ισολογισμος χρησης 31/12/2013

ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Χ Ρ Η Σ Η Σ 31/12/2013
Εταιρική Χρήση
: 01/01/13 - 31/12/13
Αριθμός Μ.Α.Ε.: 46104/1ΝΤ/Β/00/0142
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
2013
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ / ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
2012
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ / ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
ΙΙ Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1,Εδαφικές Εκτάσεις
182.606,02
2,Κτίρια - Εγκ/σεις Κτιρίων
941.935,11
4,Μεταφορικά Μέσα
30.589,47
6,Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός
8.461,25
Συνολο ακινητοποιήσεων ( ΓΙ+ΓΙΙ ) 1.163.591,85
229.374,40
22.189,46
8.002,53
259.566,39
182.606,02
712.560,71
8.400,01
458,72
904.025,46
904.025,46
ΣΥΝΟΛΟ (Γ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓ/ΚΟ
Ι. Α π ο θ έ μ α τα
1. Κτίρια
2. Υπο κατασκευη
3. Προϊόντα Έτοιμα & ημιτελη
Σύνολο ( ΔΙ )
ΙΙ. Α π α ι τ ή σ ε ι ς
1.Πελάτες
5.Χρεώστες Διάφοροι
Σύνολο ( ΔΙΙ )
ΙΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
1,Ταμείο
2,Καταθέσεις Όψεως
3. Καταθέσεις Προθεσμίας
Σύνολο ( ΔΙΙΙ )
ΣΥΝΟΛΟ ( Δ )
182.606,02
493.868,07
30.589,47
8.461,25
715.524,81
197.547,22
20.689,46
7.486,39
225.723,07
182.606,02
296.320,85
9.900,01
974,86
489.801,74
489.801,74
293900*2,93
Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1.Καταβλημένο κεφάλαιο εταιρίας
861.127,00
861.127,00
861.127,00
ΣΥΝΟΛΟ ( ΑΙ )
ΙΙΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
1.Διαφ. Αναπρ αξιας Ακινητου
123.970,50
123.970,50
123.970,50
ΣΥΝΟΛΟ ( ΑΙΙΙ )
ΙV ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1.Τακτικό αποθεματικό
47.497,29
47.497,29
v.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ
1,Υπόλοιπο κερδών εις νέον
1.240.806,39
546.310,39
128.790,71
14.882,06
124.496,55
14.925,21
143.672,77
139.421,76
496,04
321.200,69
-
1.929,47
280.485,93
321.696,73
149.080,14
282.415,40
1.011.679,89
1.662.643,55
Σύνολο ( Α )
Β.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ
1.Εκτακτες Προβλέψεις
Σύνολο ( Β )
Γ. Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ι Σ
Ι.Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
ΙΙ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
4.Επιταγές Πληρωτέες
6.Πιστωτές Διάφοροι
7.Υποχρ/σεις από φόρους-τέλη
8.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
12,Μέρισμα Πληρωτε
47.497,29
310.006,64
149.080,14
1.181.674,93
ΣΥΝΟΛΟ ( ΑV )
1.240.806,39
123.970,50
47.497,29
Σύνολο ( ΑIV )
546.310,39
861.127,00
0,00
310.006,64
1.342.601,43
307,55
0,00
17.197,00
0,00
731.640,72
1.192,70
0,00
0,00
307,55
1.339,14
0,00
777.090,72
32.109,45
0,00
0,00
750.030,42
ΣΥΝΟΛΟ ( ΓΙΙ )
810.539,31
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
16.000,00
1.000,00
1.931.705,35
2.153.445,29
90.457,39
78.619,34
1. ΈΞοδα Επόμενων Χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) :
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
Σύνολο ( Γ )
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)
750.030,42
810.539,31
1.931.705,35
2.153.448,29
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4.Λοιποι λογαριασμοι τάξεως
ΑΝΑΛΥΣΗ
ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ
1. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :
ΜΕΙΟΝ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ :
MIKTA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΕΛΕΥΣΗΣ :
ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ :
ΣΥΝΟΛΟ
2. ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟΔΑ λειτουργιας διαθέσεως :
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ
ΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ
ΜΕΙΟΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ
ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ
ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ
ΜΕΙΟΝ : ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ( Κέρδη) :
4.Λοιποι λογαριασμοι τάξεως
90.457,39
ΧΡΗΣΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ
78.619,34
ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΑ
ΠΟΣΑ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΠΟΣΑ
ΠΟΣΑ
ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
596.653,14
694.496,00
-97.842,86
16.278,88
-81.563,98
74.850,58
-156.414,56
5.741,83
26,03
-150.698,76
0,00
10.227,74
-160.926,50
11.966,73
0,00
11.966,73
114.202,54
126.169,27
59.480,22
66.689,05
8.081,62
0,20
74.770,47
0,00
77.476,95
-2.706,48
1.ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΗΣ
2.Υπολοιπο αποτ. Προηγ. χρήσεων :
3. Διαφορές φορολογικού Ελέγχου
ΣΥΝΟΛΟ
Μειον Φόρος Εισοδήματος
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:
Τακτικό Αποθεματικό
Μέρισμα
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο
Η
O
Η
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΟΥΖΕΝΗΣ ΗΛΙΑ
ΑΦΜ 015677865
ΔΟΥΖΕΝΗ-ΝΤΟΒΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΦΜ 040357204
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΑΦΜ 040096085
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α' ΤΑΞΗΣ Αρ.Αδ. 3795
-160.926,50
310.006,64
149.080,14
149.080,14
-2.706,48
331.315,69
328.609,21
18.602,47
310.006,74
149.080,14
149.080,14
310.006,64
310.006,64