
966.218,26
E.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.000,00
1/Εξοδα επομένων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
1.373.041,93
1.296.745,58 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
1,00
6,00 1.Δικαούχοι αλλότριων περιουσ.στοιχείων
2.Πιστωτικοί λογ/σμοι εγγυήσεων και
εμπράγματων ασφαλειών
6,00
1,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2013
Ποσά Κλειόμενης χρήσεως 2012
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Err:509
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως
Err:509
333.414,52
Err:509
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμ/σεως
Σύνολο
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως
46.819,54
193.858,27
214.606,86
122.990,01
Πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σεως
Πλέον:1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
Err:509
Err:509
34.096,03
1.872,53
381.246,13 Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ.χρήσεων
299.610,88
70.422,18
70.418,41
104.518,21
Err:520
0,00
72.290,94
1.868,76
0,00
91.859,05
70.422,18
3.000,00
0,00
88.859,05
91.859,05
70.422,18
70.422,18
303.065,44 Σύνολο
Μείον:1. Φόρος εισοδήματος
240.677,81
2. Λοιποί μη ενσ/νοι λειτ.κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση
58.049,99
4.337,65
6,34
0,00
0,00
0,00
0,00
Διάθεση κερδών
1.Τακτικό Αποθεματικό
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Εκτακτες ζημίες
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)
3.500,30
29.404,30
0,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχ.
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΙΚΕΔΗΣ
ΑΔΤ Ξ-141994
32.904,60
32.904,59
34.096,03
Err:509
Err:509
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΤ ΔΣ
χρήσ.2012
680.857,01 Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως
62.387,63
262,56
58.312,55
55.989,39
67.000,62
0,01
2. Εκτακτα κέρδη
3. Εσοδα προηγούμενων χρήσεων
Ποσά Κλειόμ.
χρήσ.2013
3.454,56
337.596,87
Err:509
Err:509
Ποσά Κλειόμ.
2.471,45
0,00
0,00
2.471,45
2.465,11
1.872,53
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
34.333,56
0,00
34.096,03
34.333,56
0,00
1.872,53
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΚΕΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ-626225
ΑΜ.Ο.Ε.Ε 9996/046561
Α΄ΤΑΞΗΣ