close

Enter

Log in using OpenID

TÜRKÇE - Körfez Video

embedDownload
11. SINIF
TÜRKÇE
1.
YGS GRUBU
01
Sözcük Anlamı -1
Kimi sözler benzetme amacı güdülmeden başka bir söz
yerine kullanılabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bunun bir örneği
vardır?
5.
Aşağıdakilerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmiştir?
A) Bu kadına kimsenin anlayış gösterdiğini sanmıyorum.
B) Kimseyi beğenmez, herkesi kendinden aşağı görürdü.
A) Gurbet çeken gönüller doldurmuştu ocağı.
C) Bu garip işe hiçbirimiz akıl sır erdiremedik.
B) Yine bir roman, beyaz perdeye uyarlandı.
D) Annemin söylediklerine inanın, o boş konuşmaz.
C) Beni kendi çocukları kadar seviyordu.
E) Savaş yüzünden herkes kendi derdine düşmüştü.
6.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük somutken anlam genişlemesi yoluyla soyut anlam kazanmıştır?
R
İ
T
D) Bu rüzgâr her vakit böyle esmez.
E) O gece çiftliğe dönmek istemedim.
2.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler anlamca birbirine en yakındır?
K
E
A) Kardeşini göndermiş, annesini de yollamış ama onu
ikna edememiş.
A) Ölümüne kadar profesyonel çizgisini hep korumuştur.
B) Konferans sona erdi ama ben de yorgunluktan tükendim.
B) Çoban sürüyü köye götürmek için ayağa kalktı.
C) Ovanın güneyinde büyük bir çöküntü meydana geldi.
C) O ne söylerse doğrudur, dürüstlüğünden kuşkum yok.
D) Müdür, yazıları okuyup sonra da çöp sepetine attı.
N
R
Ö
D) Denizin dibinde nesli tükenmiş bir bitki kökü buldular.
E) Dağ ne kadar yüce olsa da yol üstünden aşar.
E) Şaşkın şaşkın etrafa baktı, karanlıkta bir gölge gördü.
3.
Aşağıdakilerin hangisinde yansıma sözcük vardır?
A) Gökyüzündeki ışıltıyı herkes fark etti.
B) Ocağın üstündeki çaydanlık hala fokurduyor.
7.
Ölenler yeniden dirilirmiş, gerçek
Tabut değildir bu, bir tahta kundak.
Yukarıdaki dizelerde altı çizili söz aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?
C) Pırıltılı elbisesiyle salona girdi.
A) Ad aktarması
B)  Somutlaştırma
D) Bülbülün hazin ötüşü hala kulaklarımdadır.
C) Dolaylama
D) Duyu aktarımı
E) Bize seslenen teyzeye dönüp baktık.
E) İkileme
4.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yan anlamıyla kullanılmıştır?
8.
Aşağıdakilerin hangisinde ikileme yoktur?
A) Müdür, öğrenciyi tepeden tırnağa süzdü.
A) Topraklarında zengin bir altın damarı varmış.
B) Sessiz sedasız aramızdan ayrıldı.
B) Hafta sonu şehir dışına çıkacağız.
C) Kaza herkesin gözü önünde meydana geldi.
C) Gülü seven dikenine katlanır.
D) Evin duvarları delik deşik olmuştu.
D) Onun doğasında kin gütmek yokmuş.
E) Eften püften meseleleri dinlemek istemiyorum.
E) Yine bir dolap çeviriyor bunlar.
01
Sözcük Anlamı -1
9.
Aşağıdakilerin hangisinde eş sesli (sesteş) olarak
kullanılabilecek bir sözcük yoktur?
13.
Aşağıdakilerden hangisinde “dikkat” sözcüğü deyim
içinde kullanılmamıştır?
A) Salona bin kişi kolayca sığardı.
A) Onun bu dikkati, yolcuların hayatını kurtardı. B) Bu şehirde tam beş yıl kaldım.
B) Büyüklerin sözlerini dikkate almazdı.
C) Onunla bir çay davetinde karşılaştım.
C) Kimsenin dikkatini çekmeden kitabı alıp çıktı.
D) Sol eliyle dolabın kapağını açtı.
D) Dikkatini toplayamadığı için sınavdan geç çıktı.
E) Koridorun sonundaki geniş bir odaya yerleştik.
E) Öğrenciler dikkat kesilmiş, öğretmeni dinliyordu.
10.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söyleyişten söz edilemez?
14.
ll. Elindeki resme uzun uzun baktı.
A) Kelin ilacı olsa kendi başına sürer.
III. Üç çocuklu bir aileye ben bakıyordum.
B) Her horoz kendi çöplüğünde öter.
IV. İşler yolunda mı diye bakmaya gitti.
C) İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.
V. Ben sadece mali davalara bakarım.
D) Kişi ne yaparsa kendine yapar.
E) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde “bakmak” sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
Aşağıdakilerin hangisinde “derin” sözcüğü “ayrıntılı”
anlamında kullanılmıştır?
A) Derin sularda yüzmekten korkarım.
B) Ev derin bir sessizlik içindeydi.
C) Bir iki derin nefes alınca rahatladı.
D) Bu konuda derin bir bilgiye sahip değildi.
A) 1
Körfez Yayınları
R
İ
T
K
E
N
R
Ö
11.
l. Limana bakan pencereden deniz görünüyordu.
15.
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
l. Yemeğe iki diş sarımsak koyun.
ll. Evde üç boğaz, zor geçiniyoruz.
III. Kartınızı yuvaya yerleştiriniz.
IV. Bitkiden ince bir kesit alalım.
V. Birgün memleketine dönmeyi hayal ederdi.
Yukarıdaki altı çizili sözlerden hangi ikisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
E) Ölümü hepimizi derin bir üzüntüye boğdu.
A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve IV.
D) III. ve V. E) IV. ve V.
16.
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden
hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?
A) Çocuğun iki gündür boğazı ağrıyordu.
A) Yüreğimdeki ateş hiç küllenmedi.
B) Son romanıyla dünya çapında ün kazandı.
B) En basit bir soruyu bile çözemedi.
C) Vitrindeki ayakkabının değerini sordu.
C) Tarihin en ağır sorumluluklarından biriydi bu.
D) Marmara fay hattı, uzmanlarca incelendi.
D) O yıllarda bu şehir altın çağını yaşıyordu.
E) Çocuklar parkta oyuna dalmıştı.
E)
Acı bir fren sesi duyuldu önce.
12.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük
“terim” anlamıyla kullanılmıştır?
11. SINIF
TÜRKÇE
1.
YGS GRUBU
Şiirin onlarca tarifi yapılmıştır. Edebi otoritelerin kabul ettiği ortak bir tanım ne yazık ki yok. Şiir gibi bin bir kılığa
giren bir türü tarif etmeye çalışmak kolay değil çünkü. 4.
Bu parçada altı çizili sözle şiirin hangi özelliği belirtilmek istenmiştir?
02
Sözcük Anlamı -2
“Neden kısa öykü yazıyorsun?” diye soranlara okutmak
istediğim birkaç hikayeden biridir “Kolye”. Azdır, özdür
ama ağızda öyle kekremsi bir tat bırakır ki beş yüz sayfalık
acıklı bir roman okumuş gibi olur insan. İşte, kısa öykünün
gücü buradadır. Bu parçada geçen “kekremsi bir tat bırakmak” sözüyle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birçok değişik özelliğe sahip olma
B) Farklı konuları ele alma
A) Merak duygusunu ve esere olan ilgiyi köreltmek
C) Çok sayıda okura hitap etme
R
İ
T
B) Okuyanda değişik duygular uyandırmak
D) Eleştirilmeye açık olmama
C) Yaşanmışlık hissi vermek
E) Farklı ölçülere göre yazılma
D) İzleri hemen geçmeyen buruk bir etki bırakmak
E) Kolayca anlaşılmayan bir dile sahip olmak
2.
K
E
Acı Düşler Bulvarı; edebiyata, müziğe, resme yaptığı göndermelerle alışılagelmiş o bir solukta okunan romanlardan
hemen ayrılıyor.
5.
N
R
Ö
Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
3.
A) Yeni başladığımız iş beni çok heyecanlandırıyor. B) Çabucak bitirilen bu evi görmek istiyorum.
C) Endişeyle, oturduğu yerden kalktı.
Yabancı kelimelerin kanımızda eritilmeden bünyemize
girmesi sonucu Türkçenin kapısı bu kelimelere açılmış
ve hiçbir kıymeti olmayan, yamalı bir dil meydana gelmiştir. Bu parçada altı çizili bölümle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yabancı kelimelerin beğenimize uymadığı için tercih
edilmemesi
D) Yolun sonuna geldiğimizde kimsenin gücü kalmamıştı.
B) Yabancı kelimelerin yerine Türkçe karşılıklarının kullanılması
E) Nefes almakta güçlük çektiğini görebiliyordum.
C) Yabancı kelimelerin söylenişinin dilimize uymaması
Aynı kültür kaynağından içen yazarlar, günün birinde ister
istemez aralarındaki bağı fark edeceklerdir.
D) Yabancı kelimelerin kullanımının özendirilmesi
E) Yabancı kelimelerin olduğu gibi dilimize alınması
6.
Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Çalakalem yazılmış hikayeler, editör süzgecinden geçmemiş romanlar özentili bir şekilde süslenerek neredeyse
okurun gözüne sokuluyor.
Bu parçada altı çizili bölümlerle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Eserlerinde aynı konulara yer veren
B) Çocukluklarından beri birbirini tanıyan
A) Özentisiz - gözden geçirilmemiş
C) Ortak bir gelenekten beslenen
B) Acemice - yeniden yorumlanmamış
D) Benzer yönleri olan
C) Gelişigüzel - ayrıntılı incelenmemiş
E) Aynı düzyazı türünü kullanan
D) Dikkat etmeden - kontrol edilmemiş
E) Savruk - denetlenmemiş
02
Sözcük Anlamı -2
7.
11.
Anadolu, yazıya gönül vermişlerin otağıdır adeta. Yazıya
gönül vermek, sesini duvarların dışına taşıma isteğinin bir
sonucudur. Bu kalem erlerinin eserlerini elinize aldığınızda içinize ılık ılık bir şeylerin aktığını hissedersiniz. Ben bir romanın kapısını çalarken kendime şu soruyu sorarım: “Ne anlatmak istiyorum?”
Bu cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı anlam
aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Bu parçadaki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam
aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Okulu bitirince önüne yeni olanaklar çıkacaktır.
B) Bu kitabı okuduktan sonra düşüncelerim değişti.
A) Sanatçı yapıtlarını yerel ögelerden beslenerek oluşturur.
C) Ben bir makaleyi okumadan önce o konuyla ilgili bilgi
toplarım.
B) İç duyuşlarını okura iletmek isteği, sanatçıyı yazmaya
zorlar.
C) Sanatçı, insanın duygularını romana aktarmalıdır.
D) Son öykümü yazmaya karar verdiğimde öykünün konusu zihnimde şekillenmişti.
D) Yazar, kimsenin söylemeye cesaret edemediklerini
yazan kişidir.
E) Bu yeni işe başvurmak için gerekli olan bütün evrakı
hazırlamıştım.
E) İçerik ve üslup bakımından sınırları iyi belirlenmiş bir
eser, başarılıdır.
8.
12.
Ünlü sanatçı eski şarkılarını yeniden yorumlayarak geçmişe bugünün olanaklarıyla bakmayı deneyecek.
Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakış açısını zamana göre değiştirmek
B) Geçmişle olan bağlarını koparmamak
C) Geleneği çağdaş bir teknikle birleştirmek
D) Birikimlerini geleceğe taşımak
K
E
N
R
Ö
E) Tarihsel çizgiyi yeniden yakalamak
9.
Anlayarak okuma, insanın gözlerini ve mantığını bir metnin üzerinden ağır ağır ve dikkatle geçirmesi değil, metnin
içine bütünüyle kendini katabilmesidir.
A) Gelişmelere ayak uyduramamak
B) Çağın gerisinde kalmak
C) Köklü değişiklikler yapamamak
D) Nesli tükenmek
E) Değişime, yeniliğe direnmek
13.
Dile olan hakimiyeti onu diğerlerinden farklı kılıyor. Eserlerinden anlayacağınız gibi o tam bir kelime cambazıdır. Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Bu parçada altı çizili sözle sanatçının hangi özelliği
vurgulanmıştır?
A) Metne nesnel bir bakış açısıyla yaklaşmak
A) Kelimeleri titizlikle seçme
B) Metin üzerinden topluma mesajlar vermek
B) Kelimeleri ustaca kullanma
C) Metinle her anlamda bütünleşmek
C) Savruk bir üsluba sahip olma
D) Metnin yazılma serüvenini öğrenmek
D) Yabancı kelimeleri bolca kullanma
E) Metni, duyguları hesaba katmadan okumak
10.
E) Az kelimeyle çok şey anlatma
14.
Yazarın bu yazıları, kitapların ikliminde uzun zaman mesai
harcamış bir kitap aşığının okuduğu kitaplar üzerine tuttuğu notlardan oluşuyor.
Şiir yaşamdan çıkar, diyorlar; bu söz, çok su götürür.
Bu cümlede “su götürmek” sözünün cümleye kattığı
anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Bu cümledeki altı çizili sözle yazarın hangi özelliği
belirtilmek istenmiştir?
R
İ
T
Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Körfez Yayınları
Turgut Uyar bir yazısında “Bir dinazorlaşma süreci yaşıyoruz biz, gitgide yabancı düşüyoruz bu topluma.” der. Kendisini bu sözlerle eleştirir.
A) Yazılarını oluştururken acele etmeme
A) Geçmişini herkesten gizlemeye çalışıyordu.
B) Yaptıklarının doğru olduğundan oldukça emindi.
B) Okumanın önemine inanmama
C) Tarihin bugüne kadar karanlıkta kalan gerçeklerini
araştırıyoruz.
C) Okuma işine bolca zaman ayırma
D) Onun ne yapacağını önceden kestiremiyorduk.
D) Kitap seçiminde kararsız olma
E) Konunun tartışmaya açık, yorumlanabilir bir tarafı yok.
E) Okuduklarını zamanla benimseme
Test -1 Cevap Anh.
1.A
2.A
3.B
4.A
5.B
6.A
7.C
8.C
9.E
10.D
11.D
12.D
13.A
14.E
15.E
16.B
11. SINIF
TÜRKÇE
1.
YGS GRUBU
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir “tanımlama” yapılmıştır.
4.
A) Sanat toplum içindir, görüşünü savunan bir yazardır,
Ahmet Mithat Efendi.
B) Bir duygu kişide ifade yolu bulduğu zaman ancak diğer
insanlarca görülür.
B) Yazar hikayelerinin çoğunda Batı’ya özentiyi işlemiştir.
C) Ahmet Mithat, romanlarda araya girerek kendi görüşlerini dile getirir.
D) Tanzimat sanatçısı olan Ahmet Mithat’ın şiire hiç yönelmediği görülür.
D) Müzik, hitap ettği kesimi bir duygudan başka bir duyguya geçirebilirse değerlidir.
K
E
(I) O, doğup büyüdüğü Trakya bölgesinin yerel sözcüklerini de eserlerinde kullanmıştır. (II) Bu eserinde, tek başına
yaşayan yaşlı bir kadının yaşamını anlatmış. (III) Onun
seçilmiş, yerli yerine konmuş sözcükleri, deyişleri kitaba
bir sıcaklık katmış. (IV) Eserin dört bölümünde de dünya
müziğinin en güzellerinden olan Osmanlı-Türk müziğinin
makamları ve icraları da anlatılmış. (V) Bu yapıtta geleneksel Türk sanatının çeşitli yönleri ile ilgili bilgiler verilmiş,
nitelikleri ortaya konulmuştur.
5.
N
R
Ö
3.
R
İ
T
E) Ahmet Mithat, halka doğru yolu gösteren en önemli
yazarlarımızdandır.
E) Bir yazarın işçi romanı yazabilmesi için gerçekten de
işçi gibi çalışması gereklidir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım
söz konusu değildir?
A) Öykü, asıl olaydan çok kişilerin özellikleri üzerine kurulmalıdır.
C) Alçak gönüllülük kişinin övünebileceği yerde bunu
yapmama halidir.
2.
03
Cümle Anlamı -1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
A) Her yıl düzenlenen bu yarışa ülkenin değişik yerlerinden yüzlerce kişi katılırdı. B) Ders çalışmadığı için son girdiği sınavdan istediği notu
alamadı.
C) Eve gelmediğinden kendisine yapacağımız sürprizi
göremedi.
D) Üzücü bir kaza geçirmiş, bu yüzden işini bırakmak zorunda kalmıştı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bir “öznel yargı” vardır?
E) İyice dinlenmemesi, ilaçlarını kullanmaması hastalığının daha da ilerlemesine neden oldu.
A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve V.
D) III. ve IV. E) IV. ve V.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olumlu veya olumsuz bir eleştiri” söz konusu değildir?
6.
(l) Yapısı itibariyle tarih, ölüdür; değiştirilemez. (ll) Aynı
zamanda vazgeçilemezdir zira kalıntı ve sonuçları günlük
hayatımızda bizi çevrelemektedir. (lll) O ölüden, günümüzde diri olan insan toplulukları çıkmıştır. (lV) Bu toplulukları
tanıyabilmek gayesiyle duygu ve eğilimleriyle birlikte ele
almak gerekir. (V) Bu duygu ve eğilimler, o topluluğa ruh
vermiş, onu millet yapmıştır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerinde
yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir?
A) Yazar bu romanında da kahramanları başarıyla betimlemiş.
B) Ünlü romancı, olay örgüsünün kurgulanmasında yapaylığa düşmekten kurtulamıyor.
C) Yetkin sanatçı, yapıtlarındaki doğal anlatımla geniş
okur kitlelerine seslenmeyi başarıyor.
D) Yılların şairinin elli beş şiirinin yer aldığı son kitabı geçen ay yayımlandı.
E) Genç şair, kullandığı basmakalıp imgelerle diğer şairleri taklit etmekten öteye geçemiyor.
A) l. ve ll. B) l. ve lll. C) ll. ve lV.
D) lll. ve V. E) lV. ve V.
03
Cümle Anlamı -1
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koşula bağlılık” söz
konusu değildir?
11.
(I) Ahmet Hamdi Tanpınar kültür araştırmaları yapan bir fikir ve sanat adamıdır. (II) Roman, hikâye ve makalelerinde
herkesi hayran bırakan zengin bir içerik vardır. (III) O, kurulacak yeni terkibin peşinden koşarken geçmişteki kültür
değerlerimizi titizlikle değerlendirir. (IV) İşte, dünyanın en
içten sanat ürünü türkülerimizin asıl anlam ve önemini de
bize öğreten, o oldu. (V) Halbuki biz onun değerini yeteri
kadar bilip eserlerinden yeterince yararlanamadık.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “öz
eleştiri” yapılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
12.
Aşağıdakilerden hangisinde “doğrudan anlatıma” yer
verilmiştir?
A) Çocuklar, izinsiz ayrılmamak üzere gidebilirsiniz.
B) Hava iyi giderse şirket olarak pikniğe gidecektik.
C) Bir dağ köyüne uğrarsam ceylanları soracağım.
D) Aradıklarını bulurum ama biraz bekleyeceksin.
E) Bu duruma düşmemek için erken davranmalıydık.
8.
Aşağıdakilerden hangisinde “dolaylı anlatıma” yer verilmiştir?
A) Bugün bize gelip “Beni niye aradınız?” dedi.
B) Yarın erkenden geleceğini söylüyordu.
B) Gençlerin ülkenin geleceği olduklarını söyleyip çocuklara önem veriyor.
C) Soğuk günlerde, yaz günlerinin sıcaklarını özledik.
K
E
D) Dibindeki kumlara elini uzatınca dokunacakmış hissi
veren tertemiz bir koydayız.
C) Sanatın kişisel ve saygıdeğer olduğu iddiası, onları bir
arada tutmuştur.
E) Açık denizdeki sert rüzgar, burada tatlı bir esintiye dönüşmüştü.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “varsayım” söz konusudur?
A) Bu yıl içinde İzmir’de on resim sergisi açılabilir.
D) Kitap okumayı günlük yaşantımızda bir yere oturtmamız gerektiğinde ısrar ediyorum.
E) Evden çıkmadan kahvaltı etmem gerektiğini vurgulardı daima.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
9.
R
İ
T
A) Öğretmenimiz “Mehmet Akif’in ‘Çanakkale Şehitlerine’
adlı şiirini kim okumak ister?” diye sınıfa sordu.
13.
(I) Çağımızdaki bilgi akışı geçen çağlara göre oldukça hızlıdır. (II) Davranışları beslemeyen bilgi ise bence özümsenmemiş bir bilgidir. (III) Sindirilmemiş besin maddelerinin ağırlık ve yük olmaktan öte ne yararı var? (IV) Kendini
bilmezin biri olduktan sonra bilgili olmanın ne anlamı olabilir? (V) Kendini bilme, işte en büyük erdem bu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde
“karşılaştırmaya” yer verilmiştir ?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
14.
Gerçek bir şiir, sizi öylesine sarıp sarmalar ki insan, onu
okurken başka hiçbir şey düşünemez olur.
Bu cümleye göre, gerçek şiirde bulunması gereken
anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
B) Resim romandan farklıdır ama romanda betimleme
vardır.
C) Az sayıda denemecimiz var ama bunlar dünya edebiyatıyla yarışabilecek nitelikte.
D) Diyelim insanlar arasındaki bütün kavgalar bir anda
bitmiş.
E) Tiyatromuz her geçen yıl iyiye gideceğine kötüye doğru gidiyor.
10.
(I) Yazarın, “Ruh Adam” adlı yapıtı, beğenilerek okunacak
bir yapıt. (II) İnsan, bu yapıtı okurken kendini birden yapıtın içinde buluyor. (III) Yapıtta kullandığı dil ise yazarın
yetkinliğini ortaya koymuş. (IV) Romanda soyut bir yaşantı
ele alınmış. (V) Herkesin zevkle okuyacağı bir yapıt Ruh
Adam.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi “kanıtlanabilirlik” açısından ötekilerden farklıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
Test -2 Cevap Anh.
1.A
2.B
3.C
4.D
5.E
6.B
A) Yalınlık B) Doğallık C) Özlülük
7.B
8.C
D) Açıklık E) Etkileyicilik
9.C
10.C
11.D
12.D
13.B
14.E
11. SINIF
TÜRKÇE
1.
YGS GRUBU
I. Sanat eleştirmeni, edebi eser üzerine ikinci ve yeni bir
eser üreten kişidir.
II. Edebiyat eleştirisinin görevi, eseri anlama ve onun
zevkine varmayı teşvik etmektir.
3.
Dilleri yeteri kadar gelişmemiş ya da başka dillerin baskısı
altında kalarak bağımsızlığını kaybetmiş uluslarda düşünce ve sanat hayatı da aksar, boy atamaz.
Yukarıdaki cümleden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
III. Eleştirmen bir eseri incelerken o eserle ilgili farklı bir
eser ortaya koyar.
A) Dil alanındaki büyük fikir ayrılıkları, dilin gelişimini
olumsuz etkiler.
IV. Edebi eleştiri yazarın hayat ve karakterini değil, eseri
inceler.
B) Bir ulusun fikir ve sanat hayatı dilinin gelişmesine sıkı
sıkıya bağlıdır.
R
İ
T
V. Sanat eleştirmeni duygularıyla hareket etmez, objektif
davranır.
C) Bir dilin gelişimini, o milletin aydın bireyleri belirler.
K
E
A) I. ve III. B) II. ve IV. C) I. ve IV.
D) III. ve V. E) II. ve III.
D) Bağımsızlığını elde edemeyen milletlerin kullandığı
dil, tarih sahnesinden silinir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
N
R
Ö
2.
04
Cümle Anlamı -2
(I) Bir yörenin yerleşik insanları tarafından üretilen, o yöre
insanının ortak yapıtı haline gelen eserlerdir, halk türküleri. (II) Severek söylenip çalınan bu türküler, kulaktan
kulağa aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. (III) Yerel
kültürlerin izlerini taşırlar. (IV) Tarihin eski zamanlarından
bugüne değin Anadolu’da yaşamış uygarlıkların kültürel
farklılıklarını da barındırır. (V) Bu bakımdan dünyada ender görülen bir yapıya sahiptir türküler.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
E) Fikir ve sanat hayatı milletlerin sosyal konumuna göre
farklılık gösterir.
4.
(I) Romandan -bu işin ustaları tarafından yapılsa bile- tiyatro yapılabileceğini sanmıyorum. (II) Çünkü her sanat
eseri, sanatçının kafasında belirli bir yapı, belirli bir teknikle doğar. (III) Sanat yapısının, sanat biçimlerinin dışında
düşünce ve eser şekillenemez. (IV) Bunu, “Heykel yapan
ancak mermerle düşünebilir.” diye dile getiren İngiliz sanatçısı, ne açık anlatıyor. (V) Gerçek tiyatro da yazarının
kafasında bütün yapısıyla bir oyun olarak doğduğuna göre
romandan çevrilme oyunla aynı terazide tartılamaz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede halk türkülerinin yöre insanı üzerindeki etkisine değinilmiştir.
A) I. cümlede romanın tiyatroya dönüştürülmesinin mümkün olmadığı ifade ediliyor.
B) II. cümlede halk türkülerinin günümüze kadar hangi
yollarla ulaştığı belirtilmiştir.
B) II. cümlede önceki cümlenin gerekçesi dile getiriliyor.
C) III. cümlede türkülerin, ait oldukları toplumun geleneklerini yansıttığı dile getirilmiştir.
D) IV. cümlede halk türkülerinin benzersiz kılan özelliği
belirtilmiştir.
E) V. cümlede türkülerin özellikleri yönüyle dünyada az
bulunan bir tür olduğu söylenmiştir.
C) III. cümlede her sanat yapıtının kendine özgü bir yapısının olduğu söyleniyor.
D) IV. cümlede alıntı bir ifadeyle ikinci cümledeki düşünce savunuluyor.
E) V. cümlede romandan dönüştürülen tiyatronun gerçek
tiyatro değerinde olmadığı belirtiliyor.
04
Cümle Anlamı -2
5.
Eleştiri, edebiyat ülkesinin sınırlarını kaçakçılara kapalı
tutmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
A) Eleştirinin amacı eserle okur arasında bağ kurmaktır.
8.
Kitabın en önemli özelliği kestirme söylemek. Söylenmek
istenilene en kısa yoldan, süssüz ve gösterişsiz bir biçemle ulaşmak. Buna sözü sakınarak kullanmak, bol keseden
harcamamak da diyebiliriz.
Bu parçada sözü edilen kitabın hangi özelliği vurgulanmıştır?
B) Eleştirmen sanatçıyı gerçeğe ulaştırmaya çalışan kişidir.
A) Yoğunluk
B) Toplumsallık
C) Edebiyatta eleştiri kurumu, bir çeşit koruma görevi üstlenir.
C) Tek yönlülük
D) Kelime zenginliği
D) Eleştiri kendine özgü yöntemleri bulunan edebi bir türdür.
E) Toptancılık
E) Eleştiri toplumun sanat zevkini yükseltir.
9.
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı
bir düşünce dile getirilmiştir?
R
İ
T
(I) Festival, genellikle dönemi ve niteliği yerel bir topluluk
tarafından belirlenmiş ve gelenek halini almış etkinlikler
bütünüdür. (II) Festival Latince “festa” kelimesinden gelir.
(III) İlk kez 1200’lü yılların başında kullanıma girmiş ve yerleşmiştir. (IV) Festivaller eğlencenin doyasıya yaşandığı,
yerel toplumların kendilerini ifade olanağı bulduğu şenliklerdir. (V) Şenlik diyorum çünkü Türkçede festivaller şenlik
olarak da adlandırılır.
K
E
A) Roman kendi içinde bir gerçeklik taşır ve bunun tarihsel gerçekliğe uygun olması zorunluluğu yoktur.
N
R
Ö
C) Tarihe bakan romanlar hiçbir nesnellik kaygısı duymadan anlatırlar olayları.
D) Gerçek, sanatçı ve tarihçi için aynıdır fakat bu ikisinin
gerçeği anlatış biçimleri farklıdır.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerde festival ile
ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Körfez Yayınları
B) Sanatçı bütün konularını tarihten alır ama onun sahnesine çıkan karakterler gerçek konumlarından çok
onun kişileridir artık.
A) I. cümlede festivalin tanımı yapılmıştır.
B) II. cümlede festival kelimesinin kökeni hakkında bilgi
verilmiştir.
C) III. cümlede festivalin ilk olarak ne zaman ortaya çıktığı belirtilmiştir.
E) Pek çok tarihi olay, romancılara esin kaynağı olmuştur
ama onlar olayları kendi hayali kişileri aracılığıyla anlatır.
7.
D) IV. cümlede festivalin toplumların bütünleşmesinde
oynadığı rolün önemi dile getirilmiştir.
E) V. cümlede festival kelimesinin dilimizdeki karşılığı belirtilmiştir.
10.
Ahmet Hikmet’in küçük bir defteri vardı. Ahengi hoşuna
giden kelimeleri buraya kaydeder, sonra da o kelimeleri
kullanmak için yazılar kaleme alırdı. O, fikir için kelime aramazdı, kelime için fikir arardı.
II. Gerçek sanatçının hayatı daha iyinin, daha güzelin peşinde sonsuz bir arayış içinde geçer.
Bu parçanın son cümlesine göre Ahmet Hikmet’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
III. Her sanat adamı, kendine en uygun olan sanat biçimini bulmalıdır.
A) Yorum gücü yüksektir.
IV. Her büyük yazarın, kendine özgü bir yönü mutlaka
vardır. B) Okurlarını önemseyen bir yazardır.
C) Her konuda söyleyecek sözü olan bir sanatçıdır.
D) Kendine özgü bir anlatım tekniği vardır.
E) Üslubu için içerik oluşturan biridir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?
A) I. ve II. B) I. ve III. C) I. ve IV. Test -3 Cevap Anh.
1.C
2.D
3.D
4.E
I. Hangi sanat kolundan olursa olsun her iyi sanatçının
kimseye benzemeyen bir özelliği vardır.
5.A
6.A
7.E
D) II. ve IV. E) III. ve IV.
8.B
9.D
10.D
11.E
12.A
13.A
14.E
11. SINIF
YGS GRUBU
TÜRKÇE
Anlatım Tekniği - Tür ve Yöntemleri -1
1.
Onu dizginleyen bir şey kalmamışçasına rahat olması
şaşırtıcıydı. Kemerimden çakımı çıkarıp kapağı çevreleyen mumu sıyırdım. Kapağı kaldırdığımda kalın derili bir
kitap elimdeydi. Bu da neydi şimdi? Çil çil altın, göz alıcı
elmaslar beklerken çıka çıka kalın bir kitap çıkmıştı. Kitap
elimden düşerken ağzım yarım ay gibi açılmış, dizlerimin
bağları çözülmüştü. Hayret içinde boşluğa bakıyordum.
Ali, sakin sakin kitabı eline aldı.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki verilenlerin hangisinden yararlanılmıştır?
05
3.
Duyurulmak istenen mesaj olarak tanımlayabileceğimiz
anlam, şairin hayal dünyasında tasarladıklarını çeşitli biçim ve içerik özellikleriyle anlatmasıdır. Şairin hayal dünyasında beliren anlam, okunan metin yoluyla okuyucunun
hayal dünyasına yansıyacaktır. Anlamın bir ucunda gönderici olarak şair, diğer ucunda anlamlandırıcı olarak da
okuyucu vardır. Bu iki figür anlamı oluşturur.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
R
İ
T
A) Şair ve okuyucu arasında karşılaştırma yapılmıştır.
A) Betimleme - açıklama
B) Tanımlamaya yer verilmiştir.
B) Tartışma - açıklama
C) Açıklayıcı anlatıma başvurulmuştur.
C) Öyküleme - tartışma
K
E
D) Öznel yargıya yer verimiştir.
D) Öyküleme - betimleme
E) Benzetmeye yer verilmiştir.
E) Örneklendirme - açıklama
N
R
Ö
2.
Atasözleri kuşaktan kuşağa, halk ağzında dolaşan, kimin
söylediği bilinmeyen, birtakım gerçekleri kısa ve özlü bir
şekilde ifade eden sözlerdir. Bir bakıma içinde doğdukları top­lumun gelenek ve göreneklerini, karakterini, hayat
anlayışlarını yansıtan bir özdür. Ma­yasında tecrübelerin,
köklü bir hayat anlayı­şının izleri vardır. Genellikle kesin
hüküm ifade eder.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır
basmaktadır?
4.
Antalya’nın sembolü olan Yivli Minare, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın 1230 yılında kiliseden camiye
dönüştürdüğü Alaaddin Camii’nin minaresidir. Gövdesi
tuğladan dilimli ve sekiz adet yarım silindirik biçiminde yapıldığından Yivli Minare adını almış. Oldukça kalın olan
gövde, bu yivler sayesinde estetik bir görünüme kavuşmuş. Tabanın her yönünde firuze ve lacivert renkle Allah
ve Muhammed kelimeleri yazılmıştır.
A) Betimleme B) Öyküleme
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine
yer verilmemiştir?
C) Karşılaştırma
D) Açıklama A) Nesnel verilerden yararlanma
E) Tanık Gösterme
B) Örneklendirmeye
C) Açıklamaya
D) Neden-sonuç ilgisine
E) Betimlemeye
05
Anlatım Tekniği - Tür ve Yöntemleri -1
5.
Günlerden pazardı. Eski bir İstanbul sokağını andıran, gürültüsüz, tenha, temiz ve loş bir sokaktan girdik, büyükçe
bir konağın önünde durduk ve kapının köşesindeki zile dokunduk. Eski bir şair olan Goethe’yi ölümünden yüz sene
sonra ziyaret edecek kişi de bulunmaz, diye düşünüyordum. Meğer aldanmışım. Bir mezara inecekmiş gibi soğuk
bir ürperme ile açılan kapıdan içeriye girince heyretten donakaldım. Evin içi öğrenci yaşında çocuklardan, şık kadın
ve erkeklerden, yaşlı efendilerden oluşan gayet temiz ve
heyecanlı, büyük bir kalabalıkla doluydu.
7.
Danimarkalı yazar, ilk kez gördüğü İstanbul’u bir masalcının yapabileceği bir tarzda anlatmış. Ona göre İstanbul,
çocuğunu asma köprüde sallayan bir annedir, Kız Kulesi
de onun soğusun diye suya tuttuğu biberonudur. Paha biçilmez elmaslarla süslenmiş bir taçtır Topkapı Sarayı. Ters
dönmüş bir bilardo masası gibidir kuleleri ile Selimiye Kışlası.
Bu parçada ağır basan anlatım biçimleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öyküleme - tartışma - karşılaştırma
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri
ağır basmaktadır?
B) Açıklama - betimleme - benzetme
A) Öyküleme - betimleme
C) Tanık gösterme - betimleme - örneklendirme
B) Açıklama - örneklendirme
D) Açıklama - öyküleme - tanımlama
C) Betimleme - tartışma
E) Tartışma - betimleme - örneklendirme
R
İ
T
D) Tanımlama - karşılaştırma
E) Öyküleme - karşılaştırma
N
R
Ö
6.
Körfez Yayınları
K
E
Kültür, bir toplumun maddi manevi her türlü davranışının
adıdır. Daha öz ifadesiyle bir toplumun yaşam biçimidir.
Eğitim ise toplumun bilgi, beceri birikimi, değer yargıları
ve kültürel hafızayı etkili müfredat, yetkin kadro, elverişli
mekanlar ve uygun öğretim politikalarıyla geleceğe taşımanın ifadesidir. Kültür, bir toplum bireylerinin ister istemez içinde bulunduğu bir yapı; eğitim ise gönüllü olarak
gerçekleştirdiği bir eylemdir.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır
basmaktadır?
8.
Bu büyük konağı gezerken arka taraftaki küçük bir odanın
kapısına geldiler. Ev sahibi yaşlı adam, kilitli odayı büyük
bir itinayla açtı. İçerisi mistik kokularla, altın yaldızlı ufak
heykelciklerle bezenmişti. Ortadaki çiçeklerle süslenmiş
masanın üstünde koca kafalı, koca ağızlı, gülen, şişman
bir kadın fotoğrafı duruyordu.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangileri
ağır basmaktadır?
A) Örneklendirme
- betimleme
A) Tanımlama - karşılaştırma
B) Öyküleme
- betimleme
B) Tartışma - açıklama
C) Öyküleme
- örneklendirme
C) Örneklendirme - açıklama
D) Açıklama
- öyküleme
D) Açıklama - tanımlama
E) Açıklama
- örneklendirme
E) Benzetme - karşılaştırma
Test -4 Cevap Anh.
1.A
2.A
3.B
4.C
5.C
6.D
7.E
8.A
9.D
10.C
11. SINIF
YGS GRUBU
TÜRKÇE
06
Anlatım Tekniği - Tür ve Yöntemleri -2
1.
Anadolu’nun ıssız yörelerinde hayli günler yol aldık. Ruhumuzu ve adımlarımızı kervanlarla kağnıların ahengine
alıştıra alıştıra köhne ve basit hanları, konakları aştık. Nihayet bir akşam Ankara -gözlediğimiz Ankara dost düşman dillerde efsane olan şimdiki Ankara- yüksek yaylalarda hörgüç gibi gözüken dağlarıyla bizi karşıladı.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine
yer verilmemiştir?
A) Kişileştirmeye
4.
Öykü bir olayın ya da ruh halinin düzyazıyla belli boyutlar
içinde kısaca anlatılmasıyla ortaya çıkan yapıttır. Başlıca iki tür öykü anlayışı vardır: Biri olaya, öbürü duruma
dayanır. Ömer Seyfettin ile Sait Faik’in öykülerinde bu iki
anlayış arasındaki ayrım en kaba çizgileriyle göze çarpar.
Bir usta hikayecimiz: “Hikaye iki türdür, birinde yaşananlar,
diğerinde hissedilenler anlatılır.” der. Ama ikisinde de yaşamın gerçeklerinden yararlanıldığı unutulmamalıdır.
Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
B) Benzetmeye
R
İ
T
A) Açıklama anlatım tekniğinden yaralanılmıştır.
C) Yinelemeye
B) Tanımlamaya yer verilmiştir.
D) Niteleyici sözcüklere
C) Alıntı yapılmıştır.
E) Kanıtlayıcı ifadelere
D) Karşılaştırma yapılmıştır.
K
E
E) Betimleyici anlatım ağır basmaktadır.
N
R
Ö
2.
Yine bir öğleüzeri idi, acımasız güneşin oluklardan dökülür
gibi yere düşerek taşan ışığıyla her yerin ateş içinde kaldığı bir günde, dinginlik veren köşesine çekilmişti. Bütün
evrende yalnız başına olduğunu duyumsayan Dilber için,
çevresine gölge veren akasya ağaçlarının dalları arasında
ötüşen kuşların tatlı ahengi ve solgun çiçeklerin kokularıyla bir perinin gizli yuvası denilmeye uygun olan bu kameriye, dünyanın her türlü gürültüsünden uzak, biricik sığınak
idi.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
5.
(I) An­ka­ra Ka­le­si­‘ne çık­tım. (II) Gö­zü­mün önün­de şa­şır­tı­
cı gü­zel­lik­le­riy­le An­ka­ra Ova­sı uza­nı­yor. (III) Ar­ka­da­şım­la
te­ker te­ker dağ­la­rı, kü­çük te­pe­le­ri, boz­kı­rın or­ta­sın­da yem­
ye­şil bir göl­ge ya­pan kü­çük köy­le­ri sa­yı­yo­ruz. (IV) Rüzgar
kes­kin bir ışık et­ra­fın­da bir za­fer bo­ru­su gi­bi çın­lı­yor. (V)
Sert ve ba­zen so­ğuk, ba­zen ya­kı­cı rüz­gar­lar­dan, bu­lun­
du­ğu­muz te­pe­nin yas­sı şek­li tam bir ge­mi gü­ver­te­si ha­li­ni
al­mış.
Yu­ka­rı­da nu­ma­ra­lan­mış cüm­le­le­rin han­gi­sin­de gör­me
ve do­kun­ma du­yu­la­rı­na ait ay­rın­tı­lar bir ara­da ve­ril­
miş­tir?
A) Örneklemelere yer verilmiştir.
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
B) İmgelerden yararlanılmıştır.
C) Betimleyici ögeler kullanılmıştır.
D) Kişileştirmeye yer verilmiştir.
E) Benzetmeden yararlanılmıştır.
3.
Behçet Necatigil, “ Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü” adıyla
bir yapıt yayımladı. Daha öncekilere benzemeyen, alışık
olmadığımız bir yöntemle oluşturulmuş bir yapıttı bu.
Bu cümlede ortaya konan yapıtın özelliğini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A) Akıcılık
B) Özgünlük C) Özlülük
D) Duruluk E) Nesnellik
6.
Bu yazı, size bir yandan her kelimesiyle birden çok duyguyu, bilgiyi aktarırken bir yandan da arkadaşınızla yaptığınız bir söyleşi kadar içten geliyor.
Yukarıda sözü edilen yazının anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yoğun - özlü
B) Ulusal - akıcı
C) Sade - doğal D) Yoğun - doğal
E) Evrensel - açık
06
Anlatım Tekniği - Tür ve Yöntemleri -2
7.
Mavi panjurlu beyaz bir ahşap köşk burası. Erenköy’ün
yüksek katlı apartmanları arasında kalmış bir vaha gibi.
İçeriden çocuk sesleri geliyor. Bahçesinde kaydıraklar ve
salıncaklar var. İki kanatlı, büyük kapıdan içeri girince dikkatinizi işlemeli ahşap tavanlar çekiyor. Mutfaktan mis gibi
poğaça kokusu geliyor. Karşı odanın kapısı açılıyor. Sıra
sıra dizilmiş çocuklar heyecanla bahçeye doğru ilerliyor.
Dışarıda ılık bir rüzgar, çocukların saçlarına adeta fön çekiyor.
10.
Hayatın güldürücü yanlarını ortaya koyan sanat türüdür
mizah. İnsanı gülmeye sevk eden resim, karikatür, konuşma ve yazı sanatıdır. Mizah eserleri; sadece şaka, güldürme maksadıyla söylenip, yazılıp, çizildiği gibi zaman
zaman belli fikirleri ifade etmek için de ortaya konulabilir.
Mizah; karikatür, hikaye, roman, komedi, nükte, fıkra, hiciv, taşlama gibi şekillerde karşımıza çıkar.
Yukarıdaki paragrafın anlatımıyla ilgili hangisi söylenemez?
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır?
A) Karşılaştırma yapılmıştır.
B) Devrik cümle kullanılmıştır.
A) Koklama B) Tatma C) İşitme
C) Tanımlamadan yararlanılmıştır.
D) Görme E) Dokunma
D) Açıklama tekniği kullanılmıştır.
R
İ
T
E) Yinelemeye yer verilmiştir.
8.
11.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi ayraç içinde verilen
kavramla uyuşmamaktadır?
Yanına gittiğimde yeni gelen malların kolilerini özenle açıp
gıda ve temizlik ürünlerini raflara diziyordu. Üstünde yeni
yaptırdığı belli olan bir önlük vardı: Önü iki cepli pazarcı işi.
Zayıflığı yüzünden belliydi. Bir deri bir kemik denir ya işte
öyle zayıftı. Üzerindeki gömleğin içinde sanki bir beden
yoktu.
K
E
A) Cümlede anlatılmak istenenin dinleyen veya okuyan
tarafından kolayca anlaşılmasıdır. (açıklık)
B) Cümlelerin gereksiz sözcük ve uzatmalardan arındırılıp duygu ve düşüncelerin tam olarak anlaşılmasını
sağlamaktır. (duruluk)
D) Söylenmek istenenin gereksiz süsleme ve özentilerden arındırılarak herkesin bildiği kelimelerle en kısa
yoldan anlatılmasıdır. (yalınlık)
Körfez Yayınları
N
R
Ö
C) Geniş kapsamlı bir kavramı, anlaşılır bir dille kısaca
anlatmaktır. (özgünlük)
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır
basmaktadır?
A) Tartışma
B) Öyküleme
C) Karşılaştırma
D) Tanımlama E) Betimleme
E) Anlatımın, yazarın kişiliğinden bağımsız olarak kişilerin ve nesnelerin öz nitelikleriyle yansıtılarak gerçekleşmesidir. (nesnellik)
9.
Türküler bizler gibi doğar, az veya çok yaşar ama ölmezler
canlılar gibi. Bazen bir huzurevinin odasında, bazen ıssız
sahil evinde, bazen de sokaklarda kimsesiz ve yalnız yaşamaya çalışır. Unutulmuş aile büyüklerimiz gibidir çoğu,
bayramda seyranda uğradığımız. Hayata tutunmaları için
ya toplumu çok derinden etkilemiş bir hikayeleri ya da kulaklardan çıkmayan terennüm dolu sesleri yahut sanat ve
estetik bakımından fevkalade güzel olmaları gerekir.
12.
İleri görüşlüler her zaman takdir görürler, öyle değil mi?
Bazen baktığım yerin yüz sene ilerisini, o zamanki halini
gösteren bir gözlüğüm olsa. O gözlükle sokaklarda dolaşabilmeyi ne kadar çok isterim. İnsanların gelecekteki
hallerine bir bakabilsem; en yaşlısına, en gencine, en fakirine, en zenginine, en zayıfına, en güçlüsüne...
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Çoğullaştırma
A) Anlatımda tekdüzeliği kırmak için devrik cümleler kullanılmıştır.
C) Birinci kişili anlatım
B) Nitelendirme
B) Yinelemelere başvurulmuştur.
D) Benzetmeden yararlanma
C) Benzetmeden yararlanılmıştır.
E) Sessel yineleme
D) Tartışma tekniği yoğun olarak kullanılmıştır.
E) Bir varlığa insana özgü bir nitelik aktarılmıştır.
Test -5 Cevap Anh.
1.D 2.D 3.E 4.B 5.A 6.A
7.B
8.B
11. SINIF
TÜRKÇE
1.
YGS GRUBU
---- Bunun için de dilin, günlük kullanım kalıplarının dışına
çıkmıştır. Var olanla, kendisine sunulmuş olanla yetinmez.
Bir yandan yeni yeni söz değerleri oluştururken bir yandan
da kullanılagelen sözcüklerin kabuğunu kırmaya; onlara
gündelik anlamların ötesinde yeni anlamlar yüklemeye
çalışır. Bir bakıma yazma işinin doğası gereğidir bu. Dilin
kalıplarıyla, sözcüklerle sürekli bir savaş durumu içindedir yazarlar, ozanlar.
3.
İnsanın dille bağlantısı sözcükler düzeyinde gerçekleşir.
Dil, toplumsal bir kurumdur ama sözcükler bireysel. Acılarımızı, sevinçlerimizi, duygularımızı ve tasarılarımızı sözcüklerin aracılığıyla yansıtırız. ---- Sözcüklere dökemediğimiz duygular, düşünceler gerçekte aydınlığa çıkmamıştır
içimizde.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerin hangisi getirilebilir?
R
İ
T
Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Başka bir deyişle sözcükler duygu ve düşüncelerimizin kalıplarıdır.
A) Zamanı aşmak, sonsuzluğa ulaşmak her sanatçının
gönlündeki bir tutkudur.
B) Sözcüklerin gerçek anlamlarını kullandığımızda her
şeyi tam olarak anlatamayabiliriz.
B) Gerçekte her büyük sanatçı, bir dil işçisi olarak göregelmiştir kendini.
C) Gündelik sözcüklere değişik anlamlar yükleyerek onların anlamlarını bozmayalım.
K
E
C) Dilin tadına, şiirine varamamış bir sanatçı yaşadığı
günlerin sınırını aşamaz.
D) Düşüncelerini en iyi ifade eden kişiler en iyi eserleri de
verebilen kişilerdir.
D) Sanatçıların çoğu, dilin olanaklarını işletmeye yanaşmamıştır.
N
R
Ö
E) Dil olaylarını insan ve toplum gerçeğinin dışında düşünmemeliyiz.
E) Her sanatçı, dilin olanaklarını tam olarak kavrayamayabilir.
2.
07
Paragraf Yapısı -1
Ünlü Fransız yazarı Stendhal, “Roman yolda dolaştırılan
bir aynadır.” demişti. Bu sözle romanın yaşamı yansıtması, anlatması gerektiğini belirtir Stendhal. Gelgelelim ---Önünde sonunda bir uydurmacadır her şey. Gerçek gibi
görünen olayları, düşünceleri, yapıp etmeleri yan yana
getirip yeni bir gerçeklik kurar yazar. Bu yüzden de roman,
bir ayna olmayı başarsa bile ortasından çatlamış, dolayısıyla gösterdiği nesneyi parçalanmış haliyle gösteren bir
aynadır.
Bu parçadaki boşluğa düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
4.
Değişik nedenlerle açıklanabilir. Asıl neden, soyutu somuta dönüştürerek anlatma gayretidir. İnsanoğlunun acı,
çile, yalnızlık, özlem, tutku gibi duygusal yaşamını kuşatan nice kavramı, nice yaşantıyı somutlaştırarak anlatmayı
tercih ederiz. Deyimlerimizin büyük bir dilimi bu tercihin
ürünüdür.
Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık
olarak söylenmiş olabilir?
A) Duygular en güzel nasıl ifade edilebilir?
B) Somutlaştırarak anlatma zor mudur?
A) edebiyat, görünmezi görünür kılmalıdır.
C) Deyimlerin anlamsal yoğunluğunun nedeni nedir?
B) roman, bize olduğu gibi anlatmaz yaşamı.
D) Soyut bir düşünceyi neden somutlaştırarak anlatırız?
C) gerçek bir edebi eser karşısında dilimiz tutulur.
E) Deyimlerimizin çoğu niçin soyut anlam taşır?
D) edebiyatçılar, önemsiz saydığımız gerçeği yineler.
E) sanatçı, düşlerini sözcüklerle süsleyerek okunurluk
değerini artırır.
07
Paragraf Yapısı -1
5.
Çağlar boyunca yazarlar, ozanlar nice konuların, sorunların kapısını çalmışlardır. Yaşamdan ölüme, mutluluktan mutsuzluğa değin insan yaşamından kesitler, dilimler
sermişlerdir önümüze. El değmedik, yoklanmadık konu
kalmamış gibidir. Öyleyse bugün için ----
Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin
hangisiyle sürdürülebilir?
A) söylenenden çok, söyleyiş önemlidir.
8.
(I) Trabzon’un İznik’ini yüksek bir tepeden dostlarla seyrettik. (II) Burası, zeytin bahçeleri ve üzüm bağlarıyla donanmış, yeşil zengini bir yer. (III) Trabzon, tarihi ve turistik
açıdan da önemli bir merkez. (IV) Yeşilin ne kadar zengin
bir renk olduğunu anlamak isteyen buraya gelmelidir. (V)
Burada yeşili sadece renk olarak görmekle kalmaz kokusunu da duyarsınız.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?
B) içerikten çok söyleyene bakmalıyız.
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
C) yazarlık özgünlüğünü kaybetmiştir.
D) yine de her şey bitmiş değildir.
E) kalıcı olmak eskisi gibi kolay değildir.
İnsanoğlunun doğa güçleri karşısındaki çaresizliği romanlarda, öykülerde bol bol işlenmiştir. (I) Bu çaresizliğin
koyulaştığı dönemlerde insanın doğadaki kimsesizliği, yapayalnızlığı daha bir ağırlaşır. (II) Onu bu ağırlıktan kurtaracak hiçbir umut ışığı kalmamıştır. (III) Boşunadır tüm
çabaları. (IV) Ne yaparsa yapsın ne ederse etsin değiştiremez bu yazgısını. (V) Tabi diğer dillerde de bu gerçeği
belirten değişik ifadeler vardır.
9.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi
olamaz?
K
E
N
R
Ö
Düşüncenin akışına göre, “Türkçemiz, yer demir gök
bakır deyimiyle yansıtmış bu gerçeği.” cümlesinin yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine
getirilmesi uygun olur?
A) Divan edebiyatı dünyanın en köklü edebiyatlarından
biridir.
B) Yahya Kemal, modern Türk şiirinin yolunu açanların
başında gelir.
Körfez Yayınları
6.
C) Bu da romancılarımızın toplum sorunlarına ne kadar
sahip çıktığınının göstergesidir.
D) Şiirde ulusal veznimiz olan hece vezni kullanılmalıdır.
E) Edebi eserler, insan ve toplum gerçeklerini işler.
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
7.
(I) Bugün insanın doğa karşısındaki durumu oldukça açıktır. (II) Doğa olaylarını gözlem ve deneyle inceleyerek
ortaya çıkartmak. (III) Doğa bilginleri gerçeği gözlemeye
ve üzerinde deney yapmaya gerek duymuyorlardı. (IV)
Eşyayı anlamak için aklın prensiplerini bilmek ve çıkarım
yoluyla bunların mantıklı sonuçlarına ulaşmak yeterli görünüyordu. (V) Bu yüzden fazla derine inmiyorlardı.
10.
Kuşkusuz kültür bir toplumun yaşama biçimidir. Bu yüzden önceliği doğal olarak kültüre vermemiz gerekir. Dil mi
kültürü oluşturmuştur, yoksa kültür mü dili oluşturmuştur?
Bu sorunun yanıtı çok basit. Aslında her ikisi de birbirini
oluşturmuştur. ----
Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez?
A) Dil ile kültür birbirini tamamlar.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Oysa birkaç yüzyıl önce durum böyle
değildi” cümlesi getirilebilir?
B) Dil ile kültür arasında iletişim vardır.
C) Dilin milli olmasında bir zorunluluk yoktur.
A) I. B) II. C) III. D)IV. E)V.
D) Dil ile kültür karşılıklı olarak birbirini etkiler.
E) Kültür dili, dil de kültürü oluşturur.
Test -6 Cevap Anh.
1.E
2.A
3.B
4.E
5.E
6.D
7.B
8.C
9.D
10.A
11.E
12.D
11. SINIF
TÜRKÇE
1.
YGS GRUBU
08
Paragraf Yapısı -2
Romancısından denemecisine, köşe yazarından yayıncısına kadar edebiyat dünyamızın bir şekilde içinde olan
herkes, şiir ortamımızda bir eksikliğin varlığından şöyle ya
da böyle haberdardır. Dillendirilsin ya da dillendirilmesin
ciddiyet eksikliğidir bu. ---- Hatta çokları bu durumdan
mutlu görünmekte, günümüzün en etkin ideolojisi olan
“popülarizm”in birer bataklık hali gösteren politik, çağcıl
duyarlılıklarında şiiri özünden uzaklaştırarak etkinlik alanı
aramaktadırlar. Ciddiyeti ancak “asık surat” olarak algılayan böylesi bir anlayışın şiirin ciddi isimlerine eğilmesini
beklemek boşuna bir anlayıştır.
3.
(I) Sanatçı ilk “Kırk Ambar”da dünya edebiyatları kavramına değinmiştir. (II) Daha sonra “Bir Dünyanın Eşiğinde”
adlı yapıtını dünyanın en eski edebiyatlarından biri olan
Hint edebiyatına ayırmıştır. (III) Oysa, Meriç’e göre Tevrat
da İncil de medeniyet dünyasının kutup yıldızlarıdır. (IV)
Ama her iki eserde de İbrani edebiyatından söz edilmemiştir. (V) Onları Türk okuyucusuna tanıtmak kaçınılmaz
bir görevdir.
Bu parçanın anlatım akışının düzelmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
R
İ
T
A) I. ile II. yer değiştirmelidir.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
B) IV.den sonra V. gelmelidir.
A) Bundan dolayı çağımızın şairleri ideolojinin kurbanıdır.
C) V. ile III. yer değiştirmelidir.
B) Popülarizmin şair ve şiir için en önemli etken olduğu
vurgulanamaz.
D) III.den sonra II. gelmelidir.
K
E
E) III. ile IV. yer değiştirmelidir.
C) Şairlerin ciddiyet kaybı üzerinde pek de durdukları
söylenemez.
N
R
Ö
D) Ciddiyetten yoksun olan şairlerin başarılı olması düşünülemez.
E) Şairlerin şiirde konu ve üslup bütünlüğünü kurması gerekir.
2.
I. Şiiri bulmak ise onu hissetmekle olur.
II. Tutkularını iyi tanıyanlar, onların gösterdiği yöne doğru akarken nasıl olsa şiiri bulur.
4.
---- Bu, maceraya nerede başladığımıza bağlıdır. Sizin
ülkenizdeki küçük kızlar, çamaşır makinesi ile buzdolabı
arasındaki boşluğa gizlenip etraflarının yeşil yılanlar ve
maymunlarla sarılı olduğu bir ormanda olduklarını hayal
ederler. Ben ve ablam, yeşil yılanlar ve maymunlarla dolu
ormanda bir boşluğa gizlenip çamaşır makinemiz ve buzdolabımız olduğunu hayal ederdik.
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
III. Duyum yoluyla edinilen bilginin tutku sahiplerine her
zaman yardım ettiği ve onları doğal bir süreçte şiire
götürdüğü açıktır.
IV. Böylelikle de klasik dönemlerin şiiri, okuyucuya duyum
yoluyla gelmiş oluyor.
V. Bize bunu şiirin yolu üzerinde tanıdığımız olgular ve
oluşlar göstermiştir.
A) Macera insanın doğasında mı vardır?
Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir parça oluşturulmak istense sıralama nasıl olur?
C) Mekan ve olanaklar macerayı nasıl etkiler?
A) II - I - V - III - IV
B) IV - I - V - IV - III
C) I - III - IV - V - II
D) I - V - II - III - IV
E) V - I - III - IV - II
B) Macera ulaşılması güç olana ulaşmak mıdır?
D) Bilinmeyene gitmek macera sayılır mı?
E) Korku ve kaygının olduğu anlar macera duygusuyla
açıklanabilir mi?
08
Paragraf Yapısı -2
5.
(I) Anadolu halk edebiyatında en kuvvetli duygu, gurbet
duygusudur. (II) Bütün halk türküleri ve şiirleri uzaklarda
bulunan sevgiliye, anaya, kardeşe acı acı seslenir. (III)
Gurbet duygusu; sevgi, ayrılık ve birleşme özlemini bir
araya getirir. (IV) Başlangıçta insanları birbirine bağlayan
o kutsal his, sevgi vardır. (V) Sevgiyi tanımayanlar ayrılığın acısını da bilmezler, özlemezler ve gurbet hissi duymazlar. (VI) Bunun iyi bir şey olduğunu hiç sanmıyorum,
sevmeyen bir kalp Yunus’un tabiri ile “kuru bir taş”a benzer, onun üstünde ne çiçek, ne de gözyaşı yeşerir.
8.
(I) Her dönemin yenileri vardır ve bunlar önce yadırganırlar. (II) Bir süre sonra ise benimsenir hatta bir zaman
gelir, o yeni dediklerimiz kendilerinden daha yenilere tepki
gösterirler. (III) Yani mesele aslında “algılama” meselesidir. (IV) İnsanın yeniyi kabul etmesi için değişmesi, değişmesi için de yaşlanması gerekiyor. (V) Bunu bildiğim
için, yeni eserleri eskileriyle kıyaslayıp güzel bulmadığım
zaman bile elimden bırakmam; okumaya, vermek istediği
şeyi anlamaya çalşırım. (VI) Böylece o eserleri her yönden
algılamaya ve anlamaya çalışırım.
Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II. B) III. C) IV. D) V. E) VI.
(I) Yazarın yeni kitabında sekiz hikaye yer alıyor. (II) Yazılanların çoğu yakın geçmişimizden, dünümüzden kesitler.
(III) Yazarın ustalığı da topluma açılan yolda bireyi yalnız
ve yaya bırakmamasıdır. (IV) Bütün olayların içinde toplumsal acılar ve bireysel tedirginlikler vardır. (V) Dış olaylarla iç tahliller, yaşanılanla yaşanılmayanlar denenip durur.
9.
R
İ
T
(I) Size ta uzaktan merhaba çeken o ilk dizeler yok mu,
K
E
N
R
Ö
Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinin yerine “Birçok hikayenin konusunu yaşadıklarımızdan bölümler oluşturuyor.” cümlesi getirilirse anlam akışında
bozulma olmaz?
bir şiirin kaderidir onlar. (II) Şiir de şairi de onunla tanınır ve hatırlanır. (III) Bir ilk dize, kendi başına bir şiir olur
çoğu zaman. (IV) Bir şiirin kusurunu örter tek başına. (V)
Ya yoluna su serperler şiirin ya da doğmadan öldürürler,
karartırlar dünyasını.
Körfez Yayınları
6.
A) II. B) III. C) IV. D)V. E)VI.
Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturması için numaralı cümlelerin hangileri yer değiştirmelidir?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
D) III. ve V.
C) II. ve III.
E) IV. ve V.
A) I. B) II. C) III. D)IV. E)V.
7.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş
cümlesi olabilir?
10.
(I) Polat Onat’ın “İntihar Etmiş Bir Taşra Berberinin Şiir
Kitabı ve Ön sözü” adlı eseri, daha ilk cümlesiyle farklı
olduğunu hissettiriyor. (II) Eser, postmodern edebiyatın örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir. (III) Kitap
hakkında ayrıntılı hem de anlaşılır bir okuma yapabilmek
için postmodernizm hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor.
(IV) Eser; roman mı, şiir kitabı mı yoksa bir anlatı olarak
mı oluşturulmuş söylemek güç. (V) Çünkü kitap, iki bölüm
olarak kurgulanmış; birinci bölüm önsöz ikinci bölüm ise şiirlerden oluşuyor. (VI) Birinci bölümde yazar; sanat, roman,
şiir, kültür, hayat hakkındaki görüşlerini eleştirel bir üslupla
kaleme alırken ikinci bölümde bu görüşlerin adım adım
nasıl şiire dönüştüğünden söz ediyor.
Bu parça ikiye ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar?
A) Sanatçı için eser vermek sanat yapmaktır.
B) Bir de gerçek sanatçı dediğimiz kesim vardır.
C) Kimi ise sanatçının izinden gitmek ister.
D) Öyleyse yazmak hayatta kalmaktır.
E) Bunun sorumluluğunu neden almıyorsun?
A) II.
Test -7 Cevap Anh.
1.B
2.B
3.A
4.D
5.A
6.E
B) III.
7.B
C) IV.
8.C
D) V.
E) VI.
9.C
10.C
11. SINIF
TÜRKÇE
YGS GRUBU
Ana Düşünce - Konu - Başlık -1
1.
Bir şair, romancı, öykücü, ressam veya müzisyenin zorla
bir yola itilmesi diye bir şey olamaz. Çünkü güdümlü birinin
gerçek anlamda sanat eseri yapmak istese de yapamayacağı gün gibi ortadadır. Bu zamana kadar bunun yüzlerce
örneği yaşanmıştır ve hala yaşanmaya devam etmektedir.
Kendini bu şekilde kullandıranlar da zaten sanatçı olarak
adlandırılmıyorlar. Bir zaman sanatçı olanlar bu yola girince de insanlar ondan ve eserlerinden yüz çeviriveriyor.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır?
A) Sanatçıların bir ideolojiden bağımsız olarak yapıt oluşturması gerektiği
09
3.
Ortaya konan her dize, oluşturulan her cümle sanatçının
bir emeği sonucu oluşur. Sanatçıya göre bu sözcük, cümle
veya dize sanat eserinin bir tuğlası, bir süsü, bütünlüğü
sağlayan bir parçasıdır. Bize göre konmasaydı da olurdu,
diye düşündüğümüz yerler aslında sanat yapıtını sanat yapıtı yapan ayrıntılar olabilir. Çünkü biz onu o anda okuyup
değerlendirme durumundayız çoğunlukla. Oysa sanatçı
onun üzerinde belki günler boyu çalıştı, oraya duygu ve
düşüncesini anlatan en güzel, en uygun ifadeleri yerleştirdi. Bu parçada asıl olarak aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmaktadır?
R
İ
T
A) Dizenin şiir, cümlenin düzyazı için önemli olduğu
B) Her sanatçının bir görüş doğrultusunda eser oluşturması gerektiği
K
E
B) Okurun sanatçıya ve eserine saygılı olması gerektiği
C) Romancıların edebi akımlardan bağımsız olarak eser
vermeye çalışmaları gerektiği
C) Bir eserin kolay oluşturulmadığı
D) Sanatçının sanat eserini oluştururken çektiği sıkıntıların büyüklüğü
D) İdeolojik yaklaşımların sanat eserlerini kullanarak insanları çok kolay etki altına alabileceği
N
R
Ö
E) Sanat eserindeki her ifadenin eserin bütünlüğüne katkı
sağladığı
E) Sanatçıların gerçekleri yeniden yorumlayarak eserlerine almaları gerektiği
4.
(I) Eleştirmenler, yazarı değil eseri eleştirmelidir ve bunu
yaparken olabildiğince tarafsız olmalıdır. (II) Bazı eleştirmenler bu kurala uyarken birçok eleştirmenin bunlara hiç
önem vermediğini görebiliyoruz. (III) Mesela bir eseri sanatçısından hoşlanmadığı için daha okumadan kötüleyenler çıkıyor. (IV) Tam tersi arkadaşı olduğu için bir esere
övgüler dizen eleştirmen sayısı da bir hayli kabarık. (V) Bu
arada çıkar ilişkilerini de unutmamak gerekiyor, yayınevinin gözüne girmek için de övgüler sıralayanlar da yok değil
hani ve bunlar okurları ister istemez yanlış yönlendiriyor.
B) Eğitim Süreci
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi bu paragrafın ana fikri olmaya en uygundur?
C) Bilinçli Eğitim
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
2.
Eğitim herkesin kabul ettiği gibi ailede başlayan bir süreçtir.
En temel bilgi ve davranışlar aile ortamında verilir. Daha
sonra okul ve arkadaşlar arasında bu eğitim devam eder.
Kişi hayatı boyunca sürekli eğitilir, bazen bunun bilincinde
bazen de değildir. Bazen aktif olarak eğitilirken bazen
de kendisinin de farkına varmadığı bir şekilde eğitilmeye
devam eder kişi. Bu süreç ölünceye kadar da devam eder.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en
uygundur?
A) Ailede Eğitimin Önemi
D) Toplumun Bireyi Eğitmesi
E) Aktif Eğitim
09
Ana Düşünce - Konu - Başlık -1
5.
Bir romancı, romanında, hayatı olduğu gibi aktardığı
müddetçe bu kişiye romancı demek doğru olmasa gerek.
Çünkü gerçek romancı hayatı olduğu gibi değil, ona kendinden bir şeyler katarak anlatan kişidir. Hayatı kopya
eden sanatçı değil ancak fotoğrafçı olabilir. Fotoğrafçılık
yapmak, romancının görevi olamaz.
7.
Bu parçada “gerçek romancıyla” ilgili olarak anlatılmak
istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Diyelim ki siz bir yazarsınız. Örneğin bir romanda, bir
adamın şapkasını çıkarıp askılığa asarak odaya girdiğini
söylediniz, yazdınız. Ya da şemsiyesini veya bastonunu
kenara bıraktırdınız. Adam dışarı çıkarken şapkasını,
şemsiyesini veya bastonunu unutursa, yazar unutursa,
okurlar hemen farkına varır. Eğer şapkayı, şemsiyeyi, bastonu unutturacaksanız bunu mutlaka söylemelisiniz.
A) Hayatı olduğu gibi anlatmalı, kendisinden bir şeyler
katmamalıdır.
Bu parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazar, hacimli bir eserde küçük ayrıntıları unutabilir.
B) Anlatım tür ve yöntemlerini başka bir romancıdan kopyalamamalıdır
B) Ayrıntılar, asıl konunun belirginlik kazanmasına katkıda bulunur.
C) Fotoğrafçı ile arasında önemli farklar vardır.
C) Küçük ayrıntılar, sanat eserine değer kazandırır.
D) Realist romancılar, fotoğraçılar gibi acımasızdırlar.
D) Sanatçı, eserinde ele aldığı kahramanı çok iyi tanımalıdır.
E) Yazar, eserde ortaya koyduğu ayrıntılara dikkat etmek
zorundadır.
E) Yaşamı olduğu gibi değil yeniden yorumlayarak anlatır.
R
İ
T
N
R
Ö
6.
Herhangi bir sanat yapıtı roman, öykü veya şiir kendine ait
bir şekli ve içeriğiyle beraber ortaya çıkar. Sanat eserindeki
her içerik kendine en uygun biçimi bulur. Bu, sanatçının
sonradan sanat eseri üzerine koyduğu bir şey değildir. Birini diğerinin uğruna ihmal etmek mümkün değildir. Sanat
eseri anlamıyla bizi çektiği kadar, anlatım formuyla da bizi
etkiler.
Bu parçada “biçim ve içerikle” ilgili olarak yazarın asıl
anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
Körfez Yayınları
K
E
A) Anlam, biçimden önce gelir.
8.
Kitap okumanın zevkine bir kere eriştik mi bir daha kitapsız
edemeyiz. Artık o, bizim her yerde sadık kılavuzumuz olur.
Herhangi bir konuda geniş bilgi edinmek, evrenin sırlarını
çözmek istiyorsak hemen ona el atarız. İnsanlardan sıyrılıp kendi kabuğumuza çekildiğimiz zaman da türlü bunalımlarla gerilen ruhumuzu avutmak için yine onu yanımıza
alırız. Her kitap, yeni bir ülkenin fethedilmesi gibi bize birçok şey kazandırır.
Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitap okumayan insan yüksek fikirleri anlamakta güçlük çeker.
B) Biçimin anlama uygun uzunlukta olması gerekir.
C) Biçimden çok anlam insanı etkiler.
B) Okuma zevkinden yoksun insanlar, karanlık bir dünyada yaşıyor gibidirler.
D) Anlatım ve konu birbirinden ayrılmaz.
E) Biçim ve içerik ayrı değerlendirilmelidir.
C) Bize bilgi zenginliği ve edebi zevk zenginliği kazandıran kitaplar, her alanda en önemli kılavuzumuzdur.
D) Kitaplar, bir ulusun gelişmesi için önemli araçların başında gelir.
E) Aydın insan olmak için kitap okuma yöntemini bilmek
ve sürekli bu yönteme göre okumak gerekir.
Test -8 Cevap Anh.
1.C
2.A
3.E
4.C
5.C
6.B
7.A
8.C
9.B
10.C
11. SINIF
TÜRKÇE
YGS GRUBU
Ana Düşünce - Konu - Başlık -2
1.
Bedeninizin yaşını bir tarafa bırakın da siz gönlünüzün kaç
yaşında olduğuna bakın. Gönül ihtiyarladı, yaşamaktan
zevk alamamaya başladı mı beden ne kadar genç olursa
olsun çöker gider.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
10
3.
Çok kitap yazmak imrenilecek bir şeydir ama en az bunun
kadar önemli bir şey de yazdığı bu kitapları, kadir kıymet
bilir okurlara bırakıp gitmektir. Bu nedenle yazarlar, dünyadayken değerbilir bir okur kitlesi oluşturabilmeli ki bir
gün ölüm kapılarını çaldığında gözleri arkada kalmasın.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Önemli olan beden yaşı değil, gönül yaşıdır.
A) Sanatçı, nitelikli eserler verdiği sürece okunur.
R
İ
T
B) Gönül ihtiyarlayınca yaşamdan zevk alınmaz.
B) Sanatçının kıymeti, verdiği yapıt sayısına bağlıdır.
C) Yaşamdan zevk alanlar, uzun ömürlü olur.
C) Değer bilen insanlara eser bırakmak, en az eser yazmak kadar önemlidir.
D) Bazı insanlar görünüşte genç, gerçekte yaşlıdır.
E) İnsan yaşlanınca hayattan zevk alamaz.
D) Kaliteli eserler, hem dönemlerinde hem de gelecekte
okunur.
K
E
E) Bir eserin değeri yazarı öldükten sonra anlaşılabilir.
N
R
Ö
2.
Sanat ve edebiyatla ilgili birçok akım doğmuş. Hepsinin
birbirine benzeyen ve birbirinden ayrılan yönleri olmuştur. Hepsi de çağındaki düşünce ve şartlardan etkilenmiş.
Ama şunu anlamakta zorluk çekiyorum: Neden realizm,
romantizme bir tepki veya isyan. Bu tepki olmasa da olur
bence. Çünkü insan her zaman realist davranamaz, romantik de olur bazen. Bu, insanın çok yönlü veya kapsamı
geniş bir varlık olduğunu anlayamamak demektir.
4.
Eskiden beri devlet adamları, tarih öğrenerek yetişir. Doğrudur, “tarih tekerrür etmez” ama tekrar etmemesi için
önce olan bitenleri bilmek gerekir. Kısaca tarih, tarihten
ders çıkarmayanlar için her zaman tekrar etmeye hazır
beklemektedir. Geçmişin şartları ile bugün arasındaki farka sığınıp tarihe sırtını dönenler, tarihsel sürekliliğin dışına
düşer, küçük bir kibrit alevinden koskoca orman yangınlarının çıkışını şaşkınlıkla izler.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akımların birbirine olan tepkisi ile yeni akımlar çıkarak
edebiyat gelişmeye devam etmiştir.
B) Akımların kendinden olmayanı kabul etmemesi birçok
farklılığa sahip olan insanı tanımamaktır.
C) Akımlar, içinde olduğu toplumu etkilediği gibi o toplumdan da etkilenmişlerdir.
D) Herhangi bir akımın temsilcisi, kendi akımını bütün
yönleriyle temsil edemez.
E) Akımlar birbirine benzese de yine kendinden öncekilere bir tepkinin ifadesi olarak doğmuştur.
A) Tarih sürekli tekrar eden olaylar zinciridir.
B) Tarih kendisinden ders almayanlar için tekrar eder.
C) Birçok devlet adamı tarihsel süreci iyi takip eder.
D) Bilim adamları her zaman tarihsel süreci etkiler.
E) Tarih öğretmek, öğrenmekten daha zordur.
10
Ana Düşünce - Konu - Başlık -2
5.
Yazarın, yapıtını oluşturma anındaki ruh hali üsluba etki
eder. Acı çeken bir yazar, evreni bir matem yeri olarak görebilir. Mesela yağmurun yağışını, gökyüzünün ağlaması
şeklinde yorumlar. Mutlu bir yazar ise aynı olayı alkış sesine benzetir.
Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alkış, insanların mutluluğunu gösterir.
8.
Yapmayı planladığınız işlere başlamak için önce gereken
davranışları sergileyin, duygularınızın da yavaş yavaş değiştiğini göreceksiniz. Örneğin kitap okumanın çok yararlı
olduğuna inanıyorsunuz ama bir türlü havaya girip içinizde
kitap okumaya karşı bir istek oluşturamıyorsunuz. Elinize
bir kitap alın ve istemeyerek de olsa üç dört sayfa okuyun.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Gökyüzünün ağlaması insanları sevindirir.
A) Bir işi yapmak için önce davranış sergilenirse istek
kendiliğinden oluşur.
C) Üslubun oluşmasında tabiatın etkisi yoktur.
D) Yazarın ruh hali anlatımını etkiler.
B) Duygular, kişinin anlayışındaki değişime göre zamanla değişebilir.
E) Üslup değişmez bir karakterdir.
C) Kitap okumak için gerçekten okumayı istemek gerekir.
R
İ
T
D) Önemli olan yapmak değil, içtenlikle yapmayı istemektir.
6.
Yeni şiirlerimden birini anlamayan olursa eski şiirlerime
bakar, onların ışığında şiirimi anlamlandırabilir. Bir şairin
eski şiirleri, yeni şiirlerini anlamak isteyenler için basamak
oluşturur. Çünkü şairler, her şiiriyle şiir dünyalarındaki
yapbozun bir parçasını tamamlar.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Şairler, şiirleriyle gelecek kuşakları etkilemek ister.
C) Bir şairin en uzun şiiri, onu en iyi anlatan şiiridir.
D) Bir şairin şiirleri, birbirinden bağımsız düşünülemez.
Körfez Yayınları
K
E
N
R
Ö
A) Şairin her şiiri, kendi başına bir bütündür.
E) Yapmayı düşündüğümüz işleri önce bir plan ve program çerçevesine oturtmalıyız.
E) Şairlerin diğer şiirleri, asıl şiirlerini yazmak için basamaktır.
7.
Her sanat yapıtının düşünsel bir örgüsü, arka planı vardır.
Unutulmamalıdır ki sanat yapıtı sadece düşünceyle oluşmaz, dil ve anlatım gibi önemli bir tarafı da vardır.Sanat
yapıtı sadece düşünce örgüsüyle değerlendirilemez. Sanat yapıtını düşünceye indirgeyerek değerlendirmek; sevmek ya da sevmemek tutuculuk ve sığlıktır.
Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her sanat eserinin düşünsel bir yanı olmalıdır.
D) Eşyayı değiştirmek sanatçının en önemli uğraşıdır.
E) Sanatçı, doğaya ekledikleriyle yeni bir kompozisyon
oluşturur.
E) Bir sanat eseri, tek yönü dikkate alınarak değerlendirilmemelidir.
3.E
Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
C) Şair, daima yeninin arayışı içinde olmalıdır.
D) Sanat yapıtı, bir düşüncenin görünür hale gelmiş şeklidir.
2.B
B) Sanat, insanın ruhuna hitap eder.
C) Sanat yapıtını düşüncemize uygunluğu yönüyle sevmek ya da sevmemek yanlıştır.
1.A
Sanatçının tabiata ilave ettiği şey, yeni bir düzendir. Sesler, taşlar, kelimeler ve fikirler için de durum aynıdır. Dünyada bir yığın çalgı aleti ve ses türü vardır. Bunları gelişigüzel bir şekilde bir araya getirirseniz, sadece gürültü
çıkarmış olursunuz. Musiki, çeşitli sesler arasında güzel
bir düzen kurmaktır. Yahya Kemal şiiri “kelime istifi” olarak
tarif eder. Güzel bir mısrada kelimelerin yerlerini değiştirdiniz mi şiirin büyüsü bozuluverir.
A) Müzik, insan ruhunu dinlendiren bir araçtır.
B) Sanat yapıtının düşünsel yönünü iyi kavramak gerekir.
Test -9 Cevap Anh.
9.
4.A
5.E
6.D
7.E
8.C
11. SINIF
TÜRKÇE
YGS GRUBU
11
Yardımcı Düşünce -1
1.
Tanpınar gibi Ahmet Muhip Dıranas da halk şiiri geleneğine fazla bağlı kalanların kullandığı hece veznini kendine
göre değiştirerek, kişisel bir ifade tarzı meydana getirmiştir. Halk tabakasına mensup bir genç kızın hayat dekorunu
ve portresini betimleyen Fahriye Abla şiiri, Milli Edebiyatçıların prensiplerine uygun olarak hece vezni ve günlük dille
yazılmış olmakla beraber yapısı ve üslubu bakımından
halk geleneğinden çok, Batı şiirine yaklaşır.
3.
“Surname”nin çağdaş Türk romanları arasında biçim ve
konu bakımından özel bir yeri vardır. Henüz hak ettiği boyutlarda bilimsel bir inceleme ve eleştiriye rastlayamıyorsak, bunu “Surname”nin alışılagelmiş roman ölçütlerinin
ötesinde oluşuyla açıklayabiliriz. Yazar, bu eserinde Batı
anlatı türü olan romanı, Osmanlı anlatı geleneğinden bir
tür olan surname ile birleştirmiş, parodi tarzında bir sentezi
denemiş ve bunu başarmıştır.
Bu parçadan “Ahmet Muhip Dıranas”la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Bu parçada adı geçen eserle ilgili olarak aşağıdaki
yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Bilinen roman kriterlerinden farklı olduğu
B) Hece vezninde birtakım değişiklikler yaptığı
B) Üzerinde istenilen ölçüde bir çalışma yapılmadığı
C) Şiirinde sıradan insanların yaşayışını ele aldığı
C) Toplumsal bir olaya ve eleştiriye yer vermediği
K
E
D) Kullandığı dil bakımından, Milli Edebiyat çizgisine uyduğu
E) Anlatım tarzı yönünüyle Batı edebiyatına benzediği
N
R
Ö
2.
R
İ
T
A) Halk şiiri geleneğine aşırı derecede bağlı olduğu
Denizli’nin ismi, uzun ve ahenkli ötüşleri yanında renk ve
görünümüyle de ilgi odağı olan horozlarıyla özdeşleşmiştir. Şehre özgü bir başka hayvan ise paha biçilemez değerdeki güvercinleridir. Mesela dolapçı, azman, tokur ve
katal adı verilen dört cins güvercin ırkı, dünyada sadece
Denizli ve çevresinde yetiştirilmektedir. Bu güvercinlerden
havada iyi takla atanları için otomobilini gözden çıkaranlar, arsasını vermek isteyenler bile var. Güvercin yetiştiriciliğiyle hobi olarak ilgilenenler arasında eğitimli, makam
sahibi ve unvanlı kişilerin olması da dikkat çekiyor.
D) Çağdaşı olan romanlar arasında ayrı bir yerinin olduğu
E) Batı ile Osmanlı geleneğini sentezlediği
4.
Ataç’ın tartışmaları kolay sınırlanamaz. O, yerli yazarlarla
olduğu gibi yabancı yazarlarla, sevmedikleriyle olduğu gibi
sevdikleriyle de tartışır. Yazısı ilerledikçe bir düşünceden
öbürüne geçer, doğru bildiklerini yeni delillerin ışığında
yanlış olarak görürse de bunu söylemekten gocunmaz.
Tartıştığı görüşü dört yanından kuşatır. Doğruluk, yalınlık,
anlaşılır olmak, aklın buyruğundan ayrılmamak Ataç’ın tartışmalarının en belirgin özelliğidir.
Aşağıdakilerden hangisi “Nurullah Ataç”ın özelliklerinden biri değildir?
Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A) Akılcı bir tutum benimseme
A) Güvercinlerin bazı türlerinin sadece Denizli’de bulunduğuna
C) Doğrularını hiç değiştirmeme
B) Güvercin yetiştiriciliği yapmak için eğitimli olmak gerektiğine
C) Çeşitli meslek gruplarından kişilerin güvercin yetiştirdiğine
D) Havada takla atan güvercinlerin değerinin yüksek olduğuna
E) Denizli’nin simgesi haline gelen horozların uzun ötüşleriyle ünlü olduğuna
B) Herkesle tartışabilme
D) Sade ve açık bir dil kullanma
E) Tartıştığı konuya her yönden bakabilme
11
Yardımcı Düşünce -1
5.
Bence roman bütün sanatların en güzelidir. En zengini, en
dolgunu hem kapsam hem derinlikçe en geniş amaçlara
hakim olanı. Yine de en ustalıklısı, insanı inceleme, hayatı
canlandırma için en iyi tasvir etme imkanı verenidir. Nerede ne zaman istenirse elde olduğu için de en külfetsizce
zevk veren bir türdür. Ne masraflı perde, oyun, sahne, dekor gerekir ne ta sinemaya kadar gitmek. Çantaya konuvermiş bir kitap okuyucuya her yerde arkadaşlık edebilir.
Bu parçada “romanla” ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
7.
Sait Faik; bazı olgulara şiirli bir dille yaklaşmış, kendi yaradılışına uygun düşen bir yola yönelmiştir. Toplumda alt
sınıf kabul edilen küçük insanların balıkçıların, hallaçların,
hamalların, köyünden kopup gelenlerin zor yaşamını ve
yaşamaktan duydukları sevinci anlatmıştır. O, insanı insan
olarak alır ve toplumsal çatışmaların, sınıf kavgalarının
dışında değerlendirir. Bugün bu tutumu yüzünden eleştirilen sanatçının anlatım ve dil yönüyle öykücülüğümüzde
önemli bir aşama olduğu kabul edilmiştir.
Bu parçadan “Sait Faik”le ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A) Güzel sanatlar içinde en kapsamlı tür olduğuna
A) Öykülerinde her sınıftan insana yer verir.
B) İnsanı inceleme ve yaşamı gözler önüne serme olanağı sunduğuna
B) Türk öykücülüğünün köşe taşlarından biridir.
R
İ
T
C) Zahmetsizce elde edilip, kolayca taşınabildiğine
C) Şiirsel bir anlatımı tercih etmiştir.
D) Toplumu en çabuk değiştiren ve değişime en açık bir
tür olduğuna
D) Günümüzde yazarın insana yaklaşımı eleştirilmektedir.
E) Sinema ve tiyatroyla kıyaslandığında daha masrafsız
olduğuna
E) Öykülerindeki insanları toplumcu bir anlayışla ele almaz.
N
R
Ö
Bir edebiyatın esaslı kişileri türlü kimseler tarafından türlü
yönlerden ve türlü şekillerde incelenmedikten, onlar hakkında aydınlık, duru ve sağlam hükümlere varılmadıktan
sonra o edebiyatın tarihi üzerine ciddi eserler yazılamayacağını söylemeye bile lüzum yoktur. Hele bizde şimdiye
kadar yapıldığı gibi, bir tek kişinin yalnız kendi çalışmalarına dayanarak Türk edebiyatının boydan boya tarihini
yazmaya kalkışması, hiçbir olumlu sonuç vermeyecek bir
çabalamadır.
Bu sözleri söyleyen sanatçının “edebiyat tarihiyle” ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?
Körfez Yayınları
K
E
6.
8.
Çok sayıda okuyucu bulamayan her sanat eserini büyük
saymak aklımdan geçmez. Ama itiraf edeyim ki zamanımızda milyonlarca basılan kitaplardan çok, böylelerine
güvenim vardır. Basılır basılmaz kapışılan kitaplar, bende
daima şüphe uyandırmıştır. Bunlar sıcaklıklarını kaybedince unutulup gider. Edebiyat dünyası bunların kalıntılarıyla
doludur. Buna karşılık Stendhal canlılığın örneği olarak
duruyor. Böyle olmakla birlikte çok okuyucu bulduğu da
söylenemez. Ama yeni yeni kuşaklarca aralıksız okunduğu da bir gerçek.
Bu parçaya göre sanat eserleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Tek bir edebiyat tarihçisi, Türk edebiyatını tamamıyla
kucaklayamaz.
A) Okuyucusu çok olmayan her eserin gerçek sanat eseri
kabul edilemeyeceğine
B) Edebiyatın önemli kişilerinin farklı uzmanlarca incelenmesi gerekir.
B) Kaliteli eserlerin fazla okuyucu bulamadığına
C) İyi bir eserin her dönemde okuyucularının olacağına
C) Bir edebi kişilik, değişik yönlerden incelenmedikçe
sağlam bilgi elde edilemez.
D) Yıldızı bir kez parladıktan sonra sönüp giden eserlerin
olduğuna
D) Çeşitli yöntemlerin ışığı altında yetkin bir edebiyat tarihi meydana gelebilir.
E) Kaliteli ve çok okura sahip yapıtların kalıcılığı yakalayacağına
E) Edebiyat tarihi nesnel olduğu için farklı bakış açılarına
gerek yoktur.
Test -10 Cevap Anh.
1.A
2.B
3.C
4.B
5.D
6.D
7.E
8.A
9.E
11. SINIF
TÜRKÇE
YGS GRUBU
12
Yardımcı Düşünce -2
1.
Düzyazı dili, dil kurallarına en çok ve kolay uyulan anlaşma biçimidir. Burada edebiyat dilini ayrı tutmak gerekir.
Edebiyat dili, yazı dilinden bazı yönleriyle ayrılır. Yazı dilinde kurallara dikkat ederek yazarsınız ama konuşurken
kuralları çiğnediğimiz çoktur.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
3.
Günün birinde o şiirden soğursam, onu beğenmekte yanılmış olduğumu anlarsam çekinmem onu da söylerim.
Ben kendi kendime de bağlı değilim. O gün şöyle yahut
böyle düşünmüş, şöyle yahut böyle demiş olduğumu inkâr
etmem. Ama dünkü düşünceme, dünkü dediklerime bağlı
kalmayı da istemem.
Bu parçanın yazarı hakkında aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Konuşma dilinde kurallara çoğunlukla dikkat edilmez.
R
İ
T
A) Görüşlerini yanlış da olsa sahiplenir.
B) Konuşma dilinde kurallar anlama göre değişebilir.
B) Yanılabileceğini kabullenmiştir.
C) Yazarın düzyazıda yazım kurallarına uyması daha kolaydır.
C) Yanlışta ısrarcı değildir.
D) Edebiyat diliyle yazı dilinin birbirinden ayrıldığı yerler
vardır.
D) Düşüncelerini değiştirmekten çekinmez.
K
E
E) Özeleştiri yapmaktan çekinmez.
E) Yazı dilinde kurallara uyma, bilinçli bir davranış tarzıdır.
N
R
Ö
2.
Kitapların benim hayatımda bambaşka bir yeri vardır. Hayatımın her alanında kitapların etkisi açıkça görülebilir.
Hayata bakış açımdan tutun da kullandığım kelimelere
kadar kitaplar bana tesir etmiştir. Kitapları kendime bir arkadaş olarak görüyorum. Hayattan sıkıldığım zamanlarda
hiç itiraz etmeden, bıkmadan beni dinleyen ve dertlerime
ortak olan kitaplarım olmuştur. İşte bu yüzden kitaplarım
yaşamımın ayrılmaz bir parçası gibidir.
4.
Yapıtın sonuna doğru bazı önerilerde bulunmayı da ihmal
etmemiş yazar. Ana dil eğitimine devletçe özen gösterilmeli, öğretmenler iyi yetiştirilmeli, yabancı dil eğitimine
ağırlık verilmeli. Okuma alışkanlığı kazandırılmaya çalışılmalı. Yabancı sözcüklere karşılıklar bulunmalı, iş yerleri
ve ürün adları yabancı sözcük esaretinden kurtarılmalı.
Kitle iletişim araçlarında sunuculuk yapanların iyi bir Türkçe eğitim almaları sağlanmalıdır.
Bu parçada tanıtılan kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada ileri sürülen
önerilerden değildir?
A) Kitapları hayatının bir parçası olarak gördüğüne
B) Kitapların onun dert ortağı olduğuna
C) Kitaplarını bir dost olarak gördüğüne
D) Kitapların onun dünya görüşünü etkilediğine
E) Kazandığı başarıları kitaplarına borçlu olduğuna
A) Radyo ve televizyon sunucularının dil eğitiminden geçirilmesi
B) Devletin ana dil eğitimine ciddi bir şekilde eğilmesi
C) Dilimizdeki yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarının
bulunması
D) Türkçenin doğru kullanımının yasalarla da desteklenmesi
E) İş yeri ve ürün adlarının Türkçe sözcüklerden seçilmesi
12
Yardımcı Düşünce -2
5.
Bana göre bir dilin anlatım gücü deyimlerde saklıdır. Deyimler sayesinde onlarca sözcükle ifade edebileceğimiz bir
duyguyu kısa ve etkili biçimde karşımızdakine aktarabiliriz.
Anlama yüklemek istediğimiz derinliği, abartıyı, yoğunluğu
ya da şiddeti deyimler sayesinde kolayca elde edebiliriz.
Örneğin kızmak, öfkelenmek ve küplere binmek biçimleri, kızgınlığın derecelerini gösterir. Şeyh Galip’in farklı
bir bağlamda söylediği “Onlar anlama can verirler.” sözü
bence deyimler için çok uygun. Hakikaten deyimler söze
zenginlik ve can verirler.
7.
Yaşar Kemal, yüzlerce yıllık edebiyat tarihinin destansı
sözlü anlatısıyla çağdaş edebiyat arasındaki en güçlü
köprülerden biridir. Bu metinler yazıldıktan altmış yıl sonra,
yüzlerce yıl sonra okunacakları gibi anıtsal değerleriyle yaşamayı sürdürecekler. Anadolu’yu ve insanını bize Yaşar
Kemal kadar güzel anlatan başka bir yazar olmadı. Bir kültürün estetiğini onun kadar yaşatan olmadı.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi “Yaşar
Kemal”in bir özelliği olamaz?
A) Destan geleneğiyle çağdaş edebiyatı buluşturma
Bu parçada anlatılanlara göre aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır?
B) Anadolu kültürünü başarılı bir şekilde anlatma
A) Dillerin söyleyiş zenginlikleri deyimlerde gizlidir.
C) Klasik bir değer taşıma
B) Deyim, az sözle çok şey ifade eden dil zenginlikleridir.
D) Yazdıklarının doğruluğuna inanma
C) Deyimler söyleyişte zenginlik sağlarlar.
E) Ait olduğu kültürün sanat anlayışını sürdürme
R
İ
T
D) Söze yüklenmek istenen anlam derinliklerini karşılarlar.
E) Deyimleri cümlelere yerleştirirken onları yerli yerinde
kullanmak bir sanattır.
Geçtiğimiz yıl da şiirin filizlendiği yer olan dergilerde önemli
bir gelişme yoktu. Kimi taşra dergileri sessiz sedasız kapandı, kimileri umutla heyecanla yayın hayatına başladı.
Varlık, Kitaplık gibi daha yaygın ve kapsamlı dergiler sayfalarında şiirlere ve şiir üzerine yazılan kurumsal yazılara
olabildiğince yer ayırmaya çalıştı. Ancak, dergilerde yayımlanan şiirlerde nicelik olarak olmasa da nitelik olarak
bir düşüş görüldüğünü söylemek gerek. Genç okurlara yol
gösterip genç şairlere kendini sınama imkanı vermesi beklenen, bu yönüyle şiirimiz için bir okul sayılması gereken
dergilerde yayın yönetmenlerinin biraz daha seçici davranması gerekiyor.
Körfez Yayınları
K
E
N
R
Ö
6.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
8.
Korku filmlerinin en önemli özelliği yüzyıllar boyunca toplumların kültürel birikimleri dahilindeki mitolojik, dinsel,
anonim hikayeleri doğrudan kullanması veya bunlara
atıfta bulunmasıdır. Özellikle “Batı” kaynaklı korku filmlerinde Hristiyan inanışından kaynaklanan hikayeleri fazlasıyla görürsünüz. Şeytanın bir insanın içine girmesi, İsa
Peygamber’in dönmesi ya da sıklıkla rastladığımız “huzuru
kaçmış ruhlar”ın insanları huzursuz etmesi... Ama klasik
korku sinemasında anonimleşmiş hikayeler de vardır: Kont
Drakula, Kurt Adam, Zombiler ve Mumyalar gibi.
Bu parçadan “korku filmleri”yle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Korku filmlerinde mitolojik, dinsel veya anonim hikayelerden yararlanıldığı
A) Geçtiğimiz yıla göre bu yıl da şiir alanında önemli bir
değişme olmadığına
B) Batı kökenli korku filmlerinde dini kaynaklı hikayelerden bolca yararlanıldığı
B) Bazı dergilerde şiir hakkında yazılar yazıldığına
C) Dergilerde yayınlanan şiirlerin çok göz doldurmadığına
C) Korku filmlerinde fondan gelen müziğin filmin başarısını çok etkilediği
D) Dergilerdeki editörlerin şiir seçiminde titiz davranmadığına
D) Şeytanın insanın içine girmesi, İsa Peygamber’in dönmesinin, korku filmlerinde işlenen konulardan olduğu
E) Dergilerde kaliteli şiirlerin daha az yayımlanmaya başlandığına
E) Korku filmlerinde (Kont Drakula, Kurt Adam, Zombiler,
Mumyalar gibi) anonim hikayelerin de yer aldığı
Test -11 Cevap Anh.
1.A
2.B
3.C
4.C
5.D
6.E
7.A
8.E
11. SINIF
YGS GRUBU
TÜRKÇE
1.
2.
Aşağıdaki altı çizili isimlerden hangisi varlıklara verilişlerine göre ötekilerden farklıdır?
A) Yine her zamanki mağrur tavrını takınmıştır.
B) Onun tabloları çağdaşlarınkinden farklıdır.
C) Deniz de bugünkü sınava geç kalmış.
C) Zihnindekileri söylemeye cesaret edemedi.
D) Bizi buraya Bahar davet etti.
D) Kapının önündeki büyük otomobili fark etmedi.
E) Batı kültürünün etkisiyle roman yazıyor.
E) O kış, önceki kışlardan daha çok üşüdüm.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük soyut
isimdir?
6.
R
İ
T
Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamirle
sağlanmıştır?
K
E
A) Yeni gelen işçiyi nasıl tanıyacaksınız?
C) O yaşlı adam samimiyetle elimi sıktı.
N
R
Ö
D)Bu şehirde, dostsuz geçen yıllarını düşündü.
E) Kalbi onun sevgisiyle doluydu şimdi.
Aşağıdakilerin hangisinde hem kişi hem işaret adılı
kullanılmıştır?
A) Burada da onun şapkalı bir resmi vardı.
Aşağıdakilerin hangisinde “-ki” bir ismin yerini tutmuştur?
B) Yaban, bir dönemin romanıdır.
B) Pencerelerde hala saksılar durur bu ilçede.
4.
5.
A) Pınar gürül gürül akan sularıyla toprağı şenlendiriyor.
A) Gurbet illerde dost sesine hasret kaldık.
3.
13
Sözcük Türü (İsim-Zamir)
B) Tren Basmane’ye kaç saatte ulaşır?
C) Haydarpaşa’ya bu sabah kim gidecek?
D) Çarşıya niçin birlikte gitmiyorsunuz?
E) Şimdi hangi kıyılarda gemiler demir alıyor?
7.
İstanbul Üniversitesinde okuyan öğrencilerin çoğu burayı
bilmez.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
B) Onu gönderecek tanıdık birini buluruz.
A) Çoğul isim
C) Onların arasında eve erken dönen bendim.
B) Belgisiz adıl
D) Kalemlerin hepsi Ayşe’nin hediyesiydi.
C) Kişi adılı
E) Hepimizin uykusunu kaçırdı bu ses.
D) Özel ad
E) İşaret adılı
8.
I. Gümüş yeklenlerini yüksekte savurarak
Aşağıdakilerin hangisinde topluluk ismi yoktur?
II. Bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine
A) Turna katarları geçiyor gölün üstünden.
III. Biliriz dalgaların her biri bir mezarlık
B) Biz de okulda küme çalışması yapmıştık.
IV. Lakin yolunda ölmek, bu da bir bahtiyarlık
C) Düğün konvoyunda bulunan iki araç çarpıştı.
Yukarıdaki dizelerin hangilerinde adıl yoktur?
D) Gökyüzünü kara bulutlar kaplamıştı.
A) I. ve II.
E) Öğretmenimiz grup çalışmasına önem verirdi.
B) I. ve IV.
D) II. ve IV. E) III. ve IV.
C) II. ve III.
13
Sözcük Türü (İsim-Zamir)
A) Arkadaşlarımdan birkaçı, bu semtte oturuyor.
B) Fukara halini kimse sormuyor
B) Ben de onun doğru söylediğine inanıyorum.
C) Kefensiz kalacak ölümüz bizim
C) Lütfen şuraya imzanızı atınız.
D) Nerdesin ey sevgili yaz günleri
D) Onlara nereye gittiğimizi söyleme.
E) Gök kubbemiz döndü siyaha
E) Öteki otobüs de yolcu almadan gitti.
Bizim değil yaşamak bizim değil hiçbir şey
I
II
Kendi dünyamızda yabancılar gibiyiz.
III
14.
A) Galiba onu buraya dikeceklerdi.
R
İ
T
B) Onu sadece ekmek dilimlerken kullanırız.
C) Bence ona biraz daha su ilave etmelisin.
E) Onun diploma törenine katılmak için geldik.
I
II
işaret adılı
ilgi adılı
B) Belgisiz adıl
ilgi adılı
işaret sıfatı
C) Kişi adılı
belgisiz adıl
dönüşlülük adılı
K
E
kişi adılı
N
R
Ö
topluluk adı
D) Yönetmenin en beğendiği senaryo oydu.
III
A) Kişi adılı
E) Belgisiz adıl
dönüşlülük adılı
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük somutken soyutlaşan bir özellik göstermektedir?
A) Bir yabancı selamın ile hüzünlere daldım.
B) Elimde ünlü bir şairin yeni kitabı var.
12.
Aşağıdakilerin hangisinde “o” sözcüğü kişi zamiri
olarak kullanılmıştır?
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
D) Dönüşlülük adılı tür adı
11.
Aşağıdakilerin hangisinde farklı türde zamirler aynı
cümlede kullanılmıştır?
A) Benim bu gidişe aklım ermiyor
10.
13.
Aşağıdaki dizelelerin hangisinde adıl kullanılmamıştır?
Körfez Yayınları
9.
15.
Bazılarımız şu sözü çok sever: “Meşe gölgesinde filizlenen
II
I
yosunlardan çoğu kendisini meşe fidanı sanır.”
IV
III
V
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlıştır?
A) I. sözcük kişi adılı olarak kullanılmıştır.
B) II. sözcük somut isimdir.
C) Gün akşama erince şairlik damarım kabarır.
C) III. sözcük belgisizlik adılıdır.
D) Kızıl bir kanat gibi vuruyor güneş cama.
D) IV. sözcük cins ismidir.
E) Onun düşünceli hali bizi tedirgin ediyor.
E) V. sözcük eylem türünden bir sözcüktür.
16.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi tür yönüyle
diğerlerinden farklıdır?
Aşağıdaki altı çizili isimlerden hangisi somut bir tür
adıdır?
A) Bu sabah herkesten önce uyandım.
A) Ufuk, ödevini yapmadığını söyledi.
B) Ömrün boyunca böylesini göremezsin.
B) Temiz bir havlu verdiler misafire.
C) Başkaları için iyi şeyler düşünmelisin.
C) Yıllardır bu vicdan azabıyla yaşıyorum.
D) Onun uzağı yakın eden mektupları vardı.
D) Şehrin çelikten sesini tüketecek korkular.
E) Bu derdini kimselere söyleyemedi.
E) Orada bu tür ağaç yetişmezdi.
Test -12 Cevap Anh.
1.B
2.E
3.A
4.D
5.E
6.A
7.D
8.C
11. SINIF
YGS GRUBU
TÜRKÇE
1.
2.
Aşağıdakilerin hangisinde bir ad birden çok sıfatla
nitelenmiştir?
A) Benim her şiirimde yılan dişli diken var.
B) Sizler gidin, bal verecek yeni açmış gül bulun.
C) İlk şiirlerim, çoğu zaman hayal ürünüydü.
C) Belki benim acı sesim kulakları tırmalar.
D) Uzun gecelerde hatırlarım sözlerini.
D) Sizler gidin genç kızların türküsüyle şen olun.
E) Kalp söze başlayınca akıl sağır olur.
E) Gezin, gülün, bir çift bülbül aşkı ile yaşayın.
R
İ
T
Hastalığım beni cayır cayır yakarken
6.
II
IV
A) Karadeniz’in simsiyah sularına daldı gözlerim.
B) Kapkaranlık bir odada düşüncelere dalmıştı.
Kapanası gözüm hâlâ inat ediyor.
C) Şehrin bomboş sokaklarını süpürüyor rüzgarlar.
V
N
R
Ö
D) Bir süredir zihnimde karmakarışık hayaller var.
Bu dizelerde altı çizili sözlerden hangileri sıfat göreviyle kullanılmıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde pekiştirilmiş sözcükler sıfat görevinde değildir?
K
E
III
Hayalimde çılgın çılgın yorgun yatar gençliğim
E) Şapkalı adam evin önünde kaskatı duruyordu.
C) II. ve III.
D) III. ve IV. E) IV. ve V.
Aşağıdakilerin hangisinde yüklemi durum yönünden
niteleyen bir sözcük kullanılmıştır?
7.
Aşağıdakilerden hangisinde bir sözcük hem niteleme
hem belirtme sıfatı almıştır?
A) Daha o sabah okulda onunla konuştum.
A) Sabah olunca kendisini dinç hissediyordu.
4.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır?
B) Bir dürbünün ters tarafı gibidir bu dünya.
I
3.
5.
A) Anlamlı ve güzel dizeler yazmak isterdim hep.
Bedenimde soğuk bir el yürüyor.
14
Sözcük Türü (Sıfat-Zarf)
B) Bu derenin suları hiçbir zaman kesilmez.
B) Küçük, loş odalarda ders çalışamazdı.
C) Dalgıçlar derin sularda yeni bir tür arıyor.
C) Babanız bana bir haber yollamış.
D) Kuşlar gün sonunda yuvaya döndü.
D) Bütün yolcular, salonu boşaltmıştı.
E) Zavallının nereden geldiğini anlayamadı.
E) Ilık bir rüzgar esmeye başladı denizden.
Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı belirteçle
sağlanmıştır?
8.
Eve gelince, cebindeki en büyük anahtarla kapıyı zorla
açarak içeri girebildi.
A) Büyük mirastan size neler kaldı?
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
B) Önemsiz meseleleri neden büyütüyorsun?
A) Durum belirteci
C) Toplantı yapacağımızı, kimlere söyleyecek?
B) Üstünlük belirteci
D) Soruyu nasıl çözdüğünü anlattı mı?
C) Soru belirteci
E) Bu kadar az parayla nerelere gidebilirsin?
D) Zaman belirteci
E) Yer-yön belirteci
14
Sözcük Türü (Sıfat-Zarf)
9.
13.
Aşağıdakilerin hangisinde azlık-çokluk zarfı kullanılmamıştır?
A) İş yerinden biraz erken çıkalım mı?
A) Kendisini de bu istasyonda karşılamışlardı.
B) Bu konuyu fazla düşünmemelisin.
B) Birkaç kişi orada çalı çırpıyla ateş yakıyor.
C) Uçak yolculuğunuz kaç saat sürecek?
C) Dağın zirvesine ulaşmamız üç günümüzü aldı.
D) Çok uzun zaman süren bu savaşın galibi kim?
D) Eskimiş mobilyaları yenileriyle değiştirdik.
E) Dergiyi çıkarmak için epey çalıştık.
E) Telefonun öbür ucundaki adam bağırıyordu.
10.
Yer yön bildiren sözcükler ek alırsa zarf olmaktan çıkıp
isim olur.
Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek olabilecek bir
kullanım söz konusudur?
14.
C) Dün de içmiştin o soğuk sudan.
D) Ödülü öteki yönetmene vermeyecekler.
C) Yarım ağızla bizi içeri davet etti.
E) Herkesin anlayabileceği bir mesajdı bu.
D) Yüksekten aşağı bakınca başı döndü.
N
R
Ö
Aşağıdaki dizelerin hangisinde “akşam” sözcüğü zaman zarfı göreviyle kullanılmamıştır?
A) Hayalin canlandı gözlerimde bu akşam.
B) Bu akşam yine hüzün doldu kalbime.
C) Sana dün akşam söyledim son şarkımı.
D) Sabahlarımı akşama döndürdü hayalin.
E) O akşam davet ettim bütün günahlarımı.
Körfez Yayınları
K
E
E) Öğretmen masasını biraz ileri çekelim.
R
İ
T
B) Çocuklar karşı kıyıda bir ışık görmüş.
B) Uçuruma yaklaştığını fark edince geri çekildi.
12.
Aşağıdakilerin hangisinde işaret bildiren sözcükler
farklı görevde kullanılmıştır?
A) Şu kitapta yazılanlar henüz ispatlanmadı.
A) Yukarıdan ilk inen annem oldu.
11.
Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük farklı
türden bir sıfattır?
15.
İkinci salondakiler demli çaylarını keyifle yudumluyorlardı.
Bu cümlede aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) Sayı sıfatı
B) Sıfatlaştıran -ki
C) Durum belirteci
D) Niteleme sıfatı
E) Üstünlük belirteci
Yazısı gitgide düzeliyordu. Onu teşvik etmekten hiç geri
II III
I
durmadım. Yazdığı notları her gün kontrol ettim.
IV
V
16.
Niteleme sıfatlarının niteledikleri isim düşerse (yazılmazsa) oradaki niteleme sıfatı, adlaşmış sıfata dönüşür.
Aşağıdakilerin hangisinde buna uygun bir kullanım
vardır?
Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf
veya sıfat göreviyle kullanılmamıştır?
A) Zararlı yiyeceklerden uzak durun.
A) I.
C) Hepsini en ince ayrıntısına kadar hatırlıyor.
B) II.
C) III.
D) IV.
B) Verilmiş sadakamız varmış, ucuz kurtulduk.
E) V.
D) Masa az zamanda donatıldı.
E) Ölülerden değil de dirilerden korkmalı, derdi babam.
Test -13 Cevap Anh.
1.A
2.E
3.A
4.A
5.B
6.C
7.C
8.D
9.E
10.C
11.C
12.D
13.D
14.E
15.A
16.E
11. SINIF
TÜRKÇE
1.
2.
YGS GRUBU
Sözcük Türü (Edat-Bağlaç-Ünlem)
Aşağıdakilerden hangisinde “kadar” edatı ölçü bildirmektedir?
A) Annesinin ninnisiyle tatlı bir uykuya daldı.
B) Bugüne kadar ona hiç rastlamadım.
B) Şu saatte kızıyla oğlu okulda olmalı.
C) Yeni kitabı, eskisi kadar ilgi görmedi.
C) Sabahleyin büyük bir gürültüyle uyandı.
D) Annem onu bakkala kadar yollayacaktı.
D) Pasta; badem ve fıstıkla zenginleştirilmiş.
E) Sizinle yolculuğumuz buraya kadarmış.
E) Dolabımdaki eşyalarla uçurtma yapacağım.
Aşağıdakilerden hangisinde “de” bağlacı cümleye
“sebep” anlamı katmıştır?
C) Böylece o da işini bitirmiş olur.
D) Bu evi soran oldu da kiralayan olmadı.
N
R
Ö
E) Biz çok düşündük, biraz da sen düşün.
Aşağıdakilerin hangisinde hem ilgeç hem bağlaç kullanılmıştır?
A) Evimiz büyük ve misafirlerimiz de çoktu.
6.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisinde ilgeç cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?
K
E
B) O parlak kağıtları da nereden buldun?
4.
Aşağıdakilerin hangisinde “ile, -le, -la” bağlaç olarak
kullanılmıştır?
A) Bacak kadar boyuyla büyüklerine kafa tutuyordu.
A) Biz ikna ettik de sınava öyle girdi.
3.
5.
15
A) Bu güller yalnız Isparta’da yetişir.
B) Hasta sadece beni görmek istiyor.
C) Su almak için markete onu gönderdi.
D) Tezini tamamlamayan bir sen kaldın.
E) Yarışmaya tek bizim grup katılamadı.
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla bağlaç
kullanılmıştır?
A) Meyveler güzel yalnız biraz renksiz.
B) Ay bulutlu bir gökyüzüne doğru yükseliyor.
B) Anlattıklarımı dinliyor ve sözümü bölmüyordu.
C) Ablam için yeni kumaşlar getirdim.
C) Hem ziyaretime gelmedi hem telefonla da aramadı.
D) Sıcacık yüreğinde ne dert ne üzüntü var.
D) Öyle yorgundu ki koltukta öylece uyuyakaldı.
E) Gözlerini açtığı gibi annesini ve babasını sordu.
E) Bilmem düşman mısın bana yoksa dost mu?
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük bağlaç
değildir?
8.
Aşağıdakilerin hangisinde ilgeç veya bağlaç kullanılmamıştır?
A) Hava nemliydi fakat yağmur yağmıyordu.
A) Bembeyaz dişleriyle bize bakıp gülüyordu.
B) Bana olanları ancak sen anlatabilirsin onlara.
B) Onlara çay ya da kahve ikram edebiliriz.
C) Ödevini bitirememiş halbuki vakti vardı.
C) Burası tam sana göre bir tatil yeri.
D) Evi aradım yalnız annem telefona cevap vermedi.
D) Ne yazık ki bana verdiğin parayı kaybettim.
E) Çölde bir damla su bile değerlidir.
E) Şehrin suyu üç yıldır bu gölden sağlanıyor.
15
Sözcük Türü (Edat-Bağlaç-Ünlem)
9.
10.
13.
Aşağıdakilerin hangisinde “ama” bağlacı cümleye “koşul” anlamı katmıştır?
A) Bir şey görmüyorum ama hala duyabiliyorum.
A) Ya onu ya beni yanında götür.
B) Kağıdı kalemi hazırladı ama yazamadı.
B) Bu şehri de arkadaşlarını da özlemişti.
C) Gelmene izin veririz ama fazla soru sormayacaksın.
C) Hem beni hem kendini üzüyorsun.
D) Altmış yaşındaydı ama yaşına göre çok dinçti.
D) Pide veya kebap yiyebilirim.
E) Trenin arkasından koşmuş ama trene yetişememiş.
E) Ne yemek yiyor ne su içiyordu.
14.
Dün futbol maçını ilk kez statta izledim. Tribünlerde “Oley,
golü biz attık!” diye bağıranlar mı ararsınız “Tüh! Pozisyonu kaçırdık.” diye söylenenler mi? Hakem sarı kartı göste-
R
İ
T
B) On dakika konuşmak üzere kürsüye geldi.
C) Yolculukta okumak üzere yanına kitap almalısın.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlelerdeki ünlemlerin
söze kattığı anlamlardan biri değildir?
D) İzmir’e dönmek üzere konvoy yola çıktı.
K
E
A) Sevinme
C) Şaşırma
D) Acıma
N
R
Ö
E) Üzülme
Körfez Yayınları
E) Bu sorunu halletmek üzere harekete geçtik.
B) Kabullenmeme
11.
Aşağıdakilerin hangisinde “üzere” edatı cümleye farklı bir anlam ayrıntısı katmıştır?
A) Doğruyu söylemek üzere konuşabilirsin.
rince “Hoppala! Nerden çıktı bu?” diyenler de vardı, “Hay
Allah! Ne olacak şimdi?” diye endişelenenler de.
Aşağıdakilerin hangisinde bağlaç iki cümleyi birbirine bağlamıştır?
Aşağıdakilerin hangisinde edat öbeği cümleye zaman anlamı katmamıştır?
A) Kitabı on gibi kütüphaneye teslim ettim.
B) Akşama doğru vapur kıyıya yanaştı.
C) Annesi gelene kadar durmadan ağlamış.
15.
(I) Eve sabaha karşı gelebildim. (II) İçerisi öyle soğuktu ki
hemen sobayı yaktım. (III) Anahtarımı ve telefonumu masaya bıraktım. (IV) Dünden beri ekmekten başka bir şey
yememiştim. (V) Hemen mutfağa gittim, dolabı açtım.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde
ilgeç veya bağlaca yer verilmemiştir?
D) Karanlıktan korktuğu için bütün gece uyumadı.
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
E) Havanın ağarmasıyla işçiler yola koyulur.
12.
Bu mesele sadece edebiyat ile ilgili değil, başka şeyler de
III
II
IV
I
var gibi geliyor bana.
V
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi edat değildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
16.
Bu durum eleştirmenler gibi hikayeci ve şairlerin de tarih
I
II
bilincinden ne kadar uzak olduğunu gösterir, hem sözleriIII
nin doğru olmadığını da kanıtlar.
IV
V
Bu cümledeki altı çizili sözcükler tür bakımından ikişerli gruplandığında hangisi bu grubun dışında kalır?
E) V.
A) I.
Test -14 Cevap Anh.
1.A
2.C
3.A
4.B
5.B
6.E
7.E
8.C
9.C
B) II.
10.A
11.D
C) III.
12.D
13.D
D) IV.
14.E
E) V.
15.E
16.E
11. SINIF
YGS GRUBU
TÜRKÇE
1.
16
Sözcük Türü (Karma)
Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük eylemin
zamanını bildirmemiştir?
5.
A) Amcam bugünkü olayın bir daha tekrar etmemesi için
bizi uyardı.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı farklı
türden bir sözcükle sağlanmıştır?
A) Yeni aldığım tişörtlerimi nereye koydun?
B) Hiç kimsenin uğramadığı bu yerde nasıl vakit geçirilir?
B) Yanınıza gelen beyefendiyi bir yerden gözüm ısırıyor,
demişti biraz önce.
C) Eskiciye verilen kadife ceket kimindi?
D) Sence tabloları boyamaya hangisinden başlayalım?
C) Tatile çıkan şehirliler birazdan bu küçük kasabanın
yollarını doldurur.
E) Merak ediyorum; gençlerimize, yarınlara bırakılacak
ne kaldı?
D) Annesinin verdiği zümrüt taşlı kolyeyi daima yanında
taşırdı.
R
İ
T
E) Geçenlerde dolaba bir miktar para ile banka defteri
koymuştum.
6.
2.
K
E
A) Büyük camlara rağmen dışarının rutubet ve soğuğu
duyulmuyordu.
Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız
Hatırası bile yabancı gelir
B) Doğrusu hastalığın ve ağrıların nasıl olduğunu bilirim.
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
N
R
Ö
A) Edat
Aşağıdakilerin hangisinde bir sıfat birden fazla ismi
nitelemiştir?
B) Sıfat
C) Lüks lokanta ve kafelerde vaktini geçirirdi.
C) Zamir
D) Zarf E) Bağlaç
D) Masanın üzerindeki kitapları toplayıp raflara yerleştir.
E) Kalemiyle önündeki kağıda rastgele çizgiler çiziyordu.
7.
Aşağıdakilerin hangisinde bir zamir, sıfat tarafından
nitelenmiştir?
3.
Şimdi o dünyadan hiçbir haber yok
III
I II
Yok bizi arayan soran kimsemiz.
V
IV
B) Dükkandaki adam kırılan oyuncakları tamir ediyor.
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcükler tür yönüyle
ikişerli gruplandığında hangisi dışarıda kalır?
D) Radyodan verilen bu haberi, herkes duymuş olmalı.
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
A) Bütün gün sokak sokak gezmekten ayaklarım şişti.
C) Gittiğim şehirden kimseye bir haber göndermedim.
E) O, eskiden beri önemsiz şeyleri büyüten biriydi.
E) V.
4.
Belgisiz sıfatlar isim çekim eklerini aldığında zamir görevinde kullanılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım
vardır?
8.
Edebiyat ile sanata dair söylenebilecek ne varsa bu kitapI
II
III
ta hepsini zorlanmadan bulabilirsiniz.
IV
Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) Ülkedeki son ekonomik krizle birçok iş yeri kapandı.
B) Basın toplantısında gazetecilerden birkaçı soru sormak istedi.
C) Yeni tiyatro binası İstanbul’un güneyindeki bu arsaya
yapılacak.
D) Bazı öğrenciler için özet yazmak çok zor bir uğraştır.
E) Taburcu edildiğin gün bütün arkadaşlarına haber verdik.
A) Bağlaç, zamir, sıfat, zarf
B) Edat, zamir, sıfat, zarf
C) Edat, zarf, zamir, sıfat
D) Bağlaç, zarf, sıfat, isim
E) Zamir, sıfat, sıfat, sıfat
16
Sözcük Türü (Karma)
9.
13.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler türce
birbirinden farklıdır?
Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük türce
diğerlerinden farklıdır?
A) İnsanı etkileyen birçok şiir, çoğu zaman usta bir şairin
elinden çıkmıştır.
A) Ona biraz önce anlatılanlardan hiç hoşlanmamıştı.
B) Klasik edebiyatımız bu alanda hatırı sayılır zenginlikler
içermektedir.
C) Akşamüstü içeri girince yerde bir mektup buldu.
B) Postacı, bu kenar mahalleye pek nadir uğrardı.
D) Pek kısa sürdü, hiç bitmesin istediğim yaz tatili.
C) Ana dilini doğru ve kusursuz kullanmak edebiyatçılar
için temel koşuldur.
E) İzmir’in inişli çıkışlı sokakları toz içindeydi.
D) Bazı sanatçıların yazmış oldukları eleştirilerde kimi
hedef aldıklarını anlayamıyorum.
E) Onun öykülerinde kendi yaşamının ve çevresinin eleştirisini bulabilirsiniz.
10.
Aşağıdakilerden hangisinde “böyle” kelimesi ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
14.
Aklına sığdıramayacağı kadar güzel giyinmiş, elbisesi işlemeli, genç birini vagon penceresinden görmüştü.
Bu cümle dil bilgisi bakımından incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
R
İ
T
A) Seni seven bu insanlara böyle davranmamalısın.
A) Adlaşmış sıfat kullanılmıştır.
B) Müdür böyle söyleyince salondaki herkes şaşırdı.
B) Belgisiz zamire yer verilmiştir.
C) Bizim yörede et yemekleri böyle pişirilir.
C) Durum zarfı vardır.
K
E
D) “kadar” sözcüğü edattır.
D) Hava yolu şirketleri böyle havalarda uçak seferlerini
iptal eder.
E) Niteleme sıfatı kullanılmıştır.
N
R
Ö
11.
Yılanlar kış uykusundan uyanınca doğada rezene arayıp
I
III
II
Körfez Yayınları
E) Loş ışıkta salondaki paha biçilemez portreler, böyle
görünüyordu.
buluyor, buldukları rezeneye gözlerini sürterek katarakta
IV
benzer tabakayı kolayca çıkartıyor.
V
15.
Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) “ne” sözcüğü soru zarfıdır.
Bu cümlede altı çizili sözcüklerden hangi ikisi türce
ötekilerden farklıdır?
B) Sıfat kullanılmamıştır.
A) I. ve II.
D) “en” üstünlük belirtecidir.
B) II. ve III.
C) “geriye” sözcüğü isimdir.
C) III. ve IV.
E) İlgece yer verilmiştir.
D) III. ve V. E) I. ve V.
12.
Ne saklayayım gaflet ettiğimi
Elimle batırmışım gençliğimi
Binip gideceğim en güzel gemi
Aldığını geriye vermez dalgalar
16.
Aşağıdakilerden hangisinde edat kullanılmamıştır?
A) Gece yarısından önce ateşi tamamıyla düştü.
B) İşlerini bitirdikten sonra odasına çıkıp hazırlanmaya
başladı.
C) Eskiden beri adet olduğu üzere bayramlarda lokma
dökülür.
Ah, sen ey, ölüm kadar sonsuz olan
Ve dar bir tabut gibi rahat uyku
Islak geceyi örtün kalbim, uyu
Artık uykuyla tek başına kalan
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) Zamir, bağlaç, isim, zarf
D) Her zaman yaptığı gibi misafirleri güler yüzle karşıladı.
B) İsim, edat, sıfat, isim
E) Araba dik yokuşu ağır ağır çıkmaya başladı.
C) Zamir, edat, zarf, sıfat
D) İsim, bağlaç, zarf, edat
E) Zamir, edat, sıfat, zarf
Test -15 Cevap Anh.
1.A
2.A
3.E
4.B
5.B
6.C
7.C
8.E
9.C
10.D
11.D
12.D
13.E
14.A
15.E
16.D
11. SINIF
YGS GRUBU
TÜRKÇE
1.
17
Tamlamalar
Okyanusun derinliklerine yapılan keşif gezisi deniz altında
I
III
II
yer alan dağları yakından inceleme imkanı sunuyor bilim
V
IV
adamlarına.
5.
Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlamasında tamlayan ile tamlanan arasına cümlenin yüklemi girmiştir?
A) Kavakları sallayan rüzgar, oyun arkadaşım olurdu.
B) Bu ellerle biz işledik çöllere gül ve bülbül efsanelerini.
C) Geceleri parlayan yıldızlar onun güldür elinde.
Bu cümledeki numaralanmış isim tamlamalarından
hangisi ötekilerden farklıdır?
A) I.
2.
B) II.
C) III.
D) IV.
D) Sonbahar yağmuru, sessiz yağardı kimsesiz mezarlıklarda.
E) V.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir ad takımı vardır?
B) Bir hüzün çöker akşamları ruhun derinliklerine
C) Düğümlenen gözyaşları çözülür artık
N
R
Ö
E) Anıtlarını arıyorum savaşlarda ölen çocukların
6.
Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlamasında birden
fazla tamlayan aynı tamlanana bağlanmıştır?
K
E
A) İpek kanatlı kuşlar, içi buruk sevdaların şiirini söyler
D) Bir kasaba tüter gözümde hep duman duman
R
İ
T
E) Heyecanla dolu gönlümü, gam doldurur böyle günlerde.
A) Geçim sıkıntısı, burada insanların başlıca derdiydi.
B) Görevini yapmış olmanın rahatlığıyla uykuya daldı.
C) Genç kızın kocaman gözlerinden iri damlalar dökülüyordu.
D) Acemilik ve kararsızlık devri çok da uzun sürmedi.
E) Kolonyayı çocuğun alnına ve bileklerine sürüyordu.
7.
3.
-den hal eki, ad tamlamalarında tamlayan eki olarak da
kullanılabilir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir
kullanım vardır?
A) Zirvesinde bulunduğum dağ, ovayı çevreleyen diğer
dağlardan yüksektir.
A) Kardeşinden bir süredir haber alamıyordu.
B) Yerli halk, yabancı öğrencilere her türlü rahatlığı sunmaya çabalıyor.
B) Sokağa fırlayan çocuklardan biri öbürüne seslendi.
Aşağıdakilerin hangisinde hem isim hem sıfat tamlamasına yer verilmiştir?
C) Kıtanın güneyi, uzun sahiller ve ormanlarla iç içeydi.
C) Öğrencilerin çalışırken dinlenmeleri gerektiğini düşünenlerdenim.
D) Bu şehir, araştırmalara göre en yaşanılır kent seçilmiş.
E) Yıllar sonra ekibimiz Ağrı Dağı’nda kamp kuracak.
D) Kırsal alanlardan kentlere göç, yıllardır sürmektedir.
E) Kağıttan gemiler, kuleler yapılıp şenlik yerine taşınır.
4.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi isim tamlamasının sıfatı olarak kullanılmıştır?
8.
Aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması
yoktur?
A) Bu küçük kasabada tabutlar gül ağacından yapılır.
A) Yeni şiir türlerinin oluşmasında bunun payı vardır.
B) Sabahleyin hafif baş ağrısıyla uyanınca işe gitmemeye karar verdi.
B) Şiirin evrenselliği, duygu dünyasına odaklanmasına
bağlıdır.
C) Dükkanı henüz çeşitli kavanozlarla donanmamıştı.
C) Türküler ve şiirler, kültürümüzün sesini en iyi yansıtan
türlerdir.
D) İyi adam dediklerimizi, en çok kendimize benzetiriz.
E) Avucumda hareketsiz duran eli, birden kımıldadı.
D) Şairler arasında öteden beri süregelen gizli bir yarış
vardır.
E) İyi şairler, zaman zaman şaşırtsalar da düş kırıklığı
yaşatmazlar.
17
Tamlamalar
9.
Aşağıdakilerin hangisinde tamlayanı düşmüş bir
isim tamlaması vardır?
13.
(I) Dünyada sıcaklığın artması sebebiyle kuraklık yaşanıyor. (II) Bazı bölgelerde fırtınalar ve aşırı yağışlar görülüyor. (III) Buna bağlı olarak bazı ürünlerde üretim azalıyor.
(IV) Fakir ülkeler başta olmak üzere bütün dünyada gıda
fiyatları artıyor. (V) Kıtlık ve açlık, ülkeleri tehdit ediyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde
sıfat tamlaması yoktur?
A) Penceremin kenarına sabahları konan kumrulara ekmek kırıntıları verdim.
B) Şehrin ortasında, dayanıklı surlarla çevrilmiş güzel bir
kale vardı.
C) Tilki ormanın koyu yeşil karanlığında ortadan kaybolmayı başardı.
A) I. ve II.
D) Yangın kuvvetli rüzgarın da etkisiyle çevredeki evlere
sıçramış.
B) I. ve V.
C) II. ve III.
D) II. ve V. E) III. ve IV.
E) İlçedeki açık hava tiyatrosu dünyanın en eski mimari
yapılarından biridir.
10.
Aşağıdaki altı çizili yerlerlerden hangisinde tamlayanı ve tamlananı sıfat almış bir ad takımı vardır?
A) Kuvvetli rüzgarlara bağlı olarak oluşan fırtınalarda ciddi bir artış yaşanıyor.
Doğu Türkçesinin Sultan Şairleri adlı makalemde hayat
hikayelerini ayrıntılı bir biçimde vermeye çalışırken eserlerinin listesini de yazımın sonuna ekledim.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
B) Büyük salonlardaki koltuklar deve tüyünden bir örtüyle
kaplanmıştı.
A) Sıfat tamlaması
C) Parlak kağıtlara sarılmış o yumuşacık peynirlerden
epeyce yemiştim.
C) Tamlayanı düşmüş ad tamlaması
K
E
B) Belirtisiz ad tamlaması
D) Zincirleme ad tamlaması
D) Görkemli yapılar, kalabalık şehrin her yerinden kolayca görülebiliyor.
E) Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş ad tamlaması
Körfez Yayınları
N
R
Ö
E) Deniz altındaki volkanik dağlara ulaşmak için gerekli
hazırlıkları yaptık.
11.
R
İ
T
14.
15.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad tamlaması,
sıfat göreviyle kullanılmıştır?
A) Koltuklar yana çekilip eşyalar misafir odasına taşındı.
B) Merdiven başından bu olayı uzun uzun seyretti.
A) Masasına konan çay bardağının sesi bile dikkatini
çekmemişti.
B) Bu küçük yerleşim merkezindeki tüm caddeler meydana çıkıyordu.
C) Çarşı esnafı her sabah sokağı temizlerdi.
D) Sandıktan el işi örgüler çıkınca çocuk gibi seviniyordu.
C) Hükümet konağının tam karşısında onun yeni dükkanı
yer alıyor.
E) Komşu bahçeden gelen küçük bir su yolu geçiyordu.
12.
Sokaklara girmeyin çok
Ölümün cesur körfezidir şehirlerde
Bu dizelerde tamlayanla tamlanan arasına bir sıfat girmiş
isim tamlaması vardır.
Aşağıdakilerden hangisinde bunun bir benzeri bir
tamlamaya yer verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisinde tamlananı zamir olan bir
ad tamlaması vardır?
D) Bizim balkonumuzdan şehrin uzak mahallelerini bile
görebilirsin.
E) Şehir meydanına yeni dikilen fidanlardan bazıları rüzgarda devrilmiş.
16.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme ad takımı yoktur?
A) Araba farlarının ışığı gözlerimizi kamaştırmaya yetti.
B) Ekim ayının sonunda fotoğraf sergisi açacaktı.
A) Seher rüzgarının esintisi taze gül kokardı hep
C) Açılan sanat galerisi, birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.
B) Bu koca şehrin üzerinde ipi kopmuş bir uçurtmayım
D) Yaşlı erkeklerde kalp krizi riski oldukça yüksektir.
C) Yitirilmiş saadetlerin bahçesinde mor çiçekler var
E) Hava tahmin raporuna göre bir hafta yağışlı geçecek.
D) Mermerlerin soğuk ellerine bıraktım yanan alnımı
E) Yalnız kırık dökük hatıralar kalır çeşmelerin başında
Test -16 Cevap Anh.
1.A
2.A
3.A
4.B
5.B
6.C
7.E
8.A
9.D
10.D
11.D
12.E
13.E
14.A
15.B
16.E
11. SINIF
YGS GRUBU
TÜRKÇE
1.
2.
FİİLLER (Kip-anlam kayması-birleşik zaman-ek eylem)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?
A) Bu, yeni yayımlanan bir kitapmış.
B) Toros dağlarının etekleri Akdeniz’den başlar.
B) Adam sözleriyle herkesi güldürdü.
C) Öğrenciler, öğretmenini canları gibi seviyorlar.
C) Korkak olduğunu söylemedi bana.
D) Yeni gelenler, önce gelenlerin yüzüne baktılar.
D) Sorunun cevabını hepiniz bilmeliydiniz.
E) Akşamları yatmadan önce az da olsa kitap okumalıyız.
E) Sizi buraya çağıran kişi, bendim.
D) Son pişmanlık fayda etmez.
E) Kaynayan kazan, kapak tutmaz.
C) Böyle durumlarda kendisini hep gizler.
D) Akşamleyin birlikte sinemaya gideceğiz.
E) Geçen hafta aldığım kitabı okuyorum.
7.
C) 3
D) 4
B) Etüde giderken bana haber vermelisiniz.
C) Bahçeden içeri girince bir de ne göreyim!
D) Ben gelinceye kadar burada otursunlar.
E) 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, ek eylem
almıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem emir kipindedir?
A) Bu soruyu da çok rahat çözmelisin.
Bu dizelerde basit çekimli kaç eylem vardır?
B) 2
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin fiil kipinde bir anlam
kayması vardır?
B) Söylediklerimi bir türlü anlayamadı.
Sana ne söyleyeyim ey ömrüm
Sen ki gümüş pullar düşürdün
Bulanık karanlığına hüznümüzün
Yeniden yeniden kazanırdık umudu
Unuturdu yenilgi, susardı ölüm
A) 1
4.
6.
A) Birazdan, diğer arkadaşlar da gelir.
N
R
Ö
C) Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.
R
İ
T
K
E
Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi, kipi
bakımından ötekilerden farklıdır?
B) Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir ek eylem alarak yüklem olmuştur?
A) Dil kusurluysa sözcükler düşünceyi anlatmaz.
A) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
3.
5.
18
E) Buraya gelene kadar kimseyi görmedim.
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem istek kipindedir?
A) Akşama kadar bahçedeki otları temizledi.
A) Dereyi görmeden paçayı sıvama.
B) Kitaplarına kimseyi dokundurmazdı.
B) Uzaktan, ışıkları yanan evleri görebildi.
C) Yeni ayakkabısını bir türlü giyemedi.
C) Bu akşam da size geleyim.
D) Bu ay da yeni kitabı çıkmış.
D) Böyle tartışmalara artık girmem.
E) Kitabında çocukluk günlerini anlatıyor.
E) Kırlarda şöyle gönlümce dolaşmalıyım.
18
FİİLLER (Kip-anlam kayması-birleşik zaman-ek eylem)
10.
A) Onun nasıl biri olduğunu ben bilirim.
B) Gelecek hafta tatile çıkıyoruz.
B) Bu eşyaları yenileriyle değiştirelim.
C) Şair, ilk kitabını lise yıllarında yayımlıyor.
C) Okula sakın aşağı sokaktan gitme.
D) Sabahları evde kahvaltı yapıyoruz.
D) Akşama kadar bu soruları bitirmeliyim.
E) Hepimiz, bir an önce uyumak istiyoruz.
E) Arkadaşlar lütfen gürültü yapmayın!
Girdiğim bütün savaşları kazandım sevginle
Önüme çıkan sarp dağları aştım sevginle
Deryalara açıldım yol yön oldun fırtınalarda
En amansız girdapları geçtim sevginle
Bu dizelerde çekimli kaç eylem vardır?
A) 3
B) 4
C) 5
14.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, birleşik
zamanlı bir fiildir?
R
İ
T
A) Karşısına birden çıkınca durakladı.
B) Bu yaz ilk kez Sarıkamış’a gidebileceğiz.
C) Kardeşim günlük yazmaktan çok hoşlanıyordu.
D) 6
D) Üniversiteyi kazanmak onun için çok önemliydi.
E) 7
K
E
N
R
Ö
Aşağıdaki dizelerin hangisinde ek eylem kullanılmıştır?
A) Bir kuş görsem sen gelirsin aklıma
B) Her gülen dudak, açılmış bir çiçektir
C) Yâr deyince kalem elden düşüyor
D) Boşa bağlanmamış bülbül gülüne
E) Son maçta takımımız yine iyi oynamadı.
15.
Güzellikler çok kullanılınca eskir. Şarkılarda, şiirlerde,
filmlerde böyle oluyor hep. Bir güzellik “kendince” olunca
güzeldir. Garip bir söz gibi gelmemeli bu.
Bu parçada aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) Birleşik çekimli eylem
B) Anlam kayması
E) Sen bizim dağları bilmezsin gülüm
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, zaman kipiyle çekimlenmiştir?
A) Her akşam mutlaka kitap okuyorum.
11.
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, eylemin yapılış zamanıyla cümlenin söylenme zamanı aynıdır?
Körfez Yayınları
9.
C) Ek eylemin geniş zamanı
D) Gereklilik kipi
E) Zaman kipi
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem yoktur?
16.
(I) Yığınla kitap almışım. (II) Neyse ki çok hızlı okurum. (III)
Bazen sayfaları atlarım da! (IV) Bir kitabı, bütün satırlarıyla
okumam için o kitabı çok ama çok sevmeliyim. (V) Böyle
kitaplar çok olsaydı bu kadar kitabı nasıl okuyacaktım.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Birlikte güzel güzel sohbet ediyorduk.
B) Benim için, söylediğin her söz kıymetlidir.
C) Nasıl bir kitap aramıştınız?
D) O, her zaman etkili konuşurdu.
E) Bizim köye de kar yağmıştır.
A) I. cümlenin yüklemi haber kipiyle çekimlenmiştir.
B) II. cümlenin yüklemi birinci tekil kişi çekimindedir.
C) III. cümlenin yüklemi basit çekimli bir fiildir.
D) IV. cümlenin yükleminde anlam kayması vardır.
E) V. cümlenin yüklemi birleşik çekimli bir eylemdir.
Test -17 Cevap Anh.
1.A
2.E
3.B
4.B
5.C
6.D
7.C
8.C
9.A
10.D
11.D
12.D
13.B
14.E
15.E
16.C
11. SINIF
YGS GRUBU
TÜRKÇE
1.
19
Fiilimsiler
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) Yaşlı köylü, kimsenin yüzüne bakmadan söylendi.
B) Hepsinin buraya zorla gelmiş bir hali vardı.
C) Kaşları çatık birisi vardı, muhtara benziyordu.
5.
O zaman unutup aşkı, hevesi,
Neşeyle çarparken yorgun kalbimiz,
Göğsümüzden kopan bu coşkun sesi
Kanat seslerine benzeteceğiz
Yukarıdaki dizelerde kaç fiilimsi vardır?
D) Düşünce sistemi olmayan kişi kültürlü değildir.
A) 2
B) 3
E) Kimileri bu sözlere okuyucuyu şaşırtmak diyor.
C) 4
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad-eylem kullanılmıştır?
B) Günde bir öğün sıcak yemek ancak yiyebiliyorlardı.
C) Uçaktan atladığında paraşütü açılmamış.
N
R
Ö
E) Onu ansızın karşısında görünce donup kalmış.
3.
4.
E) 6
R
İ
T
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı
bir fiilimsi kullanılmıştır?
K
E
A) Gittiği yerde ne küçük tanır, ne büyük.
D) O, daha doğru dürüst konuşmayı beceremez.
6.
D) 5
Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmıştır?
A) Sinemaya giderken beni de alırsınız.
B) Sen geldiğinde ben oradaydım.
C) Onun burada olmadığını geç fark ettik.
D) Gerçeği anlayınca evden ayrıldım.
E) İşler giderek düzeliyordu burada.
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok fiilimsi
vardır?
A) Ufuklarda solarken altın şafak gülleri
A) Seninle bu konuyu ayrıntılı olarak görüşelim.
B) Üç damla yaş kurudu solgun yanaklarında
B) Bu yarışmaya katılacağını iki gün önce açıklamıştı.
C) Artık o iklime erişmeye imkan yok
C) Gazeteciler gelirse ben de bir açıklama yapacağım.
D) Lakin yolunda ölmek, bu da bir bahtiyarlık
D) Şiir hakkında şaşmaz bir yargıya varmak zordur.
E) Bugün kışı hatırlatan bir akşamüstüydü
E) Köyden ayrılalı kaç gün oldu hatırlamıyorum.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde bağ-fiil (zarf-fiil)
kullanılmıştır?
8.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi fiilimsi değildir?
A) Her gün gezen kırda, bir gün uğrar kurda.
A) Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.
B) Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur.
B) Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi;
C) Akacak kan damarda durmaz.
C) Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.
D) Bal bal demekle ağız tatlanmaz.
D) Yürüyorum arkama bakmadan yürüyorum.
E) Herkesin yorulduğu yere han yapmazlar.
E) Sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında;
19
Fiilimsiler
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, üç fiilimsi türüne
de örnek vardır?
A) Yaşanan bu acı olaylardan sonra bizimle gelmek ister
mi acaba?
13.
“Bilerek çalışmak başarıya ulaşmak için atılan ilk adımdır.”
Bu cümlede aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) Çekimli fiil
B) Ad-eylem
B) Onun buraya ne zaman gelip gelmeyeceğini nereden
bileceksin?
C) Sıfat-fiil
C) Evden çıkarken bize haber vermesi gerektiğini unutmuş olabilir.
D) Bağ-fiil
E) Ek eylem
D) Orada beklemen gerektiğini bilmiyormuş gibi hareket
etmişsin.
E) Sanatçı, aydın-köylü çatışmasını acımasız boyutlarıyla ele almış bu eserinde.
10.
14.
İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya;
I
Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.
II
Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak.
IV
III
Benimse alın yazım, yokuşlarda susamak.
V
K
E
Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerden hangileri fiilimsidir?
B) II. ile III.
N
R
Ö
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi ek eylem
alarak yüklem olmuştur?
A) Evin çatısı, dünkü fırtınada uçmuştu.
12.
A) I.
C) III. ile IV.
D) II. ile V. E) IV. ile V.
Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerin hangisi fiilimsi
değildir?
B) II.
Körfez Yayınları
A) I. ile II.
R
İ
T
Kazanmak istersen sen de zaferi,
I
Gürleyen sesinle doldur gökleri,
II
Zafer dedikleri kahraman peri,
III
Susandan kaçar da coşana gider.
IV
V
15.
C) III.
D) IV.
E) V.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi, sıfat görevinde kullanılmıştır?
A) Onun gibi cesur birine zor rastlarsın.
B) En büyük hayali, şampiyon olmaktı.
B) Buraya geleli üç ay olmuş.
C) Ağlayan çocuğu kimse önemsemiyordu.
C) Doğan güneş evi kısa sürede ısıtmıştı.
D) Gönlünce eğlenmeyi ne kadar çok seviyordu.
D) Keşke bunu anlatmaya başlamasaydım.
E) Biz buraya daha önce de gelmiştik
E) Güle oynaya yaşadık bu hayatı.
16.
“Tanımadığın insanlarla konuşurken dikkatli olmalısın.”
B) Annesi çok güzel sarma yapıyormuş.
Bu cümledeki altı çizili fiilimsilerle aynı türden olmayan bir fiilimsi, aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?
C) Çıkış kayalarla kapanmıştı.
A) Körler memleketinde, görmek, bir hastalıktır.
D) Maraş dondurması kışın bile yenebiliyormuş.
B) Uyku, insanı huzura kavuşturan yegane ilaçtır.
E) Yarışmada bu şiiri okumayı herkesten çok istiyor.
C) Gökyüzüne bakıp gördüm kara bulutları.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük fiilimsi
olma özelliğini kaybetmemiştir?
A) Son deneme biraz zordu galiba.
D) Vatan borcu herkesin üzerinde bir borçtur.
E) Bize de yardım edecek gibi duruyordu.
Test -18 Cevap Anh.
1.E
2.C
3.B
4.B
5.E
6.A
7.D
8.C
9.E
10.C
11.B
12.E
13.A
14.C
15.A
16.D
11. SINIF
YGS GRUBU
TÜRKÇE
Ekler
1.
5.
2.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki
almamıştır?
A) Buraya geleli hiçbir yere gitmedik.
B) Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor.
B) Kareli gömlek ona çok yakışmış.
C) Ufkunda yükselmeyen güneşler güneş değil.
C) Emekli olalı bahçe işleriyle uğraşıyor.
D) Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor.
D) İzmir’e gideli kaç yıl oldu, bilmiyorum.
E) Yer ve gök bu akşam yayla dumanı.
E) Köye uğramayalı ne kadar oldu, unuttum.
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin
hangisi diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır?
K
E
C) Nefes alamayan adam aniden morardı.
N
R
Ö
D) Buraya tecrübeli ütücü aranıyormuş.
E) Arkadaşın çok kırıcı konuşuyor.
Aşağıdakilerden hangisinin kökü, sözcük türü yönüyle ötekilerden farklıdır?
B) ışık
C) kumsal
D) Daldaki son portakalı da dün kopardı.
E) Öğretmen, yaramaz öğrenciyi dışarı çıkardı.
7.
Aşağıdaki dizelerden hangisinde, yapım eki almış bir
sözcük kullanılmamıştır?
B) O yolda unutmayıp beni
C) Kırık kanatlarla döndüler geri
D) Artlarından bakıp kaldığım kuşlar
E) Son bir kez daha uçtular
Rıhtımda gizli bir emel mi arar,
I
Gözlerime bakıp dalan gözlerin!
II
III
Aklıma gelmedik bilmece sorar,
IV
Beni hülyalara salan gözlerin!
V
Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerin hangisi yapım
eki almamıştır?
D) bitki E) giriş
A) Dört yana haber saldığım kuşlar
R
İ
T
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapım eki
almamıştır?
B) Dedesi onun tüm ihtiyaçlarını giderdi.
C) Sizi yorucu günler bekliyor.
A) durak
6.
A) Yağmur suları buralarda damlardan akardı.
B)Odada boğucu bir sıcaklık vardı.
4.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi işlevi yönüyle farklı bir ek almıştır?
A) Gümüş bir dumanla kapandı her yer.
A) Roman, görücü usulüyle evlenmeyi yermiş.
3.
20
A) I.
8.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Ben de isterdim kendimde denemeyi,
Bölebilmek içimdeki uzunluğu, sonsuzu;
Varlıkların en serti, en korkusuzu,
Doğramak ne varsa kötü ve iyi.
Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerin kaç tanesi yapım
eki almıştır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
20
Ekler
9.
Aşağıdaki altı çizili eklerden hangisi işlevi (tamlayantamlanan) yönüyle farklıdır?
13.
A) Canın mı sıkıldı, ne oldu sana?
B) Bu sözün altı çizilmeli.
C) Sözcüklerin yanlış anlaşılmaya müsait.
D) Soruların çok güzeldi senin.
E) Derdin çoksa, unut gitsin.
Perdeniz aydınlığa dönük değilse
I
Ayrık otları açar dört yanınız
II
Hangi taşlar kanattı parmaklarınızı
IV
III
Hangi aralık kapılardasınız
V
Yukarıdaki dörtlükte altı çizili sözcüklerden hangisi
hem yapım eki hem çekim eki almıştır?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) I. ve III.
D) II. ve IV. E) III. ve IV.
A) Verilen bütün ödevleri akşam bitirmiş.
B) Diğeri kan ter içinde yayla yollarında
B) Çok okumuş bir dedesi vardı onun.
C) Dökülürler bulvarlara yapraklar gibi
C) Sırtındaki elbise çok eskimiş.
K
E
D) Kitabı eline almış, okuyordu.
E) Bu fıkrayı önceden dinlemiş annesinden.
E) Karşılıksız kalmış bir sevgi gibi gelir
N
R
Ö
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sadece çekim eki almıştır?
A) Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde
B) Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine
C) Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi
12.
R
İ
T
Aşağıdakilerin hangisinde “-mış, -miş” eki, ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Yazlar bilirim memleketime özgü
D) O zaman başından aşkındı derdi
11.
14.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde, hal eki alan bir sözcük kullanılmamıştır?
Körfez Yayınları
10.
15.
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili eklerin hangisi, ötekilerden farklıdır?
A) Kazada neredeyse elim kopacaktı.
B) Devletim için her şeyi yapmaya hazırım.
C)Evim buraya biraz uzak.
D) Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm
D) Sınıfta defterim kayboldu.
E) Her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır
E) Sizi buraya çağıran benim.
16.
Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden
hangisi, hal (durum) ekidir?
A) Eli bu işe oldukça yatkındır.
B)Evi buraya çok yakındı.
C) Çocuğun saçı sapsarıydı.
D) Kitabı alınca çok mutlu oldu.
E) Yüreği sevgiyle doludur annelerin.
Kış günleri trenlerle geçtin mi uzak köylerden
I
Gördün mü dehşetini, tipinin, karın?
II
III
Çektin mi hiç acısını istasyonlarda
IV
Tandır ekmeği satan çocukların
V
Yukarıdaki altı çizili eklerden hangi ikisi ötekilerden
farklı işlevde kullanılmıştır?
A) I. ve IV.
B) I. ve V.
C) II. ve III.
D) II. ve IV. E) III. ve V.
Test -19 Cevap Anh.
1.C
2.D
3.E
4.B
5.B
6.C
7.D
8.E
9.C
10.D
11.B
12.E
13.A
14.D
15.C
16.A
11. SINIF
TÜRKÇE
YGS GRUBU
1.
2.
21
Sözcük Yapısı
Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, yapıca ötekilerden farklıdır?
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “olmak” sözcüğü,
yardımcı fiil olarak kullanılmamıştır?
A) Ülkemde yaşayıp orada ölmek hayalimdi.
A) Beni görünce çok mutlu oldu.
B) Yutkunuyorum belirsiz duygularla şimdi.
B) Yemekten sonra rahatsız oldu.
C) Anlamsız bir tümsektir o koca gökdelenler.
C) Dünkü havadan sonra hasta olmuş.
D) Bir hiçe bağlı burada doğanlar, ölenler.
D) Sizi tanıdığıma çok memnun oldum.
E) İnsanlar ufuksuz, hayatsa tam bir bilmece.
E) Saat sekizde okulda olmalıyım.
Zambaklar gibi sihirli çehrende,
I
Varlığımı saran sihirli ışık;
II
Duydum ne duyulmazları sinende!
III
K
E
N
R
Ö
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin yapısı sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Basit - türemiş - türemiş
B) Basit - basit - türemiş
C) Türemiş - basit - türemiş
R
İ
T
5.
Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya;
I
Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi.
II
Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya,
IV
III
Ölse kaldırımların kara sevdalı eşi
V
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangileri
yapıca birleşik sözcüklerden oluşmaktadır?
A) I. ve II.
B) I. ve V.
C) II. ve V.
D) III. ve IV. E) IV. ve V.
D) Türemiş - türemiş - türemiş
E) Türemiş - basit - basit
3.
6.
– O kitabı okuyabildiniz mi?
– Çocukları bırakıp geliverirsiniz.
– Ben gelinceye kadar çalışadur.
D) Buradaki soruların hepsi de kolaydı.
Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kurallı birleşik fiiller,
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
E) Matematik dersinin zorluğu tartışılmaz.
A) Yeterlilik - tezlik - süreklilik
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Bahçenin ortasına bir kuyu kazdıracak.
B) Deniz bu tepeden bambaşka görünüyor.
C) Öğrenciler müdür odasının önünde toplanmıştı.
B) Yeterlilik - yaklaşma - tezlik
C) Tezlik - yeterlilik - yaklaşma
D) Yaklaşma - tezlik - süreklilik
E) Süreklilik - yaklaşma - tezlik
21
Sözcük Yapısı
7.
8.
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcük sıfat görevinde kullanılmamıştır?
A) Birçok kimse bunu bilmiyor.
A) Soğukta uzun süre kalınca hasta olmuş.
B) Çıtkırıldım birine benziyordu.
B) Senin iyiliğini düşünmekle hata mı ettim?
C) Birtakım insanlar seni sordu.
C)Bu bölgede günebakan yetişiyormuş.
D) Birkaç gün sonra buraya gelecekmiş.
D) Onun gibi mirasyedi birinden, ne beklenir?
E) Soğukkanlı davranırdı her zaman.
E) Akşamki atışmalarınız beni rahatsız etti.
12.
Aşağıdaki altı çizili sıfatlardan hangisi yapısı bakımından farklıdır?
B) Gelmeden önce mutlaka telefon ederdi.
B) Kader çizgimde pembe bir duvak
C) Bu lokantada imambayıldı güzel yapılır.
C) Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
K
E
D) Bu ev söylendiği kadar etmez.
D) Yanan mumu söndürdü hastanın son nefesi
N
R
Ö
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapı bakımından farklıdır?
A) Hiç durmadan aynı şeyleri konuşuyor.
B) Doktor verdiği ilacı iyi bilmelidir.
C) Aradığı kitabı sonunda buldu.
Körfez Yayınları
E) Bu eşyalar ileride bize gerekebilir.
E) Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz
10.
R
İ
T
Aşağıdaki cümlelerden hangisini oluşturan bütün
sözcükler basittir?
A) Odanın kapısını sağ elimle yavaş bir şekilde açtım.
A) Açtırma yeşilli tülü rüzgara.
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca türemiş değildir?
13.
Kitaplığa titizlikle sıralanmış bilim dergileri, ilgilenenleri büyülüyordu.
Bu cümle için aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Cümleyi oluşturan tüm sözcükler türemiştir.
D) Sararmış yapraklar usulca yere düşüyordu.
B) Yüklemi fiilden fiil yapan ek almıştır.
E) O güzel yemek afiyetle yenmişti.
C) Türemiş zarf kullanılmıştır.
D) İsimden türemiş isim kullanılmıştır.
E) Hem yapım, hem çekim eki almış sözcükler vardır.
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca basittir?
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birleşik
fiil değildir?
A) Sınıfımızın başkanı çok dalgın biriydi.
A) Bu mısralarda şairin yalnız olduğunu hissettim.
B) Çok acıktım, haydi yemeğe gidelim.
B) Çocuk, bilgisayarın kablosunu koparmış.
C) Paketleri odaya bırakmışsın sanırım.
C) Beş yaşındayken gazete okuyabiliyordu.
D) Çocuklar asla sevgisiz yaşayamaz.
D) Hemen gidip olayın içyüzünü anlayıver.
E) O, her zaman büyük düşünürdü.
E) İki saatten beri seni seyrediyordum.
Test -20 Cevap Anh.
1.E
2.D
3.C
4.E
5.B
6.A
7.C
8.D
9.B
10.E
11.C
12.D
13.C
14.B
15.E
16.A
11. SINIF
TÜRKÇE
YGS GRUBU
1.
22
Cümle Ögeleri
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük
özne görevinde değildir?
A) Köylüler tomrukları dereye yuvarlıyordu.
5.
Dün aldığım gül kurusu ceketi herkes çok beğenmişti.
Bu cümledeki altı çizili bölüm cümlenin hangi ögesidir?
B) Yemek iki saat içinde olur.
A) Belirtili nesne
C) Onu gözyaşlarıyla yolcu ettik.
B) Özne
D) Radyonun cızırtısı beynimde yankılanıyordu.
C) Zarf tümleci
E) O taş, gelip geçenlerin üzerine yuvarlanabilir.
D) Belirtisiz nesne
R
İ
T
E) Dolaylı tümleç
2.
K
E
Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yalnızca özne ve
yüklemden oluşmuştur?
A) O, artık gözden düştü.
B) Ben, bu kadar işle başa çıkamam.
N
R
Ö
C) O, eskiden, yaramaz bir çocuktu.
D) Kaside, divan edebiyatı nazım şekillerindendir.
E) Gitmeden önce bana telefon etti.
3.
Kapkara toprak üzerinde bembeyaz kardelenler açmıştı.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
6.
Bu pazar, apartmandaki herkes, hafta sonunu pikniğe giderek değerlendirdi.
Bu cümlenin yüklemine sorulan aşağıdaki sorulardan hangisine cevap alamayız?
A) Ne zaman
B) Kim
C) Neyi
D) Nerede E) Nasıl
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada
yanlışlık yapılmıştır?
A) Sırtında / hayatın bitmez çileleri / vardı.
B) Bu günler / yazın / en güzel / günleridir.
A) Özne, yüklem
C) Yukarı köylerin birinde / oturuyordu / ailesi.
B) Dolaylı tümleç, özne, yüklem
D) Buralara gelinmeyeceğini / biliyordu.
C) Özne, nesne, yüklem
E) Onun sözlerinden / hepsi / çok / hoşlanmıştı.
D) Dolaylı tümleç, nesne, yüklem
E) Zarf tümleci, özne, yüklem
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru nesneyi bulmaya yöneliktir?
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci kullanılmamıştır?
A) Bu sabah buraya kim geldi?
A) Dükkana bazen o, bazen de kardeşi gelirdi.
B) Bize yarın mı uğrayacakmış?
B) Baba yadigarı kazağına sıkı sıkıya sarılmıştı.
C) Bunları hangi kitapçıdan aldın?
C) Bu cadde bizim mahalleyi ötekinden ayırıyor.
D) Olaya kaç kişi karışmıştı?
D) Bahçenin duvarları yeniden boyanacakmış.
E) Denemede hangi soruları çözemedin?
E) İlk fırsatta onları ziyarete gideceğiz.
22
Cümle Ögeleri
9.
Aşağıdaki sorulardan hangisi dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir?
A) Bunca yıl siz kimi beklediniz?
13.
Saatin acı sesi, bütün odayı çınlatıyordu.
Aşağıdakilerden hangisi ögeleri ve öge sıralanışı yönünden bu cümleyle özdeştir?
B) Yıllar bizden ne ister acaba?
A) Zavallıların birkaç günlük yakacağı kalmıştı.
C) Sizinkiler buraya ne zaman gelecek?
B) Gönlümüzde sevgi çiçeği açmalı.
D) Kitaplardan hangisini okumak istersin?
C) Evin sevimli köpeği, ortalığı dağıtmış.
E) Bu güzel çiçekleri nereden topladın?
D) Evimizden hep sevgi nağmeleri yükselmeli.
E) Neşeli çocuk çığlıkları, parklarda yankılanıyordu.
14.
R
İ
T
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada
bir yanlışlık yapılmıştır?
10.
Gerçek sanatçı her zaman, kendini anlatmaya çabalamalıdır.
Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A) Bu yıl / kardeşim / ikinci sınıfa / geçti.
A) Nesne
B) O küçük ev / bütün anılarımı / içinde / saklıyor.
B) Özne
C) Zarf tümleci
C) Dün / üç arkadaş / bir iskelede / buluştuk.
D) Dolaylı tümleç E) Yüklem
K
E
D) Yaz kış / eksilmeyen yağmur, / bölgenin yeşilliğini / yıl
boyu / korur.
N
R
Ö
Körfez Yayınları
E) Bu köye yakın bir yerde / bir benzin istasyonu / kurulacakmış.
15.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neyi, kim, ne zaman,
kime,” sorularının cevabı vardır?
11.
Yıllar yılı yolunu gözlediklerim
Birer birer terk etti beni.
Bu dizelerdeki altı çizili bölümün oluşturduğu öge
aşağıdakilerin hangisidir?
A) Erken gelirseniz yemeği birlikte yeriz.
A) Özne
C) İki saat sonra film başlayacak.
B) Nesne
B) Bu akşam bana iki dakika uğrayın.
C) Yüklem
D) Otobüs bugün de çok geç geldi.
D) Zarf tümleci E) Dolaylı tümleç
12.
Arabada hava yastığı mutlaka olmalı.
Bu cümledeki altı çizili ögenin özdeşi aşağıdakilerin
hangisinde yoktur?
E) Bu şiiri sanatçı gençliğinde sevdiği kişiye yazmış.
16.
Kardeşim aradığı mutluluğu yıllar sonra bulmuştu.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) Kardeşin kitabı sevmiyor galiba.
A) Dolaylı tümleç, özne, zarf tümleci, nesne, yüklem
B) Dilekçelerin çoğu iş başvurusu ile ilgiliydi.
B) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem
C) Bir kış günü karlar arasından çıkageldi babası.
C) Özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem
D) Onun başında şimdi kavak yelleri esiyor.
D) Dolaylı tümleç, nesne, yüklem
E) Yarın yat turuna gidilecek.
E) Zarf tümleci, özne, nesne, yüklem
Test -21 Cevap Anh.
1.C
2.A
3.D
4.E
5.B
6.A
7.E
8.A
9.E
10.C
11.D
12.A
13.B
14.B
11. SINIF
TÜRKÇE
1.
YGS GRUBU
23
Cümlede Vurgu ve Ara Söz
Aşağıdakilerin hangisinde vurgulanan öge diğerlerinden farklıdır?
A) Elinde bir kalem vardı.
13.
Saatin acı sesi, bütün odayı çınlatıyordu.
Aşağıdakilerden hangisi ögeleri ve öge sıralanışı yönünden bu cümleyle özdeştir?
B) Siste görüş mesafesi azalır.
A) Zavallıların birkaç günlük yakacağı kalmıştı.
C) Biraz önce arabanın benzini bitti.
B) Gönlümüzde sevgi çiçeği açmalı.
D) Pazar günü balığa çıkacaklarmış.
C) Evin sevimli köpeği, ortalığı dağıtmış.
E) Yargıcın kararını kimse bozamaz.
D) Evimizden hep sevgi nağmeleri yükselmeli.
R
İ
T
E) Neşeli çocuk çığlıkları, parklarda yankılanıyordu.
2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vurgulanmıştır?
K
E
A) Dün nihayet Müdür Bey beni aramış.
B) O soruyu akşam kendisi çözmüş.
C) Özgün bir şiiri herkes yazamaz.
D) Dershaneye gitmediğini bana söyledi.
N
R
Ö
E) Çocukken bu tepeye heyecanla tırmanırdık.
3.
14.
A) Bu yıl / kardeşim / ikinci sınıfa / geçti.
B) O küçük ev / bütün anılarımı / içinde / saklıyor.
C) Dün / üç arkadaş / bir iskelede / buluştuk.
D) Yaz kış / eksilmeyen yağmur, / bölgenin yeşilliğini / yıl
boyu / korur.
E) Bu köye yakın bir yerde / bir benzin istasyonu / kurulacakmış.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır?
A) Ayakkabısını iki ay içinde eskitti.
B) Kartal gibi uçmalıyız özgürlük için.
15.
C) O problemi başka arkadaşına çözdür.
B) Bu akşam bana iki dakika uğrayın.
E) Önümüzdeki arazi karlarla örtülüydü.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci cümlenin en önemli ögesi durumundadır?
A) Gün boyu ekini biçilmiş tarlalarda dolaştım.
B) Bu koca evde, yıllarca tek başına yaşadı.
C) Koyunları görünce köyünü hatırladı.
D) Okuldan gelen arkadaşını karşıladı.
E) İskemlede duran adama oranın yerini sordu.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neyi, kim, ne zaman,
kime,” sorularının cevabı vardır?
A) Erken gelirseniz yemeği birlikte yeriz.
D) Böyle tartışmalara artık girmem.
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada
bir yanlışlık yapılmıştır?
C) İki saat sonra film başlayacak.
D) Otobüs bugün de çok geç geldi.
E) Bu şiiri sanatçı gençliğinde sevdiği kişiye yazmış.
16.
Kardeşim aradığı mutluluğu yıllar sonra bulmuştu.
Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
A) Dolaylı tümleç, özne, zarf tümleci, nesne, yüklem
B) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem
C) Özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem
D) Dolaylı tümleç, nesne, yüklem
E) Zarf tümleci, özne, nesne, yüklem
23
Cümlede Vurgu ve Ara Söz
9.
Dükkanın kapısına bir tabela astılar.
13.
Bu cümleyle, vurgulanan öge yönünden özdeş olan
cümle aşağıdakilerin hangisidir?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ara söz nesnenin
açıklayıcısı durumundadır?
A) Misafirleri yan odaya, misafir odasına, alın.
A) Kazandığı az gelirle yaşamaya çalışıyordu.
B) Bunu ondan, en sevdiğim insandan, beklemezdim.
B) Yaşadığı her yerde çiçek yetiştirirdi.
C) Akşama can dostum, Necati, gelecekmiş.
C) Arkadaşımın dedesi hala yaşıyormuş.
D) Kitabı, onun son hatırasını, dün bitirdim.
D) Eski, küçük bir evde oturuyorlarmış.
E) Dedeleri torunlarına, yumurcaklara, çikolata almış.
E) Onunla soğuk, kapalı bir günde tanışmıştık.
A) Kitapları türlerine göre mi ayırıp yerleştireyim?
B) Marketten birkaç ekmek aldırdım.
B) Bu konuyu önceden anlatmış mıydım?
C) Bu tartışma beni gerçekten üzdü.
C) Seni okuldan hep baban mı alıyor?
K
E
D) Onun adını mı söyleyip hep birlikte güldüler?
E) Evin tüm perdelerini dün yıkattı.
E) Şiiri sınıftaki öğrencilere mi okutacaksın?
N
R
Ö
Aşağıdakilerin hangisinde vurgulanan öge ötekilerden farklıdır?
A) Bu duruma herkes çok üzüldü.
B) Onlara yetişmek için biraz hızlandım.
C) Arkadaşıma biraz borç para verdim
12.
R
İ
T
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru eylemi yapanı
buldurmaya yöneliktir?
A) Bahçenin ortasına bir ateş yaktırdı.
D) Bundan sonra adını anmayacağım.
11.
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin zamanı
vurgulanmıştır?
Körfez Yayınları
10.
15.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde vurgulanan öge
ötekilerden farklıdır?
A) El kazanı ile aş kaynamaz.
B) Dolu küpün sesi çıkmaz.
C) Dağ başından duman eksik olmaz.
D) Bu köye yaklaşık on dakikada varılır.
D) Bir pire için yorgan yakılmaz.
E) Bu bina çok ucuza satılmış.
E) İki cambaz bir ipte oynamaz.
Aşağıdakilerin hangisinde özne, cümlenin en önemli
ögesi durumundadır?
A) Söylenen sözlere çok üzüldüm.
16.
Üst kattakiler, Recep Bey ve Hatice Hanım, akşama bize
gelecekler.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
B) Daha kış bastırmadan çocuklar hastalandı.
C) Sen bu gidişle çabuk tanınırsın.
A) Özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur.
D) Küçük çocukları parkta yarıştırıyordu.
B) Dolaylı tümleç en önemli öge durumundadır.
E) Çocuk, annesine sımsıkı sarıldı.
C) Özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir.
D) Vurgulanan öge zarf tümlecidir.
E) Ara söz kullanılmıştır.
Test -22 Cevap Anh.
1.C
2.D
3.B
4.E
5.A
6.D
7.B
8.C
9.E
10.A
11.A
12.E
13.C
14.D
15.E
16.B
11. SINIF
YGS GRUBU
TÜRKÇE
1.
24
Fiil Çatısı
Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne-yüklem ilişkisi
bakımından ötekilerden farklıdır?
5.
Bir cümlede fiil geçişli olduğu halde nesne kullanılmamış
olabilir; bu durumda fiil, yine geçişli sayılır.
A) Bu oyunu çok sevdik.
B) Sabahtan beri seni bekliyorum.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?
C) Bütün gün evde oturdu.
A) Adam anlattıklarıma çok güldü.
D) Öğretmen problemi çözdü.
B) İki sanatçı da bu konuda yazmıştı.
E) Adam dikkatini işine veriyordu.
C) Evin her yanını güzelce temizlemiş.
R
İ
T
D) Kitabı okuyunca fikrim değişti.
E) Bu öyküyü okurken eski günleri anımsadım.
2.
K
E
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişsiz bir
fiildir?
A) İki gün sonra romanı tamamlayacağım.
B) Sait Faik, öykünün yanında şiir de yazmıştır.
N
R
Ö
C) Olayı daha fazla büyütmeyelim.
D) Çocuk, durmadan bağırıyordu.
E) Sizi her yerde aradım.
3.
6.
Geçişsiz bir fiil, “-t, -r, -tır (-dır)” eklerinden uygun olan biriyle geçişli duruma getirilebilir. Böyle fiillere oldurgan fiil
denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi oldurgan
fiil değildir?
A) Bebeği yine ağlattı.
B) Hastayı birazdan bayıltacak.
C) Öğretmen şiiri sırayla okutuyor.
D) Mahkumu bir saatte kaçırdı.
E) Hepimizi birden güldürdü.
7.
Bir cümlede yüklem fiil değilse, çatı özelliği aranmaz.
A) Gün boyu yıllık işlerimi planladım.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz?
B) Kardeşim askere yeni gitti.
A) Kar, bütün gün yağdı.
C) Öğretmen, okul müdürüyle selamlaştı.
B) Haberi duyunca ben de şaşırdım.
D) Haftaya onunla yine buluşacağız.
C) Fırtına çıkınca denize açılamadık.
E) Her aile kendi çocuğuyla övünür.
D) En çok önem verdiğim şey, dostluktur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişli bir
fiildir?
E) Arabesk müzikten pek hoşlanmıyordu.
4.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisi nesne-yüklem ilişkisine göre ötekilerden farklıdır?
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ettirgen bir
fiil değildir?
A) Herkes ektiğini biçer.
A) Sizi herkese sordurduk.
B) Kurt, dumanlı havayı sever.
B) Herkese küçük birer hikaye yazdırdı.
C) Kuştan korkan, darı ekmez.
C) Onları uzun süre beklettik.
D) Misafirin yüzsüzü, sahibini ağırlar.
D) Bebeğe biraz meyve suyu içirin.
E) Misafir kısmeti ile gelir.
E) Annem, kardeşimi yeni uyuttu.
24
Fiil Çatısı
9.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisi
yönüyle farklıdır?
13.
Lokantada istediğimiz yerler ayrıldı.
Bu cümlenin yüklemi özne-yüklem ilişkisi yönüyle
aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?
A) Bir öğrenci cevap vermek için ileri atıldı.
A) Eşyaları dün taşıdık.
B) Sizi hep biz bekliyoruz.
C) Depodaki mallar çalınmış.
B) Kedi, köpeğin üzerine atıldı.
D) Öğretmen bize çok kızmış.
C) Arabamız dün iyi bir fiyata satıldı.
E) Çocuk durmadan ağlıyordu.
D) Biraz önceki söylediklerimden alındı.
E) Evden biraz önce ayrıldı.
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem dönüşlü bir
fiildir?
A) Sessizce dışarı çıkarıldık.
R
İ
T
14.
Yüklemi edilgen fiil olan cümlelerin öznesi, sözde özne
olur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne vardır?
B) Eşyalar akşam taşınacakmış.
A) Gözleri ışıl ışıl parlıyordu.
C) Animasyon film çok beğenildi.
B) Dakikalar hızla geçiyor.
K
E
C) Koşuşmalar sona erdi.
D) Babam bu habere üzüldü.
D) Güller ne güzel açmış.
E) Şehrin her tarafı süslendi.
N
R
Ö
11.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi işteş bir
fiil değildir?
A) Bu zor engeli de aştılar.
B) Onunla akşam buluştuk.
C) Seninle sebepsiz yere dövüştük.
12.
Körfez Yayınları
E) Hırsız, sonunda yakalandı.
15.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, çatı bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Ödevlerimi bitirince oraya geleceğim.
B) Konuşmacıyı dikkatle dinleyin.
C) O türküyü bir türlü hatırlamıyorum.
D) Siz kiminle görüştünüz?
D) Bu bilgileri ondan almış.
E) İki eski dost oturup dertleştik.
E) Bizden durmadan para istiyor.
16.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi, özne-yüklem ilişkisi
yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Cebindeki bütün para çalındı.
B) Babam işten ayrıldı.
C) Sorular yanlış çözüldü.
Çarşılarda ucuzluk varmış, öyle diyorlar.
Bize ne bundan deyip, gidelim buralardan
Talan ediliyormuş batan geminin malı
Alan alsın, biz kendi işimize bakalım
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin çatısı sırasıyla
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
D) Araba zor tamir edildi.
A) Geçişli - etken - edilgen
E) İşleriniz zamanında bitirildi.
B) Geçişsiz - edilgen - dönüşlü
C) Geçişli - etken - dönüşlü
D) Edilgen - geçişsiz - etken
E) Etken - geçişli - edilgen
Test -23 Cevap Anh.
1.D
2.A
3.C
4.B
5.E
6.D
7.A
8.C
9.B
10.E
11.C
12.B
13.D
14.C
15.E
16.D
11. SINIF
YGS GRUBU
TÜRKÇE
1.
5.
II. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar
Aşağıdaki dizelerin hangisi öge dizilişine göre diğerlerinden farklıdır?
III. Bir kömür dumanıyla tütsülendi dağlar
A) Bir parça uzaklaş kederlerinden
IV. Gurbete düşmüşlerin başına çöktü damlar
B) Saçları akşamdan bir demet ışıktı
V. Yarin hayali var isli camlarda
C) Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin
Yukarıdaki dizelerden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır?
D) Yağmur bereket bereket toprağa insin
I. Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar
A) I.
2.
B) II.
C) III.
D) IV.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ad soylu bir
sözcük değildir?
6.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesi değildir?
K
E
B) Mehtabın ördüğü saatler nerede
A) Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine
B) Kapılıp gidiyorum saçının tellerine
C) Uçun kuşlar uçun doğduğum yere
C) Yağmur ince ince toprağa sinsin
D) Havada bulutlar kederlerim gibi simsiyahtı
D) Bir başka alemden gelmiş gibisin
N
R
Ö
E) Bir varsın varlıkta bir yoksun
I. Ağlamak için gözden yaş mı akmalı?
II. Dudakları gülerken, insan ağlayamaz mı?
III. İnsanda sanki hiç ruh yok mu?
E) Sanki bir başka alemden gelmişsin
E) V.
A) Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında
3.
25
Cümle Çeşitleri -1
E) Uçan kuşları düşün, geçen kervanları an
7.
I. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur
II. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur
III. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu
IV. Birkaç hayat vardır yaşamasından
IV. Çirkin bir tende ruh, kalbi bağlayamaz mı?
V. Arkasındaki yalnızlığın hınzır uğultusudur
V. Hasret, özlenenden uzak mı kalmalı?
Yukarıdaki numaralanmış dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Yukarıdaki dizelerden hangileri olumlu bir soru cümlesidir?
A) I. ve II.
B) I. ve V.
A) I. dize kurallı isim cümlesidir.
C) II. ve III.
B) II. dize kurallı fiil cümlesidir.
C) III. dize devrik fiil cümlesidir.
D) III. ve V. E) IV. ve V.
D) IV. dize devrik isim cümlesidir.
E) V. dize kurallı fiil cümlesidir.
4.
Aşağıdaki dizelerin hangisi yapıca olumlu olduğu
halde anlamca olumsuzdur?
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır?
A) Ne bir haber bekleyenim ne de beklediğim var
A) Şehirden ayrılacağımız gün hava oldukça sıcaktı.
B) Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar
B) Bu doğa manzarası kartpostallarından hepimiz aldık.
C) Nicedir fatihan uğramaz oldu bu illere
C) Bölgede zaman zaman sel felaketleri yaşanıyormuş.
D) Bu demler geçmiyor, geçmez sensiz
D) Nehir kıyısında akşamüstü dostlarla güzel bir yürüyüş
yaptık.
E) Aslında Aslı’yı da anlamıyor değil şair
E) Bu konudaki düşüncelerimi size defalarca anlattım.
25
Cümle Çeşitleri -1
9.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi isim cümlesi değildir?
13.
(I) Dağın yamaçlarında kar çok fazlaydı. (II) Çadırların
hemen üstünde derin karın örttüğü bir yamaca geliyoruz.
(III) Buraları bilmiyor değildim. (IV) Ancak her adımda kayan karla uğraşmak tempomu düşürüyordu. (V) Sonunda
oksijen de iyice yetersiz kaldı.
Yukarıdaki numaralanmış cümleler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle isim cümlesidir.
A) Burası çok eski bir yerleşim yeriymiş bir zamanlar.
B) Yolculuk için gerekli olan eşyaları hazırlamışlar.
C) Bu köy pazarında ihtiyacınız olacak her türlü meyveyi
bulmak mümkün.
D) Yılın sekiz ayı kar altındaki bu şehirde yaşam oldukça
zormuş.
E) Dünyanın en yüksek dağının görüntüsü ürkütücüydü.
B) II. cümle fiil cümlesidir.
C) III. cümle biçimce olumlu anlamca olumsuz cümledir.
D) IV. cümle olumlu cümledir.
E) V. cümle kurallı cümledir.
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamına göre farklıdır?
A) Kamp için aldıkları malzemelerle birlikte sırt çantası
ağırlaşıyor.
14.
B) Bizi kasabaya götürecek bu kısa yol oldukça bozuktu.
A) Yazarın bıraktığı boşlukları tamamlama görevi okurdadır artık.
C) Baharın gelmesiyle dağlardaki kar yavaş yavaş erimeye başladı.
K
E
B) Okurun isteklerine karşı yazar duyarsızdı.
D) Dünden beri içimde tarif edemeyeceğim bir huzursuzluk duyuyorum.
C) Kitabın emek ürünü bir çalışma olduğuna kuşku yoktu.
D) Kitap, şairin hatırlanmasına imkan tanıdığı için önem
taşıyor.
N
R
Ö
Aşağıdaki cümlelerden hangisi eksiltili (bitmemiş)
bir cümledir?
Körfez Yayınları
E) Böyle bir sorunu önümüzdeki günlerde bir daha yaşamak istemem.
11.
E) Bu kitap, şairin 80. doğum yıldönümüne saygının ifadesiydi.
15.
A) Apartman boşluğundaki küçük pencereden yolunu
gözlüyorduk.
B) Ayaklarımın dibine düşmüştü bu hüzünlü ağacın yaprakları
B) Uzun saçlarını kestirince yüzü iyice ortaya çıkmıştı.
C) Başka bir okula tayin edilmek için başvuruda bulundu.
D) Onun için önemli olan, problemi kurallarına göre çözmekti.
D) Dindirilmesi güç bir terk edilmişlik duygusu kaplardı
ruhumu her gece
E) Köyün çehresi, on yıl içinde tamamen değişmişti.
E) Gelişmeleri dolaylı yollardan izledim çalışmalar boyunca
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yükleminine göre ötekilerden farklıdır?
A) Önce herkese güzel bir yemek, ardından da demli bir
çay
C) On altı yaşımdayken gelişti zihnimdeki dağ görüntüsü
12.
R
İ
T
Aşağıdaki cümlelerin hangisi kurallı ve olumlu bir
isim cümlesidir?
(I) Karşımdaki adamın sol yanağındaki yara izi oldukça
derindi. (II) Papyon takan bu adam, siyah bir takım elbise
giymişti. (III) Kırlaşmış saçları gayet gür görünüyordu. (IV)
Dudağı bükülmüş, kaşları sımsıkı düğümlenmişti. (V) Bu
tanımadığım adamın suratı, kindarlık abidesi gibiydi.
16.
Bir adın kalmalı geriye, bütün kırılmış şeylerin nihayetinde.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerinin dizilişi yönüyle yukarıdaki cümleyle özdeş değildir?
A) Sen say ki ben hiç ağlamadım
B) Kaybetmek için erken, sevmek için çok geçti
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangileri yükleminin türüne göre ötekilerden farklıdır?
A) I. ve III.
B) I. ve V.
C) Sen say ki ben hiç ateşe tutmadım yüreğimi
D) Sen say ki dağlar sonra oynadı yerinden
C) II. ve III.
E) Ve yine say ki kavuşmak hiç geçmedi fikrimden
D) III. ve V. E) IV. ve V.
Test -24 Cevap Anh.
1.C
2.D
3.A
4.E
5.B
6.C
7.D
8.E
9.C
10.D
11.A
12.B
13.C
14.E
15.A
16.A
11. SINIF
TÜRKÇE
1.
YGS GRUBU
Cümle Çeşitleri -2 (Yapıca Cümle)
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?
4.
(I) Otomobil semtin dar sokaklarından birine saptı. (II)
Hava kapalı olduğundan bu sokaklar, bir tünel kadar loştu.
(III) Vakit öğleye yaklaştığı halde bazı evlerde ve dükkanlarda hala lamba yanıyor. (IV) Pansiyona geldiler, onları
ak saçlı bir adam karşıladı. (V) “Boş odanız var mı?” sorusunu isteksizce cevapladı.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yumuşak tabiatlıydı ama ailesi üzerinde oldukça etkiliydi.
B) Süsüne düşkün olduğundan sürekli işe geç kalırdı.
C) Dergiyi camdan vuran akşam ışığına tutarak okumaya
çalışıyordu.
26
D) Ona göre en güzel eğlence geçmişi unutup hayal kurmaktı.
R
İ
T
A) I. cümle basit yapılı bir cümledir.
E) Bu akşam, okuldan çıkınca İngilizce dersine gideceği
için geç dönecekti.
B) II. cümlede birden fazla yan cümle vardır.
C) III. cümlede yan cümle sıfat-fiilden oluşmuştur.
D) IV. cümle bağımsız sıralı cümledir.
E) V. cümle iç içe birleşik bir cümledir.
K
E
N
R
Ö
2.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi birleşik bir isim cümlesidir?
5.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından
ötekilerden farklıdır?
A) Yolculuğumuzun en eğlenceli günlerini geçirdiğimiz o
şirin kasabadaydık.
A) Masada oturanlar eğlenirken o durgunlaştı, konuşulanları pek dinlemiyordu.
B) Sabahları balkonda nefes egzersizleri yapmayı ihmal
etmez.
B) Gökte yıldızların üçer beşer eksilmesinden belliydi,
sabah yaklaşmıştı.
C) Mutfaktan yemek kokularıyla birlikte çatal-kaşık sesleri de geliyordu.
C) Çocuk elindeki çantayı yere attı, koşa koşa merdivenleri çıktı.
D) Mısır esrarlı piramitlerinin yanı sıra kütüphaneleriyle
de ünlüymüş.
D) Duvar kağıtları bozulmamış, perdeler sapasağlam kalmıştı.
E) Bu lezzetli yiyecekler bana yasaktı ama yasaklar umrumda değildi.
E) Şirket vapurları, bir şarkının nakaratı gibi ikide bir yanımızdan geçerlerdi.
6.
O zamanlar dedemin evine yazları giderdik. Amcam, yengem hep beraber otururduk. Beni köyde en çok ilgilendiren, duvar diplerinde oturan köylüler olurdu. Ne konuştuklarını merak ettiğim için yanlarına sokulurdum, sorunlarını
öğrenmeye çalışırdım. Genelde ilk sözleri “Bizim muhtar
işini biliyor.” olurdu.
A) İsim - olumlu - devrik - basit
Bu parçada aşağıdaki cümle türlerinden hangisi yoktur?
B) Fiil - olumlu - devrik - birleşik
A) Basit cümle
3.
Kalabalıklar, denize akan bir nehir gibi akıyor evlerine.
Bu cümlenin özellikleri için aşağıda verilenlerden
hangisi doğrudur?
C) Fiil - olumsuz - kurallı - sıralı
D) İsim - olumsuz - devrik - bağlı
E) Fiil - olumlu - kurallı - birleşik
B) Bağımlı sıralı cümle
C) Bağlı cümle
D) Girişik birleşik cümle
E) İç içe birleşik cümle
26
Cümle Çeşitleri -2 (Yapıca Cümle)
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapıca basit bir cümledir?
10.
(I) Bir gün sanatçının dostlarından biri kendisine Fransızca
bir kitap getirdi. (II) Kitabı Türkçeye çevirirse çok sevinecekti. (III) Ayrıca bu işten para da kazanacaksın, demişti.
(IV) O da kitabın çok kalın olmamasından cesaret alarak
teklifi kabul etti. (V) Çeviriyi bir haftada bitirmeye söz vermişti ama on iki gün sonra bitirebildi.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle, basit bir fiil cümlesidir.
A) Acele etmeden çekmeceleri kapadı, kapıyı dikkatlice
kilitledi.
B) Köşe başındaki lokanta iflas edeli neredeyse bir ayı
geçiyordu.
C) Burada dağlara özgü funda kokulu bir bahar rüzgarı
vardı.
D) Hava soğuk olmasına rağmen insanlar incecik giyinmişti.
B) II. cümle, şartlı birleşik cümledir.
E) Bir anda toparlanıp öyle bir kaçıştılar ki arkalarından
tazı koşsa yetişemezdi.
C) III. cümle, yan cümlesinin yüklemi çekimli fiilden oluşan birleşik bir cümledir.
R
İ
T
D) IV. cümlenin yan cümlesi özne görevinde kullanılmıştır.
E) V. cümle, bağlı bir cümledir.
K
E
11.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan cümle temel
cümlenin nesnesi olarak kullanılmıştır?
A) Eğri büğrü sokaklarda kaybolduğumu sandığım bir
anda güzel bir meydana çıkıverdim.
N
R
Ö
B) Bütün memleketi elimi kolumu sallaya sallaya rahatça
dolaştım.
C) Masaların arasından geçerek kendisine gösterilen
yere oturdu.
B) Yarımada, nehrin en derin noktasında sonlanıyordu.
C) Yığın yığın sarı miller, yakıcı mayıs güneşinin altında
parlardı ıslak ıslak.
D) Hafif bir rüzgar, ince gövdeli ağaçları güneye doğru
eğmişti.
D) Çocukların ekmeğini taştan çıkarmak için ölürcesine
çalıştıklarını gördü.
E) Sığ suların içinde göğe uzanan ağaçların üzerinde
kuşlar uçup duruyor.
E) Evlerin çatıları zamanı gelince buraya göç eden leyleklere ev sahipliği yapıyor.
9.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısı bakımından
ötekilerden farklıdır?
A) Bataklık, bulanık suların ortasına doğru yarımada şeklinde uzanıyordu.
Körfez Yayınları
8.
Aşağıdakilerin hangisinde sıralı cümle kullanılmamıştır?
12.
(I) Özellikle tiyatroda sahnelenmesi için eser yazan kişilere
oyun yazarı denir. (II) Bazı oyun yazarları, sahne uygulamalarını detaylı olarak ifade ederken bazıları daha esnek
davranabilir. (III) Bazıları belli gruplar ya da sahneler için
yazabilir. (IV) Bu da oyunların içerik ve biçimine etki eder.
(V) Günümüzde oyun yazarları televizyon için de yazmaktadır ya da oyunları uyarlamaktadır.
Bu parçadaki numaralanmış cümleler yapıca ikişerli
gruplandırıldığında hangisi dışta kalır?
A) Açık havada bir kenara çekilir, denizi seyrederiz birlikte.
B) Cebinden ufak bir defter çıkardı, yanındakilere gösterdi.
C) Bunları çok pahalı sanır, fiyatlarını bile sormaya çekinirdi.
D) Caddeye çıktıkları zaman kar dinmişti, meydanı tenhalaşmış buldular.
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
E) Yeni tanışmanın verdiği soğukluğu hissetmeden hemen samimi oldular.
Test -25 Cevap Anh.
1.E
2.C
3.B
4.A
5.A
6.D
7.E
8.A
9.B
10.E
11.A
12.B
13.C
14.E
15.D
16.B
11. SINIF
TÜRKÇE
YGS GRUBU
Anlatım Bozukluğu -1 (Anlam)
1.
Kendi dillerine başka bir dilden en küçük bir şeyin karışmasına gözlerini yummazlar.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
4.
B) Karşıya geçerken genellikle deniz yolunu tercih ederim ara sıra.
B) Yüklem tekil yapılarak
C) Mercimek çorbasını, limon ve pul biber ekleyerek içer.
C) Cümleye olumsuz özne eklenerek
D) Okuduğum son romanın konusunu kısaca özetleyebilirim.
D) “başka bir dilden” ifadesi cümleden atılarak
E) “karışmasına” sözcüğü “eklenmesine” yapılarak
R
İ
T
E) Bu tür aynalar gelen görüntüyü geri yansıtırlar.
K
E
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
5.
N
R
Ö
3.
Aşağıdakilerden hangisinde anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?
A) Gölün üstünü nilüferler tamamıyla kaplamıştı.
A) “gözlerini” sözcüğündeki çekim ekleri atılarak
2.
27
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mantık yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu tür hatalar on sekizli yaşlarda daha çok yapılıyor.
A) Yanlış olduğunu anlayınca yazdığı cevapları geri sildi.
B) Yeni açılan markete tecrübeli kasiyer elemanı alınacakmış.
B) Bu tür filmlerde en çok kullanılan konular savaş ve
kahramanlıktır.
C) Bu yıl ilk kez Teksas’ta düzenlenecek olan İpek Yolu
Festivali için son hazırlıklar yapılıyor.
C) Yorumu temel alan kişisel ifadelere bu eserde çokça
yer verilmiştir.
D) İzmir Valiliği tarafından şehre kaçak sokulmaya çalışılan mallara el konuldu.
D) Bu iki resim arasındaki ayrıntıları sadece ben fark edebildim.
E) Yol kenarında cansız cesedi bulunan şahsın kimliği
henüz belirlenemedi.
E) Büyükannem papatyayı, menekşeyi özellikle de çiçekleri çok severdi.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün anlamca yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
6.
Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Getirisi ve kazancı bol işlerde çalışmayı herkes ister.
A) Yutmadan evvel çiğneme neyse konuşmadan evvel
düşünme de odur.
B) Kendi sorunlarımı hep kendim çözümlemek zorunda
kaldım.
B) Gemi limanda güvendedir ama gemiler limanda beklemeleri için yapılmaz.
C) Uykusunda gördüğü kabusun etkisinden hala kurtulamamış olmalı.
C) Aynı hataları tekrar her gün yinelemenin kabul edilebilir bir tarafı olamaz.
D) Ben şahsen kendim arkadaşlarımın söylediklerine katılıyorum.
D) Binlerce kilometrelik bir yolculuk bile tek bir adımla
başlar.
E) İşe giren kadınların sayısı günden güne gitgide artıyor.
E) Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştıramayan okçudan daha başarılı değildir.
27
Anlatım Bozukluğu -1 (Anlam)
7.
Kendine; güvenceli, garantisi olan bir iş bulmak için
İstanbul’a gitti.
11.
Kendi odamın bir köşesine kitaplık dolabı yaptırmak istiyordum.
Bu cümledeki anlatım bozukluğuna benzer bir bozukluk aşağıdakilerden hangisinde vardır?
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güçlü kuvvetli adamlar, eşyaları kolayca taşıyorlardı.
A) Anlam belirsizliği
B) Bu olay, yaşadıklarımızın başka açıdan görüntüsüdür.
B) Mantık hatası
C) Buzların erimesi küresel ısınmanın en önemli belirtisi
olarak kabul ediliyor.
C) Yanlış anlamda sözcük kullanımı
D) Canlı yayında karşılıklı yapılan söyleşilerde çeşitli konular ele alındı.
E) Yanlış yerde sözcük kullanımı
D) Gereksiz sözcük kullanımı
E) Hala seçme şansımız var ve seçimlerimiz geleceğimizi belirliyor.
8.
Milli marş yerine başka bir marşın çalınmasıyla herkes
şaşkına uğradı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için
aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) Cümleye özne getirilmeli.
C) “uğradı” sözcüğünün yerine “döndü” sözü getirilmeli.
N
R
Ö
Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün yanlış yerde
kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu
vardır?
Körfez Yayınları
D) Yüklem birinci çoğul şahıs ekiyle çekimlenmeli.
13.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmamıştır?
A) Uzun zamandır izlemek için beklediğim film nihayet
gösteriye girdi.
A) Mektubu ceketinin cebinde saklayarak gizlice odasına
götürdü.
B) Kimsenin beklemediği bir anda meydana gelen görünmez kaza kameralara yansıdı.
B) Roman kahramanının yaşadığı gülünç ve komik olaylar, okuru eğlendiriyor.
C) Ünlü aktör, çok gizli saklı bir vazifeyle görevlendirilmiş
bir polisi canlandırıyor.
C) Yadsınamayan gerçekleri inkar ederek bir yere varamazsınız.
D) Uçağın yakıt göstergeçleri bozulduğu için uçuş ertelendi.
D) Yumuşak huylu olduğu için kendisine yapılan saygısızlıkları hoşgörüyle karşılardı.
E) Bir eve isabet eden mermiler evdeki çocukların ölümüne yol açtı.
E) Sigaranın içeriğinde metan, arsenik, böcek ilacı gibi
maddeleri içerdiğini biliyoruz.
10.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) I.
E) “çalınmasıyla” yerine “çalınınca” sözü getirilmeli.
R
İ
T
(I) Pişen şehriyenin içine mantar ve patlıcanı ekleyin. (II)
Doğranmış domates ve maydanozu da ilave edip, hepsini
karıştırın. (III) Bu karışımı renkli biberlerin içine koyun. (IV)
Biberler bu şekilde fırında da pişirilebilir. (V) Ama böyle de
görüntüsü daha güzel görünüyor bence.
K
E
B) “başka” sözcüğü ile “bir” sözcüğü yer değiştirmeli.
9.
12.
14.
Geçirdiği onca sıkıntılı günün ardından ilk defa yüzü gülümsüyordu.
A) Bir evimiz vardı ki üst katı baştan başa sofaydı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?
B) Bir olaydan böyle abuk subuk sonucu ancak o çıkartır.
A) “günün” sözcüğü çoğul yapılarak
C) Ayaklarımın ucuna basarak yavaşça ilerledim.
B) “ilk defa” sözü “yüzü” sözcüğünden sonra kullanılarak
D) Sıcak suyu doldurup ayaklarının altına koyacaklarmış.
C) “geçirdiği” sözcüğü yerine “yaşadığı” sözü getirilerek
E) Selam verirdi ama bizimle konuşmaya yanaşmazdı.
D) “ardından” sözü yerine “arkasından” sözü getirilerek
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayan durumundaki zamirin yazılmaması anlam karışıklığına yol açmıştır?
E) “gülümsüyordu” sözü yerine “gülüyordu” sözü getirilerek
Test -26 Cevap Anh.
1.A
2.A
3.B
4.B
5.E
6.C
7.C
8.D
9.E
10.D
11.E
12.E
11. SINIF
TÜRKÇE
YGS GRUBU
28
Anlatım Bozukluğu -2 (Yapı)
1.
Sadece pamuk yetiştiren bir ovada bütün gün çalışıyorduk.
4.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Büyük şehirlerde birçok kedi ve köpek sokaklarda başıboş dolaşıyorlar.
A) Edatın yanlış yerde kullanılmasından
B) İnterneti kullananların çoğu bu konuda gerekli bilgiye
sahip değil.
B) Dolaylı tümleç eksikliğinden
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
C) Asistanım ve ben bu yıl yeni bir proje üzerinde çalışıyorum.
C) Yüklemin birleşik çekimli olmasından
D) Özne-yüklem uyumsuzluğundan
D) Ülkedeki herkes zengin olmuş ama mutluluğu ve huzuru yakalayamamış.
E) Fiilimsinin edilgen olmamasından
R
İ
T
E) Kimse bu konuda konuşmak istemiyor, susmayı tercih
ediyordu.
2.
K
E
Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?
N
R
Ö
5.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge eksikliğinden
kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) Küçük insanları ve hikayesini çarpan bir yüreğin sesiyle anlatmıştır.
A) Teknolojiyi üretiyorlar ve en iyi biçimde yararlanıyorlardı.
B) Eserlerindeki yetkinliği özgün üslubuyla açıklanabilir.
B) Ülkemizde araç sürücüleri gerekli eğitim ve deneyimden geçmiyor.
C) Büyük romanların perdeye aktarılışı onlara yeni bir
okur kitlesi kazandırır.
C) Şehrin ortasında yükselen gökdelenler, yeni bir görünüm kazandırdı.
D) Arama isteğini yitirmiş bir sanatçı, yeni eserler ortaya
koyamaz.
D) Galata Köprüsü’ndeki çalışmalar uzadığı için yarın da
trafiğe açılamayacak.
E) Bizim şiirimiz alışılagelmiş kalıpları yıkmakla başladı
işe.
3.
Karga ne kadar sesini değiştirirse de kendini belli eder.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gerekli noktalama işaretlerinin kullanılmaması
B) Yüklemde edilgenlik ekinin kullanılmaması
C) Eylemsi eksikliği
D) Yan cümlenin yükleminde geniş zaman ekinin gereksiz kullanılması
E) Yüklemin “etmek” yardımcı eylemiyle kurulmuş olması
E) Kitaba son eklemeler de yapıldıktan sonra satışa sunulacak.
6.
Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğu “ilgeç
tümleci eksikliğinden” kaynaklanmaktadır?
A) Günlük hayatta hoş olmayan birtakım durumlarla karşılaşıyor ve üzülüyoruz.
B) Yeni aldığı kitapları rafa dizdi, zaman içinde yararlanmayı umuyordu.
C) Bu sıkıntılara göğüs germeyi istiyor ancak mücadele
edemiyordu.
D) Gençler duygusal ve kişilik sorunlarıyla kolay kolay
baş edemiyor.
E) Elbisesi zamanında dikilemediği için düğünde giyememişti.
28
Anlatım Bozukluğu -2 (Yapı)
7.
Araştırmacılar gerekli bilgilerin tümünü elde edinerek deftere kaydediyor.
11.
Bilim insanları gelişen teknolojinin insan hayatını kolaylaştırması adına projeler gelişmeye devam ediyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden
hangisiyle giderilebilir?
8.
A) Öznedeki çoğul eki atılarak
A) “bilim insanları” sözü “bilim adamları” yapılarak
B) “gerekli” sözü cümleden atılarak
B) “projeler” sözcüğüne hal eki getirilerek
C) “tümünü” sözü yerine “tamamını” getirilerek
C) “gelişmeye” sözcüğü “geliştirmeye” yapılarak
D) “edinerek” sözü yerine “ederek” sözü getirilerek
D) “adına” sözcüğü “için” sözcüğü yapılarak”
E) Yükleme çoğul ve -di’li geçmiş zaman eki getirilerek
E) “bilim insanları” sözü yüklemden önce getirilerek
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlama yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
R
İ
T
A) Öğrencilerine yaşlı gözlerle bakıyor, çünkü bir daha
göremeyecek.
A) Anlarsınız ki sizi onlara yakınlaştıran gurbet onları
uzaklaştırmıştır.
B) O hiçbir zaman kendini düşünmedi, ailesinin mutluluğu için çalıştı.
B) İzmit’e gidecek olan tren kalkmak üzereydi, soluk soluğa yetiştiler.
C) Misafirleri severdi, en iyi şekilde ağırlamaya çalışırdı.
C) Burada evlerin tek katlı olmasının nedeni, deprem kuşağında yer almasındandır.
K
E
D) Elimdeki defteri aldı ve kalemle bir şeyler karaladı.
D) İlçenin hemen dışındaki elma ve üzüm bağları en
önemli geçim kaynağıdır.
E) Kitabın her yerine baktım ama aradığımı bulamadım.
N
R
Ö
9.
I. Arabanın lastiği patlamış ve uçuruma yuvarlanmıştı.
II. Yalnız kaldığımda zamanımı resim ve müzik dinleyerek değerlendiriyorum.
III. Babam geleneklere çok bağlı ama yeniliklere kapalı
değildi.
Körfez Yayınları
E) Bu gölü çeşitli bölgelerden gelen ırmaklar beslemişler.
13.
A) Şirketin personel alımında yaptığı stratejinin hatalı olduğu iddia ediliyor.
B) Arkadaşım ve ben bütün gece bir sonraki hafta yapılacak sınava çalıştık.
IV. Ankara’da uzun yıllar kaldım ama pek ısınamadım,
sevemedim.
C) Akrabalar birbirine destek olmalı ve ortak paylaşımları
olmalı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek
eylem ya da eylemsi eksikliğinden kaynaklanan bir
anlatım bozukluğu vardır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
Aşağıdakilerin hangisinde ek fazlalığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
D) Uykulu olma hali bazen insanların günlük işlerine rahatsızlık verir.
E) Bu eserde Osmanlı’nın hayvan haklarına bakışını örnek bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.
C) I. ve IV
D) II. ve III. E) III. ve IV.
10.
Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
14.
Sinema edebiyata çok şey borçlu olsa da edebiyatın zenginleşmesini sağladığı inkar edilemez.
A) Ege ile Akdeniz’in buluştuğu, Türkiye’nin oksijen bakımından en zengin bölgesi Datça’dır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
B) O, ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, bilinçli ve inandıklarından ödün vermeyen bir sanatçıdır.
A) Tamlayan eksikliği
C) Dergiler konularına göre sınıflara ayrılıp alfabetik sıraya göre dizilmiştir.
C) Özne-yüklem uyumsuzluğu
B) Çatı uyuşmazlığı
D) Ek fazlalığı
D) Sorumluluk sahibi insanlar, başkalarının hakkını çiğnememeye özen gösterirler.
E) Nesne eksikliği
E) İnsanlara gösterilebilecek en değerli armağan dilediğince değerlendirebileceği zamandır.
Test -27 Cevap Anh.
1.A
2.C
3.B
4.B
5.E
6.C
7.D
8.C
9.D
10.D
11.D
12.E
13.E
14.E
11. SINIF
TÜRKÇE
1.
YGS GRUBU
29
Anlatım Bozukluğu -3 (Karma)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
yapılmamıştır?
4.
Eleştirmenin düşünce ufku geniştir ve zengin bir birikime
sahiptir.
A) Kendine güvencesi tam olan çocuklar, derslerinde
daha başarılı olurlar.
Bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinde vardır?
B) Polis, hırsızlık yapan kişilere göz açtırmadan kıskıvrak
yakaladılar.
A) Makale ciddi bir yazı türüdür ve okumak için birikim
gerekir.
C) Bilim insanları Kuzey Buz Denizi’ndeki buz miktarının
azaldığını ifade etti.
B) Dergilere gerekli ilgi gösterilmiyor bundan dolayı sık
sık yayından kaldırılıyor.
D) İnsanlar her zaman kendilerine rahat yaşayabilecekleri yerleri tercih etmişlerdir.
C) Eleştirmen sanatçıya yol göstermelidir, en önemli görevi budur.
E) Bu yolculukta bizi karlı zirveler, yemyeşil ormanlar eşlik ediyordu.
D) Geçenlerde yeni şiirlere göz attım ama pek beğenmedim.
R
İ
T
K
E
E) Roman ve öykülerinizi okuduktan sonra tanışmak istedim.
N
R
Ö
2.
Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
5.
Bu üzücü olay karşısında gözleri yaşlanan sadece ben değildim.
A) Trafik sıkışmasının önüne geçilmesi için ziyarete açılan Eski Galata Köprüsü, yarın kaldırılıyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmesi için
aşağıdaki sözcüklerden hangisi değiştirilmelidir?
B) Mezarın önüne geldiklerinde daha fazla dayanamayıp
oracığa çöktü.
A) gözleri
C) Odalardan birinde köşeye yaslanmış bir adam gazete
sayfalarına bakıyordu.
D) değildim E) yaşlanan
B) karşısında
C) üzücü
D) Bu makaleyle havacılıkla ilgili araştırmalara katkıda
bulunmayı umuyor.
E) Gün içerisinde uykulu olmanızın nedeni, genellikle
uyku düzensizliğidir.
3.
Gazete, bu haberi sürmanşetten hem de gazetenin isminin üst tarafında yayımladı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden
hangisiyle giderilebilir?
6.
Bir dilin sözlüğü, o dilde kullanılan bütün sözcüklerin tümünü içine almalıdır.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) “sürmanşetten” sözü yerine “ilk sayfada” getirilerek
A) Çatı uyuşmazlığı
B) “Gazete” sözcüğüne çoğul eki getirilerek
B) Tamlama yanlışlığı
C) “hem de” bağlacı kaldırılarak
C) Gereksiz sözcük kullanılması
D) “gazetenin” sözü kaldırılarak
D) Ek fazlalığı
E) “yayımladı” yerine “yayınladı” sözü getirilerek
E) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
29
Anlatım Bozukluğu -3 (Karma)
7.
Sınavlarda hep birinci olurdu oysa ki çok çalışırdı.
11.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu haber kulaktan kulağa duyurdu, okula dağıldı.
A) Ek yanlışlığı
B) Böyle hava oralarda yaz ortasında bile zor bulunur.
B) Gereksiz sözcük kullanılması
C) Bazen insanlar kendinden memnun olmayan davranışlar gösterir.
C) Özne-yüklem uyumsuzluğu
D) Açıkça düşündüklerinizi bizimle paylaşmanızda bir sakınca yoktur.
D) Yanlış bağlaç kullanılması
E) Anlamca çelişen sözcük kullanılması
8.
E) Dükkanlarda saatlerce havasız kalan hayvan satışının
yasaklanması gerekiyor.
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu
yapılmamıştır?
R
İ
T
A) Kitabın son bölümündeki bilgiler eski ancak yanlış değildi.
B) Matbaanın keşfedilmesiyle yazılı eserlerin halka ulaşması kolaylaştı.
B) Yol kenarındaki söğüt ağacı bana çocukluğumun geçtiği mahalleyi andırıyor.
C) Denizciler pusulayı kullanarak okyanuslara güvenle
açılabiliyorlardı.
C) Öğrencileri yetenekli oldukları mesleklere yöneltmek
için seminer düzenlendi.
D) Çocuğun ateşi azalınca bütün aile rahat bir nefes aldı.
D) Fabrikadaki en yetkin kişiyle konuşmak istediğini belirtti.
K
E
Güncel konulardan uzak kalması, onun dışlanmasına neden olduğu düşünülmektedir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne-yüklem uyumsuzluğu
B) Yanlış ek kullanılması
E) İlişkileri kapsamlı anlaşmalara dayatılan iki ülkenin
başbakanları buluştu.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
9.
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?
A) Bu yeni şiirden ne bir şey anlıyorum ne de seviyorum.
B) Türkçenin yeni gramer ve dil bilgisi kitapları henüz basılmamış.
C) Edebi değeri yüksek her eserin iletmek istenen bir mesajı vardır.
C) Yüklem eksikliği
D) Sanatçı, sade nesrin en güzel örneklerinden birini
temsil eder.
D) Tamlayan eki eksikliği
E) Çatı uyuşmazlığı
E) Bazıları birkaç şiir karalamakla şair olunduğunu sanıyor.
14.
I. Kavak ağaçlarının gölgesinin altında kitap okumasını
pek severdim.
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki anlatım bozukluğu ile ayraç içinde verilen nedeni birbiriyle uyuşmaz?
II. Çocuğunun iyileşeceğine dair ümidi biten kadın
ağlıyordu.
A) Askerler içeri girmek isteyenlere gizli parolayı soruyor.
(Gereksiz sözcük kullanımı)
III. Tabağındaki
sanmıyorum.
B) Kendim adıma verdiğim kararlar için pişman değilim.
(Ek fazlalığı)
azıcık
yemeklerle
doyacağını
IV. Şirketimizin genç ve sağlıklı elemanlara ihtiyacı var.
C) Bilgisayarın keşfedilmesi hayatımızı kolaylaştırdı.
(Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması)
V. Gece yarısı havlayan köpek seslerini duymak beni korkuturdu.
Aşağıdakilerden hangisinde anlatım bozukluğunun
nedeni ötekilerden farklıdır?
A) Gözlem yapabilmek için ne kadar çok güneşin tutulmasını beklediğimi anlatamam.
E) Dünyada birçok kabiliyetli kişiler cesaretli olamadıkları
için başarılı olamamıştır.
10.
Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu
yoktur?
D) Mercimek çorbasına tereyağı ve karabiber ektim.
(Yüklem eksikliği)
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
A) I.
Test -28 Cevap Anh.
B) II.
1.E
C) III.
2.A
3.D
D) IV.
4.B
E) Portakalların suyunu sıkmak için mutfağa gitti. (Özne
yüklem uyumsuzluğu)
E) V.
5.B
6.C
7.D
8.A
9.D
10.E
11.C
12.D
13.E
14.A
11. SINIF
YGS GRUBU
TÜRKÇE
1.
Her kim ki olursa bu sırra mazhar
4.
Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana bulunmaz. Bu nedenle ünlüyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek
gelirse bu iki ünlü arasına “y, ş, s, n” koruyucu ünsüzleri
girer.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek olabilecek bir sözcük yoktur?
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
Gün gelir Veysel’i bağrına basar
Benim sadık yarim kara topraktır.
Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerde görülen ses
olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Selam olsun sonsuz güneşe, aya.
R
İ
T
A) Ünsüz benzeşmesi - ünlü türemesi
B) Hasretiz bir kanat şakırtısına.
B) Ünsüz türemesi - ünlü düşmesi
C) Selam olsun bizden, güzel dünyaya.
C) Ünsüz benzeşmesi - ünsüz yumuşaması
D) Dönmeyen gemiler olduk açıktan.
D) Ünlü düşmesi - ünsüz yumuşaması
E) Adımızı soran, arayan var mı?
K
E
E) Ünsüz türemesi - ünlü daralması
N
R
Ö
2.
30
Ses Bilgisi
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ses düşmesi vardır?
5.
Son hecesinde dar ünlü bulunan kimi sözcükler, ek aldığında son hecedeki dar ünlü düşer.
A) Yoldan kal, yoldaştan kalma.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde bu kuralı
örneklendiren bir kullanım yoktur?
B) Derdini gizleyen dermanını bulamaz.
C) Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.
D) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
E) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
3.
Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul!
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer.
Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfince kurul!
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.
Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Vakit ilerledikçe heyecanımız artıyordu.
B) Bu yapı şehre yeni bir görünüm kazandırmıştı.
C) Çiçeğin yaprakları susuzluktan sararmış.
D) Son yapıtı diğerlerinden çok farklıydı.
E) Hüzne boğulmuş bu insanların elinden kim tutar?
6.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ötekilerden farklı bir ses olayı vardır?
A) Ünsüz benzeşmesi
A) Başımıza bir şeyler geleceğini o da hissetmiş.
B) Ünsüz yumuşaması
B) Senin de bizi affetmeni çok isterdik.
C) Ünlü düşmesi
C) Yaşlı adama bu gencecik insanlar sahip çıktı.
D) Ünlü türemesi
D) Teklifimizi reddetmiş, beklemeyi göze almıştı.
E) Ulama
E) Zannetme ki sensizliğe alışamam.
30
Ses Bilgisi
7.
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ötekilere
göre farklı bir ses olayı vardır?
10.
Sevmek ateştir diye seslenir biri
Yalnız o mu? İnan kavuşmak da ateş!
A) On yıl var ayrıyım kına dağından
Baba ocağından yar kucağından
Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
B) Seyret ateşinin düştüğü yeri
Hasretin zulmünü gör de öyle git.
A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz düşmesi
C) Heybemde geleceğin müjdeli haberleri
Milletimin umudu parlıyor hasretle
C) Ulama
D) Ünsüz benzeşmesi
D) Kaptırdım gönlümü Anadolu’ya
Yüzyıllardır benim olan dertli toprağa
E) Ünlü daralması
E) Alnım doğan güneşleri kucaklar
Tertemiz havasında memleketimin
11.
8.
K
E
“Unut beni!” diyordun ayrılırken
IV
V
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili tek heceli sözcükte yumuşama olmamıştır?
C) Dibi görünmez denizlerde boğuldu kaldı yüreğim.
D) Değilim hiç çaresiz, çoğu gitti azı kaldı.
E) Cebi kaç gündür para görmemişti.
9.
Unutmak kolay değil ama
Körfez Yayınları
N
R
Ö
B) Bitmez gönlümün derdi, dinmez gözüm yaşı.
Boynu bükük döneceğim odama
III
II
Tek heceli sözcüklerde ünsüz yumuşaması bazen olur bazen olmaz.
A) Bir inat uğruna hiçe saydın sen beni
R
İ
T
Yollar sana sevinç bana hüzün verecek
I
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde
bir ses olayı yoktur?
A) I.
B) II.
D) IV.
E) V.
12.
Arıyorum _ yıllar _ var ki ben _ onu
III
I
II
Âşıkıyım _ beni çağıran bu _ sesin
V
IV
Bu dizelerde, numaralanmış yerlerin hangisinde ulama vardır?
Türkçede düz-geniş ünlüyle (a,e) biten bir fiil, şimdiki zaman kipiyle çekime girdiğinde fiilin sonundaki düz geniş
ünlüler daralarak “ı, i, u, ü” ye dönüşür. Buna ünlü daralması denir.
A) I.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması
yoktur?
C) III.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
13.
Sert ünsüzle biten kimi tek heceli sözcüklerde ünsüz yumuşaması görülmez.
C) Bu kasabada onu kimse sevmiyor.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olabilecek
bir sözcük değildir?
D) Kardeşin de bizimle gelmek istiyor.
A) et
A) Nedendir bilinmez, çocuk sürekli ağlıyor.
B) Her sabah bu sokaktan geçiyoruz.
B) sap
D) kulp E) Patron sabahtan beri işçileri gözlüyor.
Test -29 Cevap Anh.
1.C
2.A
3.A
4.B
C) suç
5.E
6.C
7.D
8.C
9.D
10.D
E) kap
11.B
12.A
13.E
14.E
11. SINIF
YGS GRUBU
TÜRKÇE
1.
31
Yazım Kuralları
Gökbilim ve coğrafya ile ilgili konuların anlatımında, Dünya ile öteki gezegen adları, Güneş ve Ay sözcükleri büyük
harfle yazılır.
4.
Tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?
A) İnsanlar, Cilalı Taş Devri’nde evler yapıp köyler kurdular.
A) Mevsimlerin oluşmasının sebeplerinden
Dünya’nın güneş çevresindeki hareketidir.
de
B) Osmanlı İmparatorluğu’nda 1718-1730 arası Lale devri olarak adlandırılır.
B) Tutulmanın gerçekleşebilmesi için Güneş, Dünya ve
Ay aynı doğrultuda olmalıdır.
C) İlk Çağ, yazının bulunuşu ile başlar; Kavimler Göçü’ne
kadar devam eder.
C) Bir yılda en çok beş defa Güneş tutulması gerçekleşebilir.
D) Tevfik Fikret, Servetifünun Dönemi şairlerindendir.
biri
R
İ
T
E) Türk askeri, Milli Mücadele’de büyük başarılar kazandı.
D) Atalar, güneş girmeyen eve doktor girermiş derler.
E) Öyle biriydi ki dünya yıkılsa umrunda değildi.
K
E
2.
Ek olan “-ki” kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır ve
ünlü uyumuna uymaz. Bağlaç olan “ki” ayrı bir kelimedir.
Kendinden önce ve sonra gelen cümleleri bağlar, ayrı yazılır.
Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerden hangisinde
“ki”nin yazımı yanlıştır?
N
R
Ö
5.
Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden (p, ç, t, k) biri bulunan
sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ses
yumuşar.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Yarın aracın boyası bitince ustaya gideriz.
A) Bu konudaki açıklamalar kamuoyunu yeteri kadar aydınlatmamıştı.
B) Masadaki meyve dolu tabağa bakıyordu.
B) Şiirinde o kadar yabancı sözcük kullanmışki şiir sözlüksüz anlaşılmıyor.
C) Hep birlikte dolabı yerine taşıdılar.
C) Park ve bahçelerdeki düzenlemelerin yıl sonuna yetişeceği bildirildi.
E) Adamlar, bizi sokağın başında bekliyordu.
D) Deniz renkini masmavi gökten alır.
D) Ulaşımdaki aksamalar belli işlerin gecikmesine yol
açıyor.
E) Deniz seviyesindeki yükselmenin bir hafta daha devam edeceği belirtildi.
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması
gereken “de” ayrı yazılmıştır?
A) Bu dergi de edebiyat tarihimizde yerini alacaktır.
B) Bize de bu maç için üç bilet almış.
C) Bu yöre de geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.
D) Bu olayın sebebini bilim adamları da açıklayamıyor.
E) Şiddetli rüzgardan evlerin çatıları da etkilendi.
6.
“mi” kendinden önceki sözcükten ayrı, kendinden sonraki
ekle bitişik yazılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Sınav sonuçları, bu haftanın sonunda açıklanacak mı?
B) Bana da bu kitaptan bir tane alır mısın?
C) Arabayı almaktan son anda vaz mı geçtiler?
D) Sorunun doğru cevabını bilmiyormusun?
E) Sen miydin onları dün okulda arayan?
31
Yazım Kuralları
7.
8.
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı
vardır?
Aşağıdakilerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili
bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Bu bölgede, erozyon çok sık olur.
A) Pazardan 4 kilogram elma almıştı.
B) Şartların ağırlığı onu depresyona soktu.
B) İki şehir arası 150 kilometreydi.
C) Takım, iki saat antrenman yaptı.
C) Sınıfta yirmisekiz kişi vardı.
D) Antrenör, forvet oyuncularıyla özel görüştü.
D) Yarın, saat on ikiyi beş geçe buluşalım.
E) Mutlaka pisikolojik tedavi görmesi gerekiyordu.
E) Bir günde 250 sayfa kitap okuyordu.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı
vardır?
A) Bu fikri onlara veren Mehmet’miydi?
R
İ
T
12.
Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymamaktan
kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?
B) Kitapçıdan, bir takım ansiklopedi almıştı.
A) 14 haziran 1986’da göreve başladı.
C) Birkaç kişinin sesi tüm salonu kaplamıştı.
B) Mesir Şenlikleri, 24 Mart’ta yapılacak.
K
E
D) Bugün de arkadaşı sınıfa gelmemişti.
C) Şirket toplantıları cuma günleri yapılıyor.
E) Çalışmalısın ki babanın gözüne girebilesin.
D) 2009 senesi 10 Temmuzun’da bu şehre geldim.
N
R
Ö
9.
Aşağıdaki cümlmelerde altı çizili kelimelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Arkadaşını burada terketti.
B) Bugün dükkanı devir edecekti.
10.
Körfez Yayınları
E) Sınav, bu yıl 13 Haziran’da yapılacak.
13.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?
A) Arkadaşlarım, Kurban Bayramı tatiline gitti.
B) Masada Türk Dili dergisi vardı.
C) Sen mi bunu af edeceksin.
C) 14 Mart Tıp Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
D) Son öğrenciyi de birazdan kayıt edeceğiz.
D) Dün Hasan amca bahçesine çiçek dikiyordu.
E) Dilekçesini müdüre arz etti.
E) Öğretmenimiz, Çalıkuşu romanını okumamızı istedi.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı
vardır?
14.
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) TBMM, 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırdı.
A) Arkadaşlarım dün bana sürpriz yaptı.
B) 3 Mart 1924’de halifelik kaldırıldı.
B) Bu konudaki orijinal fikirleriyle tanınır.
C) 13 Ekim 1923’te Ankara başkent oldu.
C) Radyoaktif atıklar değişik durumlarda ortaya çıkar.
D) Tüm dünyada 1929’da ekonomik bunalım ortaya çıktı.
D) Ülkemizde endüstiri önemli bir yere geldi.
E) Türk Medeni Kanunu, 18 Şubat 1926’da kabul edildi.
E) Bu otelde değişik aktiviteler yapılıyor.
Test -30 Cevap Anh.
1.B
2.E
3.D
4.A
5.D
6.C
7.C
8.A
9.B
10.B
11.A
12.C
13.E
11. SINIF
TÜRKÇE
1.
2.
YGS GRUBU
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlış kullanılmıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta
(...) konması uygundur?
A) Bugün her nedense buraya gelmedi
B) İhtiyar, kadının yanına yaklaştı.
B) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ
C) Bu kitap bana onun, hatırasıdır.
C) Benim bildiğimi yalnız o bilmiyor
D) Bu evi, doğup büyüğüdüm yeri, asla satmam.
D) Ne kadar da güzelmiş burası böyle
E) Bizi çağırdı, kendisi gelmedi.
E) Bana bir daha sakın yalan söyleme
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta (.) yanlış kullanılmıştır?
C) Bugün 18.30’da toplantı var.
D) Karşıda başı dumanlı karlı dağlar.
N
R
Ö
E) Seni bir de Dr. Ali İhsan Bey’e götürelim.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti
(?) konmalıdır?
A) Bana bu haberi kimin verdiğini hatırlamıyorum
6.
R
İ
T
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (‘)
yanlış kullanılmıştır?
K
E
B) Baki 16. yüzyılda mı yaşadı?
4.
5.
A) Kırmızı, güzel bir arabası vardı.
A) Seni de bekliyoruz akşamki yemeğe.
3.
32
Noktalama İşaretleri
A) İzmir’liler bu yıl yine karla oynayamadı.
B) Edremit’e uzun zamandır gitmedik.
C) Safahat’ı hepimiz okuduk.
D) 1973’te İzmir’de doğmuş arkadaşım.
E) Ağrı Dağı’nın eteklerinde piknik yaptık.
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti (!) getirilebilir?
A) Yangın var dostlar, yetişin
B) Hey, bana baksana sen
B) O günden sonra eve hiç uğramadı
C) Ne kadar nazik biri olduğunu göreceksin
C) Haftaya mutlaka burada olurlar
D) Bugün gelir mi gelmez mi bilmem
D) İstanbul dendi mi Boğaziçi gelirmiş akla
E) O güzel kitabı nereden aldın
E) Bu sorunun nasıl çözüleceğini biliyorum
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta (:) yanlış
kullanılmıştır?
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) Ona dedim ki: “Burada istenmiyorsun.”
A) Bâki, Kanuni döneminde yaşamış bir şairdir.
B) Akşamki toplantıda iki tanıdık gördüm:
Adem ve Ali!
B) İzmir’e 2012’nin yazında taşınmıştık.
C) Zamir: İsimlerin yerini tutan sözcüklerdir.
D) “İsteyen gelsin.” diye hatırlattın mı?
D) Annem: “Ne zaman geldiniz eve?” diye sordu.
E) Burada durup, seni bekledik.
E) Çocuğa güzel bir isim vermişler: Fatih.
C) Çocuk “Anne!” diye seslendi karşıdan.
32
Noktalama İşaretleri
9.
Uzun yıllar boyunca edebiyatla uğraştı ( ) kılı kırk yararak çalıştı ( ) hiç karşılık düşünmeden yazdı ve çok sayıda
ürün bıraktı ( )
Bu cümlede ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdaki
noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
13.
Birden ağlayarak ( ) şaşırarak “Anne, anne ( )” diye bağırmıştı ( )
Bu cümlede ayraçla ( ) belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) ( : ) ( ! ) ( . )
B) ( , ) ( ? ) ( . )
A) ( , ) ( ; ) ( ! )
C) ( : ) ( ... ) ( . )
B) ( ; ) ( ; ) ( . )
D) ( , ) ( . ) ( . )
C) ( , ) ( , ) ( . )
E) ( , ) ( ! ) ( . )
D) ( , ) ( ! ) ( . )
E) ( , ) ( , ) ( ! )
10.
Ülkemizde erkek çocuklara daha çok Yusuf, Mustafa,
Mehmet; kız çocuklara Zeynep, Ayşe, Fatma adları verilir.
Bu cümlede noktalı virgülün (;) kullanılma gerekçesi
aşağıdakilerden hangisidir?
14.
kadar da olsa bir sevinç, tomurcuk veriyor ( III ) Pencereye
üşüşen öğrencilerin gözlerinde müjdeli bir sevinç ( IV ) Karın yağışını seyrediyorlar ilgiyle ( V )
A) Aralarında nitelik farkı bulunan söz öbeklerini birbirinden ayırmak
K
E
B) Öznenin diğer ögelerle karışmasını engellemek
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine üç
nokta ( ... ) getirilmelidir?
D) Kavramları tanımlamak ve açıklamak
N
R
Ö
E) Eş görevli sözcük ve söz öbeklerinin karışmasını engellemek
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmamıştır?
Körfez Yayınları
A) I.
C) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
11.
R
İ
T
Dışarıda kar yağıyor ( I ) Karın başladığını nedense en
geç, ben fark ediyorum ( II ) İçimde ilk defa, toplu iğne başı
15.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım ve noktalama
yanlışı yoktur?
A) Müdür Bey sana “Yarın da gelecek misin” diye niçin
sordu?
A) Oh, ne şirin ne güzel bir çocuk diye söylendi.
B) Müdür Bey sana “Yarın da gelecek misin?” diye niçin
sordu?
C) “Oh, ne şirin, ne güzel bir çocuk!” diye söylendi.
B) Oh! “ne şirin ne güzel bir çocuk” diye söylendi.
D) Oh ne şirin? ne güzel bir çocuk, diye söylendi.
C) Müdür bey sana: “Yarın da gecek misin diye niçin sordu?”
E) Oh! “ne şirin ne güzel bir çocuk diye” söylendi.
D) Müdür bey sana; “Yarın da gelecek misin, diye niçin
sordu?”
E) Müdür Bey sana, “Yarın da gelecek misin?” diye niçin
sordu.
12.
Şimdilerde okuyucular kitaplarıma istek duyuyor . Ama bir
I
gün şöyle diyebilirler : “Ey yazar , artık yeter . “ Ben ne
II
III
IV
yaparım o zaman ?
V
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde
noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
A) I.
B) II.
Test -31 Cevap Anh.
1.A
Test -32 Cevap Anh.
1.C
C) III.
2.B
2.D
D) IV.
3.C
3.E
4.B
4.D
5.B
6.A
6.D
7.A
Dün öyle diyordum, bugün tersini söylüyorum (I) Dünkü
söylediklerimde de bugünkülerde de elbet gerçeklik payı
vardır (II) Bırakın düşüncelerim, sözlerim birbirine uymasın (III) Siz onlardan yararlanabiliyorsanız ne mutlu bana
(IV) Amacıma yaklaşmışım diye düşünürüm o zaman (V)
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine
farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?
A) I.
E) V.
5.D
16.
7.E
8.E
8.A
9.C
B) II.
9.E
10.A
C) III.
10.B
11.B
11.C
12.D
D) IV.
12.A
13.E
14.D
E) V.
13.D
15.C
14.D
16.D
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
192
File Size
2 511 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content