ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα»
Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει
στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει Διαγωνισμό υπό τον τίτλο «Δωροεπιταγές από τον
Ασφαλιστικό Γονέα» (στο εξής «ο Διαγωνισμός»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής
οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και στη
διαδικασία ανάδειξης των νικητών.
ΟΡΟΙ
1] Δικαίωμα και τρόπος συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα,
συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας, δεν στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας και
είναι άνω των 18 ετών.
Κάθε δήλωση στοιχείων από τους συμμετέχοντες, ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσής τους περί της
ακρίβειας και αλήθειας των στοιχείων αυτών. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε
στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες που θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν
έχουν ανακηρυχθεί νικητές, και θα ευθύνονται απέναντι στην Διοργανώτρια για κάθε ζημία που
μπορεί να προκληθεί σε αυτή από τυχόν ψευδείς δηλώσεις. Η συμμετοχή στην παρούσα
προωθητική ενέργεια – διαγωνισμό, προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με
δικά τους τεχνικά μέσα και τυχόν χρεώσεις υπέρ τρίτων. Για τη συμμετοχή απαιτείται η
ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παρόντων όρων, η ρητή συναίνεση για την τήρηση, επεξεργασία
και χρήση των προσωπικών στοιχείων που εκουσίως συμπληρώνονται και η αποστολή τους στην
φόρμα επικοινωνίας από τον κάθε συμμετέχοντα.
Τα ανωτέρω πρόσωπα συμμετέχουν στον διαγωνισμό μέσω της ειδικής σελίδας του διαγωνισμού
https://europisti.leadpages.net/asfalistikosgoneasdoroepitages72014/ .
Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή τους είναι να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια
αγορά κατά το χρονικό διάστημα από 03/07/2014 έως 12/07/2014 με την χρήση της κάρτας τους
στις συμβεβλημένες με το πρόγραμμα επιχειρήσεις.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό γίνεται με τη συμπλήρωση και αποστολή της φόρμας συμμετοχής
μέσω της ειδικά διαμορφωμένης σελίδας του διαγωνισμού. Ο κάθε συμμετέχων, μπορεί να
διεκδικήσει μόνο μια δωροεπιταγή.
2] Αντικείμενο Διαγωνισμού / Προωθητικής ενέργειας
Στον Διαγωνισμό, συμμετέχουν όσοι κάτοχοι του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας πληρούν τα
ανωτέρω κριτήρια συμμετοχής. Οι κάτοχοι του προγράμματος μπορούν να συμμετάσχουν στο
διαγωνισμό, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον αριθμό της κάρτας Ασφαλιστικός Γονέας, τη
διεύθυνση αλληλογραφίας, το συνεργαζόμενο Super Market της επιλογής τους και το email τους. Η
μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα (όρος ως ανωτέρω για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό), τεκμαίρεται
από τη συμπλήρωση των υπολοίπων στοιχείων.
Έτσι, θα ολοκληρώνεται η συμμετοχή του κάθε χρήστη και θα είναι έγκυρη για τη διεκδίκηση του
δώρου.
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται τη ρητή αποδοχή των συμμετεχόντων για την
αποθήκευση, επεξεργασία και δημοσίευσή των προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο του
Διαγωνισμού και για τους σκοπούς του σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους
συμμετοχής.
Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα όπως τα
προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιηθούν από τη διοργανώτρια για τους σκοπούς του
Διαγωνισμού.
Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την
υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.
Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας
του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του
διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό
έλεγχο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνει. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται
για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων - χρηστών εκ των άνω αιτιών.
3] Ημερομηνία έναρξης-λήξης Διαγωνισμού – διάρκεια
Ο Διαγωνισμός ξεκινά από τις 03/07/2014, ώρα 00:00 και θα ολοκληρωθεί στις 12/07/2014 και ώρα
23:59, οπότε οι συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλουν φόρμα συμμετοχής στον διαγωνισμό για
την διεκδίκηση των δώρων. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς προειδοποίηση,
κατά την κρίση της, και πάντως πριν από τη διενέργεια του Διαγωνισμού κατά τις αναφερόμενες
στο παρόν ημερομηνίες, μονομερώς να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια
διεξαγωγής της εν λόγω προωθητικής ενέργειας – διαγωνισμού. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει
αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος Ασφαλιστικός
Γονέας. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Προγράμματος που έχει στη διάθεση της η Διοργανώτρια
αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο
Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή
εμφανούς λήψης της συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της
ημερομηνίας λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει τη
Διοργανώτρια εταιρία ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Οι οι συμμετοχές που
υποβάλλονται μετά τη πάροδο της λήξης του Διαγωνισμού θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και
ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.
Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό
αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε
νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση των
τυχόν μη παραδοθέντων δώρων, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.
4] Ρητή δήλωση – συγκατάθεση – αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων
Όλοι οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους
παρόντες «Αναλυτικούς Όρους». Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους «Αναλυτικούς Όρους» δεν θα
πρέπει να συμμετέχει στο Διαγωνισμό.
Επίσης κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει, δηλώνει και αποδέχεται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
(α) Το email που θα δηλώσει στο Διαγωνισμό, δεν επιτρέπεται να ανήκει σε τρίτο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, αλλά στον ίδιο.
(β) Τα προσωπικά του στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
(γ) Η προσωπικότητά του δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την
συμμετοχή του στον συγκεκριμένο διαγωνισμό της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχει
δηλώνοντας το email του.
(δ) Δεν προσβάλλει με την συμμετοχή του τα προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της
προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.
(ε)
Δεν
προσβάλλει
δικαιώματα
πνευματικής
ιδιοκτησίας
οποιουδήποτε
τρίτου.
(στ) Ρητώς συναινεί στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά του στοιχεία (μεταξύ
των οποίων και η διεύθυνση e-mail, καθώς και ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου) με σκοπό την
εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού.
(ζ) Παρέχει τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή του στη Διοργανώτρια για την προβολή της
προωθητικής ενέργειας – διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω του έντυπου και
ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Η Διοργανώτρια
επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με
την διεξαγωγή του Διαγωνισμού.
η) Παρέχει τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού
γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η
Διοργανώτρια επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την
κλήρωση και την απόδοση των δώρων.
θ) Παραιτείται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας σε περίπτωση που η
τελευταία κρίνει ότι ο συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από το Διαγωνισμό για τους λόγους που
αναφέρονται στους παρόντες «Αναλυτικούς Όρους».
5] Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων
Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Όσοι δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις μόνιμης κατοικίας, ως ανωτέρω, όσοι στερούνται
πλήρως ή μερικώς δικαιοπρακτικής ικανότητας και όσοι είναι κάτω των 18 ετών.
(β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες «Αναλυτικούς Όρους».
(γ) Όσοι αποστέλλουν με την φόρμα συμμετοχής τους υβριστικό ή δυσφημιστικό περιεχόμενο.
(δ) Οι εργαζόμενοι στον όμιλο εταιριών “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.”, στις θυγατρικές της
εταιρείες .
(ε) Τα πρόσωπα συγγένειας α' και β' βαθμού με τους ανωτέρω υπό (δ) εργαζόμενους και οι σύζυγοι
των εργαζόμενων αυτών.
(στ) Όσοι έχουν δηλώσει ανύπαρκτο ή εσφαλμένο αριθμό κάρτας Ασφαλιστικός Γονέας.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από το Διαγωνισμό, σε
οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, πρόσωπα που, κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχουν
χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη
συμμετοχή τους ή να παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου. Ως αθέμιτα μέσα
νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών
υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, υποκλοπή, δήλωση ψευδών στοιχείων κλπ.
6] Αλλαγή «Αναλυτικών Όρων» – Δώρων
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλει
τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει το Διαγωνισμό, να παρατείνει το
χρόνο διάρκειάς του κλπ, ανακοινώνοντας το γεγονός εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση πριν την
ημερομηνία κλήρωσης, στην ιστοσελίδα του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας.
Ειδικά αναφέρεται ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει / ματαιώσει τον παρόντα
διαγωνισμό στην περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρότερος ή ίσος με τον
αριθμό των εκατόν πενήντα (150) δωροεπιταγών που αποτελούν αντικείμενο του διαγωνισμού.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων
ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί και εγκαίρως
γνωστοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος Ασφαλιστικός Γονέας, ο εν λόγω
Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες - υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της
Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του διαγωνισμού ή
οποιαδήποτε αποζημίωση. Κάθε τροποποίηση των όρων του Διαγωνισμού θα κατατίθενται επίσης
στον ειδικά εξουσιοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Πίστη δικηγόρο στον οποίο έχουν κατατεθεί οι
παρόντες όροι.
7] Κλήρωση – Δώρα
Κάθε συμμετέχων με την έγκυρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και εφόσον δεν εμπίπτει σε
κάποιες από τις περιπτώσεις αποκλεισμού του από το Διαγωνισμό, ως ανωτέρω αναλυτικά, διεκδικεί
μέσω της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί, μια δωροεπιταγή αξίας 10 ευρώ, από τις 150
δωροεπιταγές που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Οι δωροεπιταγές
εξαργυρώνονται κατ’ επιλογή μόνο στα Σούπερ – Μάρκετ Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.,
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε., ΒΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε., ΚΡΟΝΟΣ Ν. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Α.Ε.Β.Ε.,
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΠΑΠΠΟΥ Α.Ε., Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΕΛΑ ΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒΕΕ, ΕΛΑ ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ΚΑΛΣΑΤΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. και
ΑΦΟΙ ΜΟΥΡΓΗ Α.Ε.. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην διάθεση
των δωροεπιταγών.
Διευκρινίζεται ρητώς ότι το ως άνω δώρο, είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, ούτε
ανταλλάσσεται με χρήματα.
Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στην έδρα της Διοργανώτριας, με
βάση το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών κατά τα παραπάνω.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 16/07/2014 και ώρα 14:00 με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής
κλήρωσης στα γραφεία της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, (Λεωφόρος Κηφισίας 274, Χαλάνδρι),
παρουσία του εξουσιοδοτημένου από την Διοργανώτρια δικηγόρου και θα αναδειχθούν εκατόν
πενήντα (150) νικητές και πενήντα (20) επιλαχόντες, από όσους έχουν εγκύρως συμμετάσχει στο
Διαγωνισμό αποστέλλοντας την online φόρμα συμμετοχής.
Για την απόδοση του δώρου, καθώς και για τον τρόπο παραλαβής του, οι τυχεροί θα ειδοποιηθούν
από τη διοργανώτρια ηλεκτρονικά στο email που δήλωσαν στη φόρμα συμμετοχής και μέσω
μηνύματος στο κινητό τηλέφωνο που δηλώσαν κατά την αρχική αίτηση συμμετοχής στο
πρόγραμμα Ασφαλιστικός Γονέας, των συμμετεχόντων ρητώς συναινούντων στην ως άνω
ηλεκτρονική επικοινωνία ως αναγκαίο όρο για την εκτέλεση του παρόντος διαγωνισμού. Παράλληλα
θα τους ενημερώνει ότι θα λάβουν τη δωροεπιταγή τους στη διεύθυνση αλληλογραφίας που
δήλωσαν στη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού.
Το δώρο ως ανωτέρω, είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν αντικαθίσταται από άλλα πρόσωπα
και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα. Ο νικητής του Διαγωνισμού δεν έχει το δικαίωμα να ορίσει
υποκατάστατο πρόσωπο για τη λήψη του ούτε και να ζητήσει την ανταλλαγή του με χρήματα ή
άλλα αντικαταστατά πράγματα. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, ο νικητής δύνανται σε περίπτωση
σοβαρού κωλύματος να εξουσιοδοτήσει νομίμως άλλο πρόσωπο για την παραλαβή του Δώρου του
με
σχετική
έγγραφη
εξουσιοδότηση,
νομίμως
θεωρημένη
από
Δημόσια
Αρχή.
Αν το δώρο δεν αναζητηθεί από τον τυχερό έως και τη 1η Αυγούστου για οποιονδήποτε λόγο, ο
νικητής εκπίπτει από το δικαίωμα να λάβει το δώρο και δεν έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει άλλο
ή οποιοδήποτε αντίτιμο ή αποζημίωση.
Σε περίπτωση που κάποιοι νικητές δεν παραλάβουν τα δώρα τους έως την 1η Αυγούστου 2014,
χάνουν κάθε δικαίωμά τους από τον παρόντα διαγωνισμό – προωθητική ενέργεια και στην θέση
τους υπεισέρχονται οι επιλαχόντες, οι οποίοι θα ενημερώνονται κατά τον τρόπο που αναφέρεται
ανωτέρω.
Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα ειδικότερα
χαρακτηριστικά του δώρου.
Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία για οποιονδήποτε λόγο συμπεριλαμβανομένων και των
περιπτώσεων ανωτέρας βίας με τον νικητή εντός 24 ωρών από την κλήρωση και την ανάδειξη των
νικητών, οι νικητές χάνουν κάθε δικαίωμά τους από την παρούσα προωθητική ενέργεια και στην
θέση τους υπεισέρχονται οι επιλαχόντες, μέχρι εξαντλήσεως του αριθμού των επιλαχόντων.
Η Διοργανώτρια κατά την αναζήτηση του νικητή θα ζητεί τα ελάχιστα αναγκαία στοιχεία του, ώστε
να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τον προσδιορισμό του νικητή και την παράδοση του
δώρου σε αυτόν.
Αν οποιοσδήποτε νικητής δεν βρεθεί μέσω του email που θα έχει συμπληρώσει/δηλώσει στην
online φόρμα συμμετοχής, αρνηθεί το δώρο του ή δεν εμφανιστεί για την παραλαβή του, τότε η
Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο συγκεκριμένο νικητή και το δώρο
του θα το κερδίσει ο πρώτος επιλαχών. Αν δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον πρώτο
επιλαχόντα το δώρο κερδίζει ο δεύτερος επιλαχών κ.ο.κ.. Αν δεν βρεθεί κανείς τότε η Διοργανώτρια
απαλλάσσεται από την υποχρέωση απόδοσης του δώρου. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να
ανακοινώνει μέσω SMS, καταχωρίσεις σε περιοδικά, εφημερίδες, μέσω του διαδικτύου και των
καταστημάτων της, το όνομα του νικητή. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες
δίδουν τη συναίνεσή τους για την ανωτέρω ανακοίνωση και επεξεργασία των στοιχείων τους.
Διευκρινίζεται ότι η κατακύρωση οποιουδήποτε δώρου στο νικητή αυτού τελεί επιπροσθέτως υπό
την αναβλητική αίρεση της παροχής στη Διοργανώτρια του αριθμού της κάρτας Ασφαλιστικός
Γονέας, της διεύθυνσής του και του ΑΦΜ του εντός της προθεσμίας που ορίζεται, σε αντίθετη δε
περίπτωση απαλλάσσεται από την υποχρέωση απόδοση δώρου. Προς αποφυγή οποιασδήποτε
αμφισβήτησης, κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής
σύμφωνα με τους παρόντες όρους, παρά μόνον εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παράδοση προς αυτόν
του δώρου σύμφωνα με τα εδώ οριζόμενα. Τυχόν δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως
νικητή του Διαγωνισμού δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό ούτε και θεμελιώνει οποιαδήποτε
αξίωση του προσώπου αυτού.
Η παραλαβή του δώρου από τους νικητές μπορεί να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την 1η
Αυγούστου 2014. Οι νικητές που διαμένουν σε περιοχή εκτός Αττικής θα παραλάβουν το δώρο τους
μέσω ιδιωτικής εταιρίας ταχυμεταφορών ή από τα κατά τόπους συνεργαζόμενα Σούπερ- Μάρκετ
στην περιοχή διαμονής.
8] Δημοσιότητα
Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στον εξουσιοδοτημένο από τη Διοργανώτρια
δικηγόρο και έχουν συμπεριληφθεί στο αντίστοιχο email ενημέρωσης του διαγωνισμού.
Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές
αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί θα κατατεθούν στον ανωτέρω Δικηγόρο.
9] Ακύρωση Προγράμματος - Τροποποίηση Όρων – Ευθύνη
Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώσει οποτεδήποτε το Διαγωνισμό, ολικά ή μερικά ή να
τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας αυτού) ή
να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα με άλλα ίσης αξίας κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού,
οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.
Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και
έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε
άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του Διαγωνισμού και γενικά με την πραγματική και νομική
κατάσταση του δώρου του Διαγωνισμού. Επίσης η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη,
ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή
ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το
δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιονδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η
λήψη από τα τεχνικά συστήματα και η καταχώριση των στοιχείων όσων συμμετέχουν. Η
Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν προκύψουν λόγω
θεμάτων δικτύου Internet (π.χ. από σφάλμα, παράλειψη, ελάττωμα, καθυστέρηση στη λειτουργία ή
μετάδοση των δεδομένων, διακοπή γραμμής επικοινωνιών, provider, λογισμικού, συμφόρησης στο
διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων κ.α.). Η
Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση εφαρμογών μη συμβατών με τα κινητά τύπου
smartphone και τις όποιες ζημιές προκληθούν από μια τέτοια ενέργεια του χρήστη. Δεν υφίσταται
ευθύνη της Διοργανώτριας για την εγκατάσταση λογισμικού στο κινητό τηλέφωνο διαφορετικού
από αυτό που πρέπει να κατέβει και να εγκατασταθεί.
Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των
προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των
πληροφοριών της εφαρμογής ή και άλλων ιστοτόπων, στις οποίες παραπέμπει η εφαρμογή μέσω
«δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα
παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση άλλων ιστοτόπων, οι χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει
να απευθυνθούν απευθείας στου αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι και φέρουν ακέραια την
αντίστοιχη ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
θεωρηθεί ότι η Εταιρεία υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των
ιστοτόπων στους οποίους ο ιστότοπος παραπέμπει ή/και συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε άλλο
τρόπο.
10] Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία
Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα,
ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας και στο κώδικα και το
λογισμικό της εφαρμογής.
11] Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, θα τα συλλέγει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα
επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Πίστη.
Για το λόγο αυτό, έχει γίνει και σχετική γνωστοποίηση στην ΑΠΔΠΧ. Σκοπός της συλλογής,
διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την Ευρωπαϊκή Πίστη είναι η
υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στα πλαίσια και μόνο για τους σκοπούς του
συγκεκριμένου Διαγωνισμού. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από τη
διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, ήτοι για την
επαλήθευση των στοιχείων του νικητή, την απόδοση του δώρου σε αυτόν κλπ, καθώς και για την
ενημέρωσή τους (τυχόν αποστολή διαφημιστικού υλικού, εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από τον
συμμετέχοντα κλπ). Η Ευρωπαϊκή Πίστη δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των
συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους
λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες
στον Διαγωνισμό ή για στατιστικούς λόγους. Η Ευρωπαϊκή Πίστη δικαιούται επίσης (εφόσον έχει
λάβει την ρητή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες) να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει
τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των
προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων με τις οποίες η Διοργανώτρια έχει συνεργασία, την
έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή
υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το
δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην
περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού
αιτήματος του που θα απευθύνει στην Ευρωπαϊκή Πίστη. Η δήλωση του χρήστη είναι ανά πάσα
στιγμή διαθέσιμη σε αυτόν. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στο τυποποιημένο κείμενο δήλωσης της
συγκατάθεσης. Σε περίπτωση που επιθυμεί να λάβει τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικής του
δήλωσης συγκατάθεσης (ημερομηνία, ώρα, κλπ.), μπορεί να ασκήσει το, κατά το άρθρο 12 του ν.
2472/1997, δικαίωμα πρόσβασης. Η άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης μπορεί να
πραγματοποιηθεί με χρήση συστήματος ανάλογου με το σύστημα μέσω του οποίου
πραγματοποιήθηκε η δήλωση της συγκατάθεσης. Η δήλωση του χρήστη μπορεί να ανακληθεί
οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό, παρέχεται στο χρήστη
ηλεκτρονική υπηρεσία ανάκλησης της συγκατάθεσής του, διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ο
υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί νόμιμο αρχείο ανακλήσεων δηλώσεως.
Τα προσωπικά δεδομένα του νικητή θα γνωστοποιηθούν στα συνεργαζόμενα ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ για
περαιτέρω επεξεργασία προκειμένου να εκδοθεί το σχετικό voucher και μόνο για το σκοπό αυτό.
12] Επίλυση Διαφορών
Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης τυχόν ανακύπτουσας διαφοράς από τον παρόντα
διαγωνισμό, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω
όρων, κριθεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να
θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων ή το κύρος του διαγωνισμού.