, EEEI Distruzione di Cartagine EEgt ll tesoro nel campo

u n i t2àl
perifrastiche269
Le coniugazioni
[email protected] lJasinoe ilvecchio
c o m p ì e m e n t id i l u o g o , m o d o , c o m p a g n i a ,c a u s a e f f i c i e n t e a
, g e n t e- p r o n o m i p e r s o n a l i r, i f l e s s i v id, i m o s t r a t i v i ,
r e l a t i v i i, n d e f i n i t i- p r o p o s i z i o nni a r r a t i v et,e m p o r a l i ,v o l i t i v e ,i n t e r r o g a t i v ei n d i r e t t e c, o n d i z i o n a l ir,e l a t i v e- v o c i
p a s s i v e ,i r r e g o l a r i
pernoncadere
Alpadrone
chelo esoftaa fuggire
inmanoainemici,
I'asino
risponde
cheperluiè indiffe
padrone,
percheunbastolo dovràsempre
poftare.
rentecambiar
Cum principatum commutant, nihil praeter dominum mutant pauperes.Quam vera
sithaecsententiabrevis fabella, quam Phaedrus scripsit, docet. Timidus senexpascebat asellum suum in prato, cum repente hostes magno cum clamore supervenerunt.
Hoc tumultu perterritus, dominus rogabat ut secum fugeret cum in manus hostium
ambocasuri essent.Non tamen precibus domini obtemperavit asinus,sed sic placide
quaesivit: .,Num, domine, victor mihi binas clitellas impositurus est?>.Negavit senex:quomodo enim potest unus asellusbinas clitellas dorso sustinere?
"Ergo inquit
asellus- non curo ego cui servire debeam,si semper unum onus mihi ferendum est>.
, EEEIDistruzionedi Cartagine
- proposizioni
complementi
di luogo,mezzo,
agente- pronomideterminativi
narrative,
finali,volitive,
condizio- ablativiassoluti
- vocipassive,
nali,infinìtive
deponenti,
irregolari
I Cartaginesi,ptuftosto che abbandonarela loro patria, affrontaronocon molti sacrificila battaglia Scipro
ne, benché rrluttante, dovette ubbldlre agli ordlni del senato e radere al suolo la città.
Iamdiu senatus, suadente Catone; statuerat Carthaginem delendam esse.Igitur tertium bellum contra Poenossusceptum est et in Africam Gneus Scipio missus est. Ille
CarthaginiensibusiTp_gravitÉrt si salvi essevellent, ex urbe egrederentur sedem(tig,
suam in alio loco constituerent. Attamen illi putabant bellum extremum gerendum
esse\potiusquam patriam relinquere. Cum vero neque arma neque naves haberent,
tectaìómosQuè iesciderunt,àd novam classem aedificandam; aurum et argentum
conflandum fuit ut arm_afabricarent. Tandem Carthago a Scipionevj expugnata est.
Narrant Scipionem,funì urbem delell41r.1s
esset'ut senatus mandatis obtemperaret,
diu flevisse, miseram sortem tam clarae urbis considerantem.
EEgtll tesoronel campo
c o m p l e m e n t ip r e d i c a t i v id, i l u o g o , m e z z o ,m o d o , t e m p o , f i n e , a g e n t e ,a l l o n t a n a m e n t oq, u a l i t à - p r o n o m i p e r s o n a l i ,r i f l e s s i v id, i m o s t r a t i v id, e t e r m i n a t i v ir,e l a t i v i i, n d e f i n i t i ,i n t e r r o g a t i v-i p r o p o s i z i o nni a r r a t i v ef,i n a l i ,i n t e r r o g a t i v ei n d i r e t l e ,r e l a t i v e i, n f i n i t i v e- v o c i p a s s i v e d, e p o n e n t i
ll tesoronelcampo,
a cuiaccenna
il contadino
morente,
nonè il denaronascosto,
mal'abbondante
racpermoltimesizappato
coltochederivera
dall'aver
edaratoll terreno.
Agricola quidam, cum iam moriturus esset,ad se arcessivit filios suos eisque dixit:
<Mors avidis manibus me ereptura est et ego de hac vita discessurus.Nihil vobis in
hereditatem relicturus sum, praeter agellum, quem ego assidueper multos annos colui. In hoc sepultus iacet thesaurus magnae pecuniae, sed ubi iaceat vobis dicere nescio. Vobis totus ager effodiendus erit ut thesaurum reperiatis>.Cum haec dixisset,
270
Morfologiaed elementidi sintassi
moduloI
unità
animam efflavit. Post patris obitum, filii per multos menses,usque ad autumnum,
terram effoderunt et glebas verterunt, sperantesse thesaurum inventuros esse.Cum
opera eorum vana fuisset, in sulcis, quos magno labore effoderant ad thesaurum
quaerendum, sementem fecerunt. Verno et aestivo tempore autem floridissimas fruges in agro videntes, intellexerunt qui essetthesaurus,quem pater moriturus dixerat.
Qfl
Meriti e fortunadi Augusto
I
c o m p l e m e n t id i m e z z o ,t e m p o , a g e n t e - p r o n o m i d e t e r m i n a t i v ir,e l a t i v i ,i n d e f i n i t i- p r o p o s i z i o ntie m p o r a l i ,r e l a t i v e ,c o m p a r a t i v ei,n f i n i t i v e- v o c i p a s s i v e d, e p o n e n t i ,i r r e g o l a r i
UDda - r
. nonn
Nonn
. num.
cneo
. -ne [s
dellar
Augusto
ebbetantrmeritr,
maanchemoltafoftuna.
chelo assistette
rntuttelesuetmpreseTa glrscnttorr
i suoimeritisonodaicordarei poetiVrrgilio
cheesaltarono
edOrazra
e lo storicoTrtoLrvro
Nunc paucis verbis Octaviani Augusti laudes dicendas essearbitror. Attamen etiam
dicendum est eum saepea Fortuna adiutum esse.Nam, quodcumque susceperat,id
semper prospereei eveniebat.Nec silentio praetereundaesunt laudes scriptorum et
adulatorum. Quotiescumqueenim aliquid, vel (nrtclte
se)rnediocre,suscepturuserat,
semper ei aderat vel scriptor vel poeta,qui rem laudibus efferebat.Nam, ut in proverbiis est, laudibus poetarum semper magna fiunt quae initio parva erant. Supervacaneum nunc est tot poetas enumerare: satis erit Horatii et Vergilii carmina commemoravisse.Titus Livius quoque,rerum scriptor gravissimus,qui priscaerei publicae
laudator erat,Octavianisapientiam,iustitiam,clementiam,moderationemlauclandas
pltavit. Quapropter,seu (siac/lc)virtutes eius magnae fuerunt (slnlo sfnfc),seu eas
poetae et scriptores amplificaverunt, Augusti famam non praetereundarnarbitror.
@t
Leinter
rogativ
c?'l1 -
dtcer
scon
2 | e inte
sogget
stessr
el
n oq u rd
traduzi
gativain
cativo(t
Nescie
I giovani vanno guidati
3 le inte
gazion
trodotto
invece
s
Laparli
domima
latinom
N o ns a p
complementi
di luogo,mezzo,agente- pronomidimostrativi,
interrogativi,
relativi,
indefiniti
determinativi,
- vocipassive,
proposizioni
narrative,
causali,
temporali,
interrogative
indirette,
relative,
infinitive
deponenti,
irregolari
L'esuberanzae la setedi navitàdei grovani,di per sé naturalie lodevoll,vannomoderate dall'esperrenza
dei
piu anziant.petLhe igiotant sono come tenerept,trtticellebisognosedr un sosregnopet tegstercdt lenll
Cio non deve risultareoffensivoper loro.
Pueri regendi sunt hominibus prudentissimis et probis, quia illi interdum ignorant
quid faciendum aut fugiendum aut omittendum sit. At saepepueri, cun (henchQeis
sequenda sint praecepta et consilia seniorum et parentum, aures libenter praebent
hominibus improbis et fallacibus.Nam saepein puerili aetateineststudium novarum
rerum et insuetarumviarurn. Hoc studium quodammodo naturaeaptum haucldubie
essedicimus; secladulescentulis,cum nova itinera et ignota ingressuri sunt, non ex
certis finibus egrediendum est, quia ultra certos fines nihil laudandum est. Adulescentuli enim similes sunt teneris arbusculis,quas regendasesscdicimus palis robustis,qui ventorum et imbrium vim sustineant.At multi adulescentuliputant in dedecora incursuros essepraeceptis seniorum obtemperanteset malunt errare et decipi.
Avremor
l . l l l a t i n on o nL r
re (Trp ace qUes
s e n t eu n a l t r oe l e
\-
274
Morfologia
ed elementi
di sintassi
moduloI
Nonne ergo Socratema,qui perpetuo tam molestaefeminae malum ingenium perferre cogebatur,infelicissimum omnium iudicamus5?Attamen ille aequo et hilari animo
fuit. Cum olim Alcibiades ex illo quaereret cur mulierem tam acerbam toleraret:
- inquit - magis idoneum viro esseputas ad exercendamanimi patientiam
"Quid6
quam petulantem uxorem? Cur igitur me tanto beneficioTdestituam? Dum uxorem
domi perpetior, nonne exerceoradsidue et adsuescoforis quoques civium meorum
petulantiam moderate ferre?r. In his verbis quanta sapientia fuerit quis non videte?
unità22
Labr
Rreu
Ris
1..qua
cebati
slf: sc
sophí
Labw**t*x"&*
Gulon Rll'lrurERPRETAZtoNE
Rispondere
alleseguenti
domande.
'1.
quanta... toluantia: soggettoo ablativo di qualità? Quale elementoci suggeriscela soluzione?
2. Hoc unum'.quale sostantivo è sottinteso?
J.
quam'.accusativodel pronome relativo, avverbio di quantità o introduttore di un secondo termine di paragone?
4. Socratem'.
è oggetto di quale verbo?
5 . Nonne ... itrdicanus'.da ouali elementi si ricava che secondo l'autore Socratedovrebbe
apparire infelice?
6. Quid: qual è Ia funzione di questo neutro nella frasemagisidoneuntesseputas?
7 tanto beneficio:
dativo o ablativo di privazione?
8 . quoqueiqual è la peculiarità di questo avverbio?
9. In lús ... aidet:interrogative dirette o indirette?
[email protected] | compiti delle filosofie secondo Seneca
c o m p l e m e n t i d i l u o g o , c a u s a , c a u s a e f f i c i e n t e ,a l l o n t a n a m e n t oa, r g o m e n t o ,o r i g i n e - p r o n o m i p e r s o n a l i ,
r i f l e s s i v id, e t e r m i n a t i v ii,n t e r r o g a t i v ir,e l a t i v i i, n d e f i n i t i- p r o p o s i z i o ntie m p o r a l i ,i n t e r r o g a t i v ei n d i r e t t e ,r e l a t i v e ,
i n f i n i t i v e- v o c i p a s s i v e i,r r e g o l a r i
(l'equestioni
la qualeriuscrrebbe
a risolvere
Concezione
unpo' ouimistica
dellepossibilità
dellafilosofia,
sistenza
e la naturadelladivinilà,
la suaprowidenza
o la suarndlfferenza,
ecc.)sullequaliinveceancora
oggiI'umanità
sl tormenta.
Senecaquid de philosophia senseritex eius libris, precipue ex epistulis quas Lucilio
scripsit. diiudicare possumus. Putat enim philosophiae partes esseduas, quarum alterà hominesdocetouid in terrisasendumsit.alteraouid asaturin caelo.Eténimoui
philosophiae attente student errores suos discutiunt, calisinem vitae excedunt et ex
tenebris eo (là) perveniunt, unde lux hominum mentibus lucescit.Cum ergo secretiora philosophiae intravit, homo discit quae universi materia Srl quis auctor aut custos
eius fuerit; quid sit deus, totusne in se tendat an etiam ad nos aliquando respiciat;faciat ille cotidie aliquid an semel omnia creaverit; utrum ille pars sit mundi an mundus iose.De providentiaouoouedisputantphilosonhi:utrum deus mundo et hominibus provideat an beatam aetatemet securam,penitus a mortalibus seclusam,degat,
omniaque in universo caecocasu fiant an voluntate divina vel mente quadam intelleeenti et ratione praedita resantur.
EEIIt"
com
inde
sive
I vec
cord,
stan(
Memoria
extremarr
civium su
set2,solit
quemquat
curant me
Quam mu
genia sen
num Pythr
tus? An in
liorll fuit?
&*abo
GuronR
Risp
1.. etnt
2. cun
3. snlu
4. Lysa
plen
5. quen
6. quoI
7. men
bi ha
8 . tpst"t
9. Quar
10. Nun
11. tntno
tintes
I
unità2 2
Le proposizioni
interrogative 275
%a.bwr**w*&w
RrrLRsoRnzroNr
Riscrivere
le seguentiespressioni
trattedaltestotrasformandole
comeindicato.
'1..
quasLucilio scripsit:volgere al passivo. 2. docet... agendumslf: riscrivere sostituendo docebata docet.- 3. erroressuosdiscutiunf:sostituire con una proposizione finale. - 4. discit ...
slf: sostituire discit con didicit. - 5. faciat iIIe cotidie:volgere al passivo. - 6. disputantphilosophi:volgereal passivo.-7. anaoluntatediztina...regantur'.
volgereall'attivo.
EEII l-" memoriadeivecchi
L,
- pronomiriflessivi,
complementi
di luogo,causa,limìtazione
relativi,
interrogativi,
drmostrativi,
determinativi,
- proposizioni
- vocipasindefiniti
narrative,
interrogative
indirette,
condizionali,
relative,
concessive,
infinitive
sive,deponenti
I vecchi conservanola memoria lucida,purché non venganomeno la tensionee l'atfivitàintelletÌuale.ricordano i nomi dei loro conoscenti,r loro impegni, a chi sono debrtorie chi è loro debitore,come ci attestano gli esempi di tanti uomini illustri.
rbe
rnali,
ìtrve,
(l'elC0ra
:ilio
Lal-
qui
tex
rtioStoS
,Ít-
runrmi,o: f
ò-'l
:lle-
Memoria in senectute minuitur, nisi exercetur aut si naturà tardior est; at vero ad
extremam aetatem permanet si animus semper intentus est. Themistocles omnium
civium suorum perceperatnomina; num igitur censetiseum1, cum aetateprocessisset2, solitum esse salutare3 Lysandrum eum4 qui Aristides erat? Nec vero senem
quemquam5 audivi oblitum essequo loco6 thesaurum suum obruisset; omnia quae
curant memineruntT: quis sibi debeat (sindebitore),cui ipsi8 debeant memorià tenent.
Quam multae (Quantecose)senesrecordentur cotidie cernerepossumus. Manent ingenia senibus, modo (purchQ permaneant studium et industria. Num Homerum,
num Pythagoram, num10postea Zenonem, coègit in suis studiis obmutesceresenectus? An in omnibus his studiorum agitatio (attiaità) in senectuteminor vel imbecillior1l fuit?
$*wWqaww&*w&w
GuloR nu'trurERPRETAzloNE
Risponderealle seguentidomande.
L . eum: qtale funzione ha questo accusativo?
2. cum ... processlssef:
qual è il grado di questa secondaria,che è incisa nelf infinitiva?
J . salutare'.
come si spiega questo infinito?
4. Lysandrumewn'.questi accusativiindicano ambedue la stessapersona,ma eumè complemento oggetto, Lysandrumè il suo predicativo. Come tradurremo?
f,. quemqutun:
perché non neminem?
6 . quo loco'.complemento di stato in luogo. Che cos'ha di particolare?
,7
meminerunt'.
perché questo perfetto va tradotto con il presenteitaliano? Quali altri verbi hanno questa stessacaratteristica?
8. ipsi: nominativo plurale. Chi sono questíipsi?
9. Quam multa'. norninativo o accusativo?
10. Num... num... num: sapeteche cos'èl'anaîora?
1'1,.minor oel imbecillior:sono comparativi assoluti oppure hanno il secondo termine sottinteso?
276
Morfologiaed elementidi sintassi
modulo I
EEI tu sceltadella propriastrada
- pronomipersonali,
partitivi,
complementi
di luogo,compagnia,
causaefficiente
riflessivi,
dimostrativi,
deter- proposizioni
minativi,
interrogativi,
relativi,
indefiniti
narrative,
temporali,
interrogatrve
indìrette,
relative,
com- ablativì
- vocipassive,
parative
assoluti
irregolari
Ercoleal bivropote sceglierela propria stradain piena libertà,ma noi, poveri mortali,slamo condrzionatida
mille fattoi esterni.
In primis constituendum est qui nos et quales essevelimus et in quo generevitae,
quae cleliberatioest omnium difficillima. Ineunteenirn adulescentia,cum est maxima
iudicii difficultas,tum sibi quisquehomo genusvitae elegit,antequampossit iudicare quod genus optirnum sit. Hercules,ut apud Xenophontemlegimus,curn primum
pubesceretet deligeretquam viam vitae ingressurusesset,in solitudinem exiit ibique
sedensdiu secum multumque dubitavit utram viam ingredi sibi rnelius esset.Nam
duas cernebatvias: unam Voluptatis,alteramVirtutis. Hoc Herculi, Iovis filio, potuit
fortassecontingere;nobis non item qui ad aliorurn stucliairnpellimur. Narn plerumque, parentum praeceptisimbuti, ad eorurn consuetudinerndeducimur. Alii autern
multitudinis iu dicio feruntur.
'
:.:É;;'î:.r:,
?,,.
r'i q
*',.::t:
CompRrrusrorur
Tenendopresenteche I'ordinenon corrispondea quellodel brano,trascrivere
daltestole sequenze da cui risultache:
a. L.r leggentla di Ercole al bivio è dovuta a Senofoute.
b. Siamo conclizionati c-laltipo di educazione a noi impartita.
c. La scelta di Ercole non fu avventata, ma ponderata
d. Anche l'opinione pubblica influiscesu di noi.
unità2
perspi
cogno
illuc a
que ea
quantu
quem
essen
EEBI
C
T
t
Alexar
rege dr
men A
legeba
et carn
rogati
multitr
valde r
Cui res
quae e
ignoro
EEEN
c(
gi
pi
Lt
di
p$ll Primaspedizioneromanain Britannia
c o m p l e m e n t ip a r t ì t i v i d, ì l u o g o ,t e m p o ,f ì n e - p r o n o m i r i f l e s s r v id, e t e r m i n a t i v ii,n t e r r o g a t i v ir,e l a t i v i ì, n d e f i n i t ip r o p o s i z i o nfii n a l i ,c a u s a l i ,i n t e r r o g a t i v ei n d i r e t t e ,c o n d i z i o n a l ir,e l a t i v e i,n f i n i t i v e- a b l a t i v ia s s o l u t i- v o c i p a s s i v e ,d e p o n e n t i
Cesarevuoledlmostrare
chelo scopodellasuaspedizione
tn tardoautunnaerasemplrcemente
esploraù:
vo,perchénonavevaavutoalcunautilelnformazione
darmercantigallici.
Exigua aestatis parte reliqua Caesar in Britanniam ex Gallia proficisci contendit (si
preytnròn), quia intellegebat omnibus fere Gallicis bellis inde sublata esse auxilia hostibus nostris. Praeterea utilissimum sibi esse arbitrabatur. si in insulam adiisset ut
Antiqu
ducere
uxor fil
egissen
(con rna
natu di
ret (nnd
curiam
re. Sena
riam pr
tas irris
lulo I
/i,deterve,comtonauoa
vitae,
axirna
udica'1mum
ibique
. Nam
potuit
lerumautem
sequen-
u n i t à2 2
Le proposizioni
interrogative277
perspiceret quod essetgenus hominum illorum et loca, portus, aditus quales essent
cognosceret.Quae fere omnia Gallis incognita erant, quia nemo, praeter mercatores,
illuc adit, neque ex mercatoribus ipsis quisquam processitultra oram maritimam atque easregionesquae contra Galliam sunt. Itaque, evocatisad se mercatoribus,neque
quanta essetinsulae magnitudo neque quae aut quantae nationes incolerent neque
quem usum belli haberent neque quam consuetudinem vitae sequerenturneque qui
essentad maiorem navium multitudinem idonei portus reperire poterat.
pf,ll ruonpoeti,ma plagiatori
, i l u o g o ,m o d o , a g e n t e- d a t i v od i p o s s e s s o- p r o n o m id i m o s t r a t i v id, e t e r m i n a t i v i ,n t e r c o m p l e m e n t ip a r t i t i v i d
r o g a t i v i ,r e l a t i v i- p r o p o s i z i o niin t e r r o g a t i v ei n d i r e t t e ,r e l a t i v e- v o c i p a s s i v e d, e p o n e n t i ,i r r e g o l a r i
In unagaradipoesiaungiudice,
pubbhca,
asslduo
frequentatore
dellabiblioteca
assegna
la vittoriaaduna
composrzione,
chenone lamigliore,
maè I'unica
autentica.
Alexandriae apud regem Ptolemaeum certamen poetarum erat, in quo sex iudices a
rege de populo delecti erant, unus autem ab illis qui bibliothecam regebant.Huic nomen Aristophanes erat, qui summo studio quotidie multos libros in bibliotheca perlegebat,semper quaerensquid novi inveniri posset.Poetaead certamen inducti sunt
et carmina recitare coeperunt. Tunc iudices quod optimurn carmen iudicarent interrogati sunt. Sex, qui a rege delecti erant, praemium attulerunt poetae qui maxime
multitudini placuerat;Aristophanes vero ei, qui minime a populo probatus erat. Rex
valde miratus est et iudicem interrogavit cur tam miram (strann)sententiam dixisset.
Cui respondit ille: <Unus istorum vere poeta est; ceteri aliena carmina recitaverunr,
quae ego in voluminibus bibliothecae quotidie perlego nec qui eorum auctores sint
ignoro. Quare haec non carmina, sed furta arbitrorr.
pf,ll Matronetroppocredulone
c o m p l e m e n t id i l u o g o ,c o m p a g n i a ,a g e n t e ,a r g o m e n t o- p r o n o m i r i f l e s s i v id, i m o s t r a t i v id, e t e r m i n a t i v ii,n t e r r o g a t i v i ,r e l a t i v i- p r o p o s i z i o nnì a r r a t i v ef,i n a l i ,t e m p o r a l i ,v o l i t i v e ,i n t e r r o g a t i v ei n d i r e t t e ,r e l a t i v e i,n f i n i t i v e- v o c i
p a s s i v ed
, e p o n e n t i ,i r r e g o l a r ì
Laburlesca
risposta
di unragazzo
allamadretroppocurrosa
semrna
il panicotrale matrone,
terrorizzate
permetfere
dall'beacheil senato
voglia
labigamia
a Roma.
indefiniti
- v o c pi a s -
:ndit (si
<iliahoiissetut
Antiquitus senatoresRomani consueverant in curiam adulescentulos filios secum
ducere ut quae disputationes de re publica fierent audirent. Olim Papirii senatoris
uxor filium, qui cum patre in curia fuerat, percontata est quidnam in senatu patres
egissent.Cum puer respondissetse id dicere non posse,mater quaesivit compressius
(connnggior insistenza).
Tum puer lepidi mendacii consilium cepit.Actum essein senatu dixit utrum uni viro duas uxores habere liceret an una uxor duobus viris nuberet (nndasse
sposnn). Hoc ubi a ceterismatronis cognitum est, magna earum caterva in
curiam irruperunt orantes et deprecantesne Romanis viris liceret duas uxores ducere. Senatoresquid illa mulierum intemperies significaretmirabantur. Túm pue1,in curiam progressus,quid matri dixisset denarravit et ab omnibus illa muliebris credulitas irrisa est.
-
il
modulof
qelleli
gi:!$ees]-J-9!
qnrtè.à?-"
* :"'*.{
""-* ^--Ygnp*ry-9llgp:!-osssUl-ilrcflo.lo-9t?
runt. Octo
itudo a car.Antepyus centum
ntreusque
eligiosissisimotrigeortunasua
runt.
ignes per tota castra fecit ut Romani procul eos cernerent. Ita imagine vanà hostes
delusit et copias suas silentio noctis e castris eduxit. Idem, cum in Vesuvio monte
Romani eum circumsisterent,ex ea parte, ubi mons asperrimus erat ideoque incustoditus, vimine silvestri catenasconseruit, quibus delapsus est (sl calò giù) et ex obsidione evasit.
EEEIt-ospettrodeiGermani oo
qualità,origine- pronomiriflessivi,
dimostrativi,
complementi
di luogo,compagnia,
causa,causaefficiente,
- proposizioni
- vocipassive,
determinativi,
relativi,
indefinìti
finali,volitive,
relative,
consecutive,
infinitive
deponenrl
Le dicerie sulla ferocia e la forza dei Germani spaventano parecchi ufficiali inesperti, che hanno seguito
Cesarern Galliasolo per amicizia;moltt chiedono di andarsenee quelli che rimangonolo fanno solo per
vergogna di apparire vigliacchi
lrativi,determi-
Ex percontatione nostrorum vocibusque Gallorum ac mercatorum, qui praedicabant
ingenti magnitudine corporum Germanos, incredibili virtute atque exercitationearmorum esse,tantus subito timor nostrum exercitum occupavit ut omnium mentes
perturbaret. Hic timor primus ortus est a quibusdam praefectis,qui ex urbe propter
amicitiam Caesaremsecuti erant neque magnum in re militari usum habebant. Hi a
Caesarepetebant ut eius voluntate (permesso)
sibi discedereliceret; nonnulli, pudore
adducti, remanebantut timoris suspicionemvitarent. Hi neque vultum fingere neque
interdum lacrimas tenere poterant: abditi in tabernaculis aut suum fatum querebantur aut cum familiaribus suis commune oericulum miserebantur.
una
mbravano
miraculum
linent, saxo
d altam tersustinetart et in quinpam(qunnr hominum
rrumradicircrennisdurussilva illa
pfipl lJuccisionedi Gesareoo
- pronomi
predicativi,
relativi,
indefiniti
complementi
di luogo,
mezzo,
modo,
tempo,
unione
determinativi,
proposizioni
narrative,
temporali,
relative
daCurzioRufo
A Cesare
TraloroCesare
riconosce
menùeentranellacuriasifannoincontro
i congiurati
e lopugnalano.
giaceaipiedidellastatua
poftatonelforoe cremato.
Bruto.ll suocadavere
finchéviene
I Rodi Pompeo,
<giorno
quellodellasuauccisione.
manichiamarono
delparricldio>
"elativi- proposl-
Coniurati, cum Caesareminterficere statuissent,ante Pompeii statuam in Curia eum
exspectaverunt.Cum autem dictator in curiam intravisset, processeruntcontra eum
Cimber Tillius et Casca,qui sicà gulam eius percussit.Tunc alii coniurati accurrerunt
cum gladiis et sicis. Cum inter eos etiam Brutum vidisset, quem tamquam filium
amabat, gemuit Caesar:<Tu quoque, Brute, fili mi" et statim caput suum togà velavit
nec plagis restitit. Diu apud Pompei statuam mortuus iacuit donec Antonius cum militibus armatis supervenit. Corpus eius deicere in Tiberim statuerant coniurati, sed,
cum armatos milites vidissent, vehementer timuerunt et diffugerunt. Tum Antonius
corpus Caesarisin Rostra vexit lecticà et ex Rostris vehementissimam orationem habuit ante populum, in qua summis laudibus Caesaremextulit. Recitavit etiam magna
voce testamentum eius, quo bona sua populo Romano legabat. Romani postea eum
in numero deùm posuerunt et diem, quo coniurati eum necaverant,diem parricidii
appellavere.
reallelegionirone sueawentutcum multis
saepeex acie
n superavit.
ris captivum
r replevisset
fugit. Idem,
Lntervallaan;avit.Deinde
-l
moduloI
3terminativi
unità23
Versioni
di riepiloqo
sullamorfoloqia
e suglielementi
di sintassi 293
men rem publicam ad meliorem statum vertit. Nam in re militari tam severedisciplinam rexit ut solum hibernis mensibus milites uxores interviserent et centuriones manipularesque, qui stationem deseruissent,capitali poena punierit.
dasoetonio
ffemoto, do-
r ruebant;
empli anclamitangium, nec
J.marmoipsi Calli
m stravit;
da Giustino
,strativi,
relati-
plll
Gesaresi accinge ad assediareAlesia ooo
complementi
di luogo,tempo,fine - pronomiriflessivi,
relativi- proposizioni
causali,relative,infinitive- ablativi assoluti- voci passive,
deponenti
Alesia è la cittadella in cui si [email protected]ÒVercingetorigenell'dtimo atlo della sua ibellione contro i Romani. Cesare la prese dopo un durissimo assedio.
Fugato omni Gallorum equitatu, Vercingetorix copias reduxit protinusque Alesiam,
quod est oppidum Mandubiorum, iter facere coepit celeriterque impedimenta e castris educi et se subsequi iussit. Caesar,impedimentis in proximum collem deductis,
duabus legionibus praesidio relictis, secutusquantum diei tempus est passum (lo permise), circiter tribus milibus hostium ex novissimo agmine interfectis, altero die apud
Alesiam castra posuit. Perspectourbis situ perterritisque hostibus, quod equitatus
eorum, cui (in cui) maxime confidebant (nueaano
fiducia), pulsus erat, Caesar,cohortatus ad laborem milites, urbem circumvallare instituit.
rcrnomanda?.
oraculum
ducem ab
.teropede,
sunt ut res, carmina
rserat.His
.moanimo
Hultimo re di Roma ooo
- pronomi
predicativi,
partitivi,
complementi
di luogo,
tempo,
mezzo,
compagnia,
causa
riflessivi,
determinati- proposizioni
- ablativi
- vocipassive
vi,relativi
narrative,
temporali,
relative
assoluti
Tarquinio
il Superbofu cacciatoda Romaperchésuo figlioavevaattentatoall'onoredi Lucrezia,mogliedr
Collatino.
Lucius Tarquinius, qui Superbus appellatus est, septimus atque ultimus regum fuit.
Ardeam, civitatem in octavo decimo miliario ab urbe Roma positam, oppugnans, imperium perdidit. Nam, cum filius eius, Tarquinius Iunior, nobilissimam feminam Lucretiam et pudicissimam, Collatini uxorem, iniuria affecisset, ea ob iniuriam in omnium conspectuse occidit. Tunc Collatinus, vir eius, populo concitato,Tarquinio ademit imperium. Mox exercitus quoque, qui civitatem Ardeam cum rege oppugnabat,
Tarquinium deseruit, qui, cum Romam redisset, portis clausis, exclusus est et cum coniuge et liberis suis profugit, postquam regnaverat annos quattuor et viginti.
romipersonali,
quasi
impazzi.
am,in qua
:rcitus dux
eslegiones
rstus tanto
l,mihi redm. Cito ta-
EEI Gli spettacolidei gladiatori ooo
predicativi,
complementi
di luogo,mezzo,
relativi,
compagnia,
causa- pronomi
dimostrativi,
determinativi,
- proposizioni
- vocipassive
indefiniti
narrative,
finali,
relative
I gladiatorieranoprigionieridÌguerrao libericitladinispintidallanecessfà.Combatfevano
tra loro o conle
belve.
Gladiatorii ludi Romanis gratissimi fuerunt. In circo gladiatores pugnabant et cives,
viri mulieresque, cum magistratibus et virginibus vestalibus, ludos publicos specta-
SezioneV
g2g
*-,**d
4. Agricola nonfugerat tenitus --->ne lupum aenientemaideat.
---> quia lupum aenientem
non aiderat.
5. CyrusfiIios ad seconaocaait --->ut morrturusesset.
---> aoluntatemsuamostensurus.
6. Cyrus moriensfilios conaocaait--->ut aoluntaseiusostendenda
esset.
--->cltm uoluntatemsuamostendisset.
--->ut aoluntatemsuamostendenderet,
trE
Dopo aver svolto I'attività preliminaretradurre la favoletta,che dimostra che non si deve mai lasciare un bene ceno per uno incerto, anche se maggiore.
Arnv[À PRELTMTNARE
il connettivo
Chiudere
in parentesi
le proposizioni
subordinate,
sottolineando
chele introduce.
con cui
Trascrivere
i participi/attributi
con il nomeo pronome(chetalvoltanel testoè sottintesoJ
concoroano.
a
Caesnris,
;eumdefesul,milites
nll, insi-
o si può ri-
qrborissedens,
Lusciniaquaedam,
lsetecantabat.
in ramocelsae
Quamcumaccipíterconspexísset,
erst.Sedeaaccipitrem
orabat,neaoraretur,
diaolanscorripuitet,cibiindigens,eamdeaornturus
aaescacenssenon tam magnnmesseut carosuaeiusoentremimpleret."Tibi - aiebat- maiores
piendaesunt". Cui respondit
posille:
nullamaliamaaemin proximoaideo,quamdeuorare
"Quia
est>.Siclocutus,mísernmlusciniam,rosim,iIIa,quamnuncin unguibusteneo,mihi deaorando
stro dilaceratam,deaoraait.Haecfabellaad eoshominesreferenda
est,qui, resmniores,sedincertas,sperantes,
etiameas,quasin manibushabent,amittunt.
ra confron-
puto
I suopalazieri romani
ntecorrette,
&gsprotwrz.t"rwenta
![
't.
Il fondatore di Cirene
Battuscognominatus
eratpropterhocnaCyreneconditaestabAristseo,qui, linguaobligatus,
nondumloquentis,ad oraculum
turaeaitium.2. Eius pater,ffinsus dedecore
flii adulescentis
Delphosaenitdefilio Apollineminterrogaturus.
3. Cui responditdeusBattumlinguaeusumacPater,arbitratusdeumfiIii infircepturum,si Africampetiaisset
et ibi noaamurbemcondidisset.
mitatemirrisisse,tristisaboraculosbiit.4. Interiectoautemtempore
et ortopestilentia,
Battus,a
patremissus,adAfricaelitoraaenitet ibi, pulsisincolis,montemCyram,amoenitatem
locietfontium ubertstem
admirqtus,occupauit
et pauloposteaurbemCyrenemcondidit.S.Haeccumfecisset,Iinguaenodissolutis,loquiliberecoepit,quasinurnquaminfirmusfuisset.
1. fingua:essendochiusotra qui ed obligatus,
non puo essereconsiderato
nominativo.
- interrogaturus:participiocon evrgerundio?
questo
participio
2. loquentis:perchénon possiamo
con
un
tradurre
dentevalorefinale.
in cui è ca3. accepturum:I'analisi
del periodoci dimostrache questoparticipioè il residuodi unaformaperifrastica,
e a qualealtrava
duta la vocedel verbosum.Ma qualevoce?- si ... petivisset:comesi chiamaquestaproposizione
legatasintatticamente?
rA