ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝ ΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΗΣΗ 22η ΑΠΟ 1.1.2013 ΕΩΣ 31.12.2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24086/01∆Τ/Β/91/527
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
Αναποσβ.αξία
Β.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
212.250,22
199.959,26
12.290,96
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012
Αξία κτήσης
Αποσβέσεις
Αναποσβ.αξία
199.959,47
199.959,26
0,21
ΓΕΜΗ 4792101000
Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Μετοχικό κεφάλαιο
1. Καταβληµένο (69.000 X 7,18€)
Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως 2012
495.420,00
495.420,00
182.000,00
182.000,00
198.339,96
380.339,96
213.623,50
395.623,50
86.075,95
189.953,72
99.459,45
262.785,18
638.274,30
66.075,95
189.953,72
99.459,45
262.785,18
618.274,30
Υπόλοιπο κερδών / ζηµιών εις νέο
480.397,65
111.906,45
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)
1.994.431,91
1.621.224,25
1.323.125,00
1.565.625,00
465.970,36
249.688,95
558.012,89
28.054,32
233.051,75
140.615,54
242.500,00
0,00
10.880,04
1.928.773,85
373.006,88
368.033,29
755.271,24
71.824,42
92.677,37
181.519,50
242.500,00
0,00
12.195,77
2.097.028,47
3.251.898,85
3.662.653,47
5.473,22
22.423,40
5.251.803,98
5.306.301,12
III. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής Επιχορηγήσεις επενδύσεων
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποήσεις
1. Γήπεδα - οικόπεδα
3. Κτίρια - τεχνικά έργα
4.
5.
6.
7.
Μηχανήµατα- µηχαν. εξοπλ
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Ακινητοποιήσεις Υπο Εκτέλεση
637.000,00
0,00
637.000,00
637.000,00
0,00
637.000,00
1.158.869,88
874.279,36
601.307,08
265.125,09
123.142,72
3.659.724,13
361.647,02
796.560,60
496.533,16
239.019,67
0,00
1.893.760,45
797.222,86
77.718,76
104.773,92
26.105,42
123.142,72
1.765.963,68
1.158.869,88
845.864,96
557.156,74
245.988,49
0,00
3.444.880,07
315.292,22
764.943,21
495.936,97
223.017,23
0,00
1.799.189,63
843.577,66
80.921,75
61.219,77
22.971,26
0,00
1.645.690,44
2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου
3. ενεργητικού
IV.Αποθεµατικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
4. Έκτακτα αποθεµατικά
5. Αφορολόφητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
5α. Φορολογηµένο αποθεµατικό τεχνικών εταιρειών
III.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
ΑV.Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
535.381,51
16.749,04
552.130,55
598.367,57
16.799,04
615.166,61
2.318.094,23
2.260.857,05
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Οµολογιακά ∆άνεια
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέµατα
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
ΙΙ.Απαιτήσεις
1. Πελάτες
3α. Επιταγές εισπρακτέες
-Στο χαρτοφυλάκιο
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση(σφραγισµένες)
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκ/λών & πιστώσεων
IV.∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
45.737,37
97.220,44
142.957,81
38.005,08
82.376,43
120.381,51
1.448.978,50
1.113.268,88
1.111.414,14
1.216.065,57
5.000,00
34.911,25
47.313,23
2.647.617,12
5.000,00
74.011,47
49.081,09
2.457.427,01
10.086,50
105.481,36
115.567,86
295.845,74
153.616,18
449.461,92
2.906.142,79
3.027.270,44
15.276,00
18.173,42
5.251.803,98
5.306.301,12
1.
2α.
3.
4.
ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Επιταγές πληρωτέες (µεταχρ)
Τράπεζες λ/σµοί βραχυπρ. υποχρεώσεων
Προκαταβολές πελατών
5.
6.
7.
10.
11.
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Ασφαλιστικοί οργανισµοί
Μακρ.υποχρ. πληρωτ.στην επόµ. χρήση
Μερίσµατα Πληρωτέα
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ +ΓΙΙ)
∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού ( ∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV )
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα επόµενης χρήσης
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆)
2. Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+∆)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1.Την 31.12.2012 µε βάση τις διατάξεις του Ν.2065/92 έγινε αναπροσαρµογή των γηπέδων και προέκυψε υπεραξία ύψους Ευρώ 182.000,00, η οποία εµφανίζεται στα Ίδια Κεφάλαια στο λογαριασµό «∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων».. 2. Επί των ακινήτων της εταιρείας έχουν εγγραφεί υποθήκες και προσηµειώσεις ποσού € 3.740.000,00, προς εξασφάλιση τραπεζικών δανείων. 3.Η µη διανοµή µερίσµατος από τα κέρδη της χρήσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 45 του
Κ.Ν. 2190/20, τελεί υπό την έγκριση του 70% των µετόχων της εταιρείας.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆εκεµβρίου 2013 (1/1/2013-31/12/2013)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγ/νης χρήσεως 2012
Ποσά κλειόµενης χρήσεως
2013
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµετάλλευσης
ΠΛΕΟΝ:1.Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
ΜΕΙΟΝ: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη / ζηµίες) εκµετάλλευσης
3.939.959,03
2.814.951,23
1.125.007,80
32.600,00
1.157.607,80
370.942,08
14.605,91
25,50
138.997,61
4.120.109,98
3.298.004,75
822.105,23
0,00
822.105,23
501.143,25
2.706,59
385.547,99
772.059,81
2.087,71
188.567,68
-138.972,11
633.087,70
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον) : Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
0,00
18.203,52
0,00
18.203,52
Μείον:
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζηµίες
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη / ζηµίες)
20.764,50
62.986,06
0,00
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµ. στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη / ζηµίες ) ΧΡΗΣΕΩΣ
83.750,56
108.020,46
108.020,46
503.849,84 ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήµατος χρήσης
318.255,39
2. Λοιποί µη ενσωµατ.στο κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση
-186.479,97
131.775,42
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
0,00
12.831,40
0,00
12.831,40
-65.547,04
567.540,66
0,00
567.540,66
10.088,57
34.430,53
0,00
44.519,10
154.151,72
154.151,72
Καθαρά αποτελέσµατα ( κέρδη / ζηµίες ) χρήσεως
Υπόλοιπο κερδών προηγουµένων χρήσεων
Μείον ∆ιαφορές Φορολ. Ελέγχου προηγ. χρήσεων
Υπόλοιπο
1. Τακτικό Αποθεµατικό
2. Πρώτο µέρισµα
6. Αφορολόγητα αποθεµατικά
8. Υπόλοιπο κερδών / ζηµιών εις νέο
Ποσά προηγ/νης
χρήσεως 2012
567.540,66
111.906,45
0,00
679.447,11
100.087,72
55.987,34
0,00
156.075,06
179.049,46
0,00
500.397,65
40.168,61
0,00
115.906,45
20.000,00
0,00
0,00
480.397,65
500.397,65
4.000,00
0,00
0,00
111.906,45
115.906,45
-31.687,70
100.087,72
0,00
100.087,72
Aθήνα, 30 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ. ΑΗ 532299
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ. ΑΖ 046659
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
Α∆Τ. AΒ 645023