πληρες κειμενο

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.04.06 15:44:06
EEST
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4033/06-04-2015
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Απόσπασμα Πρακτικού 19/06-04-2015
Σήμερα 6 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στο γραφείο του Προέδρου
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό
Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Προέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π) και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτηρίου Γκλαβά.
Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση, ο Αντιπρόεδρος του
Ι.Ε.Π. κ. Ιωάννης Κουμέντος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ.: Ιωάννης
Αντωνίου, Παρασκευάς Γιαλούρης, Ηλίας Ματσαγγούρας και Γεώργιος Τύπας.
Απουσιάζει λόγω άλλης υπηρεσιακής απασχόλησης ο κ. Θεμιστοκλής Παναγιωτόπουλος.
Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Μάρθα Θωμοπούλου, Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π..
Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
....................................................................................................................................................
Θέμα: Έγκριση Πρακτικών 8 και 10 Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων Προσωρινοί Πίνακες Κατηγορία Κ.3 στο πλαίσιο της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία μητρώου ειδικών
επιστημόνων/εμπειρογνωμόνων.
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Αγγελική
Καραγεωργοπούλου, διαβιβάζει προς έγκριση τα Πρακτικά 8/26-03-2015 και 10/02-042015 της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων / Εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Μητρώου ειδικών
επιστημόνων/εμπειρογνωμόνων με έργο την ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών
σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και
Επαγγελματικής εκπαίδευσης (αρ. πρωτ. 12815/14.11.2014 (ΑΔΑ: 7115ΟΞΛΔ-Α98) που
αφορούν: «α) Έλεγχο και αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων και βιογραφικών των
υποψήφιων προς ένταξη στο Μητρώο ειδικών Επιστημόνων-Εμπειρογνωμόνων της
Κατηγορίας Κ.3 και β) εισήγηση για τους εντασσόμενους και μη εντασσόμενους στους
Σελ. 1 από 25.
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
προσωρινούς πίνακες του Μητρώου ειδικών Επιστημόνων-Εμπειρογνωμόνων της
Κατηγορίας Κ.3 (Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής
Εκπαίδευσης) για την ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά
αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (αρ. πρωτ.: 1431/06-04-2015):
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/26-03-2015
Συνεδρίαση της τριμελούς Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων/ Εμπειρογνωμόνων σε
συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 12815/14.11.2014 (ΑΔΑ: 7115ΟΞΛΔ-Α98) Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών
σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» - Υποέργο 1 για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων
αιτήσεων και βιογραφικών των υποψήφιων προς ένταξη στο Μητρώο ειδικών ΕπιστημόνωνΕμπειρογνωμόνων – Κατηγορία Κ.3 (Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας
και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης)
Την 26-03-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00, συνεδρίασε στο ΙΕΠ επί της οδού Αν. Τσόχα 36 στην
Αθήνα, η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων/ Εμπειρογνωμόνων, όπως ορίστηκε με την
Πράξη 72/09-12-2014 του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΩΝ2ΦΟΞΛΔ-ΘΒ7), με
θέμα: «Έλεγχος και αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων και βιογραφικών των υποψήφιων
προς ένταξη στο Μητρώο ειδικών Επιστημόνων-Εμπειρογνωμόνων της Κατηγορία Κ.3
(Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης)».
Στη Συνεδρίαση παρέστησαν:
 Χαλκιώτης Δημήτριος, σύμβουλος Β΄ στο ΙΕΠ, κλάδου ΠΕ70, αναπληρωματικό μέλος
 Ρουσσάκης Ιωάννης, σύμβουλος Α΄ στο ΙΕΠ, κλάδου ΠΕ70, τακτικό μέλος
 Νίκα Μαρία, Σύμβουλος Γ΄ στο ΙΕΠ, κλάδου ΠΕ06, τακτικό μέλος
Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Μανωλά Αναστασία, σύμβουλος Γ΄ στο ΙΕΠ, κλάδου ΠΕ07.
Η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων-Εμπειρογνωμόνων, αφού έλαβε υπόψη:
Α) Τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις ανάγκες υλοποίησης του υπό
ανάθεση έργου,
Β) Τις αιτήσεις και τα βιογραφικά των Επιστημόνων-Εμπειρογνωμόνων με γνώμονα τα απαιτούμενα
προσόντα,
ομόφωνα αποφάσισε να συνεδριάσει εκ νέου προκειμένου να ολοκληρώσει την αξιολόγηση των
εμπρόθεσμων αιτήσεων και να εισηγηθεί για τους εντασσόμενους και μη εντασσόμενους στους
προσωρινούς πίνακες του Μητρώου ειδικών Επιστημόνων-Εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη
μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Κατηγορίας Κ.3 (Εκπαιδευτικοί
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης).
Εν συνεχεία το παρόν πρακτικό αναγνώστηκε στην Επιτροπή που το αποδέχθηκε ομόφωνα.
Σελ. 2 από 25.
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
Στο σημείο αυτό και ώρα 13:30, έληξε η συνεδρίαση.
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 /02-04-2015
Συνεδρίαση της τριμελούς Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων/ Εμπειρογνωμόνων σε
συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 12815/14.11.2014 (ΑΔΑ: 7115ΟΞΛΔ-Α98) Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών
σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» - Υποέργο 1 για α) τον έλεγχο και την αξιολόγηση των
εμπρόθεσμων αιτήσεων και βιογραφικών των υποψήφιων προς ένταξη στο Μητρώο ειδικών
Επιστημόνων-Εμπειρογνωμόνων της Κατηγορίας Κ.3 (Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης) και β) την εισήγηση για τους
εντασσόμενους και μη εντασσόμενους στους προσωρινούς πίνακες του Μητρώου ειδικών
Επιστημόνων-Εμπειρογνωμόνων της Κατηγορίας Κ.3 για την ανάπτυξη μεθοδολογίας και
δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Την 02-04-2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, συνεδρίασε στο ΙΕΠ επί της οδού Αν. Τσόχα 36 στην
Αθήνα, η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων/ Εμπειρογνωμόνων, όπως ορίστηκε με την
Πράξη 72/09-12-2014 του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΩΝ2ΦΟΞΛΔ-ΘΒ7), με
θέμα: α) τον έλεγχο και την αξιολόγηση των εμπρόθεσμων αιτήσεων και βιογραφικών των
υποψήφιων προς ένταξη στο Μητρώο ειδικών Επιστημόνων-Εμπειρογνωμόνων της Κατηγορίας Κ.3
και β) την εισήγηση για τους εντασσόμενους και μη εντασσόμενους στους προσωρινούς πίνακες
του Μητρώου ειδικών Επιστημόνων-Εμπειρογνωμόνων της Κατηγορίας Κ.3 (Εκπαιδευτικοί
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης) για την ανάπτυξη
μεθοδολογίας και δειγματικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Στη Συνεδρίαση παρέστησαν:
 Χαλκιώτης Δημήτριος, σύμβουλος Β΄ στο ΙΕΠ, κλάδου ΠΕ70, αναπληρωματικό μέλος
 Ρουσσάκης Ιωάννης, σύμβουλος Α΄ στο ΙΕΠ, κλάδου ΠΕ70, τακτικό μέλος
 Νίκα Μαρία, Σύμβουλος Γ΄ στο ΙΕΠ, κλάδου ΠΕ06, τακτικό μέλος
Χρέη γραμματέως εκτελεί η κ. Μανωλά Αναστασία, σύμβουλος Γ΄ στο ΙΕΠ, κλάδου ΠΕ07.
Η Επιτροπή επιλογής Ειδικών Επιστημόνων-Εμπειρογνωμόνων, αφού έλαβε υπόψη:
Α) Τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τις ανάγκες υλοποίησης του υπό
ανάθεση έργου,
Β) Τις αιτήσεις και τα βιογραφικά των υποψήφιων προς ένταξη στο Μητρώο ειδικών ΕπιστημόνωνΕμπειρογνωμόνων της Κατηγορίας Κ.3 (Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης) με γνώμονα τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται
στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
ομόφωνα αποφάσισε να εισηγηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής δια του Τμήματος Διαγωνισμών και Συμβάσεων και με κοινοποίηση στον Υπεύθυνο του
Υποέργου κ. Ι. Σταμουλάκη, ο οποίος ορίστηκε με την Πράξη 06/18-02-2013 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,
Σελ. 3 από 25.
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
πρόταση για τους εντασσόμενους και μη εντασσόμενους στο προσωρινό Μητρώο ειδικών
Επιστημόνων-Εμπειρογνωμόνων της Κατηγορίας Κ.3 (Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Δημόσιας και Ιδιωτικής Εκπαίδευσης) όπως παρατίθενται στους Πίνακες 1 και 2
(Παράρτημα).
Οι εν λόγω πίνακες είναι προσωρινοί εφόσον προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων διάρκειας τριών
(3) εργάσιμων ημερών. Εάν παρέλθει άπρακτη η τριήμερη προθεσμία ενστάσεων ή εάν
απορριφθούν οι υποβληθείσες ενστάσεις, οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ.
Εν συνεχεία το παρόν πρακτικό αναγνώστηκε στην Επιτροπή που το αποδέχθηκε ομόφωνα.
Στο σημείο αυτό και ώρα 14:30, έληξε η συνεδρίαση».
Σελ. 4 από 25.
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ.3 (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ.3
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΑΒΔΕΛΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΑΓΓΕΛΗΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΛΙΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ-ΠΑΥΛΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΒΑΝΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΑΛΕΞΑΚΗ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΛΕΞΟΥΔΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛΕΥΡΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΑΛΗΜΠΕΡΤΗ
ΜΑΡΙΑ
ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ
ΞΑΝΘΗ
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΜΑΡΓΙΩΤΑΚΗ
ΦΙΛΙΑ
ΑΜΠΕΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΛΕΞΗΣ
ΑΝΑΡΓΥΡΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΩΦΡΟΝΙΑ
ΑΝΤΕΡΡΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ
ΑΝΘΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΡΓΥΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Σελ. 5 από 25.
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΠΕ19
ΠΕ19
ΠΕ19
ΠΕ70
ΠΕ16.01
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ04.01
ΠΕ04.04
ΠΕ04.04
ΠΕ03
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ19
ΠΕ06
ΠΕ03
ΠΕ02
ΠΕ01
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ02
ΠΕ08
ΠΕ19
ΠΕ04.05
ΠΕ60
ΠΕ19
ΠΕ04.02
ΠΕ17.04
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ04.01
ΠΕ04.05
ΠΕ03
ΠΕ06
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΥ
ΒΑΖΟΥΡΑ
ΒΑΚΑΚΗΣ
ΒΑΛΛΙΝΑΣ
ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ
ΒΑΜΝΙΕΣ
ΒΑΡΔΗ
ΒΑΡΕΛΑ
ΒΑΡΣΑΜΙΔΟΥ
ΒΑΣΑΡΜΙΔΗ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ
ΒΑΣΙΟΥ
ΒΕΖΑΣ
ΒΕΛΕΤΗΣ
ΒΕΝΟΥΤΣΟΥ
ΒΙΓΚΛΑΣ
ΒΙΓΚΟΥ
ΒΙΝΙΕΡΗΣ
ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΣ
ΒΙΟΛΑΚΗ
ΒΛΑΣΣΗ
ΒΛΑΣΤΟΣ
ΒΛΑΣΤΟΣ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ
ΒΛΑΧΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ
ΒΟΥΔΟΥΚΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗΣ
ΒΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΤΣΙΝΑ
ΒΡΑΝΤΖΑΣ
ΒΡΑΧΝΟΣ
ΓΑΒΑΛΑΣ
ΓΑΛΑΝΗ
ΓΑΡΙΟΥ
ΓΕΡΑΜΠΙΝΗ
ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ
ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΦΩΤΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ-ΛΙΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΩΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΚΑΤΕΛΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΛΓΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΜΑΡΘΑ
ΜΑΡΘΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
Σελ. 6 από 25.
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ04.05
ΠΕ12.10
ΠΕ04.01
ΠΕ60
ΠΕ04.02
ΠΕ02
ΠΕ01
ΠΕ05
ΠΕ60
ΠΕ03
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ17.03
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ04.02
ΠΕ03
ΠΕ03
ΠΕ02
ΠΕ04.05
ΠΕ70
ΠΕ12.10
ΠΕ03
ΠΕ70
ΠΕ04.01
ΠΕ19
ΠΕ19
ΠΕ04.01
ΠΕ09
ΠΕ04.04
ΠΕ19
ΠΕ19
ΠΕ12.05
ΠΕ03
ΠΕ70
ΠΕ05
ΠΕ04.04
ΠΕ04.04
ΠΕ60
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
ΓΙΑΓΤΖΟΓΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΓΚΟΝΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΣΕΜΗΣ
ΓΙΑΤΑΣ
ΓΙΔΑΣ
ΓΙΟΥΨΑΝΗ
ΓΚΕΡΜΠΕΣΙΩΤΗ
ΓΚΕΡΤΣΑΚΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ
ΓΚΙΝΗΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ
ΓΚΟΥΒΑ
ΓΚΟΥΒΕΝΤΑΡΗ
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ
ΓΚΟΥΦΑΣ
ΓΛΑΣΤΡΑ
ΓΛΗΝΟΥ
ΓΟΥΡΝΑ
ΓΟΥΤΑΣ
ΓΟΥΤΣΟΣ
ΓΡΑΒΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΥΦΤΟΥΛΑ
ΔΑΒΛΑΝΤΗΣ
ΔΑΒΡΑΖΟΣ
ΔΑΚΑΝΑΛΗ
ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΔΑΜΑΣΚΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΔΑΝΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΔΑΝΤΗ
ΔΕΒΡΕΝΗ - ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
ΔΕΒΡΕΝΗ - ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
ΔΕΙΚΤΑΚΗ
ΔΕΙΚΤΑΚΗ
ΔΕΛΗΜΠΑΝΙΔΟΥ
ΔΕΛΗΣ
ΔΕΛΛΑΤΟΛΑΣ
ΔΕΣΤΕΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΑΝΘΙΤΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΝΑ
ΑΝΝΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Σελ. 7 από 25.
ΠΕ04.04
ΠΕ12.10
ΠΕ19
ΠΕ04.01
ΠΕ02
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ04.04
ΠΕ19
ΠΕ19
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ01
ΠΕ04.01
ΠΕ70
ΠΕ07
ΠΕ60
ΠΕ04.04
ΠΕ02
ΠΕ19
ΠΕ03
ΠΕ19
ΠΕ19
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ05
ΠΕ04.01
ΠΕ11
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ19
ΠΕ10
ΠΕ10
ΠΕ06
ΠΕ02
ΠΕ04.01
Άλλη
ΠΕ04.01
ΠΕ17.02
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
ΔΗΜΟΥΛΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
ΔΙΠΛΑΡΗ
ΔΟΣΗΣ
ΔΟΣΗΣ
ΔΟΥΒΛΗ
ΔΟΥΖΙΝΑ
ΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΔΟΥΚΑΚΗΣ
ΔΟΥΡΑΝΟΥ
ΔΟΥΤΣΙΟΥ
ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΡΕΤΑΣ
ΔΡΙΜΤΖΙΑΣ
ΔΡΟΓΓΙΤΟΥ
ΔΡΟΛΑΠΑΣ
ΔΡΟΣΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΖΑΛΑΒΡΑ
ΖΑΝΤΖΟΣ
ΖΑΝΤΖΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΑΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΕΠΠΟΣ
ΖΗΚΟΣ
ΖΙΑΚΑ
ΖΙΑΡΑ
ΖΙΟΥΛΗ
ΖΙΟΥΛΗ
ΖΟΠΑΝΙΩΤΗΣ
ΖΟΥΝΗ
ΖΩΓΑΚΗΣ
ΖΩΙΤΣΑΚΟΣ
ΖΩΤΑ
ΖΩΤΟΣ
ΗΛΙΑΚΗ
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΘΕΡΙΑΝΟΣ
ΘΩΜΑ
ΙΜΒΡΙΩΤΗ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΙΚΑ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΑΛΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΖΩΗ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Σελ. 8 από 25.
ΠΕ06
ΠΕ19
ΠΕ04.01
ΠΕ05
ΠΕ04.01
ΠΕ04.01
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ03
ΠΕ03
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ17.04
ΠΕ19
ΠΕ09
ΠΕ19
ΠΕ06
ΠΕ12.10
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ11
ΠΕ09
ΠΕ20
ΠΕ03
ΠΕ03
ΠΕ03
ΠΕ04.02
ΠΕ17.02
ΠΕ07
ΠΕ04.02
ΠΕ06
ΠΕ02
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ14.04
ΠΕ70
ΠΕ08
ΠΕ03
ΠΕ70
ΠΕ03
ΠΕ70
ΠΕ04.02
ΠΕ07
ΠΕ07
ΠΕ10
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ17.07
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙΣΑΡΗ
ΚΑΚΑΒΑΣ
ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑ
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ
ΚΑΛΙΤΣΗΣ
ΚΑΛΛΙΓΝΩΜΟΣ
ΚΑΛΟΒΡΕΚΤΗΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ
ΚΑΛΟΓΡΑΝΗ
ΚΑΛΟΣΑΚΑ
ΚΑΝΤΖΟΥ
ΚΑΟΥΡΗΣ
ΚΑΠΝΙΑ
ΚΑΠΝΙΑ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΡΑΓΓΕΛΗ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΔΗΜΑ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
ΚΑΡΑΣΤΑΜΑΤΗΣ
ΚΑΡΑΦΕΡΗ
ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ
ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ
ΚΑΡΥΠΗ
ΚΑΡΥΤΙΝΟΥ
ΚΑΡΥΤΣΑ
ΚΑΡΥΤΣΑ
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ
ΚΑΡΥΩΤΗΣ
ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗ
ΚΑΣΣΩΤΗ
ΚΑΤΑΡΑΚΗ
ΚΑΤΑΡΤΖΗΣ
ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ
ΚΑΤΗΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΚΑΤΡΗ
ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ
ΚΑΤΣΑΝΗΣ
ΚΑΤΣΙΔΗΣ
ΚΑΤΣΙΚΑ
ΚΑΤΣΙΠΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΗΛΙΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΣΠΥΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΕΒΑΣΤΗ
ΑΣΙΜΙΝΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΟΛΓΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΥΓΕΝΙΑ
Σελ. 9 από 25.
ΠΕ15
ΠΕ16.01
ΠΕ70
ΠΕ13
ΠΕ04.05
ΠΕ19
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ10
ΠΕ17.04
ΠΕ03
ΠΕ17.02
ΠΕ04.04
ΠΕ60
ΠΕ04.02
ΠΕ19
ΠΕ19
ΠΕ03
ΠΕ12.10
ΠΕ60
ΠΕ19
ΠΕ06
ΠΕ19
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ18.02
ΠΕ04.01
ΠΕ03
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ19
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ15
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ04.05
ΠΕ03
ΠΕ16.01
ΠΕ15
ΠΕ15
ΠΕ11
ΠΕ12.10
ΠΕ05
ΠΕ12.01
ΠΕ70
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
ΚΑΦΙΔΑ
ΚΑΦΙΔΑ
ΚΑΦΤΑΚΗ
ΚΕΜΑΛΑΚΗ
ΚΕΡΑΜΙΔΑ
ΚΕΣΑΝΛΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΣ
ΚΙΑΦΑΣ
ΚΙΟΣΣΕΣ
ΚΙΟΥΡΤΣΟΓΛΟΥ
ΚΙΡΓΙΝΑΣ
ΚΙΤΣΙΟΣ
ΚΙΤΣΟΥ
ΚΛΕΙΔΑΡΑ
ΚΛΗΜΕΝΤΙΩΤΗ
ΚΟΚΚΟΡΗ
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ
ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ
ΚΟΜΗΝΟΣ
ΚΟΜΜΑΤΑΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ
ΚΟΜΠΟΣ
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΗ
ΚΟΝΤΟΣΗ
ΚΟΝΤΟΥΛΑ
ΚΟΡΑΚΗΣ
ΚΟΡΕΛΗ
ΚΟΡΟΜΗΛΑ
ΚΟΡΡΕΣ
ΚΟΡΣΑΒΙΔΟΥ
ΚΟΣΜΑ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ
ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ
ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ
ΚΟΥΚΗΣ
ΚΟΥΚΛΑΤΖΙΔΟΥ
ΚΟΥΡΔΟΥΚΛΑ
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
ΚΟΥΡΗ
ΚΟΥΡΟΥΤΣΙΔΟΥ
ΚΟΥΡΤΗΣ
ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ
ΚΟΥΤΙΔΗΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΡΟΔΟΥΛΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΘΗΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΑΛΕΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Σελ. 10 από 25.
ΠΕ08
ΠΕ08
ΠΕ19
ΠΕ02
ΠΕ19
ΠΕ03
ΠΕ60
ΠΕ04.02
ΠΕ18.12
ΠΕ02
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ17.04
ΠΕ06
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ70
ΠΕ04.01
ΠΕ04.01
ΠΕ02
ΠΕ19
ΠΕ01
ΠΕ70
ΠΕ10
ΠΕ04.01
ΠΕ04.01
ΠΕ03
ΠΕ03
ΠΕ19
ΠΕ04.05
ΠΕ12.04
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ03
ΠΕ04.01
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ04.02
ΠΕ12.07
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ70
ΠΕ15
ΠΕ03
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
ΚΟΥΤΡΑΣ
ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΑΣ
ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ
ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗ
ΚΡΟΚΟΣ
ΚΥΖΕΡΙΔΗ
ΚΥΖΕΡΙΔΗ
ΚΥΖΕΡΙΔΗ
ΚΥΛΑΦΗ
ΚΥΜΠΑΡΗΣ
ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΚΥΡΟΔΗΜΟΥ
ΚΩΝΣΤΑ
ΚΩΝΣΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ
ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ
ΚΩΣΤΕΝΗΣ
ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΤΣΗΣ
ΚΩΤΣΙΔΗΣ
ΛΑΒΙΔΑΣ
ΛΑΖΑΡΗ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ
ΛΑΖΟΥ ΜΠΑΛΤΑ
ΛΑΜΠΑΚΗ
ΛΑΜΠΡΟΥ
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ
ΛΑΤΣΗ
ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
ΛΕΚΚΑ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ
ΛΕΥΚΟΣ
ΛΙΑΜΠΑ
ΛΙΟΛΙΟΥ
ΛΟΒΕΡΔΟΥΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΥ
ΛΟΒΕΡΔΟΥ-
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΛΓΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΚΑΛΥΨΩ
ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΟΥΛΑ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ17.04
ΠΕ19
ΠΕ19
ΠΕ04.01
ΠΕ02
ΠΕ19
ΠΕ11
ΠΕ18.18
ΠΕ03
ΠΕ03
ΠΕ04.05
ΠΕ04.05
ΠΕ04.05
ΠΕ19
ΠΕ04.01
ΠΕ04.01
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ11
ΠΕ20
ΠΕ05
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ02
ΠΕ04.04
ΠΕ70
ΠΕ03
ΠΕ03
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ03
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ02
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ05
ΠΕ05
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ70
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΕ04.02
ΠΕ04.02
Σελ. 11 από 25.
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΤΟΥ
ΛΟΓΓΙΝΟΥ
ΛΟΥΚΑΚΗ
ΛΟΥΜΠΑΚΗ
ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑ
ΛΥΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ
ΜΑΚΡΑΚΗ
ΜΑΚΡΟΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΑΚΡΟΔΗΜΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΑ
ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ
ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ
ΜΑΝΩΛΑΚΗ
ΜΑΝΩΛΗ
ΜΑΝΩΛΗΣ
ΜΑΡΑΚΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
ΜΑΡΓΑΡΟΥ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ
ΜΑΡΟΥΚΑ
ΜΑΣΤΑΥΡΑΛΗ
ΜΑΣΤΟΡΗ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΤΑΣ
ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΥ
ΜΑΤΖΙΡΗΣ
ΜΑΤΣΙΜΑΝΗ
ΜΑΤΣΙΩΡΗ
ΜΑΥΡΕΑΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ
ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ
ΜΕΛΙΣΙΔΗΣ
ΜΕΛΙΣΙΔΗΣ
ΜΕΛΙΣΙΔΗΣ
ΜΕΛΛΙΟΥ
ΜΕΜΤΣΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΜΕΤΑΞΑΣ
ΜΕΤΑΞΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΤΣΑΜΠΙΚΑ
ΒΑΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΕΡΟΠΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΩ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΥΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Σελ. 12 από 25.
ΠΕ70
ΠΕ16.01
ΠΕ70
ΠΕ03
ΠΕ70
ΠΕ17.03
ΠΕ20
ΠΕ20
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ03
ΠΕ03
ΠΕ02
ΠΕ13
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ60
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ12.10
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ04.01
ΠΕ16
ΠΕ05
ΠΕ09
ΠΕ02
ΠΕ70
ΠΕ04.01
ΠΕ04.05
ΠΕ01
ΠΕ11
ΠΕ20
ΠΕ20
ΠΕ20
ΠΕ60
ΠΕ03
ΠΕ19
ΠΕ03
ΠΕ09
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ
ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΤΖΗΘΡΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΛΟΓΛΟΥ
ΜΙΧΟΥ
ΜΟΙΡΑΣ
ΜΟΝΕΦΤΣΗ
ΜΟΡΜΟΡΗΣ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
ΜΟΥΡΛΑ
ΜΟΥΣΙΑΔΟΥ
ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ
ΜΠΑΛΙΑΜΗ
ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ
ΜΠΑΜΠΑΣΙΔΗΣ
ΜΠΑΜΠΟΥΡΑ
ΜΠΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ
ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ
ΜΠΕΛΣΗΣ
ΜΠΕΝΑΚΗ
ΜΠΕΡΓΙΟΥ
ΜΠΙΚΟΣ
ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ
ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ
ΜΠΙΤΖΕΛΕΡΗ
ΜΠΟΖΗΣ
ΜΠΟΥΛΟΥΞΗ
ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΜΠΟΥΤΣΗΣ
ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ
ΜΠΡΑΤΣΟΛΗ
ΜΥΛΩΝΑ
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΥΡΩΝΗ
ΜΥΣΙΡΛΑΚΗ
ΜΥΤΑΛΟΥΛΗΣ
ΝΑΣΤΟΣ
ΝΕΙΡΟΣ
ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ
ΝΕΥΡΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΘΕΚΛΑ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΟΦΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΑΝΝΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΒΑΙΤΣΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΓΥΡΗ
ΜΑΡΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Σελ. 13 από 25.
ΠΕ02
ΠΕ19
ΠΕ16.01
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ02
ΠΕ03
ΠΕ17.02
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ19
ΠΕ02
ΠΕ20
ΠΕ02
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ02
ΠΕ70
ΠΕ03
ΠΕ04.05
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ01
ΠΕ13
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ04.01
ΠΕ70
ΠΕ03
ΠΕ04.01
ΠΕ02
ΠΕ03
ΠΕ06
ΠΕ20
ΠΕ06
ΠΕ19
ΠΕ19
ΠΕ05
ΠΕ16.01
ΠΕ19
ΠΕ20
ΠΕ70
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
ΝΗΣΙΩΤΗΣ-ΣΥΝΑΧΙΡΗΣ
ΝΙΑΡΧΟΥ
ΝΙΚΑ
ΝΙΚΑ
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΟΣ
ΝΙΚΟΥ
ΝΙΝΙΟΥ
ΝΤΕΛΛΗΣ
ΝΤΕΛΛΗΣ
ΝΤΖΟΙΔΟΣ
ΝΤΙΓΚΜΠΑΣΑΝΗΣ
ΝΤΟΛΚΕΡΑ
ΝΤΡΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΞΑΝΘΑΚΟΥ
ΞΑΝΘΟΥ
ΞΕΝΑΚΗ
ΞΗΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΟΥ
ΞΥΔΗ
ΟΒΑΔΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΟΥΖΟΥΝΗΣ
ΟΥΡΜΑΝΗ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ
ΠΑΔΙΩΤΗΣ
ΠΑΙΖΗ
ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
ΠΑΛΙΑΤΣΟΥ
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ
ΠΑΛΛΑ
ΠΑΛΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΟΥ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΠΑΝΤΑΖΗ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
ΠΑΝΤΙΔΟΥ
ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΘΟΥΛΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΛΓΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
Σελ. 14 από 25.
ΠΕ09
ΠΕ60
ΠΕ07
ΠΕ07
ΠΕ70
ΠΕ03
ΠΕ19
ΠΕ19
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ17.02
ΠΕ04.01
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ05
ΠΕ12.05
ΠΕ19
ΠΕ19
ΠΕ04.01
ΠΕ04.01
ΠΕ04.01
ΠΕ06
ΠΕ12.10
ΠΕ04.05
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ12.05
ΠΕ02
ΠΕ06
ΠΕ03
ΠΕ04.01
ΠΕ02
ΠΕ19
ΠΕ08
ΠΕ04.01
ΠΕ11
ΠΕ11
ΠΕ12.01
ΠΕ70
ΠΕ10
ΠΕ05
ΠΕ05
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ03
ΠΕ04.01
ΠΕ19
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΗ
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ
ΠΑΠΠΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΡΙΣΗΣ
ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΣΙΑΛΗ
ΠΑΣΧΟΥ
ΠΑΤΕΡΑΣ
ΠΑΤΕΡΑΣ
ΠΑΤΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΠΑΤΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΤΣΗ
ΠΑΤΣΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ
ΠΕΝΤΕΡΗ
ΠΕΠΠΑ
ΠΕΡΑΚΑΚΗ
ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ
ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΟΥ
ΠΕΤΕΙΝΑΡΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗ
ΠΕΤΣΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ
ΕΥΓΕΝΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΟΥΖΑΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΡΙΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΗΛΙΑΝΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΣΠΑΣΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Σελ. 15 από 25.
ΠΕ19
ΠΕ05
ΠΕ07
ΠΕ08
ΠΕ02
ΠΕ14.04
Άλλη
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ19
ΠΕ19
ΠΕ04.01
ΠΕ70
ΠΕ15
ΠΕ60
ΠΕ06
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ60
ΠΕ02
ΠΕ17.02
ΠΕ04.02
ΠΕ04.02
ΠΕ19
ΠΕ04.01
ΠΕ03
ΠΕ03
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ04.01
ΠΕ20
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ02
ΠΕ01
ΠΕ60
ΠΕ01
ΠΕ16.01
ΠΕ02
ΠΕ19
ΠΕ03
ΠΕ04.01
ΠΕ02
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ06
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
ΠΕΤΣΟΥΚΗ
ΠΙΛΑΤΟΥ
ΠΛΙΑΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΟΥ
ΠΟΛΥΖΩΗΣ
ΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΡΕΖΑ
ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΡΑΜΜΟΣ
ΡΑΠΤΗΣ
ΡΑΧΙΩΤΟΥ
ΡΕΛΛΙΑ
ΡΕΝΤΖΕΛΑ
ΡΗΓΑΚΗ
ΡΟΒΟΛΗΣ
ΡΟΡΡΗΣ
ΡΟΡΡΗΣ
ΡΟΥΜΠΟΣ
ΡΟΥΣΗΣ
ΣΑΛΗΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ
ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ
ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ
ΣΑΡΗΜΠΑΛΙΔΗΣ
ΣΑΡΗΜΠΑΛΙΔΗΣ
ΣΑΡΜΠΑΝΗ
ΣΑΡΡΗΣ
ΣΕΛΙΜΗ
ΣΕΡΔΑΚΗ
ΣΕΤΑΚΗ
ΣΕΦΕΡΟΥ
ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΙΝΤΟΣΗ
ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ
ΣΙΩΖΟΣ
ΣΚΑΡΚΟΣ
ΣΚΟΥΜΠΑΦΛΟΣ
ΣΚΟΥΡΚΕΑΣ
ΣΚΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ
ΣΜΑΓΑ
ΑΝΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕ04.05
ΠΕ70
ΠΕ04.02
ΠΕ06
ΠΕ04.01
ΠΕ04.04
ΠΕ04.04
ΠΕ15
ΠΕ19
ΠΕ70
ΣΤΕΛΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΕΜΟΝΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΑΦΑΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ
ΑΡΤΕΜΙΣ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ03
ΠΕ06
ΠΕ06
ΠΕ06
ΠΕ17.03
ΠΕ04.01
ΠΕ18.18
ΠΕ04.01
ΠΕ04.01
ΠΕ17.06
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ19
ΠΕ19
ΠΕ70
ΠΕ18.18
ΠΕ19
ΠΕ19
ΠΕ02
ΠΕ16
ΠΕ06
ΠΕ13
ΠΕ04.02
ΠΕ02
ΠΕ19
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ06
ΠΕ04.01
ΠΕ04.01
ΠΕ19
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ03
ΠΕ19
ΠΕ11
Σελ. 16 από 25.
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
ΣΜΥΡΝΗ
ΣΟΡΟΒΙΓΚΑ
ΣΟΥΓΛΑΝΗΣ
ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ
ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ
ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ
ΣΠΑΘΗΣ
ΣΠΑΝΑΚΗ
ΣΠΑΝΟΥ
ΣΠΑΝΟΥ
ΣΠΑΝΟΥ
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΓΙΑ
ΣΤΑΘΟΥΛΗ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΣΤΑΜΟΣ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΤΕΡΠΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ
ΣΤΟΥΜΠΑ
ΣΤΥΛΙΑΔΗΣ
ΣΥΒΑΚΑ
ΣΥΓΚΕΛΑΚΗΣ
ΣΥΛΙΓΑΡΔΟΥ
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ
ΣΧΙΣΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΓΙΟΥ
ΤΑΚΑΟΓΛΟΥ
ΤΑΜΠΑΣ
ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΤΑΝΟΣ
ΤΑΝΟΣ
ΤΑΞΙΔΗΣ
ΤΕΡΕΖΑΚΗ
ΤΖΑΒΑΡΑ
ΤΖΑΒΑΡΑ
ΤΖΑΛΑΚΩΣΤΑΣ
ΤΖΑΜΟΥ
ΤΖΑΜΤΖΗΣ
ΤΖΑΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΦΟΙΒΟΣ
ΦΟΙΒΟΣ
ΦΟΙΒΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΦΚΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ
ΣΩΤΗΡΙΑ
ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΡΙΖΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
Σελ. 17 από 25.
ΠΕ04.02
ΠΕ70
ΠΕ17.03
ΠΕ08
ΠΕ08
ΠΕ08
ΠΕ03
ΠΕ60
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ60
ΠΕ03
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ02
ΠΕ20
ΠΕ16.01
ΠΕ05
ΠΕ60
ΠΕ04.01
ΠΕ04.04
ΠΕ04.02
ΠΕ19
ΠΕ04.04
ΠΕ05
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ03
ΠΕ18.23
ΠΕ09
ΠΕ09
ΠΕ04.01
ΠΕ04.01
ΠΕ14.04
ΠΕ70
ΠΕ09
ΠΕ70
ΠΕ09
ΠΕ12.10
ΠΕ12.10
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ07
ΠΕ07
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ04.02
ΠΕ02
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
ΤΖΑΤΣΗΣ
ΤΖΗΚΑ
ΤΖΗΛΟΥ
ΤΖΗΜΑ
ΤΖΗΜΑΣ
ΤΖΙΤΖΙΔΗΣ
ΤΖΙΤΖΙΦΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΖΟΒΛΑ
ΤΖΩΤΖΟΥ
ΤΙΓΚΑΣ
ΤΟΖΙΟΥ
ΤΟΚΜΑΚΙΔΟΥ
ΤΟΛΑΝΟΥΔΗΣ
ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΟΥΛΟΥΜΗΣ
ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ
ΤΟΥΝΤΑΣ
ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ
ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΤΡΙΒΥΖΑ
ΤΡΙΓΩΝΑΚΗ
ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ
ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΤΣΑΓΚΡΙΔΟΥ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ
ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ
ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑΣ
ΤΣΑΝΤΙΛΑΣ
ΤΣΑΠΑΡΑ
ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ
ΤΣΕΡΠΕΛΗΣ
ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ
ΤΣΙΑΓΚΑΝΗ
ΤΣΙΑΝΤΗΣ
ΤΣΙΓΓΙΔΟΥ
ΤΣΙΓΓΙΔΟΥ
ΤΣΙΝΤΖΟΣ
ΤΣΙΝΤΖΟΣ
ΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΣΙΠΛΑΚΗ
ΤΣΙΡΙΚΙΔΟΥ
ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΤΣΙΩΛΗ
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΕΙΡΗΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΕΛΠΙΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΕΛΕΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΚΟΣΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΓΕΝΟΒΕΦΑ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ
ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΟΛΥΜΠΙΑ
Σελ. 18 από 25.
ΠΕ70
ΠΕ13
ΠΕ60
ΠΕ60
ΠΕ19
ΠΕ03
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ04.02
ΠΕ04.04
ΠΕ04.04
ΠΕ02
ΠΕ04.01
ΠΕ02
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ03
ΠΕ08
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ08
ΠΕ02
ΠΕ19
ΠΕ19
ΠΕ20
ΠΕ70
ΠΕ03
ΠΕ60
ΠΕ19
ΠΕ04.05
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ12.05
ΠΕ12.05
ΠΕ03
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ04.01
ΠΕ02
ΠΕ11
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
ΤΣΟΥΛΗΣ
ΤΣΟΥΜΑΣ
ΤΣΟΥΤΣΑ
ΥΦΑΝΤΗ
ΥΦΑΝΤΗΣ
ΥΨΗΛΑΝΤΗ
ΦΑΚΟΥΔΗΣ
ΦΑΝΑΡΑΣ
ΦΑΝΑΡΑΣ
ΦΑΝΤΑΚΗΣ
ΦΑΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΑΡΑΤΖΗ
ΦΑΡΙΔΟΥ
ΦΑΤΟΥΡΟΥ
ΦΕΙΔΑΚΗΣ
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ ΝΙΕΤΟΣ
ΦΟΒΟΣ
ΦΡΑΓΓΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΥ
ΦΡΑΝΤΖΗ
ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ
ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ
ΦΥΝΤΑΝΙΔΟΥ
ΦΥΤΤΑΣ
ΦΩΤΗ
ΧΑΜΠΗΛΟΜΑΤΗ
ΧΑΝΤΖΗ
ΧΑΡΑΚΙΔΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΧΑΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ
ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ
ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ
ΧΑΣΑΠΗΣ
ΧΑΣΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ
ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΧΕΜΠΕΚΙΔΟΥ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ
ΧΟΡΟΖΙΔΟΥ
ΧΟΥΛΙΑΡΑ
ΧΟΥΠΗ
ΧΟΥΠΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΡΙΑ
ΗΛΙΑΣ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΝΙΚΗ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ
ΕΛΕΝΗ
ΜΙΧΑΗΛ
ΗΛΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΣΙΝΗ
ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΟΦΙΑ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟΥΛΑ
ΞΑΝΘΗ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΙΡΜΑΛΟΥ
Σελ. 19 από 25.
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ02
ΠΕ11
ΠΕ02
ΠΕ60
ΠΕ03
ΠΕ01
ΠΕ01
ΠΕ17.02
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ01
ΠΕ19
ΠΕ19
ΠΕ11
ΠΕ03
ΠΕ19
ΠΕ04.01
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ11
ΠΕ11
ΠΕ04.01
ΠΕ60
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ19
ΠΕ03
ΠΕ03
ΠΕ19
ΠΕ04.01
ΠΕ70
ΠΕ07
ΠΕ07
ΠΕ03
ΠΕ05
ΠΕ19
ΠΕ04.05
ΠΕ12.01
ΠΕ19
ΠΕ06
ΠΕ04.01
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ04.01
ΠΕ04.01
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ60
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
736
737
738
ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΨΥΛΛΙΝΑΚΗ
ΨΩΜΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΚΛΕΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σελ. 20 από 25.
ΠΕ19
ΠΕ70
ΠΕ19
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ/ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
ΜΗ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ.3
ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΔΑΜΟΥΛΑ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΠΕ70
ΑΖΗΖ
ΟΡΧΑΝ
ΠΕ70
ΑΛΒΑΝΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΕ70
ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΕ02
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΛΕΞΗΣ
ΠΕ08
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΑΛΕΞΗΣ
ΠΕ08
ΑΝΤΙΚΟΥΛΑΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ01
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΠΕ70
ΑΡΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΕ70
ΑΡΜΕΝΑΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ06
ΑΣΚΙΑΝΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΕ02
ΑΣΦΗ
ΜΑΡΘΑ
ΠΕ05
ΒΑΒΑΣΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΠΕ04.01
ΒΑΓΕΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Μέλος Ε.Π. – Α.Τ.Ε.Ι
ΒΑΓΚΙΔΟΥ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΠΕ70
ΒΑΡΕΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΕ01
ΒΑΡΟΤΣΗ
ΟΛΓΑ
ΠΕ19
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΕ19
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΕ05
ΒΟΥΡΤΣΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΒΟΥΡΤΣΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΒΟΥΡΤΣΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΠΕ07
ΒΡΥΩΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕ70
ΓΑΒΡΙΛΗ
ΔΑΦΝΗ
ΠΕ19
ΓΚΑΙΝΤΑΡΤΖΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕ06
ΓΚΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΕ70
ΓΚΙΟΚΑ - ΣΕΜΑ
ΑΝΤΕΛΙΝΑ
ΠΕ70
ΓΚΟΥΒΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕ07
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΙΑ
ΠΕ03
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΝΙΚΗ
ΠΕ70
ΔΑΒΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΕ09
Εξειδικευμένος
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ερευνητής-Άλλη
ΔΗΜΗΤΡΕΣΗ
ΡΟΔΑΝΘΗ
ΠΕ08
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΕΜΟΡΦΙΛΗ
ΠΕ08
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΕ70
ΔΟΚΙΜΗ
ΔΟΚΙΜΗ
ΠΕ20
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΕ70
ΖΙΑΚΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΣΜΗΝΗ
ΠΕ70
ΖΥΡΠΙΑΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΕ08
Εξειδικευμένος
ΘΑΝΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ερευνητής-Άλλη
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΘΑ
ΠΕ02
Σελ. 21 από 25.
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
ΚΑΓΙΟΓΛΟΥ
ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΚΑΝΝΑ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΒΙΤΗ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΛΙΑΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΕ
ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ
ΚΑΡΙΜΑΛΗ
ΚΑΣΣΕΤΑ
ΚΑΤΣΑΝΟΣ
ΚΑΨΟΚΑΒΑΔΗΣ
ΚΙΑΜΙΛΗ
ΚΙΟΥΣΗ
ΚΙΤΡΙΝΟΥ
ΚΟΖΑ
ΚΟΝΑΣ
ΚΟΝΤΕΛΕΣ
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΝΤΟΣΑΚΟΣ
ΚΟΡΟΜΗΛΑ
ΚΟΥΓΙΟΥΡΟΥΚΗ
ΚΟΥΛΟΥΜΠΟΥ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ
ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ
ΚΟΥΤΣΙΜΠΕΛΗ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΤΖΑΚΟΥ
ΚΩΣΤΑΛΗΣ
ΛΑΚΙΔΟΥ
ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ
ΛΑΦΑΡΑ
ΛΗΜΝΙΩΤΟΥ
ΛΟΥΚΑ
ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗΣ
ΛΥΡΑΚΗ
ΛΥΡΑΚΗ
ΜΑΚΑΡΑΤΖΗΣ
ΜΑΝΟΥΣΟΥ
ΜΑΡΙΔΑΚΗ
ΜΑΥΡΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΥΦΗΜΙΑ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΛΑΜΠΡΟΣ
ΟΛΓΑ
ΟΛΓΑ
ΟΛΓΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΚΩΣΤΑΣ
ΑΓΛΑΙΑ
ΛΕΟΝΑΡΔΑ-ΕΥΔΟΚΙΑ-ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Σελ. 22 από 25.
ΠΕ13
ΠΕ70
ΠΕ08
ΠΕ02
ΠΕ01
ΠΕ01
ΠΕ14.04
ΠΕ33
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ02
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ05
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ60
ΠΕ02
ΠΕ03
ΠΕ70
ΠΕ03
ΠΕ03
ΠΕ04.01
ΠΕ04.01
ΠΕ04.05
ΠΕ15
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ70
ΠΕ10
ΠΕ19
ΠΕ01
ΠΕ70
ΠΕ03
ΠΕ32
ΠΕ08
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ04.01
ΠΕ08
ΠΕ01
ΠΕ01
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ04.04
ΠΕ08
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
92
93
94
95
96
ΜΑΥΡΟΣ
ΜΗΤΣΕΛΗ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΕΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΛΓΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΛΗ ΣΟΦΙΑ
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
ΜΠΑΖΑΝΑ
ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ
ΜΠΑΦΟΥΝΗΣ
ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ
ΜΠΕΓΓΛΗΣ
ΜΠΕΛΣΗΣ
ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ
ΜΠΟΥΡΜΑ
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΙΚΟΥ
ΝΟΜΙΚΟΥ
ΝΤΖΑΝΗ
ΝΤΟΥΒΕΛΟΣ
ΞΑΝΘΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΟΝΙΔΟΥ
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΠΑΝΤΣΙΔΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΕΤΡΕΣΗ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΙΕΡΡΟΥ
ΠΙΤΤΑΡΑΣ
ΠΛΑΤΑΡΟΣ
ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ
ΡΑΠΤΗ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ
ΣΑΜΑΡΑ
ΣΕΡΒΕΤΑ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΝΙΚΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΕΛΠΙΔΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΥΡΥΔΙΚΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΥΒΕΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΥΣΑ
ΜΗΛΩΣΗΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΥΤΥΧΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΝΑ
ΜΑΡΙΑ
Σελ. 23 από 25.
ΠΕ08
ΠΕ08
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ08
Εξειδικευμένος
ερευνητής-Άλλη
ΠΕ13
ΠΕ02
ΠΕ12.05
ΠΕ19
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ70
ΠΕ06
ΠΕ60
ΠΕ04.01
ΠΕ05
ΠΕ19
ΠΕ08
ΠΕ19
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ03
ΠΕ02
ΠΕ02
ΠΕ08
ΠΕ07
ΠΕ03
ΠΕ08
ΠΕ08
ΠΕ08
ΠΕ02
ΠΕ01
ΠΕ01
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ14.04
ΠΕ60
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ70
ΠΕ03
ΠΕ02
ΠΕ19
ΠΕ70
ΠΕ15
ΠΕ05
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
ΣΟΦΡΑ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΗ
ΣΤΡΕΜΠΑΣ
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΛΑΜΠΙΡΗΣ
ΤΖΑΝΗ
ΤΖΕΤΖΙΑΣ
ΤΖΙΤΖΙΔΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
ΤΡΙΒΥΖΑ
ΤΡΙΒΥΖΑ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΤΣΑΚΑΛΑΚΙΔΗ
ΤΣΙΑΝΤΗΣ
ΤΣΙΠΛΑΚΙΔΗΣ
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ
ΤΣΟΥΡΑΜΑΝΗ
ΤΥΧΟΛΑ
ΦΛΩΡΟΥ
ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ
ΦΡΕΖΑΔΟΣ
ΦΩΛΙΑ
ΧΑΝΙΑΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ
ΧΑΡΟΣ
ΧΑΡΟΣ
ΧΑΡΟΣ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΡΘΕΝΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΥΔΟΚΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΡΗΝΗ
ΕΛΕΝΗ
ΜΑΡΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΓΥΡΩ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΟΡΕΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΛΛΑ
ΣΟΦΙΑ
ΠΕ08
ΠΕ04.05
ΠΕ70
ΠΕ02
ΠΕ11
ΠΕ02
ΠΕ70
ΠΕ19
ΠΕ70
ΠΕ11
ΠΕ03
ΠΕ03
ΠΕ70
ΠΕ08
ΠΕ08
ΠΕ11
ΠΕ08
ΠΕ08
ΠΕ60
ΠΕ02
ΠΕ06
ΠΕ70
ΠΕ32
ΠΕ06
ΠΕ08
ΠΕ04.01
ΠΕ11
ΠΕ70
ΠΕ04.01
ΠΕ10
ΠΕ08
ΠΕ08
ΠΕ08
ΠΕ04.01
ΠΕ08
ΠΕ70
Υποσημείωση: Οι πολλαπλές ονομαστικές καταχωρήσεις δηλώνουν την ύπαρξη αίτησης των ιδίων
υποψηφίων σε παραπάνω από μία βαθμίδες».
Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα Πρακτικά 8/26-03-2015 και 10/0204-2015 2015 της Επιτροπής επιλογής Ειδικών Επιστημόνων Εμπειρογνωμόνων στο
πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Μητρώου ειδικών
επιστημόνων/εμπειρογνωμόνων με έργο την ανάπτυξη μεθοδολογίας και δειγματικών
σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής
Σελ. 24 από 25.
ΑΔΑ: 6ΦΗ3ΟΞΛΔ-05Ζ
και Επαγγελματικής εκπαίδευσης, ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει τους παραπάνω
Πίνακες ως έχουν.
Εάν παρέλθει άπρακτη η τριήμερη προθεσμία ενστάσεων ή εάν απορριφθούν οι
υποβληθείσες ενστάσεις, οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται Οριστικοί.
....................................................................................................................................................
Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:05, λήγει η συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Σωτήριος Γκλαβάς
Μάρθα Θωμοπούλου
Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π..
Σελ. 25 από 25.