Αρχείο ισολογισμού 2013

ΒΙΟΧΑΡΤΕΛ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57072/04/Β/04/109 - ( Ποσά σε Ευρώ )
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012
Αναπόσβ. αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
0,00
0,00
0,00
0,00
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο ( 20.000 µετοχές των 30,00 ευρώ)
9.544,40
8.024,34
1.520,06
7.720,40
7.720,34
0,06
1. Καταβληµένο
9.544,40
8.024,34
1.520,06
7.720,40
7.720,34
0,06
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
χρήσεως 2012
600.000,00
600.000,00
44.078,90
58.445,35
ΙΙΙ. ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ -
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
χρήσεως 2013
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Ποσά κλειόµενης Ποσά προηγούµ.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ
133.096,79
73.332,42
59.764,37
111.189,19
68.652,59
42.536,60
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
4. Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός
µηχανολογικός εξοπλισµός
ΙV. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
2.284.303,44
1.069.112,01
1.215.191,43
1.777.378,81
931.859,80
845.519,01
5. Μεταφορικά µέσα
165.494,62
125.633,27
39.861,35
164.994,62
114.645,41
50.349,21
1. Τακτικό αποθεµατικό
32.052,42
32.052,42
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
215.675,19
141.579,82
74.095,37
186.809,80
132.167,20
54.642,60
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
64.485,00
64.485,00
2.798.570,04
1.409.657,52
1.388.912,52
2.240.372,42
1.247.325,00
993.047,42
96.537,42
96.537,42
Σύνολο ακινητοποιήσεων ( Γ.ΙΙ. )
V. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιων εις νέο
ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (Α.Ι.+Α.ΙΙΙ.+Α.ΙV.+Α.V.)
-3.809,10
-3.192,46
736.807,22
751.790,31
725.000,00
476.323,70
725.000,00
476.323,70
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού ( Γ.ΙΙ.+Γ.ΙΙΙ.)
43.602,20
34.603,20
1.432.514,72
1.027.650,62
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
2. ∆άνεια τραπεζών
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
2. Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή
5.116,04
4.025,67
207.333,58
203.143,10
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιµα υλικά - Ανταλλακτικά
και Είδη συσκευασίας
Απαιτήσεις
Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
µείoν:Προβλέψεις
Χρεώστες διάφοροι
ΙΙΙ. Χρεογραφα
1. Μετοχες
ΙV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(∆.Ι.+∆.ΙΙ.+∆.ΙV.)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων
605.352,17
2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
28.635,35
165.629,68
3.
951.851,35
978.150,62
710.766,38
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
ΙΙ.
1.
3α.
10.
11.
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
1.026.834,85
537.180,33
219.214,97
-89.457,11
129.757,86
23.978,04
1.717.751,08
1.071.199,12
577.189,30
222.752,97
-89.457,11
133.295,86
22.391,00
1.804.075,28
18.114,65
8.312,00
2.601,76
714.411,47
717.013,23
3.404.730,31
5.724,38
280.865,69
286.590,07
3.077.127,97
23.898,63
12.101,85
Τράπεζες λ/σµοί βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
7. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόµενη χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων ( Γ.Ι + Γ.ΙΙ. )
881.672,43
1.135.643,66
2.019.436,72
1.329.423,02
341.237,10
257.447,90
6.205,89
2.205,82
86.474,57
37.982,51
66.328,89
36.286,24
0,00
27.847,27
3.400.856,49
4.125.856,49
35.000,00
26.430,96
2.888.766,49
3.365.090,19
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
1.
4.862.663,72
4.116.880,50
7.029,05
7.029,05
1.798,33
1.798,33
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. ∆ικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
4.862.663,72
4.116.880,50
7.029,05
7.029,05
1.798,33
1.798,33
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1
Ιανουαρίου - 31 ∆εκεµβρίου 2013 )
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσµατα ( κέρδη ) χρήσεως
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)
10.711.289,16
9.863.403,37
Μείον:Κόστος πωλήσεων
8.399.076,73
7.728.550,41
Μικτά αποτελέσµατα ( κέρδη ) εκµεταλλεύσεως
2.312.212,43
2.134.852,96
ΠΛΕΟΝ:Aλλα έσοδα εκµετάλλευσης
Σύνολο
0,00
2.312.212,43
4.107,68
2.138.960,64
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
971.512,62
1.243.496,72
Μερικά αποτελέσµατα ( κέρδη ) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ :
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα ( κέρδη / ζηµίες ) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. ‘Εκτακτα κέρδη
Μείον :
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2.Έκτακτες ζηµιες
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα ( κέρδη )
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
2.215.009,34
1.005.184,92
1.080.580,01
97.203,09
5.493,03
88.719,96
-83.226,93
4.713,47
0,00
14.666,38
χρήσεως 2012
23.929,07
20.600,53
-3.192,46
-2.320,12
(+) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών) προηγούµενων
χρήσεων
(-) ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων
χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήµατος
Aποτελεσµατα προς διαθεση
0,00
20.736,61
18.280,41
24.545,71
-3.809,10
21.472,87
-3.192,46
0,00
-3.809,10
-3.809,10
0,00
-3.192,46
-3.192,46
53.195,71
97.008,43
13.976,16
14.366,45
299,93
2.085.764,93
Η διάθεση των αποτελεσµάτων γίνεται ως εξής :
1. Τακτικό αποθεµατικό
8. Υπόλοιπο ζηµιων εις νέο
21.044,82
-75.963,61
-22.767,90
37.724,36
6.714,17
1.070,10
4.713,47
23.929,07
163.840,76
163.840,76
43.368,43
20.600,53
179.056,56
179.056,56
23.929,07
Κορωπί,5 Μαίου 2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ποσά κλειόµ. Ποσά προηγούµ.
χρήσεως 2013
20.600,53
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ∆ΗΜ. ΚΑΡ∆ΑΡΑΣ
Α.∆.Τ. Ι 291278
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ. ΚΑΡ∆ΑΡΑΣ
Α.∆.Τ. Ρ 586684
ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ. ΚΑΡ∆ΑΡΑ
Α.∆.Τ. Ρ 586684
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΧΡ. ΣΥΡΡΟΣ
Α.∆.Τ. Ν 239228
ΑΡ.Α∆ΕΙΑΣ Α’ΤΑΞΗΣ 2230
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ΒΙΟΧΑΡΤΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΒΙΟΧΑΡΤΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» οι οποίες αποτελούνται από τον
ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της
Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται
Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται
από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη
επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του
ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο
ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για
τις περιστάσεις αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά παρέκκλιση
των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 44.820,45, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 44.820,45 ευρώ, τα Ίδια Κεφάλαια να
εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 44.820,45 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 4.776,11ευρώ. 2) Στις απαιτήσεις ( Λογ. Ενεργητικού Δ.ΙΙ ) περιλαμβάνονται και επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ύψους
275.000 ευρώ περίπου. Για τα υπόλοιπα αυτά, η εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη για πιθανές απώλειες από την μη ρευστοποίηση τους ποσού ευρώ 89.457,11. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα
από την εταιρία πρόβλεψη υπολείπεται κατά ευρώ 140.000 του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που
προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων, και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 140.000 και τα αποτελέσματα της
κλειόμενης και της προηγούμενης χρήσεως αυξημένα κατά 50.000 και 30.000 ευρώ αντίστοιχα. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Ως
εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την σε εκτίμηση του
ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΒΙΟΧΑΡΤΕΛ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013 και
τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων
42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με
τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2014
Ανεξάρτητο Μέλος της AGN International
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Εταιρείας : 146
Βλαχερνών 10. Τ.Κ.: 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜ/ΣΟΕΛ Ελεγκτή :16541
0,00
0,00
53.556,45