Έντυπο Υπεραξίας Ατομικής Επιχείρησης - e

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ
(Από την μεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων, μερίδων και ποσοστών συμμετοχής)
Προς Τη Δ.Ο.Υ.
Αριθ. Δηλωσης
Α' Στοιχεία του Υπόχρεου στο φόρο (ΠΩΛΗΤΗΣ)
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία
Επάγγελμα ή αντικείμενο δραστηριότητας
Διεύθυνση
αριθ
Πόλη
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Τηλ
Α.Φ.Μ.
Α.Φ.Μ. (συζύγου)
Β' Στοιχεία μεταβιβαζόμενης επιχείρησης ή της οποίας μεταβιβάζονται μερίδια κ.τ.λ.
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία
Επάγγελμα ή αντικείμενο δραστηριότητας
Διεύθυνση
αριθ
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Πόλη
Τηλ
Α.Φ.Μ.
Επιχ/ση αμιγώς παροχής υπηρεσιών
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Γ' Στοιχεία ΑΓΟΡΑΣΤΗ
Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία
Επάγγελμα ή αντικείμενο δραστηριότητας
Διεύθυνση
αριθ
Πόλη
Αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Τηλ
Α.Φ.Μ.
Α.Φ.Μ. (συζύγου)
Α. ΑΥΛΗ ΑΞΙΑ (Για όλες τις κατηγορίες βιβλίων)
ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ Ή ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ (1)
Μ.Ο. ΚΕΡΔΩΝ
0,00
=
ΜΕΙΟΝ
1. ΕΤΗΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ
2. ΤΟΚΟΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: Ίδια κεφάλαια
Χ επιτόκιο
=
ΥΠΟΛΟΙΠΟ (1)
Αναπροσαρμογή με την εφαρμογη της ράντας (1)
Χ
5%
=
(2)
Προσαύξηση με τα έτη λειτουργίας (2)
Χ
5%
=
(3)
ΑΥΛΗ ΑΞΙΑ (2)+(3)=
Β. ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Ι. Για επιχ/σεις που δεν τηρούν ή τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
(4)
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ ΠΑΓΙΩΝ (Εκτός ακινήτων και αυτ/των προκειμένου για ΑΤΟΜΙΚΕΣ επιχ/σεις)
ΠΛΕΟΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: Αγορές προηγούμενης Χρήσης
=
ή απογραφή έναρξης
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Χονδρικές πωλήσεις προηγούμενης χρήσης
=
ΜΕΙΟΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Αγορές προηγούμενης χρήσης)
ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ)
(5)
ΙΙ.Για επιχειρήσεις που τηρουν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (Όπως προκύπτει από τα βιβλία)
(5)
Γ. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ Η ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (Για όλες τις κατηγορίες βιβλίων)
ΑΥΛΗ ΑΞΙΑ (4)
ΠΛΕΟΝ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ (5)
ΠΛΕΟΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ **
ΜΕΙΟΝ
ΤΙΜΗ ΚΤΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ **
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ
(6)
Δ. ΥΠΕΡΑΞΙΑ (ΩΦΕΛΕΙΑ)
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΞΙΑ (6)
ΜΕΙΟΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΥΠΕΡΑΞΙΑ (7)
Χ μεταβ/μενο ποσοστό
(7)
5% %=ΥΠΕΡΑΞΙΑ
(8)
(Μερίδας κ.τ.λ.)
Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ
1)ΥΠΕΡΑΞΙΑ (7*) ή (8*)
2)ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (6)
Χ Μετ/νο ποσοστό
ΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
Α.Χ.Κ.
Ο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
2011
Ο ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΑΞΙΑ (Μερίδας κ.τ.λ.)
1,2
Χ 1,2% ή 2,4% = ΦΟΡΟΣ
ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (6*) ή (9*)
ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΕΦΑΠΑΞ
(Αριθμός και χρονολογία διπλότυπου)
2
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ.Ο.Υ.
(9)