Διεθνές Συνέδριο Κοινωνική Παιδαγωγική Ειδική Αγωγή

Z
ÅÕÈÅÑÏ
ÅË
C
ÔÑÏ ÄÉÁÐ
ÅÍ
ITI
*
ÇÓ
*
*Ê
ÐÁÔÑÁ
ÐÁÉÄÅÕÓ
ÊÅ. Ä.ÅÊ.
ï
18
ÄéåèíÝò ÓõíÝäñéï
ÐÜôñá 14-16 Íïåìâñßïõ 2014
Îåíïäï÷åßï Achaia Beach, Êáóôåëëüêáìðïò Ðáôñþí
Ðñüãñáììá Åñãáóéþí Óõíåäñßïõ
ÈåìáôéêÝò Åíüôçôåò:
· ÊïéíùíéêÞ ÐáéäáãùãéêÞ · ÄéáðïëéôéóìéêÞ Åêðáßäåõóç · ÅéäéêÞ ÁãùãÞ
· ÊïéíùíéêÞ Øõ÷ïëïãßá êáé Ó÷ïëéêüò Åêöïâéóìüò · Ç åëëçíéêÞ ùò äåýôåñç Þ îÝíç ãëþóóá
ôçë/fax: +30-2610-993855
Website: http://www.elppo.gr, http://www.georgogiannis.gr
e-mail: [email protected]
*
ÅË.Ð.ÐÏ.
ÐÏËÉÔÙÍ
ÅË.Ð.ÐÏ.
ÉÓÌÉÊÇ
Ó
ÅÊ
ÉÔ
ÏË
Y
SIT
ÊïéíùíéêÞ ÐáéäáãùãéêÞ
Äéáðïëéôéóìéêüôçôá êáé
ÅéäéêÞ ÁãùãÞ
ÉÏ
ÓÔÇ
ÍÅÐÉ
Ì
Á
EE UNI
R
F
VE
Ð ENS
R
- 24 -
18ο
Διεθνές Συνέδριο
Κοινωνική Παιδαγωγική
Διαπολιτισμικότητα
και Ειδική Αγωγή
Πάτρα, 14-16 Νοεμβρίου 2014
Πρόγραμμα Εργασιών Συνεδρίου
Ξενοδοχείο Achaia Beach
Καστελλόκαμπος Ρίου Αχαΐας
Θεματικές:
· Κοινωνική Παιδαγωγική · Διαπολιτισμική Εκπαίδευση · Ειδική Αγωγή
· Κοινωνική Ψυχολογία και Σχολικός εκφοβισμός · Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα
τηλ/fax: +30-2610-993855
Website: http://www.elppo.gr, http://www.georgogiannis.gr
e-mail: [email protected]
-1-
Επιστημονική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Μέλη:
Σκούρτου Ελένη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
Φυριππής Εμμανουήλ, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών
Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Πρόεδρος Παιδαγωγικής Εταιρίας Ελλάδας
Χατζησαββίδης Σωφρόνης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Σακελλαρίου Mαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Στεργίου Λήδα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΝ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μάγος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΝ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μπάκας Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΝ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Νταραντούμης Θανάσης, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας
και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανταζής Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Ροφούζου Αιμιλία, Λέκτορας Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Σχολή Ναυτικών
Δοκίμων
Μανιάτης Παναγιώτης, Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών Εξωτ. Συνεργάτης, Π.Δ. 407
Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Γεωργογιάννης Παντελής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
Γραμματεία: Μελιτζάνη Ειρήνη, Πτυχιούχος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας, Κάτοχος ΜΔΕ στις
Επιστήμες της Αγωγής, Υποψήφια Διδάκτωρ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
Γούλα Γλυκερία, Εκπαιδευτικός
Σπανού Κατερίνα, Εκπαιδευτικός
Παπαδοπούλου Κατερίνα, Εκπαιδευτικός
Παπαδοπούλου Συμέλα, Εκπαιδευτικός
Πανέτα Έφη, Εκπαιδευτικός
Δακτυλογραφήσεις & Επεξεργασία σε Η/Υ
Μελιτζάνη Ειρήνη, Πτυχιούχος Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΕΙ Πάτρας, Κάτοχος ΜΔΕ στις
Επιστήμες της Αγωγής, Υποψήφια Διδάκτωρ ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών
-2-
Πρόγραμμα Εργασιών
Συνεδρίου
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014
15.00
Έναρξη εγγραφών - Καλωσόρισμα
16.00
Έναρξη εργασιών του συνεδρίου
Παρακαλούνται τα μέλη των Προεδρείων για την ακριβή τήρηση του
προγράμματος
-3-
Αίθουσα Α
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014
Συνεδρία 1η:
Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα
Προεδρείο:
Γκουλιάμα Αλεξάνδρα - Ροφούζου Αιμιλία - Αλευριάδου Αναστασία
16.00 – 16.15 Φωνολογική επεξεργασία και αναγνωστικές δυσκολίες σε μαθητές με γλώσσα καταγωγής
την Αλβανική
Σανδραβέλης Άγγελος, Εκπαιδευτικός
Κατερίνα Πούλιου, Φιλόλογος, Υποψήφια διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
Αλευριάδου Αναστασία, Αναπλ. Καθηγήτρια ΠΤΝ Πανεπιστημίου Δυτ.Μακεδονίας
16.15 – 16.30 Το γενερικό θέατρο ως διδακτική διαδικασία αλλόγλωσσων παιδιών στη Γερμανία
Μελισόβα Ζαφειρούλα, Υποψήφια Διδάκτωρ του Ludwig-Maximilian Universität
16.30 – 16.45 Διαπολιτισμική συμβουλευτική και στήριξη οικογένειας αλλοδαπών που έχει παιδί με
αναπηρία
Καστανά Αναστασία, Φιλόλογος
Μανωλάκος Προκόπης, Σχολικός Σύμβουλος
16.45 – 17.00 Η Γερμανική Εξωτερική Πολιτιστική Πολιτική και τα Γερμανικά ως Ξένη Γλώσσα
Ροφούζου Αιμιλία, Λέκτορας Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας Σχολή Ναυτικών Δοκίμων
17.00 – 17.15 Σύγκριση της επίδοσης των αλλοδαπών μαθητών σε σχέση με τους γηγενείς συμμαθητές
τους.
Δρίτσα Χρυσή, Εκπαιδευτικός
17.15 – 17.30 Η θρησκευτική μειονότητα της Θράκης και η θεσμική πλαισίωση των γλωσσικών της
δικαιωμάτων: προθέσεις, θέσεις και υποθέσεις εκπαιδευτικής πολιτικής.
Τσαρεκτή Τζενάν, Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Μειονοτικό Γυμνάσιο–Λύκειο Κομοτηνής
Τσέλιος Ιωάννης, Οικονομολόγος, Εκπαιδευτικός Μειονοτικό Γυμνάσιο–Λύκειο Κομοτηνής
Γκουλιάμα Αλεξάνδρα, Φιλόλογος, Υπεύθυνη ΣΣΝ Έβρου
17.30 – 17.45 Διερεύνηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην δευτεροβάθμια μειονοτική
εκπαίδευση
Γκουλιάμα Αλεξάνδρα, Φιλόλογος, Υπεύθυνη ΣΣΝ Έβρου
Τσέλιος Ιωάννης, Οικονομολόγος, Εκπαιδευτικός Μειονοτικό Γυμνάσιο–Λύκειο Κομοτηνής
Τσαρεκτή Τζενάν, Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Μειονοτικό Γυμνάσιο–Λύκειο Κομοτηνής
17.45 – 18.00 Η εικόνα της β’βάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης μέσα από τις απόψεις των ελληνόφωνων
και τουρκόφωνων εκπαιδευτικών. Μια έρευνα πάνω στις απόψεις των εκπαιδευτικών
που υπηρετούν στα δυο (2) δευτεροβάθμια μειονοτικά σχολεία της Ξάνθης και της
Ροδόπης
Τσέλιος Ιωάννης, Οικονομολόγος, Εκπαιδευτικός Μειονοτικό Γυμνάσιο–Λύκειο Κομοτηνής
Τσαρεκτή Τζενάν, Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Μειονοτικό Γυμνάσιο–Λύκειο Κομοτηνής
Γκουλιάμα Αλεξάνδρα, Φιλόλογος, Υπεύθυνη ΣΣΝ Έβρου
18.00 – 18.15 Coffee Break
-4-
Αίθουσα B
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014
Συνεδρία 2η:
Ειδική Αγωγή
Προεδρείο:
Χατζοπούλου Μαριάννα - Πλιόγκου Βασιλική - Μανωλάκος Προκόπης
16.00 – 16.15 Διερεύνηση των προβλημάτων και της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας κατά τη
συνεκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης και ατόμων με προβλήματα ακοής. Μια
μελέτη περίπτωσης
Πατέλη Άννα, Φιλόλογος, MA SEN Μητροπολιτικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης
Παπατζίκης Ευθύμιος, Δρ. Εκπαιδευτικής Νευροεπιστήμης της Μουσικής
Πλιόγκου Βασιλική, Δρ. Επιστημών Αγωγής ΑΠΘ
16.15 – 16.30 Διερευνώντας την ύπαρξη προβλημάτων συμπεριφοράς σε μαθητές του δημοτικού με
δυσλεξία
Δανοπούλου Ελβίρα-Ελένη, Εκπαιδευτικός, ΜΔΕ στις Επιστήμες Αγωγής (Ειδική Αγωγή)
16.30 – 16.45 Η ακαδημαϊκή πρόοδος των παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση
Σταυροπούλου Ευγενία, Εκπαιδευτικός, ΜΔΕ στις Επιστήμες Αγωγής (Ειδική Αγωγή)
16.45 – 17.00 Η ένταξη ενός μαθητή με σύνδρομο Asperger στην Α’ τάξη ενός γενικού δημοτικού
σχολείου
Γιαννάκη Μυρτώ, Εκπαιδευτικός, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Ειδικής Αγωγής
Δρ. Χατζοπούλου Μαριάννα, Καθηγήτρια ΠΜΣ Ειδικής Αγωγής Μητροπολιτικού Κολλεγίου
17.00 – 17.15 Στάσεις και απόψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την
αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου ειδικής αγωγής στη διεκδίκηση ισότιμης συμμετοχής
των ΑμεΕΕΑ στην εκπαιδευτική διαδικασία
Μυγδάλη Ειρήνη, ΜΑ in Special Educational Needs, Δ/ντρια 1ου Γυμν. Καισαριανής
17.15 – 17.30 Η ανάπτυξη της προσοχής κατά την προσχολική ηλικία. Το νηπιαγωγείο ως βασικό
πλαίσιο ενίσχυσης της ικανότητας για συγκέντρωση και ανάδυσης διασπαστικής
συμπεριφοράς.
Λαδοπούλου Ελένη, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής
17.30 – 17.45 Η αναγκαιότητα της αγωγής υγείας στην γενική εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή
Κατσαρού Δήμητρα Β., Φιλόλογος
Τζαμπάζη Άννα, Φυσικός
Μπέντσου Πετρούλα,Φιλόλογος
17.45 – 18.00 Ένταξη στην Αγορά Εργασίας και την Επαγγελματική Εξέλιξη των Αποφοίτων του
Προπτυχιακού και Μεταπτυχιακού Επιπέδου Σπουδών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου
Πατρών
Αγγελοπούλου Αθανασία, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70
-5-
Αίθουσα Α
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014
Πανηγυρική Συνεδρία
Προεδρείο:
Φυριππής Εμμανουήλ - Γεωργογιάννης Παντελής
18.15 – 18.45 Χαιρετισμοί
Συνεδρία 3η:
Παιδαγωγικά Θέματα
Προεδρείο:
Φυριππής Εμμανουήλ - Μαστρογιάννης Αλέξης - Γεωργογιάννης Παντελής
18.45 – 19.00 Διαμόρφωση πλαισίου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με προοπτική την εργασιακή
ένταξη ατόμων με αναπηρία
Παππά Μαρία, Υπεύθυνη ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Πάτρας
Φραγκάκης Σταύρος, Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Πάτρας
Πιερρή Ευγενία, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας
19.00 – 19.30 Η απαρχή των πανεπιστημίων στην Αθήνα του 2ου μ.Χ. αιώνα. Ιδεολογία, πολιτικές και
ακαδημαϊκές πρακτικές του “Αθηναϊκού Πανεπιστημίου”
Φυριππής Εμμανουήλ, Καθηγητής ΠΤΔΕ Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
19.30 – 19.45 Διαδικτυακές εφαρμογές και χορηγίες στο μάθημα της Ιστορίας: Ένα πανέρι γεμάτο
ιντερνετικά, διδακτικά ευεργετήματα
Μαστρογιάννης Αλέξης, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.
19.45 – 20.00 Γιαγιάδες στους υπολογιστές - Μαθητές καθοδηγητές
Γεωργαντά Βίκυ, Εκπαιδευτικός
20.00 – 20.15 Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικών Α΄/βάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τη συνέπειά
τους στο πρόγραμμα, τους κανονισμούς και τη διοίκηση της σχολικής μονάδας
Γούλα Γλυκερία, Εκπαιδευτικός
Γεωργογιάννης Παντελής, τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
20.15 – 20.30 Η πιλοτική εφαρμογή «VRLerna»: Νέες προοπτικές σε ένα ετερογενές εκπαιδευτικό
περιβάλλον
Μπαρμπάτσης Κων/νος, Εκπαιδευτικός/Πληροφορικός, Διδάκτωρ Παν/μίου Μακεδονίας
Παπαμαγκανά Ιωάννα, Εκπαιδευτικός/Αρχαιολόγος, Διδάκτωρ ΑΠΘ
20.30 – 20.45 Τα δικαιώματα του παιδιού: Μια πρωτότυπη διδακτική προσέγγιση στην Έκτη δημοτικού
Ρεσβάνη Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
20.45 – 21.00 Διαχείριση πολυπολιτισμικών κρίσεων και κρίσεων που άπτονται ζητημάτων ειδικής
αγωγής σε σχολικά περιβάλλοντα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
Κύπρου Ευγενία, Εκπαιδευτικός ΠΕ71 Ειδικής Αγωγής
Δρ. Πισσαλίδης Βύρων, Διδάσκων ΑΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
21.00 – 21.15 Αναζητώντας νοήματα στη “σκασιαρχική” παιδαγωγική του Freinet
Σπυρόπουλος Τρύφων, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
-6-
Αίθουσα Α
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014
Συνεδρία 4η:
Ειδική Αγωγή - Παιδαγωγικά Θέματα
Προεδρείο:
Μάνου Αγγελική - Κουρμπέλη Δήμητρα - Ευθυμιόπουλος Αχιλλέας
9.00 – 9.15
Αντιμετωπίζοντας ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω του θεσμού της παράλληλης
στήριξης στο νηπιαγωγείο: μελέτη περίπτωσης νηπίου
Μάνου Αγγελική, Προϊσταμένη του 16ου Νηπιαγωγείου Γλυφάδας
Κανιά Αγγελική, Εκπαιδευτικός ΠΕ60.50 Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής
Εκπαιδευτική Ηγεσία και χρήση των Νέων Τεχνολογιών
Ψυχογυιόπουλος Αναστάσιος, BA (Hons) Early Childhood Studies
Ευθυμιόπουλος Αχιλλέας, Επιστημονικός Συνεργάτης του Metropolitan College
Θεοδότου Ευγενία, Programme Leader-Education Department, Metropolitan College
Εμπόδια στη συμπεριληπτική εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες
Παπαδοπούλου Αθανασία, Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής
Προσαρμογή της μετασχηματίζοντας μάθησης του Mejirow στο γνωστικό αντικείμενο
της ιστορίας
Χρήστου Μελπομένη, Εκπαιδευτικός, MEd
Τα κίνητρα και οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών που διδάσκουν βιωματικές δράσεις
στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου
Τζωρτζάκης Ιωάννης Α., Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12, ΠΔΕ Κρήτης,
Παπαγιαννάκης Ευάγγελος Ι., Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ09, ΠΔΕ Πελοποννήσου
Η Συμβουλευτική στο σχολείο: μια συγκριτική μελέτη μεταξύ Αγγλίας και Ελλάδας
Κουρμπέλη Δήμητρα, Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας
Διδακτικές παρεμβάσεις και στρατηγικές για την ενίσχυση και την εδραίωση της
μάθησης σε διαπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον.
Ρεντίφης Γεράσιμος, Φιλόλογος
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, της
περιφέρειας Αχαΐας
Παπαζαφείρη Κωνσταντίνα, Early Childhood Studies, Metropolitan College
Ευθυμιόπουλος Αχιλλέας, Επιστημονικός Συνεργάτης του Metropolitan College
Θεοδότου Ευγενία, Programme Leader-Education Department, Metropolitan College
Σεξουαλικότητα και αυτισμός
Καραθανάση Ζαχαρένια, Νηπιαγωγός Ε.Α.Ε.
Καστραντά Αναστασία, Ψυχολόγος, Ειδίκευση στη Θεραπεία Gestalt
Λουκοπούλου Ελένη, Νηπιαγωγός Ε.Α.Ε.
Ζέρβα Παναγιώτα, Φοιτήτρια TEI Λάρισας–ΣΕΥΠ–Τμήμα Νοσηλευτικής
Ο πολυπρισματικός ρόλος της μουσικής στην παιδαγωγική προσέγγιση μαθητών με
αυτισμό
Τεστεμπασίδου Ιωάννα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τεστεμπασίδου Στυλιανή, Φοιτήτρια ΠΤΔΕ ΔΠΘ
Coffee Break
9.15 – 9.30
9.30 – 9.45
9.45 – 10.00
10.00 – 10.15
10.15 – 10.30
10.30 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.30
11.30 - 11.45
-7-
Αίθουσα Α
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014
Συνεδρία 5η:
Ειδική Αγωγή - Παιδαγωγικά Θέματα
Προεδρείο:
Μπάκας Θωμάς - Γαργαλιάνος Σταμάτης - Σάλμοντ Ελευθερία
11.45 – 12.00 Η καινοτομία των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στην προαγωγή της ενεργητικής
μάθησης
Καλλίγνωμος Κωνσταντίνος, Κοινωνικός Ανθρωπολόγος, Εκπαιδευτικός Δ.Ε.
12.00 – 12.15 Η αναπηρία ως αιτία του κοινωνικού στίγματος
Σάχου Μαρία-Ελένη, Εκπαιδευτικός
12.15 – 12.30 Ανάγκη άσκησης συμβουλευτικής σε αδέλφια ατόμων με Σύνδρομο Down
Παντελιά Αναστασία, Γεωπόνος – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης, Γεωπόνος – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Σάλμοντ Ελευθερία, Λέκτορας Ειδικής Αγωγής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
12.30 – 12.45 Το Θεατρικό Παιχνίδι ως μέσο ανάπτυξης και βελτίωσης ψυχοκινητικών ικανοτήτων
ατόμων με Σύνδρομο Asperger-Μια μελέτη περίπτωσης στο Νομό Δράμας.
Γαργαλιάνος Σταμάτης, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Ν.-Π.Δ.Μ.
Αμανατίδου Ελένη, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Α.Π.Θ.
12.45 – 13.00 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην
εκπαίδευση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες: Το παράδειγμα της Γεωγραφίας
Σκορδιαλός Εμμανουήλ, Εκπαιδευτικός, MEd
13.00 – 13.15 Η εμπειρία της Παράλληλης Στήριξης: απόψεις εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής
αγωγής
Παντελιάδου Σουζάνα, Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής ΑΠΘ
Παπανικολάου Γεωργία, Υποψήφια Διδάκτωρ ΑΠΘ
Γιαζιτζίδου Σοφία, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΑΠΘ
13.15 – 13.30 Η οργάνωση και διοίκηση των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής στην Ελλάδα
Μπάκας Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΝ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
13.30 – 13.45 To ψυχο-κοινωνικό προφίλ των μαθητών της Στ΄ τάξης ανάλογα με την ύπαρξη
μαθησιακών δυσκολιών από την σκοπιά των γονέων
Πολυχρονοπούλου Σ., Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής, Π.Τ.Δ.Ε. ΕΚΠΑ
Δεφίγγου Γ., Υποψ. Διδάκτωρ Ειδικής Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε. ΕΚΠΑ
Αμανάκη Ε., Παιδαγωγός, M.Sc. Ψυχοπαιδαγωγικής, Ph.D., Postdoc Π.Τ.Δ.Ε. ΕΚΠΑ
13.45 – 14.00 Ένταξη και συνεκπαίδευση ατόμων με ειδικές ικανότητες στη Γενική Εκπαίδευση
Τηλιγάδα Γιαννούλα, Νηπιαγωγός Ειδικής αγωγής
14.00 – 14.15 Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ) στην Προσχολική
Εκπαίδευση
Καλφούντζου Σπυριδούλα, Εκπαιδευτικός ΠΕ60
14.15 – 16.00 Μεσημεριανό διάλειμμα
-8-
Αίθουσα Α
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014
Συνεδρία 6η:
Κοινωνική Ψυχολογία και Σχολικός Εκφοβισμός
Προεδρείο:
Τουρτούρας Χρήστος - Πανταζής Βασίλης - Σκαγιάς Ιωάννης
16.00 – 16.15 Η διαχείριση του θυμού ως μέσο ανάπτυξης της συναισθηματικής νοημοσύνης: ένα
πρόγραμμα παρέμβασης σε ενήλικες
Αγγελοπούλου Ευθυμία, Φιλόλογος
16.15 – 16.30 Οι επισκέψεις πεδίου και η εφαρμογή τους στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων
του δημοτικού σχολείου
Σκαγιάς Ιωάννης, Εκπαιδευτικός
16.30 – 16.45 Εκπαιδευτικός αποκλεισμός παιδιών με προβλήματα υγείας. Ο θεσμός των
“νοσοκομειακών σχολείων”
Αραμπατζή Βασιλεία, Εκπαιδευτικός
Τουρτούρας Δ. Χρήστος, Λέκτορας Παιδαγωγικής ΠΤΔΕ ΑΠΘ
16.45 – 17.00 Ο έμφυλος χαρακτήρας της εκπαίδευσης: προβληματισμοί και αναθεωρήσεις
Κάλφα Μαρία, Ανθρωπολόγος, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου
17.00 – 17.15 Παράγοντες άγχους στη σχολική τάξη
Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών
17.15 – 17.30 Εκπαίδευση, φύλο και σεξουαλικότητα
Καστραντά Αναστασία, Ψυχολόγος, Ειδίκευση στη Θεραπεία Gestalt
Καραθανάση Ζαχαρένια, Νηπιαγωγός Ε.Α.Ε.
Λουκοπούλου Ελένη, Νηπιαγωγός Ε.Α.Ε.
Βελώνη Γεωργία, Νηπιαγωγός, Βιβλιοθηκονόμος και Επιστήμων της Πληροφόρησης
17.30 – 17.45 Η κοινωνικο-οικονομική κρίση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της στους μαθητές του
Δημοτικού Σχολείου
Μπουλούγαρη Γεωργία, Εκπαιδευτικός, M.Ed.
Πανταζής Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΠΕ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Τριανταφύλλου Ευπραξία, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σωτηρόπουλος Νικόλαος, Ψυχολόγος, MSc στη Σχολική Ψυχολογία
17.45 – 18.00 Kοινωνική Eργασία και Ανθρώπινα Δικαιώματα
Πανταζής Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΠΕ, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
18.00 – 18.15 «Δεν φοβάμαι, δεν φοβίζω, κερδίζω φίλους». Σχολικός εκφοβισμός και βία μέσα από ένα
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σε Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο
Σακκή Ραχήλ, 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού
Δρακοπούλου Μαρία, 2ο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού
18.15 – 18.30 Take a stand- Lend a hand: Stop bullying now
Γεωργαντά Βίκυ, Εκπαιδευτικός
18.30 - 18.45 Σχολικός εκφοβισμός
Γεωργαντά Βίκυ, Εκπαιδευτικός
18.45 - 19.00 Κοινωνική παιδαγωγική, ανθρώπινα δικαιώματα και η κοινωνικά ευάλωτη παιδική και
εφηβική ηλικία:Μια κριτική προσέγγιση του ιστορικού υπόβαθρου και των σύγχρονων
προοπτικών
Σιταρά Μαρκέλλα, Διδάκτορας Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης
19.00 - 19.15 Coffee Break
-9-
Αίθουσα Α
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014
Συνεδρία 7η:
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Προεδρείο:
Μαλαφάνατης Κωνσταντίνος - Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος - Καυκά Δήμητρα
19.15 – 19.30 Συγκριτική μελέτη της αντίληψης Ελλήνων και Αλλοδαπών μαθητών για την επίδραση
της οικονομικής κρίσης σε πτυχές της κοινωνικής τους ζωής
Γαλογαύρος Γεώργιος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ράπτη Παναγιώτα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Τεστεμπασίδου Ιωάννα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
19.30 – 19.45 Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Δασκάλων μέσα από την
Τέχνη
Παπάζογλου Ασημίνα, Νηπιαγωγός στο 6ο Νηπιαγωγείο Βριλησσίων Αττικής
19.45 – 20.00 Τα μουσεία και οι αρχαιότητες στη διαπολιτισμική εκπαίδευση: Πολυτέλεια ή
αναγκαιότητα;
Παπαμαγκανά Ιωάννα, Εκπαιδευτικός/Αρχαιολόγος, Διδάκτωρ ΑΠΘ
Μπαρμπάτσης Κων/νος, Εκπαιδευτικός/Πληροφορικός, Διδάκτωρ Παν/μίου Μακεδονίας
20.00 – 20.15 Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στο μάθημα της Γεωλογίας – Γεωγραφίας του γυμνασίου
στον ελλαδικό χώρο
Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Οικιακής Οικονομίας, Διδάκτορας ΠΤΔΕ
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Καραβίδα Μαρία, Νηπιαγωγός, MSc στις Παιδαγωγικές Επιστήμες
20.15 – 20.30 Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και διαπολιτισμική εκπαίδευση
Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής Οικιακής Οικονομίας, Διδάκτορας ΠΤΔΕ
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Μορφίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας, MSc στη Μετάφραση
Πανταζέλου Ελένη, Φυσικός, MSc στη Φυσική
20.30 – 20.45 Κοινωνικοπαιδαγωγική θεώρηση και οργανωσιακή διάσταση της ετερότητας: μια
μελέτη περίπτωσης
Καυκά Δήμητρα, Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε.
Μανιάτη Έλενα, Σχολική Σύμβουλος Δ.Ε.
20.45 – 21.00 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες αναγνώρισης και ενδυνάμωσης της Πολιτισμικής
Ταυτότητας στα σύγχρονα εκπαιδευτικά πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.
Αραβανής Σπύρος Γ., Φιλόλογος, Δρ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
Μαλαφάντης Κωνσταντίνος Δ., Καθηγητής Παιδαγωγικής ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ
21.00 – 21.15 Εικόνα και πολιτισμός
Σταυρόπουλος Αναστάσιος, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών
21.15 – 21.30 Το Μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό: Αξιοποίηση της Μουσειακής Αγωγής στη
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
Βασιλόπουλος Πάνος, Εκπαιδευτικός
Αγγελακοπούλου Μαρία, Εκπαιδευτικός
- 10 -
Αίθουσα Α
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014
Συνεδρία 8η:
Παιδαγωγικά Θέματα - Ειδική Αγωγή
Προεδρείο:
9.00 – 9.15
Πανταζής Βασίλειος - Ρεντίφης Γεράσιμος - Σαχανά Ιφιγένεια
Εκπαίδευση Ενηλίκων: Σύντομη ανασκόπηση και δυνατότητες αξιοποίησής της για
την κοινωνικοεπαγγελματική ένταξη
Καψάλη Μαργαρίτα, Εκπαιδευτικός
Κολίτσα Χρυσούλα, Εκπαιδευτικός
Χειλάκη Αγγελική, Εκπαιδευτικός
9.15 – 9.30
Ετερογενείς ομάδες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων: Μια πρόταση προσέγγισης
Καψάλη Μαργαρίτα, Εκπαιδευτικός
Κολίτσα Χρυσούλα, Εκπαιδευτικός
Χειλάκη Αγγελική, Εκπαιδευτικός
9.30 – 9.45
Τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων ως μοχλός ανοίγματος του σχολειού στην
κοινωνία
Σαχανά Ιφιγένεια, MA, PhD, ΠΕ 02 Φιλόλογος, 1ο ΓΕΛ Κορδελιού Θεσσαλονίκης
9.45 – 10.00 Ο ρόλος του φύλου ως εμπόδιο συμμετοχής των γυναικών μεταναστριών στα
προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
Θεοδωρακοπούλου Θωμαΐς, Φιλόλογος
Ρεντίφης Γεράσιμος, Φιλόογος
10.00 – 10.15 Εκπαίδευση ενηλίκων εθελοντών στη δασοπυρόσβεση και δασοπροστασία
Αθανασακοπούλου Αγγελική, Φιλόλογος –ΜΔΕ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Κυριακάκη Χαρίκλεια, Φιλόλογος –ΜΔΕ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Κοντοστάνος Δημήτριος-Χρήστος, Καθηγητής Φ.Α.–ΜΔΕ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
10.15 – 10.30 Γνωστικές και συναισθηματικές αντιδράσεις μαθητών της ΣΤ Δημοτικού προς την
πατρίδα και προς άλλους λαούς
Νταλάκας Χαράλαμπος, PhD, MEd Διευθυντής 5ου Δ.Σ.Ιωαννίνων
10.30 – 10.45 Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικών Α΄/βάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τη λήψη
πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της σχολικής μονάδας
Αντωνοπούλου Νικολέτα, Εκπαιδευτικός
Γεωργογιάννης Παντελής, τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
10.45 – 11.15 Coffee Break
- 11 -
Αίθουσα Α
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014
Συνεδρία 9η:
Παιδαγωγικά Θέματα - Ειδική Αγωγή
Προεδρείο:
Παπάζογλου Θεοδώρα - Σαμαράς Βασίλειος - Τεχλικίδου Ελένη
11.15 – 11.30 Ψευδόφιλες λέξεις μεταξύ της κοινής νέας ελληνικής γλώσσας και της κατωιταλικής
διαλέκτου και η αξιοποίησή τους στο γλωσσικό μάθημα.
Δημήτριος Σταφίδας, Πανεπιστήμιο Heidelberg
Βασιλική Σταφίδα, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
11.30 – 11.45 Η Δημόσια μεταδευτεροβάθμια μη Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση και Κατάρτιση ως
διέξοδος για την μη περιθωριοποίηση και τον αποκλεισμό των νέων
Σαμαράς Βασίλης, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
Σαμαρά Αναστασία-Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός
Σταυροπούλου Μαργαρίτα, Διευθύντρια Γυμνασίου-Λ.Τ.
11.45 – 12.00 Η Χρήση των Διαδραστικών Βιντεοπαιχνιδιών ως Μέσο Ενίσχυσης της Αερόβιας
Ικανότητας σε Μαθητές με Νοητική Αναπηρία που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Τεχλικίδου Ελένη, Διευθύντρια ΕΕΕΕΚ Κιλκίς
Μιχαλοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια ΔΠΘ
Σκορδίλης Μανώλης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Κουρτέσης Θωμάς, Αναπλ. Καθηγητής ΔΠΘ
12.00 – 12.15 Συμπεριφοριστικές Προσεγγίσεις - μελέτη περίπτωσης άτομου με Αυτισμό
Παπάζογλου Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός
12.15 – 12.30 Ενδοοικογενειακή βία και σχολείο. Τρόποι αντιμετώπισης
Ζωγόπουλος Ευστάθιος Αθ., Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ12.04
Μαρία Μαραγκάκη, εκπαιδευτικός ΠΕ17.01, Αν. Διευθύντρια 6ου ΕΠΑ.Λ Αθήνας
12.30 – 12.45 Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρέμβασης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας
και του εκφοβισμού μεταξύ μαθητών του Δημοτικού Σχολείου
Γελαδάρη Αθηνά, ΜEd., Δασκάλα
12.45
Λήξη συνεδρίου
Αναρτημένες Ανακοινώσεις
Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικών Α΄/βάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με την οργάνωση σχολικών
εκδηλώσεων
Σπανού Κατερίνα, Εκπαιδευτικός
Μελιτζάνη Ειρήνη, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών
Γεωργογιάννης Παντελής, τ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
- 12 -