ελληνικη ∆ημοκρατια ∆ημος καβαλας οικονομικη επιτροπη α∆α: βλλι ε6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Α∆Α: ΒΛΛΙΩΕ6-Υ∆4
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της µε αριθµό 25ης / 16 Οκτωβρίου 2013 Συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καβάλας
ΘΕΜΑ
«Έγκριση
πρακτικών
δηµοπράτησης
του
έργου
¨Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση
πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου
χώρου τους¨»
Αριθ. απόφασης
418/2013
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΛΩΤΗ ΕΛΕΝΗ
Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καβάλας, σήµερα στις 16 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013 ηµέρα
της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 13.00΄ συνεδρίασε δηµόσια η Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου
Καβάλας, µετά την από 11 Οκτωβρίου 2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα
µέλη της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν. 3852/2010.
Λόγω του ότι το τακτικό µέλος κ. Εµφιετζής Σάββας, είχε δηλώσει κώλυµα συµµετοχής στην εν
λόγω συνεδρίαση, κλήθηκε και ήταν παρόν το αναπληρωµατικό µέλος αυτού κ. ∆ηµητριάδης
Ανέστης.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
∆εµερτζίδης Παύλος, ∆ηµητριάδης Ανέστης, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σχοινάκης
Στυλιανός.
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
Αν και κλήθηκαν νόµιµα µε τη µε αριθµό 25/2013 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:
Εµφιετζής Σάββας, Παπαδοπούλου Στέλλα, Πυραλεµίδου Χρυσούλα, Σταυρίδης Κυριάκος.
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Απεχώρησαν: Κιοσές Νικόλαος, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων λόγω
καθυστερηµένης έλευσης του Προέδρου της Επιτροπής.
Επανήλθαν:
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010) και έχοντας υπόψη την υπ’
αριθ. 02/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
Συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο έκτακτο θέµα της ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση
πρακτικών δηµοπράτησης του έργου ¨Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για
εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους¨», που
γράφτηκε στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε την υπ’ αριθ. 416/2013 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής ανέγνωσε την υπ’ αριθ. 25369/2013 εισήγηση του Αντιδηµάρχου κ. Θεοδ. Μουριάδη,
στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Σας γνωρίζουµε ότι δια της υπ. αριθ. 416/2013 απόφασης του ∆.Σ. Καβάλας εγκρίθηκε η
εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών
δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους» και ο τρόπος εκτέλεσης του µε ανοικτή
δηµοπρασία και µε το σύστηµα της προσφοράς µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύµφωνα µε το άρθρο 7
του Π.∆ /τος 609/85 για την ανάδειξη αναδόχου προς ανάθεση του έργου.
1
Ο διαγωνισµός έγινε στις 17 Σεπτεµβρίου 2013 ηµέρα Τρίτη από την αρµόδια επιτροπή που
ορίσθηκε µε την υπ’ αριθ. 496/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής , η οποία έχοντας υπ’ όψιν
της : τις διατάξεις των Νόµων 1418/84, 2229/94, 2576/98, 2940/2001 και 3263/04,3481/06 τα Π.∆/τα
28/80, 609/85, 171/87 συνέταξε το Πρακτικό του ∆ιαγωνισµού.
Σας υποβάλλουµε το τελικό πρακτικό του διαγωνισµού του έργου του θέµατος καθώς και την
ασκηθείσα εµπρόθεσµα ένσταση της εργοληπτικής επιχείρησης Κ/Ξ ΧΡΥΣΑΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ καθώς και την γνωµοδότηση της επιτροπής διαγωνισµού.
Παρακαλούµε όπως συµφώνως προς το άρθρο 3 παραγρ. 6 του Ν. 3263/2004 να εγκρίνετε:
1. τα πρακτικά της δηµοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για
εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους»
2. εκδικάσετε την ασκηθείσα ένσταση .
3. αποφασίσετε για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για
εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους» εφ΄όσον
αποδεχθείτε την γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού, ως ανάδοχο την
εργοληπτική επιχείρηση ΜΕ∆ΟΥΣΑ Α.Ε. µε προσφερόµενη µέση έκπτωση 47,25%, δηλαδή 528.100,32
€ µε ΓΕ+ΟΕ –απρόβλεπτα και 698.965,71 € µε ΦΠΑ 23%και αναθεώρηση.
Μετά από τα παραπάνω σας υποβάλλουµε τον φάκελο των πρακτικών του διαγωνισµού και
παρακαλούµε σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.3263/2004 για την έγκρισή τους η µη.
Ακολούθως ο Πρόεδρος διαβάζει το από 17 Σεπτεµβρίου 2013 πρακτικό διενέργειας του
ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού του εν λόγω έργου και το από 07 Οκτωβρίου 2013 τελικό
πρακτικό του ίδιου διαγωνισµού που έχουν ως εξής:
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
∆ιενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε το
σύστηµα προσφοράς µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης για την ανάδειξη µειοδότη για το έργο:
«Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και
ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους» σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π.∆/τος 609/85.
Καβάλα σήµερα την 17η Σεπτεµβρίου2013 ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη οι υπογεγραµµένοι :
1. Φλώρος Μιχαήλ, Μηχανολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος της Επιτροπής διενέργειας
δηµοπρασιών
2. ∆αγκλή Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός , µέλος της Επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών
3. Κουρούνη Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε , µέλος της Επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών,
που αποτελούν την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου του πιο πάνω
έργου ήλθαν στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας κατά την ώρα που ορίσθηκε για την διενέργεια του
διαγωνισµού και αφού διαπιστώθηκε ότι η επιτροπή διαγωνισµού βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία, ο
Πρόεδρος της επιτροπής υπενθύµισε στα µέλη τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του Ν. 2690/99 µε την
αµεροληψία των διοικητικών οργάνων, δηλαδή εάν συντρέχει λόγος που να επιβάλει την αποχή µέλους
από την επιτροπή. Εφόσον διαπιστώθηκε ότι δεν συντρέχει τέτοιος λόγος , η επιτροπή συνέχισε το έργο
της και ξεκίνησε η κατάθεση προσφορών των διαγωνιζόµενων.
Στο κάλεσµα του κήρυκα ήλθαν αυτοπροσώπως και κατέθεσαν φάκελο οι κάτωθι:
1. Η Μ.Σ.-ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. που η επιτροπή στον φάκελο που καταθέτει η
διαγωνιζόµενη θέτει τον αριθµό 1 και ανοίγει τον φάκελο στον οποίο βρίσκει τα δικαιολογητικά της
Μ.Σ.-ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. τα οποία και καταχωρεί στο συνηµµένο πίνακα καθώς και τον
φάκελο οικονοµικής προσφοράς στον οποίο αναγράφεται ο αριθµός 1.
2. Η ∆ΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε. που η επιτροπή στον φάκελο που καταθέτει η διαγωνιζόµενη θέτει τον
αριθµό 2 και ανοίγει τον φάκελο στον οποίο βρίσκει τα δικαιολογητικά της ∆ΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε.τα
οποία και καταχωρεί στο συνηµµένο πίνακα καθώς και τον φάκελο οικονοµικής προσφοράς στον
οποίο αναγράφεται ο αριθµός 2.
3. Η Κ/Ξ ΕΥΦΡΟΣΥΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ που η επιτροπή στον φάκελο
που καταθέτει η διαγωνιζόµενη θέτει τον αριθµό 3 και ανοίγει τον φάκελο στον οποίο βρίσκει τα
δικαιολογητικά της Κ/Ξ ΕΥΦΡΟΣΥΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ τα οποία και
καταχωρεί στο συνηµµένο πίνακα καθώς και τον φάκελο οικονοµικής προσφοράς στον οποίο
αναγράφεται ο αριθµός 3.
2
4. Η ΜΕ∆ΟΥΣΑ Α.Ε. που η επιτροπή στον φάκελο που καταθέτει η διαγωνιζόµενη θέτει τον
αριθµό 4 και ανοίγει τον φάκελο στον οποίο βρίσκει τα δικαιολογητικά της ΜΕ∆ΟΥΣΑ Α.Ε. τα οποία
και καταχωρεί στο συνηµµένο πίνακα καθώς και τον φάκελο οικονοµικής προσφοράς στον οποίο
αναγράφεται ο αριθµός 4.
5. Η Κ/Ξ ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. –ΡΑΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ που η επιτροπή
στον φάκελο που καταθέτει η διαγωνιζόµενη θέτει τον αριθµό 5 και ανοίγει τον φάκελο στον οποίο
βρίσκει τα δικαιολογητικά της Ξ ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. –ΡΑΝΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ τα
οποία και καταχωρεί στο συνηµµένο πίνακα καθώς και τον φάκελο οικονοµικής προσφοράς στον
οποίο αναγράφεται ο αριθµός 5.
6. Η ∆ΡΟΜΩΝ Α.Τ.Ε. που η επιτροπή στον φάκελο που καταθέτει η διαγωνιζόµενη θέτει τον
αριθµό 6 και ανοίγει τον φάκελο στον οποίο βρίσκει τα δικαιολογητικά της ∆ΡΟΜΩΝ Α.Τ.Ε. τα οποία
και καταχωρεί στο συνηµµένο πίνακα καθώς και τον φάκελο οικονοµικής προσφοράς στον οποίο
αναγράφεται ο αριθµός 6.
7. Η Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α. ΙΑΚΩΒΙ∆Η & ΣΙΑ ΕΕ-ΠΑΧΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΕΛΚΟΣ
που η επιτροπή στον φάκελο που καταθέτει η διαγωνιζόµενη θέτει τον αριθµό 7 και ανοίγει τον φάκελο
στον οποίο βρίσκει τα δικαιολογητικά της Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α. ΙΑΚΩΒΙ∆Η & ΣΙΑ ΕΕ-ΠΑΧΤΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΕΛΚΟΣ τα οποία και καταχωρεί στο συνηµµένο πίνακα καθώς και τον
φάκελο οικονοµικής προσφοράς στον οποίο αναγράφεται ο αριθµός 7.
8. Η Κ/Ξ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ που η επιτροπή στον φάκελο που
καταθέτει η διαγωνιζόµενη θέτει τον αριθµό 8 και ανοίγει τον φάκελο στον οποίο βρίσκει τα
δικαιολογητικά της Κ/Ξ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ τα οποία και καταχωρεί στο
συνηµµένο πίνακα καθώς και τον φάκελο οικονοµικής προσφοράς στον οποίο αναγράφεται ο αριθµός
8.
9. Η ΠΡΑΞΗΣ Ο.Ε. που η επιτροπή στον φάκελο που καταθέτει η διαγωνιζόµενη θέτει τον
αριθµό 9 και ανοίγει τον φάκελο στον οποίο βρίσκει τα δικαιολογητικά της ΠΡΑΞΗΣ Ο.Ε. τα οποία
και καταχωρεί στο συνηµµένο πίνακα καθώς και τον φάκελο οικονοµικής προσφοράς στον οποίο
αναγράφεται ο αριθµός 9.
10. Η Κ/Ξ ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ που η επιτροπή στον
φάκελο που καταθέτει η διαγωνιζόµενη θέτει τον αριθµό 10 και ανοίγει τον φάκελο στον οποίο βρίσκει
τα δικαιολογητικά της Κ/Ξ ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ τα οποία και
καταχωρεί στο συνηµµένο πίνακα καθώς και τον φάκελο οικονοµικής προσφοράς στον οποίο
αναγράφεται ο αριθµός 10.
11. Η ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ Α.Ε. που η επιτροπή στον φάκελο που καταθέτει η διαγωνιζόµενη θέτει
τον αριθµό 11 και ανοίγει τον φάκελο στον οποίο βρίσκει τα δικαιολογητικά της ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ Α.Ε.
τα οποία και καταχωρεί στο συνηµµένο πίνακα καθώς και τον φάκελο οικονοµικής προσφοράς στον
οποίο αναγράφεται ο αριθµός 11.
12. Η Κ/Ξ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΤΣΙΦΤΣΙ∆ΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ που η
επιτροπή στον φάκελο που καταθέτει η διαγωνιζόµενη θέτει τον αριθµό 11 και ανοίγει τον φάκελο στον
οποίο βρίσκει τα δικαιολογητικά της Κ/Ξ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΤΣΙΦΤΣΙ∆ΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ τα οποία και καταχωρεί στο συνηµµένο πίνακα καθώς και τον φάκελο οικονοµικής
προσφοράς στον οποίο αναγράφεται ο αριθµός 12.
13. Η Κ/Ξ ΧΡΥΣΑΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ –ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ που η επιτροπή
στον φάκελο που καταθέτει η διαγωνιζόµενη θέτει τον αριθµό 11 και ανοίγει τον φάκελο στον οποίο
βρίσκει τα δικαιολογητικά της Κ/Ξ ΧΡΥΣΑΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ –ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ τα
οποία και καταχωρεί στο συνηµµένο πίνακα καθώς και τον φάκελο οικονοµικής προσφοράς στον
οποίο αναγράφεται ο αριθµός 13.
14. Η Κ/Ξ ΚΡΟΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & Α. Ε.Ε. –ΙΣΣΑΑΚΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ που η επιτροπή στον φάκελο που καταθέτει η διαγωνιζόµενη θέτει τον αριθµό
11 και ανοίγει τον φάκελο στον οποίο βρίσκει τα δικαιολογητικά της Κ/Ξ ΚΡΟΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ &
Α. Ε.Ε. –ΙΣΣΑΑΚΙ∆ΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.-ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ τα οποία και καταχωρεί
στο συνηµµένο πίνακα καθώς και τον φάκελο οικονοµικής προσφοράς στον οποίο αναγράφεται ο
αριθµός 14.
3
Αφού πέρασε η καθορισµένη στη διακήρυξη ώρα λήξης προσφοράς ο Πρόεδρος της Επιτροπής
κάλεσε τρεις φορές και αφού δεν παρουσιάσθηκε κανένας άλλος η Επιτροπή κήρυξε τη λήξη της
επίδοσης προσφορών.
Αφού ολοκληρώθηκε η καταγραφή και η µονογραφή των δικαιολογητικών, αποσφραγίζονται οι
οικονοµικές προσφορές µονογράφονται και ανακοινώνονται τα επιµέρους στοιχεία τους για κάθε
διαγωνιζόµενο. Σύµφωνα µε τις προσφορές που αποσφραγίστηκαν και αφού διαπιστώθηκε η ορθότητα
συµπλήρωσης του εντύπου της Οικονοµικής Προσφοράς των διαγωνιζόµενων, η αριθµητική και η
ολόγραφη αναγραφή των , καταχωρήθηκαν τα στοιχεία των προσφορών στον ακόλουθο πίνακα κατά
σειρά µειοδοσίας (αρχίζοντας από τη µεγαλύτερη προσφορά) :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Κ/Ξ ΧΡΥΣΑΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ –ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΕ∆ΟΥΣΑ Α.Ε.
Κ/Ξ ΚΡΟΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ & Α. Ε.Ε. –ΙΣΣΑΑΚΙ∆ΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.-ΜΑΥΡΙ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ Α.Ε.
Κ/Ξ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ
Κ/Ξ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΤΣΙΦΤΣΙ∆ΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α. ΙΑΚΩΒΙ∆Η & ΣΙΑ ΕΕ-ΠΑΧΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ
Κ/Ξ ΕΥΦΡΟΣΥΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΝΑΜΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
Κ/Ξ ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Κ/Ξ ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. –ΡΑΝΟΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
Μ.Σ.-ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΠΡΑΞΗΣ Ο.Ε.
∆ΗΜΗΤΡΕΙΟΣ Α.Ε.
∆ΡΟΜΩΝ Α.Τ.Ε.
ΤΙΜΗ Μ. ΕΚΠΤΩΣΗΣ
48,00%
47,25%
45,86%
44,54%
44,51%
43,30%
42,86%
41,19%
39,72%
40,00%
37,07%
33,18%
25,58%
ΑΚΥΡΟΣ
Κατόπιν η Ε.∆. ελέγχει, ξεκινώντας από τον πρώτο µειοδότη και ακολουθώντας την σειρά
µειοδοσίας, την έγκυρη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων, το δικαίωµα συµµετοχής τους στον
διαγωνισµό (σύµφωνα µε το άρθρο 21 της διακήρυξης) και την εκπλήρωση των όρων του άρθρου 22
της διακήρυξης, µε βάση τα δικαιολογητικά και το περιεχόµενο του φακέλου, σύµφωνα µε τα άρθρα 23
και 24 της διακήρυξης. Τέλος ελέγχει το παραδεκτό των οικονοµικών προσφορών κατά την ίδια σειρά,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.609/85 και ανάλογα µε το εφαρµοζόµενο σύστηµα υποβολής
προσφορών.
Κατά τη διαδικασία αυτή, ελέγχεται η πληρότητα των υπογραφών και µονογραφών (κατά τα
ειδικότερα αναφερόµενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του Π.∆. 609/85) στην Οικονοµική Προσφορά των
διαγωνιζοµένων και παρακρατούνται τα κατά νόµο µηχανόσηµα. Ελέγχεται κατόπιν, κατά το άρθρο
24.2 της παρούσας, η ορθότητα συµπλήρωσης του εντύπου Οικονοµικής Προσφοράς των
διαγωνιζοµένων, η αριθµητική και η ολόγραφη αναγραφή των.
Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω ελέγχων απορρίπτονται οι παρακάτω :
1. Η Κ/Ξ ΧΡΥΣΑΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ επειδή:
α) Μια εκ των υποβληθέντων υπευθύνων δηλώσεων του Χρυσανίδη Χαράλαµπου της οποίας το
κείµενο συνεχίζονταν και στην πίσω σελίδα δεν είχε υπογραφεί στην µπροστινή σελίδα σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης περί
«καθορισµού του τύπου και του περιεχοµένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986
(ΦΕΚ75)» µε αριθµ. πρωτ. ∆ΙΑ∆Π/Α1/18368/2-9-2002.
β) Μια εκ των υποβληθέντων υπευθύνων δηλώσεων του Τσολακίδη ∆ηµήτριου της οποίας το
κείµενο συνεχίζονταν και στην πίσω σελίδα δεν είχε υπογραφεί στην µπροστινή σελίδα σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης περί
«καθορισµού του τύπου και του περιεχοµένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986
(ΦΕΚ75)» µε αριθµ. πρωτ. ∆ΙΑ∆Π/Α1/18368/2-9-2002.
4
Ως εκ τούτου οι πληµµέλειες αυτές κρίνονται µη αποδεκτές και η προσφορά απαράδεκτη κατά τα
οριζόµενα στην Εγκύκλιο 24/2004 του ΥΠΕΧΩ∆Ε αλλά και του Ν.3669/08.
2. Η εταιρεία ∆ΡΟΜΩΝ Α.Τ.Ε. επειδή στην οικονοµική προσφορά οι αναγραφόµενες
εκπτώσεις κατά οµάδα εργασιών δεν ήταν σε ακέραιη µορφή.
3. Η Κ/Ξ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗ επειδή :
α) Μια εκ των υποβληθέντων υπευθύνων δηλώσεων του Τσαούση Ηλία δεν έχει υπογραφεί η
πίσω όψη της, παρότι δηλώνονταν στοιχεία από τον ίδιο για το ανεκτέλεστο των έργων, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης περί
«καθορισµού του τύπου και του περιεχοµένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986
(ΦΕΚ75)» µε αριθµ. πρωτ. ∆ΙΑ∆Π/Α1/18368/2-9-2002.
β) Μια εκ των υποβληθέντων υπευθύνων δηλώσεων της Χαραλάµπους Ειρήνης δεν έχει
υπογραφεί η πίσω όψη της, παρότι δηλώνονταν στοιχεία από την ίδια για το ανεκτέλεστο των έργων,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης περί «καθορισµού του τύπου και του περιεχοµένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου
8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ75)» µε αριθµ. πρωτ. ∆ΙΑ∆Π/Α1/18368/2-9-2002.
4. Η Κ/Ξ ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ επειδή:
α) ∆εν έχει προσκοµιστεί από τον Κουδούνη Ευάγγελο η ασφαλιστική ενηµερότητα της Κ/ΞΙΑΣ
ΚΟΥ∆ΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Οι υπόλοιποι διαγωνιζόµενοι γίνονται δεκτοί
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε την εποµένη του διαγωνισµού, µετά την εξέταση των προσφορών
των υπόλοιπων διαγωνιζοµένων.
Στην συνέχεια και σε εφαρµογή της εγκυκλίου 17 µε αρ. πρωτ. ∆17γ/09/154/ΦΝ437/21-9-2010
του Υπ.Υποδοµών Μεταφορών και δικτύων διαπιστώθηκε η εγκυρότητα των εγγυητικών επιστολών των
συµµετεχόντων.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου για το σύνολο των διαγωνιζοµένων, η Ε.∆. καταρτίζει τον
αντίστοιχο πίνακα των διαγωνιζοµένων στον οποίο φαίνεται ποιοι γίνονται αποδεκτοί και ποιοι όχι.
Ακολουθεί ανακοίνωση του Προέδρου της Ε.∆., σε πίνακα της υπηρεσίας, στην οποία διεξάγονται οι
ανοικτές συνεδριάσεις της, µε την οποία γνωστοποιείται στους διαγωνιζοµένους ότι µπορούν να
λάβουν γνώση του πρακτικού και να υποβάλουν (ενδεχοµένως) ένσταση κατ’ αυτού µέσα σε πέντε (5)
ηµέρες από την ανωτέρω ανακοίνωση. Η Ε.∆. είναι υποχρεωµένη να επιτρέψει την πρόσβαση των
διαγωνιζοµένων στα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο διαγωνισµό και τη λήψη φωτοαντιγράφων µε
δαπάνες τους, κατά το άρθρο 5 του ν. 2690/99. Οι ενστάσεις απευθύνονται στην Προϊσταµένη Αρχή,
υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου που διεξάγει το διαγωνισµό και γνωστοποιούνται µε µέριµνα
της υπηρεσίας αυτής στην Πρόεδρο της Ε.∆.
Τ Ε Λ Ι Κ Ο
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
∆ιενέργειας του ανοιχτού µειοδοτικού διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε το
σύστηµα προσφοράς µε επί µέρους ποσοστά έκπτωσης για την ανάδειξη µειοδότη για το έργο:
«Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και
ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους» σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Π.∆/τος 609/85.
Μετά την παρέλευση του πενθηµέρου από την ηµέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των
συµµετασχόντων στον ως άνω διαγωνισµό , σύµφωνα µε την διακήρυξη , η επιτροπή αφού συνεδρίασε
σήµερα 07/10/2013 διαπίστωσε ότι υποβλήθηκε εµπρόθεσµα ένσταση της Κ/Ξ ΧΡΥΣΑΝΙ∆ΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ –ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ κατά του πρακτικού η οποία δεν γίνεται δεκτή λόγω
του ότι δεν κατατέθηκε παράβολο ίσο µε το 0.05 ο/οο (τοις χιλίοις) σύµφωνα µε το άρθρο 25Α του Ν.
3669/2008 το οποίο προστέθηκε µε τη παράγραφο 4 του αρθρ. 59 του Ν.4146/2013 .
Μετά από τα παραπάνω και σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης προσωρινός µειοδότης για
το έργο:« Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων
και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους» αναδεικνύεται η ΜΕ∆ΟΥΣΑ Α.Ε. µε προσφερόµενη µέση
έκπτωση 47,25 %.
Αφού ολοκληρώνεται έτσι ο ως άνω µειοδοτικός διαγωνισµός, ο Πρόεδρος υποβάλλει αυτό το
Πρακτικό στην Οικονοµική Επιτροπή ( Προϊσταµένη Αρχή ) για έγκριση , σύµφωνα µε το άρθρο 3 & 6
του Ν. 3263/04 επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 3263/2004 .
5
Στη συνέχεια ακολούθησε ο εξής διάλογος:
Μιχαήλ Φλώρος, ∆ιευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου: ∆εν εξετάσθηκε η ένσταση
της ανωτέρω Κοινοπραξίας, διότι δεν είχε καταβληθεί το αντίστοιχο παράβολο, το οποίο προβλέπεται
για την υποβολή ενστάσεων σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία.
Χαράλαµπος Χρυσανίδης, εκπρόσωπος της προαναφερόµενης Κοινοπραξίας: Το έγγραφο που
λάβαµε και σύµφωνα µε το οποίο υποβάλαµε την ένστασή µας, έκανε αναφορά στις διατάξεις του
άρθρου 22 παρ. 9. του Ν.3669 και όχι στου άρθρου 25 του ίδιου νόµου, όπως τροποποιήθηκε µετά τη
διακήρυξη και ισχύει έκτοτε, όπου αναφέρεται το παράβολο. ∆εν ήταν κάτι το οποίο παραλείψαµε ή
από αβλεψία ή δεν το ξέραµε, γι’ αυτό και σήµερα καταθέσαµε το αντίστοιχο παράβολο. Εµείς
κάναµε την ένσταση βάσει της νοµοθεσίας που µας κοινοποιήθηκε. Σήµερα καταθέσαµε το παράβολο
και ζητούµε να µπούµε στην ουσία της ένστασης, όπου και εκεί θα αναλύσουµε τις θέσεις µας.
Μιχ. Φλώρος: Το άρθρο αναφέρεται µόνο στην προθεσµία της ηµεροµηνίας, ο τρόπος
υποβολής ενστάσεων καθορίζεται µέσα στη ∆ιακήρυξη, η οποία προβλέπει ότι οι ενστάσεις θα
γίνονται µε συγκεκριµένο τρόπο.
Πρόεδρος: Προτείνω να γίνει αποδεκτή η υποβολή της ένστασης της προαναφερόµενης
Κοινοπραξίας, γιατί όταν στέλνουµε µια επιστολή και προσδιορίζουµε ειδικά ένα άρθρο µπορεί να
παγιδέψει τον παραλήπτη της επιστολής µη επιτρέποντάς του να δει και άλλα άρθρα του Νόµου. Αυτό
όµως πιθανό να παραβιάσει την αρχή της εµπιστοσύνης του διοικουµένου.
Ηλ. Καλανταρίδης: Συντάσσοµαι µε την υπηρεσία, δηλώνω «παρών».
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 72
παρ. 1 εδαφ. ε΄ του Ν. 3852/2010, 1418/1984, 2229/1994, 2576/1998, 2940/2001, 3263/2004,
3481/2006, των Π.∆/των 28/1980, 609/1985, 171/1987, την υπ’ αριθ. 416/2013 Α∆Σ, την υπ’ αριθ.
496/2012 ΑΟΕ, τα πρακτικά της αρµόδιας Επιτροπής, και την ανωτέρω εισήγηση, µειοψηφούντος
του κ. Ηλ. Καλανταρίδη
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Κάνει δεκτή την ένσταση τυπικά.
B. Αναπέµπει την υπόθεση στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών για να εξετάσει την
ένσταση της Κ/Ξ.
Ο Πρόεδρος
της Οικονοµικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Σιµιτσής
∆ήµαρχος Καβάλας
Ακριβές αντίγραφο
Καβάλα 17 Οκτωβρίου 2013
Η Γραµµατέας
της Οικονοµικής Επιτροπής
Ελένη Καλώτη
6