ισολογισμος 2013

ΝΤΕΚΟΠΛΑΝ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 24η εταιρική χρήση ( 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.ΜΑΕ 18911/04/B/89/100(98)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β.
Γ.
Ι.
ΙΙ.
Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013
ΑΞΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ
1 . Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ασώματες ακινητοποιήσεις
2. Παραχ/σεις και δικ/τα βιομ. ιδιοκτησίας
4,231.34
4,231.34
0.00
ΚΤΗΣΕΩΣ
4,231.34
ΑΠΟΣΒEΣΕΙΣ
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
4,231.34
ΑΞΙΑ
0.00
49,672.93
17,949.71
67,222.64
48,932.89
18,289.75
71,853.98
53,904.27
17,949.71
71,453.98
53,164.23
18,289.75
316.95
0.00
316.95
316.95
0.00
3.
4.
Ποσά
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό κεφάλαιο (1.239.739 μετοχές των 1 ευρώ)
1. Καταβλημένο
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Κτίρια & τεχνικά έργα
Μηχανήματα-τεχν. εγκαταστάσεις
& Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
443,267.48
59,880.11
Μεταφορικά μέσα
Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός
248,029.18
59,028.62
195,238.30
851.49
443,267.48
59,880.11
245,312.04
58,664.06
197,955.44
1,216.05
157,768.28
49,079.32
108,688.96
157,768.28
47,582.44
110,185.84
758,155.10
449,255.23
308,899.87
758,155.10
444,054.57
314,100.53
758,472.05
449,572.18
308,899.87
758,472.05
444,371.52
314,100.53
97,239.23
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
93,118.11
4,121.12
97,239.23
92,496.03
4,743.20
Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
29,347.03
0.00
29,347.03
29,347.03
0.00
11,104.06
40,451.09
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.
Ι.
ΑΞΙΑ
ΑΞΙΑ
67,622.64
316.95
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2012
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5.
6.
III.
ΚΤΗΣΕΩΣ
ΑΠΟΣΒEΣΕΙΣ
11,637.50
40,984.53
349,350.96
ΚΥ ΚΛΟ ΦΟ ΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή
4. Πρώτες & βοηθ. ύλες, αναλώσιμα υλικά,
29,347.03
355,085.06
276,030.68
281,634.90
16,261.43
17,299.71
301,893.61
310,208.59
9,601.50
11,273.98
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων ή εταίρων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑIV+AV+AVI)
Κλειόμενης
Χρήσης 2013
Ποσά
Προηγούμενης
Χρήσης 2012
1,239,739.00
839,739.00
76,774.42
76,774.42
76,774.42
76,774.42
165,655.81
277,886.41
64,000.00
400,000.00
1,546,169.23
1,594,399.83
375,000.00
475,000.00
132,820.11
135,515.56
928,396.94
972,383.21
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.
Ομολογιακά δάνεια
375,000.00
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες λογ. βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
255,911.21
7,471.86
475,000.00
250,835.94
0.00
11,508.94
13,747.66
36,148.33
31,991.05
12,731.61
12,273.39
1,384,989.00
1,416,746.81
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
1,759,989.00
1,891,746.81
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ)
3,306,158.23
3,486,146.64
ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
II.
Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
748,534.27
0.00
3.
3α.
3β.
6.
Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμ/κού
ενδιαφ/ντος επιχ/σεων
7 . Απαιτήσεις κατά οργάνων διοίκησης
10 . Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες & Χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
3,883.23
3,883.23
382,200.10
230,038.13
85,335.50
0.00
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)
787,387.04
73,136.10
377,300.10
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
Ε.
0.00
105,783.08
11. Χρεώστες διάφοροι
3.
787,387.04
748,534.27
230,038.13
134,153.08
107,835.50
85,335.50
0.00
134,153.08
107,835.50
601,030.47
621,015.24
2,286,057.86
2,339,648.42
1,436.38
4,235.50
328,842.65
437,511.51
330,279.03
441,747.01
2,918,230.50
3,091,604.02
20,627.06
21,167.81
20,627.06
21,167.81
3,306,158.23
3,486,146.64
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Ι.
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Ποσά Προηγουμένης Χρήσης 2012
1,365,181.58
1,282,092.47
992,136.29
921,901.85
373,045.29
360,190.62
18,189.17
18,814.79
391,234.46
379,005.41
Μείον:
1.
3.
Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
139,421.88
Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
278,843.76
296,471.33
-27,031.18
Προηγούμενης
Χρήσης 2013
Χρήσης 2012
-112,230.60
-181,359.26
(+) Υπόλοιπο αποτ/των (κέρδη )προηγ.χρ.
277,886.41
459,245.67
Σύνολο
165,655.81
277,886.41
444,706.99
Κέρδη προς διάθεση
0.00
0.00
165,655.81
277,886.41
165,655.81
277,886.41
165,655.81
277,886.41
-65,701.58
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
327.94
314.93
Με ίον :
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
81,732.30
81,732.30
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.
Κλειόμενης
1. Φόρος εισοδήματος
148,235.66
418,265.64
ΜΕΙΟΝ:
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ποσά
Μείον:
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές) εκμεταλλευσεως
4.
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως
Ποσά
-81,404.36
115,962.61
115,962.61
-108,435.54
-115,647.68
-181,349.26
ΜΕΙΟΝ: Εκτακτα αποτελέσματα
Με ίον :
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
2,031.62
1,763.44
10.00
3,795.06
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (ζημιές)
-3,795.06
0.00
10.00
-112,230.60
-10.00
-181,359.26
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
5,940.70
5,940.70
5,619.22
0.00
5,619.22
-112,230.60
0.00
-181,359.26
Αχαρνές, 30 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Γεώργιος Αποστολίδης
ΑΔΤ ΑΖ-045760
Κωνσταντίνος Σαμαράς
ΑΔΤ ΑΖ-045749
Λεωνίδας Ανδρινόπουλος
ΑΔΤ ΑΕ-051575