close

Enter

Log in using OpenID

yl79j 【送料無料】 ベルト ダンヒル ARMANI リバーシブルベルト TIBERIO

embedDownload
POWIATOWA STRATEGIA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
SPOŁECZNYCH
POWIATU LIMANOWSKIEGO
NA LATA 2010 – 2016
1
MIEJSCE POLITYKI SPOŁECZNEJ W STRATEGII ROZWOJU POWIATU
Polityka społeczna państwa zajmuje się badaniem i rozwiązywaniem głównych
problemów społecznych. Opiera się na diagnozie społecznej, przez którą rozumie się
rozpoznawanie natury i przyczyn trudności jednostek, grup, społeczności poprzedzające
zazwyczaj działania interwencyjne. Bierze się pod uwagę tylko te sytuacje sporne, w których
jednostka lub grupa społeczna z różnych powodów nie jest w stanie samodzielnie radzić sobie
z trudnościami życiowymi (1998)1.
Dlatego siłą napędową współczesnych programów polityki społecznej jest wyprowadzana
z praw obywatelskich zasada równości szans, traktowana jako centralne kryterium oceny
struktur społecznych i ekonomicznych. Z kolei ciężar działalności związanej z realizowaniem
polityki społecznej przenosi się współcześnie – zgodnie z zasadą pomocniczości – na
samorząd terytorialny różnych szczebli, organizacje społeczne i sektor prywatny oraz na
podstawowe grupy społeczne.
Każda społeczność wypracowuje także właściwe dla siebie systemy wsparcia uruchamiane w
przypadku pojawiania się problemów społecznych lub wówczas, gdy jednostka lub grupa
znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej, której przezwyciężenie wykracza poza ich własne
środki, możliwości i uprawnienia.
W tej sytuacji konieczne stało się poszerzenie pola gwarancji bezpieczeństwa socjalnego
przez uzupełnienie zasady wspierania w zagrożeniu stosowaniem taktyki wyprzedzania
zdarzeń.
W opracowaniu tym przedstawiona została strategia powiatu limanowskiego – jego
główne problemy, istniejące zasoby instytucjonalne, mocne i słabe strony sfery pomocy
społecznej oraz cele strategiczne, operacyjne i wynikające z nich zadania.
Charakterystyka powiatu
Powiat Limanowski graniczy z powiatami bocheńskim, nowosądeckim, brzeskim,
nowotarskim i myślenickim. Znajduje się w środkowej części województwa małopolskiego.
Utworzony został w 1999 r. powiat składał się z 12 gmin, w tym 10 to gminy wiejskie: Dobra,
Kamienica, Jodłownik, Limanowa, Laskowa, Mszana Dolna, Łukowica, Niedźwiedź,
Słopnice, Tymbark oraz gminy miejskie Limanowa i Mszana Dolna. Ogółem
w skład powiatu limanowskiego wchodzi 88 miejscowości. Powierzchnię powiatu to około
952 km2, zamieszkuje go 123 405 osób.
1
K. Wódz, Zagadnienia diagnozy społecznej i metody pracy socjalnej w środowisku zamieszkania [W:]Praca
socjalna w środowisku zamieszkania Biblioteka Pracownika socjalnego, Katowice 1998 rok.
2
Powiat Limanowski jest bogatym miejscem pod względem walorów turystycznych. Posiada
wiele różnorodnych tras górskich, piękne lasy oraz trasy dla amatorów narciarstwa. Można
podążać szlakiem architektury drewnianej.
Ziemia limanowska ogromną wagę przykłada do tradycji związanych z rolnictwem
i turystką w najbliższych latach kładzie nacisk na rozwój gospodarki rolno – spożywczej.
Obecnie sadownictwo i warzywnictwo są atutami limanowskiej gospodarki.
Mapa Powiatu Limanowskiego.
Źródło strona Starostwa Powiatowego www.powiat.limanowa.pl
ZARYS ISTOTNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH ORAZ ISTNIEJĄCE
ZASOBY INSTYTUCJONALNE
Diagnoza to możliwie najlepsze opisanie stanu aktualnego. Najważniejsze jest
zdefiniowanie najważniejszych i najbardziej palących problemów.
Od wielu lat mówi się o konieczności wypracowania modelu środowiskowej pomocy dla
rodzin szczególnej troski. Do grupy tych rodzin należą z pewnością te, których materialne
warunki bytu odbiegają w drastyczny sposób od poziomu przyjętego za niezbędny społecznie,
a więc rodziny żyjące poniżej granicy minimum socjalnego. Sytuacja ubóstwa,
spowodowanego zdarzeniami losowymi, takimi jak: wypadek, choroba, zgon jedynego
żywiciela rodziny jest przedmiotem szczególnego zainteresowania pomocy społecznej. Do
rodzin specjalnej troski zaliczamy też rodziny wielodzietne, niepełne, mające jedynego
żywiciela rodziny, rodziny, w których żyją osoby upośledzone w rozwoju psychofizycznym
3
i ludzie starsi, wreszcie te, w których występują zjawiska patologiczne – alkoholizm,
przestępczość, demoralizacja nieletnich.
Programy adresowane polityki społecznej obejmują zorganizowaną, celową działalność
władz publicznych i innych podmiotów społecznych kierowaną do osób/grup szczególnego
ryzyka zapobiegającą znalezieniu się poniżej progu bezpieczeństwa socjalnego i/lub utraty
podstawowych związków społecznych, służącą odbudowie, poprawie i/lub utrzymaniu
standardu życia oraz statusu społecznego tych obywateli, którym z uwagi na pojawiające
się/utrzymujące się trudności i problemy zagrażać może:





utrata kontroli nad zdarzeniami i własnym życiem,
utrwalanie warunków prowadzących do ubóstwa,
degradacja społeczna,
pozostawanie poza głównym nurtem życia społeczności (marginalizacja),
wykluczenie społeczne.
Uogólniając, można powiedzieć, że programy adresowane polityki społecznej
nakierowane są na zapobieganie i/lub wychodzenie z bezradności przejawiającej się
w poczuciu utraty osobistej kontroli nad zdarzeniami i sytuacjami życiowymi (nad własnym
życiem).
Istotnym zadaniem jest ukierunkowanie działań wspierających grupy dysfunkcyjne
i opracowanie systemu pomocy dla:
 osób starszych, długotrwale chorych i ich rodzin,
 osób niepełnosprawnych w okresie od urodzenia do śmierci oraz ich rodzin,
 rodzin w kryzysie, niewydolnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych często
borykających się z problemami alkoholowymi,
 terapii rodzin,
 rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków z tych rodzin oraz
z niektórych placówek opiekuńczo – wychowawczych.
Rodziny szczególnej troski stają się problemowymi w sensie społecznym wówczas, jeśli
występujące w nich zjawiska dysfunkcjonalne prowadzą do deprywacji podstawowych
potrzeb ich członków, zwłaszcza dzieci, osób wymagających opieki, niezdolnych do
samodzielnej egzystencji.
4
L ic z b a o s ó b o b jety c h p o mo c ą w 2009 r. p rz ez o ś ro d ki p o mo c y
s p o łec z n ej z teren u P o wiatu L iman o w s k ieg o
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
K a mb
m a rk
ie
ni
O
ca
PS
Li
m
G
M O P an o
O
P S S D wa
G L im o b
O
P S a n ra
L a ow
sk a
ow
a
Ty
G
G
O
PS
PS
O
G
G
M
O
O
PS
PS
M
sz
M
sz
an
an
a
a
D
D
ol
ol
na
na
L ic z ba os ób objety c h pomoc ą
Argumenty ekonomiczne przemawiają za rozwojem różnych form pomocy
pozainstytucjonalnej. Formy te są tańsze niż usługi świadczone przez służby społeczne.
Oparciem dla takich działań są dziś samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe. Z ich
powstaniem wiąże się nadzieje na poprawę jakości świadczonych usług oraz doskonalenie
metod pracy socjalnej służb społecznych.
K wota ś wiadc z enia prz ez nac z ona na pomoc s połec z ną
w 2009 r.
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
P S T ym
K a ba
m rk
ie
ni
G
ca
O
PS
Li
m
an
G
M O P ow
O
S
a
PS
D
ob
L
G
r
i
O ma a
PS
no
w
La
a
sk
ow
a
PS
O
G
O
G
PS
O
G
M
O
PS
M
sz
M
sz
an
an
a
a
D
D
ol
na
ol
na
K wota ś wiadc z enia
PATOLOGIE SPOŁECZNE
Oceniając stan bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu należy stwierdzić, że w
dużym stopniu istnieją zagrożenia rodzajami przestępstw występującymi najczęściej
w naszym kraju tj. spowodowane przestępstwami przeciwko: mieniu, życiu i zdrowiu,
bezpieczeństwu w komunikacji, rodzinie i opiece, a także włamaniami i kradzieżami, bójkami
i pobiciami.
5
PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH
W roku 2009 nieletni dokonali 97 przestępstw, stanowi to 4,4%
z ogólnej liczby przestępstw. Natomiast w 2008 r. 112 przestępstw, co stanowi 4,8%
z ogólnej liczby przestępstw.
Udział nieletnich w popełnianiu przestępstw o charakterze kryminalnym w 2009 r. jest
o 0,4 % mniejszy niż w ubiegłym roku.
W powiecie limanowskim nie ujawniono funkcjonowania subkultur młodzieżowych,
nowych ruchów religijnych ani sekt, a także zagrożenia prostytucją.
Sprawcami stwierdzonych przestępstw kryminalnych nieletni byli, aż 9 razy:
• zabójstwo - 1
• kradzież – 11
• kradzież z włamaniem – 1
• rozboje i wymuszenia – 4
• uszkodzenia ciała – 10
• bójka, pobicie – 4
• uszkodzenie mienia – 6
•
z ustawy o narkomanii – 4
• fałszerstwo – 17
• przestępstwa drogowe – 3
• znęcanie – 2
• inne - 34.
Na terenie powiatu nie ujawniono przypadku samobójstw nieletnich jednakże 3 próby
samobójstwa poprzez zażycie lekarstw.
PRZEMOC W RODZINIE
Jeszcze do niedawna zjawisko przemocy domowej było słabo udokumentowane.
Sądzono, że występuje rzadko i wyłącznie w rodzinach „problemowych”. Dziś wiadomo, że
we współczesnym społeczeństwie przemoc w rodzinie jest zjawiskiem powszechnym,
obecnym w większości kultur.
6
Przemoc domowa jest problem złożonym, ciężko ją do końca zdiagnozować. Wiarygodnych
danych dostarczają nam statystyki policji. Z danych Powiatowej Komendy Policji
w Limanowej zebranych na podstawie stosowania procedury Niebieskiej Karty, wynika
iż liczba zakładanych Niebieskich Kart wzrosła, patrząc na poniższą tabele możemy dostrzec
różnice.
Gmina/ rok
2009
2008
2007
2006
Limanowa - miasto 79
90
46
30
Limanowa – gmina 96
107
79
68
Laskowa
22
15
12
10
Mszana Dolna –
miasto
17
23
19
13
Mszana Dolna –
gmina
56
50
27
22
Niedźwiedź
23
16
17
16
Kamienica
32
21
15
12
Łukowica
28
33
22
17
Tymbark
18
19
23
34
Dobra
35
42
23
34
Jodłownik
33
26
21
18
Słopnice
8
4
10
4
W niektórych gminach realizowany jest program przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz funkcjonują zespoły interdyscyplinarne złożone z przedstawicieli różnych
instytucji wspierających rodzinę. Coraz częściej sprawcy przemocy są zatrzymywani w
aresztach. W przypadku braku możliwości procesowego zatrzymania sprawcy, osobom
zagrożonym przemocą udzielane jest tymczasowe schronienie w Sądeckim Ośrodku
Interwencji Kryzysowej. W niektórych gminach istnieją punkty konsultacyjne, w których z
porad mogą korzystać ofiary przemocy jak oraz osoby uzależnione i współuzależnione.
Ze sprawcami prowadzi się rozmowy ostrzegawcze w celu zmiany ich zachowań. Kierowane
są też wnioski o leczenie odwykowe. W roku 2009 Uchwałą NR XXXIII/329/09 Rady
7
Powiatu Limanowskiego z dnia 16 grudnia 2009 r. przyjęto do realizacji „Program
korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy domowej.”
ALKOHOLIZM i NARKOMANIA
W Polsce u progu XXI wieku nadmierne spożycie alkoholu stanowi jeden z głównych
problemów społecznych. W ostatnich latach odnotowuje się gwałtowny wzrost spożycia
alkoholu. Wśród wielu czynników mających wpływ na wzrost spożycia alkoholu trzeba
wyróżnić: wzrost dostępności alkoholu i jego niskie ceny, wzrost atrakcyjności oferty
rynkowej, środowiskowe obyczaje i postawy konsumpcyjne (picie alkoholu stało się stałym
elementem spędzania wolnego czasu przez młodzież) oraz promocja i reklamowanie napojów
alkoholowych.
Jak wynika z danych policji znaczna część przestępstw, wykroczeń, utonięć czy wypadków
drogowych zachodzi pod wpływem alkoholu. Znaczne jest też powiązanie częstego
nadużywania alkoholu ze wzrostem agresji i przemocą domową. Konsekwencją nadużywania
alkoholu jest pogorszenie się sytuacji ekonomicznej i społecznej rodzin, zwiększenie
wskaźnika rozpadu małżeństw, maltretowanie żon i dzieci. Dzieci wychowywane
w rodzinach alkoholowych są znerwicowane, źle przystosowane społecznie, mają trudności
w nauce. Ograniczone często są szanse życiowe tych dzieci. Istotną rolę odgrywa alkohol jako
czynnik generujący liczebność przestępstw i wykroczeń popełnianych pod jego wpływem.
Szczególnie duży odsetek nietrzeźwych bierze udział w bójkach, rozbojach, kradzieżach,
gwałtach podpaleniach oraz dokonuje zabójstw. Rośnie również liczba wypadków drogowych
spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców, wielu nietrzeźwych przechodniów
przyczynia się też do liczby wypadków na drodze.
Przestępstwa popełnione w związku z alkoholem:
Rok
Ogółem
sprawcy
Przestępstw
a
kryminalne
Przestępstw
o przeciwko
życiu
i zdrowiu
Przestępstw
o przeciwko
mieniu
Przestępstw
o przeciwko
rodzinie
Przestępstwa
drogowe
2007
487
73
17
24
100
206
2008
354
56
9
17
52
220
2009
347
88
23
17
48
260
Należy również wspomnieć o niebagatelnych kosztach na jakie narażone jest społeczeństwo
w wyniku nasilającego się problemu alkoholowego jak też straty związane
z niegospodarnością, marnotrawstwem, absencją i wypadkami w miejscu pracy, jak też
ogromne nakłady finansowe na leczenie alkoholików i członków ich rodzin.
8
Głównymi przyczynami występowania zjawiska alkoholizmu na terenie powiatu
limanowskiego jest zła tradycja, alkoholizm, nuda, bezrobocie i sposób na rozładowanie
stresu. Wśród młodzieży jest to naśladowanie wzorców osobowych osób dorosłych i moda na
spożywanie piwa w trakcie imprez młodzieżowych.
Zjawisko narkomanii nie omija Powiatu Limanowskiego, nie jest jeszcze poważnym
problemem nie mniej jednak tendencje rosną. W roku 2009 wykryto i stwierdzono 348
czynów dokonanych przez 27 sprawców w tym 4 czyny popełnione przez 1nieletniego
z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Dla Porównania w roku 2008 ujawniono 170 czynów, w roku 2007 -38 czynów, a w 2006
roku 1085 pod wpływem środków odurzających.
PROBLEMY DZIECI
W dzisiejszych czasach funkcjonuje pogląd, że przeżywamy kryzys polskiej rodziny.
Jednym z niepokojących zjawisk jest stale obniżający się przyrost naturalny. Współczynnik
dzietności polskich kobiet stale spada, co oznacza obniżenie poziomu reprodukcji ludności
naszego kraju. Następnym wykładnikiem słabej kondycji polskiej rodziny jest także spadek
liczby zawieranych małżeństw oraz niekorzystna struktura rodzin. Ciągle obniża się także
liczba małżeństw posiadających dzieci. Ponadto prawie 15 % polskich rodzin stanowią
rodziny z jednym z rodziców, wśród których przeważają matki samotnie wychowujące dzieci.
Stanowi to poważny problem społeczny, szczególnie w obecnej sytuacji w kraju.
Dlatego głównym zadaniem polityki społecznej w tej dziedzinie powinny być
oddziaływania profilaktyczne na dzieci i ich rodziny realizowane poprzez szkołę, instytucje
usługowe (jak służba zdrowia, ośrodki kulturalne, sportowe, itd.) oraz poprzez aktywne
oddziaływania profilaktyczne ukierunkowane na wcześniej zdefiniowaną sferę zagrożeń (np.
oddziaływania profilaktyczne na rodziny z niskimi dochodami, osoby bezrobotne, niezaradne
życiowo, chore itp.).
Polityka społeczna adresowana do dzieci i młodzieży oznacza zorganizowane, celowe
działania władz publicznych i innych podmiotów sceny publicznej służące ochronie
warunków życia i rozwoju młodego pokolenia oraz tworzeniu, utrzymaniu i poprawie
podstaw równego startu życiowego ludzi młodych, stwarzającego szansę budowy
i wykorzystania potencjału jednostkowego i pokoleniowego, umożliwiającego przejmowanie
odpowiedzialności za rozwój indywidualny i przyszły standard życia oraz miejsce
w strukturze społecznej.
Polityka ta przysporzyć ma z jednej strony umiejętności, kompetencji społecznych
i samodzielności pokoleniom wchodzącym w dorosłość, z drugiej zaś wymaga działań
będących odpowiedzią na dokonujące się w środowisku społeczno-wychowawczym
przemiany wywołane: niestabilną i szybko zmieniającą się sytuacją gospodarczą, globalizacją
kultury, deficytami zdrowotnymi, spadkiem aktywności społecznej, wzrostem liczby
zachowań dewiacyjnych i patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży oraz narastania
9
kłopotów wychowawczych w rodzinie i instytucjach pozarodzinnych wywoływanych
trudnościami adaptacyjnymi młodego pokolenia.
Obecnie w Powiecie Limanowskim niemal w każdej gminie istnieją świetlice
terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, których celem jest pomoc
w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych dzieci i ukazywanie im prospołecznych
zachowań. Podczas pobytu w świetlicy dzieci korzystają z posiłku, mają zapewnioną pomoc
w nauce, uczestniczą w zajęciach praktycznych, grach i zabawach. W znacznej części
placówki te finansowane są przez Komisje d/s Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
Z usług świetlicy korzystają też dzieci mniejszości narodowych (dzieci romskie), co sprzyja
integracji kulturowej. W/w placówka ma na celu przeciwdziałania demoralizacji dzieci
poprzez zagospodarowanie im czasu wolnego po zajęciach szkolnych.
W powiecie działa również Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Limanowej,
która wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych. Poradnia oferuje porady i
leczenie w zakresie diagnozy, terapii, doradztwa i profilaktyki.
W zakresie diagnozy
• diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna,
• diagnoza rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego dzieci,
• diagnoza pod katem oceny dojrzałości szkolnej,
• diagnoza przyczyn trudności dydaktycznych i trudności wychowawczych,
• diagnoza dysleksji rozwojowej (trudności w czytaniu i pisaniu) oraz dyskalkulii
(trudności w uczeniu się matematyki),
• diagnoza uczniów zdolnych,
• diagnoza dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, zagrożonych uzależnieniem,
niedostosowanych społecznie.
W zakresie terapii
• indywidualna terapia logopedyczna dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami
wymowy, jąkających się i dzieci do 3 r.ż.,
• psychoterapia dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,
• terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w nauce,
• terapia dzieci dyslektycznych - z zastosowaniem nowoczesnych metod,
• terapia dzieci moczących się.
W zakresie doradztwa
• doradztwo wychowawcze dla rodziców i nauczycieli (trudności wychowawcze,
problemy okresu dojrzewania, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania
i inne),
• doradztwo zawodowe, pomoc w wyborze dalszego kierunku kształcenia,
• działania mediacyjne między stronami konfliktu (uczniami, rodzicami,
nauczycielami),
• działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych,
• doradztwo w zakresie diagnozy z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej (SGS),
wspomagania dzieci pięcioletnich w osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.
• doradztwo w zakresie bezpiecznego internetu i cyberprzemocy.
W zakresie profilaktyki
• popularyzowanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
• prelekcje dla rodziców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami,
10
•
•
•
•
•
prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych w szkołach zgodnie ze zgłaszanymi
potrzebami
prowadzenie spotkań tematycznych dla nauczycieli, pedagogów, psychologów
udzielanie konsultacji rodzicom, nauczycielom i innym osobom pracującym z dziećmi
i młodzieżą,
udzielanie wsparcia nauczycielom, pedagogom, psychologom szkolnym.
Istnieje również Punkt Konsultacyjny przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Mszanie Dolnej, ul. Marka 2 w którym rodzice oraz dzieci mogą uzyskać pomoc
psychologa, pedagoga i logopedy.
Drugim poziomem oddziaływania lokalnych systemów powinna być rodzinna opieka
zastępcza. Nowoczesna rodzinna opieka zastępcza to rodziny zakwalifikowane do tej roli
i realizujące określony wobec danego dziecka plan wynikający z indywidualnych potrzeb
dziecka i jego rodziny.
RODZINY ZASTĘPCZE
Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje głównie na podstawie
orzeczenia sądu rodzinnego. W 2009 roku świadczeniami objęto 97 rodzin zastępczych, z 150
dziećmi (w tym 22 rodzin niespokrewnionych, w których przebywa 45 dzieci i 1 zawodowa
rodzina zastępcza: wielodzietna z 5 dzieci). W 2009 r. utworzonych zostało 13 rodzin, w
których umieszczonych zostało 16 dzieci. Nadmienić należy również, że 8 dzieci powróciło
do rodziców naturalnych.
W 2009 r. zawartych zostało 9 porozumień, które dotyczyły 9 dzieci umieszczonych
w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu i 9 porozumień dot. dzieci pochodzących
z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych
powiatów.
Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych wydano kwotę 1 084 685 zł.
Z tytułu zawartych porozumień uzyskano dochody w wysokości: 257 277 zł. oraz poniesiono
wydatki w kwocie: 144 569 zł.
W Powiecie Limanowskim funkcjonuje pogotowie rodzinne, w którym w sytuacji kryzysowej
umieszczane są małoletnie dzieci na pobyt okresowy, do czasu unormowania ich sytuacji
życiowej.
Rodziny zastępcze, podobnie jak rodziny biologiczne, borykają się z trudnościami
wychowawczymi. Problemy te związane są głównie z dziećmi w okresie dorastania. Jest to
najczęściej okres buntu, przekory, utraty autorytetu rodziców itp. Dlatego też wiele naszych
rodzin korzysta ze wsparcia wychowawców i pedagogów szkolnych, a także specjalistów
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Sporadycznie też, oprócz typowej ciągłej pracy
socjalnej, pomocy udziela PCPR. Okresowo prowadzi również szkolenia dla rodzin
zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych.
Problem rodzin są też kontakty z rodzicami naturalnymi. Miewają oni bowiem często bardzo
niekorzystny wpływ na dzieci i zaburzają proces wychowawczy. Są to głównie rodzice
z problemem alkoholowym oraz ci, którzy z różnych przyczyn zaczynają się interesować
11
dziećmi (mimo, że nigdy wcześniej tego nie robili i m.in. z tego powodu mają ograniczone
lub odebrane prawa rodzicielskie), ukazując im nieprawidłowe wzorce wychowawcze.
Każdemu dziecku opuszczającemu rodzinę zastępczą i placówki opiekuńczo –
wychowawcze udzielana jest pomoc w integracji ze środowiskiem poprzez pracę socjalną,
pomoc w uzyskaniu zatrudnienia i odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz specjalne
świadczenia pieniężne (pomoc pieniężną na usamodzielnienie pomoc rzeczową oraz pomoc
na kontynuowanie nauki).
W 2009 r. wychowankom udzielono pomoc:
1) pieniężną na usamodzielnienie – 6 osób z rodzin zastępczych (kwota: 26.352 zł)
i 2 osoby z placówki opiekuńczo – wychowawczej (kwota: 13. 176 zł)
2) pieniężną na kontynuowanie nauki – 32 osoby z rodzin zastępczych (kwota: 125.359
zł) i 2 osoby z placówki opiekuńczo – wychowawczej (kwota: 11.858 zł)
3)
na zagospodarowanie – w formie rzeczowej – 10 osób z rodzin zastępczych
(kwota: 47.070 zł. ) i 3 osoby z placówki opiekuńczo - wychowawczej (kwota: 13.340
zł.)
Kolejnym zadaniem Starosty jest zapewnienie mieszkania, w tym chronionego
usamodzielnianym wychowankom. W Powiecie Limanowskim mieszkanie utworzono
grudniu 2004 roku w miejscowości Dobra.
Trzecim elementem tego systemu mają być instytucje profilaktyczno – opiekuńcze,
zapewniające opiekę dzieciom wymagającym specjalistycznych usług.
W Powiecie Limanowskim istnieje 1 placówka niepubliczna - Dom Dziecka w Łukowicy.
Placówka ta przeznaczona jest dla 12 dziewczynek w wieku od 3-18 lat
z możliwością przedłużenia pobytu do czasu ukończenia nauki. Wychowanki Domu Dziecka
tworzą jedną grupę wychowawczą zróżnicowaną wiekowo. Zadaniem Placówki jest
zapewnienie wychowankom atmosfery na wzór rodzinnej. Wychowanki Placówki mają
korzystne warunki lokalowe. Siostry prowadzące placówkę podejmują rozmaite próby
współdziałania z rodzicami, innymi członkami rodziny i bliskimi dziewczynek
przebywających w Placówce. Oddziaływania opiekuńczo – wychowawcze przebiegają
w atmosferze domowej, oprócz bogactw przeżyć występuje spokojna codzienna intymność.
Wysokość dotacji na każdy kolejny rok funkcjonowania tej Placówki zależna jest od liczby
wychowanek oraz od wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednej
wychowanki w danym roku. Wysokość przekazanej przez Powiat Limanowski dotacji
wyniosła w 2009 roku 215 286,98 zł, średni miesięczny koszt utrzymania jednej wychowanki
w 2009 roku wynosił 1 625,30 zł.
Wychowanki umieszczane są w Domu Dziecka w Łukowicy na podstawie skierowań
wydawanych przez Dyrektora Centrum działającego z upoważnienia Starosty
Limanowskiego. W 2009 roku wpłynęły 124 wnioski o umieszczenie w tej Placówce
natomiast wydano 4 skierowania.
12
Uchwałą Nr XXVIII/271/09 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 24 czerwca 2009 r.
przyjęto do realizacji „Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu
Limanowskiego na lata 2009 – 2014.”
STAROŚĆ
POLITYKA WOBEC STAROŚCI I LUDZI STARYCH oznaczać winna zespół celowych
działań władz publicznych i innych podmiotów społecznych, służących tworzeniu, poprawie
i /lub utrzymaniu statusu społecznego, bezpieczeństwa i jakości życia osób starszych oraz
możliwości ich udziału w kulturze i życiu społecznym zwiększających szansę prowadzenia
przez najstarsze pokolenie aktywnego i niezależnego życia.
Obserwowane procesy demograficzne od lat już wskazują na postępujący proces
starzenia się społeczeństw. Proces ten jest efektem wydłużania się przeciętnego trwania życia,
na skutek czego coraz większa liczba osób dożywa wieku starszego, a także obniża się
odsetek płodności kobiet, co wpływa na zmiany w strukturze demograficznej, powodując
zmniejszenie się w niej odsetka dzieci i młodzieży, a zwiększenie odsetka osób starszych.
Według prognozy demograficznej w roku 2010 będzie w Polsce ok. 5 mln. osób starszych (tj.
powyżej 65 roku życia), stanowiących niemal 13 proc. Całej populacji, a za następne 10 lat
odsetek ten wzrośnie aż do 17,5 proc. 2
W Powiecie Limanowskim wciąż kultywowane są tradycje rodzinnewielopokoleniowe.
Pomoc samotnym osobom starszym zapewniają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej
poprzez organizację usług opiekuńczych. Osobom tym przyznawane są dodatkowo zasiłki
okresowe, celowe, stałe wyrównawcze, pomoc rzeczowa, renty socjalne, paczki świąteczne,
udzielana jest pomoc w formie pracy socjalnej.
Osoby, które wymagają całodobowej opieki kieruje się do Domu Pomocy Społecznej w
Limanowej. Dom ten od listopada 1999 r. posiada 60 miejsc. Budynek przystosowany jest dla
osób niepełnosprawnych. Znajduje się w nim sala rehabilitacyjna, prowadzona jest terapia
zajęciowa i przyłóżkowa. Do głównych przyczyn umieszczenia w DPS osób będących
obecnie pensjonariuszami tej placówki należą: nieporadność życiowa oraz niedostateczna
opieka przy pogarszającym się stanie zdrowia.
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
POLITYKA
SPOŁECZNA
WOBEC
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
I
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH to zorganizowane, kompleksowe i międzysektorowe działania
władz
publicznych
oraz
innych
podmiotów
społecznych,
służące
kształtowaniu/poprawie/ochronie warunków i jakości życia oraz statusu społecznego osób
2
Prof. Dr hab. Brunon Synak, Polska Starość – próby zarysowania diagnozy i kierunku przemian, Instytut
Rozwoju Służb Społecznych, Praca Socjalna wydanie specjalne, kwiecień – czerwiec 2003,
13
niepełnosprawnych, a także umożliwiające jednostkom z ograniczoną sprawnością dostęp do
niezbędnych świadczeń i usług zdrowotno-socjalnych oraz rozwiązań technologicznoorganizacyjnych utrzymujących i/lub zwiększających szansę niezależnego funkcjonowania
oraz aktywnego udziału ludzi niepełnosprawnych w życiu społecznym.
Podstawowym wykładnikiem i narzędziem realizacji polityki społecznej na rzecz ludzi
niepełnosprawnych jest wsparty odpowiednią infrastrukturą legislacyjno-instytucjonalną
proces rehabilitacji leczniczej, psychologicznej, społecznej i zawodowej.
Rehabilitacja ta obejmuje rozmaite formy wsparcia wspomagające osoby niepełnosprawne
w wypełnianiu przypisanych im ról społecznych, takie jak: poradnictwo społeczne, prawne
i psychologiczne oraz edukację i przygotowanie zawodowe wraz z tworzeniem miejsc pracy,
a także umożliwiające samodzielną lokomocję, komunikowanie się z otoczeniem
i prowadzenie niezależnego, codziennego życia.
Osobom niepełnosprawnym przysługują takie same prawa jak innym pełnosprawnym
obywatelom w tym samym wieku (między innymi prawa cywilne i polityczne), a zwłaszcza
przysługuje im prawo do poszanowania ludzkiej godności. Przysługują im prawa do środków
umożliwiających osiąganie samodzielności, do opieki medycznej, psychologicznej
i usprawniającej, do nauki, szkolenia i różnych form przygotowania zawodowego oraz
rehabilitacji. Osoby niepełnosprawne mają prawo do ekonomicznego i społecznego
zabezpieczenia, życia na odpowiednim poziomie. Istotnym prawem jest prawo do uzyskania
zatrudnienia.
Do zadań realizowanych przez powiat na rzecz osób niepełnosprawnych zaliczamy:
• turnusy rehabilitacyjne –wypłacone dofinansowanie (wraz z opiekunem)
Rok
2007
2008
2009
Liczba złożonych
wniosków
285
379
336
Kwota wypłaconych
dofinansowań
265 110 zł.
274 064 zł.
170 266 zł.
• sport, kultura, rekreacja i turystyka –
- 2007 r. - z 20 wniosków złożonych zrealizowano: 17 na kwotę 58.355 zł.
(3 rezygnacje)
- 2008 r. -- z 18 wniosków złożonych zrealizowano: 16 na kwotę 61 774 zł.
(2 rezygnacje)
- 2009 r. - z 20 wniosków złożonych zrealizowano: 7 na kwotę 14 350 zł.
14
•
zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny
2007 r. – zawarto 64 umowy
2008 r. – zawarto 113 umów
2009 r. – zawarto 42 umowy
-
• przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Rok
2007
2008
2009
Liczba
zrealizowanych
wniosków
920 wniosków
919 wniosków
884 wniosków
Wypłacone
dofinansowanie
526 468,00
610 120,00
779 984,00
W 2009 r. najczęściej dofinansowane były przedmioty ortopedyczne tj. pieluchomajtki,
wkłady anatomiczne, aparaty słuchowe, materace przeciwodleżynowe, protezy, wózki
inwalidzkie, obuwie ortopedyczne, aparaty do bezdechu, kule inwalidzkie, okulary oraz sprzęt
rehabilitacyjny tj. rowerek, materac rehabilitacyjny, maty do masażu i hydromasażu, orbitrek i
trenery dłoni.
•
likwidacja barier architektonicznych technicznych i w komunikowaniu się
Rok
Bariery
architektoniczne
Bariery techniczne
Bariery w
komunikowaniu się
2007
631 564 zł
74 956 zł
22 637 zł
2008
568 121zł
122 583 zł
27 972 zł
2009
350 272 zł
132 194 zł
30 193 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej wydaje karty parkingowe dla osób
niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób.
W 2009 r. złożonych zostało 248 wniosków i wydano tyleż samo kart parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.
W jedynym na terenie powiatu Warsztacie Terapii Zajęciowej w zajęciach uczestniczy 60
osób. Przyjmowane są tu osoby, które ukończyły 16 rok życia i ze względu na swoje
ograniczenia funkcjonalne nie są w stanie podjąć pracy. Celem warsztatu terapii zajęciowej
15
jest pobudzenie chęci do aktywnego życia, rozwój społeczny, poprawa sprawności
psychomotorycznej. Następnym etapem terapii powinna być praca w Zakładzie Aktywizacji
Zawodowej.
Terapia dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzona jest również
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Limanowej (jest to zadanie zlecone i finansowane
z budżetu Wojewody). Dom ten przeznaczony jest dla 30 osób z problemami psychicznymi i
ma charakter dziennego pobytu. Drugi Środowiskowy Dom Samopomocy mieści się w
Ujanowicach, przeznaczony jest dla 25 uczestników. Terapia obejmuje głównie prace
manualne tj. tkanie, haftowanie, malowanie różnymi technikami, wykonywanie obrazów ze
skóry itp. Placówki te zapewniają podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno –
kulturalne oraz edukacyjne, a także posiłki w czasie pobytu.
Całodobową opiekę osobom przewlekle psychicznie chorym zapewniają: Dom
Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej i Dom Pomocy Społecznej „Diana” w Kasinie
Wielkiej.
Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, od 1 lipca 1999 r., działa
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Wydaje on orzeczenia o:
 niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia;
 stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia;
 wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających
o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
orzeczenia
Wydane orzeczenia w latach 2007 – 2010 obrazuje poniższa tabela.
1600
1400
1200
1000
800
2007
600
2008
400
2009
200
0
os oby, które nie
orz ec z enie o
ukońc z yły 16 roku
s topniu
ż yc ia
niepełnos parwnoś c i
po 16 roku ż yc ia
Zespół wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla celów:
− odpowiedniego zatrudnienia,
16
−
−
−
−
−
−
−
−
szkolenia,
uczestnictwa w terapii zajęciowej,
konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji
(korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych),
świadczenia pielęgnacyjnego,
zasiłku pielęgnacyjnego,
korzystania z karty parkingowej,
innych (m.in. uprawnień dla osób niepełnosprawnych).
W Zespole wydawane są również legitymacje dokumentujące:
 niepełnosprawność – w przypadku orzeczenia niepełnosprawności osoby, która nie
ukończyła 16 roku życia;
 stopień niepełnosprawności – w przypadku orzeczenia stopnia niepełnosprawności
osoby, która ukończyła 16 rok życia.
Na terenie Powiatu Limanowskiego istnieje jeden Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy w Dobrej oraz kilka klas specjalnych w normalnych szkołach podstawowych.
W Tymbarku działają: publiczne przedszkole samorządowe z oddziałami integracyjnymi oraz
przedszkole z oddziałami integracyjnymi przy Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II przy Parafii Pw. NMP w Tymbarku.
Natomiast rehabilitacja prowadzona jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych im. Św. Brata Alberta przy Parafii MBKRŚw. w Niedźwiedziu
i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II przy Parafii Pw. NMP
w Tymbarku.
Uchwałą Nr XXVII/252/09 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r.
przyjęto do realizacji „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób niepełnosprawnych
Powiatu Limanowskiego na lata 2009 – 2014”.
BEZDOMNOŚĆ
W dzisiejszej rzeczywistości bezdomność należy postrzegać jako problem publiczny
ze względu na liczbę obywateli, którzy nie mają stałego zameldowania oraz ze względu na
sytuację mieszkaniową kraju (niewielki przyrost nowo wybudowanych mieszkań, brak
systemu prawnego umożliwiającego otwarcie się rynku zasobów lokalowych w prywatnych
nieruchomościach z zabezpieczeniem praw ich właścicieli). Bezdomność winna być
postrzegana również jako problem osobisty – są to realnie istniejący ludzie, rodziny i dzieci,
którzy doświadczają stresów związanych z wysiedleniem, brakiem prywatności oraz troskę
o własne bezpieczeństwo.
Na terenie powiatu limanowskiego bezdomność nie jest liczebnie istotnym
problemem. Wraz z pogarszaniem się sytuacji materialnej rodzin, wzrastającym bezrobociem
oraz innymi niekorzystnymi zjawiskami problem ten może się nasilić. Przy kilku parafiach
17
funkcjonuje kuchnia „Caritas”, która od poniedziałku do piątku wydaje gorące posiłki dla
osób potrzebujących. Najbliższym schroniskiem dla osób bezdomnych jest Dom im. Św.
Brata Alberta w Nowym Sączu.
ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ:
1. Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo „Cyrenejczyk”
w Limanowej,
2. Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a’Paulo w Limanowej,
3. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II przy Parafii Pw.
NMP w Tymbarku
4. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Św. Brata Alberta przy Parafii
MBKRŚw. W Niedźwiedziu,
5. Stowarzyszenie Osób Specjalnej Troski „Promyki” w Limanowej
6. Stowarzyszenie „Remedium” w Tymbarku,
7. Stowarzyszenie
na
Rzecz
Osób
Potrzebujących
SURSUM
CORDA
w Mszanie Dolnej,
8. Polski Związek Niewidomych w Limanowej,
9. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
10. Stowarzyszenie dla osób niepełnosprawnych psychicznie i ich rodzin pod nazwą
„PROMIEŃ NADZIEJI”.
11. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo – Koło Terenowe
w Mszanie Dolnej.
KADRA POMOCY SPOŁECZNEJ – wykształcenie, staż pracy
W Powiecie Limanowskim działa 1 PCPR, 12 Ośrodków Pomocy Społecznej, 3 Domy
Pomocy Społecznej oraz 1 Dom Dziecka.
Wykształcenie pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Limanowskiego
obrazuje poniższa tabela.
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Liczba
pracowników
socjalnych
Pozostali
pracownicy
MOPS Mszana Dolna
5
GOPS Niedźwiedź
Wykształcenie pracowników socjalnych
średnie
wyższe
Specj. z pracy
socjalnej
I stopnia
3
2
0
5
3
1
2
0
6
GOPS Jodłownik
4
3
1
0
5
GOPS Mszana Dolna
6
1
0
5
4
18
GOPS Łukowica
5
5
0
0
2
GOPS Tymbark
3
3
0
0
2
GOPS Kamienica
3
0
0
3
1,5
GOPS Słopnice
4
2
0
2
1
GOPS Limanowa
10
7
2
1
4
GOPS Dobra
4
3
0
1
3
MOPS Limanowa
8
6
2
0
9
GOPS Laskowa
4
5
0
4
0
Większość kierowników pomocy społecznej ma wykształcenie wyższe kierunkowe, Średni
staż pracy kierowników mieści się w granicach: 5-15 lat w pomocy społecznej.
Największa liczba pracowników osiąga staż pracy powyżej 15 lat w pomocy społecznej.
Zapotrzebowanie na szkolenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych dotyczy większości
pracowników. Związane jest głównie z potrzebą aktualizacji zdobytej wiedzy.
STRATEGIA POWIATU LIMANOWSKIEGO W SFERZE POMOCY SPOŁECZNEJ
Strategia kojarzona jest zawsze z podejmowaniem decyzji, zawiera bowiem istotne
z punktu widzenia celów wzory działania i pociąga za sobą adekwatne dla realizacji celów
rozmieszczenie zasobów i decyzji. Polityka wskazuje, jak określona strategia winna być
realizowana, czego oczekuje się od jej realizacji i jakie obejmuje możliwości i cele. Natomiast
strategia wskazuje drogę osiągania celów w konkretnych warunkach i z wykorzystaniem
posiadanych zasobów, odzwierciedlając środki, za pomocą których cele te będą osiągane. 3
Wybór problemu społecznego i opracowanie strategii jego rozwiązania jest szansą
pełniejszego wykorzystania wszystkich zasobów publicznej i niepublicznej pomocy
społecznej w realizacji zadań wynikających z tej strategii. Włączenie jak największej liczby
partnerów jest warunkiem jego efektywnej realizacji. Bowiem strategia jest realną szansą
skoordynowania działań różnych podmiotów w rozproszonym systemie pomocy społecznej.
ANALIZA SWOT:
3
Prof. Dr hab. Zbigniew Woźniak,, Ramy strategiczno – koncepcyjne programu lej polityki społecznej, Instytut
Rozwoju Służb Społecznych, Praca socjalna, wydanie specjalne, kwiecień – czerwiec 2003
19
mocne strony
1. Działanie na terenie powiatu miejskich i
gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz
PCPR,
2. Funkcjonowanie organizacji pozarządowych,
3. Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Limanowej,
4. Funkcjonowanie Zakładów Pracy Chronionej,
5. Możliwość organizacji miejsc pracy dla osób
niepełnosprawnych,
6. Współpraca z Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczna i PFRON,
7. Zaangażowanie pracowników pomocy
społecznej i wolontariatu,
8. Istnienie 3 domów pomocy społecznej,
9. Funkcjonowanie przychodni rehabilitacyjnej w
Tymbarku i Niedźwiedziu, SOSW
w Dobrej i 2 przedszkoli z oddziałami
integracyjnymi.
10. Uruchomienie mieszkania chronionego dla
usamodzielnianych wychowanków rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczo –
wychowawczych.
11. Działanie pogotowia rodzinnego dającego
możliwość szybkiej interwencji
w sytuacjach zagrożenia.
szanse
1. Współpraca z Sądem Rodzinnym, Caritas, a
także z organizacjami pozarządowymi i
Kościołem,
2. Współpraca z Zarządem Powiatu, Radą
Powiatu i Radami Gmin,
3. Wsparcie i pomoc w realizacji zadań
dotyczących osób niepełnosprawnych ze strony
Pełnomocnika Rządu ds. Osób
Niepełnosprawnych,
4. Akceptacja działań przez władze Powiatu i
Gmin,
5. Szkolenie pracowników pomocy społecznej,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
słabe strony
Rozbudowana strona roszczeniowa klientów
pomocy społecznej,
Niska obsada kadrowa (głównie brak
psychologów),
Niski poziom wiedzy i zrozumienia dla
funkcjonowania pomocy społecznej,
Słaba akceptacja społeczności lokalnej dla wielu
działań pomocowych,
Brak podmiotów gospodarczych - miejsc pracy,
Brak przepisów wykonawczych dotyczących
nowych zadań i brak spójności z innymi aktami,
Brak Zakładu Aktywizacji Zawodowej (jako
kontynuacji WTZ).
Niskie dochody własne gmin i powiatu.
zagrożenia
Słaby rynek pracy,
Ograniczenie środków finansowych na realizację
zadań z zakresu pomocy społecznej,
Ograniczenie środków finansowych PFRON na
realizację zadań
z rehabilitacji społecznej i zawodowej,
Bariery tkwiące w samych osobach
niepełnosprawnych i ich rodzinach oraz w
osobach z wyuczona bezradnością w sprawach
opiekuńczo – wychowawczych,
Wzrost patologii w społeczeństwie (głównie
alkoholizmu i narkomanii oraz demoralizacji
wśród młodzieży).
MISJA:
Pomoc społeczna pomostem do samodzielnego życia.
Domeny Strategiczne:
20
I.
II.
Wspieranie środowisk i grup zagrożonych marginalizacją.
Rozwój zasobów ludzkich.
Cele strategiczne:
1.
2.
3.
Instytucje pomocy działające jako zintegrowany system wsparcia dla osób
potrzebujących,
Praca socjalna jako kompleksowe spojrzenie na klienta poprzez rozwijanie form
kompensacyjno- profilaktycznych,
Profesjonalna kadra pomocy społeczne.
Domena Strategiczna I:
Wspieranie środowisk i grup zagrożonych marginalizacją.
1.
Cel strategiczny:
Instytucje pomocy działające jako zintegrowany system wsparcia dla osób
potrzebujących,
CEL
OPERACYJNY:
PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH
DO ZAPOBIEGANIA
POWIĘKSZANIA SIĘ GRUP DYSFUNKCYJNYCH NA TERENIE POWIATU
ZADANIA
Dokonanie analizy potrzeb i możliwości utworzenia Ośrodka
Interwencji Kryzysowej,
Współpraca z placówkami wspierającymi rodzinę,
organizowanie spotkań szkoleniowych dla środowiska
zastępczego, zabezpieczenie środków na utrzymanie rodzin
zastępczych oraz Domu Dziecka w Łukowicy,
Wypracowanie wspólnych metod działania i współpracy z
Komendą Powiatową Policji, szkołami, Poradnią
Psychologiczno- Pedagogiczną, służbą zdrowia, samorządami
i organizacjami pozarządowymi w celu realizacji ustawowych
zadań powiatu
REALIZATORZY,
PARTNERZY
Realizatorzy: PCPR
Partnerzy: OPS,
Policja, Gminy
Realizatorzy: PCPR
Partnerzy: placówki
wspierające rodzinę,
rodziny zastępcze
Realizatorzy: PCPR
Partnerzy:
OPS, KPP,
PPP,
szkoły,
organizacje
pozarządo
21
Popularyzacja zagadnień dotyczących działań na rzecz osób
starszych.
Zapewnie opieki osobom przewlekle somatycznie chorym i
przewlekle psychicznie chorych.
Prowadzenie na terenie szkół i placówek opiekuńczo –
wychowawczych programów profilaktyczno – wychowawczych
dla dzieci i młodzieży.
Wyrównywanie różnic grup społecznych zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Opracowywanie i wdrażanie
programów celowych przez gminy, powiat, organizacje
pozarządowe.
Współdziałanie i umacnianie poczucia odpowiedzialności
rodziców za wychowanie dzieci (praca z rodziną biologiczną)
Tworzenie rodzinnej opieki zastępczej. Zapewnienie
odpowiednich warunków do życia i rozwoju dzieciom
pozbawionym opieki rodzicielskiej.
Udział w programie „Przeciw przemocy. Budowanie lokalnych
koalicji - interwencje w przemocy domowej” – tworzenie
zespołów interdyscyplinarnych.
CEL
OPERACYJNY:
we,
samorządy
Realizatorzy: PCPR
Partnerzy:
OPS, DPS
Realizatorzy: PCPR
Partnerzy:
OPS, DPS
Realizatorzy: Policja
Partnerzy:
gminy,
PCPR
Realizatorzy: PCPR,
OPS,
organizacje
pozarządo
we
Realizatorzy: OPS
Partnerzy:
PCPR
Realizatorzy: OPS,
Partnerzy: PCPR,
organizacje
pozarządowe, samorządy
Realizatorzy: OPS,
Partnerzy: ROPS,
PCPR, Policja, placówki
oświatowe, służba
zdrowia
DĄŻENIE DO USAMODZIELNIENIA SIĘ KLIENTÓW
POMOCY SPOŁECZNEJ (GŁÓWNIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ORAZ OPUSZCZAJĄCYCH RODZINY ZASTĘPCZE I NIEKTÓRE
PLACÓWKI POMOCOWE)
REALIZATORZY,
ZADANIA:
PARTNERZY
Realizatorzy: PCPR,
Udzielenie wsparcia pozafinansowego i doradztwo merytoryczne Partnerzy: OPS,
w sprawach pomocy społecznej.
organizacje
pozarządowe
Realizatorzy: PCPR,
Prowadzenie poradnictwa dla rodzin w kryzysie, w tym z Partnerzy: OPS,
problemami opiekuńczo – wychowawczymi i przemocą Poradnia
domową.
Psychologiczno –
Pedagogiczna
22
Realizatorzy: PCPR,
Partnerzy: DD w
Łukowicy,
Usprawnianie wychowanków rodzin zastępczych i placówek
usamodzielnian
opiekuńczo – wychowawczych w procesie usamodzielniania i w
i
uzyskaniu samodzielności życiowej. Zabezpieczenie środków na
wychowankowi
pomoc dla usamodzielniających się wychowanków.
e
Prowadzenie i utrzymanie mieszkania chronionego dla
usamodzielnianych wychowanków,
Partnerzy: PCPR
Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w celu szkolenia
zawodowego i pozyskiwania miejsc pracy,
Realizatorzy: PCPR,
Partnerzy:
PUP, OPS
Cel strategiczny:
2.
Praca socjalna jako kompleksowe spojrzenie na klienta poprzez
rozwijanie form kompensacyjno- profilaktycznych
CEL
OPERACYJNY:
PODNIESIENIE POZIOMU I JAKOŚCI USŁUG SOCJALNYCH
ZADANIA
REALIZATORZY,
PARTNERZY
Realizatorzy: PCPR
Partnerzy: OPS,
Poradnie leczenia
Utworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób
uzależnień, Punkty
potrzebujących (pomoc, doradztwo, grupy wsparcia),
konsultacyjne Terapii
Uzależnień, organizacje
pozarządowe
Realizatorzy: PCPR,
PFRON,
OPS,
Stowarzysz
Opracowywanie i realizacja programów działań na rzecz osób
enia
niepełnosprawnych. Promocja nowych rozwiązań pomocowych.
działające
na rzecz
osób
niepełnospr
awnych
Opracowanie i realizacja programów mających na celu objęcie Realizatorzy: PCPR
23
Partnerzy:
pomocą ofiary przemocy.
OPS,
Policja
Realizatorzy: PCPR
Opracowanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych
Partnerzy:
dla sprawców przemocy.
OPS
Realizatorzy: PCPR
Opracowanie i realizacja programów pomocy dziecku i rodzinie.
Partnerzy:
OPS
CEL
OPERACYJNY:
UDZIELANIE INFORMACJI O ZASOBACH,
USŁUGACH I PROBLEMACH SPOŁECZNYCH
ZADANIA
Rozpoznawanie potrzeb i problemów społecznych,
Budowanie baz danych
świadczonych usługach.
o zasobach instytucjonalnych
REALIZATORZY,
PARTNERZY
Realizatorzy: PCPR,
Partnerzy: OPS,
Stowarzyszenia
działające na forum
pomocy społecznej
Realizatorzy: PCPR
i Partnerzy: OPS,
Kościół, organizacje
pozarządowe
Opracowywanie i publikacja wydawnictw (strony internetowe,
ulotki, broszury),
Realizatorzy: PCPR
Popularyzacja zagadnień społecznych (seminaria, szkolenia).
Realizatorzy: PCPR,
Stowarzysz
enia
działające
w sferze
pomocy
społecznej
Domena Strategiczna II:
Rozwój zasobów ludzkich.
Cel strategiczny:
3. Profesjonalna kadra pomocy społecznej.
CEL
OPERACYJNY:
PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
24
ZADANIA
Analiza kadr pomocy społecznej pod względem kwalifikacji.
Szkolenie kadry pomocy społecznej z terenu powiatu.
Nawiązanie współpracy międzypowiatowej.
REALIZATORZY,
PARTNERZY
Realizatorzy: PCPR
Partnerzy: OPS, DPS,
DD
Realizatorzy: PCPR
Partnerzy: OPS, DPS,
DD,
Realizatorzy: PCPR
Oczekiwane efekty:
poprawa dostępności do informacji o zakresie działania pomocy społecznej;
 poprawa dostępności do świadczeń pomocy społecznej;
 wzrost świadomości społecznej o problemach z jakimi borykają się osoby zmuszone
do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej;
 poprawa poziomu wykształcenia kadry pomocy społecznej;
 efektywniejszy model pracy socjalnej;
 zwiększony udział środków pozabudżetowych we wdrażanych programach
pomocowych;
 większa możliwość udzielania kompleksowej pomocy ofiarom przemocy;
 możliwość łatwiejszego nawiązania kontaktu z dziećmi z problemami;
 zmniejszenie demoralizacji wśród nieletnich;
 promocja nowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych;
 umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami zajmującymi się pomocą
potrzebującym;
 samodzielni, zintegrowani ze społeczeństwem pełnoletni wychowankowie rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych;
 wykorzystanie potencjału tkwiącego w organizacjach pozarządowych, Kościele,
samorządach;
 promocja nowych rozwiązań pomocowych;
Źródła finansowania:
 środki własne powiatu i gmin w tym budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Limanowej,
 Narodowy Fundusz Zdrowia,
 środki pozyskane z UE,
 środki z budżetu Państwa,
 granty.
Monitorowanie i ocena realizacji Strategii:
Monitorowanie i ocena realizacji dokonywana będzie poprzez analizę następujących
wskaźników:
 ilość przygotowanych programów celowych oraz ilość pozyskanych środków na ich
realizację;
 istnienie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i grupy usamodzielnienia
 ilość programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
25
 ilość opracowanych indywidualnych programów pomocy;
 istnienie
bazy
danych
o
zasobach
instytucjonalnych,
kadrowych
i usługach;
 ilość wydanych broszur i ulotek, istnienie strony internetowej;
 liczba szkoleń, seminariów dla pracowników socjalnych i partnerów,
 ilość wspólnie z innymi instytucjami prowadzonych spraw, wypracowanych metod
działań.
Monitorowania i oceny realizacji programu dokonuje raz w roku Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Limanowej, a jego wyniki przedstawia Zarządowi Powiatu i Radzie
Powiatu.
Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2010 – 2016
Opracowanie „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy na lata 2007 – 2013” jest wykonaniem postanowień art.9 ust. 1 pkt.1 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Program ten
stanowi integralną część „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Powiatu Limanowskiego na lata 2010 - 2016”.
Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata
2007 – 2013 określa główne kierunki działań, mające na celu wyrównanie szans mieszkańców
powiatu limanowskiego na rynku pracy. Definiuje również zadania w zakresie ograniczenia
bezrobocia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu
zatrudnienia, zwiększenia aktywności zawodowej mieszkańców, rozwoju zasobów ludzkich
oraz tworzenia klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości.
Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata
2007 – 2013 jest powiązany ze Strategią Rozwoju Powiatu Limanowskiego. W Programie
zostały uwzględnione wytyczne w/w Strategii. Ponadto w Programie zawarto pozostające
w zgodzie z lokalnymi potrzebami wytyczne wynikające z Europejskiej Strategii
Zatrudnienia, Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011
oraz Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2009.
Podstawą opracowania Programu były dane statystyczne PUP w Limanowej, Obserwator
gospodarczy – Diagnoza popytu i podaży na małopolskim rynku pracy, opracowany przez
firmę InterActive, raport z badania lokalnego rynku pracy w Powiecie Limanowskim
26
przeprowadzonego przez firmę BIOSTAT w 2009 roku, raport z badania „Kobieta – aktor
na rynku pracy” – analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie limanowskim”
przeprowadzonego w maju 2009 roku przez firmę InterActive oraz uwagi zebrane w trakcie
konsultacji społecznych.
I.
Charakterystyka rynku pracy w Powiecie Limanowskim
Struktura demograficzna
Powiat Limanowski zamieszkuje 123 848 mieszkańców (stan z końca II kwartału 2009 r.),
co stanowi 3,8% ludności całego województwa małopolskiego. Średnia gęstość zaludnienia
wynosi 130 osób na km2 (w województwie jest to 217 osób na km2). Powiat składa się z 12
gmin: 2 miejskich – Limanowa i Mszana Dolna oraz 10 gmin wiejskich – Dobra, Jodłownik,
Kamienica, Laskowa, Limanowa, Łukowica, Mszana Dolna, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark.
75% wszystkich mieszkańców zamieszkuje obszary gmin wiejskich. Gminą o najwyższym
odsetku mieszkańców jest miejska gmina Limanowa, której ludność stanowi około 19%
wszystkich mieszkańców powiatu. Równo połowę mieszkańców powiatu stanowią kobiety4.
Rys. 1. Wykształcenie mieszkańców powiatu.
Podstawowe
nieukończone i bez
wykształcenia
4,5%
Podstawowe
ukończone
36,9%
Wyższe
5,1%
Policealne
2,7%
Średnie
ogólnokształcące
5,1%
Średnie
zawodowe
17,6%
Zasadnicze
zawodowe
28,0%
Dane dotyczące struktury ludności
ze względu na wykształcenie
pokazują, że największa liczba
mieszkańców posiada wykształcenie
podstawowe
lub
zasadnicze
zawodowe (odpowiednio 37%
i
28%).
Tylko
około
5%
mieszkańców
powiatu
stanowią
osoby posiadające wykształcenie
wyższe. Strukturę wykształcenia
wśród
mieszkańców
powiatu
limanowskiego
przedstawiono
na rysunku nr 1.
Odsetek ludności w wieku produkcyjnym (tj. w przedziale wieku 18-59 lat w przypadku
kobiet, 18-65 lat w przypadku mężczyzn) w ogólnej liczbie ludności wyniósł pod koniec 2008
4
Źródło danych: http://www.stat.gov.pl, opracowanie: Główny Urząd Statystyczny, za: Badanie lokalnego rynku pracy na terenie powiatu
limanowskiego, BIOSTAT, 2009
27
roku 59,7%, co stanowi o 0,5% więcej niż w roku wcześniejszym. Wskaźnik ten
na przestrzeni ostatnich pięciu lat wykazuje stałą tendencję rosnącą. Na 100 osób w wieku
produkcyjnym przypadło 68 osób w wieku nieprodukcyjnym.
W przedziale wiekowym obejmującym wiek produkcyjny wyróżnia się przedział 18-44 lat
zwany wiekiem mobilnym, dotyczący osób zdolnych do zmiany stanowiska, miejsca pracy
lub ewentualnego przekwalifikowania się. W powiecie limanowskim pod koniec 2008 roku
liczba osób w wieku mobilnym wyniosła globalnie 50 038, co stanowi 68% ogółu ludności
w wieku produkcyjnym. 51,5% tej liczby (25769 osób) stanowią mężczyźni a 48,5% (24269
osób) kobiety. W obrębie płci zaś odnotowano 70,3% mobilnych kobiet w wieku
produkcyjnym oraz 65,9% mobilnych mężczyzn.
Rynek pracy
Według stanu z końca II kwartału 2009 roku w rejestrze REGON powiatu limanowskiego
zarejestrowane były 7573 podmioty gospodarki narodowej, co stanowi 2,5% wszystkich
podmiotów zarejestrowanych w województwie małopolskim. Liczba ta uległa w skali roku
zwiększeniu o 5,7%. Na 10 tys. mieszkańców przypadło 611 zarejestrowanych podmiotów,
podczas gdy w całym województwie wskaźnik ten wyniósł 930 podmiotów.5
Tabela 1. Przedsiębiorstwa
wielkości.
Liczba N
%
pracow
ników
według klas
+/skali
roku
7102
93,8
%
5,5%
10-49
415
5,5%
10,1%
50-249
48
0,6%
-2,0%
250
i więcej
8
0-9
w
Na terenie powiatu limanowskiego przeważają
mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 10
pracowników. Stanowią one niecałe 94% ogólnej
liczby podmiotów. Niespełna 1% ogółu jednostek
stanowią przedsiębiorstwa średnie i duże. Strukturę
podmiotów według klas wielkości wraz
z procentową zmianą ich liczby w skali roku
przedstawiono w tabeli pierwszej
0,0%
Zdecydowaną
większość
ogólnej
liczby
podmiotów
stanowią
jednostki
sektora
Stan z dnia 30.VII.2009 r. Źródło prywatnego, w którym to skupionych było 95,5%
danych:
http://www.stat.gov.pl, firm. W skali roku w sektorze tym odnotowano
ogółem wzrost liczby podmiotów o 6,3%. Tylko
opracowanie: GUS
4,5% stanowią w rejestrze podmioty sektora
publicznego, których liczba zmniejszyła się
w stosunku do II kwartału roku 2008 o 4,5%.
Najczęściej deklarowaną działalność stanowią: handel hurtowy i detaliczny w liczbie 1890
5
0,1%
Źródło danych: http://www.stat.gov.pl, opracowanie: Główny Urząd Statystyczny.
28
zarejestrowanych podmiotów, a w następnej kolejności budownictwo (sekcja F) w liczbie
1814 zarejestrowanych podmiotów. Strukturę podmiotów według sekcji PKD przedstawiono
na rysunku nr 2.
Rys. 2. Podmioty gospodarki narodowej według obszaru działalności.
A d m inis trac ja
P o zo stałe s ek c je
p ub lic zna i
6,5%
o b ro na naro d o wa
7,1%
Usług i
ad m inis tro wania
4,1%
Ro lnic two ,
ło wiec two ,
ry b actwo ,
leś nic two
W y twarzanie i
6,6%
zao p atry wanie w
energ ię
9,3%
D ziałalno ść nauk o wa
i tec hniczna
4,0%
Finans e i
ub ezp ieczenia
7,0%
Zakwatero wanie i
us ług i
g astro no m ic zne
6,4%
B ud o wnictwo
24,0%
Hand el
25,0%
Rys. 3. Dynamika zmian w liczbie podmiotów sektora
prywatnego.
1 200
1 008
1 000
800
600
W I półroczu 2009
zarejestrowano
łącznie
roku
470
551
435
763
776
450
492
494
521
2005
2006
2007
2008
627
400
200
0
2004
29
liczba podmiotów nowo zarejestrowanych
liczba podmiotów wyrejestrowanych
nowych podmiotów, które w całości należały do sektora prywatnego, wyrejestrowano
natomiast 287. W obrębie sektora prywatnego ilość nowo rejestrowanych podmiotów
wykazuje na przestrzeni ostatnich pięciu lat systematyczny trend wzrostowy, przy czym w
ostatnim roku wzrost ten był najwyższy i wyniósł 29,9% w stosunku do roku 2007. Średnie
roczne tempo zmian dla podmiotów nowo zarejestrowanych wynosi 16%, natomiast
podmioty wyrejestrowane charakteryzują się dynamiką średnioroczną na istotnie niższym
poziomie 4,6% co jest bardzo pozytywnym sygnałem. Bazując na danych dotyczących I
półrocza należy przewidywać iż dynamika przyrostu nowych podmiotów nie będzie aż tak
wysoka jak to miał miejsce na przełomie lat 2007 i 2008 (czego powodem jest kryzys
gospodarczy). Godnym uwagi zjawiskiem na rysunku 3 jest rosnąca rozrzut pomiędzy liczbą
podmiotów zarejestrowanych a liczbą podmiotów wyrejestrowanych (w roku 2004 różnica
wynosiła 116, w roku 2008 natomiast 487). Dynamikę zmian w liczbie nowo rejestrowanych i
wyrejestrowywanych podmiotów sektora prywatnego przedstawiono na rysunku nr 3.
Bezrobocie
Na koniec grudnia 2009 roku stopa bezrobocia zarejestrowanego w powiecie limanowskim
wynosiła 18,5%. Dla porównania średnia stopa wojewódzka wyniosła 9,7%, natomiast stopa
krajowa wyniosła 11,9%. Wysokość stopy bezrobocia w powiecie limanowskim w grudniu
2009 roku jest o 2,9% wyższa w porównaniu do grudnia 2008 roku. W analogicznym okresie
na terenie województwa małopolskiego nastąpił wzrost stopy bezrobocia o 2,1 %, natomiast
w całym kraju o 2,4 %.
31 grudnia 2009 roku w Powiecie Limanowskim zarejestrowanych było 8890 osób
bezrobotnych, z czego 54,2% stanowiły kobiety natomiast 45,8% mężczyźni. W stosunku
do końca 2008 roku, kiedy zarejestrowanych było 7068 osób, W stosunku do końca 2008
roku, kiedy zarejestrowanych było 7068 osób, nastąpił wzrost liczby zarejestrowanych
bezrobotnych o 1822 osoby. Dynamika zmian stopy bezrobocia rejestrowanego
oraz zmiany w liczbie osób bezrobotnych w latach 2004-2009 przedstawione są na rysunkach
4 i 5.
6000
5593
5000
4516
30,0
25,0
5162
4519
4332
3615
3539
4000
2884
3000
4461
4451
3409
2736
20,0
15,0
10,0
2000
5,0
1000
0,0
24,1
15,0
21,9
13,8
19,1
11,3
16,6
15,6
8,8
7,6
2004 2005 2006 2007 2008
0
2005
2006
2007
Kobiety
2008
I kwartał
II
2009 kwartał
2009
Mężczyźni
p o wiat limano wski
17,5
17,1
9,1
8,7
I
II
kwartałkwartał
2009 2009
wo j. m ałop o lskie
30
Rys. 4. Dynamika zmian stopy bezrobocia rejestrowanego6.
Rys. 5. Zmiany w liczbie osób bezrobotnych w latach 2004-2009.7.
W ciągu 2009 roku zarejestrowało się prawie o 2 tysiące osób bezrobotnych więcej niż
w poprzednich latach. W 2007 roku np. zarejestrowało się 7659 osób, w 2008 r. 7863 osoby,
a w 2009 r. - 9734 osoby (rys.6).
Rys. 6. liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych miesiącach 2009 r.
II. Diagnoza problemów lokalnego rynku pracy
Struktura osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej wg
wybranych kryteriów wg stanu na 31.12.2009 roku
Wiek
Rysunek 7, a także tabela 2 przedstawiają dane dotyczące wieku osób bezrobotnych według
stanu na 31.12.2009 roku oraz porównanie do stanu na 31.12.2009 roku.
6
7
Źródło danych: http://www.stat.gov.pl, opracowanie: Główny Urząd Statystyczny.
Źródło danych: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
31
Rysunek 7.
Struktura bezrobotnych wg wieku, stan
na 31.12.2009 r
.
Tabela 2. Struktura bezrobotnych wg wieku – stan na 31.12.2009 r. oraz 31.12.2008 r.
Wiek
(w latach)
Liczba
zarejestrowanych
bezrobotnych stan
na 31.12.2009 r.
% udział
bezrob.
wg wieku
w ogólnej
liczbie bezrob.
Liczba
zarejestrowany % udział bezrob.
ch
wg wieku
bezrobotnych
w ogólej liczbie
stan na
bezrobotnych
31.12.2008 r.
18 - 24
2630
29,6
1886
26,7
25 - 34
2470
27,8
1974
28,0
35 - 44
1863
20,9
1598
22,6
45 - 54
1531
17,2
1311
18,5
55 - 59
354
4,0
271
3,8
60 - 64
42
0,5
28
0,4
Razem
8890
100
7068
100
Analizując dane zawarte w tabeli 2 oraz przedstawione na wykresie 7 stwierdzono,
że struktura wiekowa osób bezrobotnych na terenie powiatu limanowskiego jest niekorzystna
ze względu na fakt, że aż 57,4% ogółu bezrobotnych stanowią osoby młode, w przedziale
wiekowym 18-34 lat.W porównaniu do 31.12.2008 r. liczba bezrobotnych w wieku do 25
roku życia wzrosła o 744 osoby, tj. o 39,4 %.
Dużą liczebnością charakteryzuje się również grupa osób w wieku 45-64 lat, stanowią one
21,7%.
Wykształcenie
32
Tabela 3. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia, stan na 31.12.2009 r.
Procentowy
Procentowy udział kobiet
udział kobiet
w ogólnej
w ogólnej
liczbie
liczbie
zarejestr.
zarejestr.
kobiet
bezrobotnych
Liczba
bezrobotnyc
h ogółem
Kobiety
Wyższe
515
354
7,3
4,0
Policealne i średnie zawodowe
2275
1486
30,8
16,7
Średnie ogólnokształcące
1121
721
15,0
8,1
Zasadnicze zawodowe
3038
1277
26,5
14,4
Gimnazjalne i poniżej
1941
984
20,4
11,1
Razem
8890
4822
100
-
Wykształcenie
Tabela 4. Struktura wykształcenia bezrobotnych, z uwzględnieniem kobiet według stanu
na 31.12.2009 r. i 31.12.2008 r.
Poziom
wykształcenia
wyższe
Stan na dzień
31.12.2009 r.
Stan na dzień
31.12.2008 r.
Ogółem
Kobiety
Ogółem
Kobiety
1
2
3
4
515
354
354
256
polic. i średnie
zawodowe
2275
średnie
ogólnokształcące
1121
zasadnicze
zawodowe
3038
gimnazjalne i
poniżej
1941
1486
721
1277
984
1822
836
2322
1734
Dynamika w %
Ogółem
Kobiety
1:3
2:4
145,5
138,3
124,9
112,2
134,1
120,2
130,8
110,8
1325
600
1152
999
33
Razem
8890
4822
7068
4332
111,9
98,5
125,8
111,3
W 2009 roku w porównaniu do 2008 roku zmieniła się struktura wykształcenia osób
bezrobotnych. Wśród osób z wykształceniem wyższym nastąpił wzrost o 45,5 % (o 38,3 %
wśród kobiet). Wzrost nastąpił również wśród osób z wykształceniem średnim
ogólnokształcącym o 34,1 % (o 20,2 % wśród kobiet). Nadal jednak dominują osoby
o niskich kwalifikacjach. W powiecie limanowskim najwięcej osób bezrobotnych posiada
wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz gimnazjalne i poniżej – 4979 (56,0 % ogółu
bezrobotnych).
Staż pracy
Tabela 5. Struktura bezrobotnych według stażu pracy, stan na 31.12.2009 r.
Kobiety
Mężczyźni
Procentowy
udział kobiet
wg stażu
pracy
do ogólnej
liczby
zarejestr.
kobiet
Udział
Staż pracy
Ogółem
bezrobotnych
wg stażu pracy
do ogólnej liczby
bezrobotnych
do 1 roku
1509
17,0
957
552
19,8
1 do 5
2217
24,9
1057
1160
22,0
5 do 10
1204
13,5
640
564
13,3
10 do 20
1289
14,5
739
550
15,3
20 do 30
618
7,0
272
346
5,6
30 lat i więcej
110
1,2
29
81
0,6
bez stażu
1943
21,9
1128
815
23,4
Razem
8890
100
4822
4068
100
Rysunek 7. Bezrobotni według stażu pracy w powiecie limanowskim, porównanie stanu
na 31.12.2009 r. ze stanem na 31.12.2008 r.
34
Tabela 6. Struktura bezrobotnych według stażu pracy z uwzględnieniem kobiet
– stan na 31.12.2009 r. oraz 31.12.2008 r.
Staż pracy
Stan na 31.12.2009 r.
Stan na 31.12.2008 r.
Ogółem
Kobiety
Ogółem
Kobiety
do 1 roku
1509
957
1440
986
1-5
2217
1057
1561
824
5-10
1204
640
921
575
10-20
1289
739
1058
676
20-30
618
272
458
239
30 lat i więcej
110
29
82
27
bez stażu
1943
1128
1548
1005
Razem
8890
4822
7068
4332
Wśród wszystkich bezrobotnych w 2009r. dominowały osoby, które nie posiadają
doświadczenia zawodowego, tzw. osoby bez stażu pracy – 1943 tj. 21,8 % . Wysoka jest
również liczba osób, które posiadają staż pracy do 1 roku – 1509 osób tj. 17,0 % w 2009 r.
Wśród tych grup bezrobotnych nastąpił w 2009 roku znaczny wzrost w stosunku do 2008
roku - o 464 osoby. Niepokojącym jest również fakt, że duży odsetek wśród osób
35
bezrobotnych bez stażu pracy oraz ze stażem do 1 roku (3452 osób) stanowią kobiety (2085
kobiet) – aż 60,4 %. Natomiast wśród mężczyzn większy niż wśród kobiet jest udział
bezrobotnych z dłuższym stażem pracy.
Czas pozostawania bez pracy
Rysunek 7. Udział osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w powiecie, stan
na 31.12.2009 r.
W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy są osoby pozostające w ewidencji PUP
powyżej 24 miesięcy, a tych osób jest najwięcej na terenie powiatu limanowskiego; stanowią
aż 22,9 % ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych.
Tabela 7. Porównanie struktury bezrobocia według czasu pozostawania bez pracy
z uwzględnieniem kobiet, według stanu na 31.12.2008 r. oraz 31.12.2009 r.
Stan na 31.12.2008 r.
Czas pozostawania
bez pracy
Stan 31.12.2009 r.
Ogółem
Kobiety
Udział
kobiet %
Ogółem
Kobiety
Udział
kobiet %
1
2
2:1
3
4
4:3
do 1miesiąca
557
226
40,6
574
182
31,7
1-3
1247
634
50,8
1489
676
45,4
3-6
1115
644
57,7
1635
803
49,1
6-12
997
565
56,7
1717
822
47,9
36
12-24
817
536
65,6
1436
845
59,5
pow. 24
2335
1727
74,0
2039
1494
73,3
Razem
7068
4332
61,3
8890
4822
54,2
Na podstawie powyższej tabeli można zauważyć, że udział kobiet rośnie wraz z czasem
pozostawania bez pracy. Kobiety znacznie dłużej niż mężczyźni pozostają bez pracy. Wśród
osób pozostających w ewidencji powyżej 24 miesięcy kobiety stanowiły w 2008 roku 74,0 %
ogółu, natomiast w 2009 roku udział ten spadł do 73,3 %. Biorąc pod uwagę najkrótszy czas
pozostawania bez pracy do 1 miesiąca udział kobiet był znacznie niższy – w 2009 roku
stanowił 31,7 %, a w 2008 roku 40,6 %.
Wskaźnik bezrobocia wg BAEL
Wskaźnik bezrobocia rzeczywistego (faktycznego), wyznaczany na podstawie Badania
Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzanego kwartalnie przez Główny
Urząd Statystyczny. Starając się określić poziom bezrobocia rzeczywistego w powiecie
limanowskim posłużono się statystyką wojewódzką ze względu na fakt iż krzywa stopy
bezrobocia rejestrowanego w powiecie limanowskim na przestrzeni ostatnich pięciu lat
cechuje się w stosunku do krzywej wojewódzkiej wysoką zgodnością trendu,
W woj. małopolskim rejestrowana stopa bezrobocia wynosi 9,7%, a rzeczywista 9,03%.
W powiecie limanowskim bezrobocie rejestrowane wynosi 18,5%, zatem jeśli zostaną
uwzględnione trendy wojewódzkie to wartość bezrobocia rzeczywistego uplasuje się
na poziomie około 17,22%.
Osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
W ogólnej liczbie bezrobotnych wyróżnia się grupy znajdujące się w szczególnej sytuacji
na rynku pracy. Zgodnie z treścią art.49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, kwalifikują się do nich: młodzież do 25 roku życia, osoby długotrwale pozostające
bez pracy (tj. pozostające w urzędowych rejestrach bezrobotnych łącznie przez okres ponad
12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat), osoby powyżej 50 roku życia, bezrobotni
37
nie posiadający kwalifikacji zawodowych, osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno
dziecko oraz osoby niepełnosprawne.
Strukturę bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
przedstawiono w tabeli nr 8.
Tabela 8. Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2009.
Kobiety
Mężczyźni
Ogółem
Kategoria
N
%
N
%
%
+/-* %
Do 25 roku życia
1246
14,1
1384
15,6
29,6
+ 2,9
Długotrwale bezrobotni
2870
32,3
1541
17,3
49,6
- 5,8
Powyżej 50 roku życia
455
5,1
621
7,0
12,1
- 0,4
Bez kwalifikacji zawodowych
1097
12,3
782
8,8
21,1
-3
Samotnie wychowujący
dziecko
182
2,0
38
0,4
2,5
- 0,3
Niepełnosprawni
130
51,38
123
48,62
2,8
- 0,4
* przyrost w stosunku do poprzedniego roku
Analiza struktury osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej
wg różnych kryteriów wskazuje na występowanie szeregu negatywnych zjawisk:
1) bezrobocie w znacznym stopniu dotyczy ludzi młodych; osoby w wieku 18-24 lata
stanowią 29,6% ogółu zarejestrowanych, a łącznie z osobami w wieku 25-34 lata –
57,4%. Problemy ze znalezieniem pracy mają osoby w wieku powyżej 50 roku
życia, które stanowią 12,1% ogółu zarejestrowanych w PUP;
2) wzrost liczby rejestrujących się osób bezrobotnych legitymujących się wyższym
wykształceniem: w dniu 31.12.2009 roku zarejestrowanych było 515 osób, o 161
osób więcej niż w dniu 31.12.2008 roku, co oznacza, że te osoby z wyższym
wykształceniem mają coraz większe trudności ze znalezieniem pracy;
3) znaczna część osób zarejestrowanych w PUP, stanowiąca aż 21,9% nie posiada
żadnego doświadczenia zawodowego;
4) udział osób długotrwałe pozostających bez pracy (tj. powyżej 12 miesięcy)
stanowi 39,1% ogółu osób zarejestrowanych w PUP, 71,8% wśród nich to kobiety.
Udział kobiet długotrwale bezrobotnych w ogóle zarejestrowanych kobiet wynosi
48,5%.
38
Tabela 9. Dynamika liczby osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w latach
2005- 2009
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2009
10 109
8 701
7 403
7 068
8 890
Ogółem osób
zarejestrowanych
w roku
młodzież do 25
roku życia
długotrwale
bezrobotni
powyżej 50 roku
życia
bez kwalifikacji
zawodowych
samotnie
wychowujący
dziecko
niepełnosprawni
K
143
7
397
5
354
M
1410
K
1253
M
1032
K
1042
M
857
K
1053
M
833
K
1246
M
1384
2756
3771
2119
3233
2739
1179
2870
1541
520
364
518
407
163
6
504
405
479
455
621
794
616
1267
782
1231
708
1090
612
1097
782
108
10
94
5
83
6
170
25
182
38
87
74
71
56
79
52
135
93
130
123
Bezrobotne kobiety
Wśród 123 848 mieszkańców powiatu limanowskiego 49,9% stanowią mężczyźni, a 50,1%
stanowią kobiety. Wśród mężczyzn występuje wyższy odsetek osób posiadających
wykształcenie zasadnicze zawodowe, zawodowe wyższe lub wyższe inżynierskie, wśród
kobiet natomiast występuje wysoki odsetek osób posiadających wykształcenie średnie.
39
Rysunek 8. Struktura kobiet i mężczyzn ze względu na wykształcenie.
0,7%
Kobiety
Mężczyźni
2,4% 16,4%
2,7%
0%
Podstawowe
Średnie
Inżynierskie
23,0%
20%
56,0%
12,7%
41,5%
40%
11,7%
14,8% 6,6% 11,5%
60%
80%
100%
Zasadnicze zawodowe
Wyższe zawodowe
Wyższe magisterskie lub lekarskie
Wśród 8890 osób bezrobotnych 54,24% stanowią kobiety. Wśród zarejestrowanych w PUP
osób z wyższym wykształceniem kobiety stanowią aż 68,7%. Wśród osób z wykształceniem
policealnym średnim zawodowym również odsetek kobiet jest znacznie wyższy (65,3 %)
niż mężczyzn. Kobiety z większą determinacją poszukują pracy, ale mimo wyższego
przeciętnie niż mężczyźni wykształcenia mają większe problemy ze znalezieniem
zatrudnienia i z reguły znacznie dłużej pozostają na bezrobociu.
40
Wysoki jest również odsetek kobiet
wśród osób bezrobotnych bez stażu
pracy oraz ze stażem do 1 roku – aż
60,4 %. Natomiast udział kobiet wśród
bezrobotnych z dłuższym stażem
pracy jest niższy niż wśród mężczyzn.
Rys. Struktura bezrobotnych kobiet
wg dotychczasowego stażu pracy,
stan na 31.12.2009 r.
Liczba kobiet długotrwale bezrobotnych w dniu 31.12.2009r. wyniosła 2339, co stanowi
67,3% ogółu osób długotrwale bezrobotnych. Udział kobiet w danej grupie osób
bezrobotnych rośnie wraz z czasem pozostawania bez pracy. Kobiety znacznie dłużej
niż mężczyźni pozostają bez pracy. Wśród osób pozostających w ewidencji powyżej 24
miesięcy kobiety stanowiły w 2008 roku 74,0 % ogółu, natomiast w 2009 roku udział ten
spadł do 73,3 %. Biorąc pod uwagę najkrótszy czas pozostawania bez pracy do 1 miesiąca
udział kobiet był znacznie niższy – w 2009 roku stanowił 31,7 %, a w 2008 roku 40,6 %.
Wyniki
badania
przeprowadzonego dla ogółu
mieszkańców
w
wieku
produkcyjnym na zlecenie
Powiatowego Urzędu Pracy
w Limanowej wskazują, iż
w powiecie
limanowskim
pracodawcy chętniej na czas
nieokreślony
zatrudniają
mężczyzn.
Wśród
mieszkańców
powiatu
limanowskiego
biorących
udział
w
badaniu
zatrudnienie w pełnym bądź
niepełnym wymiarze godzin
posiada 50,5% mężczyzn,
wobec 46,1% zatrudnionych
kobiet. Kobiety również
nieco rzadziej niż mężczyźni
zatrudniane są na podstawie
umowy
na
czas
nieokreślony.
Tabela 10. Formy zatrudnienia w obrębie płci.
Forma zatrudnienia
Kobiet
y
Mężczyźni
Umowa o pracę na czas
nieokreślony
57,7%
63,4%
Umowa o pracę na czas
określony
26,9%
21,8%
Umowa o dzieł/ umowa zlecenie
9,2%
5,9%
Staż absolwencki
1,4%
0,0%
Umowa na zastępstwo
0,0%
1,0%
Umowa na okres próbny
1,0%
0,0%
Obecnie brak umowy
3,8%
7,9%
Ogółem
100%
100%
41
Analizie poddano również dostęp obydwu płci do poszczególnych stanowisk i zawodów.
Do najczęstszych obszarów zatrudnienia w przypadku kobiet należą handel (około 40%
zatrudnionych kobiet), oświata i edukacja (15%), administracja (niespełna 6%)
oraz gastronomia (4,3%). Częsta w obrębie tej płci jest praca na stanowisku sprzedawcy
lub pedagoga. Nieco inaczej wygląda rozkład wskazań w przypadku mężczyzn. Najczęściej
zatrudnienie dotyczy branży budowlanej (ponad 20% wskazań), a w następnej kolejności
handlu (15%). Niemal 7% mężczyzn pracuje w obszarze bankowości i finansów, a 5%
zajmuje się transportem.
Bezrobotni niepełnosprawni
Na koniec 2009 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej były zarejestrowane 253
osoby niepełnosprawne i w porównaniu ze stanem z końca 2008 roku jest to wzrost o 25
osób. Wśród osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP przeważają kobiety – 130
osób stanowiące 51,4% ogółu zarejestrowanych. W stosunku do ubiegłego roku udział kobiet
w analizowanej strukturze zmniejszył się o 4,8%. Najliczniejszą grupą wśród osób
niepełnosprawnych są osoby w wieku 45-54 lata – 94 osoby. 177 osób z analizowanej grupy
posiadało lekki stopień niepełnosprawności, 73 – umiarkowany, a 3 - znaczny. Poniższa
tabela przedstawia strukturę bezrobocia wśród osób bezrobotnych niepełnosprawnych.
Tabela 11. Struktura bezrobocia wśród osób bezrobotnych niepełnosprawnych, stan
na 31.12.2008 r. oraz 31.12.2009 r.
Wyszczególnienie
Stan na 31.12.2008 r.
Stan na 31.12.2009 r.
Ogółem
Kobiety
Ogółem
Kobiety
Zamieszkali na
wsi
193
116
204
130
Bez kwalifikacji
65
43
63
35
18 – 24 lat
27
15
34
15
25 – 34 lat
27
13
28
13
35 – 44 lat
53
36
58
30
45 – 54 lat
94
61
96
59
55 – 59 lat
25
10
34
13
60 lat i więcej
2
0
3
0
Według wieku
42
Ogółem
228
135
253
130
Podsumowanie
Niekorzystne procesy społeczno-gospodarcze w ostatnich dwóch latach w kraju spowodowały
znaczne pogorszenie sytuacji na rynku pracy. Problemy te dotknęły również powiat
limanowski. Powiatowy Urząd Pracy na koniec 2009 roku odnotował wzrost liczby
zarejestrowanych osób bezrobotnych prawie o 26% (31.12.2008 roku w rejestrze było
zarejestrowanych 7068 osób, w dniu 31.12.2009 roku było już 8890 osób). Zjawisko
bezrobocia jest obecnie jednym z największych problemów o charakterze społecznym
na obszarze powiatu. Ma ono znacznie większe natężenie niż na obszarze województwa
małopolskiego oraz kraju. Na koniec grudnia 2009 r. stopa bezrobocia w powiecie wynosiła
wyniosła 18,5% (w województwie małopolskim stopa wynosiła 9,7%; w Polsce 11,9%.
Jak wynika z przeprowadzonych badań lokalnego rynku pracy, jest on stosunkowo mało
chłonny, ponieważ spośród wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
94% stanowią podmioty sektora prywatnego, mające formę zakładów prowadzonych przez
osoby fizyczne, należące do kategorii mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 10
pracowników lub nie zatrudniających ich wcale. Raport z badań lokalnego rynku pracy8
podaje, że w ciągu najbliższych miesięcy prywatne przedsiębiorstwa skoncentrują się
na utrzymaniu zatrudnienia (53% badanych przedsiębiorców działających
na terenie powiatu limanowskiego zadeklarowało, że zatrudnienie w ciągu najbliższego roku
nie zmieni się, 13% - że zatrudnienie wzrośnie, a 2,4% badanych zapowiedziało jego spadek,
przy czym większość pracodawców wyraziła chęć współpracy z Powiatowym Urzędem
Pracy, co oznacza, że zwiększenie zatrudnienia będzie warunkowane otrzymaniem wsparcia
finansowego ze strony urzędu. Jak wynika ze statystyk nawet do 67% zatrudnień
za pośrednictwem PUP to zatrudnienie subsydiowane. Pracodawcy w szczególności
zainteresowani są stażami, refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego, a w dalszej kolejności refundacją wynagrodzeń
w ramach prac interwencyjnych. Stanowiska na jakich pracodawcy zamierzają zatrudnić
nowych pracowników to głównie: sprzedawca, przedstawiciel handlowy, pracownicy
o umiejętnościach rzemieślniczych oraz pracownicy fizyczni.
Ograniczony rynek pracy jest chyba najistotniejszym czynnikiem wpływającym
na skuteczność poszukiwania zatrudnienia przez osoby bezrobotne aczkolwiek nie jedynym.
W Obserwatorze Gospodarczym – Diagnoza popytu i podaży na małopolskim rynku pracy –
Raport z badań wśród osób bezrobotnych, stwierdzono, że najczęściej wskazywanymi
przez badanych czynnikami są: brak ofert w swoim zawodzie oraz brak odpowiednich ofert
pracy. Wynika z tego, że wśród respondentów powszechne jest przekonanie, że najistotniejsze
przeszkody w znalezieniu zatrudnienia mają charakter obiektywny i wynikają ze specyfiki
8
Badanie lokalnego rynku pracy na terenie powiatu limanowskiego, BIOSTAT, Limanowa 2009
43
lokalnego rynku pracy. Takie przekonanie, choć nie bezpodstawne może prowadzić do zbyt
łatwego samousprawiedliwienia, a tym samym do zaniku własnej aktywności, mobilności
i akceptacji statusu osoby bezrobotnej. W kolejnej grupie czynników utrudniających
znalezienie pracy, wskazanych przez osoby ankietowane, znalazły się: nieodpowiedni
poziom wykształcenia, nieodpowiedni kierunek wykształcenia, zbyt słaba znajomość języków
obcych, brak umiejętności obsługi komputera, brak doświadczenia zawodowego, brak prawa
jazdy, brak dostępu do Internetu oraz brak umiejętności poszukiwania pracy. Ponadto 14 %
respondentów jako przeszkodę w znalezieniu pracy wskazało brak czasu na poszukiwanie
pracy. Ten paradoksalny fakt jest stosunkowo prosty do wyjaśnienia - część osób
bezrobotnych w rzeczywistości pracuje, ale są oni zatrudnieni „na czarno”. Na brak czasu
wskazują również matki wychowujące małe dzieci, które równocześnie brak opieki nad
dziećmi określiły jako najpoważniejszą w ich przypadku barierę w podjęciu zatrudnienia.
Oprócz badań doskonałym źródłem informacji o problemach bezrobotnych w poszukiwaniu
pracy są pracownicy urzędów pracy, a w szczególności pośrednicy pracy i doradcy
zawodowi. Jak wynika z obserwacji pracowników PUP w Limanowej problemem
w skutecznym znalezieniu zatrudnienia jest też nieznajomość rynku pracy oraz zasad
poruszania się po nim. Dotyczy to prawie wszystkich osób bezrobotnych, przede wszystkim
jednak osób długotrwale bezrobotnych. Wśród tej grupy osób bezrobotnych można wyróżnić
też osoby mające do pracy stosunek patologiczny. Osoby takie przyzwyczaiły się do swojej
sytuacji, nie poszukują zatrudnienia, a status bezrobotnego wykorzystują d ubiegania się
o świadczenia z pomocy społecznej.
Analiza danych statystycznych zawartych w rozdziale II wskazuje, iż struktura osób
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP jest bardzo niekorzystna. Osoby znajdujące się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowią: 49,6% ogółu bezrobotnych w przypadku
osób długotrwale bezrobotnych, 29,6% - w przypadku młodzieży do 25 roku życia, 21,15 –
w przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych, 12,15 – w przypadku osób w wieku
powyżej 50 roku życia, 2,5% - przypadku osób samotnie wychowujących co najmniej jedno
dziecko oraz 2,8% - w przypadku osób niepełnosprawnych. Wskazuje to na konieczność
podjęcia
zintensyfikowanych,
indywidualizowanych
i
kompleksowych
działań
aktywizujących w szczególności do w/w grup osób bezrobotnych.
Badania lokalnego rynku pracy objęły również badanie zainteresowania pracodawców
zatrudnieniem osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Spośród badanych ponad 1/3 zadeklarowała chęć zatrudnienia przynajmniej 1 osoby będącej
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Większość
firm byłaby zainteresowana
zatrudnieniem osób młodych do 25 roku życia. Podobne szanse na zatrudnienie mają
osoby długotrwale bezrobotne, zaś osoby samotnie wychowujące dziecko do 7 roku życia,
bezrobotni powyżej 50 roku życia oraz osoby bez kwalifikacji zawodowych mają
zdecydowanie mniejsze szanse na znalezienie zatrudnienia. Wyraźnie najmniejsze szanse
na zatrudnienie mają osoby niepełnosprawne. Analiza wykazała też, że powodem braku
zainteresowania pracodawców zatrudnianiem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji
44
na rynku pracy nie jest niespełnienie przez nich wymagań stawianych przez firmę, lecz brak
możliwości i potrzeb zatrudniania kogokolwiek.
Zmniejszenie skali problemów występujących na lokalnym rynku pracy może być osiągnięte
m.in. poprzez rozwój usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, doskonalenie
usług związanych z rozwojem zawodowym (wszystkie dostępne formy usług w ramach
organizacji szkoleń) oraz rozwój pozostałych form aktywizacji, tzn: staże, doposażenie
lub wyposażenie stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie w formie prac
interwencyjnych, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Uwzględniając specyfikę lokalnego rynku pracy związaną z jego niską chłonnością
oraz małą liczbą ofert pracy należy szczególną uwagę poświecić wzmacnianiu indywidualnej
przedsiębiorczości wśród mieszkańców powiatu. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej od lat
aktywnie pozyskuje fundusze na realizację programów zwianych z rozwojem małej
i średniej przedsiębiorczości oraz efektywnie je wykorzystuje. Skuteczność danych
programów jest bardzo wysoka. 98% firm utworzonych po otrzymaniu wsparcia finansowego
funkcjonuje min. przez 2 lata, po czym ten wskaźnik obniża się do ok. 70%, ale wciąż
większość firm nadal rozwija się. W związku z powyższym w celu ograniczenia bezrobocia
i jego negatywnych skutków należy dążyć do zwiększania zakresu stosowania programów
o wysokiej efektywności zatrudnieniowej przy równoczesnym zmniejszaniu skali programów
o niskiej efektywności. Dużą szansą dla Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych instytucji
działających na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych jest możliwość pozyskiwania środków
finansowych z Unii Europejskiej, w szczególności Europejskiego Funduszu Społecznego.
Określanie kierunków rozwoju polityki rynku pracy w powiecie limanowskim powinno
następować przy czynnym udziale partnerów lokalnego rynku pracy. Ważną determinantą
rozwoju lokalnego rynku pracy skutkującą poprawą efektywności aktywnej polityki rynku
pracy będzie dążenie do doskonalenia instytucjonalnej obsługi rynku pracy. Realizacji tego
celu ma służyć m.in. utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Limanowej,
wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej PUP realizującą zadania w zakresie usług
oraz instrumentów rynku pracy oraz Lokalnego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego
w Mszanie Dolnej działającego na terenie gmin: Mszana Dolna i Niedźwiedź –
wyspecjalizowaną komórką organizacyjną PUP, realizującą co najmniej dwa z ustawowych
zadań samorządu powiatu z zakresu polityki rynku pracy tj. udzielanie informacji
o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie oraz rejestrowanie bezrobotnych
i poszukujących pracy.
III ANALIZA SWOT
45
mocne strony
• Przedsiębiorczość mieszkańców – duże
zainteresowanie jednorazowymi środkami
na podjęcie działalności gospodarczej
• Wysoki potencjał zasobów ludzkich –
pod względem ilościowym i jakościowym:
w zakresie wykształcenia, kwalifikacji
oraz umiejętności
• Wysoki poziom zadowolenia wśród
pracodawców dotyczący jakości pracy
zatrudnianych pracowników
• Duża aktywność PUP w Limanowej w zakresie
pozyskiwania dodatkowych środków na
aktywizację lokalnego rynku pracy, w tym
środków EFS
• Wzrost zaangażowania partnerów społecznych
w działania na rzecz rozwiązywania
problemów lokalnego rynku pracy
szanse
• Redukcja bezrobocia poprzez aktywizacje osób
bezrobotnych
• Zainteresowanie tworzeniem nowych miejsc
pracy przy wsparciu lokalnych instytucji rynku
pracy
• Możliwość pozyskiwania dodatkowych
środków
na realizację projektów na rzecz aktywizacji
osób bezrobotnych (m.in. środki Unii
Europejskiej, Funduszu Pracy, PFRON)
• Potencjał rozwoju leżący w atrakcyjności
turystycznej regionu
• Dynamika przyrostu nowych podmiotów
gospodarczych
(przyrost (16%) jest znacznie wyższy niż
przyrost podmiotów wyrejestrowanych (4,6%))
• Wysoki odsetek przedsiębiorców wykazujący
optymistyczne nastawienie dotyczący sytuacji
na rynku gospodarczym oraz wzrostu popytu
• Wspieranie indywidualnej przedsiębiorczości
słabe strony
• Wysoki poziom bezrobocia
• Brak inicjatywy przedsiębiorców mającej na
celu utworzenie nowych miejsc pracy
• Duża liczba osób wykształceniem
podstawowym oraz zawodowym, zwłaszcza
wśród osób po 50 roku życia
• Brak inwestorów strategicznych
• Niski stopień perspektyw rozwojowych
przedsiębiorstw
• Mała różnorodność istotnych branż
gospodarczych
• Dysproporcja w wynagrodzeniach kobiet
oraz mężczyzn
• Stosunkowo duży zakres zatrudnienia
nierejestrowanego (tzw. „szara strefa”)
zagrożenia
• Niskie tempo przyrostu nowych miejsc pracy
• Nasilające się procesy dekoniunktury
gospodarczej
• Duży odsetek osób długotrwale bezrobotnych
oraz związane z tym nasilanie się
negatywnych społecznych skutków
związanych z długotrwałym pozostawaniem
bez pracy
• Niska mobilność zawodowa mieszkańców
• Pogorszenie się jakościowej struktury
bezrobocia, niski poziom zatrudnienia
• Brak wsparcia ze strony lokalnych instytucji
rynku pracy oraz funduszy europejskich może
podnieść stopę bezrobocia
• System edukacji niedostatecznie dostosowany
pod względem jakości i kierunków
kształcenia
do potrzeb rynku pracy
• Rozwój strefy zatrudnienia nierejestrowanego
46
oraz rozwoju sektora MŚP
• Wdrożenie nowego modelu instytucjonalnej
obsługi rynku pracy, wynikającego ze
znowelizowanej ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
• Wykorzystanie potencjału osób powracających
z zagranicy (doświadczenie zawodowe,
znajomość języków obcych)
• Rozwój dialogu społecznego i partnerstwa na
rzecz aktywizacji rynku pracy
IV.
Program na lata 2010 -2016
Powiatowy program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy określa
główne kierunki działań, mające na celu wyrównanie szans mieszkańców powiatu
limanowskiego na rynku pracy. Definiuje również zadania w zakresie ograniczenia
bezrobocia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu
zatrudnienia, zwiększenia aktywności zawodowej mieszkańców, rozwoju zasobów ludzkich
oraz tworzenia klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości.
Założenia programu są zgodne z kierunkami polityki rynku pracy zawartymi w dokumentach
programowych:
na poziomie krajowym – Krajowa Strategia Zatrudnienia na lata 2007-2013, która
uwzględnia problemy polskiego rynku pracy, określa wskaźniki służące osiągnięciu celów
Strategii Lizbońskiej: wzrost zatrudnienia, ograniczenie bezrobocia, poprawy jakości
zatrudnienia oraz Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2009-201, którego
priorytetami są: wzrost aktywności, sprawny rynek pracy, doskonalenie aktywnej polityki
rynku pracy, a także Program Operacyjny Kapitał Ludzki, wyznaczający cele w zakresie
rozwoju zasobów ludzkich w obecnym okresie programowania 2007-2013;
na poziomie wojewódzkim - Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2009,
który kładzie nacisk m.in. na: wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne
i modernizacyjne, wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, promowanie postaw
przedsiębiorczych, poprawa dostępu do kształcenia ustawicznego, przeciwdziałanie
dezaktywizacji zawodowej kobiet, zatrzymanie na rynku osób starszych, przeciwdziałanie
długotrwałemu bezrobociu, wsparcie na rynek pracy osób młodych, partnerstwo na rzecz
zatrudnienia oraz Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013, która
wyznacza następujące cele: w Obszarze I: Społeczeństwo wiedzy i aktywności – lepiej
wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy mieszkańcy, w Obszarze II: Gospodarka regionalnej
47
szansy – konkurencyjna, otwarta i innowacyjna gospodarka, w Obszarze IX: Nowoczesne
zarządzanie publiczne – inspirująca, przejrzysta i wspierająca rozwój administracja publiczna;
na poziomie powiatowym: Strategia Rozwoju Powiatu Limanowskiego w Obszarze III –
Promocja zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Cel strategiczny programu to:
Ograniczanie bezrobocia na terenie powiatu limanowskiego oraz łagodzenie jego
negatywnych skutków poprzez podejmowanie aktywnych działań na rzecz aktywizacji
lokalnego rynku pracy, promocji zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego
oraz wspieranie przedsiębiorczości.
Cel ten ma być realizowany poprzez realizację celów szczegółowych: stymulowanie rozwoju
przedsiębiorczości oraz wspieranie rozwoju nowych miejsc pracy, skierowanie
kompleksowego wsparcia do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
inicjowanie działań na rzecz równości szans na rynku pracy, dostosowanie oferty edukacyjnej
do potrzeb rynku pracy, rozwijanie instytucji partnerstwa i dialogu społecznego, wzrost
efektywności instytucjonalnej obsługi rynku pracy.
Obszary planowanych działań (CELE)
CEL
L.p.
1.1
1
STYMULOWANIE POWSTAWANIA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW ZBUDOWANIE SYSTEMU POMOCY OSOBOM ZAMIERZAJĄCYM
ROZPOCZĄĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
Działania/zadania do realizacji
Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej w zakresie zakładania własnej
działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:
o Promocję dobrych praktyk i przedsiębiorczości
48
1.2
1.3
CEL 2
o Organizację konkursów mikroprzedsiębiorców
o Organizację konferencji i spotkań
Udzielenie kompleksowego wsparcia osobom zarejestrowanym w podejmowaniu
działalności gospodarczej poprzez:
o Prowadzenie poradnictwa zawodowego wspomagającego podejmowanie
decyzji o założeniu własnej działalności gospodarczej
o Organizowanie zajęć aktywizacyjnych z zakresu przedsiębiorczości
o Finansowanie szkoleń lub doradztwa prawnego i ekonomicznego
związanego z rozpoczynaniem działalności gospodarczej
o Udzielenie wsparcia finansowego poprzez w postaci jednorazowych
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Informowanie o możliwościach starania się o wsparcie finansowe na założenie
własnej działalności gospodarczej z innych źródeł, promocja projektów
realizowanych przez innych partnerów rynku pracy
WSPIERANIE TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY
L.p.
Działania/zadania do realizacji
2.1
Promocja i upowszechnienie usług wspierających tworzenie nowych miejsc pracy
oraz prowadzenie akcji informacyjnej w zakresie pomocy udzielanej przez urząd
pracy przedsiębiorcom zatrudniającym nowych pracowników
2.2
Udzielenie wsparcia pracodawcom tworzącym nowe miejsca pracy poprzez:
2.3
o Dofinansowanie kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy
o Udzielanie pomocy publicznej w ramach prac interwencyjnych
o Szkolenie według zgłoszonego przez pracodawców zapotrzebowania
Doskonalenie standardów podnoszących jakość pośrednictwa pracy
2.4
Organizacja i finansowanie programów specjalnych – mających na celu wsparcie
zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy
CEL 3
AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB, W TYM OSÓB BEZROBOTNYCH
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU
PRACY
49
młodzież do 25 roku życia, osoby długotrwale pozostające bez pracy
(tj. pozostające w urzędowych rejestrach bezrobotnych łącznie przez okres ponad
12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat), osoby powyżej 50 roku życia, bezrobotni nie
posiadający kwalifikacji zawodowych, osoby samotnie wychowujące
przynajmniej jedno dziecko oraz osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone utratą
pracy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
L.p.
Działania/zadania do realizacji
3.1
Udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
3.2
Realizacja usług rynku pracy dla osób zarejestrowanych:
3.3
o Pośrednictwo pracy
o Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
o Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
o Organizacja szkoleń
Realizacja innych usług i instrumentów rynku pracy oraz dodatkowych działań
aktywizujących: zwrot kosztów przejazdów i zakwaterowania, wypłata dodatków
aktywizacyjnych, organizacja robót publicznych
3.4
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
3.5
Podejmowanie i prowadzenie działań na rzecz osób znajdujących się w
szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym zagrożonych
wykluczeniem społecznym
3.6
Prowadzenie działań mających na celu zapobieganie bezrobociu dla osób
zagrożonych utratą pracy
3.7
Pozyskiwanie dodatkowych środków na finansowanie aktywnej polityki rynku
pracy:
3.8
3.9
o na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej (zwłaszcza ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego)
o z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej
o ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
o z innych źródeł
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
Organizacja i finansowanie programów specjalnych – mających na celu
aktywizację zawodową osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na
50
lokalnym rynku pracy (młodzież w wieku do 25 lat, długotrwale bezrobotne,
niepełnosprawni, osoby w wieku powyżej 50 lat, kobiety, osoby bez kwalifikacji
i doświadczenia zawodowego oraz z terenów wiejskich)
CEL 4
POPRAWA ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA - DOSTOSOWANIE
KWALIFIKACJI BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH
OSÓB DO POTRZEB OBECNEGO RYNKU PRACY
L.p.
4.1
4.2
4.3
4.4
Działania/zadania do realizacji
Bieżące badanie potrzeb lokalnego rynku pracy poprzez:
o kontakty pośredników pracy, doradców zawodowych i innych kluczowych
pracowników PUP z przedsiębiorcami
o badania rynku pracy zlecane firmom zewnętrznym
Diagnozowanie potrzeb w zakresie organizacji szkoleń – tworzenie listy
zawodów specjalności na które występuje zapotrzebowanie na rynku pracy,
wykazu potrzeb szkoleniowych oraz sporządzanie corocznych planów szkoleń
Organizacja szkoleń:
o indywidualnych i grupowych
o dofinansowanie studiów podyplomowych
o finansowanie kosztów egzaminów i uzyskania licencji zawodowych
o finansowanie stypendiów w okresie nauki
Współpraca z instytucjami organizującymi bezpłatne szkolenia dla osób
bezrobotnych w zakresie przekazywania informacji osobom bezrobotnym
o możliwości odbycia szkoleń oraz pomocy w rekrutacji kandydatów
4.5
Umożliwienie nabycia przez osoby bezrobotne umiejętności praktycznych
do wykonywania zawodu poprzez organizację staży
4.6
Wdrażanie i realizacja nowego instrumentu aktywizacji – przygotowania
zawodowego dorosłych realizowanego w formie praktycznej nauki zawodu
dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych wg programu obejmującego
nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonej
egzaminem
4.7
Wdrożenie nowych form pomocy dla osób zagrożonych utratą pracy, osób
w wieku powyżej 45 lat zainteresowanych pomocą w zakresie rozwoju
zawodowego
4.8
Organizacja i finansowanie programów specjalnych – mających na celu
dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności
51
zawodowych przez bezrobotnych i inne uprawnione osoby
CEL 5
ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO I PARNTERSTWA NA RZECZ
AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY
ORAZ DOSKONALENIE INSTYTUCJONALNEJ OBSŁUGI RYNKU
PRACY
L.p.
Działania/zadania do realizacji
5.1
Określanie kierunków rozwoju lokalnej polityki rynku pracy opartej na dialogu
i partnerstwie
5.2
Inicjowanie i zawieranie partnerstw tworzonych na rzecz opracowywania
i realizacji programów mających na celu aktywizację lokalnego rynku pracy
5.3
Inicjowanie partnerstw tworzonych na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków
finansowych m.in. z funduszy UE
5.4
Doskonalenie modelu współpracy między instytucjami rynku pracy, pomocy
społecznej, organizacjami pozarządowymi, środowiskiem gospodarczym oraz
innymi partnerami na rzecz ograniczenia bezrobocia oraz problemów z nim
związanych
5.5
Zorganizowanie systemu przepływu informacji pomiędzy
lokalnych przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych a
Urzędem Pracy
5.6
Doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy poprzez:
5.7
środowiskami
Powiatowym
o dokonywanie analizy zmian zachodzących na rynku pracy, ze
szczególnym uwzględnieniem zmian w strukturze osób zarejestrowanych
– w celu wykorzystania wyników analizy podczas planowania działań
aktywizujących
o prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych
o badanie potrzeb zatrudnieniowych i szkoleniowych pracodawców i osób
bezrobotnych
o bieżącą analizę tzw. przynależności osób bezrobotnych do rynku pracy
(segmentacji)
Podnoszenie sprawności funkcjonowania Urzędu –promocja, upowszechnianie
i doskonalenie jakości świadczonych usług, m.in. poprzez:
o udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy świadczonej
przez PUP zarówno dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy
jak i pracodawców oraz partnerów rynku pracy
52
5.8
5.9
o rozwój i modernizacja usług i instrumentów rynku pracy – wdrażanie
nowych rozwiązań wprowadzonych do ustawy o promocji zatrudnienia
instytucjach rynku pracy, inicjowanie programów specjalnych,
zwiększenie dostępności form i metod świadczonych usług
i instrumentów rynku pracy
o doskonalenie metod i narzędzi pracy, w tym doskonalenie standardów
realizacji podstawowych usług rynku pracy – indywidualizacja działań,
kompleksowość wsparcia, wczesna identyfikacja potrzeb
o wykorzystywanie technologii informatycznych – prowadzenia strony
internetowej, INFO- kiosków, wprowadzenie SI Syriusz do obsługi
danych osób zarejestrowanych
o ciągłe doskonalenie kwalifikacji i rozwój zawodowy pracowników PUP
Utworzenie Centrum Aktywizacji Zawodowej w Limanowej - wyspecjalizowanej
komórki organizacyjnej PUP, realizującej zadania w zakresie usług
oraz instrumentów rynku pracy.
Utworzenie Lokalnego Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego w Mszanie Dolnej
– wyspecjalizowanej komórki organizacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy w
Limanowej, realizującej co najmniej dwa z ustawowych zadań samorządu
powiatu z zakresu polityki rynku pracy tj. udzielania informacji o możliwościach
i zakresie pomocy określonej w ustawie oraz rejestracja bezrobotnych
i poszukujących pracy.
V. Wskaźniki realizacji Programu oraz źródła finansowania
Wskaźniki produktu
1. Liczba osób objętych usługami rynku pracy, w tym:
o Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym i informacją zawodową
o Liczba osób objętych pośrednictwem pracy
o Liczba osób objętych szkoleniami
o Liczba osób objętych usługą pomoc w poszukiwaniu pracy (w tym Kluby Pracy
i zajęcia aktywizacyjne)
2. Liczba osób wobec których zastosowano instrumenty rynku pracy, wspomagające usługi
rynku pracy, w tym:
o Liczba osób objętych stażami
o Liczba osób objętych przygotowaniem zawodowym dorosłych
o Liczba osób skierowanych do prac interwencyjnych
53
o Liczba osób skierowanych na utworzone stanowisko pracy (w ramach wyposażenia
i doposażenie)
o Liczba osób skierowanych do robót publicznych
o Liczba osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjecie działalności
gospodarczej
o Liczba osób objętych zwrotem kosztów dojazdu i zakwaterowania
o Liczba osób którym wypłacono dodatki aktywizacyjne
o Liczba osób które otrzymały stypendia w okresie nauki
o Liczba osób którym zrefundowano koszty opieki nad dzieckiem
3. Liczba pozyskanych ofert pracy, w tym liczba ofert pracy EURES
4. Liczba osób objętych wsparciem w ramach projektów współfinansowanych ze środków
EFS
5. Liczba osób objętych wsparciem w ramach programów na rzecz lokalnego rynku pracy
finansowanych ze środków innych niż EFS
6. Liczba osób objętych wsparciem ze środków PFRON
7. Liczba osób objętych programami specjalnymi
8. Liczba przygotowanych opracowań na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy
9. Liczba zorganizowanych spotkań i inicjatyw partnerskich
10. Liczba zorganizowanych spotkań i inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości
11. Ilość pozyskanych dodatkowych środków na finansowanie aktywnej polityki rynku pracy
w powiecie limanowskim
Wskaźniki rezultatu
1.
2.
o
3.
Liczba osób, które podjęły pracę
Liczba utworzonych nowych miejsc pracy
Liczba osób, które podjęły własną działalność gospodarczą
Liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje zawodowe
Źródła finansowania
•
•
•
•
•
•
•
•
Fundusz Pracy
Europejski Fundusz Społeczny
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Budżet Jednostek Samorządu Terytorialnego
Środki Unii Europejskiej
Środki krajowe
Środki własne partnerów
Środki prywatne
VI. Wykonawcy i partnerzy
54
Realizatorem Programu będzie Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej, działający w oparciu
o coroczne plany działania, dotyczące zadań finansowanych z Funduszu Pracy oraz zadań
w zakresie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i Klubów Pracy.
W celu sprawnej realizacji Programu będą:
o przygotowywane roczne plany szkoleń grupowych, w oparciu o diagnozę
zapotrzebowania na zawody, specjalności, kwalifikacje na rynku pracy oraz analizę
potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i pracodawców
o realizowane procedury w zakresie:
- organizacji prac interwencyjnych;
- przyznawania jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej;
- dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
- organizacji staży;
- organizacji szkoleń;
- organizacji przygotowania zawodowego dorosłych;
- organizacji prac społeczno-użytecznych;
- organizacji robót publicznych;
- finansowania kosztów przejazdu;
- finansowania kosztów zakwaterowania;
- refundacji kosztów opieki nad dzieckiem;
- jednorazowego refundowania poniesionych kosztów z tytułu opłacanych składek
na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;
o przygotowywane projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych (EFS)
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, adresowane w szczególności
do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Partnerami Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej przy realizacji niniejszego Programu
będą:
1. Powiatowa Rada Zatrudnienia w zakresie inicjowania projektów i przedsięwzięć
mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na przeciwdziałanie
skutkom bezrobocia. Powiatowa Rada Zatrudnienia będzie corocznie opiniować
planowany podział środków Funduszu Pracy na finansowanie poszczególnych zadań.
Ponadto raz w roku będzie przyjmować sprawozdanie z realizacji niniejszego Programu.
55
2. Ośrodki Pomocy Społecznej działające na terenie powiatu limanowskiego w zakresie
współpracy przy realizacji pośrednictwa pracy poprzez wskazywanie osób bezrobotnych
z terenu poszczególnych gmin, będących w trudnej sytuacji materialnej oraz objętych
obowiązkiem alimentacyjnym . Ośrodki Pomocy Społecznej będą sporządzać listy osób
bezrobotnych typowanych do udziału w pracach społecznie użytecznych, jak również
będą organizatorem tych prac.
Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Limanowskiego w zakresie
konsultacji zamierzeń oraz przygotowywanych projektów współfinansowanych
ze środków unijnych, jak również w zakresie inicjowania partnerstw na rzecz
opracowania i realizacji projektów aktywizacji lokalnego rynku pracy.
3.
4. Instytucje szkoleniowe w zakresie opracowywania oferty edukacyjnej dla dorosłych
oraz realizacji szkoleń przekwalifikowujących dla osób bezrobotnych.
Partnerami będą jednostki szkoleniowe działające na terenie powiatu limanowskiego
wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie.
5. Gminy powiatu limanowskiego, w tym Gminne Centra Informacji,
w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o usługach i instrumentach rynku
pracy, m.in. usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu
zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz informowania o
możliwościach zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, a także edukacji informatycznej
młodzieży.
6. Szkolne Ośrodki Kariery działające przy Zespole Szkół nr 1 w Limanowej, Zespole
Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku, II Liceum Ogólnokształcącym
i Centrum Kształcenia Ustawicznego, w zakresie przekazywania młodzieży wiedzy
o rynku pracy, doradztwa zawodowego, w tym tworzenia Indywidualnych Planów
Działania.
VII. Monitoring
Realizacja Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy na lata 2010 – 2016 będzie na bieżąco monitorowana. Na podstawie kontaktów
z pracodawcami działającymi na terenie powiatu limanowskiego oraz analizy statystyki
PUP, a przede wszystkim struktury zarejestrowanych bezrobotnych będzie prowadzony
monitoring procesów zachodzących na lokalnym rynku pracy. Raz w roku będzie
sporządzane sprawozdanie z realizacji Programu, a następnie przedstawiane Powiatowej
Radzie Zatrudnienia. Informację z przebiegu realizacji Programu raz w roku będzie
otrzymywała też Rada Powiatu Limanowskiego. Roczna informacja o realizacji programu
będzie też przekazywana partnerom Programu.
56
VIII.
Działania przewidziane w ramach projektów współfinansowanych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w latach 2010 – 2016
Projekt systemowy „Droga do sukcesu”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.3
Projekt jest realizowany od kwietnia 2008 roku. Głównym celem projektu jest aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych z powiatu limanowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem
osób, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Cel nadrzędny wyznacza cele
szczegółowe oraz najważniejsze działania zmierzające do poprawy zdolności adaptacyjnych
uczestników projektu, wypracowania postaw nakierowanych na rozwój osobisty,
samorealizację, samokształcenie oraz wyrównania ich szans na rynku pracy poprzez
udzielenie im aktywnej pomocy w powiększeniu i wykorzystaniu ich potencjału ludzkiego
w celu znalezienia i utrzymania zatrudnienia. W ramach projektu realizowane są następujące
działania: doradztwo w formie porad grupowych, opracowanie indywidualnego planu działań,
szkolenia zawodowe, staże, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej. Realizacja projektu zakończy się 31.12.2013 roku. Szczegółowy podział
środków w ramach projektu oraz planowaną liczbę uczestników projektu w 2010 roku
przedstawia poniższa tabela.
rok 2010
Lp.
Forma wsparcia
Przewidywana
liczba osób
Przewidywana
kwota
wydatków
Źródła
finansowania
EFS – 90%
Fundusz pracy
– 10%
1
staż
500
2 720 040
EFS/Fundusz
Pracy
2
jednorazowe środki
na rozpoczęcie działalności
gospodarczej
150
2 700 000
EFS/Fundusz
Pracy
3
Szkolenia, tym stypendia, zakup
585
1 974 960
EFS/Fundusz
57
szkoleń, zwrot kosztów
przejazdu na miejsce szkolenia,
badania lekarskie
4
ewaluacja
ogółem
Pracy
-
30 000
EFS/Fundusz
Pracy
1 235
7 425 000
EFS/Fundusz
Pracy
Projekt „Dobra rada”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy w realizacji
zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
Celem projektu jest utrzymanie standardów usług rynku pracy poprzez zatrudnienie
2 doradców zawodowych i pośrednika pracy oraz doskonalenie kwalifikacji zawodowych
pracowników realizujących usługi rynku pracy: doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, liderzy
Klubu Pracy oraz specjaliści ds. rozwoju zawodowego.
Projekt jest realizowany od kwietnia 2008 roku. W ramach projektu finansowane
są wynagrodzenia dla 2 doradców zawodowych i 1 pośrednika pracy oraz szkolenia i kursy
dla pracowników realizujących usługi rynku pracy mające na celu wzrost ich kompetencji
zawodowych. Realizacja projektu zakończy się 31.12.2012 roku. Całkowita wartość projektu
wynosi 380 556,21 PLN.
Strategia jest dokumentem otwartym, którego uzupełnienie i poszerzenie o nowe cele
i zadania jest możliwe w każdym czasie i miejscu o ile okaże się to konieczne i celowe.
Jego opracowanie posłużyć ma lepszej – bardziej skutecznej, efektywniejszej
i pełniejszej realizacji działań na rzecz potrzebujących w Powiecie Limanowskim.
58
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
26
File Size
633 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content