εδώ.

ΑΔΑ: ΒΙΦΦΩΗΠ-Σ4Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΥΜΗΣ
Διεύθυνση:
Σύμη 85600
Αρ. πρωτ. 1992
Ημ/νία 06-05-2014
Προς: 1.
Πληροφορίες: Σ. Μπάκα
Τηλέφωνο:
(22463) 60411
Φαξ:
(22460) 71386
Εφημερίδα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
14PROC002028201
2014-05-06
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ημερήσια)
5.
Τηλ. 210-3304587, φαξ: 210-3304613
email: [email protected]
Εφημερίδα: ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ (ημερήσια)
Τηλ. 210-5228449, φαξ: 210-5232584
email: [email protected]
Εφημερίδα: ΡΟΔΙΑΚΗ (ημερήσια Νομού)
Τηλ. 22410-75640, φαξ: 22410-22471
email: [email protected], [email protected]
Εφημερίδα: ΠΡΟΟΔΟΣ (ημερήσια Νομού)
Τηλ. 22410-35322, φαξ: 22410-24539
email: [email protected]
Εφημερίδα: ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΛΥΜΝΟΣ
6.
Τηλ. και φαξ: 22430-59440
email: [email protected]
ΦΕΚ
2.
3.
4.
Κοιν: 1.
2.
Εσ. Διαν.:
(εβδομαδιαία Νομού σε διαφορετικό νησί από τις
ημερήσιες)
Eπιμελητήριο Δωδ/σου
Τηλ. 22410-44200, φαξ:22410-44240
email: [email protected]
Πίνακας ανακοινώσεων Δήμου Σύμης
Φ.Ε.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Σύμης προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και την απόλυτη
συμμόρφωση στις τεχνικές προδιαγραφές για το σύνολο των προσφερομένων ειδών
της «Προμήθειας αστικού εξοπλισμού Δήμου Σύμης» με Α.Μ. 08/2014. Ο
συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των
86.195,00 € συν 13.791,20 € για Φ.Π.Α. 16%. Συνολικά δηλαδή 99.986,20€ και
οι πιστώσεις προέρχονται από πόρους του Πράσινου Ταμείου.
Η παραπάνω προμήθεια, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα όσα ορίζονται:
α) στην απόφαση 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.), του Υπ.
Εσωτερικών.
β) στον Ν.2286/1-1-1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1.2.95) "Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" και στις λοιπές διοικητικές πράξεις, που εκδίδονται σε
εκτέλεση εξουσιοδοτικών διατάξεων του Ν.2286/95.
1
ΑΔΑ: ΒΙΦΦΩΗΠ-Σ4Ε
δ) στον Ν. 3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας και το Ν. 3852/2010.
ε) Στο Π.Δ. 60/2007 και στο ΠΔ 118/2007 καθώς και τα σχετικά άρθρα
2362/1995 (Α΄247) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010.
του Ν.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Σύμης, την 02-06-2014 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Ως ώρα λήξεως
υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10:00π.μ.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την
παραπάνω ημερομηνία ή αποβεί άγονος, αυτή θα επαναληφθεί την 10-06-2014
ημέρα Τρίτη, στον ίδιο χώρο και ώρα χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση της
διακήρυξης.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές, που είναι γραμμένοι
στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και πληρούν οπωσδήποτε τις
προϋποθέσεις της διακήρυξης.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε 4.999.31 € για χρόνο ισχύος
τουλάχιστον 180,00 ημερών (ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας
δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και κατατίθεται σε γραμμάτιο του Ταμείου
παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης
Τράπεζας ή πιστωτικού οργανισμού.
Λεπτομέρειες της μελέτης και των όρων της διακήρυξης, θα δίνονται από τα γραφεία
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σύμης και στο τηλέφωνο 22463-60411, 2246360422 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΛ. ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ
2