Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσης 2013

ΑΡΚΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «ΑΡΚΤΙΑΣ Α.Ε.»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 8550101000 (Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 67190/01/Β/08/629)
Χαλκίδος 22α, Τ.Κ. 111 43, Αθήνα
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013
(δημοσιευόμενα βάσει του κν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΠΧΑ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΡΚΤΙΑΣ Α.Ε.. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και στην
έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία :
Διεύθυνση διαδικτύου:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο
των ετήσιων Oικονομικών Kαταστάσεων :
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής :
Ελεγκτική εταιρία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών :
Νομαρχία Αθηνών
www.arktias.gr
Δημήτριος Τσαρακτσίδης - Πρόεδρος,
Κωνσταντίνος Κουτσούμπας - Διευθύνων Σύμβουλος
Γρηγόριος Δικαίος, Σπυρίδων Δεμερτζής,
Κωνσταντίνος Βήχος - Μέλη
18 Μαρτίου 2014
Ολυμπία Μπαρζού (ΑΡ. Μ. ΣΟΕΛ 21371)
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 111)
Με σύμφωνη γνώμη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (1/1/2013 και 1/1/2012 αντίστοιχα)
Καθαρή ζημιά περιόδου
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα)
31/12/2013
149.258
-5.536
143.722
31/12/2012
154.494
-5.236
149.258
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31/12/2013
31/12/2012
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
8.798
140.124
148.922
6.685
148.300
154.985
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο (180.000 μετοχές των € 1)
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α + β)
180.000
-36.278
143.722
5.200
5.200
148.922
180.000
-30.742
149.258
5.727
5.727
154.985
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 - 31/12/2013
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
1/1-31/12/13
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Ζημιά πρό φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων
΄Εσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
΄Εξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας
Ζημιά προ φόρων
Μείον: Φόρος εισοδήματος
Ζημιά μετά από φόρους
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Ποσά εκφρασμένα σε €)
1/1-31/12/13
1/1-31/12/12
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων
Zημιά προ φόρων
-5.536
-5.236
Προσαρμογές του αποτελέσματος σε σχέση με τις εξής συναλλαγές:
-6.140
Έσοδα από τόκους
-5.127
Έξοδα από τόκους
6
Ζημιά εκμεταλλεύσεως πριν από τις μεταβολές του κεφαλαίου κινήσεως
-10.663
-11.370
Aύξηση απαιτήσεων από πελάτες και λοιπούς λογαριασμούς
-2.113
-2.622
(Μείωση) / αύξηση τρεχουσών υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
-527
727
-13.303
Εκροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση
-13.265
Μείον:
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
-13.303
-13.265
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Τόκοι εισπραχθέντες
5.127
6.140
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
5.127
6.140
-8.176
-7.125
Σύνολο ταμιακών ροών μετά από τις επενδυτικές δραστηριότητες (α)+(β)
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων
-6
Πληρωμές τόκων
Σύνολο εκροών από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)
-6
Καθαρή μείωση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)
-8.176
-7.131
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
148.300
155.431
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
140.124
148.300
1/1-31/12/12
-13.363
2.700
-10.663
-11.370
-11.370
5.127
-5.536
-5.536
6.140
-6
-5.236
-5.236
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις που καταρτίζει η Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ με έδρα την Αθήνα, η οποία συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας μέσω της θυγατρικής της εταιρίας
ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
2. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων στη λήξη της τρέχουσας χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη
έχουν ως εξής:΄Εξοδα υπηρεσιών: 3.013,00 €.
3. Η Εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό.
4. Επί των παγίων στοιχείων δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
5. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρίας.
6. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις: 2010
Για τις χρήσεις 2011 - 2012 η εταιρία ελέγχθηκε φορολογικά από τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 82 παραγρ.5 Ν.2238/1994. Για τη χρήση 2013 ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2013. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα
έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2014
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Η Προϊσταμένη του Λογιστηρίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΡΑΚΤΣΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 015317
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 492008
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 105492
ΑΡ.Μ.ΑΔΕΙΑΣ Β' ΤΑΞΗΣ: 0089856