Ισολογισμός 2013

ΑΡΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.2013 - 31.12.2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55185/03/Β/03/47 Ε∆ΡΑ: ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 5398901000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Ποσά κλειόµενης χρήσεως
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία
14.905,04
14.905,04
14.904,93
14.904,93
0,11
0,11
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά προηγούµενης χρήσεως
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία
14.905,04
14.905,04
Ποσά χρήσ.
∆ΕΚ 2013
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
180,71Ι. Κεφάλαιο (µετοχικο, κλπ)
180,711. Καταβληµένο
14.724,33
14.724,33
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά εργα
5. Μεταφορικά µέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο Ακινητοποιήσεων
27.874,93
4.379,13
85.142,35
117.396,41
5.245,48
2.277,54
70.076,41
77.599,43
22.629,45
2.101,59
15.065,94
39.796,98
10.180,47
4.379,13
79.924,30
94.483,90
4.272,96
1.839,63
67.030,56
73.143,15
ΙV. Αποθεµατικά κεφαλαια
5.907,511. Τακτικό αποθεµατικό
2.539,50Τακτικό αποθεµατικό
12.893,744. Έκτακτα αποθεµατικά
21.340,75
117.396,41
77.599,43
39.796,98
94.483,90
73.143,15
21.340,75
ΙΙΙ. Συµµετοχές και αλλες µακρ/σµες
χρηµ/κες απαιτήσεις
2. Συµµετοχες σε λοιπές επιχειρήσεις
1.290.000,00
238.457,50
238.457,50
238.457,50
920.000,00
920.000,00
950,00
1.848,60
207.576,50
498.050,10
247.373,48
519.390,85Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΕΞΟ∆Α
2. Λοιπές προβλέψεις
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτησεις
1. Πελάτες
920.000,00
920.000,00
1.158.457,50
1.158.457,50
3.716.840,28
2.743.436,56
3.716.840,28
2.743.436,56
4.899.297,78
5.191.894,06
1.607,93
1.607,93
1.607,93
1.607,93
435.575,67Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
132.430,24
435.575,67
132.430,24
3.581.292,40ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
4.541.306,68
672.580,322. Γραµµάτια πληρωτέα
11. Χρεώστες διάφοροι
234.000,00
2α. Επιταγές πληρωτέες
525.669,26
(µεταχρονολογηµένες)
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων
257,32
υποχρεώσεων
5.215.374,975. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
200.510,19
12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών
και πιστώσεων
1.468,65
4.875.715,76
234.000,00
387.312,22
12.879,79
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
ΙV. ∆ιαθέσιµα
11. Πιστωτές διάφοροι
1. Ταµείο
2.353,37
558,65
483.437,44
201.763,52Σύνολο Υποχρεώσεων
485.790,81
202.322,17
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
5.361.506,57
5.417.697,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
5.608.880,16
5.937.268,70ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ
1.290.000,00
24.000,00
238.457,50
496.201,501. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
206.626,50
Σύνολο παγίου Ενεργητικού
2. Χρεωστικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και
εµπράγµατων ασφαλειών
24.000,00
V. Αποτέλεσµα εις νέο
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Πελάτες
5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά
συνδέσµων επιχειρήσεων
6. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά λοιπών
συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων
Ποσά χρήσ.
∆ΕΚ 2012
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
92.767,58
1.512,78
1.612,48
693.581,88
28.074,43
707.974,45
743.766,71
707.974,45
743.766,71
5.608.880,16
5.937.268,70
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
910.000,00
2. Πιστωτικοί λογαριασµοί εγγυήσεων και
910.000,00
εµπράγµατων ασφαλειών
910.000,00
910.000,00
910.000,00
910.000,00ΣΥΝΟΛΟ
910.000,00
910.000,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούµενης χρήσεως
Ποσά χρήσ.
Ποσά χρήσ.
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
∆ΕΚ 2013
∆ΕΚ 2012
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Μείον: Κόστος πωλήσεων
86.648,89
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων
74.304,75
προηγούµενων χρήσεων
64.112,39Σύνολο
Μικτά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
83.351,11
10.192,36ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο
83.351,11
10.192,361. Φόρος εισοδήµατος και εισφ. ΟΓΑ
2. Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό
κόστος φόροι
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
170.000,00
ΜΕΙΟΝ:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
25.293,03
25.131,32
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ
25.131,32
25.293,03
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
25.472,12
50.765,15
Μερικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
47.714,79
399.797,98
4.065.498,01
3.503.336,32
347.370,89
635.571,93
1.286,84
186,30
348.657,73
635.758,23
3.716.840,28
2.867.578,09
3.716.840,28
2.743.436,56
3.716.840,28
2.867.578,09
-62.653,751. Τακτικό αποθεµατικό
32.585,96
8. Υπόλοιπο κερδων εις νέο
1.299.139,04
3.103.538,34
2.743.436,56
72.846,11Η διάθεση κερδών γίνεται ως εξής:
ΠΛΕΟΝ(ή µείον):
1. Έσοδα συµµετοχών
3. Κέρδη πωλήσεων συµµετοχών και
χρεογράφων
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
1.322.061,45
1.813.625,96
124.141,53
1.492.470,50
10.930,51
1.310.069,55
3.306.096,46
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
20.468,75
73.554,13
Ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης
1.289.600,80
3.232.542,33
1.322.186,76
3.169.888,58
ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΛΕΟΝ(ή µείον):
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
32,53
91,14
32,53
91,14
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
157,84
187,21
2. Έκτακτες ζηµίες
14.998,88
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
157,84
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα
51.255,29
66.441,38
1.322.061,45
3.103.538,34
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο Αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στο
λειτουργικό κόστος (αποσβέσεις)
4.636,88
5.954,80
4.636,88
5.954,80
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1.322.061,45
3.103.538,34
ΑΘΗΝΑ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ ΤΙΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
∆/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΑ 024250
ΑΗ 042268
Π 607252
Ποσά σε Ευρώ (€)