Ισολογισμός 2013 - ancient greek sandals

ANCIENT GREEK SANDALS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 —1ης ΥΠΕΡ∆Ω∆ΕΚΑΜΗΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(2/7/2012 — 31/12/2013) — ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 121551717000 — Ποσά σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ. αξία
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
6. Επιπλα & λοιπός εξοπλισµός -----------------------------14.957,70 -----------------------------5.791,32 -----------------------------9.166,38
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
14.957,70
5.791,32
9.166,38
=========== =========== ===========
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)
9.166,38
===========
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
250,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
275.980,08
-----------------------------276.230,08
===========
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
124.571,76
11. Χρεώστες διάφοροι
125.428,69
12. Λογ. διαχειρ. προκ/λών & πιστώσεων
2.070,86
-----------------------------252.071,31
===========
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
1.488,52
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
250.712,27
-----------------------------252.200,79
===========
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
780.502,18
===========
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+∆)
789.668,56
===========
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (2/7/2012 — 31/12/2013)
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Ποσά κλειόµενης χρήσης 2013
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
2.339.983,56
Μείον: Κόστος πωλήσεων
1.236.888,46
-----------------------------Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
1.103.095,10
Πλέον: Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
50.919,07
-----------------------------Σύνολο
1.154.014,17
Μείον: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
113.094,37
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
576.375,95 -----------------------------689.470,32
-----------------------------Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
464.543,85
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
1.793,84
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
12.691,46 -----------------------------10.897,62
-----------------------------Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
453.646,23
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον): Εκτακτα αποτελέσµατα
1. Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
13.775,70
Μείον: 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
17.646,78 -----------------------------—3.871,08
-----------------------------Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη)
449.775,15
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
5.791,32
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
5.791,32 -----------------------------0,00
-----------------------------ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
449.775,15
===========
ΟΙΝΟΦΥΤΑ, 30/4/2014
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(600 µετοχές των 100 €)
1. Καταβληµένο
IV. Αποθεµατικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
V. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών
χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
(ΑΙ+ΑIV+AV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρ/σµες υποχρεώσεις
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρ. από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
10. Μερίσµατα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσ. δεδουλευµένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Α+Γ+∆)
Ποσά κλειοµ.
χρήσ. 2013
60.000,00
===========
16.641,68
===========
146.626,73
===========
223.268,41
===========
211.313,76
158.088,23
1.628,38
166.000,00
12.499,57
-----------------------------549.529,94
===========
16.870,21
===========
789.668,56
===========
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειοµ.
χρήσ. 2013
Καθαρά αποτ. (κέρδη) χρήσεως
449.775,15
Μείον: 1. Φόρος εισοδήµατος
120.506,74
-----------------------------Κέρδη προς διάθεση
329.268,41
===========
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό
16.641,68
2. Μέρισµα
166.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
146.626,73
-----------------------------329.268,41
===========
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΝΟΓΛΟΥ
Α.∆.Τ. ΑΜ 000961
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΤΙΝΗ
Α.∆.Τ. ΑΚ 528648
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΣΤΟΠΕΤΡΟΥ
Α.∆.Τ. Ξ 103561 Α.Α Ο.Ε.Ε.: 21353