close

Enter

Log in using OpenID

【メーカー正規保証付き/条件付き送料無料】 【ベッドテーブル】オーバー

embedDownload
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
W 2014 ROKU „POWIATOWEGO
PROGRAMU DZIAŁA Ń NA RZEC Z OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
LIMANOWA 2015 R.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU
„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
Na podstawie Uchwały Nr XXVII/252/09 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia
29 kwietnia 2009 r., którą przyjęto do realizacji „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Powiatu Limanowskiego na lata: 2009 - 2014” - zobowiązano Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej do koordynowania realizacji programu,
monitorowania i oceny jego realizacji co najmniej raz do roku.
Niniejsze sprawozdanie przedstawia się Zarządowi Powiatu, Komisji Do Spraw Pomocy
Społecznej, Radzie Powiatu Limanowskiego oraz Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób
Niepełnosprawnych.
W programie określone zostały wskaźniki wg których dokonuje się oceny jego realizacji.
Realizatorzy programu to: samorząd powiatowy, jednostki samorządu terytorialnego, PCPR,
Powiatowy Urząd Pracy, instytucje rynku pracy, ośrodki pomocy społecznej, stowarzyszenia
działające na rzecz osób niepełnosprawnych, szkoły, PFRON. Partnerami ponadto są: media,
placówki służby zdrowia, Kościół, pracownicy rehabilitacji.
CEL STRATEGICZNY PROGRAMU TO:
Wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych poprzez:
1. Zwiększenie dostępu do edukacji, pracy, usług i świadczeń różnego rodzaju, dóbr kultury
i sztuki.
2. Rozbudzenie społecznej świadomości i wspieranie kreowania właściwych wobec
niepełnosprawności postaw społecznych.
3. Wyrównywanie poziomu usług socjalnych, medycznych i innych form wspierania osób
niepełnosprawnych.
4. Rehabilitację osób niepełnosprawnych i zapobieganie pogłębianiu się niepełnosprawności,
MONITORING I OCENA:
Zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych mają charakter ciągły. Zatem
monitoring działań przebiega na bieżąco. Realizacja opisanych w sprawozdaniu zadań
programowych przebiega pomyślnie i terminowo.
Sprawozdanie obejmuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, jak również inne zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych.
Sprawozdanie opracowane zostało przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Limanowej i Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej.
Realizacja zadań opisywanych w niniejszym sprawozdaniu przyczyniła się do
podniesienia poziomu oferty wsparcia niepełnosprawnych mieszkańców naszego Powiatu.
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań w
2014 r. przekazał kwotę: 1 800 924,00zł. Środki te wykorzystano w wysokości
1 800 802,00zł. Natomiast w związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
wydatkowano kwotę: 369 647,63 zł. Pomocy udzielono 1 905 osobom.
2
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU
„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
CEL
NR 1. ZADANIE 1, CEL
OPERACYJNY NR 7. ZADANIE 4
ROZWÓJ I STANDARYZACJA JAKOŚCI USŁUG
OPERACYJNY
OPERACYJNY
NR 6. ZADANIE 1
ORAZ
CEL
NA TERENIE POWIATU POPRZEZ SPOTKANIA
I SZKOLENIA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ
PODNOSZENIE
ZADANIA
NA
KWALIFIKACJI OSÓB ZATRUDNIONYCH W INSTYTUCJACH REALIZUJĄCYCH
RZECZ
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ORAZ
CZŁONKÓW
ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH
W związku z przystąpieniem Powiatu Limanowskiego do ogólnopolskiego programu
„Aktywny samorząd”, Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Warszawie przy współpracy Małopolskiego Oddziału PFRON w Krakowie zorganizował
szkolenie mające na celu rzetelną i sprawną obsługę programu przez samorządy powiatowe.
W szkoleniu tym uczestniczyło dwóch pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
którzy zajmują się oceną formalną i merytoryczną wniosków składanych przez osoby
niepełnosprawne chcące skorzystać z dofinansowania w ramach programu „Aktywny samorząd”.
Ponadto trzech pracowników PCPR uczestniczyło w konferencji „Mamy moc pomagania
- rola pracy socjalnej we wsparciu osób chorujących psychicznie”. Celem tej konferencji było
zwiększenie świadomości Małopolan na temat zaburzeń i chorób psychicznych oraz dyskusja o
zadaniach, jakie powinny podejmować jednostki pomocy społecznej w ramach wsparcia osób
doświadczających tych chorób.
W dniach 24-25 lutego 2014 roku pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej
w celu rozwijania umiejętności w zakresie udzielania aktywnej pomocy osobom
niepełnosprawnym uczestniczył w szkoleniu: „Jak prawidłowo udzielić, rozliczyć, zabezpieczyć
i dochodzić zwrotu dotacji, refundacji wyposażeń stanowisk pracy z PFRON. Nowości w 2014
roku”.
CEL OPERACYJNY NR 1. ZADANIE 2
ORGANIZACJA IMPREZ REKREACYJNYCH,
SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
zadania: sport, kultura, rekreacja i turystyka z 14 wniosków złożonych przez 5 Stowarzyszeń
zrealizowano 5 na kwotę 5 000,00 zł. Osoby niepełnosprawne poprzez udział
w zorganizowanych imprezach mogły integrować się na różnego rodzaju wyjazdach do teatru,
kina oraz podziwiać piękne zakątki Polski.
Wykaz organizacji oraz cel dofinansowania do imprez kulturalnych w 2014r. przedstawia
poniższa tabela nr 1.
3
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU
„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
Nazwa organizacji
Cel
dofinansowania
1
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych im. Św. Brata
Alberta przy Parafii Św.
Sebastiana w Niedźwiedziu
wyjazd na
Kabaret Pod
Wyrwigroszem
1 000,00 zł
50
2
Katolickie Stowarzyszenie
Przyjaciół Niepełnosprawnych
Ruchowo "CYRENEJCZYK"
w Limanowej
wyjazd do teatru
Bagatela
1 000,00 zł
50
3
Polski Związek Niewidomych
Okręg Małopolski Koło
Powiatowe w Limanowej
wycieczka do
Żywca
1 000,00 zł
19
Dzień Seniora
1 000,00 zł
84
Mikołajki
1 000,00 zł
157
5 000,00 zł
360
4
5
Polski Związek Emerytów
Rencistów i Inwalidów, Zarząd
Rejonowy z siedzibą
w Limanowej
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością
"PRZYSTAŃ", im. Jana Pawła II
przy Parafii N.N.M.P.
w Tymbarku
Wykorzystanie
środków
Liczba osób
objętych
dofinansowaniem
Lp
.
RAZEM
Źródło: Opracowanie własne
W ramach projektu „Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej
i zawodowej w powiecie limanowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej zorganizowana została dwudniowa wycieczka
integracyjno – edukacyjno – kulturalna do kopalni soli w Bochni oraz wspólne wyjście do kina.
W wyjeździe tym udział brali niepełnosprawni uczestnicy wraz z rodzinami (łącznie udział
wzięło 95 osób w tym 32 uczestników projektu).
W dniu 23 listopada 2014r. również w ramach projektu „Pociąg do aktywności (…)”
odbyło się Spotkanie Integracyjne dla Uczestników Projektu oraz ich otoczenia. Cel spotkania
realizowany był poprzez wspólną zabawę, uczestnictwo w grach zespołowych, wróżbach
i innych atrakcjach związanych z wieczorem andrzejkowym, wspólne biesiadowanie, oglądanie
familijnego filmu. Pracownicy oraz uczestnicy Warsztatów Terapii Zawodowej w Tymbarku
przygotowali i zaprezentowali przedstawienia teatralne, prezentujące aktywność artystyczną
osób niepełnosprawnych. Również Uczestnicy Projektu udostępnili swoje prace artystyczne,
powstałe w związku z ich indywidualną aktywnością artystyczną oraz w trakcie organizowanych
w Projekcie formach wsparcia. Zaproszeni goście wysłuchali prelekcji dotyczącej aktywizacji
społecznej i zawodowej wygłoszonej przez doradcę zawodowego. Prelekcja stanowiła dla
Uczestników Projektu dodatkowe wsparcie i motywację do aktywności, podsumowanie
wcześniejszych spotkań doradczych i warsztatowych z doradcą zawodowym w zakresie
podbudowania
wiary
w
siebie,
aktywizacji
i
korzystania
ze
spotkania
integracyjnego. W spotkaniu udział wzięło około 230 osób w tym 79 uczestników projektu.
4
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU
„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
Wszystkie działania realizowane w ramach projektu współfinansowane były przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
CEL OPERACYJNY NR 1. ZADANIE 3
UMOŻLIWIENIE
OSOBOM
NIEPEŁNOSPRAWNYM
UCZESTNICTWA
W
TURNUSACH
REHABILITACYJNYCH
Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami
wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie
umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie
kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych
zajęciach przewidzianych programem turnusu.
Ze względu na niewielkie środki Funduszu otrzymane na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2014r. nie przyznawano
dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych.
W ramach projektu „Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej
i zawodowej w powiecie limanowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zorganizowano wyjazdy szkoleniowo – rehabilitacyjne. W pierwszym turnusie uczestniczyli
rodzice wraz z dziećmi niepełnosprawnymi. Drugi turnus zorganizowany był dla
niepełnosprawnych uczestników projektu. W Ośrodku Mimoza w Muszynie uczestnicy mieli
zapewnione konsultacje z lekarzami specjalistami, lekarzem medycyny, zajęcia rehabilitacyjne
oraz zajęcia rehabilitacyjne – nauka właściwej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.
W w/w wyjazdach udział wzięło 35 osób w tym 27 uczestników.
Na terenie Powiatu Limanowskiego funkcjonują trzy ośrodki rehabilitacyjne, które
posiadają wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do przyjmowania osób niepełnosprawnych
na turnusy rehabilitacyjne prowadzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Ośrodki te to:
1.
Przychodnia Lekarsko – Diagnostyczna, Centrum Medyczne „Janda” w Mszanie Dolnej.
2.
Ośrodek Szkoleniowo – Rehabilitacyjny Polskiego Czerwonego Krzyża w Mszanie
Dolnej.
3.
Ośrodek Szkoleniowo – Turystyczny „Dworek – Gorce” w Kamienicy.
Zapleczem rehabilitacyjnym dla niepełnosprawnych członków dysponuje Stowarzyszenie
na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań” w Tymbarku oraz Stowarzyszenie na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych im. Św. Brata Alberta w Niedźwiedziu.
CEL OPERACYJNY NR 1. ZADANIE 4
UDZIELENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W CELU UMOŻLIWIENIA MAKSYMALNIE
SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA M. IN. POPRZEZ DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA
W NIEZBĘDNY SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI
POMOCNICZE
Z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze w 2014 roku skorzystało 1 321 niepełnosprawnych wnioskodawców. Łączna kwota
pomocy wynosiła 691 463zł.
5
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU
„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych jest zadaniem priorytetowym, jak również cieszącym się największym
zainteresowaniem wśród osób niepełnosprawnych.
Wykres nr 1 przedstawia wysokość środków PFRON przeznaczonych na zadania z zakresu
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2014r.
Źródło: Opracowanie własne
Najczęściej dofinansowany sprzęt rehabilitacyjny to: rowerki rehabilitacyjne stacjonarne,
maty do hydromasażu, materace rehabilitacyjne, urządzenia masujące, bieżnie mechaniczne.
Przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi najczęściej refundowanymi były:
pieluchomajtki, wkłady anatomiczne, materace przeciwodleżynowe, okulary, kule inwalidzkie,
obuwie ortopedyczne, wózki inwalidzkie, protezy, aparaty do bezdechu, aparaty słuchowe.
CEL OPERACYJNY NR 2. ZADANIE 1
WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Z GMINAMI
I
POWIATEM
W ZAKRESIE
REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w naszym Powiecie
utrzymywany jest stały kontakt i współpraca polegająca głównie na wzajemnym informowaniu
się o możliwościach zdobycia funduszy na realizację zadań oraz wymianie informacji
przydatnych w codziennym funkcjonowaniu.
Ponadto corocznie Powiat opracowuje i realizuje program współpracy Powiatu
Limanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
Kontynuowana jest również współpraca:
1.
Ze Stowarzyszeniem „Egida” w ramach zadania zleconego przez Powiat na prowadzenie
Domu Pomocy Społecznej dla Psychicznie Chorych w Kasinie Wielkiej,
2.
Z Fundacją „Opiekuńczość” w ramach zadania zleconego przez Powiat na prowadzenie
Domu Pomocy Społecznej dla Psychicznie Chorych w Rabie Niżnej.
6
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU
„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
CEL OPERACYJNY NR 2. ZADANIE 2
REALIZACJA PROJEKTU „POCIĄG DO
I ZAWODOWEJ
W
POWIECIE
AKTYWNOŚCI
LIMANOWSKIM”
–
PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
WSPÓŁFINANSOWANEGO
PRZEZ
UNIĘ
EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO KAPITAŁ LUDZKI
W roku 2014 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej kontynuowało
realizację projektu pn. „Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej
w powiecie limanowskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII:
Promocja Integracji Społecznej. W/w projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W Projekt ,,Pociąg do aktywności – program aktywizacji społecznej i zawodowej
w powiecie limanowskim” w latach 2014-2015 uczestniczyło 69 osób, w tym 49 osób
niepełnosprawnych, dla których przewidziano wsparcie w postaci kursów podnoszących
kompetencje zawodowe, spotkań indywidualnych i grupowych m.in. z doradcą zawodowym,
psychologiem, prawnikiem oraz wyjazdu szkoleniowego połączonego z rehabilitacją.
Aktywizacja społeczna i zawodowa 49 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu
limanowskiego odbywała się poprzez udział w instrumentach aktywnej integracji:
W poszczególnych kursach zawodowych brali udział w:
1.
Kursie komputerowym podstawowym – 11 osób niepełnosprawnych. Na w/w kurs
zostały skierowane głównie osoby po 40 roku życia. Umożliwił on zapoznanie się
z podstawami obsługi komputera, a także podniósł kwalifikacje uczestników projektu oraz
zwiększył szanse w poszukiwaniu zatrudnienia.
2.
Kursie kosmetycznym i wizażu – 3 osoby niepełnosprawne.
3.
Kursie florystycznym – 6 osób niepełnosprawna.
4.
Kursie obsługi kasy fiskalnej – 6 osób niepełnosprawnych.
5.
Kursie pierwszej pomocy – 11 osób niepełnosprawnych.
6.
Kursie księgowości komputerowej – 3 osoby niepełnosprawne.
7.
Kursie prawa jazdy kat. B – 7 osób niepełnosprawnych.
8.
Kursie cukierniczym – 9 osób niepełnosprawnych.
9.
Podstawowym kursie carvingu – 5 osób niepełnosprawnych.
10. Kursie operatora koparko-ładowarki – 5 osób niepełnosprawnych.
11. Kursie obsługi wózka widłowego – 1 osoba niepełnosprawna.
Wyżej wymienione kursy dały możliwość podniesienia/uzyskania kwalifikacji
zawodowych Uczestników Projektu, pozwoliły na rozwinięcie swoich zainteresowań. Zdobyte
kompetencje ułatwią poszukiwanie pracy na lokalnym rynku oraz pozwolą nabrać większej
pewności siebie, nierzadko osobom zamkniętym w sobie, nie mającym żadnych predyspozycji
zawodowych.
W indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym wzięło udział 50 uczestników
Projektu, z grupy osób niepełnosprawnych. Spotkania z doradcą zawodowym pozwoliło na
dopracowanie bilansu mocnych stron, zdobycie realnych informacji na temat dzisiejszego rynku
pracy, umożliwiły Uczestnikom określenie predyspozycji i możliwości zawodowych oraz
potrzeb w zakresie kształcenia, przyczyniły się do wyboru i realizacji ścieżki kariery zawodowej
czy edukacyjnej Uczestnika Projektu.
7
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU
„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
W wykładach na temat praw osób niepełnosprawnych wzięło udział 26 osób
niepełnosprawnych. Osoby te uzyskały informacje dotyczące praw oraz ulg jakie im przysługują,
w związku z ich niepełnosprawnością. Miały możliwość skorzystania z indywidualnych
konsultacji z prawnikiem.
W warsztatach na temat przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej
wzięło udział 5 osób niepełnosprawnych, z czego 4 ukończyły w/w warsztaty. Osoby te zdobyły
wiedzę z zakresu przedsiębiorczości oraz zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Spotkania grupowe z psychologiem, w tym trening umiejętności społecznych
i ekonomicznych został przeprowadzony dla 13 osób niepełnosprawnych, które zgłaszały
trudności z radzeniem sobie w sytuacjach trudnych oraz sytuacjach którym towarzyszy stres, to
osoby, którym często brak asertywności. Zajęcia z treningu udoskonaliły komunikację
interpersonalną oraz pokazały sposoby jak skutecznie i pozytywnie wyrażać siebie, jak radzić
sobie w różnych życiowych sytuacjach.
Rodzice dzieci niepełnosprawnych otrzymali wsparcie w postaci kursów, szkoleń (w
formie wyjazdowej), spotkań grupowych oraz indywidualnych z prawnikiem, spotkań
indywidualnych z doradcą zawodowym, pedagogiem specjalnym, psychologiem, pediatrą oraz
lekarzami specjalistami. Wobec rodziców dzieci niepełnosprawnych zostało zastosowane
wsparcie w postaci nauki rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Działanie to skierowane było
w celu umożliwienia im zdobycia wiedzy na temat prawidłowego sprawowania opieki nad
dzieckiem niepełnosprawnym, a także dobranie zajęć i ćwiczeń (w warunkach domowych)
usprawniających odpowiednich do deficytów rozwojowych dziecka niepełnosprawnego. Nauka
rehabilitacji dziecka wzmocniła umiejętności rodzica w opiece nad niepełnosprawnym
dzieckiem, dzięki czemu opieka ta zajmuje mniej czasu i rodzice są w stanie częściej brać udział
w spotkaniach, życiu społecznym, kulturalnym.
CEL OPERACYJNY NR 3. ZADANIE 1
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
I W KOMUNIKOWANIU SIĘ W INSTYTUCJACH
ŚWIADCZĄCYCH POMOC NA RZECZ NIEPEŁNOSPRAWNYCH, SZKOŁACH ORAZ PLACÓWKACH
OGÓLNODOSTĘPNEJ SŁUŻBY ZDROWIA
W 2014r. rozpoczęto realizację umów dotyczących dwóch projektów w ramach „Programu
wyrównywania różnic między regionami II”. Na realizację projektów obejmujących:
1.
Likwidację barier architektonicznych polegających na przystosowaniu SPZOZ w Mszanie
Dolnej dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym zakupu i montażu platformy dla osób
niepełnosprawnych i przebudowę schodów otrzymano z PFRON 92 470,76 zł.
2.
Likwidację barier architektonicznych obejmujących poprzez budowę windy w SPZPOZ w
Dobrej. Na zakup i montaż windy otrzymano z PFRON środki finansowe w wysokości:
93 933,30 zł.
CEL OPERACYJNY NR 3. ZADANIE 2
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH,
W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH
ZWIĄZANYCH Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W 2014 roku z powodu niewystarczających środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie realizowano zadania: likwidacja barier
architektonicznych.
8
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU
„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
Rada Powiatu Limanowskiego na zadanie: likwidacja barier w komunikowaniu się
i technicznych
w
2014r.
przeznaczyła
środki
w
wysokości
142 101,59zł.
Ogólna liczba złożonych wniosków 173, zawarto 71 umów, wypłacono dofinansowanie na
łączną kwotę 142 101,59zł .
Wykres nr 2 przedstawia rozdysponowanie środków PFRON na zadanie likwidacja barier
funkcjonalnych
Źródło: Opracowanie własne
Priorytetowym zadaniem w likwidacji barier funkcjonalnych była likwidacja barier
technicznych. Zadanie to obejmowało dofinansowanie do zakupu łóżek pielęgnacyjnych, krzeseł
toaletowych, inhalatorów, oczyszczaczy powietrza, pościeli antyalergicznych, koncentratorów
tlenu, taboretów prysznicowych, podnośników, ławek wannowych.
CEL OPERACYJNY NR 3. ZADANIE 3
LIKWIDACJA BARIER TRANSPORTOWYCH W INSTYTUCJACH ŚWIADCZĄCYCH POMOC NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W roku 2014 w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”
wypłacono środki finansowe w kwocie: 58 100,00 zł Szpitalowi Powiatowemu w Limanowej,
stanowiące pomoc finansową ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych do zakupu samochodu 9 – cio miejscowego przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych. Samochód zakupiono dla stacji Dializ. Łączny koszt zakupu
samochodu wynosił: 98 900,00 zł.
Ponadto w 2014 roku w ramach w/w programu wsparciem finansowym objęto także Dom
Pomocy Społecznej DIANA w Kasinie Wielkiej, który za sprawą starań Stowarzyszenia
Wspierania Osób Przewlekle Psychicznie Chorych „EGIDA” otrzymał ze środków PFRON
kwotę 79 000,00 zł na zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami
DPS. Łączna kwota zadania wyniosła: 121 153,00 zł.
9
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU
„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
Tabela nr 2 przedstawiająca realizację „Programu wyrównywanie różnic między regionami II”
w 2014 r.
„Program wyrównywania różnic między regionami II”
Nazwa działania
Kwota
Kwota wkładu
dofinansowania
własnego
zakupu samochodu 9
58 100,00zł
40 800,00zł
– cio miejscowego
przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych dla
stacji Dializ
Jednostka
Szpital
Powiatowy w
Limanowej
Stowarzyszenie
Wspierania
Osób Przewlekle
Psychicznie
Chorych
„EGIDA”
w Kasinie
Wielkiej
zakup samochodu dla osób
niepełnosprawnych
będących mieszkańcami
Dom Pomocy Społecznej
DIANA w Kasinie
Wielkiej
79 000,00zł
Łączny koszt
98 900,00zł
42 153,00zł
121 153,00zł
Źródło: opracowanie własne
CEL OPERACYJNY NR 4. ZADANIE 1, CEL OPERACYJNY NR 7. ZADANIE 5
STWORZENIE SYSTEMU SPRAWNEGO PRZEPŁYWU INFORMACJI DO
ŚRODOWISKA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNORODNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ
PRZEKAZU.
ZWIĘKSZENIE
DOSTĘPNOŚCI
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
DO
INFORMACJI
O INSTYTUCJACH I ORGANIZACJACH DZIAŁAJĄCYCH NA ICH RZECZ, FORMACH WSPARCIA
I POMOCY ORAZ O PRZYSŁUGUJĄCYCH IM PRAWACH
Osoby niepełnosprawne są na bieżąco informowane przez pracowników Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej o prawach i uprawnieniach oraz formach pomocy.
W PCPR funkcjonuje punkt informacyjny dla osób ubiegających się o dofinansowanie ze
środków PFRON. Ułatwia to dostęp petentom niepełnosprawnym do informacji i sprawnego
załatwienia spraw ponieważ PCPR znajduje się na pierwszym piętrze budynku Starostwa
Powiatowego i można dostać się tu za pomocą windy. W punkcie znajduje się również miejsce,
w którym wystawiane są broszury i inne publikacje dot. działalności Centrum.
Pełne dane zawarte są w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej PCPR.
Dane te zawierają głównie formy pomocy dla osób niepełnosprawnych, procedury wg których
przyznawane są środki PFRON oraz wnioski do pobrania. Ponadto strona PCPR zawiera również
aktualności z bieżącej działalności PCPR oraz jednostek przez nas nadzorowanych, w tym
Warsztatów Terapii Zajęciowej i Domów Pomocy Społecznej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej prowadzi prenumeratę czasopisma
Integracja – magazyn dla osób niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół, które jest dostępne
w punkcie informacyjnym.
Pracownicy PCPR zostali zaproszeni przez pedagogów szkolnych Zespołu Szkół
w Laskowej na spotkanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Na spotkaniu omówione
zostały zadania jakie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej w ramach
środków PFRON na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym dzieci
niepełnosprawnych.
10
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU
„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
Pracownik Powiatowego Zespołu Do spraw Orzekania o Niepełnosprawności przy PCPR
w Limanowej posiada certyfikat ukończenia kursu języka migowego, co pozwala na realizację
zapisów ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej posiada stronę internetową, na której znajdują się
wszelkie informacje na temat pomocy udzielanej zarówno osobom bezrobotnym, jak też
pracodawcom. Dodatkowo założona jest także zakładka pod nazwą „niepełnosprawni”, w której
osoby niepełnosprawne oraz pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem osób niepełnosprawnych
znajdą dane na temat oferowanych usług i wspierających je instrumentów.
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy na bieżąco monitorują zmiany przepisów prawa
w zakresie pomocy udzielanej osobom niepełnosprawnym.
Na bieżąco aktualizowane są broszury i ulotki informacyjne. Powiatowy Urząd Pracy
w Limanowej opracował i wydrukował materiały informacyjne dla pracodawców na temat
pomocy oferowanej przez Urząd Pracy przy zatrudnianiu bezrobotnych i poszukujących pracy
osób niepełnosprawnych.
W 2014 roku w Lokalnej Pracowni Aktywności działającej w Limanowej od 2012 roku
w ramach projektu „Szansa bez barier” zatrudniony był opiekun uczestników projektu, którego
zadaniem było pomaganie osobom niepełnosprawnym w poszukiwaniu ofert pracy, pomoc
w sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych, pomoc przy korzystaniu z Internetu.
CEL OPERACYJNY NR 5. ZADANIE 1
PODNOSZENIE I STAŁY ROZWÓJ
POMOCY
NIEPEŁNOSPRAWNE
I
ŚWIADCZEŃ
(PLACÓWKI
I ŚRODOWISKOWEJ, PUNKTY KONSULTACYJNE I TERAPEUTYCZNE)
WSPIERAJĄCYCH
OSOBY
FORM
W
OPIEKI
INSTYTUCJACH
STACJONARNEJ
Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy,
Domów Pomocy Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej podnoszą stale swoje
kwalifikacje zawodowe celem ulepszania form pomocy i świadczeń. Dyrektorzy DPS
w Limanowej i Mszanie Dolnej dodatkowo przeprowadzają cykliczne szkolenia dla
pracowników bezpośrednio pracujących z pensjonariuszami na temat właściwej opieki
i pielęgnacji.
Formą pomocy w aktywizacji społecznej i zawodowej jest możliwość uczestnictwa
w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonym przez Stowarzyszenie Remedium w Tymbarku.
Znajduje tu wsparcie 60 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Limanowskiego.
Głównymi celami Warsztatu Terapii Zajęciowej jest odbywająca rozwijanie:
1.
Umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej.
2.
Psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności
zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie
pracy.
W minionym roku sześć osób opuściło Warsztat. Jedna osoba zrezygnowała z uczestnictwa
z powodu trudności w dostosowaniu się do wymagań WTZ. Trzy osoby zrezygnowały
z uczestnictwa z powodu pogorszenia stanu zdrowia. Ze względu na zmianę miejsca
zamieszkania i poszukiwaniem pracy Watsztat opusciła jedna osoba niepełnosprawna. Również
jedna osoba opuściała WTZ ze względu na zmianę planów życiowych.
Wykres nr 3 przedstawia liczbę uczestników w przedziale wiekowym biorących udział zająciach
terapetycznych w WTZ przy Stowarzyszeniu „Remedium” w Tymbarku
11
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU
„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
Źródło: Opraconie własne na podstawie rocznego sprawozdania z merytorycznej działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej za 2014rok
Całoroczny koszt działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej wyniósł 896 198,56 zł
z czego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansował w 90% 887 578,70 zł, natomiast 10% - 98 619,86 zł dofinansował Powiat Limanowski.
Niepełnosprawni mieszkańcy naszego Powiatu mają również możliwość uczestnictwa w:
1. Środowiskowym Domu Samopomocy w Limanowej, który przeznaczony jest dla 35-ciu
osób powyżej 18 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa oraz sąsiednich
gmin, wykazujących zaburzenia psychiczne i niepełnosprawność intelektualną.
2. Środowiskowym Domu Samopomocy w Ujanowicach przeznaczonym dla 25 osób
niepełnosprawnych z terenu Gminy Laskowa oraz gmin sąsiednich. ŚDS jest ośrodkiem
wsparcia pobytu dziennego typu A i B. Typ A dla uczestników przewlekle psychicznie
chorych, typ B dla uczestników upośledzonych umysłowo.
Ważnym elementem wsparcia osób niepełnosprawnych było stworzenie możliwości
uczestnictwa w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”. Celem głównym programu było
wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Realizacja programu odbywała się w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i zaowocowała
pogłębieniem świadomości społecznej oraz wzrostem wiedzy o potrzebach osób
niepełnosprawnych. Stanowiła ona krok naprzód w kierunku zmiany i poprawy jakości życia
osób niepełnosprawnych.
Poniższa tabela nr 4 przedstawia zestawienie liczbowe i kwotowe efektów realizacji
programu „Aktywny samorząd” w roku 2014.
Tabela nr 4. Efekty realizacji programu „Aktywny samorząd” w 2014r.
12
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU
„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
Wnioski
przeznaczone do
dofinansowania
(zweryfikowane
pozytywnie)
Wypłacone
dofinansowanie
liczba
Wypłacone
dofinansowanie
kwota
5
Obszar A zadanie nr 1
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
0
5
1
1
3 928,00 zł
0
Obszar A zadanie nr 2
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
0
0
Liczba
złożonych
wniosków
Wnioski negatywna
ocena formalna
0
27
Zawarte umowy
0
Obszar B zadanie nr 1
pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
1
26
20
20
0,00 zł
93 497,68 zł
Obszar B zadanie nr 2
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i
oprogramowania
0
0
0
0
0,00 zł
0
Obszar C zadanie nr 1
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
3
3
1
1
6
16 728,00 zł
Obszar C zadanie nr 2
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
1
4
2
2
1 880,00 zł
5
Obszar C zadanie nr 3
pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne
0
7
5
5
10 6730 zł
7
Obszar C zadanie nr 4
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne
0
0
58
0
0
0
Moduł II
pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
4
54
54
54
0,00 zł
145 661,20 zł
Źródło: Opracowanie własne
Analiza danych zawartych w tabeli nr 2 wskazuje, iż łącznie wypłacono pomoc dla 84 osób
niepełnosprawnych w wysokości 369 647,63 zł, co stanowi 98,15 % przekazanych środków.
Realizacja pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” miała znaczny wpływ na proces
wyrównywania praw osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich dyskryminacji.
Stanowiła wsparcie dla osób z niepełnosprawnością w różnych aspektach ich życia.
Niezmiernie istotną sprawą dla osoby niepełnosprawnej z problemami w poruszaniu się
jest posiadanie karty parkingowej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej wydało
13
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU
„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją
lub edukacją tych osób do 30 czerwca 2014 r. w tym czasie Centrum wpłynęło 136 wniosków od
osób niepełnosprawnych, w tym 1 został rozpatrzony negatywnie. Natomiast 1 wniosek
o wydanie karty parkingowej wpłynął od placówki zajmującej się opieką i rehabilitacją osób
niepełnosprawnych, wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie.
Począwszy od 1 lipca 2014 r. w związku ze zmianą przepisów prawa w tym zakresie – karty
parkingowe wydaje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Limanowej. W II półroczu 2014 r. do tut. Zespołu wpłynęły 164 wnioski o wydanie karty
parkingowej dla osób niepełnosprawnych i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.
W 2014r. Powiat Limanowski realizował projekt pn. „DPS Szczyrzyc- podniesienie
jakości usług poprzez modernizację, remont infrastruktury, szkolenia” wdrażanego w ramach
Projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” współfinansowanego w ramach
Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Termin realizacji Projektu to: 01.04.2013r. do
31.03.2015r.
Celem ogólnym projektu było zapewnienie specjalistycznej opieki osobom dotkniętym
chorobą psychiczną, poprzez stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi placówki,
powstawanie różnych rodzajów nowych form pomocy i zapewnienie wykwalifikowanego
personelu merytorycznego.
Realizowany projekt pozwolił na:
1.
Zapewnienie pacjentom dotkniętym chorobą psychiczną dostępu do nowoczesnej
rehabilitacyjnej i terapii zajęciowej.
2.
Podniesienie poziomu i standardu usług społecznych w zakresie opieki nad osobami
psychicznie chorymi.
3.
Podniesienie kwalifikacji personelu medycznego i merytorycznego.
Całkowita wartość projektu wyniosła 3 918 659,72 zł, w tym:
1.
Dofinansowanie ze Szwajcarsko - Polskiego Program Współpracy – w wysokości
2 466 404,36 zł (tj. 62,94 % kosztów kwalifikowanych projektu).
2.
Środki własne Powiatu Limanowskiego - w wysokości 1 452 255,36 zł (tj. 37,06 %
kosztów kwalifikowanych projektu).
Zakres rzeczowy projektu obejmował:
KOMPONENT I w tym:
1. Część inwestycyjną w skład której wchodziła:
a) rozbudowa budynku DPS w części dotyczącej budynku łącznika między istniejącym
obiektem a nowo projektowaną częścią mieszkalną,
b) budowa dróg wewnętrznych i chodników,
c) urządzenie ogrodu dla pensjonariuszy z elementami małej architektury,
d) nadzór autorski i nadzór inwestorski,
e) zakup wyposażenia do sali rehabilitacyjnej i terapii zajęciowej o wartości powyżej
3,5 tys. zł.
2. Część nieinwestycyjną, w skład której wchodził:
a) zakup mebli na wyposażenie budynku łącznika, tj. jadalni, sali terapii zajęciowej, sali
rehabilitacyjnej, biblioteki,
b) zakup wyposażenia rehabilitacyjnego w tym min. do: fizjoterapii, fizykoterapii
(światłolecznictwa i elektroterapii), masażu,
14
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU
„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
c) zakup wyposażenia do sal terapii zajęciowej w tym m.in.: arteterapii,
gastronomicznej, komputerowej, czasu wolnego, muzykoterapii,
d) działania promocyjne projektu.
KOMPONENT II w tym :
szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla pracowników DPS w Szczyrzycu.
Teren przed rozpoczęciem robót
15
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU
„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
Teren po zakończeniu projektu
CEL OPERACYJNY NR 7. ZADANIE 1
POPRAWA SKUTECZNOŚCI SYSTEMU
WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU
PRACY
W 2014 r. osoby niepełnosprawne korzystały z kompleksowego wsparcia doradców
zawodowych zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej w zakresie
poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej: 12 osób skorzystało z rozmowy wstępnej
z doradcą zawodowym, 47 osób skorzystało z porady indywidualnej, natomiast 46 osób wzięło
udział w poradach grupowych. Celem indywidualnych i grupowych spotkań z doradcami
zawodowymi było udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy w wyborze zawodu
i kierunkach kształcenia uwzględniających możliwości psychofizyczne i sytuację życiową tych
osób, a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego.
16
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU
„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
W 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej, w celu pobudzania motywacji osób
bezrobotnych i poszukujących pracy do samodzielnego poszukiwania pracy oraz wyposażenia
tych osób w umiejętności odpowiedniego poruszania się po rynku pracy organizował szkolenia
i zajęcia aktywizacyjne w ramach Klubu Pracy. W Klubie osoby bezrobotne
i poszukujące pracy poznają podstawowe zagadnienia dotyczące rynku pracy, zdobyły wiedzę
z zakresu metod poszukiwania pracy oraz tworzenia dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji
i rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, a także wiedzę o możliwościach skorzystania
z różnych usług i instrumentów rynku pracy oferowanych przez PUP, w tym skierowanych
do osób niepełnosprawnych. W 2014 roku w zajęciach w ramach Klubu Pracy wzięło udział
12 osób niepełnosprawnych.
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Limanowej informują osoby niepełnosprawne
o możliwościach starania się o wsparcie finansowe z innych źródeł niż Fundusz Pracy
tj. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Europejskiego Funduszu
Społecznego. Ponadto informacja na temat realizowanych zadań na rzecz osób
niepełnosprawnych przez PUP widnieje na stronie internetowej (www.pup.limanowa.pl).
CEL OPERACYJNY NR 7. ZADANIE 2
WSPIERANIE ZATRUDNIENIA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA OTWARTYM I CHRONIONYM
RYNKU PRACY
Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej corocznie opracowuje, drukuje i rozpowszechnia
ulotki informujące o możliwościach uzyskiwania przez pracodawców środków finansowych
na stworzenie nowych miejsc pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych. Takie informacje
pracodawcy mogą uzyskać również na miejscu w urzędzie, telefonicznie lub na stronie
internetowej PUP.
Ogółem w 2014 roku 188 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotne
podjęło pracę, w tym 34 osoby podjęły pracę subsydiowaną: 10 osób skierowano na prace
interwencyjne, 6 osób skierowano na roboty publiczne, 6 osób skierowano do pracy w ramach
refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, 7 osób podjęło własną
działalność gospodarczą.
W 2014 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
sfinansowano następujące działania na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy:
1.
1 osoba niepełnosprawna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności otrzymała
jednorazowo środki na pojęcie działalności gospodarczej w wysokości 30 tys. zł
oraz rozpoczęła działalność gospodarczą w zakresie: sprzedaż, naprawa instrumentów,
nauka gry na instrumentach.
2.
Zrefundowano koszty doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy (przedstawiciel
handlowy) dla 1 osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności
w wysokości 30 tys. zł.
3.
46 osób niepełnosprawnych, w tym 45 bezrobotnych i 1 osobą poszukującą pracy,
skierowano w 2014 roku do odbycia staży. W ramach programu „JUNIOR – program
aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” na staż skierowano 4 osoby
niepełnosprawne: 2 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 2 osoby z
lekkim stopniem niepełnosprawności.
Od 2008r. PUP realizuje projekt „Droga do sukcesu” w ramach Poddziałania 6.1.3
Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób
17
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU
„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania projektu współfinansowane są
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt
skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Limanowej, znajdujących się
w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, ze względu na występowanie pewnych
barier grupowych bądź indywidualnych utrudniających im znalezienie lub utrzymanie
zatrudnienia. Priorytetowo traktowane są m.in. osoby niepełnosprawne. W 2014 roku w ramach
projektu „Droga do sukcesu” wzięło udział 9 osób niepełnosprawnych, wśród nich 4 osoby
skierowano na staż, 3 osoby otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej, 2 osoby wzięły udział w szkoleniach zawodowych.
W okresie od 1 października 2012 r. do 30 listopada 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy
w Limanowej realizował projekt konkursowy pn. ,,Sukces bez barier” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII ,,Promocja integracji społecznej” Działanie 7.4
,,Niepełnosprawni na rynku pracy”. Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności
zawodowej 45 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Limanowej poprzez udzielenie im kompleksowego wsparcia,
w wyniku którego minimum 11 osób podejmie pracę.
W ramach projektu pn. ,,Sukces bez barier” 45 osób niepełnosprawnych zakończyło udział
w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką. Zrealizowano również następujące działania na
rzecz osób bezrobotnych, mające przyczynić się do osiągnięcia celów i założeń projektu:
1.
50 osób niepełnosprawnych zostało objętych poradnictwem zawodowym.
2.
50 osób niepełnosprawnych zostało objętych Indywidualnym Planem Działania.
3.
20 osób niepełnosprawnych zostało objętych wsparciem psychologiczno – doradczym.
4.
20 osób niepełnosprawnych ukończyło szkolenie z zakresu technik aktywnego
poszukiwania pracy.
5.
20 osób niepełnosprawnych ukończyło szkolenia zawodowe.
6.
38 osób niepełnosprawnych odbyło staże zawodowe.
7.
50 osób niepełnosprawnych zostało objętych pośrednictwem pracy.
Na realizację poszczególnych zadań w projekcie wydatkowano łącznie: 514 669,73 zł.
W wyniku udziału 50 osób w projekcie ,,Sukces bez barier” 32 osoby niepełnosprawne podjęło
zatrudnienie, co stanowi 60% uczestników projektu.
CEL OPERACYJNY NR 7. ZADANIE 3
WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH,
KTÓRE CHCĄ ROZPOCZĄĆ WŁASNĄ DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ
Osoby bezrobotne zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej mają
możliwości skorzystania z kompleksowego wsparcia ze strony Urzędu Pracy, na które składają
się:
1.
Usługi poradnictwa zawodowego m.in. w zakresie pomocy przy tworzeniu
Indywidualnego Planu Działania z uwzględnieniem preferencji i możliwości osób
bezrobotnych, którego celem jest m.in. ustalenie celów zawodowych osób bezrobotnych,
nabycie umiejętności samodzielnego zarządzania własnym potencjałem dla osiągnięcia
zaplanowanych celów, wyzwolenie u osoby aktywności i odpowiedzialności za własny los
oraz sprecyzowanie ścieżki kariery zawodowej.
18
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU
„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
2.
3.
Szkolenia „ABC przedsiębiorczości”, podczas których osoby ubiegające się
o otrzymanie środków na podjęcie działalności gospodarczej mają możliwość poznać
teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z rozpoczęciem i prowadzeniem własnej
działalności gospodarczej, m.in. podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, elementy
prawa, formy opodatkowania oraz rozliczenie z ZUS.
Pomoc finansowa w postaci jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej. W 2014 roku w wyniku pomocy finansowej Powiatowego Urzędu Pracy w
Limanowej 8 osób niepełnosprawnych (w tym 7 osób bezrobotnych, 1 poszukująca pracy)
rozpoczęło własną działalność gospodarczą po otrzymaniu na ten cel środków Funduszu
Pracy w wysokości 18 tys. zł na osobę. Wśród tych osób 3 osoby otrzymały środki na
rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Droga do sukcesu”
(Poddzialanie
6.1.3
Programu
operacyjnego
Kapitał
Ludzki).
Ponadto 1 osoba niepełnosprawna otrzymała środki na podjęcie działalności gospodarczej
w wysokości 30 tys. zł. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz
rozpoczęło działalność w zakresie: sprzedaż, naprawa instrumentów, nauka gry na
instrumentach.
CEL OPERACYJNY NR 7. ZADANIE 6
ODDZIAŁYWANIE
NA
PRACODAWCÓW
W
ZAKRESIE
ZATRUDNIANIA
OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Na bieżąco aktualizowane są broszury i ulotki informacyjne. Powiatowy Urząd Pracy
w Limanowej opracował i wydrukował materiały informacyjne dla pracodawców na temat
pomocy oferowanej przez Urząd Pracy przy zatrudnianiu bezrobotnych i poszukujących pracy
osób niepełnosprawnych.
W styczniu 2014 roku w ramach Tygodnia z Małopolskim Urzędami Pracy odbyło się
spotkanie zorganizowane przez Starostę Limanowskiego i Powiatowy Urząd Pracy
w Limanowej, w których wzięli udział mikro-przedsiębiorcy z terenu powiatu limanowskiego,
którzy w 2013 roku otrzymali środki z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu
Społecznego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Podczas spotkań,
w których uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu, PUP Limanowa oraz władz gminnych,
przedsiębiorcom była przedstawiona aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie limanowskim
oraz przekazywana informacja dotycząca usług i instrumentów rynku pracy świadczonych przez
Powiatowy Urząd Pracy na rzecz przedsiębiorców, a także informacja na temat możliwości
dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze środków Funduszu Pracy,
Europejskiego Funduszu Pracy oraz PFRON.
CEL OPERACYJNY NR 7. ZADANIE 7
SZKOLENIE I PRZEKWALIFIKOWANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W CELU ZAKTYWIZOWANIA
ZAWODOWEGO
W 2014 roku 18 osób niepełnosprawnych bezrobotnych wzięło udział w szkoleniach
o następującej tematyce:
1.
„ABC przedsiębiorczości” – 4 osoby.
2.
„Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych” – 1 osoba.
19
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2014 ROKU
„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU
LIMANOWSKIEGO NA LATA: 2009-2014”
„Księgowość komputerowa” – 1 osoba.
„Kurs zawodowy Ślusarz” – 8 osób.
„Nowoczesne techniki w budownictwie” – 1 osoba.
„Kurs przygotowujący do egzaminu na prawo jazdy kat. C” – 1 osoba.
„Sprzedawca =magazynier z obsługą kasy fiskalnej” – 2 osoby.
Dwie osoby niepełnosprawne zarejestrowane jako poszukujące pracy z umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności skierowano na szkolenia: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona
dla kierowców posiadających prawo jazdy C1, C1 + E, C, C + E” oraz „Kurs dla kandydatów
na diagnostów z zakresu badań technicznych pojazdów” w ramach środków PFRON.
3.
4.
5.
6.
7.
20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
821 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content