σ. 3

ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
2492
Σαάρινεν Έερο Ε.
(Saarinen Eero E.)
1960
Έντυπο (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία
Αρχιτέκτονας
950
Σαββίδης Πάνος Σ.
-
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Επιχειρηµατίας
2483
Σαββόπουλος Ευάγγελος Γ.
1958
Πολιτικός
878
Σακαλής Γεώργιος
1927, 1957
Προεκλογική εκστρατεία
Σκιαγραφία από
τον Α. Παπαγιαννόπουλο, βιογραφικά
στοιχεία, άρθρο για τα ενοικιοστάσια
2200
Σακελλάρης ∆ηµήτρης
1962
∆ράση κατά την Επανάσταση του ΄21
Ιερωµένος
2201
Σακελλαρίδης Ιωάννης
1939
Βιβλίο (σ. 140)
1722
Σακελλαρίδης Κ.
1858
Έγγραφο (σ. 3)
962
Σακελλάριος Αθανάσιος Α.,
Σακελλάριος Πολύβιος Α.,
Σακελλάριος ∆ηµήτριος Α.
-
Έγγραφο (σ. 3)
Τυπογραφικός Οίκος Σακελλαρίου
Εκδότες, τυπογράφοι
969
Σακελλάριος Νείλος
1956
Απόκοµµα
(σ. 2)
Πεπραγµένα Ε.Β.Ε. Αλεξάνδρειας
Πρόεδρος Ε.Β.Ε. Αλεξάνδρειας
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Σηµειώµατα
(σ. 2)
Εφηµερίδα (σ. 4)
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 9)
Εφηµερίδα
(σ. 4)
Μελέτη του Κ. Λιβανού για την
αιγυπτιακή βαµβακουργία
Άρθρο του Κ. Σακελλαρίδη για τη
Μοσχόπολη
965
Σακελλαρίου Αλέξανδρος,
Σακελλαρίου Μενέλαος
Σακελλαρίου Γεώργιος
2484
Σακελλαρίου Νείλος Θ.
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
879
Σακελλαρόπουλος Λουκάς
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
880
Σακελλίων Κωνσταντίνος,
Σακελλίων Ιωάννης Κ.
1859
Έγγραφα (σ. 10)
Βιογραφικά στοιχεία, ναξία πέτρα
2485
Σάκκης Παναγιώτης Π.
-
Έγγραφο (σ. 1)
2490
Σακκόπουλος Χρήστος
1959
Απόκοµµα (σ. 2)
2486
Σάκκουλας Νικόλαος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Άρθρο για τη βιοµηχανία δερµάτινων
ειδών του Χ. Σακκόπουλου στο Κάιρο
Βιογραφικά στοιχεία
951
∆ηµοσιολόγος, πολιτικός
Επιχειρηµατίας (Αιγύπτου)
Λόγιος
α. Αντιναύαρχος, πολιτικός
β. Βιοµήχανος
Χρηµατιστής
Μαθηµατικός, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Στρατιωτικός, πολιτικός
α. Φιλικός, µέλος Αρείου Πάγου
β. ∆ικηγόρος, πρόεδρος
Ελεγκτικού Συνεδρίου
Πολιτικός
Βιοµήχανος
Εκδότης
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Αναφορά του Α. Σεβαστόπουλου προς
το υφυπουργείο Τύπου &
Πληροφοριών,
ανδριάντας Μ. Σαλβάγου
Πρόεδρος Ελληνικής
Κοινότητας Αλεξάνδρειας
1882
Σαλβάγος Μικές Κ.
1950
Έγγραφο,
αποκόµµατα
(σ. 7)
1792
Σαλιάρης Ορέστης Χ.
1918
Απόκοµµα (σ. 2)
Χιακή Ατµοπλοΐα
Γενικός διευθυντής Χιακής
Ατµοπλοΐας
970
Σαλίβερος Χρήστος,
Σαλίβερος Μιχαήλ
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία,
βιβλιοπωλείο Χ. Σαλίβερου
Εκδότες
2487
Σαλίµπας Ιωσήφ
1959
Νεκρολογία
Κοµµωτής
1357
Σαλούστρος Εµµανουήλ
1877
Αποκόµµατα
(σ. 2)
Έγγραφο (σ. 1)
Βυρσοδέψης
967
Σαµαράς Κωνσταντίνος ∆.
-
Έγγραφα (σ. 2)
2264
Σαµάρας Σπυρίδων
1887, 1961
Βυρσοδεψείο Ε. Σαλούστρου
Ναυτική Τράπεζα, βιβλιογραφικές
παραποµπές
Μελέτες του µουσικολόγου Ι. Γκρέκα,
σκιαγραφίες
960
Σαµαρόπουλος Γεώργιος
1957
881
Σαµαρτζής Ιωάννης
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2495
964
Σαµαρτζής Βασίλειος Κ.
Σάµιος Κ. Μ.
1958
-
Έντυπο (σ. 1)
Σηµείωµα (σ. 1)
Προεκλογική εκστρατεία
Βιβλιογραφική παραποµπή
2496
Σαµπατακάκης ∆ηµήτριος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2497
Σανόπουλος Ευάγγελος
1892
Έγγραφα (σ. 2)
Σκιαγραφία
882
Σάντης ∆ηµήτριος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
883
Σαντορίνης Παύλος
-
Έγγραφο (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
884
2498
2499
Σαουνάτσος Ανδρέας
Σάπνας Μιλτιάδης
Σαράβας ∆ηµήτριος
1886
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφα (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Εφηµερίδα,
έγγραφα (σ. 10)
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 3)
Νεκρολογία
Πρόεδρος Ναυτικής Τράπεζας
Μουσουργός
Εκδότης (πρωτοπόρος του
συνεταιρισµού)
Πολιτικός µηχανικός,
αρχιµηχανικός Σ.Ε.Κ.
∆ικηγόρος, πολιτικός
∆ασολόγος
Σύµβουλος οργανισµών
προστασίας γεωργικών
προϊόντων, νοµάρχης
Νοµικός
Καθηγητής Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
Πολιτικός µηχανικός, φυσικός,
καθηγητής Ε.Μ.Π.
Οικονοµολόγος
Μεταλλειολόγος, µηχανικός
∆ικηγόρος, πολιτικός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
885
Σαρακωµένος ∆ιοµήδης
1958
Έγγραφα (σ. 2)
2500
Σαραντάκος Μιχαήλ
-
Έγγραφο (σ. 1)
955
Σαράντης Φραγκίσκος Σ.
1945-7
Σηµείωµα,
έντυπα,
απόκοµµα (σ. 43)
958
Σαραντίτης Γεώργιος ∆.
-
957
Σαραντόπουλος Ηλίας Κ.
Σαραντόπουλος Κωνσταντίνος
Ξ.
1955
887
Σαραντόπουλος Σπυρίδων
2501
ΘΕΜΑΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία,
οµιλία Χ. Ευελπίδη
Βιογραφικά στοιχεία
Μ. και Ν. Σαραντάκου
Πεπραγµένα Κεντρικής Επιτροπής
Ιµατισµού, πρόσφυγες, οµιλίες των
Α. Μπακάλµπαση, Μ. Αργυρόπουλου,
Ε. Παυλίδη και Φ. Σαράντη, νεκρολογία
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Γεωπόνος, συγγραφέας
Ανώτερος διοικητικός
υπάλληλος
Βιοµήχανος, πολιτικός
Σηµειώµατα
(σ. 2)
Απόκοµµα (σ. 2)
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 6)
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Χηµικός
Νεκρολογία
Βιογραφικά στοιχεία, οργάνωση
δηµοσίων υπηρεσιών
Έµπορος, βιοµήχανος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Σαράφης Στέφανος
1957
Εφηµερίδα (σ. 8)
963
Σαρδελής Ευστάθιος
-
Έγγραφο (σ. 3)
Νεκρολογίες
Βιογραφικά στοιχεία, Γενικό
Πρακτορείο Αυτοκινήτων Ε. Σαρδελή
961
Σαρίδης Ελευθέριος
1954
1836
Σαρίπολος Νικόλαος Ι.
1873, 1957,
1964
2489
Σαρµάνης Εµµανουήλ
1959
993
Σαρόγλου Πέτρος Ζ.
-
1752
Σαρπάκης Στυλιανός
1909, 1912
2502
Σαρρηγιάννης Πτολεµαίος
1958
886
1945
Αποκόµµατα
(σ. 6)
Έγγραφο,
περιοδική
έκδοση,
απόκοµµα (σ. 87)
Αποκόµµατα
(σ. 4)
Απόκοµµα (σ. 4)
Έντυπα,
αποκόµµατα
(σ. 36)
Απόκοµµα (σ. 2)
Μέλος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Μαθηµατικός, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Στρατηγός, πολιτικός
Α' πράκτορας αυτοκινήτων
Εργοστάσιο Επιπλοποιίας Σαρίδης Α.Ε.
Βιοµήχανος
Θεσµός φάλαγγας, περ. Νέα Εστία,
τελετή Πανεπιστηµίου Αθηνών για
την ευεργέτιδα Σοφία Ν. Σαρίπολου
Νοµοµαθής, ποιητής
Άρθρο για την επιχείρηση Sarmanis
Sisal Estates Ltd. στην Τανγκανίκα
Επιµνηµόσυνος λόγος του Ν. Μπαλή
για τον Π. Σαρόγλου
Μεγαλοκτηµατίας
Ευεργέτης
Ανώνυµος Οινοποιητική Εταιρεία
Η Σταφυλή, εφ. Η Σταφυλή
Βιοµήχανος
Νεκρολογία
Υποστράτηγος, αρχηγός Γ.Ε.Σ.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Γεωγράφος
2202
Σαρρής Ιωάννης
1962
Απόκοµµα,
έγγραφο (σ. 2)
Εκδήλωση της Οµοσπονδίας
Εκδροµικών Σωµατείων Ελλάδος για
τους πρωτοπόρους του τουρισµού,
βιογραφικά στοιχεία
2503
Σαρρόπουλος Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2504
966
Σαχίνης ∆ηµήτριος Γ.
Σαχίνης ∆ούκας Α.
1888
-
Βιογραφικά στοιχεία
Βιβλιογραφικές παραποµπές
1355
Σαχτούρης Ν.
1868, 1882,
1949, 1966
Έγγραφο (σ. 1)
Σηµείωµα (σ. 1)
Έγγραφο,
αποκόµµατα
(σ. 5)
954
Σβολόπουλος Παναγιώτης Β.
1938
Έγγραφα (σ. 3)
1354
Σβορώνος Μιχαήλ
1870
1931
Σβορώνος Νίκος
1965
Έγγραφο (σ. 1)
Αποκόµµατα
(σ. 16)
888
Σβώλος Αλέξανδρος Ι.
1925, 1945,
1947, 1956,
1963
Έγγραφα, βιβλίο,
αποκόµµατα
(σ. 65)
968
1957
890
Σγούρδας Γεώργιος Ν.
Σεβαστόπουλος Κωνσταντίνος
Ε.
Σεβαστόπουλος Παντολέων
2505
Σεβαστός Μιχάλης
1959
Απόκοµµα (σ. 2)
Έγγραφα, έντυπο,
απόκοµµα (σ. 20)
Έγγραφο (σ. 1)
Αποκόµµατα
(σ. 4)
891
Σέκερης Αθανάσιος ∆.,
Σέκερης Παναγιώτης ∆.,
Σέκερης Γεώργιος ∆.
1958
889
1905, 1936
-
Έγγραφα (σ. 6)
Βιογραφικά στοιχεία, ναυµαχία
Γέροντα, σφαγές Αλεξάνδρειας
Ανώνυµος Μεταξοβιοµηχανική &
Εµπορική Εταιρεία Ο Βόµβυξ
Βιογραφικά στοιχεία
Πειραϊκή βιοµηχανία, κρίσεις Ε.Β.Ε.Π.
για τα βιοµηχανικά νοµοσχέδια
Βιογραφικά στοιχεία, επιστολή
του Α. Σβώλου προς τον ∆. Μάξιµο,
Αντιπροσωπεία Σοσιαλιστικού
Κόµµατος Ε.Λ.∆., οργάνωση υπηρεσιών
σχετικά µε γεωργικά θέµατα,
νεκρολογία, παρουσίαση βιβλίου του
Η. Τσιριµώκου για τον Α. Σβώλο κ.ά.
Εµπορικό Κατάστηµα Γ. Σγούρδα
Βιογραφικά στοιχεία, Σεβαστοπούλειος
Εργατική Σχολή, αµερικανική βοήθεια
Βιογραφικά στοιχεία
Νεκρολογίες
Βιογραφικά στοιχεία
Μηχανικός - ηλεκτρολόγος,
καθηγητής Ε.Μ.Π.
Υποναύαρχος, αυλάρχης
Καπνοβιοµήχανος
Εµποροπλοίαρχος
Βιοµήχανος
Έµπορος, αγωνιστής
Βιοµήχανος, πρόεδρος Ε.Β.Ε.Π.
Καθηγητής Συνταγµατικού
∆ικαίου Πανεπιστηµίου
Αθηνών, πολιτικός
Έµπορος
Έµπορος, λόγιος, ευεργέτης
Έµπορος, ευεργέτης
Μεγαλοεισαγωγέας, πρόεδρος
Ενώσεως Εισαγωγέων Ελλάδος
Φιλικοί, έµποροι
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
1829
Σελάς Νικόλαος Α.
1881, 1883,
1886-7,
1893-6,
1906,
1910-3,
1927
2506
1906
Σεραφείµ Βασίλειος Π.
Σερβία βλ. Γιουγκοσλαβία
-
Έγγραφο (σ. 1)
-
892
Σερπιέρης Ιωάννης-Βαπτιστής
(Serpieri),
Σερπιέρης Φερδινάνδος,
Σερπιέρης Ιωάννης
1864, 18689, 1880,
1886-7,
1957-8
Έγγραφα,
βιβλίο,
αποκόµµατα
(σ. 294)
1787
Σερφιώτης Κυριάκος
1907, 1960
2507
Σεχιώτης Αναστάσιος
-
1462
Σηκ (ή Σικ) Κάρολος
1899
-1404
-23
Σηµαντήρας (οικογένεια)1
Σηµηριώτης Παντελής2
-
1693
Σηµίτης Σπυρίδων,
Σηµίτης Γεώργιος Σ.
1914
893
Σιβιτανίδης Βασίλειος Ι.,
Σιβιτανίδης Λουίζος Ι.
1938, 1948
1734
Σιγάλας Γεώργιος
1946
1
2
Έγγραφα, έντυπο,
αποκόµµατα
(σ. 35)
Αποκόµµατα
(σ. 6)
Έγγραφο
(σ. 1)
Έγγραφο
(σ. 1)
Έγγραφο,
περιοδική έκδοση
(σ. 43)
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 20)
Απόκοµµα (σ. 2)
Για τη βιογραφία της οικογένειας Σηµαντήρα, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Β΄, σσ. 513-546.
Για τη βιογραφία του Π. Σηµηριώτη, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 501-502.
ΘΕΜΑΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία, Βασιλικά
∆ιατάγµατα Γεωργίου Α', επιστολές
προς τον Ν. Σελά από: δήµαρχο
Πειραιώς, Εταιρεία Ο Ελληνισµός,
Ελληνικό Μακεδονικό Κοµιτάτο,
Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία κ.ά.,
διορισµοί Ν. Σελά, παρασηµοφόρηση
Ν. Σελά κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, Μεταλλευτική
Εταιρεία Ι. Σερπιέρη - Ι. Ρου, κτήριο
Α.Τ.Ε., ίδρυση - πορεία Γαλλικής
Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου Α.Ε.,
ιστορία Λαυρίου κ.ά.
∆ηµαρχική περίοδος Κ. Σερφιώτη στον
Πειραιά, Άγιος Σπυρίδων Πειραιά
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
∆ιπλωµάτης, πρόεδρος
Συλλόγου Μακεδονικής Αµύνης
Ιατρός, πολιτικός
-
Επιχειρηµατίες
∆ήµαρχος Πειραιώς
Βιογραφικά στοιχεία Α. και Γ. Σεχιώτη
∆ικηγόροι, πολιτικοί
Εργοστάσιο άρτου Κ. Σηκ
Αρτοβιοµήχανος
-
Τραπεζίτης, υποδιοικητής Ε.Τ.Ε
α. Νοµικός
β. Νοµικός, καθηγητής
Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Βιογραφικά στοιχεία, ∆ελτίον Ε.Β.Ε.Π.
Βιογραφικά στοιχεία, Σιβιτανίδειος
Σχολή, κανονισµός µαθητών
Σιβιτανιδείου Σχολής
Ατµοπλοΐα Σιγάλα
Ευεργέτες
Επιχειρηµατίας
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Νεκρολογία
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
2203
Σιγάλας Μαρίνος Ι.
1960
Απόκοµµα (σ. 1)
2204
Σιγούρος Μαρίνος
1961
Εφηµερίδα (σ. 4)
894
Σίδερης Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
948
Σίδερης Νικόλαος Γ.
1947, 1950,
1952,
1954-8
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 39)
952
Σιδερίδης Σίµος Κ.
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
από τον Σ. Καββαδία
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, µελέτη Ν. Σίδερη
για την ελληνική βιοµηχανία, σύσταση
Επιτροπής Αναθεωρήσεως
∆ασµολογίου, µεταξοβιοµηχανία
Βιβλιογραφικές παραποµπές
895
Σίδερις Αριστοτέλης ∆.
-
Έγγραφα (σ. 29)
Βιογραφικά στοιχεία, Α.Τ.Ε.
2508
Σιδηράς Λουκάς
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2205
Σικελιανός Άγγελος
1960
Απόκοµµα (σ. 2)
896
Σικιαρίδης Βασίλειος,
Σικιαρίδης Σίµος Β.
1945, 1955,
1959
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα
(σ. 94)
897
Σιµόπουλος Ανάργυρος
1856, 1875,
1907
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 15)
Σκιαγραφία από τον Μ. Ρούνη
Βιογραφικά στοιχεία, Σικιαρίδειο
Πρεβαντόριο, εργοστάσια Ελληνικών
Υφαντηρίων Α.Ε., φιλανθρωπική δράση
αδελφών Σικιαρίδη, Σχολή Αναστασίας
Σικιαρίδου στη Βηρυτό κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία, Ολύµπια,
παραίτηση του Α. Σιµόπουλου από το
υπουργείο Οικονοµικών, γάµος του Α.
Σιµόπουλου µε την Αικατερίνη Σγούτα
1926
Σίµος Ευστάθιος Α.
1868
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία των Ε. και Σ.
Σίµου, διευθέτηση κληρονοµιάς Όθωνα
Πολιτικός
959
Σιµωνίδης Βασίλειος
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
Μέλος Α.Ο.Σ., διευθυντής
Βιοµηχανικής Πίστεως Ε.Τ.Ε.
Λογοτέχνης
Πολιτικός
Κρατικός λειτουργός,
επιθεωρητής Βιοµηχανίας
υπουργείου Βιοµηχανίας
Βιοµήχανος
Οικονοµολόγος, καθηγητής
Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής,
πολιτικός, διοικητής Α.Τ.Ε.
Γενικός διευθυντής Τ.Τ.Τ.,
διευθυντής Κεντρικού
Ταχυδροµείου Αθηνών
Ποιητής
Βιοµήχανοι, ευεργέτες
Πολιτικός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
953
Σινάνης ∆ηµήτριος
1933
898
Σίνας Γεώργιος Σ.3
1960
949
Σινιόσογλου Συµεών Α.
1906, 1922,
1963, 1965
899
Σίνος Αλέξανδρος Σ.
1946-9,
1952
2206
Σισιλιάνος ∆ηµήτριος
1961
1176
Σισίνης Γεώργιος Χ.,
Σισίνης Μιχαήλ Γ.,
Σισίνης Χρύσανθος Γ.
-
1502
Σισµάνης Περικλής Ν.
-
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Σηµείωµα,
απόκοµµα (σ. 3)
Εφηµερίδα
(σ. 6)
Απαγωγή της κόρης του,
βιβλιογραφική παραποµπή
Βιογραφικά στοιχεία
από τον Ι. Καιροφύλα
Επιστολή του Α. Σινιόσογλου προς τον
Κ. Καραθεοδωρή, Πανεπιστήµιο
Σµύρνης, νεκρολογίες - ψηφίσµατα για
τον Σ. Σινιόσογλου, οµιλία της Νίτας
Σινιόσογλου στα εγκαίνια Αστικού
Κέντρου ∆ραπετσώνας, νεκρολογία
Συµεωνάκη Εφέντη Σινιόσογλου κ.ά.
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 20)
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 14)
Αποκόµµατα
(σ. 6)
Έµπορος
Επιχειρηµατίας, ευεργέτης
Βιοµήχανος, πρόεδρος Σ.Ε.Β.
Βιογραφικά στοιχεία, ύδρευση &
άρδευση Αθηνών, νεκρολογία
Μηχανικός, καθηγητής Ε.Μ.Π.
Θέµατα απόδηµου ελληνισµού,
περιουσία των Κ. και Ε. Ζάππα
∆ιπλωµάτης, πρεσβευτής Η.Π.Α.
Έγγραφα (σ. 8)
Βιογραφικά στοιχεία
Αγωνιστές
Έγγραφο
(σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
Επιχειρηµατίες, ευεργέτες
51
Σισµανόγλου Ιωάννης,
Σισµανόγλου Κωνσταντίνος Ι.
1946, 1958
Έγγραφα, βιβλίο,
αποκόµµατα
(σ. 151)
Βιογραφικά στοιχεία, σκιαγραφία του
Κ. Σισµανόγλου από τη Βαρβάρα
Θεοδωροπούλου-Λιβαδά,
διαθήκη Κ. Σισµανόγλου,
υπεξαίρεση Σ. Παπαεµµανουήλ
2509
Σκαβέντζος Ηλίας
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1704
Σκαλιστήρης ∆ηµήτριος,
Σκαλιστήρης Γεώργιος
1965
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία,
ιπποσιδηρόδροµος
3
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Σύµβουλος Ελεγκτικού
Συνεδρίου
α. ∆ιευθυντής Ε.Μ.Π.
β. Ναυτικός, αγωνιστής
Για τη βιογραφία του Γ. Σίνα, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 458-467. Επίσης, βιογραφούνται ο επιχειρηµατίας Σίµων Γ. Σίνας (1753-1822) και ο ευεργέτης Σίµων Γ. Σίνας
(1810-1876), σσ. 454-458 & 467-484.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
Έγγραφα, βιβλίο,
αποκόµµατα
(σ. 115)
ΘΕΜΑΤΑ
Ναυτική Τράπεζα Ο Αρχάγγελος,
εξέλιξη ελληνικών ασφαλιστικών
εταιρειών, Η επί της Εµψυχώσεως της
Βιοµηχανίας Επιτροπή, α' Ελληνικός
Νηογνώµονας, α' Ελληνική
Ασφαλιστική Εταιρεία, επιστολή του
Σ. Μακρυµίχαλου προς
τον Σ. Βοβολίνη, επιστολή του
Ι. Σκαλτσούνη προς τον Α. Ραγκαβή
κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία οικογένειας
Σκαραµαγκά
Βιογραφικά στοιχεία, Κεντρική
Τράπεζα της Ελλάδος, Άτλας Α.Ε.
Νεκρολογία
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
996
Σκαλτσούνης Ιωάννης
1889, 1934,
1937, 1944,
1959-60
1129
Σκαραµαγκάς Ιωάννης Π.
1866-7
Έγγραφα (σ. 8)
984
Σκένδερ Λεωνίδας
1885
Έγγραφα (σ. 11)
1705
Σκενδέρης Κωνσταντίνος Χ.
1959
971
Σκέφερις Κωνσταντίνος
1946
2510
Σκιαδαρέσης Σοφοκλής
1883
1770
Σκιντζόπουλος Άγγελος Σ.
1920
Απόκοµµα (σ. 4)
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 5)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο,
περιοδική έκδοση
(σ. 58)
2511
Σκίπης Σωτήρης
1938
Έγγραφα (σ. 3)
Άρθρο για την ελληνική επιπλοποιία
Ποιητής, πεζογράφος,
ακαδηµαϊκός
2512
Σκλάβος Γεώργιος
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
Κληροδότηµα στο Νοσοκοµείο
Κυθήρων
Επιχειρηµατίας
∆ιώρυγα Κορίνθου
Βιογραφικά στοιχεία
Έκθεση γνωµοδότησης των Α. Γκίνη &
Π. Ζαλοκώστα για τα θειούχα
µεταλλεύµατα, περ. Αρχιµήδης
2513
Σκλαβούνος Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
900
Σκλαβούνος Κωνσταντίνος Γ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2514
Σκληρός Γεώργιος Ι.
1958
Απόκοµµα (σ.2)
Νεκρολογία
Νοµοµαθής, ασφαλιστής
Επιχειρηµατίας
Μεταλλειολόγος, µηχανικός
Αγωνιστής
Γενικός διευθυντής Εταιρείας
∆ιώρυγος Κορίνθου
Ιατρός
Χηµικός
Καθηγητής Περιγραφικής
Ανατοµικής Πανεπιστηµίου
Αθηνών, ακαδηµαϊκός
Καθηγητής Ξυλοµετρίας και
∆ασοµετρικής Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
∆ικηγόρος
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
2515
Σκόκος Κωνσταντίνος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2516
Σκοπετέας Σταύρος
1958
Απόκοµµα (σ. 1)
Νεκρολογία από τον Α. Τσέλαλη
Λόγιος, συγγραφέας, εκδότης
∆ιευθυντής Βιβλιοθήκης της
Βουλής
2517
Σκορδάκη (οικογένεια)
-
Έγγραφο
(σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
979
Σκόρδας Νικόλαος
-
Έγγραφο (σ. 2)
Εισαγωγές µηχανών National από
τον Ν. Σκόρδα
Εισαγωγέας
995
Σκόρδης Λ.
-
Βιογραφικά στοιχεία
Χρηµατιστής
2518
Σκόρδος Μάρκος
1958
901
Σκουζές (οικογένεια)4
1829, 1906,
1911, 1959
902
Σκουλούδης Στέφανος Ι.
1887, 1890,
1954, 19589, 1961
988
Σκούρας Πάνος
1951-2,
1956
903
Σκούρας Σπύρος
1960, 1962
4
Έγγραφο
(σ. 1)
Αποκόµµατα
(σ. 4)
Άρθρο για τα ξενοδοχεία του Μ.
Σκόρδου και του Ι. Τσούνη στο Κάιρο
Υπόµνηµα των Π. Σουζέ, Π. Κουτριάρη
και Ε. Σταθούλα για την κατηγορία
Έγγραφα (λυτά
κακοδιαχείρισης των προσόδων της
και σταχωµένα),
Μονής Οσίου Λουκά Λιβαδειάς,
αποκόµµατα,
βιογραφικά στοιχεία, ∆ιεθνής Έκθεση
φυλλάδιο (σ. 132) Ζαππείου, εµπορική αλληλογραφία του
Γ. Π. Σκουζέ, νεκρολογίες
Ελένης Γ. Σκουζέ κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία, Κρητική
Επανάσταση, µελέτη του Σ.
Μακρυµίχαλου σχετικά µε το σπίτι του
Έγγραφα,
Σ. Σκουλούδη στην Αθήνα, επιστολές
φυλλάδια (σ. 298)
του Σ. Μακρυµίχαλου προς
τον Σ. Βοβολίνη, δράση του ελληνικού
τεκτονισµού στην Τουρκία κ.ά.
Αποκόµµατα
Πεπραγµένα Συνδέσµου Βιοµηχάνων
(σ. 8)
Πατρών, λιµάνι Πάτρας
Έγγραφο,
αποκόµµατα
Βιογραφικά στοιχεία
(σ. 5)
Για τη βιογραφία µελών της οικογένειας Σκουζέ, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 344-359.
Ξενοδόχος, εφευρέτης
Πολιτικός, τραπεζίτης
Πρόεδρος Συνδέσµου
Βιοµηχάνων Πατρών
Επιχειρηµατίας κινηµατογράφου
(Η.Π.Α.), παραγωγός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1963
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 8)
Βιογραφικά στοιχεία, επιστολή
του Π. ∆ρόσου για την ακριβή
ηµεροµηνία θανάτου του Ν. Σκουφά
Έµπορος, φιλικός
904
Σκουφάς Νικόλαος
1298
Σκούφος βλ. και
Μαυροµµάτης Ιωάννης Γ.
1298
Σκούφος Γεώργιος
1866, 1964
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία, άρθρο του Κ. Π.
Ψαλτήρα για το πρώτο ταχυδροµείο
Αγωνιστής, πολιτικός
2519
Σκούφος Θεόδωρος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Γεωλόγος, παλαιοντολόγος,
καθηγητής Ε.Μ.Π., πολιτικός
1865, 1960
Έγγραφα, έντυπο
(σ. 20)
Βιογραφικά στοιχεία οικογένειας,
µελέτη του Γ. Ε. Χατζηµανωλάκη για
πειραϊκές φυσιογνωµίες
1962-3,
1966
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 13)
Βιογραφικά στοιχεία, αριθµός
βουλευτών, φιλέλληνες επιστήµονες,
Επιχειρηµατίας, αρχαιολόγος
ευρήµατα στις Μυκήνες και στην Τροία,
σκιαγραφία από τον Α. Καραντώνη
1871
Έγγραφα (σ. 12)
Βιογραφικά στοιχεία, Αστεροσκοπείο
Αθηνών
Αστρονόµος, διευθυντής
Αστεροσκοπείου Αθηνών
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Έµπορος
1300
1300
905
1376
906
Σκυλίτσης (οικογένεια)
Σκυλίτσης (οικογένεια) βλ. και
Οµηρίδης-Σκυλίτζ(σ)ης Πέτρος
Κ.
Σλήµαν Ερρίκος (Schliemann
Heinrich)
Σµιτ Ιωάννης Φρειδερίκος
Ιούλιος (Schmidt Johann
Friedrich Julius)
Σµολένιτς (ή Σµολένσκη)
Σίµων
1897
Σµολένσκης Κωνσταντίνος
1905
Απόκοµµα (σ. 4)
907
Σµπαρούνης Αθανάσιος Ι.
1941,
1945-6
Έγγραφα, έντυπο
(σ. 154)
Αναγγελία κηδείας της κόρης
του Κ. Σµολένσκη
Βιογραφικά στοιχεία, ∆ιάσκεψη
Παρισίων για Επανορθώσεις, ελληνική
οικονοµική κατάσταση, εκθέσεις
Α. Σµπαρούνη, επιστολή του
Κ. Βαρβαρέσου προς
τον Ι. Σοφιανόπουλο κ.ά.
Στρατιωτικός, πολιτικός
Οικονοµολόγος, πολιτικός
ΦΑΚ.
908
ΟΝΟΜΑ
Σµπαρούνης Κωνσταντίνος
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Υπάλληλος ναυτιλιακών
επιχειρήσεων, ανώτερος
υπάλληλος υπουργείου
Οικονοµικών
Αλληλογραφία της Μαρίας Σνωκ και
των Σ. Βοβολίνη & Π. Τσιµπιδάρου,
νεκρολογία Κ. Σνωκ, Μακεδονία Θράκη, περ. Σερραϊκά Γράµµατα &
περ. Ελληνίδων Βορείου Ελλάδος
α. Εκδότης, δηµοσιογράφος,
νοµάρχης
β. Συγγραφέας
Νεκρολογία
Συνεργάτης Σταθµού
Κοινωνικών Βοηθειών
Βιογραφικά στοιχεία, εκθέσεις
πεπραγµένων ∆.Ε.Η.
Πολιτικός, πρόεδρος
Συµβουλίου Επικρατείας
Ποιητής
Έγγραφο,
αποκόµµατα
(σ. 7)
Έγγραφο (σ. 2)
Νεκρολογία
Μηχανικός εξοπλισµός δηµόσιων
υπηρεσιών, γραφοµηχανές, σύστηµα
Στατιστικής Υπηρεσίας, οργάνωση
µεταλλείων, ανάλυση του όρου
«βιοµηχανία», βιβλιογραφικές
παραποµπές κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία, εκδηλώσεις
Ελληνοαµερικανικού Επιµορφωτικού
Ινστιτούτου, διάλεξη για τη Σµύρνη
Βιογραφικά στοιχεία
1796
Σνωκ Κωνσταντίνος,
Σνωκ Μαρία
1942, 1951,
1957-62
Έγγραφα,
εφηµερίδα,
περιοδικές
εκδόσεις, βιβλίο
(σ. 349)
2633
Σοκοπούλου Λία
1957
Απόκοµµα (σ. 1)
909
Σολιώτης Σωτήριος Ν.
1955-9
1716
Σολοµός ∆ιονύσιος Ν.
1857
976,
1690
Σολοµός Παναγής ∆.,
Σολοµός Ιωάννης,
Σολοµός Νικόλαος
1940, 1945,
1959
910
Σολοµωνίδης Σωκράτης,
Σολωµονίδης Χρήστος Σ.
1962-3
911
Σορδίνας (οικογένεια)
-
912
Σούλης Αναστάσιος Γ.,
Σούλης Γεώργιος Α.
1957
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία
Γ. Σούλη
2520
Σουλιώτης Αθανάσιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
2493
Σουλιώτης Κωνσταντίνος
1960
Απόκοµµα (σ. 2)
986
Σουλόπουλος Αναστάσιος Ι.,
Σουλόπουλος Παναγιώτης Ι.
1938
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Άρθρο για τον Ελληνικό Ταπητουργικό
Οργανισµό
Εµπορορρραπτικός Οίκος αδελφών
Σουλόπουλου
Έγγραφο,
αποκόµµατα
(σ. 19)
Έγγραφο (σ. 1)
Σηµείωµα,
αποκόµµατα
(σ. 33)
α. Επιχειρηµατίας
β. Μεταλλειολόγος, µηχανικός
γ. Μηχανικός
α. ∆ηµοσιογράφος, εκδότης
β. ∆ικηγόρος, πολιτικός
Έµποροι, λόγιοι
α. Καθηγητής Υδραυλικής
Ε.Μ.Π.
β. Πολιτικός µηχανικός
Στρατιωτικός
Πρόεδρος του Ελληνικού
Ταπητουργικού Οργανισµού
Έµποροι, ράπτες
ΦΑΚ.
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
Σουραπάς Ιωάννης
1938, 1942
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 4)
2207
Σουρής Γεώργιος
1901, 1909,
1911,
1961-2
Αποκόµµατα,
έγγραφα (σ. 29)
1713
Σουρµελής Νικόλαος ∆.,
Σουρµελής ∆ανιήλ,
Σουρµελή Ασπασία
1857, 1859,
1961
Έγγραφα,
απόκοµµα (σ. 13)
1000
Σουρρής Πέτρος Γ.
-
Βιβλίο
(σ. 64)
913
Σούτσος (οικογένεια)
1853-4,
1858-9,
1862, 1865,
1876,
1879-80,
1886, 1888,
1899,
1962-4
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα (σ.
168)
914
Σοφιανόπουλος Αθανάσιος Ι.
Σοφιανόπουλος Αριστοτέλης
Σ.,
Σοφιανόπουλος Σωτήριος Σ.,
Σοφιανόπουλος Λεωνίδας Σ.,
βλ. και Οικονοµίδης
(οικογένεια)
-
Έγγραφο (σ. 1)
1957-8
Έγγραφα, έντυπο,
αποκόµµατα
(σ. 62)
Βιογραφικά στοιχεία, ίδρυση - πορεία
της Χρωπεί Α.Ε., ερωτηµατολόγιο
του Κ. Βοβολίνη προς
τον Τ. Νεόκοσµο, ραδιοφωνικές οµιλίες
Τ. Νεόκοσµου κ.ά.
Βιοµήχανοι
Σοφιανόπουλος Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Καθηγητής Βιοµηχανικής
Χηµείας Ε.Μ.Π.
989
729,
32
915
5
ΟΝΟΜΑ
Ο Π. Ι. Χαλµούκος ήταν εγγονός του Γεωργίου Σουρή.
ΘΕΜΑΤΑ
Ελληνική Βιοµηχανία Γάλακτος
ΕΒΓΑ Α.Ε.,
υπόθεση νοθείας γάλακτος
Βιογραφικά στοιχεία από
τον Χ. Αγγελοµάτη,
επιστολή του Π. Χαλµούκου,5
αναφορές ξένου Τύπου
στον ποιητή Γ. Σουρή
Εκπαιδευτήριο ∆ανιήλ & Ασπασίας
Σουρµελή, Παρθεναγωγείο
Κ. Σουρµελή, ναυµαχία «Ενώσεως»
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βιοµήχανος
Σατιρικός ποιητής, εκδότης της
εφ. Ρωµηός
α. Πλοίαρχος
β. - γ. Ιδρυτές εκπαιδευτηρίου
Πρακτική ελαιουργία
Γεωπόνος
Βιογραφικά στοιχεία, σχεδιάγραµµα
γενεαλογικού δένδρου οικογένειας
Σούτσου, Φιλοσοφικό ∆ιαγώνισµα
Γ. Κ. Σούτσου,
σηµειώσεις Ι. Ευταξία για κανόνα &
εξαίρεση στη νοµοθεσία,
Πάνθεον Ελλήνων Ποιητών, απογραφή
Αθηνών, άρθρο του Σ. Μελά
για το Τατόι κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
6
916
Σοφιανόπουλος Ιωάννης Α.
1950-1,
1962
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 25)
Νεκρολογία, άρθρο του Γ. Φτέρη ,
βιογραφικά στοιχεία, επίσκεψη
Ι. Σοφιανόπουλου στο Λονδίνο,
συγκέντρωση
της Union of Democratic Control
1282
Σοφιανός Μιχαήλ
1888
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2521
Σοφοκλής Ευαγγελινός
Αποστολίδης
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
917
Σοφούλης Θεµιστοκλής Π.,
Σοφούλης Εµµανουήλ Κ.
1948, 1964,
1967
Έγγραφα,
αποκόµµατα (σ.
14)
Βιογραφικά στοιχεία, κυπριακό ζήτηµα
1458
Σπαθάρης Ανδρέας
1901
Έγγραφο (σ. 2)
Νεκρολογία
1823
Σπανδωνής Νικόλαος Ι.
1963
1401
Σπανίδης Αθανάσιος Γ.
1957-9,
1961
Απόκοµµα (σ. 2)
Περιοδικό,
φυλλάδια,
αποκόµµατα (σ.
119)
1218
Σπάρταλης Γρηγόριος
1958
Απόκοµµα (σ. 4)
918
Σπέντζας (οικογένεια)
-
Έγγραφα (σ. 2)
2208
Σπεράντζας Θεοδόσιος
1962
Φυλλάδιο (σ. 22)
919
Σπεράντζας Νικόλαος Ι.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Σκιαγραφία από τον Γ. Φτέρη
Ελληνικό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών
«∆ηµόκριτος», εξωτερική πολιτική,
στρατηγική Ν.Α.Τ.Ο., ατοµική ενέργεια
στη βιοµηχανία
Επενδύσεις της Commercial State Bank
& Trust Co σε ελληνικές επιχειρήσεις &
έργα
Βιογραφικά στοιχεία
∆ιάλεξη για την ορθοδοξία και τον
ελληνισµό
Βιογραφικά στοιχεία
2209
Σπεράντσας Στέλιος Γ.
1962
Απόκοµµα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
920
Σπετσερόπουλος Γεώργιος Π.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
6
Ψευδώνυµο του δηµοσιογράφου Γ. Τσιµπιδάρου.
∆ικηγόρος, πολιτικός
Καθηγητής Στρατιωτικής
Σχολής των Ευελπίδων
Λόγιος, λεξικογράφος,
καθηγητής Πανεπιστηµίου
Χάρβαρντ
α. Αρχαιολόγος, πολιτικός
β. ∆ικηγόρος, πολιτικός
Φυσικοµαθηµατικός, καθηγητής
Μεγάλης του Γένους Σχολής
∆ηµοσιογράφος, λογοτέχνης
Ναύαρχος, πρόεδρος Ελληνικής
Επιτροπής Ατοµικής Ενεργείας
Τραπεζίτης
Φιλόλογος, εκδότης
εφ. Ελεύθερος Λόγος
Βιολόγος
Καθηγητής Οδοντικής,
λογοτέχνης
Έµπορος, ευεργέτης
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
2522
Σπηλιάδης Νικόλαος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Ν. και Π. Σπηλιάδη
Αγωνιστής, πολιτικός,
συγγραφέας
921
Σπηλιόπουλος Κυριάκος
1963
Βιογραφικά στοιχεία, Ο.Β.Α. βιοµηχανική ανάπτυξη
Καθηγητής Εµπορικού ∆ικαίου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
2523
Σπηλιωτάκης Ιωάννης
-
Νοµικός, πολιτικός
1297
Σπηλιωτάκης Σπυρίδων Α.
2494
923
Σπηλιώτης Παναγιώτης
Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος.
Σπηλιωτόπουλος Νικόλαος,
Σπηλιωτόπουλος Σπυρίδων,
Σπηλιωτόπουλος Γεώργιος
922
Έγγραφο,
περιοδική έκδοση
(σ. 29)
Έγγραφο (σ. 1)
1859,
1865-6
Έγγραφα
(λυτά και
σταχωµένα)
(σ. 70)
1959
-
Απόκοµµα (σ. 2)
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, Ολύµπια,
γεωργικά εργαλεία, πόρισµα της
Επιτροπής επί της Εµψυχώσεως της
Εθνικής Βιοµηχανίας, αγωγή του
∆. Σπηλιωτάκη κατά του Σ. Βουλίκη
Νεκρολογία
Βιογραφικά στοιχεία
-
Έγγραφα (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία
Εµφυλιοπολεµικά, ανάγκες στρατού,
αναφορές Γ.Ε.Σ. προς τα υπουργεία
Εξωτερικών και Στρατιωτικών, έκθεση
του Π. Σπηλιωτόπουλου, δελτία
πληροφοριών Γ.Ε.Σ.
Αποτελέσµατα ψυχοτεχνικής
Άρθρο για την κατασκευή θειούχων
εναυσµάτων, γνωµοδότηση για το νόµο
ΑΡΖΗ΄ περί πυρείων
1780
Σπηλιωτόπουλος Παναγιώτης
1947
Έγγραφα (σ. 29)
974
Σπητέρης Αντώνιος Π.
1940
Απόκοµµα (σ. 6)
2488
Σπίρτα
1857, 1895
Έγγραφα (σ. 7)
2524
Σπόνεκ Γουλιέλµος Κάρολος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, προτάσεις
Α. Σπουργίτη & Ι. Παπαστράτου για
την ελληνική οικονοµία
Ίδρυση - πορεία Εθνικής Βιοµηχανικής
Εταιρείας Παλλάς - Αθηνά Α.Ε.
924
Σπουργίτης Αναστάσιος Ν.
1927, 1934
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 12)
994
Σπυράκης Ανδρέας Μ.
-
Έγγραφο (σ. 3)
Πρόεδρος Επιτροπής επί της
εµψυχώσεως της Εθνικής
Βιοµηχανίας
Νοµικός, πολιτικός
Ζωγράφος, διακοσµητής
α.-β. Έµποροι, αγωνιστές
γ. Υποστράτηγος, γεωφυσικός
Αρχηγός Γ.Ε.Σ.
Οικονοµολόγος
Πολιτικός, οικονοµολόγος,
σύµβουλος Γεωργίου Α΄
Οικονοµολόγος, καθηγητής
Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Βιοµήχανος
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
925
Σπυρίδης Κωνσταντίνος
1915, 1920,
1929
Βιογραφικά στοιχεία, σύσταση
προτύπων αγροκτηµάτων, νοµοσχέδιο
"περί µέτρων & σταθµών", Α.Τ.Ε.
Νοµικός, πολιτικός
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Αρθρογράφος
1885
Έγγραφα, έντυπο,
αποκόµµατα
(σ. 54)
Σηµειώµατα
(σ. 2)
Έγγραφο (σ. 5)
985
Σπυρίδης Σ. ∆.
-
1451
Σπυριδιών
Σκιαγραφία
Σπυρίδωνος Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Βιοτέχνης, αγωνιστής
Αντιστράτηγος, πολιτικός,
γενικός διευθυντής Σ.Ε.Κ.
926
2210
Σπυροµήλιος Πύρρος
1961
928
927
Σπυρόπουλος Γεώργιος ∆.
Σπυρόπουλος Γεώργιος Θ.
-
Απόκοµµα
(σ. 2)
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο (σ. 1)
1883
Σπυρόπουλος Ιωάννης
1945
Έγγραφα (σ. 11)
2525
Σπύρου Αριστοκλής βλ.
Αθηναγόρας
Σταγειρίτης Αθανάσιος
-
2211
Στάης Ιωάννης Β.
929
Νεκρολογία
Πλοίαρχος
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Πολεµικές επανορθώσεις, βουλγαρική
µειονότητα, συµµετοχή Ελλάδας στις
Επιτροπές ∆ούναβη, ελληνική αλιεία
στην Κυρηναϊκή Θάλασσα, υπόµνηµα
και επιστολή του Ι. Σπυρόπουλου προς
το υπουργείο Εξωτερικών
Σύµβουλος Επικρατείας
Σύµβουλος Επικρατείας
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1961
Αποκόµµατα
(σ. 6)
Νεκρολογίες
Λόγιος, συγγραφέας
∆ικηγόρος, δηµοτικός
σύµβουλος Πειραιά,
αντιπρόεδρος Ολυµπιακού
Στάης Σπυρίδων
1895
Έγγραφα, βιβλίο
(σ. 48)
2212
Σταθάκη (αδελφοί)
1960
Απόκοµµα (σ. 2)
1737
Σταθάκης Ελευθέριος
1958
1721
Σταθάτος Αντώνιος
1856, 1965
Βιβλίο (σ. 86)
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 9)
1955
Σκιαγραφία της πολιτικής δράσης του
από τον Π. Σουρή, βιογραφικά στοιχεία
Ναυπήγηση αλιευτικού αδελφών
Σταθάκη στα ναυπηγεία Αναστασιάδη Τσορτανίδη
Τυποποίηση στις δοµικές κατασκευές
Ελληνικό Εµπορικό Ναυτικό στον
Ίστρο, δωρεά της Ελένης Σταθάτου
Ακαδηµαϊκός, καθηγητής
∆ιεθνούς ∆ικαίου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
Πολιτικός
Εφοπλιστές
Νοµοµηχανικός
Νοµικός, στρατιωτικός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
930
Σταθόπουλος Θεόδωρος Γ.
-
Έγγραφα (σ. 9)
Βιογραφικά στοιχεία, φαρµακευτική
βιοµηχανία
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
1885
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Έµποροι, φιλικοί, αγωνιστές
1959
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
Ευρωπαϊκή συνείδηση, τουριστικό
ενδιαφέρον της Αυστρίας για την
Ελλάδα
Υπόθεση κληρονοµιάς
Βιογραφικά στοιχεία
Νεκρολογία
Κοµµωτής, ενδυµατολόγος
2491
Στάικος Άγγελος Α.,
Στάικος Παναγιώτης
Στακιάς Γεώργιος
980
Στάλιος Ζαφείριος
1959
Αποκόµµατα
(σ. 6)
2213
2526
1457
Σταµατάκης ∆ηµήτριος
Σταµάτης Ευάγγελος
Σταµατιάδης Επαµεινώνδας Ι.
1962
1901
Απόκοµµα (σ. 2)
Έγγραφα (σ. 4)
Έγγραφο (σ. 2)
2527
Σταµατιάδης Πλάτων
1958
Έγγραφο (σ. 1)
2528
Σταµατιάδης Σ. βλ.
Γιαννίδης Ελισαίος
Σταµατόπουλος Ιωάννης
-
1530
Σταµατόπουλος Νικόλαος
1885
992
Σταµατούλης Ιωάννης
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφο
(σ. 1)
Σηµείωµα (σ. 1)
991
Στάµου Ιωάννης
1938
Έγγραφα (σ. 4)
1529
1999
931
Στάµου Κωνσταντίνος Ε.
1962
932
2214
Σταµούλης Κωνσταντίνος
Σταµούλης Μιλτιάδης Α.
1962
933
Σταµπολής Γεώργιος Κ.
1954
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 8)
Έγγραφο (σ. 1)
Απόκοµµα (σ. 2)
Έγγραφο,
αποκόµµατα,
φυλλάδια (σ. 50)
Πρόγραµµα διάλεξης
του Π. Σταµατιάδη στο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.
Εµπορικός ακόλουθος
Επιχειρηµατίας
Φυσικοµαθηµατικός
Συγγραφέας, βιογράφος
∆ικηγόρος, καθηγητής
Κοινωνιολογίας Σχολής
Ευελπίδων
Βιογραφικά στοιχεία
Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Βιογραφικά στοιχεία
Έµπορος, αγωνιστής
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Ελληνική βυρσοδεψία, βιβλιογραφικές
παραποµπές
∆ενδροκόµος
Βιογραφικά στοιχεία, αναγγελία
θανάτου - ψηφίσµατα
Βιογραφικά στοιχεία
Νεκρολογία
Βιογραφικά στοιχεία, αρθρογραφία του
Ν. Σταµπολή το ακτοπλοϊκό πρόβληµα,
µελέτες του Γ. Σταµπολή για τον
Οδυσσέα Ανδρούτσο, τον Γεωργάκη
Ολύµπιο και την ελληνική φύση
Βυρσοδέψης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
∆ικηγόρος, πολιτικός
Επιχειρηµατίας, πολιτικός
Λογοτέχνης, κρατικός
λειτουργός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
2529
Στασινόπουλος Κωνσταντίνος
-
Έγγραφο (σ. 1)
2215
Στασινόπουλος Μ.
1960
Απόκοµµα (σ. 2)
2530
Στασινόπουλος Μιχαήλ
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
990
Σταυριανός ∆ηµήτριος Α.
-
Βιβλιογραφικές παραποµπές
983
Σταυρίδης Τζων Σ. (σερ)
1938, 1953
Ιστορία Ιονικής Τράπεζας
Πρόεδρος Ιονικής Τράπεζας
2532
Σταυρόπουλος Αριστείδης
-
Βιογραφικά στοιχεία
Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
2531
Σταυρόπουλος Βασίλειος
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Έγγραφα, βιβλίο
(σ. 66)
Έγγραφο
(σ. 1)
Έγγραφο
(σ. 1)
∆ηµοσιολόγος, λογοτέχνης,
καθηγητής Παντείου Σχολής
Σιδηροβιοµήχανος
Βιογραφικά στοιχεία
Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
934
Σταυρόπουλος Σταύρος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
-3
Σταύρος Γεώργιος Ι.7
-
-
-
1163
Στέβενσον
-
1799
Στεργιάδης Αριστείδης
1921, 1929
972
Στεργίου (;)
2533
981
7
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία
των Κ. και Ε. Στασινόπουλου
Προµήθεια λυοµένων κατοικιών από
την Εταιρεία Στασινόπουλου
στην Περσία
∆ικηγόρος, νοµάρχης,
συγγραφέας
Βιοµήχανος
Καθηγητής Ανωτέρας Σχολής
Βιοµηχανικών Σπουδών
Έµπορος, πολιτικός,
οικονοµολόγος,
πρώτος διοικητής Ε.Τ.Ε.
Σηµειώµατα
(σ. 2)
Έγγραφα,
εφηµερίδα (σ. 18)
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Γεωπόνος
Ύπατη Αρµοστεία Σµύρνης,
Πανεπιστήµιο Σµύρνης
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Βιβλιογραφική παραποµπή
Στεφανίδης Βασίλειος
1958
Απόκοµµα (σ. 2)
Νεκρολογία
Νοµικός, πολιτικός, ύπατος
αρµοστής Σµύρνης
Επιθεωρητής Βιοµηχανίας
Μακεδονίας - Θράκης
Θεολόγος, κληρικός, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Στεφανίδης Βασίλειος,
Στεφανίδης Στέφος Β.,
Στεφανίδης Κωνσταντίνος Β.
-
Έγγραφα (σ. 2)
Βιογραφικά στοιχεία
Για τη βιογραφία του Γ. Σταύρου, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 36-46.
Αλευροβιοµήχανοι
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
Έγγραφα, έντυπα,
αποκόµµατα
(σ. 206)
935
Στεφανίδης ∆ηµοσθένης Σ.
1945-6,
1962-3
982
Στεφανίδης Μάνος
-
936
Στεφανίδης Μιχαήλ Ν.
1957
1200
Στεφανόπολη Ιωαννέτα
1890
Σηµείωµα (σ. 1)
Έγγραφο,
αποκόµµατα
(σ. 10)
Έγγραφο (σ. 4)
938
Στεφανόπουλος Ορέστης
-
Έγγραφο (σ. 1)
937
Στεφανόπουλος Στέφανος Χ.,
Στεφανόπουλος Βασίλειος Θ.
1936,
1947-51,
1957, 1964
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 84)
2534
Στεφανόπουλος-Βρεττός
Στέφανος
-
Έγγραφο (σ. 1)
939
Στέφανος Κλέων, Στέφανος
Κυπάρισσος
1901, 1917,
1927
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 9)
ΘΕΜΑΤΑ
Βιογραφικά στοιχεία, δηµοσιεύσεις
του πολιτικού Μιχαήλ Στεφανίδη για
την αντεργατική πολιτική της Ε.Ρ.Ε.,
το εκλογικό πραξικόπηµα της 29ης
Οκτωβρίου 1961 και τις λαϊκές
ελευθερίες, αρθρογραφία
του ∆. Στεφανίδη για την Κοινή
Ευρωπαϊκή Αγορά, τη µεταπολεµική
ελληνική οικονοµία και το ρόλο
των ξένων κεφαλαίων
Βιβλιογραφική παραποµπή
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογίες
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Οικονοµολόγος, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Τραπεζικός υπάλληλος
Φυσικός, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών,
ακαδηµαϊκός
Λόγια, δηµοσιογράφος
Καθηγητής Γεωργικής
Τεχνολογίας Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης
Βιογραφικά στοιχεία, επιστολή του Σ.
Στεφανόπουλου προς τον ∆. Μάξιµο,
δαπάνες υπουργείου Εξωτερικών,
αναδιοργάνωση αλιείας, εισηγητική
α. Οικονοµολόγος, πολιτικός
έκθεση περί ιδρύσεως & επεκτάσεως
β. Πολιτικός, δικηγόρος
βιοµηχανιών, ρύθµιση των αγροτικών
χρεών, δήλωση περιουσιακών στοιχείων
του Σ. Στεφανόπουλου, νεκρολογίες του
Β. Στεφανόπουλου κ.ά.
Πρόεδρος Γενικής
Βιογραφικά στοιχεία
Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών
και Βιοτεχνών και Ε.Β.Ε.
Βιογραφικά στοιχεία, έκθεση
α. Ανθρωπολόγος
πεπραγµένων Ελληνικής Βιοτεχνικής
β. Μαθηµατικός, καθηγητής
Εταιρείας, νεκρολογίες
Πανεπιστηµίου Αθηνών
ΦΑΚ.
1193
ΟΝΟΜΑ
Στεφάνου Αναστάσιος
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
1958
Έγγραφο,
απόκοµµα
(σ. 4)
Βιογραφικά στοιχεία, Πανελλήνιος
Οµοσπονδία Συνδέσµων ∆ασοπόνων
Πρόεδρος Πανελληνίου
Οµοσπονδίας Γεωπόνων
1403
Στεφάνου Παναγιώτης,
Στεφάνου ∆ιονύσιος Π.,
Στεφάνου Ιωάννης ∆.
1902, 1951,
1955, 1968
Έγγραφα, έντυπα
(σ. 137)
2535
Στογιάννης Ιωάννης
1938
Έγγραφα (σ. 4)
999
Στουπάθης Πάνος
1953
Έντυπο (σ. 12)
940
Στουπάθης Αναστάσιος Ν.
1948, 1953
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 8)
941
Στουρνάρας Νικόλαος ∆.
1853, 1871,
1958,
1960
Έγγραφα,
απόκοµµα
(σ. 37)
1356
Στούρτζας Μιχαήλ
1867, 1870
Έγγραφα (σ. 9)
2217
Στρατήγης Γεώργιος
1960
2536
Στρατήγης Σωτήριος
1938
997
Στρατηγός Εµµανουήλ
-
1482
Στράτος Ανδρέας Ν.,
Στράτος Νικόλαος Α.
-
2537
Στράτος Γεώργιος Κ.
-
Απόκοµµα
(σ. 2)
Έγγραφο
(σ. 1)
Έγγραφο
(σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία,
ευθύνες πολέµου, η στάση
των Αραβικών Κρατών έναντι
της εκλογής της Ελλάδας
στο Συµβούλιο Ασφαλείας,
επιστολή του Ι. Στεφάνου
προς τον Σ. Βοβολίνη κ.ά.
Άρθρο για τη ∆.Ε.Ε.Π. και την ελληνική
βιοµηχανία
∆ίκτυο αποχέτευσης Αθήνας, Πειραιά &
των πέριξ δήµων & κοινοτήτων
Βιογραφικά στοιχεία, κρατικοποίηση
εταιρειών κοινής ωφελείας, νεκρολογίες
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογία από
τον Κ. Ν. ∆όσιο,
σκιαγραφία από τον Ι. Καιροφύλλα,
ιστορία του Ε.Μ.Π.
Βιογραφικά στοιχεία, εγκαίνια ναού
Στούρτζα
α. Αγωνιστής
β. Πολιτικός, νοµικός
σύµβουλος Ε.Τ.Ε.
γ. ∆ιπλωµάτης
∆ηµοσιογράφος
Πολιτικός µηχανικός
Χρηµατιστής
Ευεργέτης, επιχειρηµατίας
Ηγεµόνας Μολδαβίας
Σκιαγραφία από τον Μ. Ρούνη
Ποιητής
Άρθρο για τη ∆.Ε.Ε.Π.
∆ήµαρχος Πειραιώς
Βιογραφικά στοιχεία
Χρηµατιστής
Έγγραφα (σ. 3)
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικοί
Έγγραφο
(σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
Πολιτικός
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
987
Στράτος Σταµούλης Θ.,
Στράτος Χριστόφορος Σ.
1955-7,
1959-61,
1963
1207
Στρατούλης Γεώργιος
1908
ΕΙ∆ΟΣ
Έγγραφα, έντυπα,
περιοδικές
εκδόσεις,
αποκόµµατα
(σ. 258)
Έγγραφο (σ. 1)
ΘΕΜΑΤΑ
∆ηµοσιεύσεις του Χ. Στράτου για
την οικονοµία & το κράτος και
τον ελεύθερο άνθρωπο & τον 20ό
αιώνα, Πειραϊκή - Πατραϊκή, ίδρυση δράση ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., Ε.Ε.Σ., εισήγηση
του Χ. Στράτου στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη
της Οικονοµικής και Βιοµηχανικής
Συµβουλευτικής Επιτροπής (BIAC)
του Ο.Ο.Σ.Α.
Τελετή για Αντιπροσώπους Ένωσης
Εµπόρων & Βιοµηχάνων Βερολίνου
7
Στρέιτ Στέφανος Ι.,
Στρέιτ Γεώργιος Σ.8
1928
Εφηµερίδα (σ. 8)
Εγκαίνια εκλογικού κέντρου στον
Πειραιά
2538
Στρεφτάρης Κωνσταντίνος Γ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
2539
Στρίγκος Γεώργιος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
-20
Στρίγκος Γεώργιος Κ.9
-
-
-
1550
Στρούµπος ∆ηµήτριος Ι.
1859, 1891
Έγγραφα (σ. 4)
977
Στυλιανίδης Κλεώνυµος Ι.10
1959
Φυλλάδιο,
Έγγραφο (σ. 18)
942
Στυλιανίδης Στυλιανός
-
Έγγραφο (σ. 1)
8
Βιογραφικά στοιχεία ∆. και Ν.
Στρούµπου, Ολύµπια
Μελέτη του Κ. Στυλιανίδη για το
ενεργειακό πρόβληµα της Ελλάδας και
επιστολή του προς τον Κ. Βοβολίνη
Βιογραφικά στοιχεία
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Βιοµήχανοι
Πρόεδρος Ε.Σ.Α.
α. Οικονοµολόγος, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών,
διοικητής Ε.Τ.Ε, πολιτικός
β. Πολιτικός, καθηγητής
∆ιεθνούς ∆ικαίου
Πανεπιστηµίου Αθηνών,
ακαδηµαϊκός
∆ιευθυντής Τελωνείων
Μηχανολόγος, καθηγητής
Ε.Μ.Π.
Έµπορος, βιοµήχανος,
τραπεζίτης, πολιτικός
Φυσικός, καθηγητής
Πανεπιστηµίου Αθηνών
Πολιτικός µηχανικός,
βιοµήχανος
Μηχανικός, πολιτικός
Ο Κ. Βοβολίνης είχε βιογραφήσει τον τραπεζίτη Στέφανο Στρέιτ (για τη βιογραφία του, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 423-442) και συγκέντρωνε στοιχεία για τον γιο του,
Γεώργιο Στρέιτ.
9
Για τη βιογραφία του Γ. Στρίγκου, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 385-392.
10
Για τη βιογραφία του Κ. Στυλιανίδη, βλ. Μ.Ε.Β.Λ., τόµ. Α΄, σσ. 179-185.
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
975
Στυλιανού (αδελφοί)
Στυµφαλιάδης Αθανάσιος,
Στυµφαλιάδης Αριστείδης
-
Σηµείωµα (σ. 1)
Σηµειώµατα
(σ. 6)
Βιβλιογραφική παραποµπή
Βιοµήχανοι
α. Αρχιµηχανικός Σ.Ε.Κ.
β. ∆ιευθυντής Τ.Ε.
956
-
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 34)
Έγγραφο (σ. 1)
Αποκόµµατα
(σ. 8)
Απόκοµµα (σ. 4)
Απόκοµµα (σ. 2)
Απόκοµµα (σ. 2)
Έγγραφο,
αποκόµµατα
(σ. 5)
Έγγραφο (σ. 2)
Βιβλίο (σ. 224)
943
Συγγρός Ανδρέας
1873, 18991901, 1905,
1965
1358
Συµβουλίδης Γεώργιος
1866
1132
Συµεώνογλου Αλέξανδρος Κ.
1957
1695
2540
2218
Συναδινός Θεόδωρος Ν.
Συνάπης Χρήστος
Συνοδινός ∆ηµήτριος Γ.
1959
1958
1968
1444
Συνοδινός Ελευθέριος
1959
1745
1575
Συνοδινός Κωνσταντίνος
Συνοδινός Παναγιώτης Σ.
1894
1876
998
Συρεγγέλας Γεώργιος Χ.,
Συρεγγέλας Χαράλαµπος Γ.,
Συρεγγέλας ∆ηµήτριος Γ.
1958, 1967
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 27)
1445
Συριώτης Μιχαήλ Α.
1959, 1963
944
Σφαέλλος Κωνσταντίνος,
Σφαέλλος Γεώργιος Κ.,
Σφαέλλος ∆ηµήτριος Κ.
1943, 1947,
1949
Βιβλιογραφικές παραποµπές
Βιογραφικά στοιχεία, διαθήκη
Α. Συγγρού, ∆ηµοτικό Θέατρο,
Ανάβρυτα, Νοσοκοµείο Συγγρού,
διώρυγα Κορίνθου, ιστόρηµα για
το σιδηρόδροµο Πελοποννήσου, δωρεά
κτηρίου για το Γενικό Προξενείο
Θεσσαλονίκης, δωρεά Ιφιγένειας
Συγγρού κ.ά.
Βιογραφικά στοιχεία
Σκιαγραφία του Α. Συµεώνογλου,
αναγγελία θανάτου - ψηφίσµατα
Νεκρολογία
Νεκρολογία
Νεκρολογία
Επιχειρηµατίας, ευεργέτης
Ιατρός
Αλευροβιοµήχανος
Συγγραφέας
Θεολόγος
∆ικηγόρος του δήµου Πειραιώς
Βιογραφικά στοιχεία, Γενικό Χηµείο
του Κράτους
Χηµικός, διευθυντής Γενικού
Χηµείου του Κράτους
Βιογραφικά στοιχεία
Ποίηση
Βιογραφικά στοιχεία, 'Ελβυν Α.Ε.,
διυλιστήριο 'Ελβυν Α.Ε., υπόθεση
Έλβυν - Σκούρα - Παπά, νεκρολογία
του Γ. Συρεγγέλα κ.ά.
Έµπορος
Ποιητής
Αποκόµµατα
(σ. 16)
Νεκρολογίες
Νοµικός
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 9)
Βιογραφικά στοιχεία, µείωση αριθµού
υπουργείων, Ναυτική Σχολή Ύδρας,
επιστολή του ∆. Σφαέλλου προς
τον ∆. Μάξιµο
α. - β. Βιοµήχανοι
γ. Πολιτικός
Επιχειρηµατίες
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΕΙ∆ΟΣ
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
2541
Σφακιανάκης Ιωάννης Κ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
973
Σφακιανάκης Μπότης Μ.
1957
Απόκοµµα (σ. 4)
Νεκρολογία
Πολιτικός
Γενικός διοικητής Κρήτης,
σύµβουλος Ε.Τ.Ε.
2219
Σφαλαγκάκος ∆.
1960
Απόκοµµα (σ. 2)
2543
Σφήκας Αλέξανδρος
-
945
Σφήκας ∆ηµήτριος Π.
1957
2542
Σφήκας Κωνσταντίνος Γ.
-
Έγγραφο (σ. 1)
Έγγραφα,
αποκόµµατα
(σ. 10)
Έγγραφα (σ. 2)
2544
Σφυρής Κωνσταντίνος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Βιογραφικά στοιχεία
1301
Σχινάς Μιχαήλ
1866
1834
Σωµερίτης ∆ιονύσιος
1964
2545
Σωνιέρος Όθων
1892
1422
Σωροκιάδης Νικόλαος
1885, 1895,
1960
Έγγραφο (σ. 2)
Έγγραφο,
απόκοµµα (σ. 5)
Έγγραφα (σ. 2)
Έγγραφα, βιβλίο,
απόκοµµα
(σ. 117)
1917
Σωτηρίου Γεώργιος Α.
1965
Αποκόµµατα
(σ. 22)
1396
Σωτηρίου ∆ηµοσθένης Α.
1949, 1951,
1953-6,
1960
Έγγραφα, βιβλία,
περιοδική
έκδοση,
αποκόµµατα
(σ. 272)
2220
Σωτηρόπουλος Ιωάννης
1960
Φυλλάδιο (σ. 24)
946
Σωτηρόπουλος Σωτήριος
1891
Έγγραφα (σ. 4)
978
Σωτήρχος
-
Έγγραφο (σ. 1)
Εκδήλωση της Ιατρικής Εταιρείας
Πειραιώς
Βιογραφικά στοιχεία
Ιατρός
Καθηγητής Γεωδαισίας Ε.Μ.Π.
Βιογραφικά στοιχεία, νεκρολογίες
∆ηµοσιογράφος
Βιογραφικά στοιχεία Κ. και Γ. Σφήκα
Βιογραφικά στοιχεία
Γενικός διευθυντής Τ.Τ.Τ.
Καθηγητής Γεωοικονοµίας και
Γεωπολιτικής Α.Σ.Ο.Ε.Ε.
Λόγιος, διπλωµάτης, πολιτικός
Βιογραφικά στοιχεία, κυπριακό ζήτηµα
Νοµικός σύµβουλος Ε.Τ.Ε.
Νεκρολογία
Βιογραφικά στοιχεία, βυρσοδεψική
βιοµηχανία, βιοµηχανία ερίων, πειραϊκή
βιοµηχανία
Νεκρολογίες του Γ. Σωτηρίου από
τη Μαρία Σ. Θεοχάρη,
τον Μ. Παρασκευαΐδη κ.ά.
Αρχίατρος Β.Ν.
Μαρκόπουλο, κοινότητες Αττικής,
σκιαγραφία, επιστολή του Κ. Βοβολίνη
προς τον Αναγκαστικό Συνεταιρισµό
Συνιδιοκτησίας Μαρκοπούλου κ.ά.
Κτηµατοµεσιτικό Γραφείο Ι.
Σωτηρόπουλου
Βιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικά στοιχεία, βιβλιογραφικές
παραποµπές
Μηχανικός, «οργανωτής
βιοµηχανιών»
Βυζαντινολόγος, ακαδηµαϊκός
Οργανωτής του Α'
Αµπελουργικού Συνεταιρισµού
Μαρκοπούλου
Επιχειρηµατίας
Πολιτικός
Βιοµήχανος
ΦΑΚ.
ΟΝΟΜΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
2546
Σωφρόνιος
1900
947
Σωφρονόπουλος Γεώργιος
-
2547
Σώχος Αντώνιος
-
ΕΙ∆ΟΣ
Έγγραφα
(σ. 3)
Έγγραφο
(σ. 1)
Έγγραφο
(σ. 1)
ΘΕΜΑΤΑ
Ι∆ΙΟΤΗΤΑ
Νεκρολογία
Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
Βιογραφικά στοιχεία
∆ηµόσιος λειτουργός, πρόεδρος
Α.Σ.∆.Υ.
Βιογραφικά στοιχεία
Γλύπτης, καθηγητής Ε.Μ.Π.