Ισολογισμός 2013

"ΑΛΜΗ Α.Β.Ε.Ε."
Βιομηχανία παραγωγής ειδών διατροφής
Γ.Ε.ΜΗ 20910126000 - Α.Μ. ΑΕ: 39985/50/B/98/3 - A.Φ.Μ. 094247254
Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.almifoods.gr/
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 -16η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΕΩΣ
Β. ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-oικόπεδα
3. Κτίρια & τεχνικά έργα
60.231,33
78.453,99
3.472.043,19
4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
& Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
4.350.602,09
5. Μεταφορικά μέσα
186.380,66
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
463.469,28
7. Ακινητ/σεις υπό εκτέλ.& προκαταβολές
161.158,32
8.712.107,53
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες, αναλώσιμα, είδη συσκευασίας
II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες
10. Επισφαλείς επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι
ΑΠΟΣΒEΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΟΣΒ.
ΑΞΙΑ
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)
ΑΞΙΑ
ΚΤΗΣΕΩΣ
56.382,46
3.848,87
57.236,65
1.310.642,61
78.453,99
2.161.400,58
78.453,99
3.358.431,75
1.593.425,76
72.487,21
98.362,53
161.158,32
4.165.288,39
4.165.288,39
4.132.240,13
152.937,13
447.633,43
194.790,76
8.364.487,19
2.757.176,33
113.893,45
365.106,75
4.546.819,14
ΑΠΟΣΒEΣΕΙΣ
55.282,48
1.187.248,45
2.419.183,91
106.403,12
330.654,52
4.043.490,00
4.864.720,48
22.915,43
58.962,06
0,00
58.962,06
3.791.050,66
32.751,72
178.497,27
211.248,99
14.933.817,57
25.167,97
14.304,20
0,00
39.472,17
19.142.427,00
Ποσά
Κλειομένης
Χρήσ. 2013
ΑΝΑΠΟΣΒ.
ΑΞΙΑ
1.954,17
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (545.000 μετοχές
των 3 ΕΥΡΩ)
1. Καταβλημένο
58.962,06
0,00
Ποσά
Προηγούμενης
Χρήσ. 2012
1.635.000,01
1.635.000,01
133.559,20
14.937,84
148.497,04
133.559,20
22.945,23
156.504,43
80.800,00
215.000,00
2.168.353,73
2.464.153,73
52.520,00
215.000,00
2.168.353,73
2.435.873,73
64.653,03
4.312.303,81
-131.812,88
4.095.565,29
2.598.658,14
1.383.869,73
6.468.379,44
1.593.623,84
4.195.238,54
1.613.365,22
1.471.227,11
695.174,22
598.147,96
573.705,13
400.000,00
385.592,20
12.185.849,90
14.784.508,04
1.517.282,62
428.471,29
669.239,78
942.615,81
0,00
209.820,63
9.576.033,89
10.959.903,62
45.615,15
33.456,62
19.142.427,00
15.088.925,53
78.453,99 ΙΙΙ. Διαφορές αναπ/γης- επιχορηγήσεις επενδύσεων
2.171.183,30
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
1.713.056,22
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
46.534,01
116.978,91 IV. Αποθεματικά κεφάλαια
194.790,76
1. Τακτικό αποθεματικό
4.320.997,19
4. Ειδικά αποθεματικά
4.320.997,19
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
Αποτελέσματα εις νέο
3.222.652,38 V.
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
1.789.324,96 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+AV)
5.011.977,34
3.124.127,79
2.860.792,16
5.984.919,95
8.737.648,63
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2012
2.416.773,13 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2.171,64 I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια τραπεζών
58.962,06 II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.653.248,41
1. Προμηθευτές
5.131.155,24
2α. Επιταγές πληρωτέες
41.779,84
461.437,19
503.217,03
10.646.349,61
5.646.349,61
3.
5.
6.
7.
10.
11.
Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Μακροπρόθ. υποχρ.πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Μερίσματα πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
17.868,21 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
30.545,55 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
71.210,80
119.624,56
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
15.088.925,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Β+Γ+Δ)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1) Επί των ακινήτων υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους € 1.850.000,00 για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων . 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε την 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2065/92.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
Ι.
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ:
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών & χρεωγράφων
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
29.280.125,32
25.382.925,16
3.897.200,16
170.514,33
4.067.714,49
421.266,05
2.100.634,90
197,46
197,46
359.978,17
Μείον:3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη-ζημία) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
8.577,74
75.325,30
Μείον: 1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
111.389,84
2.Έκτακτες ζημίες
186.715,14
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
504.429,12
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
504.429,12
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
Ποσά
Χρήσεως 2013
Ποσά Προηγουμένης Χρήσεως 2012
27.544.670,50
24.252.106,35
3.292.564,15
95.661,38
3.388.225,53
476.607,76
2.067.619,98
2.521.900,95
1.545.813,54
30.653,28
30.653,28
366.828,50
359.780,71
1.186.032,83
2.544.227,74
843.997,79
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (ζημιών )προηγουμ. χρήσεων
Σύνολο
Μείον:
1. Φόρος εισοδήματος
2. Λοιποί μη ενσωματομένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Mερίσματα πληρωτέα
8 Υπόλοιπο κερδών εις Νέο
Ποσά
Χρήσεως 2012
1.007.895,43
-131.812,88
876.082,55
462.456,43
-466.209,11
-3.752,68
353.047,10
30.102,42
492.933,03
122.222,20
5.838,00
-131.812,88
28.280,00
400.000,00
64.653,03
492.933,03
0,00
0,00
-131.812,88
-131.812,88
336.175,22
507.822,57
37.110,72
-178.137,40
1.007.895,43
72.748,57
0,00
82.476,86
-45.366,14
462.456,43
777.034,14
0,00
1.007.895,43
0,00
462.456,43
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 30/4/2014
777.034,14
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 447547
ΜΗΝΑΣ Π. ΜΕΡΤΖΑΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ847922
ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΚΟΝΤΗΣ
Α.Μ.Ο.Ε.Ε. 0005715