Περιεχόμενα βιβλίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Φιλοφρόνηση, νομική δέσμευση ..............................................
Σχέση φιλοφροσύνης, αυτοδιακινδύνευση, απαλλακτική
ρήτρα..........................................................................................
Σχέση φιλοφρονήσεως, αδικοπραξία, συντρέχον πταίσμα ......
Ικανότητα καταλογισμού, φιλοφροσύνη, αδικοπραξία............
Ενοχή, σχετικότητα ...................................................................
Σχετικότητα ενοχής, αδικοπραξία, παυλιανή αγωγή................
Σχετικότητα ενοχής, αδικοπραξία
Ενοχή με προστατευτική ενέργεια υπέρ τρίτων
Ενοχή, παρεπόμενη υποχρέωση................................................
Παρεπόμενη υποχρέωση ...........................................................
Αποζημίωση, θετικό διαφέρον, αρνητικό διαφέρον.................
Αποζημίωση, θετικό και αρνητικό διαφέρον............................
Αποζημίωση, συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους.................
Αποζημίωση, αιτιώδης σύνδεσμος, ηθική βλάβη, συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους ....................................................
Αιτιώδης σύνδεσμος, διακοπή ..................................................
1
2
3
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16
17
18
Β. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΧΕΣ
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Ενοχή γένους, συγκέντρωση .....................................................
Ενοχή γένους, υπερημερία οφειλέτη, αδυναμία παροχής ........
Ενοχή γένους, υπερημερία δανειστή, αδυναμία παροχής ........
Ενοχή γένους, διαζευκτική........................................................
Διαζευκτική ενοχή.....................................................................
Διαζευκτική ευχέρεια ................................................................
Χρηματική ενοχή (μίσθωμα), ασφαλιστική ρήτρα, αναπροσαρμογή, δημόσια κατάθεση ....................................................
21
22
24
26
27
28
29
146
Περιεχόμενα
23.
24.
25.
26.
27.
27α.
Χρηματική οφειλή, υπερημερία οφειλέτη ................................
Χρηματική ενοχή, πρόστηση ....................................................
Χρηματική ενοχή, αδυναμία, υπερημερία ................................
Σύμβαση για μεταβίβαση μέλλουσας περιουσίας ....................
Κληρονομική σύμβαση .............................................................
Αναγκαστική σύμβαση..............................................................
30
32
33
34
35
35
Γ. ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΟΧΗΣ, ΓΕΝΙΚΑ
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Χρηματική ενοχή, τόπος παροχής, χρόνος παροχής ................
Τόπος παροχής...........................................................................
Τόπος παροχής, αδυναμία .........................................................
Συντρέχον πταίσμα....................................................................
Μερική εκπλήρωση, σύμβαση καλύψεως, υπερημερία ...........
Εκπλήρωση από τρίτον, μερική εκπλήρωση, υπερημερία .......
Μερική εκπλήρωση, υπερημερία..............................................
Ένσταση επισχέσεως.................................................................
Ένσταση μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος ..........................
Ένσταση μη εκπληρωθέντος συναλλάγματος ..........................
Πρόστηση, αδικοπρακτική και ενδοσυμβατική ευθύνη, απαλλακτική ρήτρα .....................................................................
39. Πρόστηση, απαλλακτική ρήτρα, συντρέχον πταίσμα ..............
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
Δ. ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Υπερημερία οφειλέτη, αδικοπραξία, αδυναμία ........................
Υπερημερία οφειλέτη, ευθύνη, αδυναμία παροχής ..................
Υπερημερία οφειλέτη, αδυναμία παροχής................................
Υπερημερία οφειλέτη, απαλλακτική ρήτρα..............................
Υπερημερία οφειλέτη, αποζημίωση, πρόστηση, αδικοπραξία, βλάβη πράγματος, καταστροφή .........................................
Αμφοτεροβαρής σύμβαση, υπερημερία, μερική εκπλήρωση ..
Αμφοτεροβαρής σύμβαση, υπερημερία....................................
Υπερημερία οφειλέτη, αμφοτεροβαρής σύμβαση....................
Αμφοτεροβαρής σύμβαση, υπερημερία οφειλέτη, υπαναχώρηση.......................................................................................
51
52
52
54
55
57
59
60
61
Περιεχόμενα
49. Αμφοτεροβαρής σύμβαση, υπερημερία, υπαναχώρηση, εκ
των προτέρων παράβαση...........................................................
50. Αναγνωριστική αγωγή, τόκοι υπερημερίας ..............................
51. Αμφοτεροβαρής σύμβαση, υπερημερία οφειλέτη και δανειστή, αδικοπραξία .......................................................................
52. Αμφοτεροβαρής σύμβαση, υπερημερία δανειστή, αδυναμία
παροχής......................................................................................
53. Υπερημερία δανειστή, δαπάνες οφειλέτη, δικαίωμα επισχέσεως ...........................................................................................
54. Υπερημερία δανειστή, αδυναμία παροχής................................
55. Υπερημερία δανειστή, αδυναμία παροχής, ΑΚ 930 § 3 ..........
56. Υπερημερία δανειστή, αδυναμία παροχής................................
57. Αδυναμία παροχής, υπαιτιότητα...............................................
58. Αμφοτεροβαρής σύμβαση, αδυναμία παροχής, περιελθόν,
πρόστηση ...................................................................................
59. Αμφοτεροβαρής σύμβαση, αδυναμία παροχής ........................
60. Αδυναμία παροχής, πρόστηση ..................................................
61. Αδυναμία παροχής, αμφοτεροβαρής σύμβαση ........................
62. Αμφοτεροβαρής σύμβαση, αδυναμία παροχής, υπαιτιότητα...
63. Σύμβαση για απαγορευμένη παροχή ........................................
64. Σύμβαση για τμηματικές διαδοχικές παροχές ..........................
65. Απρόοπτη μεταβολή συνθηκών ................................................
66. Απρόοπτη μεταβολή συνθηκών ................................................
67. Σύμβαση ακριβόχρονης εκτελέσεως, αδυναμία παροχής ........
68. Σύμβαση ακριβόχρονης εκτελέσεως, αδυναμία παροχής,
αιτιώδης σύνδεσμος...................................................................
69. Πλημμελής εκπλήρωση, αποζημίωση ......................................
70. Πλημμελής εκπλήρωση, αποζημίωση ......................................
71. Πλημμελής εκπλήρωση, αποζημίωση ......................................
72. Πλημμελής εκπλήρωση, αποζημίωση ......................................
73. Πλημμελής εκπλήρωση, παρεπόμενη υποχρέωση, βοηθός
εκπληρώσεως.............................................................................
74. Υπαναχώρηση, απόδοση παροχών ...........................................
75. Υπαναχώρηση, ματαίωση .........................................................
76. Υπαναχώρηση, επιτίμιο μεταμελείας........................................
147
62
63
65
66
67
68
69
71
72
73
75
75
77
77
78
79
80
81
82
83
85
86
86
87
89
90
90
91
148
Περιεχόμενα
Ε. ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥ
77.
78.
79.
80.
Σύμβαση υπέρ τρίτου ................................................................
Σύμβαση υπέρ τρίτου, συμψηφισμός........................................
Σύμβαση υπέρ τρίτου με εμπράγματη ενέργεια .......................
Σύμβαση σε βάρος τρίτου .........................................................
93
94
95
95
ΣΤ. ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
81.
82.
83.
84.
85.
86.
Αρραβώνας ................................................................................ 97
Αρραβώνας ................................................................................ 98
Αρραβώνας ποινικός ................................................................. 98
Ποινική ρήτρα ........................................................................... 99
Ποινική ρήτρα ........................................................................... 100
Ποινική ρήτρα ........................................................................... 101
Ζ. ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΩΣ/ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΕΝΟΧΗΣ
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
Καταβολή σε τρίτον, απόσβεση................................................
Καταβολή σε τρίτον, υπερημερία δανειστή, ευθύνη................
Καταβολή από τρίτον, συμψηφισμός .......................................
Καταβολή, περισσότερα χρέη, καταλογισμός ..........................
Δόση αντί καταβολής, εκχώρηση .............................................
Δόση αντί καταβολής, ελαττώματα πράγματος........................
Δόση αντί καταβολής, εκχώρηση, συμψηφισμός, αδικαιολόγητος πλουτισμός...................................................................
Δόση χάριν καταβολής..............................................................
Δημόσια κατάθεση, προϋποθέσεις, συνέπειες..........................
Δημόσια κατάθεση κληρονομιαίου χρέους ..............................
Ανανέωση, εκχώρηση ...............................................................
Ανανέωση, παρεπόμενα δικαιώματα, αναδοχή χρέους............
Ανανέωση, αλλοίωση ενοχής, παρεπόμενα δικαιώματα..........
Άφεση χρέους, ακυρότητα, σύμβαση υπέρ τρίτου ...................
Σύγχυση, παρεπόμενα δικαιώματα ...........................................
Υπαναχώρηση, απόσβεση υποχρεώσεων .................................
Απόσβεση ενοχής, συρροή επικερδών αιτιών ..........................
Συμψηφισμός, αξίωση από αδικοπραξία, επίσχεση .................
103
104
105
105
106
107
108
109
109
110
111
112
112
114
115
115
116
117
Περιεχόμενα
105. Συμψηφισμός, παραγραφή απαιτήσεως, αδικαιολόγητος
πλουτισμός.................................................................................
106. Συμψηφισμός, εκχώρηση ..........................................................
107. Συμψηφισμός, δικαίωμα προσφοράς και υποκαταστάσεως ....
108. Συμψηφισμός, κατάσχεση στα χέρια τρίτου.............................
109. Συμβατικός συμψηφισμός, διαπλαστικό δικαίωμα συμψηφισμού........................................................................................
149
118
119
120
120
121
Η. ΕΚΧΩΡΗΣΗ
110.
111.
112.
113.
Εκχώρηση, υποχρέωση πίστεως του εκχωρητή .......................
Εκχώρηση, αναγγελία, γνώση εκδοχέα ....................................
Εκχώρηση, ενστάσεις εκδοχέα, υπαναχώρηση ........................
Διαδοχικές εκχωρήσεις..............................................................
123
124
125
125
Θ. ΑΝΑΔΟΧΗ ΧΡΕΟΥΣ
114.
115.
116.
117.
118.
Σωρευτική αναδοχή χρέους, ενστάσεις αναδοχέα....................
Στερητική αναδοχή χρέους, διαπλαστικά δικαιώματα .............
Στερητική αναδοχή χρέους, παρεπόμενα δικαιώματα..............
Υπόσχεση ελευθερώσεως, σύμβαση υπέρ τρίτου ....................
Μεταβίβαση περιουσίας............................................................
129
130
130
131
132
Ι. ΠΟΛΥΠΡΟΣΩΠΕΣ ΕΝΟΧΕΣ
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
Διαιρετή ενοχή, υπερημερία......................................................
Διαιρετή ενοχή – εις ολόκληρον ενοχή.....................................
Παθητική εις ολοκληρον ενοχή, συμψηφισμός........................
Παθητική εις ολόκληρον ενοχή, υπερημερία, συμψηφισμός...
Ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή, υπερημερία.........................
Ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή, συμψηφισμός .....................
Ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή, πταίσμα συνδανειστή ........
Αδιαίρετη ενοχή ενεργητική .....................................................
Αδιαίρετη ενοχή παθητική ........................................................
Σωρευτική ενοχική σχέση .........................................................
Κοινή ενοχή ...............................................................................
135
135
136
137
138
139
140
141
141
142
142