ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 31.12.2012

ASSERTIVE (ΑΣΣΕΡΤΙΒ) ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 67990/1ΝΤ/Β/09/0090
Ε∆ΡΑ : Λ. Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείµ, ∆ήµος Μοσχάτου-Ταύρος Αττικής, ΤΚ 177 78
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 µέχρι 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Tα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις στοχεύουν σε µια γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας ASSERTIVE (ΑΣΣΕΡΤΙΒ) ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόµιµου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
∆ιεύθυνση διαδικτύου:
Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των οικονοµικών καταστάσεων:
Νόµιµος Ελεγκτής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου νόµιµου ελεγκτή:
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου :
29 Μαΐου 2013
Βρασίδας Σπυρίδωνος ∆αµηλάκος, Α.Μ.ΣΟΕΛ 22791
Ελλάς Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυµη Εταιρεία (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153)
Αναστάσιος Παπαργύρης (Πρόεδρος του ∆.Σ. )
Ανάργυρος Καρατράντος (∆ιευθύνων Σύµβουλος)
Γεώργιος Χριστοφίδης (Μέλος)
Ευάγγελος Κυριακόπουλος (Μέλος)
Ηλίας Σταθόπουλος (Μέλος)
www.assertive.gr
Με Σύµφωνη Γνώµη
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α)
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012
31/12/2011
17
25
0
0
1
1
59
70
0
0
540
438
108
59
0
0
725
594
300
(123)
177
0
24
16
508
0
548
725
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011
1.049
1.008
187
152
32
5
43
17
30
2
19
(6)
Κύκλος εργασιών
Μικτά Κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων
E.B.I.T.D.A.
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
300
(142)
158
0
41
54
341
0
436
594
Κέρδη / (ζήµιες) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε €)
0
19
0
(6)
6,4052
(2,3595)
43
17
-
-
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων
Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή (σε €)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01/01/2012 και 01/01/2011 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως µετά από φόρους
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
(Αγορές) / Πωλήσεις ιδίων µετοχών
Λοιπές µεταβολές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα)
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011
158
66
19
(6)
0
0
0
98
0
0
0
0
158
177
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(ενοποιηµένα και µη ενοποιηµένα) Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες Ευρώ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011
Λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Πλέον / (µείον) προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Ζηµιές (κέρδη) από αποτίµηση ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων
Ζηµιές (κέρδη) από αποτίµηση επενδυτικών ακινήτων
Αποµείωση αξίας διαθεσίµων προς πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού
Έσοδα συµµετοχών
(Έσοδα) έξοδα, (κέρδη) ζηµιές επενδύσεων
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
30
11
(18)
(0)
0
0
0
0
0
0
2
25
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
0
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(121)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
166
(Μείον):
(2)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Καταβεβληµένοι φόροι
0
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
69
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2009
2. ∆εν υφίστανται εκκρεµείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, οι οποίες µπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς την
οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας.
3. Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας στο τέλος της χρήσης 2012 ήταν 11, ενώ στο τέλος της προηγούµενης χρήσεως 2011 ήταν 13.
4. Η Εταιρεία κατά την 31/12/2012 δεν κατείχε ίδιες µετοχές
5. Η Εταιρεία κατά τη λήξη της κλειόµενης χρήσης δεν είχε ποσά από λοιπά συνολικά έσοδα.
6. Τα ποσά των εσόδων και εξόδων σωρευτικά από την έναρξη της οικονοµικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της
Εταιρείας στη λήξη της κλειόµενης χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε συνδεδεµένα µέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 24,
έχουν ως ακολούθως (ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ):
α) Έσοδα
122
β) Έξοδα
1
γ) Απαιτήσεις
92
δ) Υποχρεώσεις
0
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της διοίκησης
194
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
0
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης
87
7. Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κατά την κλειόµενη και κατά την προηγούµενη χρήση ανήλθαν σε € 2.
8. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης,
2
12
(2)
0
0
0
0
0
0
0
3
15
0
(14)
(58)
(3)
(28)
(89)
Επενδυτικές δραστηριότητες:
που καταρτίζει η εταιρεία REAL CONSULTING INTEGRATION & OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, µε έδρα την Ελλάδα, η οποία
συµµετείχε στις 31/12/2012 µε ποσοστό 51,0% .
9. Η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, καθώς το αποτέλεσµα
των υφιστάµενων εκκρεµών υποθέσεων εκτιµάται ότι δεν θα επηρεάσει σηµαντικά την οικονοµική κατάσταση της Εταιρείας και κατά το παρόν στάδιο δεν
µπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων ποσού € 10.
Η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει λοιπές προβλέψεις.
10. Τα βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίστηκαν µε βάση το µέσο σταθµισµένο αριθµό επί των µετοχών σε κυκλοφορία.
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
0
0
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων
Τόκοι εισπραχθέντες
Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
(2)
0
0
0
0
0
(2)
(2)
0
0
0
0
0
(2)
0
(37)
0
0
0
0
(37)
30
29
58
98
(32)
0
0
0
0
66
(24)
53
29
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Εξοφλήσεις δανείων
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις (χρεολύσια)
Μερίσµατα πληρωθέντα
Αµοιβές µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως
Αθήνα, 29 Μαΐου 2013
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Η Λογίστρια
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΡΑΤΡΑΝΤΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΟΥ
Α.∆.Τ. A.∆.T Λ 121049/79
Α.∆.Τ. ΑΕ 094687/2007
Α.∆.Τ. Λ 264368
ΑΡΙΘΜΟΣ Α∆ΕΙΑΣ ΟΕΕ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ 0008949