close

Enter

Log in using OpenID

エバニュー 送料無料【05P01Oct16】【P01Oct16】 (EVARNEW) / 屋内

embedDownload
Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 94/15
Zarządu Powiatu Limanowskiego
z dnia 1kwietnia 2015r
Procedura udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
§1
Definicje pojęć
Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) przedmiotach ortopedycznych i środkach pomocniczych – oznacza to przedmioty
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013r., poz. 1565),
2) osobie niepełnosprawnej – oznacza to osobę:
a) posiadającą orzeczenie o:
- znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności,
- niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia (traktowane
na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
- całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (traktowane
na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
- niezdolności do samodzielnej egzystencji (traktowane na równi z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności),
- całkowitej niezdolności do pracy (traktowane na równi z orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności),
- częściowej niezdolności do pracy (traktowane na równi z orzeczeniem
o lekkim stopniu niepełnosprawności),
b) posiadającą orzeczenie o zaliczeniu do:
- I grupy inwalidów (traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności),
- II grupy inwalidów (traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności),
- III grupy inwalidów (traktowane na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu
niepełnosprawności),
c) posiadającą orzeczenie o długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym
wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku, z tym że:
-
osoby, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, traktuje się jako zaliczone
niepełnosprawności,
do znacznego stopnia
- pozostałe osoby traktuje się jako zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności.
3) wnioskodawcy – oznacza to osobę niepełnosprawną, o której mowa w ust. 1,
wnioskującą o przyznanie dofinansowania oraz rodziców lub opiekunów prawnych
składających wniosek w imieniu niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18.
4) wniosku – oznacza to wniosek o przyznanie dofinansowania złożony na formularzu
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej procedury,
5) kompletnym wniosku - oznacza to wniosek zawierający wszystkie wymagane
informacje wraz z kompletem wymaganych załączników,
6) średnim miesięcznym dochodzie – oznacza to średni miesięczny dochód, w rozumieniu
przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony
o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu
ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego określoną w przepisach o
systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby
pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony
1
przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za
kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku,
7) przeciętnym wynagrodzeniu – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego
miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędy Statystycznego w formie
komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1440 z późniejszymi
zmianami).
8) PFRON lub Funduszu – oznacza to Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,
9) NFZ – oznacza to Narodowy Fundusz Zdrowia,
10) Centrum – oznacza to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej z siedzibą
przy ul. Józefa Marka 9.
11) Osoba pozostająca w zatrudnieniu – oznacza to osobę zatrudnioną na podstawie
stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas określony (w tym zatrudnione sezonowo
i dorywczo) i nieokreślony, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (inaczej:
pracownicy najemni). Jak również osoby pracujące na gospodarstwie rolnym.
Do
zatrudnionych
(pracowników)
zalicza
się:
a) osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
b) osoby zatrudnione na podstawie powołania, wyboru lub mianowania,
c) osoby pracujące w zakładach pracy w formie zorganizowanych grup roboczych
§2
Procedura określa:
1.
2.
3.
4.
5.
Warunki, jakie muszą spełniać wnioskodawcy.
Tryb składania i rozpatrywania wniosków.
Wysokość oraz zasady przyznawania dofinansowania.
Tryb przekazywania dofinansowania.
Wzór formularza wniosku i oświadczenia o dochodach.
§3
Warunki, jakie muszą spełniać wnioskodawcy.
1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne których:
1) średni miesięczny dochód, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie
domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
2) nie mają zaległości wobec Funduszu,
3) w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy zawartej
z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po ich stronie.
§4
Tryb składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania.
1. Wnioski o udzielanie dofinansowania można składać w Centrum.
2. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
1) kopię orzeczenia (oryginał do wglądu), o którym mowa w §1 pkt 2,
2
2) fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument
potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez
świadczeniodawcą realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
3) kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach
ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji
zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji
3. Wnioski przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznawaniu lub odmowie
przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych
wniosków w ciągu 30 dni od daty ich złożenia, nie wcześniej jednak niż przed
dniem wejścia w życie uchwały o której mowa w art. 25a ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych aż do momentu
wyczerpania środków Funduszu na dany rok kalendarzowy.
4. Centrum w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie informuje
wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać
usunięte w terminie do 30 dni. Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie
powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
5. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmuje Dyrektor
Centrum.
6. Osoba niepełnosprawna która ma roszczenia co do tego negatywnego sposobu
rozpatrzenia wniosku może złożyć odwołanie do Zarządu Powiatu Limanowskiego
za pośrednictwem Centrum.
7. Centrum w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie
powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia.
8. Podanie przez wnioskodawcę informacji niezgodnych z prawdą, bez względu na to,
czego dotyczą, eliminuje wniosek z dalszego rozpatrywania.
9. W przypadku zgonu wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
10. Dofinansowaniem do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze, mogą być objęte faktury roku poprzedniego (2014r.) oraz roku
bieżącego.
11. Osoby ubiegające się o dofinansowanie do aparatu słuchowego winny dostarczyć
m.in.:
a) w przypadku osób pozostających w zatrudnieniu wymagane jest zaświadczenie
z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie natomiast w przypadku osób
pracujących na gospodarstwie rolnym potwierdzenie zapłaty składki KRUS za
ostatni kwartał (dot. zaopatrzenia w aparat słuchowy).
b) w przypadku osób uczących się zaświadczenie ze szkoły/uczelni o pobieraniu
nauki (dot. zaopatrzenia w aparat słuchowy).
12. W przypadku zaopatrzenia długoterminowego (np. pieluchomajtki, wkłady
anatomiczne, cewniki, worki do zbiórki moczu) osoba niepełnosprawna składa
wniosek raz w roku a faktury dostarcza przez cały rok. W pozostałych przypadkach
osoba niepełnosprawna składa wniosek za każdym razem.
§5
Wysokość oraz zasady przyznawania dofinansowania.
1. Wysokość dofinansowania z zastrzeżeniem ust 2 wynosi:
1) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym
przez NFZ na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
3
2) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w pkt. 1, oraz wymaganego udziału
własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli
cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
2. Maksymalna kwota dofinansowania do aparatu słuchowego dla osób dorosłych nie
pozostających w zatrudnieniu wynosi do 400,00 złotych.
3. Wymagany jest udział własny osoby niepełnosprawnej w zakupie aparatu słuchowego
w wysokości 20% wartości aparatu (po odliczeniu refundacji z Narodowego
Funduszu Zdrowia). Zapis ten ma zastosowanie tylko w przypadku osób o których
mowa w ust 2.
4. Zapis ust 2 i 3 nie mają zastosowania w przypadku osób niepełnosprawnych:
1) dzieci i młodzieży do 18 roku życia
2) uczących się - w wieku do 25 roku życia
4) pozostających w zatrudnieniu - bez względu na wiek
5) uczęszczających na terapię zajęciową (np. WTZ, ŚDS)
5. Wysokość dofinansowania do zakupu aparatu do bezdechu sennego wynosi
do 1000,00złotych.
6. Maksymalna kwota dofinansowania do materaca p/odleżynowego wynosi
do 500,00zł natomiast do poduszki p/odleżynowej do 300,00zł.
7. Wysokość dofinansowania określa się na podstawie faktur lub rachunków
wystawionych na wnioskodawcę.
8. Faktura winna określać koszt całkowity, kwotę refundowaną przez NFZ, kwotę
do zapłaty przez osobę niepełnosprawną.
9. Zwrotowi nie podlega kwota ponad limit, o którym mowa w ust 1.
10. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach decyzję o przyznaniu dofinansowania
podejmuje Dyrektor Centrum.
§6
Tryb przekazywania dofinansowania
1.
Przekazanie środków finansowych następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia
wymaganego kompletu dokumentów, przelewem na wskazane przez wnioskodawcę
konto lub przez wypłatę w kasie banku.
§7
Postanowienia końcowe
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej procedurze zastosowanie mają przepisy:
1) ustawy z 27 sierpnia 1997roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2011roku, Dz. U. Nr 127,
poz. 721 ze zmianami)
2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.
w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnego
(Dz. U. z 2013r. poz 1190 ze zm.).
3) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013r, poz. 1565).
4) Kodeksu postępowania administracyjnego,
5) Kodeksu cywilnego.
2. Integralną część niniejszej procedury stanowią następujące załączniki:
4
1) Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze – załącznik nr 1,
2) Szczegółowy schemat postępowania w sprawie dofinansowania zaopatrzenia osób
niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – załącznik
nr 2.
5
Załącznik Nr 1 do „Procedury udzielania
osobom niepełnosprawnym dofinansowania
ze środków PFRON zaopatrzenia w
przedmioty
ortopedyczne
i
środki
pomocnicze stanowiąca Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr 94/15 Zarządu Powiatu
Limanowskiego z dnia 1 kwietnia 2015r.
Znak sprawy: PCPR - 602…..-.………./……..
WNIOSEK
o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Przedmiot dofinansowania
......................................................................................................................................................
(nazwa przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych)
I. Dane dotyczące osoby niepełnosprawnej
Nazwisko i imię
…………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania (dokładny) _ _ – _ _ _ ..............................................................................
......................................................................................................................................................
Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż w/w ………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………..
PESEL ………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu ...................................................................................................................................
II. Dane dotyczące opiekuna
Nazwisko i imię ………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania _ _- _ _ _ ………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..
PESEL ………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………
III. Dane dotyczące konta
Posiadacz konta ………………………………………………………………………………...
Nazwa banku …………………………………………………………………………………...
Nr konta ………………………………………………………………………………………...
……………………………………
………………………………………………….
Data
Podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika
6
Oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód*, w rozumieniu przepisów o świadczeniach
rodzinnych, podzielony przez liczbę osób** we wspólnym gospodarstwie domowym,
obliczony
za
kwartał
poprzedzający
miesiąc
złożenia
wniosku,
wynosił: .................................... zł.
Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym wynosi ......................................
Prawdziwość
powyższych
danych
stwierdzam
własnoręcznym
podpisem.
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz, że jestem świadomy(a)
odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych lub zatajenia prawdy.
Pouczony o odpowiedzialności karnej na podstawie art. 233 § 1 kodeksu karnego za
zeznawanie nieprawdy lub zatajenia prawdy, oświadczam, że nie posiadam zaległości
w terminowym regulowaniu zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz nie byłam(em) stroną umowy o dofinansowanie ze środków
PFRON, która została rozwiązana z przyczyn leżących po mojej stronie.
W przypadku zmiany wysokości dochodów należy bezwzględnie powiadomić nasze
Centrum.
………………………………..
Data
………………………………………………….
Podpis Wnioskodawcy/przedstawiciela
*
Średni miesięczny dochód tzn. dochód w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych,
pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek
dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowych
i chorobowego, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę
alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym
na rzecz innych osób, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
**
Średni dochód miesięczny razem podzielony przez liczbę osób pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym
Wymagane załączniki do wniosku:
1) kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności – oryginał do wglądu
2) oryginał faktury określającej koszt zakupu oraz kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego, kwotę udziału własnego lub inne dokumenty potwierdzający zakup
3) kserokopię zlecenia na zaopatrzenie w środki ortopedyczne i pomocnicze wystawionego
przez lekarza specjalistę, konieczne jest potwierdzenie za zgodność z oryginałem
wystawionym przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie
4) w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – kserokopię zaświadczenia lub wyroku Sądu
o ustanowieniu opiekuna prawnego – oryginał do wglądu
5) w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika – kserokopię
pełnomocnictwa
6) w przypadku zakupu aparatu słuchowego osób aktywnych zawodowo pozostających
w zatrudnieniu wymagane jest zaświadczenie z zakładu pracy natomiast w przypadku osób
pracujących na gospodarstwie rolnym potwierdzenie zapłaty składki KRUS za ostatni
kwartał.
7
......................................................
......................................................
......................................................
(Imię, nazwisko i adres zamieszkania
osoby niepełnosprawnej)
Upoważnienie
Upoważniam do odbioru środków za przedmioty ortopedyczny i środki pomocnicze
Panią/Pana* ………………………………………………………………………………...
moją/mojego (stopień pokrewieństwa) ……………………………………………………
zamieszkałą/ym …………………………………………………………………………….
legitymującą/ym się dowodem osobistym nr ………………………………………………
...............................................................
podpis osoby niepełnosprawnej
…...........................................................
data
8
............................................................
Imię i nazwisko
............................................................
Adres zamieszkania
............................................................
OŚWIADCZENIE
W związku z art. 23 ust 1 i ust 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w systemach informatycznych,
skorowidzach, teczkach osobowych, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych danych
osobowych moich i mojej rodziny.
Potwierdzam uzyskanie informacji:
1. Administratorem
danych
jest
Powiatowe
Centrum
Pomocy
Rodzinie
w Limanowej.
2. Dane są zbierane w związku z realizacją przez PCPR w Limanowej zadań ustawowych.
3. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez prawo.
4. Zebrane dane mogą być przenoszone z jednego nośnika na drugi.
5. Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawienie na warunkach
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
6. Dane osobowe podawane są dobrowolnie ponieważ są niezbędne do uzyskania
wszelkich form pomocy przyznawanej przez PCPR w Limanowej.
..........................................................
Podpis oświadczającego
9
Załącznik Nr 2 do "Procedury udzielania osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków PFRON
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze"
stanowiącą Załacznik nr 2
do Uchwały Nr 94/15
Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 1 kwietnia 2015
Schemat postępowania w sprawie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze
Powstający dokument
Podmiot odpowiedzilany
Początek
Złożenie wniosku
10
Wezwanie do
uzupełnienia
Nie
20
dni
7
Wniosek o dofinansowanie
zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki
pomocnicze
Weryfikacja wniosku pod
kątem merytorycznym i
formalnym
Pracownik merytoryczny
czy
prawidłowy
Tak
Przyznanie dofinansowania
Przekazanie środków
finansowych
Koniec
Informacja o przyznaniu
dofinansowania
Polecenie wypłaty
dofinansowania
Dyrektor PCPR
Pracownik merytoryczny, księgowa
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
296 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content