close

Enter

Log in using OpenID

01. KONU KAVRAMA (EDEBİYAT

embedDownload
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
(I) Deneme, yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin
sonuçlara gitmeden, kendisiyle konuşuyor gibi yazdığı
yazılardır. (II) Kişiselliğin en fazla öne çıktığı yazı türüdür.
(III) Nurullah Ataç’ın anlatımıyla deneme “Ben’in ülkesidir”.
(IV) Yazar, görüşlerini kanıtlama çabasındadır. (V) Anlatımda ve konu seçiminde, yazar olabildiğine özgürdür.
4.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “deneme” ile ilgili bilgi yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
01
Şiir ve Düzyazı Türleri I
C) III.
D) IV.
Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum
Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum
Bekçileri gibiyiz ezelden buraların
Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların
Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi
Her gün aynı pınardan doldurup testimizi
Kırlara açılırız çıngıraklarımızla
Bu dizeler konusuna göre hangi şiir türüne örnektir?
E) V.
R
İ
T
A) Lirik
B) Epik
D) Satirik
2.
K
E
Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Şiirlerde dil daha çok sanatsla işlevde kullanılır.
N
R
Ö
5.
B) Öğretici metinlerde dil çoğunlukla göndergesel işlevde
kullanılır.
C) Pastoral
E) Didaktik
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı
Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı
Sen şehit oğlusun incitme, yazıktır atanı
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı
C) Gezi, coşku ve heyecanı dile getiren bir metin türüdür.
Bu dörtlük, konusu bakımından aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?
D) Masal, destan ve mesnevi olay anlatımına dayanan
metin türlerindendir.
A) Lirik - pastoral
B) Epik - satirik
D) Pastoral - satirik
C) Epik - didaktik
E) Didaktik - lirik
E) Meddah ve ortaoyunu göstermeye bağlı metin türleridir.
3.
Dün de köşemde söz etmiştim. Bu ülkede övgüye değer
bir iş yapabilmek için sanki özel bir zümreye ait olmanız
gerekiyor. Eğer öyle bir durumunuz yoksa her an övgü yerine eleştiri almanız kaçınılmazdır. İç karartıcı bir durum.
Çünkü ne kadar önemli işler yaparsanız yapın, kendinizi
yasaklarla örülmüş bir hücreye kapatılmış hissedebilirsiniz.
Yukarıdaki parça, hangi yazı türünden alınmış olabilir?
A) Anı
B) Fıkra
D) Söyleşi
C) Makale
E) Günlük
6.
Aşağıdaki yargılardan hangisi “söylev” için yanlıştır?
A) Bilgilenmek için bir kişiyle yapılan görüşmedir.
B) Konu; açık, kesin, inandırıcı bir biçimde ortaya konur.
C) Dilin, alıcıyı harekete geçirme ve heyecana bağlı işlevleri kullanılır.
D) Amaç dinleyeni etkileyerek kendi düşüncesine çekmektir.
E) Giriş bölümü kısa, etkili bir cümleyle başlamalıdır.
01
Şiir ve Düzyazı Türleri I
7.
11.
Talip Apaydın, Sarı Traktör’de anlattığı gerçeklikleri roman
gerçekliği olarak görememiş. Sarı Traktör kişisiz bir roman.
Kişisiz roman olur mu? Ben de bunun için ropörtajla roman
arası bir yapıt diyorum. Bence Sarı Traktör’ün başarısız bir
roman oluşu Talip Apaydın’ın savunduğu düşüncenin
doğru oluşu ile sözünü ettiği köy gerçeklerini çok iyi tanımamasından kaynaklanıyor.
II. Anlatımda akıcılık, yalınlık esastır.
III. Bir görüşü ve düşünceyi kanıtlama amacı güdülmez.
IV. Konuya öznel bir bakışla yaklaşılır ve en çok denemeyi
andırır.
V. Edebiyat-ı Cedide döneminde ilk örnekleri verilmiştir.
Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Eleştiri
A) Söyleşi
B) Deneme
C) Anı
12.
“Mektup” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?
C) Fıkra
I.
E) Anı
R
İ
T
Olaylar; serim, düğüm, çözüm sırasına uygun olarak
anlatılır.
II. Günlük hayattan rastgele bir bölüm alınır.
III. Edebiyatımızdaki en önemli temsilcileri Memduh
Şevket Esendal ve Sait Faik’tir.
K
E
B) Telgraf, tebrik ve davetiye özel mektubun türlerindendir.
IV. Merak öğesi ön plandadır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisi olay
öyküsünün özelliğidir?
D) Cahit Sıtkı’nın Ziya Osman Saba’ya yazdığı mektuplar
edebi mektuplardandır.
A) I. ve II.
N
R
Ö
(I) Düz yazının en uzun türüdür. (II) Karakterler detaylı bir
şekilde tanıtılır. (III) Olaylar ayrıntısına kadar işlenir. (IV)
Sosyal, psikolojik, aşk, macera gibi türleri vardır. (V) Olay
ve durum (kesit) olmak üzere iki kolda gelişmiştir.
Körfez Yayınları
C) Kişilerin resmi makamlara şikayet, istek veya bilgi
iletme amacıyla yazdıkları mektuplara dilekçe denir.
E) Özel mektupların hepsi edebi bir nitelik taşır.
D) III. ve IV.
13.
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
A) Boğaziçi Yalıları - A. Şinasi Hisar
B) Hac Yolunda - Cenap Şahabettin
C) II. ve III.
E) I. ve IV.
Memleket bitti, yine bitmedi hâlâ sen ben
Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşman
A) Epik
B) Lirik
D) Pastoral
E) V.
Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bir “gezi yazısı” örneği
değildir?
B) I. ve III.
Bu dizeler, konusuna göre hangi şiir türünden alınmış
olabilir?
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde romanla ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?
10.
B) Makale
D) Eleştiri
E) Biyografi
A) Fuzuli’nin “Şikayetname”si bu türde yazılmış bir yapıttır.
9.
Her konuda yazılabilen bu tür, konuşma havası taşır.
Bu parça aşağıdaki düz yazı türlerinin hangisinden
alınmış olabilir?
D) Günce
8.
I.
14.
C) Satirik
E) Didaktik
Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliği değildir?
A) Doğaüstü varlıklara yer verilir.
B) Sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler ceza görür.
C) Frankfurt Seyahatnamesi - Ahmet Haşim
C) Tekerlemeler masalın başında ve (veya) sonunda yer
alır.
D) Anadolu Notları - R. Nuri Güntekin
D) Gerçek bir olaydan yola çıkılarak oluşturulur.
E) Seyahatname - Evliya Çelebi
E) Sözlü edebiyat geleneğine aittir.
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
4.
Aşağıdakilerden hangisi lirik şiirden alınmıştır?
A) Bir vakte erdi ki bizim günümüz
Yiğit belli değil mert belli değil
B) Ellerimizde sopalar yanımızda köpekler
Koyunlarla kuzular mekanımızdır dağlar
C) Kendini bilenler bilir dostluğu
Bir selamla sana açar muştusu
E) Yolcuyum bir kuru yaprak misali
Rüzgarın önüne katılmışım ben
3.
C) Makale
E) Anı
K
E
N
R
Ö
D) Pastoral şiir
B) Deneme
D) Fıkra
5.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi komedinin özelliklerinden değildir?
A) Konusunu günlük hayattan alır.
B) Çirkin, kaba olaylar seyircinin gözü önünde işlenir.
Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine ait olabilir?
B) Satirik şiir
R
İ
T
A) Gezi yazısı
Feymani içinde kötü his tutma
Sadık dosta darılıp da küs tutma
Altın isen altınlık yap pas tutma
Sonra çar çamura karılmayasın
A) Epik şiir
(I) Her yazı, sanatçıdan işaretler taşır, yazı kimliktir; belki
de en güvenilir kimlik. (II) Ama okuyucu inandırıcı olsun
ister okuduklarının, somut veriler arar satır aralarında. (III)
Oysa, bakıyorsunuz biraz nükte, biraz da günübirlik kavgalardan birkaç serzeniş yetiyor günümüz yazarlarına. (IV)
Hele, insan canlısı bir hava versin diye yaşadıklarınızı da
paylaşırsanız okuyucuyla sizden iyisi yok.
Bu parçada numaralanmış cümlelerde aşağıdaki yazı
türlerinden hangisiyle ilgili ayrıntılara yer verilmemiştir?
D) Ormanda büyüyen adam azgını
Çarşıda pazarda insan beğenmez
2.
02
Şiir ve Düzyazı Türleri – 2
C) Üslupta kusursuzluk aranmaz.
D) Üç birlik kuralına uymak zorunda değildir.
C) Didaktik şiir
E) Lirik şiir
Röportajla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Açıklayıcı, öyküleyici türünden anlatım yollarından yararlanılır.
B) Yazar, konuyu bilgilerle destekleyerek okura sunar.
C) Kişisel görüş bildirilerek yazı zenginleştirilir.
D) Toplumsal, sanatsal olay ya da olgular ele alınır.
E) On sekizinci yüzyılda gazete ve gazetecilik çevresinde
gelişmiştir.
E) Kahramanları, sıradan insanlardır.
6.
Kitaptaki öyküler kısa ama bir haylı etkileyici. Yazar başka
öykücünün yirmi sayfaya sığdıramayacağını, dört beş sayfada vemenin sırrını yakalamış. Gereksiz ayrıntılara yer
vermediği gibi derinlemesine bir anlatıma da ulaşmış.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek
olabilir?
A) Makale
D) Eleştiri
B) Gezi yazısı
C) Roman
E) Mektup
02
Şiir ve Düzyazı Türleri – 2
7.
11.
Aşağıdakilerin hangisinde sözlü anlatım türleri bir
arada verilmiştir?
C) Deneme - eleştiri - masal
Aşık Dertli, Gerede yakınlarındaki Çağa nahiyesinin Sahneler köyünde doğmuştur. Asıl adı İbrahim ve mahlası Lütfi’dir. Geçimini aşık kahvelerinde saz çalıp şiir söyleyerek
sağlamıştır. Önce Halveti tarikatına girdiği halde, daha
sonra Bektaşiliğe yöneldiği söylenen Dertli, 1846 yılında
Ankara’da vefat etmiştir.
D) Röportaj - mülakat - söylev
Yukarıdaki parçanın türü aşağıdakilerden hangisidir?
E) Mülakat - fıkra - makale
A) Bibliyografya
A) Mektup - röportaj - anı
B) Söylev - biyografi - meddah
B) Anı
C) Otobiyografi
D) Eleştiri
8.
12.
I. Dışa dönük, keskin bir gözleme dayalı yazılardır.
II. Belirli bir durum ya da davranışı göstermek amacıyla
kısa yazılardır.
R
İ
T
Mithat Efendi’nin Avrupa’da Bir Cevelan, Reşat Nuri
II
Güntekin’in Frankfurt Seyahatnamesi, Cenap Şahabettin’in
III
IV. Özellikle tanıtma, bilgi verme amacıyla ön plana çıkan
yazılardır.
Hac Yolunda, Ahmet Haşim’in Anadolu Notları isimli yaIV
V
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri gezi
yazıları ile ilgilidir?
pıtları gezi yazısı türündeki yapıtlara örnek olarak gösterilebilir.
K
E
C) II. ve III.
E) III. ve IV.
N
R
Ö
Bu cümlede numaralanmış yapıtlardan hangileri yer
değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?
Körfez Yayınları
B) I. ve II.
D) II. ve IV.
A) I. ve III.
D) III. ve V.
13.
Sanatçı bu yapıtında “aydınlanma” hareketinin ve bu hareketin burjuva-aristokrat aydını üzerindeki etkisinin bütün
yansımalarını değerlendirir. Faust, bir aydın, evrenin nedenlerini öğrenmek isteyen bir bilgi aşığı olarak hem bu
sosyal yenilginin hem de aydınlanma insanının “aklın sınırlarına” boyun eğişinin klasik tragedyasıdır.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden
alınmış olabilir?
A) Biyografi
B) Otobiyografi
D) Roman
10.
Türk edebiyatında Falih Rıfkı Atay’ın Bizim Akdeniz, Ahmet
I
III. Yazarın kişisel yaşamıyla ilgili belirli anları okuyucuyla
paylaşmak amacıyla kaleme aldığı yazılardır.
A) I. ve IV.
9.
E) Biyografi
C) Eleştiri
D) Söyleşi
1.D
B) Fıkra
C) Deneme
D) Eleştiri
14.
E) Günlük
Bu akşam sabahlar ne kadar serin
Geceyi hasretle bekliyor zaman
Üstünde hasretle leylekler uçan
Beyaz perdeleri indiriverin
Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Didaktik
Bu parçada sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden
hangisidir?
Test 01 CA
E) IV. ve V.
Kitaplar yazıldıkları gibi kalır, derler. Biz okurlar ise farkında
olalım olmayalım, zaman içinde değişiriz. Dün okuduğumuz bir kitapta algılayamadığımız bir noktayı bugün kavrayabiliyoruz. Bir zamanlar bizde çok olumlu izler, çok
güçlü etkiler bırakmış bir hikayeyi, bir roman kişisini, bir anlatım özelliğini artık hiç de öylesi benimsemediğimizi görmek olasıdır.
A) Makale
E) Tiyatro
B) Deneme
C) II. ve IV.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış
olabilir?
Yazarın bilgi vermek amacı gütmeksizin, doğruya giden
yolları bulmaya çalışmak amacıyla yazdığı düşünce yazılarıdır. Yazar hemen her konuda (sanat, estetik, ahlak, insani değerler) gelenekselleşmiş klasik yargılara
saplanmadan okuyucunun doğru olanı bulmasına sadece
yardımcı olur.
A) Fıkra
B) I. ve V.
B) Satirik
D) Epik
C) Lirik
E) Pastoral
C) Makale
E) Eleştiri
2.C
3.B
4.C
5.C
6.A
7.A
8.E
9.E
10.A
11.A
12.E
13.C
14.D
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
2.
Edebi Bilgiler (Şiirde ölçü, uyak, redif)
Aşağıdaki dizelerden hangisinde zengin kafiye vardır?
4.
A) Saksıda incilendi yapraklar senin için
Söylendi gelmez diye uzaklar senin için
B) Ol nedir ki, yok durur cisminde can
Karnı içi dopdolu yılan çıyan
B) Senin için kandiller tutuştu kendisinden
Resmine sürme çektim kandillerin isinden
C) Bu yolun sonu çıkmaz sokak
Ayaklar baş olmuş başlar ayak
C) Saatler saatleri vurdu çelik sesiyle
Saatler son gecenin geçti cenazesiyle
D) Yuvamı çiçekledim sen meleksin diye
Yollarını bekledim görüneceksin diye
D) Gördüm dilber yanakların kızarmış
Acep benim yârım kime kızarmış
E) Hastalandım, bakacak kimseciğim yok; Osman
Gece gündüz koşuyor, iş diye, bilmem ne zaman
E) Odanın loşluğu kasvet veriyor pek, baktım
Şu fener yansa, deyip bir kutu kibrit çaktım
A) I. ve III. dizeler arasında tam uyak vardır.
B) Rediflere yer verilmiştir.
C) Sarmal uyak düzeni vardır.
5.
B) Yıkıldı gönlümün sarayı, tahtı
Böyledir âlemde aşıkın bahtı
C) Bülbül hiç durmayıp efgan edersin
Aşıkların bağrın büryan edersin
D) Ciğerciğim kebap oldu pişiyor
Sevdiceğim yüce dağlar aşıyor
E) Yedirdin, içirdin hepsi de yalan
Ahir ömrümüzü ederler talan
E) 8’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
Aşağıdaki dizelerin uyak çeşidi ikişerli gruplandığında
hangisi dışta kalır?
B) Elle alınıp tutulmaz
Bakkallarda satılmaz
C) Ne gündüz ne geceyim
Sadece bir heceyim
D) Külek külek yağlar
Üzüm dolu bağlar
E) Çalkan Karadeniz çalkan
Gemilerde olur kaptan
Aşağıdakilerden hangisinde redif yoktur?
A) Bülbül ne yatarsın, bahar yaz geldi
Bizim göle ördek geldi kaz geldi
D) II. ve IV. dizeler arasında zengin uyak vardır.
A) Karşıda doğan nedir
Sarımsak soğan nedir
R
İ
T
K
E
N
R
Ö
Bu dörtlükte ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
3.
Aşağıdaki beyitlerin hangisinde cinas vardır?
A) Ol nedir ki, ustalardan iyidir
Ol nedir ki, hastalardan kötüdür
Gelen gelsin dost bağına
Çiçekleri sergiledim
Bir soluna bir sağına
Gerçekleri sergiledim
03
6.
Aşağıdakilerden hangisi “aruz ölçüsü”nün özelliklerinden biri değildir?
A) Kaynağını Arapçanın dil özelliklerinden alır.
B) Hecelerin uzunluk-kısalık, açıklık-kapalılığına dayanır.
C) Farklı kalıpları vardır.
D) İmale, aruza ait bir terimdir.
E) Bu ölçü Türk edebiyatında özellikle Milli edebiyat döneminde kullanılmıştır.
03
Edebi Bilgiler (Şiirde ölçü, uyak, redif)
7.
Aşağıdaki dizelerin
lanılmıştır?
hangisinde
tam
uyak
10.
kul-
A) Nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü.
Sokaklardan caddeye doğru sesler döküldü
A) Mısra (dize), şiirdeki bir satıra denir.
B) Küçükken derdi ki dadım
Büyüdüm ihtiyarladım
B) Ölçü (vezin), mısralarda hece sayısına ya da hecelerin
uzun ( kapalı), kısa (açık) olmasına dayanan ve
nazımda dış ahengi sağlayan öğedir.
C) Ninni söyler akar suyu
Dudakları der ki uyu
C) Kafiye (uyak), mısra sonlarında aynı yazılışlı, aynı anlamlı kelimelerdeki ses benzerliğinin adıdır.
D) Komşuda inşaat geliyor keser sesi
Ustalar konuşunca çıraklar keser sesi
D) Beyit, divan şiirinde ve onun etkisinde olan şiirlerde
anlam bütünlüğü olan iki mısraya verilen addır.
E) Caddeden sokaklara doğru sesler elendi
Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi
E) Redif, mısra sonlarında anlamları ve görevleri aynı olan
ses benzerliğine denir.
A) Ne gelirdim, ne giderdim
Günden güne arttı derdim
N
R
Ö
B) Benim dostum gelişinden bellidir
Ak elleri deste deste güllüdür
C) Sevdiceğim arz-ı didâr eylemez
Gönül gayrilerle pazar eylemez
D) Mesken tutmuş gönül gam hanesidir
Bi-nevâ yakılır viranesidir
E) Bir dem sükut eder düşer hayale
Gönül nice yanmaz nâr-ı visale
9.
Karşımıza gelen acep yâr m’ola
Benim gibi yaralanmış zâr m’ola
Benim sevdiceğim güzel var m’ola
Hakk’ın yarattığı kullar içinde
B) Çapraz uyak
D) Sarmal uyak
Test 02 CA
1.E
Kocadım, ihtiyar oldum kardeşler
Hâlıma rahm edin, bakın yoldaşlar
Döküldü, ağzımda kalmadı dişler
Yağlıca höşmerim kaymak isterim
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) On birli hece ölçüsüyle yazılmıştır.
B) Yarım uyak kullanılmıştır.
C) Bir, iki ve üçüncü dizeler birbiriyle uyaklı, dördüncü dize
ise serbesttir.
D) Redif kullanılmıştır.
E) Didaktik bir şiirden alınmıştır.
12.
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Bu dörtlüğün uyak örgüsü aşağıdakilerin hangisidir?
Bu parçada kullanılan uyak örgüsü aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
A) Düz uyak
R
İ
T
K
E
11.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmamıştır?
Körfez Yayınları
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı
yapılmıştır?
A) Çapraz uyak
C) Cinaslı uyak
B) Düz uyak
D) Tunç uyak
C) Sarmal uyak
E) Cinaslı uyak
E) Örüşük uyak
2.C
3.E
4.A
5.D
6.D
7.D
8.A
9.C
10.B
11.E
12.D
13.C
14.C
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
Bir konu üzerinde değişik kişiler tarafından yapılan seri
konuşmalara ---- denir. Tartışma bir gün sürebileceği gibi
birkaç gün de sürebilir. Konuşmacı sayısı ---- geçmez.
Konuşmalar en fazla ---- dakikadır. Tartışmadaki amaç dinleyicileri ikna etmek değil, sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır. Tartışma sonunda çıkarılan sonuç, başkan
tarafından özetlenir.
4.
İleti, dilin göndergeyi olduğu gibi ifade etmesi amacıyla
oluşturulursa dilin “göndergesel işlevi”nde; ileti, alıcıda
I
davranış oluşturmak üzere düzenlenmişse dilin “alıcıyı
II
harekete geçirme işlevi”nde; ileti, kuralın iletiyi iletmeye
uygun olup olmadığını öğrenmek amacıyla düzenlenmişse
“kanalı, kontrol işlevi”nde, ileti; dille ilgili bilgiler vermek
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
III
R
İ
T
üzere düzenlenmişse “dil ötesi işlev”de ve iletinin iletisi,
IV
A) Sempozyum - altıyı - yirmi
B) Panel - üçü - on beş
kendinde ise dilin “heyecana bağlı işlevinde kullanıldığı
V
C) Açık oturum - yediyi - otuz
D) Forum - beşi - on
vurgulanır.
K
E
E) Konferans - ikiyi - kırk
Yukarıda altı çizili numaralanmış yerlerin hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?
A) I.
2.
04
Anlatım Yöntemleri ve Türleri
N
R
Ö
Edebiyatımızda durum hikayeciliğinin önemli isimlerinden
biridir Memduh Şevket Esendal. O, hayatı olduğu gibi yansıtmaya çalışmış, konuşur gibi ve içtenlikle yazmıştır. Bizim
dikkatimizi bile çekmeyen, fark etmediğimiz kişileri birkaç
cümlede canlandırıvermiştir. Miras, Vassaf Bey, Ayaşlı ve
Kiracıları adlı romanları yazmıştır.
5.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Tartışmada sonuç rapor haline getirilir.
B) Panel bittikten sonra dinleyiciler katılımcılara soru sorabilir.
C) Bir konunun çeşitli yönleri üzerinde aynı oturumda konunun uzmanı, farklı kimseler tarafından yapılan seri
konuşmalara bilgi şöleni denir.
Yukarıda verilen paragrafta anlatım türlerinin hangisinden yararlanılmıştır?
A) Açıklayıcı anlatım
B) Öyküleyici anlatım
D) Başkanın, dinleyicileri tartışmaya katmasıyla forum,
panele dönüşür.
C) Betimleyici anlatım
D) Mizahi anlatım
E) Sunumda, konuşmacı dinleyicilerin sorularını cevaplar.
E) Emredici anlatım
3.
Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi
gereken özelliklerinden biri değildir?
6.
Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ciddi, ağırbaşlı, derli toplu bir görüntü sergilemelidir.
A) Dil, “göndergesel işlev”de kullanılır. (tartışmacı anlatım)
B) Kullanılan slaytlarda cümlelerin kısa, açık ve etkili olması gerekir.
B) Dil, “alıcıyı harekete geçirme işlevi”nde kulanılır. (emredici anlatım)
C) Görsel ve işitsel unsurların kullanılması gerekir.
C) Dil, “göndergesel işlev”de kullanılır. (kanıtlayıcı anlatım)
D) Sunumda değişik kaynaklardan yararlanılması gerekir.
E) Slaytlardaki cümlelerde ayrıntılara yer verilmesine
dikkat edilir.
D) Dil, “göndergesel işlev”de kullanılır. (açıklayıcı anlatım)
E) Dil, “heyecana bağlı işlev”de kullanılır. (öğretici anlatım)
04
Anlatım Yöntemleri ve Türleri
7.
10.
Bir hastanede bulunuyorsunuz, herkes servislerin önünde
beklemekte. Yer bulanlar oturmuş; ama yine de birçok
insan ayakta. Herkesin yüzünde hüzünlü bir ciddiyet...
Hastaların birçoğu suskun, konuşanlar ise kimseyi rahatsız etmek istemiyor. Bakışlar aynı yöne, aynı kapılara
çevrilmiş. Etrafta bu zaman dilimini değerlendiren, bir işle
uğraşan, vaktini değerlendirme kaygısında olan yok gibi.
A) Sunumun amacının belirlenmesi
B) Sunum yapılacak kişilere önceden bilgi verilmesi
C) Sunum için gerekli teknik donanımın olması
D) Sunumun planlanıp yapılması
E) Bilgilendirme amaçlı olabileceğinin de düşünülmesi
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır
basmaktadır?
A) Betimleyici anlatım
B) Şiirsel anlatım
C) Açıklayıcı anlatım
D) Destansı anlatım
Aşağıdakilerden hangisi sunum yapılmadan önceki
hazırlıklardan değildir?
E) Tartışmacı anlatım
11.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma için söylenemez?
A) Tartışmanın yetkin bir başkan tarafından yönetilmesi
B) Bazı tartışma sonuçlarının, basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulması
8.
Aşağıdakilerden hangisi öyküleyici anlatım tekniğinin
özelliklerinden biri değildir?
C) Başkanın, katılımcılara hiçbir şekilde müdahalede bulunmaması
K
E
A) Öyküleyici anlatımla oluşturulan edebi metinlerde “olay
zamanı” ve “anlatma (öyküleme) zamanı” şeklinde iki
zaman söz konusudur.
N
R
Ö
C) Öyküleyici anlatımla oluşturulan metinlerin iki temel
bileşeni vardır: Anlam ve ses.
D) Öyküleyici anlatımla oluşturulan metinlerde kahramanlar, niteliklerine göre ikiye ayrılır: Karakter ve tip.
E) Anlatma zamanı, öyküleyici metnin anlatıcısının, olay
örgüsünü anlatış zamanıdır.
9.
E) Kısır ve yersiz tartışmalardan kaçınılması
Körfez Yayınları
B) Öyküleyici anlatımla oluşturulan kurmaca metinlerde
anlatılan eylemler zincirine “olay örgüsü” denir.
D) Başkanın, süreyi aşan tartışmacıları uyarması
12.
I.
Kar yağıyordu. Soluksuzca kalmıştı. Kar sesinden
başka ses yoktu. Kar mavisi bir hüzündü yaşadığı.
Kent soğuktu, ama aydınlığa çıkmıştı. Çeşmenin bakır
tasından o dağların engininden gelen gürül gürül akan
soğuk suyu yudumlarken yüreğinin burkulduğunu hissetti. (İlahi bakış açısı)
II. Boğaz’a girdik. Arkadan gelen rüzgar yelkenleri
şişirirken, birazdan başlayacağı besbelli olan yağmurdan önce etrafı görebilmek için kaptan köşkünün önündeki ayaklığa çıktım. (Kahraman bakış açısı)
III. İhtiyar kadın sıraları düzenlemeye, temizlemeye
başladı. Elleri toz toprak içindeydi. Öğrenciler birer
birer içeri girdi. Hemen hiçbirinde çorap, ayakkabı
yoktu. (Gözlemci bakış açısı)
---- anlatıma çağrışım ve duygu değeri kazandırarak okuyucunun metinden yeni anlamlar çıkarması sağlanır. ---- ise
sözcükler çoğunlukla ilk anlamlarıyla kullanıldığından
okuyucuya göre farklı anlamlar kazanmaz, herkeste benzer
izlenimler uyandırır.
IV. Bir kolej profesörü reddedemeyeceği, harika bir teklif
almıştı. Yurt dışında bilimsel bir araştırma yapmak için
bir vakıftan burs kazanmıştı. (Kahraman bakış açısı)
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerinhangileri getirilmelidir?
V. Akşam televizyonun karşısına oturuyorum. Bir kanalı
izlerken ille diğer kanalda ne olduğunu merak ediyorum. Çocuklarla bile ilgilenmiyorum. (Kahraman bakış
açısı)
A) Anlatmaya dayalı metinler - Sanatsal metinler
B) Göstermeye dayalı metinler - Sanatsal metinler
D) Öğretici metinler - Anlatmaya dayalı metinler
Yukarıdaki numaralanmış bölümlerden hangisi ayraç
içinde verilen bakış açısıyla uyuşmamaktadır?
E) Öğretici metinler - Sanatsal metinler
A) I.
C) Sanatsal metinler - Öğretici metinler
Test 03 CA
1.E
2.C
3.B
4.D
5.E
6.E
7.A
B) II.
8.A
C) III.
9.A
D) IV.
10.C
11.E
E) V.
12.B
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
Aşağıdaki mısralardan hangisinde tecahül-i arif sanatı
vardır?
4.
A) Vazodaki kirli suya kapatılmış
Tutsak bir çiçek ağlıyor
2.
Sevdiğim bahçeye girdi
Tomurcuk gülleri derdi
Menekşe boynunu büktü
Gül kızardı utancından
B) Dün gece yoktu ki
Bu dağ buraya nasıl gelmiş
Yukarıdaki dörtlüğün 3. ve 4. dizelerinde yapılan edebi
sanatlar, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
C) Ayva der ki : “Ben tutsağım
Ya sandıkta ya dalda.”
A) Tezat
-
hüsn-i talil
B) Kişileştirme
-
kapalı istiare
D) Kaç ışık yılı uzaktan
Kaç ışık yılı uzağa
C) İntak
E) Yılanlar bileyler dişini
Karanlığın koynu buzul
E) Teşbih-i beliğ
N
R
Ö
-
istiare
B) Tecahül-i arif
-
hüsn-i talil
C) Mecaz-ı mürsel
-
kişileştirme
D) Kinaye
-
mübalağa
E) İstiare
-
teşbih
Bu dörtlükte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisine yer
verilmiştir?
B) İrsal-i mesel
D) Cinas
C) Tecahül-i arif
E) Telmih
kişileştirme
-
hüsn-i talil
-
hüsn-i talil
Ey dost senin yoluna
Canım vereyim Mevlâ
Aşkını komayayın
Oda gireyim ya Mevlâ
Bu dörtlükte İbrahim peygamberin ateşe atılması
olayına gönderme yapılmıştır. Buna benzer bir söz
sanatı aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır?
A) Yüklenmişken gam yükünü
Saza ceylan geldi bugün
B) Gözün melil kaşın yıkık
Dostum neler duydun bugün
C) Evvel güneş sana doğar
Cevahirdir taşın senin
D) Süleyman tahtını yeller götürür
Mührünü alıp denizlere yatırır
E) Canlar canını buldum
Bu canım yağma olsun
6.
Senin için kurban ettim serimi
Garip bir âşığım sorma yerimi
Nesim olsam vücudumdan derimi
Yüzsen de faydası yok bundan sonra
A) Hüsn-i talil
-
K
E
5.
Bu hayalde uyur Bursa her gece
Her sabah onunla uyanır güller
A) Telmih
R
İ
T
D) Kişileştirme
Bu dizelerde aşağıdaki sanatların hangisi vardır?
3.
05
Edebi Sanatlar1
“Konağın içine girdiklerinde ocak yanıyordu. Hayretler
içinde ateşi kimin yaktığını düşünüyorlardı.” cümlesinde
“ocak” sözcüğünün belirli bir ilişki gözetilerek başka bir
sözcük yerine kullanılmasıyla yapılan edebi sanat,
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşhis
B) Tecahül-i arif
D) Cinas
C) Kinaye
E) Ad aktarması
05
Edebi Sanatlar1
7.
11.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer
O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer
Bu dizelerde aşağıda açıklanan sanatlardan hangisi
vardır?
Kadıköy yönüne baktım. Haydarpaşa Hastanesi gözüme
ilişti. İçimden “Ah! Selimiye Kışlası’ndan Karacaahmet
Mezarlığı’na çıkan yolların en kestirmesi!” dedim.
Bu parçada görülen en belirgin edebi sanat, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir sözün söylenilen anlamının tam tersinin kastedilmesi
A) Kinaye
B) Anlatılan bir durumu olduğundan çok gösterme
B) Kişileştirme
D) Hüsn-i talil
C) İntak
E) İstifham
C) Bir sözü iki anlama gelecek şekilde kullanma
D) Bir sözü gerçek anlamının dışında kullanma
E) Cansız varlıklara canlılara ait özellikler kazandırma
8.
12.
Bir biçim bulsa bulut kendine ağlar mıydı?
Bu dizede görülen edebi sanatlar, aşağıdakilerden
hangisidir?
Yukarıdaki cümlede hangi edebi sanatları bir arada
görmek mümkündür?
A) Tevriye - teşhis - tezat
A) Teşhis
B) Teşhis - kapalı istiare - telmih
E) Mübalağa - tezat - istifham
N
R
Ö
Filozof o kişidir nerde olsa hemen
Uyar elbet zamana, ona uymazsa zaman!
Körfez Yayınları
D) Teşhis - hüsn-i talil - istifham
13.
B) Tevriye
D) Tariz
10.
intak
B) Mübalağa -
intak
C) Teşbih
-
intak
D) Teşbih
-
teşhis
E) Kinaye
-
mecaz-ı mürsel
Bu kadar letafet çünkü sende var
Beyaz gerdanında bir de ben gerek.
Bu beyitte altı çizili sözcükteki edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
Bu beyitte kendini filozof sanan ama gerçekte filozof
olmayan biri sözün tersi söylenerek eleştirilmiştir. Bu
durumu karşılayan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare
-
K
E
C) Tezat - hüsn-i talil - tenasüp
9.
R
İ
T
Çınar derinden bir ah çekerek “Nerede o eski yağmurlar!”
diyerek sözüne devam etti.
A) Açık istiare
B) Kapalı istiare
D) Kinaye
C) Cinas
E) Tevriye
C) Cinas
E) Kinaye
Bir sözün, hem gerçek hem mecaz anlama gelebilecek
biçimde kullanılmasına “kinaye” denir.
14.
Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde aynı anda hem
gerçek hem mecaz anlam düşünülemez?
Ben gidersem sazım sen kal dünyada
Gizli sırlarımı aşikar etme
Lal olsun dillerin söyleme yâda
Garip bülbül gibi ah ü zar etme
Bu dörtlükte görülen kişileştirme sanatı aşağıdakilerin
hangisinde yoktur?
A) Damlaya damlaya göl olur.
B) Ne ekersen onu biçersin.
A) Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal
C) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
B) Hu çeker iniler çalınan sazlar
D) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
C) Şu karşıma göğüs geren
Taş bağırlı dağlar mısın
E) Dağ ne kadar yüksek olsa da yol onun üstünden geçer.
D) Ağlıyor gökyüzü, gülüyor toprak
E) Gök yeşil, yer sarı, mercan dallar
Test 04 CA
1.A
2.A
3.E
4.E
5.D
6.E
7.A
8.C
9.C
10.B
11.C
12.D
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
4.
Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan
Bu mısralarda yer alan en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Tenasüp
06
Edebi Sanatlar2
B) İntak
D) Tevriye
Minareler bayramda, kubbeler arefede
Başlar birbirinden dik o dört taştan efede
Edirne’de bir sabah üçüncü şerefede
Sinan’ın güzelliği döndürmüştü başını
Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisine yer
verilmemiştir?
C) Teşbih
E) Tecahül-i arif
A) Benzetme amacı olmaksızın bir sözcüğün yerine
başka bir sözcük kullanma
R
İ
T
B) Bir sözcüğü hem gerçek hem mecaz anlamıyla kullanma
C) İnsana özgü nitelikleri cansız varlıklara verme
D) Sözcükleri gerçek anlamları dışında kullanma
E) Bilinen bir durumu ya da olayı anımsatma
2.
K
E
I. Akisler silinir bir bir denizden
5.
II. Gece eşya uyur ve ruh uyanır
N
R
Ö
III. Ay suda bestelerken en güzel şarkıyı
IV. Küreklerin denize bir şiir yazdı
V. Güneş aydınlattı dünyayı, böcekler sustu
Yukarıdaki numaralanmış
kişileştirme yapılmamıştır?
A) I. ve II.
dizelerin
3.
C) I. ve V.
D) Tevriye sanatında sözün yakın anlamı söylenir, uzak
anlamı anlatılmak istenir.
E) III. ve V.
Bu dizelerde birinci dizedeki “savaş-barış” sözcükleriyle ilgili olan ikinci dizedeki “mızrak-zeytin dalı” sözcükleri söylenerek sanatlı bir söyleyiş gerçekleştirilmiştir.
Bu söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
D) Teşbih-i beliğ
B) Leff-ü neşr
B) Kinaye sanatında sözcüğün mecaz anlamı kastedilerek sözcük iki anlama gelecek şekilde kullanılır.
C) Aliterasyon, düzyazı içinde kafiyeli sözler kullanma sanatıdır.
Nedir bu savaş insanlarda barışa azim yok mu
Kan dökücü mızrağı atıp zeytin dalı tutmak yok mu
A) İrsal-i mesel
A) Söylenecek sözü tam tersi olan bir sözle anlatma sanatına tariz denir.
hangilerinde
B) I. ve III.
D) II. ve IV.
Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
C) Hüsn-i talil
E) Mecaz-ı mürsel
E) İnsan dışındaki varlıklara insana ait özellikler yükleme
sanatına kişileştirme denir.
6.
Başım sükutu öğüten
Uçsuz bucaksız değirmen
İçim muradına ermiş
Abasız, postsuz derviş
Bu dörtlükte kullanılan sanat aşağıdakilerin hangisidir?
A) Kişileştirme
D) İstiare
B) Benzetme
E) Tevriye
C) Tezat
06
Edebi Sanatlar2
7.
11.
Aşağıdakilerden hangisinde tezat sanatına yer verilmiştir?
A) Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz
A) Ateşte kızaran bir gül arar da
Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi
B) Güzel şeyler düşünelim diye
Yemyeşil oluvermiş ağaçlar
B) Avazeyi şu aleme Davut gibi sal
Bâki kalan şu kubbede hoş bir sada imiş
C) Toprak bir bakışınla kızıl renge döndü
Yıldızlar ülfet için gündüz göründü
C) Ey dost senin yoluna, canım vereyim Mevla
Aşkını komayayım, oda gireyim Mevla
D) Saksıda ruhumun bütün yası var
Derdimle soluyor açılan gonca
D) Ay bu gece yere ne kadar yakın
Senle ben misali
E) Gök masmavi bu sabah
İnsanlar mutlu olsun diye
E) Ben sana bülbül, sen bana gülşen ol
Ko beni ağlayayım, sen gül şen ol
12.
8.
A) Dipsiz kuyuladan geliyor şimdi
Nice yüzyıllara hükmeden sesim
K
E
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?
B) Tezat
D) Telmih
9.
B) En güzel meyveyi sunmuştu felek
Onu dallarda çürüttük yemeden
C) İstiare
E) Kinaye
C) Bir karanlık yola girdik de ışık beklemeden
Yürürüz, hep yürürüz istemeden
Körfez Yayınları
N
R
Ö
Senden bana yok bir faide ey gül
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül
Etsem de sitem hâre tahammül
Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül
B) Tariz
E) Aya gitsek içimizden çıkmaz
Bizi dirliksiz eden, mutsuz eden
E) İstifham
A) Tevriye
14.
D) Hüsn-i talil
Yüce dağları duman kaplamış
Yine mi gurbetten kara haber var
Çimenler üstünde gözyaşları var
Bu dizelerde görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır?
C) Kinaye
E) Teşhis
A) Telmih
B) Hüsn-i talil
D) Kişileştirme
Test 05 CA
1.B
2.C
3.E
4.D
5.D
C) Teşbih
E) Aliterasyon
Seher vakti bu yerlerde kimler ağlamış
Yukarıdaki dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Leff-ü neşr
B) Hüsn-i talil
D) Teşhis
O kadar çaldı ki yürekten
Türküler aşındırdı kavalı
A) Telmih
Kendi derdim kor, elin derdine ağlar gezerim
Lalenin, gülün ateşi yandırdı beni
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükteki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
C) Tevriye
D) Kinaye
10.
D) Dünyayı tumturaklı bir yalan sayanlar
Yalanın dehşetini yaşlandıkça anlar
13.
Bu dizelerdeki “eller” sözcüklerinde aşağıdaki söz
sanatlarıdan hangisi vardır?
A) Tezat
R
İ
T
Sustuk sabırla, her şeyi öğrettiler bize.
Sevdikçe, nefret etmeyi öğrettiler bize.
Bu dizelerdeki edebi sanat aşağıdaki dizelerden hangisiyle özdeştir?
Beyaz bir yorganla örtüldü dağlar
Her yerde derin bir sessizlik hakim
A) Tevriye
Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir söz sanatı vardır?
6.E
7.B
8.D
9.D
10.C
C) Tevriye
E) Tecahül-i arif
11.A
12.A
13.E
14.E
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
2.
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İlk İslami Eserler
Türk illerini dolaşarak boyların dillerini, destanlarını, efsanelerini, sagularını, savlarını, koşuklarını kitabında
toplamıştır. 1072 yılında yapıtını tamamlamıştır.
4.
Destanların dışında, kayda değer şiirler dini törenlerde
söylenen bazı şiirler de vardır. Bunlar içinde bilinen ilk
törenler ----, ----, ---- lardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı ve yapıtı aşağıdakilerin
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Kaşgarlı Mahmut
-
Kutadgu Bilig
A) sığır
- şölen -
yuğ
B) Yusuf Has Hacip
-
Divan-ı Lügati’t Türk
B) şölen
- sığır
-
sagu
C) Kaşgarlı Mahmut
-
Divan-ı Lügati’t Türk
C) yuğ
- sığır
-
koşuk
D) Edip Ahmet Yükneki -
Atabetü’l Hakayık
D) sığır
- şölen -
sav
E) Yusuf Has Hacip
Kutadgu Bilig
E) yuğ
- şölen -
destan
-
N
R
Ö
B) Manas Destanı manzum bir şekilde oluşturulmuştur.
R
İ
T
K
E
Aşağıdakilerden hangisi “Manas Destanı” için söylenemez?
5.
A) Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinden sonra meydana gelen ilk destanlarımızdandır.
A) Bozkurt, Ergenekon
B) Ergenekon, Alp Er Tunga
D) Manas Destanı on iki hikaye ve bir ön sözden oluşmaktadır.
C) Şu, Bozkurt
D) Göç, Ergenekon
E) Manas Destanında “Manas” adlı bir Türk yiğidinin
kahramanlıkları anlatılmaktadır.
Bazı şair ve yazarlar, kendi milletlerinin tarihinden çıkmış
olaylara kendi duygu ve düşüncelerini de katarak
destanlaştırırlar. Buna ---- destan denir. Fazıl Hüsnü
Dağlarca’nın ---- ve Mehmet Akif’in ---- destanı bu
destanlara güzel bir örnektir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) yapma
-
Üç Şehitler
-
Çanakkale
B) doğal
-
Yitirilmiş Cennet
-
Çanakkale
C) yapma
-
Çanakkale
-
Üç Şehitler
D) doğal
-
Üç Şehitler
-
Genç Osman
E) yapma
-
Danişment Gazi
-
Genç Osman
---- ve ---- destanları, Göktürkler’in kendi soylarına ait
inanışlarıyla, devlet kurmadan önceki tarihlerini aydınlatması yönüyle önemli destanlardır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?
C) Manas Destanı Kırgızların dünya görüşlerini anlatması
bakımından önemlidir.
3.
07
E) Şu, Alp Er Tunga
6.
Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hikmet ile Kutadgu
Bilig’in ortak özelliğidir?
A) Aruz vezni ile yazılmıştır.
B) Beyitler halinde oluşturulmuştur.
C) Her iki eser de didaktik özellikler taşır.
D) Her iki eser de “siyasetname”dir.
E) Her iki eser de Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.
07
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı İlk İslami Eserler
7.
11.
Aşağıdakilerden hangisinde İslamiyet öncesi sözlü
edebiyat ürünleri doğru olarak verilmiştir?
A) Sagu, sav, ağıt
B) Sav, ağıt, koşuk
C) Koşma, semai, ağıt
D) Mani, koşuk, ağıt
Yapıttaki şiirler, çok sade bir halk diliyle yazılmıştır. Yapıtın
yazılma gayesi de halka İslam esaslarını hikmetli bir şekilde öğretmektir. Eserde sade dil kullanılmıştır. Allah aşkı,
cennet, cehennem, ibadet gibi konular işlenmiştir. Ahmet
Yesevi bu eserinde tarikata yeni giren müridin yapması
gerekenleri didaktik bir dille anlatır.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
E) Sav, koşuk, sagu
A) Atabetü’l Hakayık
B) Kutadgu Bilig
C) Divan-ı Hikmet
D) Muhakemetü’l Lügateyn
E) Vesiletü’n Necat
8.
12.
R
İ
T
B) Yabancı dillerin etkisinden uzaktır.
C) Nazım birimi dörtlüktür.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde
bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
D) Dizelerde genel olarak yarım uyak ve redif kullanılmıştır.
A) I.
E) Yer yer aruz vezni kullanılmıştır.
B) II.
C) III.
D) IV.
K
E
E) V.
N
R
Ö
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk edebiyatı için söylenemez?
A) Genelde Şamanizm, Maniheizm ve Budizm gibi dinlerin etkisinde kalmıştır.
13.
Aşağıda Orhun Abideleri’yle ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Göktürkler’in bağımsızlıkları için Çinlilere karşı mücadeleleri anlatılır.
B) Yabancı etkilerden uzak kalmış ve genel olarak ulusal
özellikler göstermiştir.
B) Abidelerin ilki MS 735’te Yollug Tigin tarafından, ikincisi
ve üçüncüsü ise Bilge Kağan tarafından yazılıp dikilmiştir.
C) Bu dönem edebiyatında çoğunlukla yarım uyak kullanılmıştır.
C) Abidelerin en önemli özelliklerinden biri, zamanın Türk
kültürünü, dilini bize tanıtmasıdır.
D) Dönemin şiirlerinde ölçü olarak hece ölçüsü kullanılmıştır.
D) Bu anıtlarda Türk tarihi, edebiyatı hakkında önemli bilgiler verilmiştir.
E) Bu dönemdeki eserlerin çok az bölümü halk diliyle
söylenmiştir.
10.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Türk şiirinin genel özelliklerinden değildir?
A) Şiirlerde hece ölçüsü kullanılmıştır.
Körfez Yayınları
9.
(I) Eski Türklerde ölen yiğitlerin arkasından onların mertlik,
kahramanlık ve iyiliklerini dile getiren şiirlere sagu denir. (II)
Sav, gözlem ve tecrübelerden süzülen düşünce ve duyguların özlü bir anlatımıdır. (III) Yuğ, şölen ve sığır törenleri
İslamiyet öncesi yaşayıştaki törenlerdendir. (IV) Bu törenlerde şaman, baksı, ozan veya kam adındaki kişi, şiir
söylerdi. (V) Şiirler üflemeli (nefesli) bir çalgı olan kopuz
eşliğinde söylenirdi.
E) Abideler ilk kez 1893’te Danimarkalı Thomsen tarafından okunmuştur.
Destandan halk hikayesine geçiş döneminin ürünü olan bu
yapıt 12 hikayeden oluşur. Yapıtta hem Türklerin İslamiyet
öncesi hayatı anlatılmış hem de İslami özelliklerden
bahsedilmiştir. Yapıtta nazım-nesir iç içedir. Kahramanlık,
yiğitlik, aşk işlenen başlıca konulardır.
14.
Aşağıda verilen destan - millet eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Finliler - Kalevala
B) Japonlar - Şinto
C) Hintliler - Ramayana
D) İngilizler - Robin Hood
E) Fransızlar - Mahabarata
Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Manas Destanı
B) Divan-ı Hikmet
C) Atabetü’l Hakayık
D) Dede Korkut Kitabı
E) Kutadgu Bilig
Test 06 CA
1.A
2.C
3.B
4.E
5.C
6.B
7.E
8.C
9.C
10.D
11.A
12.C
13.A
14.B
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
I. Yazarın neyi savunduğunu anlamaya çalışalım ama
4.
yazar, niçin böyle düşünmemiz gerektiğine de bizi
II. Ben, daha çok senli benli kitapları seviyorum. Konuşan
bir dost bulayım, sayfaları bir bir çevirirken.
B) Kalemim bir fırçadır, ucu iğneden ince
Bir boya kutusudur kafam geceden kara
III. Antalya’yı gördüm, gezdim; ama yazar, Antalya’da
geçen çocukluğunu öyle anlatmış ki doğrusu Antalya
sokaklarında koşan çocuk olmak isterdim ben de.
C) Serin bir yaz yağmuru yağarken sesine
Gül tomurcuk açıyor, umut ve sevdayla
E) Bir güzel yırtıcı kuş gördüm, baktım
Som mücevher gibi kan kırmızı tırnakları
Yukarıdaki numaralı cümlelerde aşağıdaki yazı türlerinden hangisiyle ilgili ayrıntılara yer verilmemiştir?
B) Makale
2.
C) Anı
K
E
E) Biyografi
.
N
R
Ö
5.
Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç
içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?
B) Bir tiyatro yapıtının zaman, mekan ve olay birliği içinde
verilmesine denir. (üç birlik kuralı)
B) ---- bir nükte yapmak amacıyla, bilinen bir şeyi bilmez
görünmektir. (tecahül-i arif)
C) Genellikle bir nükteyle biten az kişili ve yalın, şakacı
bir içeriği olan kısa oyunlardır. (skeç)
C) ---- herhangi bir olayı gerçek nedeninin dışında bir
başka nedene bağlama sanatıdır. (irsal-i mesel)
D) Düşünce ve duyguları dansla, yüz hareketleriyle yansıtan sözsüz oyundur. (pandomim)
D) ---- bir sözün, hem gerçek hem de mecaz anlamda anlaşılacak biçimde kullanılmasıdır. (kinaye)
E) Sözleri içten geldiği gibi söylenen yazılı metne dayanmayan tiyatro türüdür. (tuluat)
E) ---- söz arasında herkesçe bilinen bir olaya, ünlü bir
kişiye, bir inanca işaret etmek, onu hatırlatmaktır. (telmih)
Ey sevgili sen bu ilden gideli
Yaprak döktü ağaçlar, sustu gökyüzü
Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Ne efsunkar imişsin ey didar-ı hürriyet
Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten
B) Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu
Kerem’in sazına cevap veren bu
C) O gül yanaklı yar gülzara varır
Utancından bağda güller kızarır
D) Yarin dudağından getirilmiş
Bir katre alevdir bu karanfil
E) Giriyor göz yumunca rüyama
Benziyor aynı kendi hülyama
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır?
A) Toplumun geleneklerinden kaynaklanan gülünçlükleri
anlatan komedilere denir. (entrika komedisi)
A) ---- sözün etkisini artırmak için bir olayı ya da durumu
olduğundan çok ya da az göstermektir. (mübalağa)
3.
R
İ
T
D) Yine doldu gemimizin arması
Bizim gemi martı gibi pek oynak
IV. İşte aradığım kitaplar; ben çağımıza yön veren sanat
adamlarını daha iyi tanımak istiyorum artık.
D) Gezi yazısı
Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetmeye yer verilmemiştir?
A) Sular öyle temiz ki annemin yüzü misali
Baş ucumda en uzak, en yakın hatıralar
inandırmalı değil mi?
A) Söyleşi
08
Karma Test 1
6.
Gül kokan yurdunda, bülbüller öter,
Vuslatın arzusu ruhumda tüter.
Gün gelir âlemde, bu hasret biter.
Ferhat’ın hüznünü çaldım dün gece.
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
B) Yarım kafiye kullanılmıştır.
C) Redife yer verilmiştir.
D) Sarmal uyak örgüsüyle yazılmıştır.
E) Duraklarda belli bir kurala uyulmuştur.
08
Karma Test 1
7.
11.
Göktürk Yazıtları ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğru değildir?
A) Miladi VIII. yüzyıla ait ürünlerdir.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Kahramanlık, yiğitlik gibi konular işleyen epik şiirlerde
destansı bir hava vardır.
B) Göktürk alfabesi ile yazılmıştır.
B) Sarma uyakta birinci ile üçüncü; ikinci ile dördüncü dizenin uyaklı olması beklenir.
C) Kullanılan dil sadedir.
D) Din, doğa ve insan sevgisi gibi konular ele alınmıştır.
C) Aruz ölçüsü Türklerde İslamiyet’in kabulünden sonra
(XI. yy’da) kullanılmaya başlanmıştır.
E) Tarihi değeri olan eser, söylev üslubuyla ile yazılmıştır.
D) Redif, anlamı ve görevi aynı olan eklerin sözcük veya
sözcük gruplarının tekrar edilmesidir.
E) Düzyazılardaki iç uyağa seci denir.
8.
12.
(I) Öyküde, karakterler detaylı olarak tanıtılmaz; bu romanın işidir. (II) Roman birden çok karakteri birçok yönüyle
anlatırken çok geniş bir biçimde yazılır. (III) Öykünün “olay
durum ve modern” gibi türleri vardır. (IV) Roman ise bu iki
tür içinde incelenmez, onun; macera, psikolojik, aşk, tarihi
roman gibi türleri vardır. (V) Bu iki türden romanın ilk örneğini ülkemizde Namık Kemal Tanzimat döneminde vermiştir. (VI) Öykünün ilk örneklerini Ömer Seyfettin’in yazdığı
bilinmektedir.
Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Redif ve uyağa yer verilmiştir.
K
E
B) Ulama yapılmamıştır.
C) Düz uyak örgüsü vardır.
Bu parçada öykü ve romanla ilgili verilen bilgilerden
hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?
B) II. ve III.
D) III. ve VI.
9.
E) V. ve VI.
Rüya gibi bir yazdı, yarattın hevesinle
Her anını, her rengini, her şiirini hazdan
Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle
Bir gün, bir uzak hatıra özlersen o yazdan
.
E) Konusuna göre lirik bir şiirdir.
13.
Aşağıda verilen millet-destan eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Almanlar - Kalevala
B) Finliler - Nibelungen
C) Yunanlılar - İlyada
Bu dörtlükteki uyak türü aşağıdakilerden hangisidir?
D) Ruslar - Şehnâme
A) Yarım kafiye
E) Fransızlar - Robin Hood
B) Tam kafiye
D) Tunç kafiye
10.
C) III. ve V.
D) Soru sorma özelliğinden yararlanılmıştır.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
A) I. ve II.
R
İ
T
Nice oldu ticaret, hani kârımız
Yağmaya gidiyor bütün varımız
Görmesek şahittir kulağımız
Duymasak da kapımızı çalan var
C) Zengin kafiye
E) Cinaslı kafiye
14.
Bu yapıt yalnız dil bakımından değil, Türk tarihi, edebiyatı,
folkloru, coğrafyası açısından da zengin bir kaynaktır. Kaşgarlı Mahmut, sözcükleri açıklarken bunların kullanıldığı
savlar, koşuklar, sagulardan yararlanmış; konusu tabiat,
aşk, ayrılık, eğitim, ahlak olan şiirlere yer vermiştir.
Bu dörtlüğün uyak örgüsü ve uyak türü hakkında
aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
B) Divan-ı Lügati’t Türk
C) Atabetü’l Hakayık
D) Divan-ı Hikmet
E) Divan-ı Kebir
Test 07 CA
1.C
2.D
3.A
4.A
5.A
6.C
Uyak türü
Uyak örgüsü
Bu parçada tanıtılan yapıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kutadgu Bilig
Edirne ve Sarayiçi... Kırkpınar...
Yan yana ahali ve pehlivanlar
Bir alay, en önde davul zurna var;
Nedir sürükleyen böyle herkesi
7.E
A) Çapraz kafiye
Tam kafiye
B) Düz kafiye
Yarım kafiye
C) Sarmal kafiye
Zengin kafiye
D) Düz kafiye
Tam kafiye
E) Düz kafiye
Cinaslı kafiye
8.E
9.E
10.D
11.C
12.E
13.B
14.E
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
2.
Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı ile İslamiyet
öncesi Türk edebiyatının ortak özelliklerinden değildir?
Aşağıdakilerden hangisinde Halk edebiyatı nazım
şekilleri bir arada verilmiştir?
A) Koçaklama - türkü - tuyuğ - ağıt
B) Dil yabancı etkilerden uzak, yalın bir Türkçedir.
B) Güzelleme - tekerleme - mani - ninni
C) Dörtlük nazım biçimi kullanılmıştır.
C) Destan - koşma - ilahi - türkü
D) Söz sanatlarına çok fazla yer verilmemiştir.
D) Varsağı - masal - şathiye - ilahi
E) Şiirlerin son dörtlüğünde şairin mahlası yer alır.
E) Şarki - semai - varsağı - koşma
Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin ortak özellikleri
arasında yer almaz?
N
R
Ö
D) Genellikle çapraz uyak düzeni kullanılır.
E) Aşk, doğa, ayrılık, yiğitlik, gibi temalar işlenir.
Aşağıdakilerden hangisi Tekke edebiyatı ürünlerinden
biridir?
D) Koçaklama
B) Varsağı
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi “koçaklamadan” alınmış olabilir?
K
E
C) Şiirlerde genellikle yarım kafiye kullanılmıştır.
A) Şathiye
6.
A) Yiğitler silkinip ata binende
Derelerden bozkurtlara ün olur
B) Nazım birimi dörtlüktür.
4.
5.
A) Şiirde daha çok hece ölçüsü ve yarım uyak kullanılır.
A) Şiirler çoğu zaman saz eşliğinde söylenir.
3.
09
Halk Edebiyatı1
B) Hasta oldum yastığını istersin
Kadir Mevla’m sağlığını göstersin
C) Can evimden vurdu felek neyleyim
Ben ağlarım çelik teller iniler
D) Elif kaşlarını çatar
Gamzesi bağrıma batar
E) Katre idim ummanlara karıştım
Kaç bunaldım kaç duruldum kim bilir
7.
C) Semai
A) Koşma
E) Koşma
Aşağıdakilerden hangisi “destan”ın özelliklerinden biri
değildir?
A) Toplumu etkileyen her türlü konuyu içine alır.
B) Divan şiirindeki mesnevi türünün karşılığı kabul edilir.
C) Aşık edebiyatında yapma destanlar vardır.
D) Hece ölçüsünün 11’li kalıbıyla söylenir.
E) Her biri kendi içinde kafiyeli beyitlerden oluşur.
Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi Aşık edebiyatı
ürünleri içinde bulunmaz?
B) Mani
D) Varsağı
8.
C) Semai
E) Destan
Kazak Abdal söyler bu türlü sözü
Yoğurt ayran ile hallolmuş özü
Köyden şehre inse bir köylü kızı
İnci yakut ister, mercan beğenmez
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hece ölçüsüyle söylenmiştir.
B) Taşlama tarzı bir özellik gösterir.
C) Düz uyak örgüsü vardır.
D) Koşma nazım biçimiyle yazılmıştır.
E) Anonim Halk edebiyatı ürünüdür.
09
Halk Edebiyatı1
9.
13.
İlahi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Allah’ı övmek ve ona yalvarmak için yazılan şiirlerdir.
Halk edebiyatının genel özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anonim Halk edebiyatı, Aşık edebiyatı ve Tekke edebiyatı olmak üzere üçe ayrılır.
B) Hecenin 7’li, 8’li ve 11’li kalıbıyla söylenir.
B) Genellikle hece ölçüsünün 7’li, 8’li, 11’li kalıpları kullanılır.
C) Tekke edebiyatı nazım şeklidir.
D) Arap ve Türk edebiyatına İranlılardan geçmiştir.
C) Aşk, tabiat, ayrılık, hasret, ölüm, din, zamandan şikayet
sık işlenen konulardır.
E) Bu türün en büyük temsilcisi Yunus Emre’dir.
D) Başlıca nesir örnekleri masallar, destanlar ve halk
hikayeleridir.
E) Şiirler dörtlükler halinde, hece ölçüsüyle, saz eşliğinde
söylenmiştir.
10.
14.
Aşağıdakilerden hangisi karagöz, meddah ve orta oyununun ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Kerem ile Aslı
A) Ortak karakterlerin olması
B) Aşık Garip
B) Belli bir metni olmayıp doğaçlamaya dayanmaları
K
E
C) Ferhat ile Şirin
C) Tekerleme ve şive taklitlerine yer verilmeleri
D) Tahir ile Zühre
D) Güldürü öğelerine yer vermeleri
N
R
Ö
Aşık edebiyatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Körfez Yayınları
E) Leyla ile Mecnun
E) Göstermeye bağlı ürün olmaları
11.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisi Halk hikayelerinden değildir?
15.
Tekke edebiyatı nazım biçimleri aşağıdakilerden
hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) Şiirler, cönk adı verilen el yazması defterlerde toplanmıştır.
A) Koşma - Semai - Destan - Şathiye
B) Şiirlerde parça güzelliği esas alınır.
C) Divan - Selis - Kalenderi - Nutuk
B) İlahi - Nefes - Nutuk - Deme
C) Koşma, varsağı, semai, destan gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.
D) Mani - Türkü - Ninni - İlahi
E) Semai - Gazel - Kaside - Devriye
D) Hece ölçüsünde duraklara uyma zorunluluğu yoktur.
E) Şiirler nazım biçimi ve türüne göre adlandırılır.
12.
16.
Türkü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anonim Halk edebiyatı ürünleri arasındadır.
A) Sevgi ve kahramanlık konuları işlenir.
B) Halkın sözlü geleneğinden oluşur.
B) Oluştukları çağdaki sosyal yapıyı yansıtır.
C) Kavuştak ve bent olmak üzere iki bölümden oluşur.
C) Anlatımı tümüyle nesre dayanır.
D) Belli bir ezgiyle söylenir.
D) Anlatıcıları az çok kültürlü kişilerdir.
E) Karacaoğlan bu türün en önemli sanatçısıdır.
Test 08 CA
1.D
2.C
Aşağıdakilerden hangisi halk hikayelerinin özelliklerinden biri değildir?
3.C
4.C
5.A
E) Kişiler gerçek yaşamdakine yakındır, olağanüstülükler
sınırlıdır.
6.D
7.D
8.E
9.B
10.B
11.B
12.E
13.C
14.D
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
10
Halk Edebiyatı2
Dini şiirleri vardır. Şiirlerinde Allah, insan sevgisi hakimdir.
13. yüzyılda Anadolu’da yaşamıştır. Aruz ve hece
ölçüsüyle yazdığı şiirleri sade, açık, anlaşılır bir dildedir.
Risalet’ün Nushiye adlı mesnevisi ünlüdür.
5.
Bu parçada özellikleri verilen şair aşağıdakilerden
hangisidir?
Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunus Emre
B) Hacı Bektaş-ı Veli
C) Süleyman Çelebi
D) Mevlana
17. yüzyıl Halk şairidir. Yeniçeri arasında yetişmiş asker
şairlerdendir. Bağdat seferine katılmış, Genç Osman
Destanı’nı yazmıştır.
A) Köroğlu
B) Kayıkçı Kul Mustafa
D) Aşık Ömer
R
İ
T
E) Hoca Ahmet Yesevi
2.
Tekke ve tasavvuf edebiyatı şiirleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
6.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?
B) Bu edebiyatın konusu Allah aşkı ve vahdet-i vücud
düşüncesidir.
N
R
Ö
D) Daha çok parça güzelliği anlayışı esas alınmıştır.
A) Pir Sultan Abdal - Marifetname
B) Hacı Bayram Veli - Mektubat
C) Mevlana - Mektubat
E) Hem Divan edebiyatına hem de Halk edebiyatına ait
nazım şekilleri kullanılmıştır.
3.
20. yüzyıl Halk şairlerimizdendir. Şiirlerinde insan, yurt ve
tabiat sevgisini işlemiştir. Saz şiirimizin son zamanlardaki
temsilcisidir. İki şiir kitabı vardır. Daha sonra tüm şiirlerini
“Dostlar Beni Hatırlasın” adlı yapıtta toplamıştır.
D) Kayıkçı Kul Mustafa - Marifetname
E) Kaygusuz Abdal - Budalaname
7.
Karacaoğlan ve Aşık Ömer’i karşılaştıran aşağıdaki
yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Hem aruzu hem heceyi kullanmışlardır.
Bu parçada sözü edilen halk şairi aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Aşık edebiyatının önemli temsilcilerindendir.
A) Reyhani
D) Koşma, semai, varsağı türünde şiirleri vardır.
B) Dadaloğlu
D) Şeref Taşlıova
4.
---- Alevi - Bektaşi şiirinin öncüsüdür. Hem aruzu hem
heceyi kullanmıştır. Gaybi mahlasını kullanan şairin,
Muğalataname ve ---- adlı iki nesir kitabı vardır.
K
E
A) Asıl amacı sanat yapmak değil, dini ve tasavvufi
düşünceyi yaymaktır.
C) Dil halkın anlayabileceği bir dildir.
C) Seyrani
E) Aşık Veysel
C) Aşık Veysel
E) Aşık Mahzuni
19. yüzyıl Aşık edebiyatının önemli temsilcilerindendir. Aşık
tarzı şiirleriyle tanınmıştır. Divan edebiyatından etkilenmiştir. Sergüzeştname adlı bir mesnevisi ve Divan’ı vardır.
Bu parçada tanıtılan Aşık edebiyatı temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köroğlu
D) Gevheri
C) Benzer konuları işlemişlerdir.
B) Karacaoğlan
C) Dadaloğlu
E) Bayburtlu Zihni
E) Açık, anlaşılır, sade bir dil kullanmışlardır.
8.
Aşağıdakilerden hangisi Tekke-tasavvuf edebiyatının
temsilcilerinden birisi değildir?
A) Yunus Emre
B) Erzurumlu Emrah
C) Erzurumlu İbrahim Hakkı
D) Hacı Bayram Veli
E) Niyazi Mısri
10
Halk Edebiyatı2
9.
13.
Aşağıdakilerin hangisi Halk edebiyatı sanatçılarından
biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatından etkilenmeyen Halk edebiyatı sanatçılarından biridir?
A) Şeyhi
B) Dertli
A) Seyrani
B) Bayburtlu Zihni
C) Karacaoğlan
D) Aşık Ömer
C) Erzurumlu Emrah
D) Gevheri
E) Erzurumlu Emrah
10.
E) Köroğlu
Aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgi ayraç içindeki
sanatçıyla uyuşmamaktadır?
14.
A) Dönemindeki aksaklıkları ele almış, değersiz yöneticileri ve ham softaları eleştiren hicivleriyle tanınır.
(Seyrani)
B) Şiirlerinde insan, yurt, doğa sevgisini dile getirmiş,
sanatçıyı Ahmet Kutsi Tecer edebiyatımıza kazandırmıştır. (Aşık Veysel)
Daha çok güzelleme tarzını kullanan ---- “Nemçe Destanı”
adında epik bir şiiri vardır. Aşık edebiyatının en büyük şairi
sayılır. Kendinden sonraki Halk edebiyatı şairleri üzerinde
çok etkisi olmuştur. Dili sade olan şair; aşk ve tabiat konularını işlemiştir. Tasavvufa ve dini konulara hiç yer vermemiştir. Koşma, semai ve varsağı ustasıdır. Aruzu hiç
kullanmamış, hep heceyi kullanmıştır.
R
İ
T
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
C) Şiirleri arasında yiğitçe ve coşkun bir biçimde söylenmiş koçaklamaları önemli yer tutar. (Erzurumlu Emrah)
A) Karacaoğlan’ın
B) Aşık Veysel’in
K
E
D) Şiirlerinde kuvvetli bir Divan edebiyatı etkisi görülen
sanatçı, Halk edebiyatının en fazla şiir yazan şairidir.
(Aşık Ömer)
D) Kayıkçı Kul Mustafa’nın
N
R
Ö
11.
Halk edebiyatında taşlama dendiğinde akla onun adı gelir.
Çünkü o, taşlama şiirinin Halk edebiyatındaki ustasıdır.
Aruzla da şiirler yazmış olmasına rağmen aşık şairlerden
kabul edilir. Beşeri duyguları sağlam bir dil ve içten bir anlatımla şiirleştirmiştir.
Körfez Yayınları
E) Divan edebiyatından etkilenmemiş, Tekke edebiyatı
nazım türleri içinde duygularını yalın bir dille anlatmıştır. (Pir Sultan Abdal)
15.
Bu parçada tanıtılan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seyrani
C) Erzurumlu Emrah
12.
Sanatçı
Kaygusuz Abdal
Yapıt
Makalat
Yunus Emre
Budalaname
Hacı Bektaş-ı Veli
Dostlar Beni Hatırlasın
Bayburtlu Zihni
Vesiletü’n Necat
Yukarıda verilenlerle sanatçı-yapıt eşleştirmesi
yapıldığında hangi sanatçı dışarıda kalır?
A) Kaygusuz Abdal
B) Yunus Emre
C) Hacı Bektaş-ı Veli
D) Bayburtlu Zihni
E) Aşık Veysel
16.
18. yüzyılın sonunda, 19. yüzyılın başında yaşamış Halk
şairlerinden olan sanatçı, şiirlerinde derebeyler, aşiretler
arasındaki savaşları ele almıştır. Şiirlerinde yiğitçe bir
sesleniş, içli bir söyleyiş vardır.
Aşağıdaki Halk edebiyatı sanatçılarından hangisinin divanı yoktur?
A) Yunus Emre
B) Gevheri
C) Bayburtlu Zihni
D) Dadaloğlu
Bu parçada sözü edilen Halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Hacı Bektaş-ı Veli
C) Dadaloğlu
D) Erzurumlu Emrah
E) Bayburtlu Zihni’nin
Aşık Veysel
B) Dadaloğlu
D) Karacaoğlan
E) Aşık Veysel
A) Mevlana
C) Aşık Ömer’in
E) Aşık Ömer
E) Köroğlu
Test 09 CA
1.E
2.D
3.A
4.E
5.C
6.A
7.B
8.E
9.D
10.A
11.B
12.E
13.D
14.E
15.B
16.C
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
11
Divan Edebiyatı1
Klasik Türk edebiyatında görülen nazım şekilleri belirli
konuları işler. ---- konusu, aşk, şarap ve sevgilinin güzelliğidir; ---- genelde bir övgü şiiridir; ---- nazım şekli ise
öyküleme gerektiren konuları ele alır.
4.
Aşağıda verilenlerden hangisi ayraç içindeki kavramla
uyuşmamaktadır?
A) Sanatçıların yaşamlarına ve yapıtlarına ait bilgilerin bulunduğu yapıtlardır. (tezkire)
Yukarıda özellikleri verilen nazım şekilleri sırasıyla
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B) Osmanlı elçilerinin bulundukları ülkelere ait izlenimlerini içeren ve gezi yazılarına benzeyen yapıtlardır.
(seyahatname)
A) Şarkının - kaside - tuyuğ
B) Şarkının - kaside - terkib-i bend
C) Bir kentin güzelliklerinin anlatıldığı, o kentle ilgili bilgilerin verildiği yapıtlardır. (şehrengiz)
C) Gazelin - tuyuğ - mesnevi
D) Gazelin - kaside - rubai
R
İ
T
D) Şehzadelerin sünnet törenlerinin anlatıldığı, oluşturulduğu dönemin toplumsal yaşamına ait bilgiler de veren
yapıtlardır. (surname)
E) Gazelin - kaside - mesnevi
E) Süslü nesrin örneği yazılardan ve mektuplardan oluşan
yapıttır. (münşeat)
2.
K
E
Çağatay edebiyatının en büyük şairlerinden olan ---- soylu
bir aileye mensuptur. Çağatay Türkçesinin edebiyat dili
özelliği kazanmasında emeği geçen sanatçı Türk edebiyatının en önemli şairlerindendir. Onu çok önemli kılan özelliklerden biri de edebiyatımızda biyografi türünün ilk örneği
olan ---- adlı eseri yazmış olmasıdır.
N
R
Ö
3.
5.
Bu eserde yazar, Türkçe ile Farsçayı çeşitli yönlerden
karşılaştırır ve Türkçenin Farsçadan daha üstün olduğu
sonucuna varır. Yazar bu sonuca ulaşırken Türkçenin kullanım zenginliklerine, yeni sözcükler türeten yapım eklerine, Farsçada karşılığı olmayan Türkçe kelimelere örnekler
verir.
Bu parçada özellikleri verilen sanatçımız ve yapıtı
aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıda özellikleri ve yazılış amacı verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sadi-i Şirazi
-
Gülistan
A) Divan-ı Lügati’t Türk
B) Fuzuli
-
Hadikatü’s Süeda
C) Latifi
-
Tezkiretü’ş Şuara
D) Ali Şir Nevai
-
Mecalis’ün Nefais
E) Babürşah
-
Aruz Risalesi
B) Kamus-ı Türki
C) Muhakemetü’l Lügateyn
D) Ma’arifname
E) Mir’at’ül-Memalik
6.
B) Divan edebiyatında bir şairin başka bir şaire ait şiiri,
aynı ölçü ve uyakta yazdığı şiirdir. (nazire)
XVII. yüzyılda yazılmış 10 ciltlik bir gezi yazısı ve coğrafya
kitabıdır. Yazar gezip gördüklerini sıradışı bir üslupla ifade
etmiştir. Batıda Viyana’dan doğuda Hazar Denizi’ne;
kuzeyde Kırım ve Kafkasya’dan güneyde Mekke ve
Medine’ye kadar olan bir coğrafyanın tanıtımı ve buraların
kültürel özellikleri nükteli bir dille işlenmiştir.
C) Savaşların, kahramanlıkların anlatıldığı yapıtlardır.
(gazavatname)
Bu parçada tanıtılan yazar ve yapıtı aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
D) Divan edebiyatında beş mesneviden oluşan yapıttır.
(hamse)
A) Naima - Naima Tarihi
Aşağıda verilenlerden hangisi ayraç içindeki kavramla
uyuşmamaktadır?
A) Divan edebiyatı şairlerinin belli bir düzende oluşturdukları şiir kitabıdır. (divan)
E) Kasidenin içinde kasideyle aynı ölçüde yazılan bağımsız gazele denir. (nesib)
B) Evliya Çelebi - Seyahatname
C) Katip Çelebi - Cihannümâ
D) Nâbi - Hayrabad
E) Babürşah - Babürname
11
Divan Edebiyatı1
7.
11.
Aşağıda verilen şair, eser ve tür eşleştirmelerinden
hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
Eser
Sanatçı
Türü
A) Keçecizade İzzet Molla Mihnet-i Keşan
I. Garipname
II. Cemşid ü Hurşid
III. Mantıku’t Tayr
Bu üç yapıtın özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru
verilmiştir?
Gezi
B) Seydi Ali Reis
Miratü’l Memalik Gezi
A) Aynı yazara ait olmaları
C) Nabi
Münşeat
Mektup
B) Süslü nesir örneği olmaları
D) Güvahi
Pendname
Mesnevi
C) Mesnevi nazım biçimiyle yazılmış olmaları
E) Süleyman Çelebi
Fütüvvetname
Mesnevi
D) Türki-i basit akımının etkisiyle yazılmış olmaları
E) Çeviri yapıt olmaları
8.
12.
Divan edebiyatının toplumcu şairlerinden biridir. Eğitime
özellikle yer veren ---- hikmetli ve öğretici şiir devrini de
başlatmıştır. Devrinde Şeyh’üş Şuara olarak bilinir. ---- adlı
kitabı sosyal, eğitici, öğüt vericidir. Oğluna hitap eder bir
üslupla, bütün gençlere hayatta bağlanacakları terbiye,
ahlak, görgü kurallarını anlatır.
B) Klasik şiirimizdeki sevgili anlayışından farklı bir sevgiliyi
konu edinmektedir.
K
E
C) Dini içerikli şiirlerinde dili daha ağırdır.
B) Fuzuli
9.
Siham-ı Kaza
-
Beng ü Bade
E) Gazel ve şarkılarıyla ün kazanmıştır.
N
R
Ö
C) Şeyhi
-
Hârnâme
D) Şeyhi
-
Hüsrev ü Şirin
E) Nabi
-
Hayriye
D) Mahallileşme akımının Divan edebiyatındaki temsilcisi
sayılır.
Körfez Yayınları
-
13.
Anadolu’da gerçek anlamda Divan edebiyatının ilk ürünlerini vermiş olan bu sanatçı 13. yüzyıl sanatçısıdır. Şiirleri
tamamen din dışıdır. Gazelleri ve kasidelerinde dini konulara yer vermemiştir. 20.000 beyitlik bugün elimizde olmayan Selçuklu Şehnamesi vardır.
B) Hoca Dehhani
10.
A) Kazak Abdal
C) Bağdatlı Ruhi
D) Kaygusuz Abdal
15. yüzyılda yaşamıştır. Divan edebiyatının en kısa mesnevisi olan Harname’yi II. Murat’a sunmuştur. Harname
gerek öykülemedeki başarısı, gerekse toplumsal yaşamın
kimi yanlarını alaycı bir dille eleştiren içeriğiyle hiciv edebiyatında önemli bir yer tutar.
Yukarıda özelliği ve önemli yapıtı verilen şairimiz
aşağıdakilerden hangisidir?
Bu parçada özellikleri verilen divan sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nedim
R
İ
T
A) Divan şiirine devrinde ilk kez, yaşanılan çevreyi katmıştır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Nef’i
Aşağıdakilerin hangisinde Nedim ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
D) Hoca Dehhani
14.
A) Şiirlerinde ilahi aşk, tasavvuf vardır.
B) Dönemine göre sade sayılabilecek bir dille yazmıştır.
C) Arapça, Farsça, Türkçe olarak yazılmış üç ayrı divanı
vardır.
Kaside şairi olarak bilinen sanatçı övgülerinde ve yergilerinde sınır tanımaz. Devrin ileri gelenlerini bile yermekten çekinmez. Süslü ve sanatlı bir dili vardır. Yergi şiirleri
“Siham-ı Kaza” adlı eserde toplanmıştır.
A) Naili
E) Eleştirilerini “Fezail-i Mekke” adlı kitapta toplamıştır.
2.D
E) Şeyhi
Bu parçada sözü edilen divan edebiyatı sanatçısı
aşağıdakilerden hangisidir?
D) Şikayetname, nesir olarak yazılmış mektup türünde bir
yapıtıdır.
1.A
C) Baki
E) Naili
Fuzuli ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Test 10 CA
B) Ahmet Paşa
3.C
4.E
5.B
6.E
B) Nef’i
D) Necati
7.A
8.B
9.A
10.C
11.A
12.C
C) Nabi
E) Nedim
13.E
14.A
15.D
16.D
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
Divan edebiyatında; şairlerin eserlerinin yer aldığı el yaz-
4.
luğuna hamse, düzyazının içinde yapılan uyağa seci,
II
III
Tek dörtlükten oluşan nazım şeklidir. Kendine özgü ayrı bir
ölçüsü vardır. aaba şeklinde kafiyelenir. Çoğu zaman şair
dünya görüşünü, felsefesini, tasavvuf düşüncesini bu türde
ortaya koyar. İran edebiyatında Ömer Hayyam ve son
dönem Türk edebiyatında Yahya Kemal bu türün tanınmış
şairleridir.
şairlerin yaşamlarından söz eden yapıta tezkire, şairlerin
IV
Bu parçada sözü edilen Divan edebiyatı nazım şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
şiirde kullandıkları takma ada mahlas denir.
V
A) Rubai
ması deftere münşeat, beş mesneviden oluşan eserler topluI
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
C) Kaside
R
İ
T
E) V.
E) Murabba
K
E
Aşağıdaki bilgilerden hangisi ayraç içinde verilen
sanatçıya uymamaktadır?
5.
N
R
Ö
hamse sahibi olması açısından Ali Şir Nevai, şiirlerini Azeri
III
IV
B) Anadolu’da Tekke edebiyatının güçlü olduğu bir
dönemde aşk konusu üzerine şiirler yazan sanatçı
Divan edebi-yatının ilk temsilcisidir. (Hoca Dehhani)
Türkçesiyle yazan ve edebiyatımızın didaktik şairi olması
V
yönüyle Fuzuli dikkat çeker.
C) Mantıkut-Tayr adlı manzum tercümesiyle Türkçeye incelik, ahenk kazandırmıştır. (Gülşehri)
Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisinin yapılması gerekir?
D) Türk diline önem verilmesi gerektiğinden bahseden
Garipname adlı yapıtında Türklük bilincine varmış,
Allah ve yurt sevgisini tasavvufi bir anlatımla işlemiştir.
(Ahmet Paşa)
A) I. nin yerine Taşlıcalı Yahya getirilmeli.
B) II. nin yerine Mahallileşme akımı getirilmeli.
C) III. nün yerine kaside getirilmeli.
E) Azeri lehçesiyle yazdığı şiirlerinin toplandığı Divan’ı
olan santçı Divan şairleri arasında tuyuğlarıyla dikkat
çeker. (Kadı Burhanettin)
Aşağıdakilerden hangisinde, şarkıyla ilgili verilen bilgilerde yanlışlık yapılmıştır?
A) Şarkılarda günlük hayat, aşk, sevgi gibi konular işlenir.
Divan edebiyatında Cemşid ü Hurşid adlı yapıtıyla Ahmedi,
I
Türki-i Basit akımının etkisinde yapıt vermesiyle Necati, ilk
II
A) Hayatını “Hamdım, piştim, yandım.” sözleriyle
özetleyen ünlü tasavvuf sanatçısının Divan-ı Kebir adlı
yapıtı dikkat çekicidir. (Mevlana)
3.
B) Şarkı
D) Gazel
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
2.
12
Divan Edebiyatı2
D) IV. nün yerine Oğuz getirilmeli.
E) V. nin yerine lirik getirilmeli.
6.
Allah adını zikr idelüm evvela
Vacip oldur cümle işde her kula
Allah adın her kim ol evvel ana
Her işi asan ide Allah ona
B) Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir türdür.
C) Divan edebiyatında
sanatçısıdır.
Nedim,
bu
türün
önemli
Yukarıda iki beyiti verilen ve halk arasında daha çok
“mevlid” olarak bilinen yapıtın asıl adı ve sanatçısı
aşağıdakilerden hangisidir?
D) Dörtlük nazım birimiyle yazılır.
A) Süleyman Çelebi
-
Vesiletü’n Necat
E) Şarkıların söyleyeni genelde belli değildir.
B) Fuzuli
-
Beng ü Bade
C) Katip Çelebi
-
Keşfü’z Zünun
D) Nabi
-
Hayrabad
E) Mevlana
-
Mesnevi
12
Divan Edebiyatı2
7.
Divan edebiyatında şairler bazı eserleriyle ön plana çıkar
ve unutulmazlardan olur. Divan edebiyatında Baki, I. Süleyman’ın ölümü üzerine yazdığı ---- ile; Nef’i devrin yöneticilerini eleştirdiği ---- ile özdeşleşmişlerdir. Bu eserler
onların kimliğini oluşturur.
11.
Kaside, aruzla ve aa / ba / ca ... düzeniyle yazılır. Beyit
I
sayısı 33 ile 99 arasındadır. Kasidenin ilk beytine matla,
II
III
son beyitne makta denir. Kasidenin en güzel beytine
IV
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilecek
olan eserler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
taç beyit adı verilir.
V
A) Fezail-i Mekke – Divan
B) Harname – Mecalisü’n Nefais
Bu parçada kaside ile ilgili altı çizili bilgilerden
hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
C) Hüsn ü Aşk – Şikayetname
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
D) Muhakemetü’l Lügateyn – Harname
E) Kanuni Mersiyesi – Siham-ı Kaza
8.
Düşünce ve betimlemelerle örülü yoğun bir hayal gücüne
yer verilen, şiirde musikinin önemli olduğu, süslü ve çeşitli
söz sanatlarına dayanan anlayışa divan edebiyatında
Sebk-i Hindi denir.
12.
D) Sembolizm
9.
C) Parnasizm
E) Sürrealizm
N
R
Ö
Özünü eşşeyh gören serdâr olur
Enelhak davâ kılan berdâr olur
Er oldur, Hak yoluna baş oynaya
Döşekte ölen yiğit murdâr olur
Bu parçada aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden
söz edilmektedir?
Körfez Yayınları
B) Klasisizm
A) Gazel
B) Terkib-i bent
D) Müstezat
10.
13.
C) Gazel
C) Mesnevi
E) Tuyuğ
14. yüzyılın en önemli Divan sanatçısıdır. Sanatçının ünü
16. yüzyılın sonlarına kadar devam etmiştir. Sekiz bin beyiti aşan Divan’ı, İskendername, Cemşid-i Hurşid isimli
büyük manzum hikayeleri vardır. İskendername içinde 334
beyitlik Osmanlı tarihi vardır. Tervihül Ervah ise tıp, matematik alanındaki eseridir.
Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
E) Kıt’a
Sanatçı
B) Şarkı
D) Kaside
Bu dörtlük divan edebiyatı nazım biçimlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Tuyuğ
R
İ
T
K
E
Bu açıklamaya dayanarak “Sebk-i Hindi” anlayışı Batı
edebiyatındaki hangi akımla benzer özellikler gösterir?
A) Romantizm
Arap ve Türk edebiyatına İranlılardan geçmiş bir nazım
türüdür. Öyküleme gerektiren konular bu türde işlenmiştir.
Genellikle aruz vezninin kısa kalıplarıyla yazılır. Nazım birimi beyittir. Beyit sayısı konunun işlenişine göre belirlenir.
Her beyit kendi içinde kafiyeli olduğundan uzun eserler
oluşturmaya elverişlidir. Hüsn ü Aşk, Leyla ile Mecnun bu
türe örnek verilebilir.
A) Ahmedi
B) Naima
D) Fuzuli
C) Katip Çelebi
E) Şeyh Galip
Yapıt
Gülşehri
Seyahatname
Evliya Çelebi
Hayrabat
Ali Şir Nevai
Mantıkut- Tayr
Keçecizade İzzet Molla
Mihnet Keşan
14.
- XVIII. yüzyılın mevlevi şairlerindendir.
- Sebk-i Hindi etkisiyle şiirler yazmıştır.
Nabi
- Yeni imajlar, yoğun bir hayal ve anlatımının kapalılığıyla
dikkat çeker.
Yukarıda verilenlerle sanatçı-yapıt eşleştirmesi
yapıldığında aşağıdaki sanatçıların hangisi dışarıda
kalır?
Bu parçada özellikleri verilen divan edebiyatı sanatçısı
aşağıdakilerin hangisidir?
A) Gülşehri
A) Nabi
B) Ali Şir Nevai
D) Nabi
Test 11 CA
C) Evliya Çelebi
D) Baki
E) Keçecizade İzzet Molla
1.E
2.D
3.E
4.B
5.C
B) Şeyh Galip
6.B
7.E
8.E
9.B
10.E
C) Bağdatlı Ruhi
E) Fuzuli
11.C
12.C
13.E
14.B
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
13
Karma Test 2
4.
Elinden, dal gibi düşerken ümit
Ne bir hasret dinle, ne bir âh işit
Bir yaprak ol, esen rüzgârlarla git
Kırık bir tekne ol, dalgalarla gel
Bu dörtlük incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi
yanlış olur?
A) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Türk edebiyatında gezi yazılarının en güzellerinden sayılan eser, yazarının gezip gördüğü yerleri nüktelerle birleştirerek anlatmasıyla da bilinir. Divan edebiyatındaki sade
nesir örneklerinden biri sayılır. İstanbul’dan başlayıp Anadolu’nun değişik yerlerini de anlatır. Yerlerin coğrafi, kültürel özelliklerini, insanları v.s. anlatılır. Onyedinci yüzyılda
yazılmıştır.
Yukarıda tanıtılan yapıt ve yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Redife yer verilmiştir.
C) Tam uyak kullanılmıştır.
R
İ
T
A) Evliya Çelebi
D) Lirik şiir türüne örnektir.
B) Katip Çelebi
E) Benzetme yapılmıştır.
C) Mercimek Ahmet
D) Sinan Paşa
K
E
E) İbrahim Hakkı
2.
N
R
Ö
Salındı bahçeye girdi
Çiçekler selama durdu
Mor menekşe boynun burdu
Gül utandı hicabından
5.
B) Ek şeklinde redif kullanılmıştır.
C) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
3.
Seyahatname
Cihannüma
-
Kaabusname
-
Tazarruname
-
Marifetname
Mesnevinin çeşitli özellikleri vardır. Bunlardan biri ----
Yukarıda verilen bilgiye göre, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) her beytin kendi içinde uyaklı olduğu nazım biçimidir.
B) divan edebiyatında manzum hikayelerin yazıldığı edebi
türdür.
Bu dörtlük ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Düz uyak örgüsü vardır.
-
-
C) aşk, tasavvuf, savaş ve kahramanlık konularında yazılır.
D) Teşhis sanatına yer verilmiştir.
D) aynı şair tarafından yazılmış beş mesneviye “hamse”
denir.
E) Bir semainin son dörtlüğünden alınmıştır.
E) beyit sayısı 33 ile 99 arasındadır.
XVI. yüzyıl Osmanlı şiirinin en büyük şairidir. Aynı yüzyılın
büyük Azeri şairi Fuzuli’nin bile gölgeleyemediği ünü, yüzyıllar boyunca sürmüş, Türkçe konuşulan bölgelerde tanınmış, kasidelerinde usta olmasına rağmen gazel şairi
olarak ünlenmiştir. Rind bir şairdir, şiirlerinde tasavvuf
hemen hiç görülmez.
Bu parçada tanıtılan “divan şairi” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nefi
B) Şeyhi
6.
(I) Halk edebiyatında nazım birimi olarak dörtlük kullanılır.
(II) Ancak çok az da olsa türkülerde ve ninnilerde üçlü, beşli
söyleyişler görülür. (III) Aruzla şiir yazanlar olmakla birlikte
kullanılan asıl ölçü hece ölçüsüdür. (IV) Hecenin en çok yedili, sekizli, on birli kalıpları kullanılmıştır. (V) Şiirler hazırlıksız söylendiğinden genellikle kafiye kullanılmaz, redif
kullanılır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi
yanlışlığı yapılmıştır?
C) Nabi
A) I.
D) Aşık Paşa
E) Baki
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
13
Karma Test 2
7.
11.
18. yüzyıl Divan şairlerinden olan ---- , ---- adlı eserini 17.
yüzyıl Divan şairi olan Nabi’nin ---- adlı eserine nazire olarak yazmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
A) Yarım kafiye ve redif kullanılması
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
B) Kimi Halk edebiyatı şairlerinin hem hece hem aruzla
şiir yazması
A) Nedim - Divan - Hayriye
C) Seçkin bir okuyucu ve dinleyici kitlesinin bulunması
B) Şeyh Galip - Hayriye - Hüsn ü Aşk
D) Sade, açık bir dille oluşturulması
C) Şeyh Galip - Hüsn ü Aşk - Hayrabat
E) Şairlerin mahlasını son dörtlükte kullanması
D) Nergisi - Divan - Divan
E) Taşlıcalı Yahya - Yusuf ile Züleyha - Hayriye
8.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) Sultan Veled - Divan
K
E
B) Hoca Dehhani - Selçuklu Şehnamesi
A) Oğuz Kağan Destanı
C) Mevlana - Mektubat
D) Gülşehri - Felekname
N
R
Ö
D) Ergenekon Destanı
E) İskendername
E) Aşık Paşa - Garipname
Körfez Yayınları
C) Dede Korkut Hikayeleri
13.
19. yüzyıl şairlerindendir. Divan edebiyatından etkilenmiş
olmasına rağmen hece ile söylediği şiirleriyle asıl ününü
sağlamıştır. Sergüzeştname adlı bir de mesnevisi vardır.
A) Seyrani
B) Dadaloğlu
D) Bayburtlu Zihni
B) Beyit sayısında sınırlama yoktur. (mesnevi)
C) Tek dörtlükten oluşan, kendine özgü aruz kalıpları olan
nazım şeklidir. (rubai)
C) Aşık Ömer
E) Erzurumlu Emrah
Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen özellik, birlikte verilen şiir biçimiyle ilgili değildir?
A) Şairin adının geçtiği beyte taç beyit denir. (gazel)
Bu parçada tanıtılan Halk edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?
10.
R
İ
T
---- divan edebiyatının ilk şairidir. Din dışı konularda şiirler
yazmıştır. Şiirlerinin en önemli teması aşktır. III. Alaaddin
Keykubat’ın emriyle Farsça bir ---- yazmıştır.
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
B) Şehname
9.
12.
Bu eserde Oğuzların bazen komşularıyla bazen olağanüstü yaratıklarla, bazen de birbirleriyle yaptıkları savaşlar
konu edilmiştir. Kişiler destan niteliği taşıyan üstün karakterli, olağanüstü özellikleri olan kişilerdir. Olaylarda, destanlarda görülen olağanüstülüklere masal öğeleri göze
çarpar.
.
D) Her dörtlükte tekrarlanan nakarat bölümleri vardır.
(şarkı)
E) Bentleri birbirine bağlayan vasıta beyti her bendin sonunda değişir. (terkib-i bent)
---- Halk edebiyatında en çok kullanılan ve en çok sevilen
nazım biçimidir. On birli hece ölçüsüyle yazılır. ---- ise
Divan edebiyatına ait olup tek dörtlükten meydana gelen
bir nazım şeklidir. Rubaiye benzer. Aruz vezninin yalnız
tek kalıbıyla (Failatün \ failatün \ failün) yazılır.
14.
Aşağıdaki destanlardan hangisinde eski bir Türk hakanının çok güzel olan kızını insanlarla evlendirmeye
kıyamayışı, onu tanrılarla evlendirmek isteyişi ve tanrının bir bozkurt suretine bürünerek kızıyla evlenişi anlatılır?
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi ikisi
gelmelidir?
A) Şan Kızı destanı
B) Göç destanı
A) Koşma - Tuyuğ
C) Türeyiş destanı
D) Ergenekon destanı
B) Mani - Mesnevi
C) Semai - Müstezat
E) Şu destanı
D) Hoyrat - Mani
E) Destan - Tuyuğ
Test 12 CA
1.A
2.D
3.E
4.A
5.E
6.A
7.E
8.D
9.A
10.B
11.E
12.C
13.A
14.B
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
Freud’un psikanaliz yöntemini edebiyata uygulamaya
çalışan bu akıma göre şiiri mantık ve irade ile açıklamaya
çalışmak boşunadır. Şiir denilen cevher, bilinçaltında iç
hayatımızın derin tabakalarında gizlidir. O karanlık
tabakadan bilince doğru sızan duygular ve düşünceler kelimeleşip sıralandıkça şiir, akışını duyurur.
4.
Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sembolizm
A) Klasisizm
B) Parnasizm
C) Sürrealizm
E) Egzistansiyalizm
K
E
Bu yazarların gözünde, gerçekçilik denen şeyin başlıca
özelliği, bilim görüşüne dayanmasıdır. Fizik dünyasında bir
determinizm olduğu gibi insanlar dünyasında da her şeyin
bir nedeni vardır ve bunları bilmek, toplum yasalarını
bilmek demektir. Bu yazarlara göre, olaylar, tesadüflerle,
mucizelerle açıklanamaz. Psikolojik ve sosyal yasalarla
açıklanabilir.
N
R
Ö
A) Balzac
B) Tolstoy
D) Gustave Flaubert
R
İ
T
B) Realizm
D) Sürrealizm
5.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sanat anlayışı belirtilen yazarlardan biridir?
3.
Değişmez gerçekler, zamanla, ortamla ve geçici beğenilerle ilgili değildir. Bu nedenle günlük olaylar da gözlem
konusu olabilecek betimlemeler de yakın bir geçmiş olan
orta çağ anıları da ihmal edilebilir. Asıl konular mitolojiden, ilk çağ ustalarının eserlerinden, üstün kişilerin bulunduğu yüksek çevreden alınmalıdır.
Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
D) Empresyonizm
2.
14
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1
A) Cervantes
E) Turgenyev
A) Homeros: Batı edebiyatı onunla başlar; İlyada, Odysseia adlı destanları vardır.
B) Aisopos: Fabl türünün kurucusudur. Fabl türündeki
yapıtları, dilimize “Ezop Masalları” adıyla çevrilmiştir.
C) Sophokles: Trajedide üçüncü aktörü katarak diyaloğu
zenginleştirmiştir. “Kral Oidipus” yapıtlarındandır.
D) Eflatun: Sokrates’in öğrencisidir. İdealizmin kurucusudur. Devlet, en önemli yapıtlarındandır.
E) Aristophanes: Mantığın temel kurallarını belirlemiştir.
Poetika, Organon yapıtlarından bazılarıdır.
O, insanı bütün yönleriyle aydınlatmış, insanı yönlendiren,
kin, yükselme, aşk, bağlılık, dostluk gibi kavramları
işlemişlerdir. İnsanın belli bir yönünü derinliğine işlemesi,
bunu somutlayan canlı tip ve karakterler çizmesi değerini
artıran özelliklerindendir. Hem ağlatı, hem de güldürü
türünden oyunlar yazmıştır. Tiyatro yapıtları dışında şiirleri
(sonnet) ile de tanınır. Venedik Taciri, Othello, en önemli
eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
C) Emile Zola
Eski Yunan edebiyatı temsilcileri ile ilgili olarak
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
C) Romantizm
E) Natüralizm
B) Goethe
D) Racine
6.
C) Moliere
E) Shakespeare
Fransız edebiyatının ve 17. yüzyılda ---- akımının ilk büyük
trajedi şairidir. Fransız trajedisinin kurucusu sayılmakta, bu
yüzden, trajedinin babası diye anılmaktadır. ---- kahramanları, ihtiraslarıyla görevleri arasında mücadele eden,
sonunda ihtiraslarını yenen, iradesi kuvvetli kişilerdir. En
ünlü yapıtı “Horace”tır.
Bu parçada parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Klasisizm - Corneille’in
B) Natüralizm - Emile Zola’nın
C) Realizm - Balzac’ın
D) Klasisizm - Moliere’in
E) Romantizm - Lamartine’in
14
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 1
7.
11.
Ahmet Mithat Efendi yapıtlarında kendini gizlemez;
düşüncelerini açıkça belirtir. Hatta kimi zaman kendi
kendine seslenir. Yapıtlarının sonunda iyileri mutluluğa
kavuşturur, kötüleri cezalandırır.
Yazar
Bu parçaya göre Ahmet Mithat Efendi hangi akımın
sanatçısı olabilir?
A) Realizm
B) Klasisizm
D) Natüralizm
8.
E) Sembolizm
B) Romantizm
D) Natüralizm
12.
I.
Oliver Twist
B) Albert Camus
Yabancı
C) Ernest Hemingway
Silahlara Veda
Romantizm
D) Puşkin
Çingeneler
Romantizm
E) Emile Zola
Meyhane
Natüralizm
Realizm
Egzistansiyalizm
Aşağıdaki Yunan sanatçılardan hangisi tiyatro türünde
eser yazmamıştır?
R
İ
T
B) Euridipes
D) Sophokles
C) Plutarkhos
E) Aristophanes
K
E
13.
Ozan doğayı değil onların insan ruhunda bıraktığı
N
R
Ö
II. Anlam kapalı ve belirsizdir; okuyucu yapıttan kendine
göre bir anlam çıkarır.
III. Sözler anlamları ile değil, müzikle önemlidir.
Akım
A) Charles Dickens
E) Sembolizm
izlenimleri anlatır.
Eser
A) Aiskhylos
C) Realizm
Körfez Yayınları
9.
C) Romantizm
Aşağıdaki akımlardan hangisi Tanzimat edebiyatı
sanatçılarından hiçbirini etkilememiştir?
A) Klasisizm
Aşağıda verilen “yazar-eser-akım” eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
Moliere, La Fontaine, Fenelon’un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimatçıları en çok etkileyen yazarlar olmaları
B) Aynı türden eser vermeleri
C) Klasisizmin temsilcileri olmaları
D) Değişik sanat akımlarından etkilenmeleri
IV. Kapalılığın sağlanabilmesi için mecazlara önem verilmiştir.
E) Kendi alanlarında ilk eserleri vermiş olmaları
Yukarıda ilkeleri belirtilen edebi akım aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sembolizm
B) Klasisizm
D) Natüralizm
10.
C) Parnasizm
E) Sürrealizm
14.
Roman
Kahraman
Madam Bovary
Julien Sorel
Savaş ve Barış
Felix
III. Şair, gerçeği gözlemlemelidir.
Şair varlığın iç yapısına önem verir.
Vadideki Zambak
Emma Bovary
Suç ve Ceza
Raskolnikov
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde hangi sanat
akımları karşılaştırılmıştır?
Kırmızı ve Siyah
A) Romantizm - Realizm
Yukarıda verilenlerle roman - kahraman eşleştirmesi
yapıldığında hangi roman bu eşleştirmenin dışında
kalır?
I.
Şiirde duygu değil, düşünce önemlidir.
Şiirde önemli olan şairin izlenimleridir.
II. Şiir gerçeği yansıtmalıdır.
Şair bir hakikat habercisi değildir.
B) Realizm - Natüralizm
C) Sembolizm - Empresyonizm
D) Parnasizm - Sembolizm
A) Madam Bovary
B) Savaş ve Barış
C) Vadideki Zambak
D) Suç ve Ceza
E) Kırmızı ve Siyah
E) Klasisizm - Romantizm
Test 13 CA
1.B
2.E
3.E
4.A
5.E
6.E
7.C
8.C
9.D
10.A
11.C
12.B
13.A
14.C
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
5.
A) Aynı ulusun sanatçıları olmaları
B) Dostoyevski - Karamazov Kardeşler
B) Trajedi türünde eser vermiş olmaları
C) Romantizm akımına mensup olmaları
D) Maxim Gorki - Anna Karenina
D) Lirik şiirleriyle tanınmış olmaları
E) Stendhal - Parma Manastırı
E) Roman türünde eser vermiş olmaları
Aşağıdaki eser - tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
6.
K
E
B) Notre Dame’ın Kamburu - roman
C) Üç Silahşörler - roman
B) Verlaine - Racine - Gorki
C) La Bruyere - Corneille - Edgar Allen Poe
D) Le Cid - trajedi
D) Lamartine - Puşkin - Eliot
E) Cimri - tiyatro
E) Heredia - Prudhomme - M. Twain
N
R
Ö
Aşağıdakilerden hangisi realizm akımının önemli bir
temsilcisi olan Rus yazar Dostoyevski’nin eserlerinden
biri değildir?
A) Ölüler Evinden Anılar
B) Budala
C) Ölü Canlar
D) Karamazov Kardeşler
7.
Aşağıda “yazar - eser - edebi akım” eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) Ernest Hemingway - İhtiyar Adam ve Deniz - realizm
B) Emile Zola - Meyhane - natüralizm
Konularını genellikle eski Yunan ve Latin edebiyatından
alan bu edebi akımda, duygular değil akıl önemlidir.
Mükemmelliği esas alan anlayıştaki sanatçıların eserlerinde sıradan kişilere rastlanmaz. Kahramanlar soylu bir
çevreden seçilmiş olağanüstü kişilerdir.
Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı aşağıdakilerden
hangisidir?
E) Suç ve Ceza
4.
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisinde sembolist şairler bir arada
verilmiştir?
A) Baudelaire - Rimbaud - P. Valery
A) Martı - tiyatro
3.
Corneille, Racine, Euripides, Sophokles’in ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Turgenyev - Babalar ve Oğullar
C) Tolstoy - Savaş ve Barış
2.
15
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 2
A) Klasisizm
B) Parnasizm
D) Romantizm
8.
C) Sembolizm
E) Natüralizm
Aşağıdakilerden hangisi romantizm akımının özelliklerinden biri değildir?
A) Akımın ilkeleri V. Hugo’nun “Cromwell” adlı eserinin önsözüyle belirlenmiştir.
C) Moliere - Tartuffe - klasisizm
B) Sanatı hayata tutulmuş bir ayna olarak görürler.
D) Victor Hugo - Cromwell - romantizm
C) Milli kaynaklar yapıtlarda belirgin olarak yer alır.
E) Stendhal - Goriot Baba - romantizm
D) Sanatçılar kuralcı değildir, coşkunluk ve imge önemlidir.
E) Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
15
Edebi Akımlar ve Batı Edebiyatı 2
9.
12.
XX. yüzyıl akımlarından olan sürrealizm, bilinçaltına önem
I
II
veren bir nitelik taşır. James Joyce’un temsilcisi olduğu
III
empresyonizm ise izlenimleri anlatmaya önem verir.
IV
Haksızlığa uğrayıp hapse atılan Edmond Dantes’in
öyküsünü anlatan kitap romantik akımın önemli ürünlerindendir. Hapisten kaçmayı başaran Edmond Dantes
kendisini aldatan eski ortağı ve onun yandaşlarından intikamını almayı başarır.
Bu parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Makineyi edebiyata taşıyan dadaizm ise edebiyatımızda
V
A) Victor Hugo - Sefiller
Nazım Hikmet’le temsil edilmiştir.
B) Shakespeare - Hamlet
Bu parçadaki bilgi yanlışlığının giderilmesi için aşağıdaki değişikliklerden hangisinin yapılması gerekir?
C) Charles Dickens - İki Şehrin Hikayesi
A) I.’nin yerine kübizm getirilmeli.
D) Puşkin - Yüzbaşının Kızı
B) II.’nin yerine pozitivizm anlayışı getirilmeli.
E) Aleksandre Dumas Pere - Monte Kristo Kontu
C) III.’nün yerine Franz Kafka getirilmeli.
R
İ
T
D) IV.’nün yerine egzistansiyalizm getirilmeli
E) V.’nin yerine fütürizm getirilmeli.
K
E
19. yüzyılın ikinci yarısından sonra Fransa’da gözlemle birlikte bilimsel deneyi esas alarak ortaya çıkan bu akımda
determinist anlayışın yanında “soyaçekim”e inanılır. Maupassant, Alphonse Daudet gibi Fransız yazarların temsil ettiği bu akıma bizden de Hüseyin Rahmi Gürpınar,
Nabizede Nazım gibi sanatçılar katılmıştır.
N
R
Ö
Bu parçada tanıtılan edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Realizm
B) Sürrealizm
D) Klasisizm
C) Natüralizm
E) Egzistansiyalizm
Körfez Yayınları
13.
10.
Raskolnikov’da kendini herkesten üstün gören, cömert ve
heyecanlı bir karakterin çatışmalarını, Faust’ta çekingen
yaratılışlı bir insanın içindeki şeytanla mücadelesini, Emma
Bovary’de okuduğu aşk romanlarındaki hayata özenen bir
kadının ihtiraslarını gerçekçi bir şekilde görme şansını buluruz.
Bu parçada kahramanlarının adı geçen üç yapıtın
yazarları hangisinde verilmiştir?
A) Victor Hugo - Charles Dickens - Emile Zola
B) Balzac - Stendhal - Gustave Flaubert
C) Dostoyevski - Goethe - Gustave Flaubert
D) Tolstoy - Goethe - John Steinbeck
E) Turganyev - Gogol - Jack London
14.
III. Duygular aklın kontrolündedir. Duygular kontrol edilemez.
İspanya iç savaşı sırasında faşistlerle çarpışan bir
Amerikalıyı anlatan romanın ana temasını özgürlüğün
evrenselliği oluşturur. Romanın kahramanı Robert Jordon
ordu tarafından köprüyü uçurmakla görevlendirilir. Fakat
onun en büyük hayali, işini iyi yapıp eski mesleği olan
üniversite öğretim üyeliğine dönmektir.
IV. Mahalli ve milli dekor
önemlidir.
Mahalli ve milli dekor
önemsizdir
Bu parçada konusu verilen yapıtın adı ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
V. Sanatçı kişiliğini gizler.
Sanatçı kişiliğini gizlemez.
A) Maksim Gorki - Ana
11.
Klasisizmde
I.
Romantizmde
Akıl ağır basar.
Duygu ağır basar.
II. Genel olarak insan vardır.
Birey olarak insan vardır.
B) Anton Çehov - Martı
Yukarıda verilen klasisizm - romantizm karşılaştırmalarından hangisi yanlıştır?
A) I.
Test 14 CA
B) II.
1.C
C) III.
2.C
D) IV.
3.E
4.A
C) Mark Twain - Mississipi’de Hayat
D) John Stainbeck - Fareler ve İnsanlar
E) V.
5.E
6.A
E) Ernest Hemingway - Çanlar Kimin İçin Çalıyor
7.C
8.E
9.A
10.D
11.C
12.C
13.C
14.B
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
16
Tanzimat Edebiyatı 1
Edebiyatımızda seyirlik oyunlar; orta oyunu, Karagöz ana
çizgisinde gelişmiştir. Tanzimatta ---- adlı eseri yazan ---Batılı anlamda ilk tiyatro ürününü vermiştir. Görücü usulü
ile evlenmeyi eleştiren bu eser ne kadar Batılı tarzda olsa
da konuşmalarda yine Karagöz ve orta oyunu havası
sezilir.
4.
Türk edebiyatında sözlü gelenek içinde halk hikayelerinde;
Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre tarzında hikayeler vardır.
Tanzi-mat edebiyatında ise öykü türünün ilk örneklerini
Ahmet Mithat ---- adlı kitapta vermiştir.
Bu parçada Ahmet Mithat’ın verdiği ilk hikaye örneklerinin toplandığı eser aşağıdakilerden hangisidir?
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Letaif-i Rivayat
B) Küçük Şeyler
D) Nesteren
R
İ
T
A) Şair Evlenmesi - Şinasi
B) Tercüme-i Manzume - Ziya Paşa
C) Zavallı Kız - Namık Kemal
D) Gülnihal - Namık Kemal
E) Finten - Abdülhak Hamit Tarhan
2.
K
E
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatında coşku
ve heyecanı dile getiren metinler için söylenemez?
N
R
Ö
A) Şiirde başlık kullanılmıştır.
5.
A) Finten - Atala - Afife Anjelik
B) Kara Bela - Duhter-i Hindu - Şair Evlenmesi
D) Hece ölçüsü savunulmasına karşın aruzla yazılmaya
devam edilmiştir.
C) Akif Bey - Zavallı Çocuk - Nesteren
D) Gülnihal - Eşber - Vatan Yahut Silistre
E) Batı edebiyatından alınan yeni şekiller çokça kullanılmaya başlanmıştır.
3.
I.
Türk edebiyatında ilk çeviri roman Sefiller’dir.
II. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat edebiyatımızdaki ilk yerli romandır.
III. “Araba Sevdası” Ahmet Mithat’ın yanlış Batılılaşmayı
eleştirdiği bir romanıdır.
IV. Karabibik, Nabizade Nazım’ın yazdığı ilk köy romanıdır.
V. Türk edebiyatında edebi değer taşıyan ilk roman
Namık Kemal’in “İntibah” adlı romanıdır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde
bilgi yanlışlığı vardır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
D) III. ve IV.
C) II. ve V.
E) IV. ve V.
Tanzimat tiyatrosu, ilk dönemde hürriyet, kahramanlık, millet sevgisi gibi konuları işler. İkinci dönem Tanzimat tiyatrosu ise bu konulardan uzak bir çizgide gelişir.
Aşağıdakilerden hangisi sadece ikinci dönem Tanzimat
edebiyatı tiyatro eserlerindendir?
B) Şiirin konusu genişletilmiş, özgürlük, vatan gibi konular
şiire girmiştir.
C) Şiirlerde konu bütünlüğüne önem verilmiştir.
C) Takip
E) Takdir-i Elhan
E) Çok Bilen Çok Yanılır - Gülnihal - Tarık
6.
Tanzimat edebiyatında edebi eserlerin, niteliklerinden çok
halka bir şeyler anlatabilmesi esastı. Değerlerine bağlı bir
gençle; züppeleşen, Batılılaşmayı yanlış anlayan genci anlatan ---- adlı romanda bunu rahatlıkla görebiliriz. Tarihi bir
nitelik taşıyan ---- adlı romanda da Türk tarihiyle ilgili halkı
bilgilendirme düşüncesini, onun kahramanlık hislerine
seslenme çabasını görebiliyoruz.
Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Araba Sevdası - Sabr ü Sebat
B) Vatan Yahut Silistre - Cezmi
C) Siyah İnciler - Halas
D) Harabat - Şecere- i Türki
E) Felatun Bey’le Rakım Efendi - Cezmi
16
Tanzimat Edebiyatı 1
7.
10.
Batılılaşma düşüncesiyle Fransız edebiyatını örnek alan
I
Aşağıda verilen Tanzimat edebiyatı sanatçılarından
hangileri olay çevresinde gelişen edebi metin türünde
yapıt ortaya koymamıştır?
Tanzimatçılar, yeni yeni düşünceleri şiir, roman, tiyatro
II
A) Namık Kemal - Recaizade Mahmut Ekrem
gazete ile yaymaya çalışmışlardır. Ancak ikinci dönemde-
B) Şemsettin Sami - Ahmet Mithat
kilerhalka yönelip onlara bir şeyler anlatma yerine aşk,
C) Samipaşazade Sezai - Nabizade Nazım
ölüm, doğa gibi lirik konulara yönelmişlerdir. Bu nedenle
D) Abdülhak Hamit Tarhan - Ziya Paşa
III
E) Ahmet Mithat - Recaizade Mahmut Ekrem
ikinci devirdekiler sanat için sanat görüşünü benimsemişIV
lerdir. Bütün bunlara rağmen Abdülhak Hamit Tarhan tiyatro
V
larında bu etkiden kurtulup halkın sorunlarına değinen, çözüm
11.
bulan yaklaşımıyla dikkatimizi çekmektedir.
Aşağıdakilerden hangileri “tür” bakımından aynı grupta
yer alan Tanzimat Dönemi yapıtlarındandır?
R
İ
T
Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisinde bilgi
yanlışlığı vardır?
A) Takip - Takdir-i Elhan - Zafername
A) I.
B) Hürriyet Kasidesi - Vatan yahut Silistre - Cezmi
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
C) Hürriyet Kasidesi - Letaif-i Rivayat - İntibah
D) Küçük Şeyler - Zehra - Araba Sevdası
K
E
E) Hasan Mellah - Ömer’in Çocukluğu - Talim-i Edebiyat
---- ve Recaizade Mahmut Ekrem’in edebi tartışmaları bu
N
R
Ö
dönemde meşhurdur. Recaizade’nin “Zemzeme”sine
karşılık “Demdeme”yi yazmıştır. Istılahat-ı Edebiye adlı
yapıtında edebi görüşlerini, sanat yapıtlarının nasıl oluştu-
rulması gerektiğini anlatmıştır. Ömer’in Çocukluğu,
Füruzan, Şerare yapıtlarından bazılarıdır.
Körfez Yayınları
8.
12.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sanatçılarının yaptığı dille ilgili bir çalışma değildir?
A) Durub-ı Emsal-i Osmani
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevfik Fikret
B) Muallim Naci
C) Cenap Şahabettin
D) Hüseyin Cahit Yalçın
B) Kamus-ı Türki
C) Lehçe-i Osmani
D) Şecere-i Türki
E) Abdülhak Hamit Tarhan
9.
Tanzimat edebiyatında dilbilimi ile ilgili de birçok sanatçı
çalışma yapmıştır.
E) Belagat-i Osmani
13.
I. dönem Tanzimat sanatçıları tiyatroyu görüşlerini geniş
kitlelere ulaştırmak için bir araç olarak görmüşler; ama II.
dönem Tanzimatçıları daha çok bireysel konulara
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi’nde edebiyatımıza giren yazınsal türlerin ilk örneklerinden biri
değildir?
yönelmişlerdir.
A) Şair Evlenmesi
Aşağıdakilerden hangisinde I. ve II. Dönem’in bu özelliklerini yansıtan tiyatro yapıtlarına birer örnek verilmiştir?
B) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
A) Çok Bilen Çok Yanılır - Nesteren
D) Letaif-i Rivayat
B) Vatan yahut Silistre - Tarık
E) Vatan yahut Silistre
C) Tahrib-i Harabat
C) Gülnihal - Akif Bey
D) Afife Anjelik - Vuslat
E) Duhter-i Hindu - Finten
Test 15 CA
1.D
2.A
3.C
4.E
5.B
6.A
7.A
8.B
9.E
10.C
11.D
12.E
13.C
14.E
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
I.
4.
Divan edebiyatı nazım türleri kullanılmıştır.
II. Sade dille yazmak amaçlanmıştır.
IV. Tiyatrolar oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır.
B) Batılılaşmayı yanlış anlayan bir gencin kültürüne yabancılaşması anlatılır.
V. Roman, öykü, tiyatro, makale gibi türlerde eserler verilmiştir.
C) Yanlış Batılılaşma, bu romanda Bihruz Bey’in kişiliği
etrafında verilir.
Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangileri Tanzimat
edebiyatının hem birinci hem ikinci dönemlerinin ortak
özelliği değildir?
D) Bu yapıt, Tanzimat edebiyatı dönemine ait, olay çevresinde gelişen metinler grubuna aittir.
A) I. ve III.
B) I. ve V.
D) II. ve IV.
R
İ
T
E) İlk psikolojik çözümlemelerin yapıldığı bir yapıttır.
C) II. ve III.
E) III. ve V.
K
E
Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat dönemi olay
çevresinde gelişen metinlerden biri değildir?
N
R
Ö
A) Celaleddin Harzemşah
B) Sergüzeşt
C) Araba Sevdası
D) Felatun Bey’le Rakım Efendi
E) İntibah
3.
Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası adlı yapıtı
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Edebiyatımızdaki ilk realist romandır.
III. Aruz ölçüsü kullanılmıştır.
2.
17
Tanzimat Edebiyatı 2
Tepeden nasıl iniyor bakın
Şu kızın nişanlısı şanlıdır
Yaradan nazardan esirgesin
Koca dağ gibi delikanlıdır
5.
Hayatı boyunca siyasi nedenlerle çeşitli yerlere sürgün
edilen sanatçı Tanzimat edebiyatının en gür sesli şairidir.
Şiir, roman, tiyatro, mektup, eleştiri gibi pek çok türde eser
yazmıştır. Tiyatrolarında sade bir dil kullanmış, tiyatroyu
halkın eğitiminde bir araç olarak görmüştür.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ziya Paşa
B) İbrahim Şinasi
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) Muallim Naci
E) Namık Kemal
6.
Eserlerini toplum için sanat anlayışıyla yazan ----, edebiyatımızdaki ilk edebi roman olan ---- ve edebiyatımızdaki
ilk tarihi roman olan ---- adlı romanı yazmıştır.
Bu parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Tanzimat dönemi şairlerinden olan Muallim Naci’ye ait
olan bu şiir, Tanzimat II. dönem şiirinin aşağıda verilen
özelliklerinden hangisine uymamaktadır?
A) Recaizade Mahmut Ekrem - Vuslat’ı - Zemzeme
A) Çoğunlukla bireysel konular işlenmiştir.
C) Namık Kemal - İntibah’ı - Cezmi
B) Divan şiirinin mazmunlarına yer verilmemiştir.
D) Namık Kemal - Gülnihal’i - Akif Bey
C) Redif kullanılmaya devam edilmiştir.
E) Şemsettin Sami - Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat’ı - Seydi
Yahya
D) Ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.
E) Siyasetten uzak durulmuş, siyasi içerikte şiire yer verilmemiştir.
B) Ahmet Mithat Efendi - Hasan Mellah’ı - Felatun Bey’le
Rakım Efendi
17
Tanzimat Edebiyatı 2
7.
10.
Tanzimat döneminde yaşamış ve “Ateşpare” yazarı olan ---, ---- ile girdiği tartışmalarda “göz için kafiye” anlayışını
benimsemiştir. ---- adındaki eleştirisi bu tartışmaların
ürünüdür.
I.
Finten
II. Sahra
III. Tarık
IV. Eşber
Bu parçadaki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
V. Duhter-i Hindu
VI. Makber
A) Muallim Naci - R. Mahmut Ekrem - Demdeme
Yukarıdaki numaralanmış eserlerden hangileri Tanzimat Dönemi’nde göstermeye bağlı edebi türlerden biri
değildir?
B) R. Mahmut Ekrem - Muallim Naci - Demdeme
C) R. Mahmut Ekrem - Muallim Naci - Zemzeme
D) Muallim Naci - R. Mahmut Ekrem - Zemzeme
A) I. ve II.
B) II. ve IV.
C) II. ve VI.
E) Muallim Naci - Samipaşazade Sezai - Demdeme
D) III. ve V.
8.
11.
Eserlerinde sanat yapmaya pek önem vermemiş olan ---eserlerini halkın eğitimi ve bilgilenmesi için yazmıştır. İki
yüzün üzerinde eser bırakan sanatçı “yazı makinesi” olarak
ün yapmıştır.
R
İ
T
Tanzimat döneminde çoğu sanatçı gazetecilikle uğraşır. Bu
sanatçılar, yapıtlarını gazetelerde çıkararak halka
ulaşmışlardır. Bu gazetelerin bazılarını ilk resmi gazete
olan Takvim-i Vakayi, ilk özel gazete olan Tasvir-i Efkar;
I
II
K
E
Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir?
N
R
Ö
B) Namık Kemal
C) Yusuf Kamil Paşa
D) Ahmet Vefik Paşa
E) Sami Paşazade Sezai
Şinasi ile Agah Efendi’nin birlikte çıkardıkları Tercüman-ı
III
Ahval, Namık Kemal ve Ziya Paşa’nın birlikte çıkardıkları
IV
Körfez Yayınları
A) Ahmet Mithat Efendi
9.
E) IV. ve VI.
Hürriyet gazeteleri dikkat çeker.
V
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir
bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.
12 .
Tanzimat şiiri ile Servet-i Fünun şiiri arasında köprü olmuş
olan ---- Tanzimat I. dönem sanatçılarının aksine şiirlerinde
siyasi ve sosyal olaylara pek yer vermemiş; daha çok ölüm,
aşk, tabiat ve metafizik gibi kişisel konuları işlemiştir. Divan
şiiri geleneğinin son kalıntılarını yıkmış, o zamana kadar
değişmeyen Türk şiirini Batılı anlayışa kavuşturmuştur. İlk
pastoral şiirimizi o yazmıştır. O, tiyatro eserlerini oynanması için değil, okunması için yazmıştır.
I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Sanat toplum için vardır, bu yüzden eserlerimde
toplumu eğitmeye çalıştım.
II. Siyasi şartların çok ağır olması beni ve benim gibi
sanatçıları çok etkiledi.
III. Şiirde biçim yönünden divan şiiri biçimlerinin etkisi
azalmıştır.
IV. Sanatçılarımız divan edebiyatından kopmalı, Batıya
yönelmelidir.
Bu parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
V. Romanlarımda realizmin, şiirlerimde romantizmin izlerine rastlayacaksınız.
A) Sami Paşazade Sezai
B) Muallim Naci
Yukarıdakilerden hangisini Tanzimat
sanatçılarından biri söylemiş olamaz?
C) Recaizade Mahmut Ekrem
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
II.
dönem
E) V.
D) Nabizade Nazım
E) Abdülhak Hamit Tarhan
Test 16 CA
1.A
2.E
3.B
4.A
5.A
6.E
7.E
8.B
9.B
10.D
11.A
12.D
13.E
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
18
Servetifünun Edebiyatı
4.
Mezardan Sesler
Siyah İnciler
Ferdâ-yı Garam, Genç Kız Kalbi, Karanfil ve Yasemin romanlarından; Son Emel, Kadın İsterse hikayelerinden;
Pençe, Cidal oyunlarındandır.
Aşağıdakilerden hangisi bu iki yapıt için ortak
söylenebilir?
Yukarıda eserleri verilen sanatçımız aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Aynı sanatçıya ait olmaları
A) Hüseyin Cahit Yalçın
B) Farklı edebi döneme ait olmaları
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Parnasizim etkisinde yazılmaları
C) Mehmet Rauf
R
İ
T
D) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Türlerinin aynı olması
E) Muallim Naci
E) Tarihi konuları anlatmaları
2.
5.
---- , 1920 yılında “Tasvir-i Efkar” adlı gazetede yayımlanan ---- adlı romanında; 1917’de I. Dünya Savaşı
sırasında Kafkasya cephesinde Ruslara esir düşüp Türkistan’daki bir esir kampına gönderilen bir Türk üsteğmen’in (Mehmet Tolun Bey) orada tanıştığı bir Tatar kızının
rehberliğiyle eski Türk ülkesinde dolaşmasını ve ülkü birliği
yaptığı o kızla olan duygusal yakınlaşmasını anlatır. Romanda Türk tarih ve medeniyetinin eskiliği, değeri ve
Türkçülük ideali üzerinde durulur. Romandan çok, tarihi bir
belge niteliği taşır. Orhun Abideleri’yle ilgili bilgiler aktarılır.
Eser estetik açıdan değil; tarihi, milli ve bilimsel açıdan
daha değerlidir.
H. Ziya Uşaklıgil Batılı anlamdaki ilk realist yapıt sayılabileI
cek olan Mai ve Siyah’ı, Fransız realist ve natüralistlerinden
II
III
K
E
N
R
Ö
etkilenerek yazmıştır. Aydın çevrenin anlatıldığı romanda
IV
olaylar, Ahmet Celal’in kişiliği etrafında gelişir.
V
Bu parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?
A) I. nin yerine “Mehmet Rauf” getirilmeli.
B) II. nin yerine “Hayat-ı Muhayyel” getirilmeli.
C) III. nün yerine “Fransız sembolistleri” getirilmeli.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangilerinin getirilmesi gerekir?
A) Mehmet Rauf - Genç Kız Kalbi
B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Gönül Hanım
D) IV. nün yerine “köy hayatının” getirilmeli.
E) V. nin yerine Ahmet Cemil getirilmeli.
C) Halide Edip Adıvar - Handan
D) Halit Ziya Uşaklıgil - Nemide
E) Namık Kemal - Cezmi
3.
Servet-i Fünun’da Tevfik Fikret’in aruzla yazdığı “Şermin”
I
II
adlı yapıtı, Cenap Şahabettin’in ağır, anlaşılmaz ve süslü
III
dille yazdığı şiirleri içinde en meşhur şiir olan “Elhan-ı
Şita”sı ve bu dönemde Namık Kemal çizgisinde şiir yazan
IV
Süleyman Nazif’in “Serab-ı Ömrüm” adlı yapıtı dikkat
V
çeker.
Bu parçada numaralanmış yerlerlerden hangilerinde
bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I. ve II.
D) III. ve V.
B) I. ve V.
C) II. ve III.
E) IV. ve V.
6.
Nesirle, nazım arasındaki manzumelerden hoşlanan ---“Hasta Çocuk” şiirinden sonra, aynı yolda “Nesrin,
Balıkçılar, Verin Zavallılara” şiirlerini bu anlayışla yazar. Bu
şiirlerinde konuşma diline yaklaşır ve yaşanılan hayatı anlatır. Parnasizmin temsilcisi, aruzun en büyük uygulayıcılarındandır. Fransız şiirinde görülen atlama
(anjanbman) tarzını şiire sokar. Mısra bağımsızlığını ortadan kaldırır. Nesir diline yaklaşan manzum cümleler kullanır. Manzumelerinde nesir, konuşma dilinin bütün
özelliklerini sergiler. Nazmı nesir haline getiren şairin mısraları alt alta değil, yan yana dizildiğinde pürüzsüz bir nesir
görünümü sergiler.
Yukarıda tarzı tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsmail Safa
B) Cenap Şahabettin
C) Tevfik Fikret
D) Süleyman Nazif
E) Halit Ziya Uşaklıgil
18
Serveti Fünun Edebiyatı
7.
10.
Cenap Şahabettin’in Hac Yolunda adlı eseri seyahatten
I
II
çok Osmanlı nesir özelliği gösterir. Sanatçı “Yalan”da
III
31 Mart olayını, “Körebe”de görmeden evlenmeyi konu
IV
edinir. Olgunluk dönemi şiirlerini “Evrak-ı Eyyam” adlı
V
bir kitapta toplamayı düşünür, ancak ölümü nedeniyle
gerçekleşmez.
---- “Nadide” ve “Hayal İçinde” romanları ve “Hayat-ı
Muhayyel, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri”, “Niçin Aldatırlarmış” adlı hikayeleri yanında özellikle makale ve eleştirileriyle de ön plana çıkar. Ayrıca 1901’de Fransızcadan
tercüme ettiği ---- adlı yazısı, ---- dergisinin kapanmasına
neden olur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Ömer Seyfettin - Yeni Lisan - Genç Kalemler
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi
yanlışlığı vardır?
B) Hüseyin Cahit Yalçın - Edebiyat ve Hukuk - Servetifünun
A) I.
C) Ziya Paşa - Şiir ve İnşa - Dergah
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
D) Namık Kemal - Tahrib-i Harabat - Hürriyet
E) Tevfik Fikret - Edebiyat Ruhu - Servet-i Fünun
R
İ
T
Aşağıdakilerden hangisinde verilen özellik
sanatçıya ilişkin bilgi yanlışı yapılmıştır?
N
R
Ö
A) Hüseyin Siret Özsever
B) Muallim Naci
C) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Tevfik Fikret
E) Cenap Şahabettin
A) Dili Servet-i Fünun’un diline göre oldukça sadedir, romanlarında sıradışı olayları öne çıkarır. (Halit Ziya
Uşaklıgil)
B) Şiirde musikiye önem verir, ahenk oluşturacak kelimeleri özenle seçer. (Cenap Şahabettin)
C) Roman ve öykülerinin konusunu çoğunlukla zengin aile
çevresinden seçmiştir. (Hüseyin Cahit Yalçın)
D) II. Meşrutiyet’in ilanından sonra şiirlerde toplum için
sanat görüşünü benimser ve toplumsal konulara
yönelir. (Tevfik Fikret)
E) Kara Bir Gün adlı makalesiyle işgale karşı çıkmıştır,
Namık Kemal gibi gür sesli bir şairdir. (Süleyman Nazif)
12.
---- baş yapıtı diye kabul edilen ---- Boğaziçi yalılarında
başlayan yarı alafranga bir hayatın, masum aile
çevrelerinde yaptığı hırpalayıcı etkilerini, Bihter, Behlül ve
Adnan Bey etrafında anlatır. Yine bir aile hayatı ve aile
sarsıntısının anlatıldığı ---- sanatçının en dikkate değer
eserlerindendir. Sanatçı bu romanı diğer romanlarındaki
süslerden uzak, daha sade bir eser halinde yazmak için
özellikle çalışmıştır. Romanın baş kahramanı Ömer Behiç’tir.
---- , ---- olaya değil, ruh çözümlemesine önem verir. Yalnız
olaya değil, üsluba da önem vermez. Romanın dili düzgün
olmamakla birlikte, canlı ve sürükleyici bir üsluba sahiptir.
Roman, çok sıcak, çok samimi, özentisiz ve döneminin ağır
dilinden uzaklaşmış bir üslupla dikkat çeker. Ruh tahlilini,
his ve heyecan ifadesi bakımından bu roman psikolojik bir
eserdir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Halit Ziya - Aşk-ı Memnu’da
A) Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın - Şık - Sıpsevdi
C) H. Cahit Yalçın - Nadide’de
B) Mehmet Rauf - Eylül’de
D) Namık Kemal - İntibah’ta
B) Halit Ziya’nın - Aşk-ı Memnu - Kırık Hayatlar
E) A. Hikmet Müftüoğlu - Çağlayanlar’da
C) Mehmet Rauf’un - Ferdâ-yı Garam - Eylül
D) Hüseyin Cahit Yalçın’ın - Nadide - Hayal İçinde
E) A. Hikmet Müftüoğlu’nun - Çağlayanlar - Gönül Hanım
Test 17 CA
1.D
2.A
ve
K
E
Bu parçada bir şiiri de tanıtılan şair aşağıdakilerden
hangisidir?
9.
11.
Elhan-ı Şita, tabiatta kar yağarken duyulan gizli musikiyi
kelimelerle dile getirmeye çalışan bir söyleyiştir. Şiirde
yer yer söylenen küçük mısralardan sonra tekrar uzayan
sözlerde; karların, arada bir duraklar gibi olup tekrar yağmalarındaki ahenge benzer bir hareket görülür. İç
musikiyi seven şair tüm şiirlerini aruz vezniyle yazmıştır.
Duyulmamış teşbihler, mecazlar kullanır.
Körfez Yayınları
8.
3.D
4.E
5.E
6.C
7.A
8.A
9.E
10.C
11.B
12.A
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
(I) Abdülhak Hamit’in şekilde yaptığı yeniliği daha da
genişletirler. (II) Romanlarda ele alınan çevre ve kişilerde
çeşitlilik sağlanmıştır. (III) Türk şiiri nazım şekilleri bakımından modernleşmiştir. (IV) Türkçeyi aruza başarıyla uygulamışlardır. (V) Kafiye göz için değil, kulak içindir ilkesi
benimsenmiştir.
4.
2.
B) II.
C) III.
B) Eylül - Aşk-ı Memnu - Hac Yolunda
C) Tiryaki Sözleri - Karanfil ve Yasemin - Rübab-ı Şikeste
D) Mai ve Siyah - Ferda-yı Garam - Hayat-ı Muhayyel
E) Handan - Eşber - Mürebbiye
R
İ
T
E) V.
K
E
İtalyan edebiyatında çok kullanılan bir nazım şeklidir. Üçer
dizelik bentler şeklinde yazılır. Bentlerin sonunda, son
bendin ikinci dizesiyle kafiyeli tek bir dize bulunur. Dante’nin İlahi Komedya adlı eseri bu nazım biçimiyle
yazılmıştır. Kafiye örgüsü “a b a, b c b, c d c, d” şeklindedir. Türk edebiyatında Servetifünuncular tarafından
kullanılmıştır.
N
R
Ö
5.
Aşağıdakilerden hangisi Servetifünuncuların roman
özelliklerinden biri değildir?
A) Romandaki konuların hep İstanbul’da geçmesi
B) Yabancı sözcük ya da tamlamalarla yüklü dil kullanmaları
C) Geniş halk kitlelerinin her türlü sorununun anlatılması
Yukarıda bilgisi verilen nazım şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
D) Yaşadıkları çevrenin esere yansıtılması ve gözleme
önem verilmesi
A) Serbest müstezat
E) Romanlarını daha çok realizmin etkisi altında yazmaları
B) Muhammes
D) Terza-rima
3.
D) IV.
Aşağıdakilerin hangisinde Servetifünun sanatçıları
tarafından yazılan eserler birlikte verilmemiştir?
A) Şermin - Kırık Hayatlar - Siyah İnciler
Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde Servet-i
Fünunla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.
19
Servetifünun ve Fecri Ati Edebiyatı
C) Sone
E) Muhammes
O, her şeyi “hayal havuzunun sularında seyretmiş ve onları
renkli bir akis olarak” görmüştür. Şiirde musikiye önem vermesi de onu edebiyatımızdaki sembolizm temsilcisi yapar.
Sözcüklerde müziği araması, sanatçıyı sözcük seçiminde
titizliğe götürür. Beğendiği sözcüklerin, yabancı olup olmamasını düşünmeden onları şiirde kullanmıştır.
Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Haşim
B) Tevfik Fikret
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Süleyman Nazif
E) Abdülhak Hamit Tarhan
6.
Aşağıdakilerden hangisi Servetifünuncuların şiir özelliklerinin arasında sayılamaz?
A) Aruzu şiirin vazgeçilmez bir ahenk unsuru olarak görmüşlerdir.
B) Şiirde biçim mükemmelliğine büyük önem vermişlerdir.
C) Şiiri düşüncelerini yaymada bir araç olarak kullanmışlardır.
D) Batıdan alınan sone, terza-rima gibi nazım şekillerini
kullanmışlardır.
E) Şiirde kişisel konulara ve doğa betimlemelerine yer vermişlerdir.
19
Servetifünun ve Fecri Ati Edebiyatı
7.
10.
Aruz ölçüsünün sıradan kalıplarının bozulmasıyla ve
değişik aruz kalıplarının bir arada bulunmasıyla yazılan
nazım şeklidir. Servetifünunn şairlerinin, Fransız sembolistlerin özgür nazım ile yazdıkları şiirleri örnek alarak şiirimize uyguladıkları bu şeklin en başarılı uygulayıcısı
Cenap Şahabettin, Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim’dir.
Bu parçada sözü edilen nazım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Serbest müstezat
B) Murabba
D) Terkib-i bent
Fecr-i Ati’nin, daha doğrusu Servetifünun anlayışına yakın,
şiir anlayışını döneminde Milli edebiyatın çok revaçta olmasına rağmen değiştirmemiştir. Ne şiir ne de dil anlayışında bir sapma vardır. Ancak dilde sadeleşme fikrini,
nesir türündeki eserlerinde kullandığı sade dilde görürüz.
Hatta nesirlerinde kullandığı dil bazen Milli edebiyatçılardan daha sadedir.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
C) Terci-i bend
A) Recaizade Mahmut Ekrem
E) Muhammes
B) Ahmet Haşim
C) Yakup Kadri
D) Refik Halit Karay
R
İ
T
E) Yahya Kemal Beyatlı
N
R
Ö
Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
A) Şıpsevdi - H. Rahmi Gürpınar
B) Kiralık Konak - Y. Kadri Karaosmanoğlu
C) Sinekli Bakkal - Halide Edip Adıvar
D) Yaprak Dökümü - Reşat Nuri Güntekin
E) Kırık Hayatlar - Halit Ziya Uşaklıgil
9.
11.
Tanzimat
Halk edebiyatı
Servetifünun
Divan edebiyatı
Fecr-i Ati
C) Servetifünun
12.
C) Halk diline yerleşmiş olan Arapça, Farsça sözcükleri
kullanarak, bu dillerden yeni sözcükler almamak
5.E
Parça güzelliği anlayışı vardır.
B) Halk edebiyatı
D) Divan edebiyatı
(I) Serveifünuncular şiirin bir fikir yayma aracı olmadığını
savunmuşlardır. (II) Tanzimat’la gelen dilde sadeleşme
hareketi bu dönemde dikkate alınmamıştır. (III) Tiyatroya
büyük önem verilmiş, bu türün örnekleri çoğaltılmıştır. (IV)
Bu dönemde yazılan romanlar genellikle toplumdan kopuk
bir hayatı anlatır ve konular İstanbul’da geçer. (V) Şiirde
Batı’dan alınan yeni nazım şekilleri kullanılmıştır.
A) I.
E) Edebiyat ve fikir konularında konferanslar vererek halkı
eğitmek
4.C
Hukuk, bağımsızlık, hürriyet gibi konular işlenir.
Yukarıdaki parçada numaralanmış
hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
D) Batıdaki birçok eseri Türkçeye kazandırmak için dil
komisyonu oluşturmak
3.C
Sone ve terza-rima kullanılır.
E) Fecr-i Ati
B) Genç sanatçıların yetişmelerini sağlamak için zengin
bir kütüphane kurmak
2.B
Sanat şahsi ve muhteremdir.
A) Tanzimat
A) Batı’yı günü gününe takip etmek, edebi çalışmalara
Batıdaki gelişmeler ışığında yön vermek
1.D
II.Grup
Yukarıda verilen I. gruptaki edebi dönemler ikinci
grupta verilenlerle eşleştirildiğinde hangi edebi dönem
dışarıda kalır?
Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Ati edebiyatının özelliklerinden biri değildir?
Test 18 CA
I. Grup
K
E
Ömer Behiç evine ve çocuklarına bağlı bir doktordur. Zamanın kibar geçinen bozuk ailelerinden birinin küçük kızı
Neyir, doktoru kötü yola düşürür. Karısı ile bu suç arasında
boğuşan doktor, nihayet çocuklarından birinin ölümünü
kendisi için manevi bir hatırlatma ve uyandırma vesilesi sayarak bu suçluluk bağını kırar.
Körfez Yayınları
8.
6.C
7.E
B) II.
8.E
C) III.
9.B
10.B
cümlelerden
D) IV.
11.A
E) V
12.B
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
20
Milli Edebiyat
İstanbul ve aşk şairi olarak tanınır. İstanbul’a bağlılığı bu
kenti Türk milletinin, Türk uygarlığının bir merkezi olarak
görmesinden kaynaklanır. “Yalnız bir semti sevmek için bile
ömrümüz kısa.” dizesi bu sevgiyi ifade eder. İstanbul’u
sevmek, Türkiye’yi ve Türk tarihini sevmek demektir. “Ok”
şiiri dışında bütün şiirlerinde aruzu kullanır.
4.
Roman, değişik kültür ve kesimden insanların barındığı bir
yerdir. Rabia, Osmanlı terbiyesiyle yetiştirilmiş genç ve
yetenekli bir kızdır. Batı müziğini öğrenir. Romanda, Doğu
ve Batı’nın birbirine göre üstünlükleri hareket noktası olarak
ele alınır. Yapıt, töre romanına en güzel örneklerden biridir.
Bu parçada tanıtılan yapıt ve yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerin hangisidir?
A) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Peyami Safa
R
İ
T
A) Yahya Kemal
B) Mehmet Akif
B) Yalnız Efe - Ömer Seyfettin
C) Ahmet Haşim
D) Cenap Şahabettin
C) Tatarcık - Halide Edip
E) Tevfik Fikret
D) Kiralık Konak - Yakup Kadri
E) Sinekli Bakkal - Halide Edip
2.
K
E
Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası
vardı; aydınlatamadın. Bir vücudu vardı; besleyemedin.
Üstünde yaşadığı bir toprak vardı; işletemedin. O, katı
toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi
elinde orak, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin. Öfkeden yumruklarını sıkıyorsun. Sana ızdırap
veren bu şey, senin kendi eserindir.
5.
N
R
Ö
Aşağıdakilerin hangisi Milli edebiyatın özelliklerinden
biri değildir?
A) Konuşma dilinde İstanbul Türkçesi esas alınmalıdır.
B) Türk milletinin bütün kültürel zenginlikleri işlenmeli ve
milli bilinç güçlendirilmelidir.
C) Olay çevresinde gelişen metinlerde mekan çoğunlukla
İstanbul’dur.
Bu parçanın alındığı yapıt ve yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
D) Dilde sadeleşme olmalı ve konuşma diliyle yazı dili
ayrımı ortadan kalkmalıdır.
A) Şık - Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Öykü, roman ve tiyatro konularını genelde yerli hayattan alınır.
B) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Acımak - Reşat Nuri Güntekin
D) Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Bugünün Saraylısı - Refik Halit Karay
6.
3.
O, bir sanat adamı olmaktan çok bir fikir adamıdır. Şair olmadığını kendisi de itiraf eder. “Ben şair değilim; millete ait
düşüncelerin daha kolay anlaşılması için manzum yazıyorum.” der. Şiirleri didaktik çizgide gelişir. Şiirlerini hece
ölçüsü ve sade bir dille yazmıştır. “Kızıl Elma” sanatçının
yapıtlarından biridir.
Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mehmet Emin
B) Ziya Gökalp
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Ahmet Haşim
E) Fazıl Hüsnü Dağlarc
Yazı hayatına şiirle başlar. Namık Kemal’e hayrandır. O,
Milli bir edebiyat oluşturabilmek için önce milli bir dil oluşturmanın şart olduğunu öne sürer. Türkçülük akımı
etrafında oluşan Milli edebiyatın önde gelen isimlerindendir.
İlk hikayesi “İlk Namaz” adını taşır. Hikayecilikte Maupassant tarzını benimser ve klasik olay hikayeleri yazar. Kısa
hikaye türünü deneyen ve sevdiren bir hikayecimizdir.
Beyaz Lale, Pembe İncili Kaftan ve Diyet önemli
hikayelerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sami Paşazade Sezai
B) Halit Ziya
C) Mehmet Rauf
D) Refik Halit Karay
E) Ömer Seyfettin
20
Milli Edebiyat
7.
10.
Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat akımı ilkelerinden birisi değildir?
A) Dil sade olmalıdır.
B) Milli kaynaklardan yararlanılmalıdır.
C) Yurt sorunlarına eğilmelidir.
D) Şiirde hece ölçüsü kullanılmalıdır.
Renkli ve ahenkli bir üslubu vardır. İstanbul şivesi, kullanmış olduğu cana yakın kelimeleriyle güzellik kazanır.
Yazı ile resim çizer, tasvirleri bu yüzden çok canlıdır.
Güzel, renkli, elle tutulur, gözle görülür temiz bir Türkçe ile
Anadolu’yu anlatır. “Kirpinin Dedikleri” ve “Memleket
Hikayeleri”yle isim yapan yazar; hikaye, milli hiciv ve
mizah sanatının müjdecisidir.
Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
E) Bireysel konularda roman yazılmalıdır.
A) Ömer Seyfettin
B) Refik Halit Karay
C) Yusuf Ziya Ortaç
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Halide Edip Adıvar
8.
R
İ
T
Aşağıda verilen roman - sanatçı - kahraman eşleştirmesinden hangisi yanlıştır?
A) Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin - Feride
B) Vurun Kahpeye - Halide Edip Adıvar - Aliye
K
E
C) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Ahmet Celal
D) Yaprak Dökümü - Reşat Nuri Güntekin - Ali Rıza Bey
9.
N
R
Ö
11.
Aşağıda Yakup Kadri’nin eserleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Öykülerini Anamın Kitabı ve Vatan Yolunda adlı yapıtlarında toplamıştır.
Körfez Yayınları
E) Sinekli Bakkal - Halide Edip Adıvar - Lamia
B) Kiralık Konak’ta üç nesil arasınaki görüş, duyuş ve
yaşayış farklılıkları anlatılır.
C) Hüküm Gecesi’nde II. Meşrutiyet sonrasındaki parti
çalışmalarını ve Sinop sürgününü anlatır.
D) Yaban, halk ile aydın arasındaki kopukluk temasını
işler.
E) Nur Baba, bir Bektaşi tekkesinin iç yüzünü ele aldığı
eseridir.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi ayraç içinde verilen
sanatçı için söylenemez?
A) Anadolu’nun çeşitli kesimlerinden insanları canlandırdığı “Memleket Hikayeleri” adlı kitabıyla İstanbul’la sınırlı kalan öykücülüğü Anadolu’ya taşır. (Refik
Halit Karay)
B) Mizahi unsurlara geniş yer verdiği öykülerinde; aşk,
yalnızlık, ihanet gibi konuları işleyen sanatçının
“Anadolu Notları” adlı kitabı meşhurdur. (Reşat Nuri
Güntekin)
C) Romanlarında İstanbul’un her kesimden insanını anlatan sanatçının naturalist anlayışla yazdığı romanı
önemlidir. (Hüseyin Cahit Yalçın)
12.
Aşağıdakilerden hangisinde Milli edebiyat dönemi
sanatçıları bir arada verilmiştir?
A) Mehmet Emin Yurdakul - Ziya Gökalp - Ali Canip Yöntem
D) Kadın psikolojisinin ayrıntılarıyla anlatıldığı roman olan
Handan mektuplardan oluşan bir yapıttır. (Halide Edip
Adıvar)
B) Ömer Seyfettin - Edip Cansever - Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Edebiyatımızda örneği çok olmayan bir tür olan mensur
şiirleri “Erenlerin Bağından” ve “Okun Ucundan” adlı
yapıtlarında vermiştir. (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)
C) Reşat Nuri Güntekin - Yahya Kemal - Tevfik Fikret
D) Mehmet Rauf - Halide Edip Adıvar - Yakup Kadri
E) Reşat Nuri Güntekin - Ziya Gökalp - Namık Kemal
Test 19 CA
1.B
2.D
3.A
4.E
5.C
6.C
7.A
8.E
9.C
10.B
11.B
12.C
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
21
Milli Edebiyat ve Bağımsız Sanatçılar
Başlangıçta ---- görüşlerine karşı çıkan ---- , çok geçmeden dil ve konu seçimi konusunda karşı çıktıkları bu yeni
edebi anlayışı benimsemeye başlamıştır.
4.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Servet-i Fünuncuların - Milli edebiyatçalar
B) Beş Hececilerin - Yedi Meşaleciler
Bu makale edebiyat tarihimizde önemli yer tutar. O dönem
edebiyatının bildirgesi niteliğindedir. Makalenin yayımlama
tarihi olan 11 Nisan 1911 aynı zamanda bu edebi dönemin
de başlangıcıdır. Yazının imza yerinde bir soru işareti bulunmaktadır. Daha sonra aynı başlık altında devam eden
yazı dizisinin altına “Yazı Kurulu” ifadesi konuldu.
Bu parçada sözü edilen makale aşağıdakilerden hangisidir?
C) Genç Kalemlerin - Fecr-i Aticiler
D) Tanzimatçıların - Yedi Meşaleciler
R
İ
T
A) Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
E) Beş Hececilerin - Garipçiler
B) Şiir ve İnşa
C) Fecr-i Ati Edebi Bildirisi
D) Edebiyat ve Hukuk
E) Yeni Lisan
2.
K
E
5.
B) Hikayelerinde destanlardan, efsanelerden ve Türk tarihinden yararlanmıştır.
Tarihi romanlar incelendiğinde, Kurtuluş Savaşı’nı ele alan
roman sayısının fazla olduğu görülür. Yaban, Vurun Kahpeye, Üç İstanbul, Yorgun Savaşçı, Sahnenin Dışındakiler
gibi kimi tezli romanlar konularını doğrudan Kurtuluş Savaşı’ndan alırken, kimilerinde Kurtuluş Savaşı bir arka plan
olarak kullanılmıştır.
C) Hikayelerinde olayın anlatımından çok psikolojik tahlillere önem vermiştir.
Yukarıdaki parçada eserine yer verilmeyen sanatçı
aşağıdakilerden hangisidir?
D) Maupassant tarzı hikayeciliğin edebiyatımızdaki en
önemli temsilcisidir.
A) Halide Edip Adıvar
B) Mithat Cemal Kuntay
C) Kemal Tahir
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
Ömer Seyfettin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
N
R
Ö
A) Edebiyatımızda öykücülüğü meslek haline getiren sanatçıdır.
E) Kaşağı, Falaka, Pembe İncili Kaftan tanınmış eserlerindendir.
3.
E) Refik Halit Karay
6.
daha sonra da Milli edebiyat çizgisinde eser veren Ahmet
Hikmet Müftüoğlu da Çağlayanlar, Haristan ve Gülistan adlı
IV
romanlarıyla dikkat çeker.
V
Yazarımız, roman, hikaye, tiyatro, gezi yazısı, eleştiri, makale, çeviri, anı gibi hemen hemen bütün türlerde eser vermiş, başarılı bir sanatçıdır. İyimser kişiliği ve insan
sevgisiyle Anadolu insanını eserlerinde başarıyla anlatmıştır. Takma adlarla mizah yazıları da yazmıştır. Yazıldığı
günden beri en çok okunan romanlar arasında bulunan
meşhur romanının kahramanı genç öğretmen Feride’nin tanıklığıyla Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı’ndaki hali anlatılır.
Gezi yazılarını topladığı “Anadolu Notları” önemli eserlerinden biridir.
Bu parçada altı çizili yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
Bu parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) I.
A) Peyami Safa
B) Halide Edip Adıvar
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Refik Halit Karay
Milli edebiyatın şiir alanındaki en önemli temsilcilerinden
M. Emin Yurdakul, edebiyat tarihi alanındaki çalışmalarıyla
I
Mehmet Fuat Köprülü, önceleri Servet-i Fünun etkisinde
II
III
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
E) Reşat Nuri Güntekin
21
Milli Edebiyat ve Bağımsız Sanatçılar
7.
10.
Milli edebiyatın başlangıcı olan “Genç Kalemler” dergisini çıkaran sanatçılar aşağıdakilerden hangisinde bir
arada verilmiştir?
A) Ziya Gökalp - Ali Canip - Ömer Seyfettin
B) Ali Canip - Yakup Kadri - Halide Edip
C) Ömer Seyfettin - Ziya Gökalp - Fuat Köprülü
---- yazarlığa mizah öyküleriyle başlamıştır. Gazetelerde
yazılar yazmış, Aydede dergisini tekrar çıkarmıştır.
1919’dan sonra Türk öykücülüğünde yeni bir sayfa açmıştır. Anadolu’dan çeşitli kesimlerden insanları canlandırdığı
---- kitabıyla o güne kadar konuları İstanbul’la sınırlı olan
öykücülüğü Anadolu’ya taşır.
D) Yakup Kadri - Halide Edip - Fuat Köprülü
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri gelmelidir?
E) M. Emin Yurdakul - Ömer Seyfettin - Ziya Gökalp
A) Mehmet Akif - Safahat
B) Yahya Kemal - Aziz İstanbul
C) Falih Rıfkı Atay - Zeytindağı
D) Reşat Nuri Güntekin - Anadolu Notları
E) Refik Halit Karay - Memleket Hikayeleri
8.
11.
Yazar, bu eserinde Atatürk’ün hayatını ve inkılaplarını çok
güzel bir Türkçeyle anlatmıştır. Bu eser sayesinde hem
Atatürk’ün hayatı ve inkılapları gün yüzüne çıkarılmış hem
de yakın dönem Türk siyasi hayatına ışık tutulmuştur. Eseri
önemli kılan unsurlardan birisi de Atatürk’ü çok yakından
tanıyan biri tarafından kaleme alınmış olmasıdır.
K
E
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Bu parçada tanıtılan eser ve yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Ankara - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Anadolu Notları - Reşat Nuri Güntekin
D) Çankaya - Falih Rıfkı Atay
E) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu - Peyami Safa
---- dergisinde ---- makale ve manzumeleriyle ; ---- hikayeleriyle ---- de düşünceleriyle Türkçülüğün programını çizmiştir.
A) Reşat Nuri
12.
A) Servet-i Fünun - Ali Canip - Ömer Seyfettin - M. Emin
Yurdakul
E) Türk Dili - Ali Canip - Ömer Seyfettin - Ziya Gökalp
4.E
5.C
Aşağıdakilerin hangisinde verilen bilgi ayraç içindeki
sanatçıyla uyuşmaz?
D) Söyleşi ve fıkralarıyla İstanbul’un yarım yüzyıllık iç yüzünü anlattı. (Ahmet Rasim)
D) Türk Yurdu - Ömer Seyfettin - Ali Canip - Ziya Gökalp
3.B
.
C) Savaş, bunalım ve yokluk içindeki insanları, çok iyi bildiği aruzla ilk kez onun şiirlerinde gördük. (Mehmet
Emin)
C) Genç Kalemler - Ali Canip - Ömer Seyfettin - Ziya Gökalp
2.B
E) Ahmet Kutsi Tecer
B) İnsanların sorunlarına değinen, gelenek, yaşam ve konuşma biçimlerini yerel özellikleriyle somutlaştıran bir
sanatçı oldu. (Hüseyin Rahmi)
B) Yeni Mecmua - Ömer Seyfettin - Ziya Gökalp - Ali
Canip
1.A
C) Haldun Taner
A) Türkçülük akımının yaygınlaşmasında büyük payı oldu,
Dağ Yolu adlı yapıtında bu döneme ait hitabelerini topladı. (Hamdullah Suphi)
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
Test 20 CA
B) Halide Edip
D) Aka Gündüz
Körfez Yayınları
N
R
Ö
A) Ateşten Gömlek - Halide Edip Adıvar
9.
R
İ
T
Gerçekçi bir romancı ve tiyatro yazarıdır. Olayları gerçekçi
bir bakış açısıyla yansıttığından sevilen bir halk yazarı oldu.
Bozgun, Türk Kalbi, Muhterem Katil, Bu Toprağın Kızları,
Bir Şoför’ün Gizli Defteri, İki Süngü Arasında adlı eserleriyle tanındı.
E) Lirizm ve ahenk eksikliğini kapatarak aşık tarzının ve
hecenin yaygınlaşmasına büyük katkı sağladı. (Rıza
Tevfik)
6.E
7.E
8.E
9.C
10.B
11.A
12.A
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
Tanzimat Servetifünun Milli Edebiyat Karma Testi
Türk edebiyatının 1860’tan sonra geçirdiği dönemler
sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
4.
A) Tanzimat - Servetifünun - Fecr-i Ati - Milli edebiyat Cumhuriyet
B) Servetifünun - Tanzimat - Fecr-i Ati - Milli edebiyat Cumhuriyet
C) Tanzimat - Fecr-i Ati - Servetifünun - Cumhuriyet - Milli
edebiyat
Yaşadığı dönemdeki İstanbul’u ve hayat tarzını canlı, renkli, ayrıntılı bir şekilde ve sade Türkçeyle anlatır. Yerli bir
edebiyat ortaya koymak için çalışır ve bu sebeple Servet-i
Fünuncularla çatışır. Başlıca amacı, Türk milletine okumayı
sevdirmek, halkımızın ufkunu genişletmektir. Başlıca eserleri; Şehir Mektupları, Gülüp Ağladıklarım, Falaka, Eşkal-i
Zaman’dır.
Bu parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden
hangisidir?
D) Fecr-i Ati - Tanzimat - Servetifünun - Cumhuriyet - Milli
edebiyat
R
İ
T
A) Ahmet Mithat Efendi
E) Tanzimat - Milli edebiyat - Cumhuriyet - Servetifünun Fecr-i Ati
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Namık Kemal
D) Şemsettin Sami
K
E
E) Ahmet Rasim
2.
Servetifünun yazarlarıyla aynı dönemde yaşadığı halde,
onlardan düşünce ve üslup yönüyle farklı eserler kaleme
alır. Ahmet Mithat Efendi’nin “halk için roman” geleneğini
sürdürmüştür. Realizm ve natüralizmin etkisi altında kalır.
Sokağı edebiyata getiren sanatçı olarak nitelendirilir. Yapıtlarında İstanbul’un iç mahallelerindeki hayat tarzını hikaye
ve karikatürize eder.
5.
N
R
Ö
---- yurt sorunlarına eğilmiştir. ---- Kurtuluş Savaşı yıllarında
ulusal duyguları öne çıkarmıştır. ---- halk, aydınlar ve saray
çevresi gibi II. Abdülhamit döneminin farklı toplum kesimlerini resmetmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) Harap Mabedler’de - Vurun Kahpeye’de - Türk’ün
Ateşle İmtihanı’nda
Bu parçada sözü edilen yazarımız aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Halit Ziya Uşaklıgil
22
B) Mor Salkımlı Ev’de - Ateşten Gömlek’te - Handan’da
C) Yeni Turan’da - Ateşten Gömlek’te - Sinekli Bakkal’da
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Seviye Talip’te - Vurun Kahpeye’de - Kenan Çobanları’nda
C) Hüseyin Cahit Yalçın
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Handan’da - Ateşten Gömlek’te - Kalp Ağrısı’nda
E) Mehmet Rauf
3.
Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy ve Tevfik
Fikret’in ortak özelliği değildir?
6.
I.
Hece ölçüsü esas alınmıştır.
A) Toplumun sorunlarını işlemeleri
II. Şiirlerde doğa ve yurt güzellikleriyle birlikte yurtseverlik, kahramanlık konuları işlenmiştir.
B) Aruzu Türkçeye uygulamada başarılı olmaları
III. Yalın bir dil kullanılmıştır.
C) Aynı edebi toplulukta bulunmaları
IV. “Halka doğru” ilkesi gereğince ilk kez ulusal kaynaklara
dönülmüştür.
D) Öğretici şiir yazmış olmaları
E) Nazmı nesre yaklaştırmaları
Yukarıda numaralanmış cümlelerde verilen özellikler
aşağıda verilen dönemlerden hangisine aittir?
A) Tanzimat edebiyatı B) Servetifünun C) Milli edebiyat
D) Fecr-i Ati
E) II. Yeniciler
22
Tanzimat Servetifünun Milli Edebiyat Karma Testi
7.
11.
---- Tanzimat’la başlayan Batılılaşmanın toplumumuzdaki
etkisi ve üç kuşak arasındaki çatışmayı dile getirmiştir. ---Abdülaziz dönemindeki toplumsal yaşamı anlatmıştır. ---- II.
Abdülhamit’e karşı Paris’e kaçan Jön Türkler işlenmiştir.
Tanzimat ve Servetifünun şiirini karşılaştıran aşağıdaki
yargıların hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Servetifünun şiirinin dili Tanzimat şiirine göre daha
ağırdır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilecek olan yapıtlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B) Her ikisinde de ağırlıklı olarak aruz ölçüsü kullanılmıştır.
A) Hüküm Gecesi - Ankara - Panaroma
C) Tanzimat’ta Divan şiiri nazım biçimleri kullanılmış,
Servetifünun’da bu nazım biçimleri terk edilmiştir.
B) Kiralık Konak - Hep O Şarkı - Bir Sürgün
D) Her iki dönemde de nazım nesre yaklaştırılmıştır.
C) Sodom ve Gomore - Bir Sürgün - Zoraki Diplomat
E) Tanzimat şiirinde klasisizm ve romantizm, Servetifünun
şiirinde parnasizm ve sembolizm daha etkili olmuştur.
D) Hep O Şarkı - Nur Baba - Okun Ucundan
E) Yaban - Anamın Kitabı - Bir Serencam
8.
I.
12.
Yazınsal eserlerde halkın konuştuğu Türkçeyi kullanmak
II. Sanat için sanat anlayışını kabullenmek
A) Ahmet Mithat Efendi - Yeniçeriler
III. Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanmak
K
E
B) Samipaşazade Sezai - Küçük Şeyler
IV. Fransız edebiyatını örnek almak
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar - Şık
Yukarıda verilenlerden hangileri Milli edebiyatın
ilkelerindendir?
B) I. ve III.
9.
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Bugünün Saraylısı
C) I. ve IV.
N
R
Ö
D) II. ve III.
D) Şemsettin Sami - Seydi Yahya
E) II. ve IV.
Körfez Yayınları
A) I. ve II.
13.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisinin tiyatro türünde bir
eseri yoktur?
A) Şinasi
B) Ahmet Haşim
C) Namık Kemal
D) Recaizade Mahmut Ekrem
I.
Göz için kafiye anlayışını benimseme
II. Şiirde konu bütünlüğünü gözetme
III. Ağır ve sanatlı bir dil kullanma
IV. Toplumun daha çok aydın kesimine seslenme
Yukarıda verilenlerden hangileri Divan ve Servetifünun
edebiyatının ortak özelliğidir?
E) Abdülhak Hamit Tarhan
10.
R
İ
T
Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı - eser eşleştirmesinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
D) II. ve IV.
14.
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?
A) Tanzimat edebiyatı Tercüman-ı Ahval gazetesiyle
başlar.
E) III. ve IV.
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı roman ve
öyküsü için yanlıştır?
A) Kahramanlar
seçilmiştir.
B) Servetifünun döneminde dergicilik önem kazanmıştır.
C) II. ve III.
İstanbul’un
aydın
çevrelerinden
B) Duygusal ve acıklı konular ön plandadır.
C) Edebiyatımızda Fecr-i Aticiler bildirge yayımlayan ilk
topluluktur.
C) Konular günlük yaşamdan ya da tarihten alınmıştır.
D) Milli edebiyatta hece ölçüsü esas alınmıştır.
D) Doğa betimlemelerine yer verilmemiştir.
E) Tanzimat I. dönemiyle Servetifünun dili aynı özellikler
taşır.
E) Eserlerde realizm ve romantizm etkili olmuştur.
Test 21 CA
1.B
2.C
3.E
4.E
5.E
6.E
7.A
8.D
9.C
10.E
11.D
12.C
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
23
Cumhuriyet Dönemi1
İlkelerini samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik şeklinde açıklayan ---- yeni bir edebiyat, farklı bir şiir oluşturmak amacıyla bir araya geldiler. Batı edebiyatını özellikle
Fransız edebiyatını kendilerine örnek aldıklarını
söylemelerine rağmen, ---- yolundan gitmişlerdir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi II. Yeni şiirinin özelliklerinden
değildir?
A) Şiirde ahenk; ölçü ve uyakla değil anlatım zenginliğiyle
sağlanmalıdır.
B) Ahlak, erdem, gerçek gibi değerler şiirin amacı olmamalıdır.
Yukarıda verilen boşluklara aşağıdakilerden hangileri
getirilmelidir?
C) Yalın anlatımdan uzak durulmalıdır.
A) Hisarcılar - İkinci Yenilerin
B) İkinci Yeniler - Hisarcıların
D) Şiir büyük kalabalıkların duygularını harekete geçirmelidir.
C) Garipçiler - Yedi Meşalecilerin
E) Şiirde asıl olan, anlam değil söyleyiştir.
R
İ
T
D) Milli Edebiyatçılar - Beş Hececilerin
E) Yedi Meşaleciler - Beş Hececilerin
2.
K
E
Sanat anlayışları, şiirin kapılarını imgeye yeniden sonuna
kadar açmak, edebi sanatlara özgürlük tanımak, imgeye
ve edebi sanatlara dayalı bir dil oluşturarak ortak dile sırt
çevirmek, halkın hayat ve kültüründen uzaklaşmak, akıldan ve anlamdan uzaklaşmak, konuyu ve olayı şiirden atmaktır, diye sıralanabilir. Bu şiir anlayışı ayrıca sürrealizmin
getirdiği olanaklardan da yararlanmıştır.
N
R
Ö
5.
Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşale topluluğunun
özelliklerinden değildir?
A) Yeni bir edebiyat farklı bir şiir oluşturmak gayesiyle bir
araya geldiler.
B) İlkeleri samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlılıktır.
C) Beş Hececilerin yolundan gitmişlerdir.
Yukarıda şiir anlayışı ve özellikleri verilen grup aşağıdakilerden hangisidir?
D) Daha çok şiirsellik ve hayalin ağır bastığı eserler oluşturmuşlardır.
A) Garipçiler
B) Beş Hececiler
C) Servet-i Fünuncular
D) İkinci Yeniciler
E) Batı Edebiyatından alınan nazım şekillerini kullanmış,
serbest müstezatla yetkin şiirler yazmışlardır.
E) Milli Edebiyat
3.
Adam masaya
Aklında olup bitenleri koydu
Ne yapmak istiyordu hayatta
İşte onu koydu
Kimi seviyordu kimi sevmiyordu
Adam masaya onları da koydu
Üç kere üç dokuz ederdi
Adam koydu masaya dokuzu
Bu şiir anlatım özellikleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılmış olabilir?
A) Kemalettin Kamu
B) Edip Cansever
C) Faruk Nafiz Çamlıbel
D) Orhan Veli Kanık
E) Halit Fahri Ozansoy
6.
Beş Hececilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şiirde sade ve özentisiz olmayı, süsten uzak kalmayı
tercih etmişlerdir.
B) İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmışlar, daha sonra
heceye geçmişlerdir.
C) Şiirde memleket sevgisi, yurdun güzellikleri, kahramanlık gibi temaları işlemişlerdir.
D) Kendilerine Fransız edebiyatını örnek almış ve edebiyatın ciddiye alınması gerektiğini savunmuşlardır.
E) Topluluğun bazı sanatçıları; H. Fahri Ozansoy, Yusuf
Ziya Ortaç, Enis Behiç Koryürek’tir.
23
Cumhuriyet Dönemi1
7.
10.
Aşağıdakilerden hangisinde yazar ve yazarın içinde yer
aldığı edebi hareket yanlış eşleştirilmiştir?
A) Orhan Seyfi Orhon - Yedi Meşaleciler
B) Turgut Uyar - II. Yeniciler
C) Halit Fahri Ozansoy - Beş Hececiler
Batı’daki yeni şiir akımlarının etkisiyle az çok birbirine benzeyen sanat ilkelerine bağlı görünürlerse de bunların tek
dergi etrafında toplandıkları veya bir takım halinde çalıştıkları söylenemez. Bu gruba göre her şey insanla başlar ve
biter. Mutlak yoktur. Yani yeni şiir faydacılıktan uzaktır.
D) Attila İlhan - Maviciler
Yukarıda sözü edilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
E) Melih Cevdet Anday - Garipçiler
A) II. Yeniler
B) Yedi Meşaleciler
C) Beş Hececiler
D) Garipçiler
E) Fecr-i Ati Topluluğu
Ölçüye baş kaldırıp serbestçe yazmak; kafiyeyi şiir için
gerekli görmekten vazgeçmek, şairane duyguları şiirden
silmek, onu hayal gücünün kapalı duvarlarından kurtarıp
sokağa, gerçek hayata çıkarmak, yapmacıksız, doğal bir
söyleyişle günlük yaşayış içinde halktan insanları yakalamak, her çeşit kelimeyi şiire sokmak, toplumla ilgili yargıya
yer vermek ---- akımının ilkeleridir. ---- bu akımın savunuculuğunu yapmıştır.
R
İ
T
Yedi Meşaleciler’in şiire en sadık şairi olan sanatçı, çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev-aile sevgisi, Allah’a kulluk,
kadere boyun eğiş, küçük mutluluklarla yetinme, ölüm
düşüncesi, öte dünya özlemi gibi konuları işlemiştir. Öykülerinde bir anı karakteri görülür. Sebil ve Güvercinler,
Geçen Zaman, Nefes Almak, Değişen İstanbul, Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi eserlerinden bazılarıdır.
K
E
N
R
Ö
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) II. Yeni - Cemal Süreyya
B) Hisar - Abdülhak Şinasi Hisar
C) Garip - Orhan Veli
D) Beş Hececiler - Yusuf Ziya Ortaç
E) Yedi Meşaleciler - Ziya Osman Seba
9.
11.
Yukarıda özellikleri ifade edilen yedi meşaleci aşağıdakilerden hangisidir?
Körfez Yayınları
8.
A) Ziya Osman Saba
B) Yaşar Nabi Nayır
C) Cevdet Kudret Solak
D) Muammer Lütfi
E) Vasfi Mahir Kocatürk
Cumhuriyet dönemi edebiyatında bazı edebi topluluklar kurulmuştur. Ziya Osman Saba, Cemal Süreya, Melih Cevdet
Anday gibi sanatçılar bu akımlarda yer alan bazı sanatçılardandır.
12.
Bu parçadaki sanatçılar sırasıyla aşağıdaki edebi akımlardan hangisinde yer almıştır?
Sözcüklere, modern ressamlar gibi dünyaya yeni bir biçim
verir. Parça güzelliğinden bütün güzelliğine geçmeye
çalışır. Bireyci, toplumcu, gerçeküstü akımların penceresinden dünyaya mutlu bir gözle bakar. Eserleri arasında Bir
Cigara İçimi, Karga ile Tilki, Perçemli Sokak gibi eserler yer
almaktadır.
A) Beş Hececiler - I. Yeni - II. Yeni
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
B) Yedi Meşaleciler - II. Yeni - I. Yeni
A) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Hisar - Garip - Beş Hececiler
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
D) Yedi Meşaleciler - Hisar - I. Yeni
C) Oktay Rıfat Horozcu
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Beş Hececiler - Hisar - Garip
E) Sezai Karakoç
Test 22 CA
1.A
2.B
3.C
4.E
5.C
6.C
7.B
8.B
9.B
10.E
11.D
12.E
13.E
14.D
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
24
Cumhuriyet Dönemi2
Ressamlığın verdiği bakış açısıyla şiirde renklerle tablo
çizer. Şiirde biçim, ölçü, uyak kaygısından uzaktır.
Dizelerini söyleyişe uygun düşen doğallıkla yazar. Çoğu,
plastik sanatla ilgili sanat yazılarını topladığı kitabı vardır.
4.
Yukarıda tanıtılan sanatçı ve yapıtı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Necati Cumalı - Güzel Aydınlık
“Şiir, fikirle değil sözcüklerle yazılır.” düşüncesindedir. O şiirlerinde biçime önem vermiştir. Klasik Türk şiirini modernize ederek biçim yönünden mükemmelliği esas alan bir şiir
anlayışını benimsemiştir. Fransız şiirinden de “sone” biçimini almıştır. Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Eski Şiirin
Rüzgarıyla, Kendi Gök Kubbemiz, Rubailer şiir kitaplarından bazılarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Cahit Külebi - Yeşeren Otlar
R
İ
T
C) Melih Cevdet - Konuşarak
A) Abdülhak Hamit Tarhan
D) Bedri Rahmi - Delifişek
B) Ziya Paşa
E) Tarık Buğra - Yarın Diye Bir Şey Yoktur
C) Yahya Kemal Beyatlı
D) Tevfik Fikret
K
E
E) Cahit Sıtkı Tarancı
2.
Şiirlerinde kapalı bir ev ve aile dünyasının dar sınırları
içinde sıkışıp kalmış gibidir. Sanatçının şiir kitaplarından
başka radyo oyunları da vardır. Bazı şiir kitapları şunlardır:
Kapalı Çarşı, Çevre, Evler, Divançe.
N
R
Ö
5.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Behçet Necatigil
D) Oktay Rıfat Horozcu
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cengiz Dağcı
B) Cengiz Aytmatov
C) Bahtiyar Vahapzade
D) Ayaz İshaki
E) Cahit Külebi
3.
Ankara Hükümeti aleyhine yazdıklarından dolayı,
Cumhuriyet ilan edilince yurt dışına, Hatay’a sürülmüş, burada eşine az rastlanır güzellikte olan “Gurbet Hikayeleri”ni
yazmıştır. Türkiye Türkçesinin edebiyat dili haline
gelmesinde çok büyük payı olan sanatçı, ondan önce de
yine sürgün olarak gittiği Anadolu’da “Memleket
Hikayeleri”ni yazmıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Kırgız edebiyatçısıdır. Eserlerinde tabiat ve bununla birlikte
vatan sevgisine geniş yer verir. Kırgız efsanelerini,
destanları eserlerinde ustalıkla aktarır. Sembolleri, mecazlı
ifadeleri çok kullanır. Yüzyüze, Cemile, Gün Olur Asra
Bedel bazı eserleridir.
E) Abdülhamit Süleyman Çolpan
6.
İçten ve duygulu memleket şiirleriyle tanınan şair aynı zamanda folklor araştırmacısıdır. Batı tarzı şiir anlayışıyla
aşık tarzını şiirlerinde birleştirmiştir. Halktan aldığı malzemeyi Batı tekniğiyle işlemiştir. “Şiirler” adlı kitabı tek şiir
kitabıdır. Koçyiğit Köroğlu adlı oyunuyla da bilinir.
Yukarıda sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) Sait Faik Abasıyanık
A) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Falih Rıfkı Atay
B) Ömer Seyfettin
D) Tarık Buğra
C) Halide Edip Adıvar
E) Ahmet Muhip Dranas
D) Reşat Nuri Güntekin
E) Refik Halit Karay
24
Cumhuriyet Dönemi2
7.
10.
Edebiyat tarihçisi olarak edebiyatımıza yeni bir bakış açısı
getirmiş, hikaye ve şiir türlerinde eserler vermiştir. Şiirlerinin
çoğunda insan kaderinin derin meselelerini, kainat ile insan
varlığı arasındaki münasebeti, aşk, ölüm ve sanat konularını işlemiştir. “Bursa’da Zaman” onun şiir anlayışını yansıtan en güzel şiiridir.
Edebiyatımızda Çehov tarzı öykünün temsilcilerindendir.
Düşüncelerini ve hayallerini içtenlikle anlatır. Öykülerini
yapmacıklıktan ve sanat kaygısından uzak bir dille anlatır.
Semaver, Şahmerdan, Sarnıç öykülerinden bazılarıdır.
Bu parçada özelliklerine değinilen Cumhuriyet dönemi
sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
Bu parçada sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sait Faik Abasıyanık
A) Peyami Safa
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
B) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Memduh Şevket Esendal
B) Yahya Kemal Beyatlı
E) Melih Cevdet Anday
C) Nurullah Ataç
D) Ahmet Kutsi Tecer
E) Memduh Şevket Esendal
N
R
Ö
Yukarıda tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Memduh Şevket Esendal
B) Sait Faik Abasıyanık
C) Ömer Seyfettin
D) Mustafa Kutlu
E) Aziz Nesin
9.
11.
B) Romanlarında uzun çözümlemelere rastlanır.
C) Hikayelerinde romantizmi benimsemiştir.
D) Halkın, özellikle Istanbul hanımlarının konuşmalarından yararlanmıştır.
E) Anlatımında yer yer mizah ögeleri göze çarpar.
12.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi ayraç içindeki
sanatçıya uymamaktadır?
A) Yazın dünyasındaki ününü psikolojik ve toplumsal
alanlardaki tiyatro yapıtlarılarıyla sağlayan sanatçının
Atçalı Kel Mehmet adlı yapıtı meşhurdur. (Orhan
Asena)
B) Yapıtlarında çoğunlukla toplumdaki aksaklığı işlemiş;
Sarı Naciye, Yunus Emre adlı tiyatro yapıtlarıyla dikkat
çekmiştir. (Recep Bilginer)
Gözlerimden döksem sevinç yaşını
Sancağının gölgesinde dolaşsam
C) Çeşitli dergilerde mizah yazıları yazmış, değişik
gazetelerde fıkralar kaleme almıştır, Cengiz Han’ın
Bisikleti adlı tiyatrosuyla dikkat çekmiştir. (Refik Erduran)
Öpsem, öpsem toprağını, taşını
Bu şiir anlatım özellikleri göz önüne alındığında aşağıdaki sanatçıların hangisi tarafından yazılmış olabilir?
A) Cemal Süreya
D) Tiyatromuzda daha çok tarihi konularla dikkat çekmiştir; Cem Sultan, IV. Murat, Deli İbrahim bilinen tiyatrolarındandır. (Turan Oflazoğlu)
B) Melih Cevdet Anday
C) Orhan Veli Kanık
E) Öykü ve fıkra alanında yapıt vermesine karşın daha
çok epik tarzdaki tiyatrolarıyla tanınan sanatçının
Şişhaneye Yağmur Yağıyordu adlı yapıtı önemlidir.
(Necati Cumalı)
D) Orhan Seyfi Orhon
E) Ece Ayhan
1.E
Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın hikaye ve romanlarındaki
edebi kişiliğiyle ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden
hangisi yanlıştır?
A) Hikaye ve romanlarında gerçekçiliğe yaklaşır.
Bir gün olsun kucağına ulaşsam
Test 23 CA
R
İ
T
K
E
Roman ve hikaye yazarıdır. Daha çok hikayeciliği ön plandadır. Kendi deyimiyle romanında topluma ayna tutmuştur.
Öykülerinde gözlem gücü çok üst seviyededir. Dili temiz,
akıcı anlatımı güçlüdür. Konuşma diliyle yazar. Modern
tarz hikayeciliğimizin temsilcilerinden biri sayılır. Ayaşlı ve
Kiracıları, Vassaf Bey, Mendil Altında bazı eserleridir.
Körfez Yayınları
8.
2.D
3.B
4.D
5.E
6.D
7.A
8.C
9.B
10.A
11.A
12.C
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
Hece ölçüsü ile yazdığı Duvarlar şiiriyle edebiyata girmiştir. Sonraları öykü ve romanda yoğunlaşmıştır. Eserlerinde
çoğunlukla yoksul insanları ve bu insanların mutlu yaşamlarını anlatır. Eserlerinde önemli olan özdür. Biçime önem
vermez. Tersine Dünya, Murtaza ve Babil Kulesi önemli
eserlerindendir.
4.
Bu parçada özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden
hangisidir?
Türkçede bir benzeri daha bulunmayan bu eserde tarih,
toprak ve bunların içinde oluşup bugüne ulaşan insanı,
günlük yaşayışı, geçmişe bakışı ve geleceğe uzanışıyla anlatırken, kültürümüzün birer ürünü olarak ebedileşen bazı
şehirleri merkez alarak anlatmıştı. Bu şehirler Anadolu’nun
yurt edinilmesindeki safhaları da belirleyen tarihin her an
kendisini hissettirdiği yerlerdir.
A) Haldun Taner
Bu parçada tanıtılan eser ve yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Yaşar Kemal
A) Günlerin Getirdiği - Nurullah Ataç
R
İ
T
B) Ankara - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C) Tarık Buğra
2.
25
Cumhuriyet Dönemi3
C) Şehir Mektupları - Ahmet Rasim
D) Orhan Kemal
D) Aziz İstanbul - Yahya Kemal Beyatlı
E) Halide Edip .
E) Beş Şehir - Ahmet Hamdi Tanpınar
K
E
Edebiyat dünyası onu Server Bedii takma adıyla da tanır.
Romanlarında olaya değil tahlile önem verir. Romanlarının
kurgusu mükemmel ve her romanının tekniği birbirinden
farklıdır. Eserlerinde Doğu-Batı, insan psikolojisi, madde
ve ruh gibi konulara yer vermiştir. Toplumsal sorunları yine
kahramanlarının kişiliğinde dile getirmiştir. Sözde Kızlar,
Matmazel Noraliya’nın Koltuğu, Yalnızız romanlarından bazılarıdır.
N
R
Ö
5.
Roman İzmir’in bir köyünde geçen bir olayı konu alır. Zeliha
ve Cemal’in aşk öyküsünü konu alan romanda yaşanılan
zorluklara rağmen Zeliha ve Cemal evlenir. Ege köyünün
tarıma dayalı yaşamı, gelenek ve görenekleri, inançları vardır bu romanda. Roman aynı zamanda yazarın çocukluğunun geçtiği yer olması nedeniyle otobiyografik özellik taşır.
Necati Cumalı’nın bu parçada özeti verilen eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Bu parçada bazı özellikleri verilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dol Karabakır Dol
A) Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Tütün Zamanı
B) Rahmet Yolları Kesti
D) Susuz Yaz
B) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Şişhaneye Yağmur Yağıyor
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Kemal Tahir
E) Peyami Safa
3.
Cumhuriyet dönemi yazarlarındandır. Konuları büyük şehrin tipik ve türedi yaşantılarından gelme hikayeleriyle tanındı. Gücünü gözlem, mizah ve yergiden alır.
Tiyatrolarında epik ve mizahi unsurlara önem verir. En
önemli eserlerinden biri Keşanlı Ali Destanı’dır.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Haldun Taner
B) Necati Cumalı
C) Refik Erduran
D) Turan Oflazoğlu
6.
Türk edebiyatında toplumsal gerçekçilik akımının önde
gelen sanatçılarındandır. Özellikle hikaye alanında başarılı eserler vermiştir. Eserlerinin konusunu, köy ve köylünün hayatı, büyük şehirlerdeki fakir insanların problemleri,
hapishanede gözlemlediği olaylar oluşturmaktadır. Dağlar
ve Rüzgar, Kağnı, Değirmen, Yeni Dünya, Kuyucaklı Yusuf
başlıca eserleridir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kemal Tahir
B) Sabahattin Ali
C) Ahmet Rasim
D) Refik Halit Karay
E) Ahmet Kutsi Tecer .
E)Yakup Kadri Karaosmanoğlu .
25
Cumhuriyet Dönemi3
7.
10.
1970’te yayınlanan Abbas Sayar’ın bu ilk romanı, TRT
1970 Sanat Ödülleri yarışmasında başarı ödülü almıştır.
Konusu ve kahramanları ile değişik bir romandır. Romanın
öne çıkan tek insan kahramanı İbrahim’dir. Lakabı Üssünoğlu’dur. Romanda üzerinde durulan belli başlı konular
yoksulluk, tabiat, geleneklere bağlılıktır.
Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaplumbağalar
B) Yılkı Atı
C) Karartma Geceler
D) Kuyucaklı Yusuf
Toplumcu gerçekçi anlayışla yazdığı romanlarında Çukurova bölgesindeki insanların hayat mücadelelerini anlatan
sanatçı folklor unsurları ve güçlü doğa tasvirleri yanında
başarılı ruhsal tasvirlerle de köy romanına yenilik katmıştır.
Eserlerinde kahramanlarını yerel dilleriyle konuşturmaya
özen gösterirken şiirsel ve sanatlı usluba yer vermiştir. Yer
Demir Gök Bakır, Ölmez Otu, Çakırcılı Efe önemli romanlarındandır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
E) Tütün Zamanı .
A) Fakir Baykurt
B) Yaşar Kemal
C) Rıfat Ilgaz
D) Peyami Safa
E) Abdülhak Şinasi Hisar
8.
11.
Türkçeyi en yalın ve duru bir anlatıma ulaştıran yazarlarımızdandır. Atatürk’ün yakınında bulunmuştur. Dilimizin gelişmesinde, özellikle Cumhuriyet’ten sonraki Türk gezi
edebiyatının oluşumunda yadsınamaz bir yeri vardır. Tuna
Kıyıları, Yolcu Defteri bazı gezi yazılarındandır.
K
E
N
R
Ö
A) Kemalettin Kamu
B) Falih Rıfkı Atay
C) Refik Halit Karay
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Faruk Nafiz Çamlıbel
Körfez Yayınları
Bu parçada kendisinden sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
9.
R
İ
T
1930’lu yıllardır. Ankara, başkent olduktan sonra çok pahalı bir şehir olmuştur. Bu yüzden ev kiraları çok yüksektir.
İnsanlar, iç içe tek bir çatı altında yaşamak zorundadır.
Yeni yapılan binalar şehirde adeta kapışılmaktadır. Bu sıralarda İbrahim Efendi, bir yolunu bulup dokuz odalı bir daireyi uygun bir fiyata kiralar. Odaların ikisini karısı ve üvey
kızına ayırır. Diğerlerini kiraya verir. Dairede kiracılar ayrı
odalara sahip olmakla birlikte banyo ve tuvaleti birlikte kullanmak zorundadırlar. Bu yüzden iç içe yaşamaktadırlar.
Bu parçada anlatılan eser ve yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kiralık Konak - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Ayaşlı ve Kiracıları - Memduh Şevket Esendal
C) Sırça Köşk - Sabahattin Ali
D) Sahnenin Dışındakiler - Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Geçmiş Zaman Köşkleri - Abdülhak Şinasi Hisar
.
12.
Baudelaire’nin etkisiyle “yaşama güzelliği” içinde “ölümlü
olma” bilincine varmış; şiirlerinde “ölüm ve yalnızlık” karşısındaki duygularını dile getirmiştir. Sade, yalın, ahenkli bir
biçimde ve konuşma diliyle şiirlerini yazmıştır. İç sıkıntılarını, karamsarlığı özellikle ölümü işler. Düşten Güzel, Ömrümde Sükût önemli şiirleridir.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cahit Sıtkı Tarancı
B) Atilla İlhan
C) Cahit Külebi
D) Abdülhak Hamit
Asıl ününü 1970’lerde peş peşe yayınlanan “denemelerle”
kazanmıştır. Pek az bilinen sözcük ve deyimlerden başka,
kendi buluşu olan ilginç deyişleri de sık sık kullanır. Alaycı
tavrını özgün bir üslupla birleştirmiştir. Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Boğaziçi Şıngır Mıngır kitaplarında İstanbul kahvelerini, Boğaziçi sanat çevrelerini anlatır. 1990’larda büyük
bir coşkuyla şiire yönelir. Duygulu şairi değil, usta şairi arar
sanatçı.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
E) Necip Fazıl Kısakürek .
A) Salah Birsel
B) Necati Cumalı
C) Suut Kemal Yetkin
D) Sabahattin Kudret Aksal
E) Bedri Rahmi Eyüboğlu .
Test 24 CA
1.D
2.C
3.E
4.C
5.B
6.A
7.B
8.A
9.D
10.A
11.C
12.E
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
Kemal Tahir’le ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
4.
A) Köy edebayıtımızın ünlü romancılarındandır.
B) Konularını cezaevi anılarından, Kurtuluş Savaşı’ndan,
eşkiya öykülerinden alan romanlar yazmıştır.
C) “Devlet Ana” ve “Yorgun Savaşçı” eserleri en çok tanınanlardır.
Yurt içinde ve dışında sinema, televizyon senaryoları yazmıştır. Atatürk’ün toplumu yeniden yapılandırmada çabalarını anlatan Metamorfoz senaryosu da filme çekilmiştir.
Genellikle toplumsal bozuklukları, kurumları ve kişileri eleştiren, gülünç durumları anlatan tutum izlemiştir. Bazı eserleri: Kahraman, Hayal, Kartal Teknesi, Kelepçe ...
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
D) Yakup Kadri’nin izinden giderek ağır bir dille, üsluba
önem veren bir anlatıma yönelmiştir.
A) Recep Bilginer
E) Töreleri, köy gerçeklerini, yerli yaşamı başarıyla anlatmıştır.
2.
26
Cumhuriyet Dönemi Karma Test
R
İ
T
B) Refik Erduran
D) Haldun Taner
K
E
Cumhuriyet dönemi yazarlarındandır. Çeşitli dergi ve gazetelerde makale ve söyleşileri yayımlamış, Tutunamayanlar adlı romanıyla TRT Roman Ödülü’nü kazanmıştır.
Hikayelerini Korkuyu Beklerken başlığı altında toplayan yazarın Prof. Dr. Mustafa İnan’ın hayatını konu edinen Bir
Bilim Adamının Romanı adlı eseri devlet tiyatrosunda sahnelenmiştir. Yazarın mizah gücü ve duyarlılığı ve kullandığı
teknik incelikler, Türk romanını çağdaş roman anlayışıyla
aynı hizaya getirmiştir.
N
R
Ö
5.
B) Haldun Taner
C) Oğuz Atay
D) Behçet Necatigil
E) Aziz Nesin
.
Giyilmemiş çamaşırlar nasıl kokar bilirsin
Sandık odalarında
Senin de dükkanın öyle kokar işte
Ablamı tanımazsın
Hürriyette gelin olacaktı yaşasaydı
Bu teller onun telleri
Bu duvak onun duvağı işte
Bu şiir anlatım anlatım özellikleri göz önüne
alındığında aşağıdakilerden hangisi tarafından yazılmış
olabilir?
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Refik Erduran
C) Necati Cumalı
A) Yusuf Ziya Ortaç
B) Orhan Veli Kanık
C) Coşkun Ertepınar
D) Zeki Ömer Defne
E) Enis Behiç Koryürek .
E) Mithat Cemal Kuntay .
3.
Aşağıdaki bilgilerin hangisi ayraç içindeki sanatçıya
uymamaktadır?
A) Kuyucaklı Yusuf adlı romanıyla gerçekçi Türk romanın
en özgün örneklerinden birini verir. (Sabahattin Ali)
B) Sarı Mersedes adlı yapıtıyla toplumda tanınan bir sanatçı olmuştur. (Adalet Ağaoğlu)
C) Yapıtlarında daha çok psikolojik unsurlara değinmiş,
Anayurt Oteli, Aylak Adam adlı romanlarıyla dikkat çekmiştir. (Talip Apaydın)
D) Anadolu kasabasını yansıtan ve destansı romanlarıyla
dikkat çeken sanatçının Cemo, Memo gibi romanları
vardır. (Kemal Bilbaşar)
E) Kurtuluş Savaşı’nın anlatıldığı gerçek hayattan kahramanların yer aldığı “Kalpaklılar” romanı önemlidir.
(Samim Kocagöz)
6.
Cumhuriyet döneminde birçok edebi topluluklar oluşmuştur: Beş Hececiler, II. Yeniciler, Garipçiler, Maviciler ...
I
Hepsi bir dergi etrafında toplanmıştır. Örneğin; Beş Hece
II
ciler Hece, Yedi Meşaleciler Yedi Meşale, Toplumcu Ger
III
IV
çekçiler Resimli Ay dergilerinde toplanmıştır.
V
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I. ve II.
D) III. ve V.
B) II. ve III.
C) III. ve IV.
E) IV. ve V.
.
26
Cumhuriyet Dönemi Karma Test
7.
10.
(I) İşçilerin yaşamlarını anlattığı “Çıkrıklar Durunca” adlı romanıyla Sadri Ertem; (II) şiirlerini halk söyleyişlerinden yararlanarak oluşturan ve Sessiz Nehir adlı yapıtı bulunan
Zeki Ömer Defne; (III) kendine özgü bir şiir evreni olan
uyaksız, ölçüsüz şiirler yazan ve Destan Gibi adlı yapıtı bulunan Ceyhun Atuf Kansu; (IV) Anadolu şairi olarak ünlenen Deniz Sarhoşları, Deniz Hasreti gibi yapıtları olan
Ömer Bedrettin Uşaklı; (V) Canım Anadolu, Tezek gibi gezi
yazıları olan ancak adını daha çok şiirleriyle duyuran Bedri
Rahmi Eyüboğlu Cumhuriyet dönemi sanatçılarındandır.
Ahmet Muhip Dıranas; Ahmet Haşim’le birlikte heceyi yeni
II
III
şiirin başlıca ahenk unsurlarıdan biri yapmıştır. Türk şiirinde sembolist eğilimin iki güçlü şairi olan sanatçılarımız
IV
kendilerine özgü bir şiir dili kurmuşlardır.
V
Yukarıdaki numaralanmış ifadelerden hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisinde bir
yanlışlık yapılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Şiirinde; ses, biçim güzelliği, sağlam bir dil yapısı arayan
I
A) I.
B) II.
C) III.
.
N
R
Ö
Yukarıdaki parçada bahsedilen Türki yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cengiz Aytmatov
B) Şehriyar
C) İsmail Gaspıralı
D) Cengiz Dağcı
11.
R
İ
T
Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Günlük yaşamın gerçeklerini tarihsel gerçeklerle harmanlayarak başarıyla tiyatroya aktarmıştır. (Turan Oflazoğlu)
B) Daha çok etkili bir gerçekçilikle Güneydoğu Anadolu’nun köylerindeki olayları anlatmıştır tiyatro eserlerinde. (Recep Bilginer)
C) Çağdaş Türk tiyatrosunun kurucusudur. Oyuncu, yönetmen, yönetici kısacası bir tiyatro adamıdır. (Muhsin
Ertuğrul)
D) Başkaldırı temasını eserlerinde başarıyla yansıtır; tiyatro eleştirmenlerince Türk tiyatrosunun Shakespeare’i olarak tanımlanır. (Orhan Asena)
E) Milli mücadeleyi tiyatro eserlerinde yoğun bir duygusallıkla halka duyurmaya çalışmıştır. (Ahmet Kutsi
Tecer)
E) Bahtiyar Vahapzade .
9.
E) V.
K
E
---- , çocukluğu Rus yönetiminin zulmü altında geçmiştir.
Teğmen olarak görev yapmış, Almanlara esir düşmüştür.
Yaşadıklarını konu alan eserlerinde Kırım Türkleri’nin sıkıntılarına, İkinci Dünya Savaşı’ndaki mücadelelere yer vermiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır: Korkunç Yıllar,
Yurdunu Kaybeden Adam, Onlar da İnsandı, Dönüş ...
Körfez Yayınları
8.
D) IV.
E) V.
12.
Aşağıdaki adları ve yazarları verilen romanlardan hangisi yanlış Batılılaşmanın toplum ve aile üzerindeki yıkıcı etkilerinden söz etmez?
Aşağıdakilerin hangisinde verilen sanatçı-tür eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Şevket Rado - Fıkra ve sohbet türünün önde gelen yazarlarındandır.
A) Yakup Kadri - Kiralık Konak
B) Tarık Buğra - Romanını köy ve köy yaşamını anlatmaya adamış en büyük romancılarımızdandır.
B) Peyami Safa - Fatih-Harbiye
C) Halide Edip - Sinekli Bakkal
C) Nurullah Ataç - Deneme ve eleştiri türünün en tanınmış isimlerindendir.
D) Ahmet Hamdi Tanpınar - Huzur
D) Ömer Seyfettin - Öykücülüğü bir meslek haline getiren
yazarımızdır.
E) Reşat Nuri Güntekin - Yaprak Dökümü
E) Ahmet Haşim - Deneme türünde de eserler vermiştir.
Test 25 CA
1.D
2.E
3.A
4.E
5.C
6.B
7.B
8.B
9.A
10.B
11.B
12.A
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
27
Karma Edebiyat
4.
Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
Ben aşkımla bahar getirdim sana
Tozlu yollarından geçtiğim uzak
İkliminden şarkılar getirdim sana
I.
Gazetelerde yayımlanır.
II. Kısa ve yoğun yazılardır.
III. Yazarın kanıtlama amacı yoktur.
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
IV. Amaç güncel konuları tanıtmaktır.
A) Lirik bir şiirdir.
Yukarıda özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
B) Tam uyak vardır.
A) Deneme
B) Fıkra
R
İ
T
C) Çapraz uyak düzeni vardır.
D) Günlük
D) Benzetme söz sanatı vardır.
E) Redif kullanılmamıştır.
2.
I.
N
R
Ö
5.
V. Kendine özgü bir ezgisi vardır.
B) Kasidelere işledikleri konulara göre başlık konulmuştur.
C) Şiirler daima beyit nazım birimiyle söylenmiştir.
D) Arap ve İran edebiyatlarını etkilemiştir.
E) Fuzuli ve Baki 17. yüzyılın iki büyük şairidir.
Yukarıda türkü ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
D) III. ve IV.
3.
Divan edebiyatı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
A) Anlam her zaman söyleyişten önemli görülmüştür.
II. Aşk, doğa, güzellik, kahramanlık, sosyal konular türkülerin konusunu oluşturur.
IV. Daha çok yedili hece ölçüsü kullanılır.
E) Eleştiri
K
E
Çağdan çağa ve yöreden yöreye içerik ve şekil olarak
değişiklikler gösterebilir.
III. Türküler koşma türü içinde yer alır.
C) Makale
C) II. ve III.
E) IV. ve V.
Deneme ile sohbet arasındaki fark aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
6.
I.
Dil yabancı kültür etkisinde değildir.
II. Edebi ürünler çoğunlukla şiirdir.
A) Deneme uzun, sohbet kısadır.
III. Gündelik yaşam ve edebiyat iç içedir.
B) Deneme öznel, sohbet nesnel yargılardan oluşur.
IV. Nazım birimi dörtlüktür, sözlü edebiyat geleneği vardır.
C) Deneme öğretici, sohbet eğlendirici bir amaç taşır.
Yukarıda özellikleri verilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?
D) Deneme insanın kendisi ile, sohbet başkaları ile konuşmasıdır.
E) Deneme ikna etme gayreti göstermez; sohbet ikna edicidir.
A) Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı
B) Milli edebiyat
C) Tanzimat edebiyatı
D) İslamiyet öncesi Türk edebiyatı
E) Tekke edebiyatı
27
Karma Edebiyat
7.
11.
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet sonrası Türk edebiyatı dönemine ait bir destandır?
Aşağıdaki edebi eserlerden hangisi farklı türdendir?
A) Kırk Yıl
A) Danişmentname
B) Kırık Hayatlar
B) Türeyiş Destanı
C) Devlet Ana
C) Yaratılış Destanı
D) Araba Sevdası
D) Oğuz Kağan Destanı
E) Küçük Ağa
E) Şehname
8.
R
İ
T
A) Racine, Moliere, Ahmet Vefik Paşa, Schiller
B) Hecenin yanında aruzu da kullanan sanatçılar vardır.
B) A. Breton, Verlaine, Cenap Şehabettin, Emile Zola
C) Daha çok yarım kafiye kullanılmıştır.
C) Baudelaire, Rimbaud, Ahmet Haşim, Valery
D) Dil, halkın konuştuğu dildir.
D) Balzac, Alexandre Dumas, Yahya Kemal, Corneille
sonra
K
E
N
R
Ö
Daha çok Hz. Peygamber ve Hz. Ali için yazılır. Hecenin
8’li veya 11’li kalıbıyla söylenen bu şiir türünün en önemli
temsilcisi Pir Sultan Abdal’dır.
E) La Fontaine, Fenelon, Şinasi, Goethe
Körfez Yayınları
kabülünden
13.
A) Şathiye
B) Devriye
D) Semai
B) II. Yeni - Edip Cansever
C) Maviciler - Attila İlhan
C) Nefes
E) Nutuk
Aşağıdaki sanatçı ve dönem eşleştirmelerinden
hangisi yanlıştır?
A) Tanzimat - Recaizade Mahmut Ekrem
Bu parçada sözü edilen şiir türü aşağıdakilerden
hangisidir?
10.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde aynı akımın temsilcisi sanatçılar bir arada verilmiştir?
A) Nazım birimi dörtlüktür.
E) Halk edebiyatı, İslamiyetin
Anadolu’da oluşmuştur.
9.
12.
Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatının özellikleri
arasında yer almaz?
D) I. Yeni - Oktay Rıfat Horozcu
E) Yedi Meşaleciler - Yusuf Ziya Ortaç
14.
Eserlerinde Türk tarihinin, Türk sanatının başarılı
geçmişini, çevresinin güzelliğini ve bunlar karşısındaki
kişisel duygularını dile getirmiştir. Aruz ölçüsü ve eski
nazım biçimleri ile yeni konuları başarıyla işlemiştir. Açık
Deniz, Eğil Dağlar önemli eserleridir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Türk halklarını birlik ve dayanışmaya çağırmış, “dilde,
fikirde, işte birlik” sözüyle bu birlikteliğin temel ilkelerini
oluşturmuştur. Kadınlar için Alem-i Nisvan, Çocuklar için
Alem-i Subyan yayınlarını çıkaran sanatçı, Rusyadaki Müslüman Türk aydınlarını birleştirmiştir. Kırım Tatarlarından
olan sanatçı, 1883’ten 1918’e kadar Tercüman Adlı
gazeteyi de çıkarmıştır.
A) Mehmet Akif Ersoy
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Namık Kemal
A) Cengiz Dağcı
C) Yahya Kemal Beyatlı
B) Şehriyar
D) Ziya Osman Saba
C) Bahtiyar Vahapzade
E) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) İsmail Gaspıralı
E) Celil Mehmet Kulizade
Test 26 CA
1.D
2.C
3.C
4.B
5.B
6.B
7.C
8.D
9.C
10.C
11.E
12.B
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
Batı tarzı tiyatrodan önce ülkemizde .................. ve
................ gibi seyirlik oyunlar vardı.
2.
5.
Kayıkçı
Kul
Mustafa’nın
yazdığı
............................................. Bağdat kuşatmasındaki kahramanlığı anlatır.
8.
12.
Ozanın doğa, kır güzelliklerini anlatan şiirine ................. ;
çobanların karşılıklı konuşmasına ................. denir.
13.
................................... önceleri gezi yazılarına verilen
isimdi.
14.
............................................ Türkçenin, Farsçadan üstün
olduğunu göstermek için yazılan bir eserdir.
R
İ
T
K
E
....................... ve .......................’ de üç birlik kuralına uyulur.
7.
Bentler arası vasıta beyiti değişirse .............................. ,
vasıta beyiti değişmezse ..................................... denir.
....................... kahramanlık ve olağanüstülük üzerine kurulmuş manzum hikayelerdir.
4.
6.
11.
Dini inançlarla alay edercesine bir üslupla yazılan
........................ tekke edebiyatı şiir türlerinden biridir.
3.
28
Boşluk Doldurma
N
R
Ö
15.
Realizmin şiire uygulanması olan ........................... “Sanat
için sanat” anlayışındadır.
16.
Klasisizm’e tepki olarak ........................... ona tepki olarak
..................... ona da tepki olarak ........................ ortaya
çıkar.
17.
Divan edebiyatında hiciv tarzı şiirin üstadı olan Nefi’nin
eleştiri tarz şiirleri .............................. adlı kitapta toplandı.
18.
Koşmanın;
yiğitlik
konusunu
işleyen
türüne
................................. , güzellik, aşk konusunu işleyenine
............................. , eleştiri alanında olanına .......................
adı verilir.
19.
Harap Mabedler, Dağa Çıkan Kurt adlı hikayeyi yazan
.................................... anılarını Mor Salkımlı Ev’de
yazmıştır.
20.
Son devirde aruzu Türkçeleştiren üç şarimiz
........................................., ..................................... ve
............................................ adlı şairlerdir.
Cumhuriyet
devri
sanatçılarından
olan
................................... Devlet Ana, Yorgun Savaşçı, Göl
İnsanları’yla tanınır.
Komediyle
trajedinin
birleşmesinin
........................ üç birlik kuralına uymaz.
ürünü
Beş
mesneviden
oluşan
............
ilk
................................ tarafından oluşturulmuştur.
olan
defa
9.
Osmanlı’da ilk tezkire Sehi Bey tarafından ..................... ismiyle yazılmıştır.
10.
Batı
edebiyatında
olay
öyküsünün
temsilcisi
........................... ; durum kesit öyküsünün ise ..................
adlı sanatçıdır.
28
Boşluk Doldurma
21.
Tiyatrolarını oynanmak için değil okunmak için yazan
................................... aynı zamanda devrinde “Validem”
adlı şiiriyle .......................... şiirin ilk örneğini vermiştir.
22.
Ahmedi’nin ................... ve .............. adlı iki mesnevisi
vardır.
24.
............................ yazarın bir konuda görüşlerini okuyucuya
ispat yöntemiyle anlattığı bilimsel yazılardır.
25.
Deneme türünün dünya edebiyatındaki temsilcisi Fransız
yazar ....................................... sayılır.
26.
Dize sonlarında yazılışı, anlamı, görevi aynı olan ek,
sözcük ve sözcük grubuna .................... denir.
28.
29.
36.
Şiirli bir anlatıma sahip ................................ Susuz Yaz, Ay
Büyürken Uyuyamam, Dila Hanım, Boş Beşik, Derya Gülü,
Tütün Zamanı adlı eserleriyle tanınır.
37.
Hababam Sınıfı yazarı olan ............................... bunun
dışında Yarenlik, Sınıf, Yaşadıkça, Karartma Geceleri adlı
eserleriyle de tanınır.
38.
“Yol üstünde çeşmeler, boyun bükmüş bir gelen gözler”
dizesi ...................................... sanatına bir örnektir.
......................................................... destandan hikayeye,
göçebe hayattan yerleşik hayata geçişin özelliklerini taşır.
Halk edebiyatında nazım birimi ......... ölçü olarak .........
uyak olarak da ......... uyak kullanılmıştır.
39.
Recaizade Mahmut Ekrem’le edebi tartışmaya giren
........................... Ömer’in Çocukluğu, Ateşpare isimli eserlerin de sahibidir.
40.
Çinlilerin Türk ülkesindeki kutsal dağı götürmeleri ve bunun
sonunda gelişen olayları anlatan ............ destanı
Uygurların bir destanıdır.
41.
Türk
edebiyatında
eleştiri
yazılarıyla
tanınan
......................... öztürkçe, devrik cümlenin de temsilcisi ve
savunucusudur. Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri
başlıca eserleridir.
42.
Nobel edebiyat ödülünü alan ........................... adlı
sanatçının Benim Adım Kırmızı romanı meşhurdur.
43.
....................................... , ........................................ ve
.......................................... hecenin beş şairi arasında yer
alan sanatçılardandır.
44.
Atatürk’ün yanında bulunan ................................. bu yakınlıktan faydalanarak ............ , ......... adlı anı kitaplarını
yazmıştır.
45.
Türk edebiyatında ................................................... ve
................................................... durum kesit öyküsünün,
................................. ise olay öyküsünün temsilcisi sayılır.
Bir şairin başka bir şairin şiirini konu ve biçim yönünden
taklit ederek yazdığı şiirlere ............................... denir.
30. “Güzel şeyler düşünelim diye / Yemyeşil oluvermiş ağaçlar”
dizelerinde ........................... sanatı vardır.
31. “Seneler sürer benim sensiz geçen her dakikam” dizesinde
............................... sanatı vardır.
32. “Akşam,
yine akşam, yine
........................ sanatı vardır.
33.
34.
R
İ
T
K
E
N
R
Ö
27.
Cumhuriyet
dönemi
sanatçılarından
olan
.................................... Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor,
Rubaiyat-ı Arif, Dualar ve Aminler, Heykeltraş isimli eserleri
yazmıştır.
Batı’dan ilk çeviri romanımız .................................. tarafından .................................... dan çevrilen ....................adlı
eserdir.
Körfez Yayınları
23.
35.
akşam”
dizesinde
............................... destanı Türklerin demir dağı eriterek
nasıl çıktığını anlatan bir destandır.
Ruslar’ın ................ , Japonlar’ın ............... , Almanlar’ın
............................ adlı destanı vardır.
Test 27 CA
1.E
2.D
3.D
4.B
5.B
6.D
7.A
8.E
9.C
10.C
11.A
12.C
13.E
14.D
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
Vaktiyle bir yılan yaşlanmış, kurbağa avlayamaz olmuştu.
Öteden beri kurbağa dışında bir şey yemeyen hayvan, açlıktan neredeyse ölecek bir duruma gelmişti. Kurbağa dışında hiçbir şey yılanın iştahını açmıyordu. Günlerce
düşündü taşındı. Bir çare bulmak için açlığına, bin bir türlü
plan kurdu. Sonunda kurnaz kurnaz gülümsedi. Aklına ilginç bir fikir gelmişti: “En çıkar yol bu!” diye düşündü. Kalkıp kurbağalar padişahının huzuruna vardı.
4.
B) Roman
D) Sohbet
A) Kutadgu Bilig - Divan-ı Hikmet
R
İ
T
B) Divan-ı Lugati’t Türk - Dede Korkut
C) Atabetü’l Hakayık - Divan-ı Hikmet
C) Deneme
E) Makale
Hakikatlerin eşiği anlamına gelen bu yapıt, mesnevi tarzında yazılmıştır. ---- adlı yapıt Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. ---- adlı yapıt ise sade bir Türçeyle 7’li
ve 12’li hece kalıplarıyla söylenmiştir. Allah aşkı, peygamber sevgisi gibi konulara değinilmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
Bu parça aşağıda verilen nesir türlerinden hangisinden
alınmış olabilir?
A) Fabl
29
Karma Edebiyat Testi
D) Dede Korkut - Şehname
.
E) Atabetü’l Hakayık - Battal Gazi
2.
–
Şikayetname
–
Tahrib-i Harabat
–
Harname
K
E
N
R
Ö
5.
Mekanı bir satıh, zamanı vehim
Bütün bir kainat muşamba dekor
Bütün bir insanlık yalana teslim
Bu yapıtların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aynı dönemde yazılmış olmaları
B) Eleştiri tarzında yazılmış olmaları
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) 11’li hece ölçüsüyle oluşturulmuştur.
C) Aynı akımdan etkilenmiş yazarlar tarafından yazılmaları
D) Tasavvufi konulardan bahsediyor olmaları
E) Nazım türünde yazılmış olmaları
3.
Yolcuyum bir kuru yaprak misali
Rüzgarın önüne atılmışım ben
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu mısralarda kullanılan edebi sanattan farklı bir söz sanatına yer verilmiştir?
A) Değirmen misali döner başım
Sevda değil, bu bir hışım
B) Her şey yerli yerinde bir dolap uzaklarda
Azapta bir ruh gibi gıcırdıyor durmadan
Bu nasıl bir dünya, hikayesi zor
B) Teşbih sanatına yer verilmiştir.
C) Redif yoktur.
D) Tam kafiye vardır.
E) Düz uyak örgüsü vardır.
.
6.
Bazı yapıtlar ayırıcı özellikleriyle hemen tanınır. Mai ve
Siyah Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk roman kabul
edilir. Romanın gelişmediği Tanzimat döneminde yazılmış
nadir romanlardan biri de İntibah’tır. Köy sorunlarını ele
alan ilk yapıt Karabibik kabul edilir. Araba Sevdası da gerçekçilik akımıyla özdeşleşmiştir.
Bu parçada yapıtından söz edilmeyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal
C) Yanmış bir tava gibi çöken akşam altında
Dinleriz, haykırarak kaçan kargaları
B) Nabizade Nazım
D) Bir güzel yırtıcı kuş gözleri gördüm, baktım
Som mücevher gibi kan kırmızı tırnaklarına
D) Samipaşazade Sezai
E) Sular, gene sular, kıyı gene o kıyı
Gene çamlar uzaktan dinliyor bu şarkıyı
C) Halit Ziya
E) Recaizade M. Ekrem .
29
Karma Edebiyat Testi
7.
10.
Tevfik Fikret ---- adlı şiirinde İstanbul’u bütün olumsuzluklarıyla anlatmış; Yahya Kemal bu şiire cevap olarak ---- şiirini yazmıştır. Batı edebiyatını ve yeniyi savunan
Recaizade Mahmut Ekrem’in ---- adlı eserine karşı Divan
edebiyatı ve aruzu savunan Muallim Naci ---- adlı eseri yazmıştır.
1950 yılında çıkmaya başlayan ---- dergisi ---- hareketine
karşı bir tavırla yayın hayatına atılır. A. Nihat Asya, Bekir
Sıtkı Erdoğan, Yavuz Bülent Bakiler, Mehmet Çınarlı gibi
sanatçılar yeniliğin eskiyle bağını koparamayacağını,
ondan kuvvet alması gerektiğini söyleyerek Batı kültürüne
karşı milli sanatı savunmuşlardır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?
A) Rubab’ın Cevabı - Aziz İstanbul - Harabat - Tahrib-i
Harabat
A) Yedi Meşale - Beş Hececiler
B) Hisar - Garip
B) Sis - Bir Tepeden - Zemzeme - Demdeme
C) Yedi Meşale - Milli Edebiyat
C) Balıkçılar - Eğil Dağlar - Şiir ve İnşa - Eş’ar-ı Ziya
D) Hisar - İkinci Yeni
D) Sis - Aziz İstanbul - Demdeme - Zemzeme
E) İkinci Yeni - Birinci Yeni
R
İ
T
E) Su - Siste Söyleyiş - Harabat - Tahrib-i Harabat
N
R
Ö
A) Efruz Bey - Kurumuş Ağaçlar
B) Sönmüş Yıldızlar - Anadolu Notları
C) Gizli Figanlar - İki Dost
D) Haristan ve Gülistan - Çağlayanlar
E) Ülfet - İki Günahkar
Yazar, Tanzimatla başlayan milliyetçilik akımının temsilcilerindendir. Edebiyat alanında Moliere’den yaptığı çevirilerle ün yapmıştır. Türk tarihinin Osmanlılarla
başlamadığını göstermek amacıyla Şecere-i Türk’ü çevirmiştir. Lehçe-i Osmani adlı sözlüğü de yayımlamıştır.
Bu parçada anlatılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şinasi
B) Ziya Paşa
Edebiyat tarihçisi olarak edebiyatımıza yeni bir bakış açısı
getiren ---- roman, hikaye, şiir türlerinde yapıtlar vermiştir.
Şiirlerinin çoğunda insan kaderinin derin meselelerini, kainat ile insan varlığı arasındaki ilişkiyi, aşk, ölüm ve sanat
konularını işlemiştir. Hayatı boyunca mükemmel şiir yazmanın peşinde koşmuş, sosyal faydayı reddetmiştir. Şiirlerindeki temel unsur musiki, his ve hayaldir.
K
E
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki eserlerden
hangileri getirilmelidir?
9.
11.
İlk edebi ürünlerini Servet-i Fünun anlayışına uygun olarak
yazan Ahmet Hikmet Müftüoğlu, daha sonraları Türkçülüğü
ve Yeni Lisan hareketini benimsemiştir. Sanatçının süslü
ve sanatlı bir üslupla yazdığı ---- adlı eseri ve Milli düşüncenin etkisiyle yazdığı ---- adlı öyküleri dikkat çeker.
Körfez Yayınları
8.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) Ahmet Haşim
B) Peyami Safa
C) Yahya Kemal
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Fuat Köprülü .
.
12.
Romanın yazarı, Fransız edebiyatının önemli realist yazarlarındandır. Yapıt, birçok dile çevrilerek dünya klasikleri
arasında yerini almıştır. Roman, adını ordunun giysileri ile
ruhban sınıfının cübbelerinden alır. Hikaye Kral X. Charles’in tahtta oturduğu 1820’lerde geçer. Yazar, Verrieres
köyünden Julien Sorel isimli akıllı ve yükselme tutkuları ile
dolu bir gencin hayatı üzerinden dönemin Fransa’sının
bütün kesimlerine yönelik ağır bir eleştiri yöneltir.
C) Şemsettin Sami
Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
D) Ahmet Vefik Paşa
A) Kızıl ve Kara - Stendhal
E) Recaizade Mahmut Ekrem .
B) Monte Kristo Kontu - Dumas
C) Salambo - Flaubert
.
D) Eugenie Grandet - Balzac
E) Graziella - Lamartine
Test 28 CA
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
4.
Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet adlı eserini halka İslamiyeti öğretmek amacıyla aruz vezniyle mesnevi tarzında yazmıştır.
B) Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lugati’t Türk adlı eseri ilk
Türk sözlüğü ve dilbilgisi kitabıdır.
B) Padişahın ölümü üzerine Kanuni Mersiyesi adlı eserini
kaleme almıştır. (Baki)
C) Göktürk Yazıtları Türk adının geçtiği, taş üzerine yazılmış ilk eserdir.
C) Maarifname ve süslü nesrin en güzel örneği olan Tazarruname adlı eserlerin yazarıdır. (Sinan Paşa)
D) Türklerin İskender’le mücadelelerini anlatan Şu Destanı Saka Türklerine aittir.
D) Kabusname adlı didaktik eserde hikayelere yer verilerek öğütler verilir. (Mercimek Ahmet)
E) Dede Korkut Hikayeleri, destandan halk hikayeciliğine
geçiş dönemi ürünüdür.
E) Keşfü’z- Zünun adlı eser binlerce kitap ve yazarı içeren
Arapça bir bibliyografyadır. (Katip Çelebi)
N
R
Ö
Çırpınıp duruyor havada
Yitik anıların kelebeği
B) Pastoral
D) Lirik
E) Didaktik
B) Divan edebiyatında bir şairin şiirinin başka bir şair tarafından aynı ölçü, uyak ve redifle yazılan benzerine
“tezkire” denir.
.
Sana konan göçer bir gün
İnsan ekin misali
Seni eken biçer bir gün
Yukarıdaki dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
B) Benzetme sanatına başvurulmuştur.
C) Redif kullanılmıştır.
D) Ulamaya yer verilmiştir.
E) 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Mektuplardan ya da çeşitli düzyazılardan oluşan kitaplara “münşeat” denir.
C) Epik
Yürü bre yalan dünya
A) Semai tarzında yazılmıştır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Aynı şair tarafından yazılmış beş mesneviden oluşan
esere “hamse” denir.
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?
A) Dramatik
R
İ
T
K
E
Eski nisan, her şey gibi
Kalbim de rüzgar da eski
3.
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen sanatçıyla ilgili değildir?
A) Muhakemetü’l Lugateyn adlı eserinde Türkçe ile Farsçayı karşılaştırmıştır. (Kaşgarlı Mahmut)
5.
2.
30
Karma Edebiyat Testi
D) İlk tezkire örneğini Ali Şir Nevai, Mecalis’ün Nefais adlı
eseriyle ortaya koymuştur.
E) Lale devri sanatçısı olarak bilinen Nedim, şiirimize
şarkı türünün en güzel örneklerini kazandırmıştır.
6.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseri
edebiyatımızda ilk yerli romandır.
B) Abdülhak Hamit, tiyatrolarını oynanmak için değil okunmak için yazmıştır.
C) Tasvir-i Efkar Tanzimat döneminde edebiyatımızda çıkarılan ilk resmi gazetedir.
D) Tanzimat I. döneminde romantizmin, II. döneminde ise
realizmin etkileri vardır.
E) Tanzimat edebiyatında şiirde parça güzelliği bırakılıp
bütün güzelliğine ve konu birliğine önem verilmiştir.
30
Karma Edebiyat Testi
7.
10.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi Namık Kemal’e ait
değildir?
Ahmet Kutsi Tecer şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmış kimi
I
II
A) Vatan şairi olarak bilinmesinde ondaki güçlü vatan sevgisi etkili olmuştur.
zaman kişisel kimi zaman da ulusal duygularını öne
B) Oyunlarını tiyatro bir eğlencedir ve eğlencelerin en faydalısıdır, düşüncesiyle yazmıştır.
çıkaran şiirler yazmıştır. İlk ve önemli eleştiri eseri olan
III
C) Namık Kemal, Harabat adlı eserini Ziya Paşa’nın Tahrib-i Harabat adlı eserine karşı yazmıştır.
Köşebaşı’nda Batıya bilinçsiz özenenleri eleştirir. Koçyiğit
IV
D) Namık Kemal, eski nazım şekilleri içinde yeni konuları
işleyen eserler vermiştir.
Köroğlu tiyatro türünde bir eseridir.
V
E) Edebiyatımızdaki ilk tarihi romanı yazmıştır.
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bir
bilgi yanlışı vardır?
A) I.
8.
Servet-i Fünun döneminin ikinci büyük romancısı olan
11.
D) IV.
E) V.
R
İ
T
M. Şevket Esendal ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Hikayelerinde konularını günlük yaşayışın en sade, en
silik olaylarından seçmiştir.
toplumsal konulara yer vermemiştir. Romantizm akımının
II
III
B) Olayları temiz, sade bir dille, oyunsuz, içten bir üslupla
yazar.
N
R
Ö
Kırık Hayatlar adlı eserinde kahramanların kişiliğinde kendi
V
Körfez Yayınları
etkisinde olan sanatçı ruh tahlillerinde oldukça başarılıdır.
duygularını dile getirmiştir.
C) III.
K
E
Mehmet Rauf, eserlerinde romantik konuları ele almış,
I
IV
B) II.
C) Edebiyatımızda Çehov tarzı hikayeciliğin temsilcisidir.
D) Hikayelerinde ruh çözümlemelerine girmekten kaçınmıştır.
E) Lüzumsuz Adam, Havada Bulut gibi hikayelerinde toplumun acı çeken kesimlerine yönelir.
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi
yanlışlığı vardır?
A) I.
9.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Roman ve öykülerinde toplumsal eleştiriyle, okuru eğlendirerek eğiten sanatçı toplum için amaçlayan, güçlü bir yazardır. Bu yönüyle Ahmet Mithat’ın çizgisindedir. Romanda
olayın akışını kesip felsefi düşüncelere dalar, ayrıntılı bilgiler verir. Şık romanı ile tanınmıştır. Şıpsevdi, Gülbahar
Hanım, Kadınlar Vaizi beğenilen eserleri arasındadır.
12.
Mai ve Siyah gibi bir büyük esere ulaşıncaya kadar Uşaklıgil; Balzac, Stendhal, Flaubert, Zola, Daudet ve Goncourt
Kardeşler’den epey roman okumuştur. Gerçi onlardan
neler devşirdiğini, neler edindiğini tam kestiremez.
Yukarıdaki parçada adı geçen yazarlar aşağıdaki akımlardan hangilerinin temsilcileridir?
Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Realizm
- naturalizm
A) Tarık Buğra
C) Sembolizm - realizm
B) Kemal Tahir
D) Klasisizm
C) Ömer Seyfettin
E) Sürrealizm - klasisizm
B) Romantizm - naturalizm
- romantizm
D) Hüseyin Rahmi Gürpınar
E) Sait Faik Abasıyanık .
Test 29 CA
1.A
2.B
3.E
4.C
5.E
6.D
7.B
8.D
9.D
10.B
11.D
12.A
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
4.
Dilerim Tanrı’dan ki sana açık kucaklar
Bir daha kapanmadan kara toprakla dolsun
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun
de aynı düşüncenin ele alındığı gazellere yek avaz gazel
III
Bu dizelerde görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
denir. Gazelleri makamla söyleyen kişilere gazelhan denir.
IV
A) Zihnim bu devirden bu şehiden çok uzakta
Tanbûrî Cemil Bey çalıyor eski plakta
Gazelin son beytine matla denir.
V
B) Ne zaman bir hicran bestesi duysam
Gözlerim meçhule dalıyor anne
R
İ
T
Yukarıda numaralanmış yerlerden hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?
C) Değil hayalinden akan sözleri
Aklından geçeni duyar yüreğim
A) I. ve II.
B) I. ve V.
D) III. ve IV.
D) Antalya tınmaz, Eskişehir yadsımaz güzü
Çivril kapatsa pencere, Sultanhisar açar
C) II. ve IV.
E) III. ve V.
K
E
E) Bülbüle gül yarar, deveye diken
Maşuktur âşığın boynunu büken
N
R
Ö
(I) Divan-ı Lügati’t Türk, Türkçenin bilinen ilk sözlüğüdür.
(II) Araplara, Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır. (III)
Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır. (IV) Koşuk,
sagu, sav örnekleri vardır. (V) Türk sözlü edebiyatının yazıya geçen ilk örnekleri bu eserde toplanmıştır.
5.
19. yüzyılda yaşadığı bilinmektedir. Aşık edebiyatının koçaklamalarıyla ünlü ozanlarından biridir. Divan şiirinin etki-
lerini şiirine taşımamıştır. Dili katıksız bir halk dilidir.
Yerleşik hayata geçirilmek istenen Türkmen boylarının
duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde
bilgi yanlışlığı vardır?
Bu parçada sözü edilen aşık edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) I.
A) Dadaloğlu
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
B) Köroğlu
D) Gevheri
C) Aşık Ömer
E) Karacaoğlan
.
.
6.
3.
Gazelde genelde aşk ve sevgi ile ilgili duygular işlenir.
I
Gazelin en güzel beytine beytül gazel denir. Bütün beyitler
II
Kan tükürsün adını candan anan dudaklar
2.
31
Karma Edebiyat Testi
(I) Divan edebiyatında düşünceler ve duygular kalıplaşmış
Adem’den bu yana neslim getirdi
sözlerle (mazmun) anlatılır. (II) Aydın zümrenin edebiyatı-
Bana türlü türlü meyve yetirdi
dır. (III) Anlatım değil, konu ön plandadır. (IV) Nazım ön
Her gün beni tepesinde götürdü
planda tutulmuş, nesre çok az yer verilmiştir. (V) Arap ve
Benim sadık yarim kara topraktır.
İran edebiyatının etkisi çok fazladır.
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde
bilgi yanlışlığı vardır?
A) Redif kullanılmıştır.
B) Uyak örgüsü aaab biçimindedir.
C) Benzetme yapılmıştır.
D) Birinci ve ikinci dizeler arasında zengin uyak vardır.
E) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
31
Karma Edebiyat Testi
7.
8.
10.
Kafkasya’dan getirilen dokuz yaşında bir kız çocuğu olan
Dilber, cariye olarak bir eve satılır ve bu evde çok eziyet
görür. Nihayet efendisi memur olarak dışarı gideceği için
yol parası bulmak amacıyla Dilber de lüzumsuz bazı ev eşyalarıyla beraber tekrar satılır.
Yukarıda özetlenen roman, dönemi ve yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kiralık Konak - Yakup Kadri - Milli edebiyat
A) Ahmet Kutsi Tecer
B) İntibah - Namık Kemal - Tanzimat edebiyatı
B) Fazıl Hüsnü Dağlarca
C) Mai ve Siyah - Halit Ziya - Servet-i Fünun
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai - Tanzimat edebiyatı
D) Faruk Nafiz Çamlıbel
E) Zehra - Nabizade Nazım - Tanzimat edebiyatı
E) Ahmet Hamdi Tanpınar
11.
Romanlarında, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar olan dönemde Türk toplumundaki değişimleri dile getiren ---İstanbul’un işgali sırasında toplumsal yaşamdaki
çarpıklıkları ---- adlı yapıtında belirtmiştir.
B) Attila İlhan - Dersaadette Ezan Sesleri
C) Yaşar Kemal - İnce Memed
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Sodom ve Gomore
E) Halide Edip Adıvar - Ateşten Gömlek
Tanzimat’tan sonra Şermin’le kendini gösteren hece ölçüsü, sonraki yıllarda Türk Sazı, Altın Işık, Geçtiğim Yol
eserlerinin sahibi şairlerce benimsenmiş ve güç kazanmıştır.
Bu parçada tanıtılan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
Körfez Yayınları
N
R
Ö
A) Mithat Cemal Kuntay - Üç İstanbul
R
İ
T
Şiirde öyküleyici anlatım yolunu terk etmişlerdir. Anlatım
kapalı ve soyuttur. Boşvermişlik havası şiirlerin hakim unsurlarındandır. Ahlak, erdem, gerçek gibi değerler şiirin
amacı olmamıştır. Şiirde ahenk; ölçü ve uyakla değil, kelimeler ve anlatım zengiliğiyle sağlanmıştır.
K
E
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
9.
Şiirlerini yalın ve duru bir Türkçeyle oluşturmuştur. Önceleri
ölçülü ve uyaklı şiirler yazmış daha sonra serbest şiire yönelmiştir. İlk şiirlerini Havaya Çizilen Dünya adlı yapıtıyla
yayımlayan sanatçı Çocuk ve Allah adlı yapıtında soyut konulara yönelmiştir.
A) Beş Hececiler
B) Garipçiler
C) Yedi Meşaleciler
D) Fecr-i Aticiler
E) İkinci Yeniler
12.
Bu cümlede yapıtı anılmayan sanatçı aşağıdakilerden
hangisidir?
Cumhuriyet devri roman ve hikaye yazarlarındandır. Toplumla entelektüelin çatışmasını en iyi şekilde yansıtır. İlk
romanı Tutunamayanlar’la küçük burjuva düzenini ve Türk
aydının acıklı güldürüsünü zengin bir roman tekniği ve
cesur biçim denemeleriyle anlatmıştır. Öykü kitabı Korkuyu
Beklerken’de de psikolojik çözümlemelere ağırlık vermiştir.
A) Ali Canip Yöntem
B) Mehmet Emin Yurdakul
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
C) Halit Fahri Ozansoy
A) Semiha Ayverdi
D) Tevfik Fikret
B) Rıfat Ilgaz
E) Ziya Gökalp
C) Aziz Nesin
D) Orhan Kemal
E) Oğuz Atay
Test 30 CA
1.A
2.D
3.A
4.A
5.B
6.C
7.C
8.E
9.D
10.C
11.E
12.A
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
---- bir gazete yazı türüdür. Gazetenin belli bir köşesinde
4.
genel bir bakışla yazılan bu türde mesele kısaca incelenir
cuyla sohbet ediyomuş gibi bir hava hakimdir bu yazılarda.
B) Yazıtlar, Türkçenin ilk yazılı ürünlerindendir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
B) Deneme
D) Eleştiri
C) Orhun Abideleri’nde, İslamiyet’in Türkçeye olan etkileri
hissedilmeye başlanır.
C) Fıkra
E) Makale
Aşağıdakilerin hangisinde Orhun Yazıtları ile ilgili bir
bilgi yanlışı vardır?
A) Yazıtlarda kullanılan dil, yabancı etkilerden uzak yalın
bir dildir.
ve mutlaka bir sonuca varılır. Günübirlik yazılardır. Okuyu-
A) Söyleşi
32
Karma Edebiyat Testi
D) Yazıtlar, Danimarkalı bilgin Thomsen tarafından okunmuştur.
.
R
İ
T
E) Orhun Abideleri, miladi 8. yüzyıla ait yazılı ürünlerdendir.
K
E
5.
2.
Kahkahalar içimde kanayan bir zakkum
Işıklar gözlerime serpilen bir avuç kum
şairidir. Bir divan şeklinde basılacak kadar çok sayıda
aruzla şiir yazmasının yanı sıra hece ve saz geleneğini de
Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır?
sürdürmesi aşık edebiyatının başlıca üstadı sayılmasını
A) Yaşamaz ölümü göze alamayan
Zafer, göz yummadan koşana gider.
kişi olarak tanınır.
N
R
Ö
B) Ah vatanım ille de vatanım
Vatanım, vatanım, vatanım
C) O parkta avuçlarımızı yaktı kar,
İlk kiraz çekirdeği düştü suya
D) Mevsimler eskir, yollar kısalır
Zamanla güzelleşir hatıralar.
E) Gün gelir de unuturmuş insan
En sevdiği hatıraları bile
3.
17. yüzyıl Türk Halk edebiyatının dikkati çeken büyük saz
Dadaloğlu bir gün kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koç yiğitler yere serilir
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir.
Yukarıdaki dörtlük ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisini söylemek yanlıştır?
A) Redif kullanılmıştır.
B) Düz uyak örgüsüyle sıralanmıştır.
C) Dadaloğlu’na ait bir şiirdir.
D) Epik şiir türüden alınmıştır.
E) Bir varsağının ilk dörtlüğünden alınmıştır.
sağlamıştır. Halk şairleri arasında en kültürlü en yaratıcı
Bu parçada tanıtılan Halk edebiyatı şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gevheri
B) Aşık Ömer
D) Köroğlu
6.
C) Erzurumlu Emrah
E) Karacaoğlan
.
.
Ünlü tarihçilerin olayları sanat kaygısı gütmeden anlattıkları
nesre ---- denir. Bu nesirde dil, yalın bir konuşma dilini andırır. ---- bu türde yazılmış, zamanın sosyal çöküntülerini
ve çözüm yollarını anlatmıştır. Eser, IV. Murat’a sunulmuştur.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) didaktik nesir - Tezkiretü’l Evliya
B) tarih nesri - Koçi Bey Risalesi
C) tarih nesri - Fezleke
D) süslü nesir - Tazarruname
E) didaktik nesir - Seyahatname
32
Karma Edebiyat Testi
7.
8.
10.
---- dilde sadeleşme hareketinin öncüsüdür. Şiirimize ko-
ban isimli dergiyi çıkarmış, daha sonra değişik gazetelerde
zelliğine önem vermiştir. Ne yazık ki ondan sonra gelen ----
yazılar yazmıştır. İlk şiirlerini aruzla yazan şair, heceye geç-
gibi şairler şiirde ağır bir dili tercih etmişlerdir. Şiirde sosyal
tiği dönemde bile aruzu tamamen bırakmamıştır. Heceyle
meselelerden çok aşk, ölüm ve karamsarlık temalarını iş-
yazdığı şiirlerde de oldukça başarılıdır. İlk ününü Fırtına ve
lemişlerdir. Ama Tanzimat şiirine biçim ve içerik yönünden
Kar adıyla yazdığı serbest müstezat tarzı şiirle kazanmış-
yenilikler getirmişlerdir.
tır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki
şairlerimizden hangileri getirilmelidir?
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Muallim Naci - Recaizade Mahmut Ekrem
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Şinasi - Abdülhak Hamit Tarhan
B) Falih Rıfkı Atay
C) Cenap Şehabettin - Tevfik Fikret
C) Orhan Seyfi Orhon
D) Ömer Seyfettin - Mehmet Emin Yurdakul
D) Yusuf Ziya Ortaç
E) Namık Kemal - Tevfik Fikret
E) Enis Behiç Koryürek
R
İ
T
K
E
Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
11.
N
R
Ö
C) Ahmet Vefik Paşa, Moliere’den yaptığı çeviri ve adapteleriyle Türk tiyatrosuna önemli hizmetlerde bulunmuştur.
D) Namık Kemal, Harabat adlı antolojisinde eski şiirlerden
örnekler vererek halkı eğitmeyi amaçlamıştır.
maları anlatır. Eserin başlıca kahramanları Alexandre Menette, Luci Menette, Charles Darney’dır. Charles Darney
aristokrat bir aileye mensuptur; fakat ezilen kesimin ya-
nında yer alır. Yoksullara yardım eder. Aristokrat bir aileye
Körfez Yayınları
B) Nabizade Nazım, Zehra adlı romanı ile gerçekçilik akımının temsilcilerinden biri sayılır.
Fransız İhtilalinin diğer yüzü anlatılmıştır. İhtilal öncesi ve
sonrasında burjuva ve aristokrasi arasındaki kanlı çatış-
A) Recaizade Mahmut Ekrem, eski tarz edebiyat taraftarı
Muallim Naci’ye karşı Batı tarzı edebiyatı savunmuştur.
mensup olduğundan ölüme mahkum edilir.
Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açlık
E) Yahya Kemal, “Ok” dışındaki bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır.
9.
Edebiyatla ilgisi gazetecilik yönüyle olmuş, ilk olarak Hıya-
nuşma dilini getirmiştir. Şiirde konu birliğine ve bütün gü-
B) Beyaz Diş
D) Vadideki Zambak
Reşat Nuri ---- adlı eserinde Lamia ve Hüseyin arasındaki
12.
yasak aşkı ve ihaneti anlatırken, Halit Ziya da ---- adlı eserinde Bihter ile Behlül arasında aynı konuyu işlemiştir.
C) Ölü Canlar
E) İki Şehrin Hikayesi
Klasisizm akımı ile Divan edebiyatı dönemi birçok yönden
benzerlik göstermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu benzerliklerden biri sayılamaz?
Yukarıda konusu ve kahramanları verilmiş eserler
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Sanat sanat içindir görüşünü benimsemeleri
A) Dudaktan Kalbe - Aşk-ı Memnu
B) Konunun değil, konunun işlenişinin önemli olması
B) Damga - Aşk-ı Memnu
C) Seçkin bir üslubun kullanılması
C) Damga - Mai ve Siyah
D) Tiyatroda dekorun önemli olmaması
D) Bir Kadın Düşmanı - Kırık Hayatlar
E) Okumuş, yüksek bir zümreye hitap etmeleri
E) Dudaktan Kalbe - Kırık Hayatlar
Test 31 CA
1.E
2.C
3.D
4.E
5.A
.
6.C
7.D
8.D
9.C
10.B
11.E
12.E
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
4.
Fırtınayı andıran orkestra sesleri
Bir ürperiş getirir senin sinirlerine
tiyatro örneklerinden biri sayılan Kavuklu ve Pişekar’ıyla
A) Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden
Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin
B) Coştukça böyle sel misali bağrında hisleri
Birgün başında kalmayacaktır seyisleri
Orta oyunu, gölge oyunu olan medrese kültürüyle yetişmiş
III
Hacıvat ile Karagöz, halkın ortasında meydanda ortaya koIV
C) Şakaklarıma kar mı yağdı ne var
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz
nan birden fazla kişiyle ve doğaçlama olarak oynanan medV
D) Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
dah oyunlar da vardır.
A) Büyüksün ilahi büyüksün büyük
Büyüklük yanında kalır pek küçük
B) Sevilirsin sevgili sen sorgusuz sualsiz
Seversin sevdiğini sevmediğin ne bahtsız
C) Saadet benziyor boş bir seraba
Düşüyor her seven gönül azaba
D) Yüzü benziyordu bahar ayına
Kaşları can yakan aşkın yayına
A) I.
5.
Sembolik özellikleri olan dört ana karakter üzerine kurulan
eser, didaktik özellikleri ile dikkat çeker. Aruz ölçüsüyle yazılan eser, aynı zamanda edebiyatımızdaki mesnevi türünün ilk örneğidir.
Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
C) III.
D) IV.
yerlerden
E) V.
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?
A) Genç Osman adında bir yiğit üzerine söylediği destan
şiirlerinin en ünlülerindendir. (Kayıkçı Kul Mustafa)
B) Aşık ve Divan tarzı şiirler yazarak sistemin aksayan
yönlerini hicvetmiştir. (Seyrani)
C) Sergüzeştname adlı eseri bulunan yazar daha çok
divan şairi olmak kaygısı gütmüştür. (Bayburtlu Zihni)
D) Dini ve tasavvufi kültürle yüklü şiirlerini hem hece hem
aruzla yazmıştır. (Pir Sultan Abdal)
E) Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına
Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgarına
A) Hüsn ü Aşk
B) II.
K
E
N
R
Ö
Aşağıdakilerden hangisinde redif kullanılmamıştır?
R
İ
T
Yukarıdaki
cümlede
numaralanmış
hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?
E) Yunus ki bu toprakta açılmış bir gülmüş
Bir dem o da ağlamış, avunmuş, gülmüş
3.
Türk edebiyatında modern tiyatronun ilk ürünü Şinasi’nin
I
Şair Evlenmesi’nden önce Halk edebiyatında geleneksel
II
Yukarıda verilen dizelerde kullanılan edebi sanat aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
2.
33
Karma Edebiyat Testi
E) Marifetname adlı eseri yaşadığı dönemin bütün bilgilerini kapsayan ansiklopedik özellikte bir eserdir. (Erzurumlu İbrahim Hakkı)
6.
Halk edebiyatında, hiciv-mizah karışımı şiirleriyle Seyrani,
I
tasavvuf edebiyatında Kaygusuz Abdal, divan edebiyatında
II
Şeyh Galip Harnamesiyle, Nefi Siham-ı Kazasıyla, TanziIII
IV
mat edebiyatında Ziya Paşa Zafernamesiyle Türk edebi
V
B) Vesilet’ün Necat
yatının satirik şiir örneklerini vermişlerdir.
C) Risalet’ün Nushiyye
D) Atabet’ül Hakayık
Yukarıdaki cümlede numaralanmış bilgilerden hangisi
yanlıştır?
E) Kutadgu Bilig
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
33
Karma Edebiyat Testi
7.
10.
16. yüzyıl Türk edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
I. Yahya Kemal Beyatlı
II. Hüseyin Rahmi Gürpınar
A) Halk şiirinde Aşık Ömer, Divan şiirinde ise Nef’i eleştiri
türünde yazdığı şiirleriyle tanınır.
III. Mehmet Akif Ersoy
B) Hayali, Öksüz Dede, Kul Mehmet bu dönem Halk edebiyatı sanatçılarındandır.
Yukarıdaki sanatçılarla ilgili ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir?
C) Divan edebiyatı Fars edebiyatıyla yarışır hale gelmiştir.
A) Eserlerinde estetik kaygı ikinci plandadır.
D) Ses ve ahenk bakımından Osmanlı’nın ihtişam dönemi
eserlere başarıyla yansıtılmıştır.
C) Kendilerine özgü, başarılı bir sanatçı kimliği oluşturabilmişlerdir.
E) Tasavvufi konularla birlikte din dışı konuları da şiirlere
başarıyla yansıtılmıştır.
D) Toplumun ve çevrenin olumlu yönlerini ele almaya
çalışmışlardır.
B) Aynı edebi topluluğa bağlı kalarak eserler vermişlerdir.
E) Biçim ve içerik yönünden geleneğe bağlı eserler ortaya
koymuşlardır.
R
İ
T
Bir köy çocuğu olan Ali Şahin okumak için İstanbul’a gelir,
medreseye girer. Dürüst ve amacı olan bir öğrencidir. Yeşil
sancağın gönüllüleri arasında bulunmak en büyük dileğiydi.
Fakat zaman bu genç mollanın düşüncelerini alt üst eder.
Medrese manen çökmüştür. Bunun üzerine genç kendisini
pozitif ilimlere verir.
K
E
Bu parçada boş bırakılan yerlere getirilmesi gereken
yapıtlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
N
R
Ö
A) Afife Anjelik - Şık
B) Zemzeme - Gulyabani
C) Aşk-ı Memnu - Üç İstanbul
D) Pejmürde - İffet
E) Araba Sevdası - Şıpsevdi
9.
11.
Batı etkisindeki edebiyatımızın başlamasıyla birlikte Batılılaşmanın yanlış anlaşılmasını eleştiren romanlar da kaleme alınmıştır. Tanzimat döneminde Recaizade Mahmut
Ekrem’in ---- adlı yapıtından sonra Servet-i Fünun döneminde yaşayan bağımsız sanatçılardan Hüseyin Rahmi
Gürpınar’ın ---- adlı eserinde batıya körü körüne bağlananlar eleştirilmiştir.
Şair ne hakikat habercisi, ne güzel ve sanatlı söz söyleyen
insan, ne de yasa koyucudur. Şairin dili düzyazı gibi anlaşılmak için değil, duyulmak için meydana getirilmiş, müzik
ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın, ikisi arası bir
dildir. Düzyazıda üslubun kurulması için zorunlu olan ögelerin hiçbiri şiir için söz konusu olamaz.
Yukarıda sözü edilen yapıt ve yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
Körfez Yayınları
8.
A) Nur Baba - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Yaprak Dökümü - Reşat Nuri Güntekin
C) Yeşil Gece - Reşat Nuri Güntekin
D) Sürgün - Refik Halit Karay
E) Gulyabani - Hüseyin Rahmi Gürpınar
12.
Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) Türk edebiyatının Batı’ya açıldığı dönemde klasisizm
dönemi sona erdiğinden, edebiyatımızda klasisizmin
etkisi sınırlı kalmıştır.
B) Romantik sanatçılar kalıplaşmış edebi ifadeler yerine
günlük konuşma dilini kullanmaya yönelmişlerdir.
Yukarıda şiirle ilgili söylenmiş ifadeler aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?
C) Realizmde biçim güzelliğine önem verilir, dil ve anlatımda süsten, özentiden kaçınılır.
A) Cenap Şahabettin
D) Okuyucuyu iyiye, güzele yönlendirme ve yaşamın gerçeğine yer verme naturalizmin en önemli ilkesidir.
B) Ahmet Haşim
E) Geleneksel Fransız şiirinin hem tekniğini hem de temasını belirleyen katı kuralları yıkan akım sembolizmdir.
C) Tevfik Fiklret
D) Yahya Kemal Beyatlı
E) Abdülhak Hamit Tarhan .
Test 32 CA
1.C
2.C
3.E
4.C
5.B
6.B
7.B
8.D
9.A
10.C
11.E
12.D
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
4.
Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışığı yapılmıştır?
Dünya yazınında toplumları etkileyen olayların anlatıldığı
A) Mantık’ut Tayr adlı tasavvufi eseriyle Türkçeyi bir sanat
dili haline getirmeyi isteyen bir şairdir. (Gülşehri)
birçok millete ait destan vardır. Sümerlerde Göç, İran’da
I
B) Şiirlerinde Türkçe kavramları, atasözlerini ve halk
söyle-yişlerini sıkça kullanarak Divan şiirine yeni bir
çehre kazandırmıştır. (Necati Bey)
Şehname, İtalya’da Kurtarılmış Kudüs, Türklerde Gılgamış
II
III
IV
C) Yaşadığı dönemin sosyal çöküntülerini, halkın ruh halini şiirlerine yansıtmayı başarmış, usta bir gazel şairidir. (Baki)
ve Almanlarda Nibelungen bu destanlara örnektir.
V
A) I. ve II.
E) Yeni imajlarla Divan şiirinin daralan ufkunu genişletmiş,
hayal ve tasvirleri başarıyla şiire yansıtmıştır. (Şeyh
Galip)
Saçı tel tel, örtüler hep tül tül düşer
Sonunda sana da bir gönül düşer
Gönlümün şimdiki duygusu gibi
D) III. ve V.
5.
B) Kelime halinde redif kullanılmıştır.
C) Yarım uyak kullanılmıştır.
C) II. ve IV.
E) IV. ve V.
.
Aşağıdakilerin hangisinde Dede Korkut Hikayeleri ile
ilgili bir bilgi yanlışı vardır?
A) Destandan halk hikayeciliğine geçiş dönemi ürünüdür.
B) Nazım-nesir karışık olan eserde seci ve aliterasyonlar
kullanılır.
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Lirik şiirden alınmıştır.
B) I. ve IV.
K
E
N
R
Ö
Gözünün değdiği yere gül düşer
R
İ
T
Yukarıdaki cümlede numaralanmış yapıtlardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş
olur?
D) Dilde ve nazım biçimlerinde yenilikler denemiş, İstanbul’un eğlence dünyasını şiirlerinde yaşatmıştır.
(Nedim)
2.
34
Karma Edebiyat Testi
C) Göktürklerin Çinlilere karşı olan mücadelelerini konu
edinmiştir.
D) Dili süslü ve ağır değil sade bir özellik gösterir.
E) Esere destansı, kahramanca bir söyleyiş hakimdir.
D) Düz kafiye düzeni uygulanmıştır.
E) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
3.
Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç
içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?
6.
Sen seher yelisin gider gelmezsin
Gelirsen de bana baki kalmazsın
A) ---- yazarın genellikle güncel konularda ispat amacı olmaksızın yazdığı günübirlik gazete yazısıdır. (Fıkra)
Seni uçuranlar murad olmasın
B) ---- bir yazarın herhangi bir konuda kendi düşüncelerini özgürce dile getirdiği serbest yazı türüne denir. (Deneme)
Yukarıdaki dörtlük aşağıdaki nazım biçimlerinden
hangisinden alınmış olabilir?
C) ---- yazarın günü gününe tuttuğu notlardan oluşan yazı
türüdür. (Günlük)
Seni kim uçurdu gönülden sunam
A) Koşma
D) Tuyuğ
B) Koçaklama
C) Şarkı
E) Türkü
.
D) ---- bir konunun fazla derinleştirilmeden biriyle konuşuyormuş gibi anlatıldığı yazılardır. (Sohbet)
E) ---- bir yazarın başından geçen olayları anlattığı yazı
türüne denir. (Biyografi)
.
34
Karma Edebiyat Testi
7.
10.
Aşağıdaki beyitlerin hangisi bir kasidenin matla beyitidir?
Türk edebiyatında Ziya Paşa’nın Defter-i Amal, Yahya
I
Kemal’in Kırk Yıl, Saray ve Ötesi, Yakup Kadri’nin Anamın
II
A) Lütfeyle sâkî nâzı ko mey sun ki kalmaz böyle bu
Dolsun sürahî vü sebû boş durmasın peymâne hem
Kitabı, Halit Ziya’nın Edebi ve Siyasi Hatıralarım, Falih Rıfkı
III
IV
B) Sen bir şeh-i-zî şansın şehensah-ı devrânsın
Yânî kî sen hakansın devrinde ben Hâkâni’yem
Atay’ın Çankaya isimli yapıtı anı türünün önemli örnekle-
C) Arızın yâdıyla nemnâk olsa müjganım n’ola
Zâyi olmaz gül temennasıyla vermek hare su
V
rindendir.
D) Esdi nesîm-i nev-bâhar açıldı güller subh-dem
Açsın bizim de gönlümüz sâkî meded sun câm-ı cem
Bu cümledeki numaralanmış yapıtlardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?
E) Gül devri ayş eyyamıdır zevk ü safa hengâmıdır
Âşıkların bayramıdır bu mevsim-i ferhunde-dem
A) I. ve III.
B) I. ve V.
D) III. ve V.
8.
–
Karacaoğlan
–
Hoca Dehhani
–
Baki
–
Nedim
11.
B) Divan edebiyatının temsilcileri arasında yer almaları
N
R
Ö
E) Gazel türünün önemli temsilcilerinden olmaları
9.
.
R
İ
T
Dünya edebiyatında fabl türünün ilk örneğini ---- vermiştir.
Doğu ülkelerinden edindiği bilgiler ve izlenimler sayesinde
eserini ortaya koyar. 17. yy’da bu yazardan etkilenen ---- bu
türün en güzel örneklerini verir. Edebiyatımızda Fabllar adlı
eseri ---- dilimize çevirmiştir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Petrarco - La Fontaine - A. Vefik Paşa
B) Tasso - La Fontaine - Orhan Veli
Körfez Yayınları
A) Şiirlerinde din dışı konulara ağırlık vermeleri
D) Aynı dönemin sanatçıları olmaları
E) IV. ve V.
K
E
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen sanatçıların
ortak özellikleri arasında gösterilebilir?
C) Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmış olmaları
C) II. ve IV.
Biz, sosyal, siyasi ve ekonomik şartların çok ağır olduğu bir
dönemin sanatçılarıyız. Dönemimizde beş asırdır ayakta
duran koca bir devletin yıkılışına şahit oluyorduk. Yıkılışı
engellemek hiç olmazsa durdurmak için çareler arıyor, Batı’da ortaya çıkan fikir akımlarını takip ediyor onlardan etkileniyorduk. Bizler yönetimle de anlaşamayınca, devrin
C) Aisopos - La Fontaine - A. Hamit Tarhan
D) Tasso - La Fontaine - A. Hamit Tarhan
E) Aisopos - La Fontaine - Orhan Veli
12.
siyasi şartlarından da uzaklaşmak için Avrupa’ya Paris ve
Londra’ya kaçmayı uygun bulduk. Londra’da çıkardığımız
gazeteyle fikirlerimizi haykırmaya devam ettik.
Yazarının en uzun romanı olan eser İspanya iç savaşı sırasında aşırı milliyetçilerle çarpışan bir Amerikalıyı anlatmaktadır. Üniversitede öğretim üyesi olan Roberto Jordan,
savaş sırasında Cumhuriyeti tutmaktadır. Ordu tarafından
köprüyü uçurmakla görevlendirilen genç işini yapıp mesleğine dönmek ister. Özgürlüğün evrenselliği romanın ana
temasını oluşturmaktadır.
Bu parçada özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
Bu parçada yazarın “bizler” dediği oluşum ve ismini vermediği gazete aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) İki Şehrin Hikayesi
A) Tanzimat Hazırlık Dönemi Sanatçıları - Tasvir-i Efkâr
B) Çanlar Kimin İçin Çalıyor
B) Tanzimat I. Dönem Sanatçıları - Tercüman-ı Ahval
C) Suç ve Ceza
C) Milli Edebiyat Sanatçıları - Yeni Lisan
D) Savaş ve Barış
D) Servet-i Fünun Sanatçıları - İbret
E) Vadideki Zambak
E) Tanzimat I. Dönem Sanatçıları - Hürriyet
Test 33 CA
1.C
2.A
3.E
4.E
5.D
6.C
7.A
8.E
9.B
10.C.
11.C
12.D
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
35
Karma Edebiyat Testi
4.
Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu
15. yüzyıl Tekke edebiyatı şairlerindendir. Tasavvuf şiirinin
Kerem’in sazına cevap veren bu
kurucuları arasında sayılır. İnancını yansıtan nefesler ve
Kuruyan gözlere yaş gönderen bu
şathiyeler yazmıştır. Sade ve akıcı bir söyleyişi vardır. Sa-
Sızmazdı toprağa çoban çeşmesi
rayname, Dilguşa ve Budalaname eserlerinden bazılarıdır.
Yukarıdaki dörtlükte yer alan en belirgin sanatlar aşağıdakilerden hangileridir?
Yukarıdaki özellikleriyle tanıtılan halk şairi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşhis - telmih
A) Niyazi Mısri
B) İntak - telmih
B) Hacı Bektaş-ı Veli
C) Telmih - istiare
C) Hacı Bayram Veli
D) Cinas - tezat
D) Pir Sultan Abdal
E) Tekrir - mübalağa
E) Kaygusuz Abdal
2.
Elvan çiçeklerden takma başına
Kudret kalemini çekme kaşına
N
R
Ö
Beni unutursan doyma yaşına
Gez benim aşkımla yâr melül melül
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 11’li hece ölçüsü ile yazılmıştır.
B) Düz uyak kullanılmıştır.
C) Redife yer verilmiştir.
D) Yarım kafiye kullanılmıştır.
E) Lirik şiir özelliği göstermektedir.
3.
R
İ
T
K
E
.
Türkler’in İslamiyet’i kabulü ile ilk İslami yapıtlar ortaya çıkmıştır. Divan-ı Hikmet de bu sözü edilen yapıtlardandır.
5.
Edebiyatımızda alegorik (belli konu ve kavramların belirli
sembollerle anlatılması) tarzda yazılmış birçok eser vardır.
Fuzuli’nin Beng ü Bade mesnevisi, Nedim’in Hayrabad’ı,
I
II
Şeyh Galip’in Hüsn-ü Aşk mesnevisi, Şeyhi’nin Harnamesi,
III
IV
Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig adlı eseri bu eserlere
V
örnek gösterilebilir.
Yukarıdaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bilgi
yanlışı yapılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
.
6.
Aşağıdakilerden hangisinde 18. yüzyıl Türk edebiyatı
ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
Aşağıdakilerin hangisinde bu eserle ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Nedim’in öncüsü olduğu mahallileşme akımı başlamıştır.
A) Yapıt, Ahmet Yesevi’nin Hikmet adını verdiği şiirlerden
oluşur.
B) Yeni ve milli nazım şekli olan şarkı edebiyatımıza kazandırılmıştır.
B) Yapıtta Yesevilik tarikatının temel ilkeleri işlenmiştir.
C) Bu yüzyılda edebiyatımızda bir gerileme dönemi başlamıştır.
C) Şiirlerde didaktik ögeler ön plandadır.
D) Beyitler halinde ve aruz vezniyle yazılmıştır.
D) Şeyh Galip bu yüzyılda Sebk-i Hindi akımının en
önemli temsilcisidir.
E) Şiirler tasavvufi düşünceyi yayma amacı ile yazıldığından şiirlerin sanat yönü zayıftır.
E) Halk şiiri Divan şiirini etkisi altına almaya başlamıştır.
35
Karma Edebiyat Testi
7.
10.
Aşağıdakilerden hangisi romantizm akımının özellikleri
arasında yer almaz?
A) Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlemez.
Aşağıdakilerin hangisinde Milli edebiyat dönemiyle ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Şiirde bireysel konular, roman ve öyküde ise sosyal
meseleler işlenmiştir.
B) Soyut tipler yerine somut tipler seçilir.
B) Yurt sorunlarıyla yakından ilgilenmişlerdir.
C) Eserlerinde tabiat tasvirleri geniş yer tutar.
D) Duygu ve hayale büyük önem vermişlerdir.
C) Edebiyat ve Hukuk adlı makalede dilin sadeleşmesini
savunmuşlardır.
E) Eserlerde değişmez tipler oluşturularak eğiticilik amaçlanmıştır.
D) Şiirde hece veznini kullanmayı amaçlamışlardır.
E) Dilimize yerleşen Arapça ve Farsça kelimeleri kullanmaya devam etmişlerdir.
8.
11.
Türk edebiyatı tarihinde yaklaşık altı asır süren ---- edebiyatında parça güzelliğine, söyleyişteki mükemmelliğe
büyük önem verilmiştir. Aynı özelliği daha sonraki edebi dönemlerimizden ---- ve ---- edebiyatlarında da görmek mümkündür.
K
E
Yukarıda boş bırakılan kısımlara aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
N
R
Ö
B) Divan - Tanzimat II. Dönem - Servet-i Fünun
C) Divan - Tanzimat I. Dönem - Tanzimat II. Dönem
D) Divan - Tanzimat II. Dönem - Fecr-i Ati
E) Tekke - Divan Edebiyatı - Tanzimat
9.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Körfez Yayınları
A) Halk - Tanzimat I. Dönem - Tanzimat II. Dönem
R
İ
T
İlk eserlerinin konusunu aşk ve kadın psikolojisi oluştururken daha sonra memleket konularına yönelmiştir. Karakterleri bulundukları çevre ve yaşadıkları dönem içinde ele
almıştır. Romanlarındaki olaylar genellikle İstanbul’da
geçer. Romanlarında realizim ön plandadır. Milli duyguları
yansıtan en önemli eserleri Zeyno’nun Oğlu ve Yeni Turan’dır.
A) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Mehmet Rauf
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar
D) Halide Edip Adıvar
E) Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Türk edebiyatında roman, Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği Telemak adlı eserle başlar. Edebiyatımızdaki ilk yerli roman ise Şemseddin Sami’nin yazdığı
Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eserdir. Sanat değeri taşıyan ilk roman Namık Kemal’in yazdığı İntibah’tır. Edebiyatımızda Batılı anlamda romanlar ---- döneminde ---tarafından yazılmıştır.
12.
Şiir için şiir, anlayışıyla hareket eden akım sanatçılarına
göre anlam şiir için gerekli görülmemektedir. Bu doğrultuda
konuyu, olayı şiirden atarak şiirde anlama değil söyleyişe
önem verdiler. Onlara göre şiir bir öykü anlatma aracı değildir, öteki yazı türlerinden kesin çizgilerle ayrılmalıdır.
Bu parçada sözü edilen edebi dönem aşağıdakilerden
hangisidir?
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) II. Yeni Akımı
A) Servet-i Fünun - Halit Ziya Uşaklıgil
B) I. Yeni Akımı
B) Milli Edebiyat - Ömer Seyfettin
C) Maviciler
C) Milli Edebiyat - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Yedi Meşale Topluluğu
D) Milli Edebiyat - Halide Edip Adıvar
E) Beş Hececiler .
E) Cumhuriyet Dönemi - Peyami Safa
.
Test 34 CA
1.C
2.C
3.E
4.B
5.C
6.A
7.D
8.A
9.E
10.C
11.E
12.B
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
Bu iki edebi tür bazı yönleriyle birbirinden ayrılır. ---- kısa ve
4.
yüzeysel bir anlatımı vardır. Yazarın karşısında okuyucu
Aşağıdakilerin hangisi “Şairlerin sultanı” ünvanını alan
Baki’nin bir özelliği değildir?
varmış gibi yazdığı yazılardır. ---- sanatçı kendisiyle konu-
A) Genellikle din dışı konuları işlemiştir.
şuyormuş havasında yazar. Konular ciddi bir şekilde de-
B) Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamıştır.
rinlemesine incelenir. Düşüncelerin kanıtlanmasına gerek
C) Gazel biçimiyle yazdığı şiirlerle ünlenmiştir.
yoktur.
D) En önemli yapıtı Hüsn-ü Aşk’tır.
Bu parçada yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdaki türlerden hangisi getirilmelidir?
A) Sohbet
2.
36
Karma Edebiyat Testi
-
E) Aruz veznini en iyi kullanan Divan şairlerinden biridir.
R
İ
T
Makale
B) Deneme
-
Sohbet
C) Fıkra
-
Eleştiri
D) Günlü
-
Anı
E) Sohbet
-
Deneme
K
E
5.
İkinizin de ne eş ne arkadaşınız var.
Halk şiirinin başarılı örneklerini vermiş, şiirlerinde dünya-
N
R
Ö
Sükut gibi münzevi, çığlık gibi hürsünüz.
Dünyada taşınacak bir kuru başınız var
Onu da hangi diyar olsa götürürsünüz.
nın geçiciliği, ölüm, kardeşlik, birlik, beraberlik ve sevgi gibi
konuları işlemiştir. Halk edebiyatının önemli temsilcisi olarak bilinir.
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Redif kullanılmıştır.
B) İmgeye yer verilmiştir.
Köy Enstitülerinde halk türküsü öğretmenliği yapmıştır.
Bu parçada sözü edilen halk şairi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Erzurumlu Emrah
B) Aşık Ömer
D) Bayburtlu Zihni
C) Aşık Veysel
E)Aşık Ruhsati .x
C) Birinci ve üçüncü dizeler arasında zengin kafiye kullanılmıştır.
D) Söz sanatına yer verilmiştir.
E) Lirik şiir özelliği göstermektedir.
3.
6.
Senin yazın kışa benzer.
Bir sevdalı başa benzer
Çok içmiş sarhoşa benzer
Duman eksilmeyen dağlar
geçtiği Servet-i Fünun dergisinde toplanan gençler taraII
Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisine
baş- vurulmuştur?
A) Telmih
D) İrsal-i mesel
B) Teşhis
Edebiyat-ı Cedide topluluğu Ali Canip Yöntem’in başına
I
C) Tariz
E) Tecahül-i arif
.
fından oluşturulmuştur. Toplumsal konulara yer vermekIII
ten kaçınan topluluğun en önemli sanatçılarından biri de
sembolistlerin etkisinde kalan Cenap Şahabettin’dir.
IV
V
Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
.
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
36
Karma Edebiyat Testi
7.
8.
10.
Aşağıdakilerden hangisinde, belirtilen özellik bilikte verildiği akımla ilgili değildir?
A) Hayalleri ve duygusallığı akıl yolu ile denetim altına
alma (klasisizm)
Flaubert, ilk romanı Madam Bovary ile büyük bir üne
II
III
IV
B) Din duygusuna ve milli hikayelere geniş yer verme (romantizm)
kavuşur. Bu eserde Emma romantik düşler peşinde koşan,
V
C) Bireyi, öznelliği, akıl dışılığı ve düş gücünü ön planda
tutma (realizm)
korkunç bir akibete sürüklenen bir kadındır.
D) Pozitivist kurallara dayanarak doğayı taklit etme (naturalizm)
Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi
yanlışı vardır?
E) Bilinçaltının, bilinç alanına egemen olduğunu savunma
(sürrealizm)
A) I.
11.
İstanbul’da doğmuştur. “Sanat millet içindir” anlayışıyla şiirler yazmış, “Milli Şair, Türk Şairi” olarak ün kazanmıştır.
Hece veznini kullanmış, tamamen Türkçe kelimelerle yazmıştır. Ancak söyleyişte çok başarılı olamamıştır. Çok uzun
ve kuru mısraları vardır. Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Ordunun Destanı eserlerinden bazılarıdır.
B) II.
C) III.
D) III.
E) V.
R
İ
T
Romanın tamamı hemen hemen Peyami’nin hatıra defterinden ibarettir. Peyami Ankara Cebeci Hastanesi’nde yatarken kırk üç gün boyunca hatırladıklarını bir deftere
yazmıştır. İzmir, işgal edilmiş eşi ve oğlu düşmanlar tarafından öldürülen Ayşe, İstanbul’a Peyami’nin annesinin yanına gelir. Kısa süre sonra İstanbul da İngilizler tarafından
işgal edilir. Kahramanlarımız Kuvay-ı Milliye’ye katılmak
üzere Anadolu’ya geçer.
K
E
Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
N
R
Ö
B) Abdülhak Hamit
C) Ziya Gökalp
D) Mehmet Emin Yurdakul
E) Faruk Nafiz Çamlıbel
Yukarıda özeti verilen roman ve yazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
Körfez Yayınları
A) Namık Kemal
9.
Fransız edebiyatında romantik akımın öncülerinden sayılan
I
A) 9. Hariciye Koğuşu - Peyami Safa
B) Yorgun Savaşçı - Kemal Tahir
C) Ateşten Gömlek - Halide Edip
D) Yaban - Yakup Kadri
E) Çalıkuşu - Reşat Nuri
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Milli edebiyat
akımı için yanlıştır?
12.
B) Bu dönem sanatçıları şiirde bireysel, roman ve öyküde
sosyal konulara eğilmişlerdir.
“Mavi” ya da “Maviciler” adıyla bir şiir akımı başlatmıştır.
Şiir, roman ve eleştiri türünde eserler veren yazar eleştirilerini toplumcu gerçekçiliğin ilkeleri doğrultusunda yazmıştır. Özgün simgeleri ve çarpıcı benzetmeleriyle gerilimli bir
şiir atmosferi oluşturmuştur. Yağmur Kaçağı, Ben Sana
Mecburum şiir kitaplarından birkaçıdır.
C) Milliyetçilik düşüncesi bu dönem eserlerinde önemli yer
tutmuştur.
Bu parçada sözü edilen şair ve yazar aşağıdakilerden
hangisidir?
D) Arapça ve Farsçadan dilimize geçmiş ve yaygınlaşmış
olan kelimeler Türkçeleşmiş kabul edildi.
A) Orhan Veli Kanık
E) Milli edebiyat akımı sanatçıları her ne kadar sadeleşmeyi savundularsa da eserlerinde bunu gerçekleştirememişlerdir.
C) Oktay Rıfat Horozcu
A) Milli edebiyat döneminde İstanbul Türkçesi esas alınmıştır.
B) Melih Cevdet Anday
D) Attila İlhan
E) Refik Erduran
Test 35 CA
1.A
2.D
3.D
4.E
5.B
6.E
7.E
8.B
9.A
10.C
11.D
12.A
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
---- Fuzuli’nin hayatı üzerindeki bilgi, yok denecek kadar
4.
azdır. Safevi emirlerinden İbrahim Han yanında bir ara
Aşağıdaki edebi tür eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır?
Bağdat’a gelmiş, sonra Hille’ye dönerek orada öğrenimini
A) Tezkire
-
Biyografi
tamamlamıştır.
B) Tuyuğ
-
Ninni
Yukarıda Fuat Köprülü’nün bir yazısından küçük bir
kesit alınmıştır. Bu kesit aşağıdaki edebi türlerden
hangisine aittir?
C) Hiciv
-
Yergi
D) Sagu
-
Ağıt
A) Eleştiri
E) Sav
-
Atasözü
B) Biyografi
D) Velayetname
C) Otobiyografi
E) Anı
K
E
Koşan elbette varır, düşen kalkar
Kara taştan su, damla damla akar
Birikir sonra bir gümüş göl olur
Arayan Hakkı, en sonunda bulur.
N
R
Ö
B) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
C) Dizelerde tam kafiye vardır.
D) Atasözlerinden yararlanılmıştır.
E) Redif kullanılmıştır.
3.
Aşağıdakilerin hangisinde sözlü edebiyat dönemiyle ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Sözlü edebiyat ürünlerinde dini motiflere yer verilmemiştir.
B) Şiir söyleyen kişilere ozan, kam, şaman denilmiştir.
C) Yalın bir dil kullanılmıştır.
D) Şiirler kopuz adı verilen söz eşliğinde söylenmiştir.
E) Nazım birimi dörtlüktür.
Divan edebiyatında nesir farklı biçimlerde gelişir. Yazarın
I
sanatlı bir dille oluşturduğu nesir eserlerine münşeat adı
II
III
verilir. Sade dille yazılan nesir örneklerine ise seci adı veIV
rilir. Şuara tezkirelerine ise tezkire ismi verilir.
V
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anlatımda zıtlıklardan yararlanılmıştır.
R
İ
T
.
5.
2.
37
Karma Edebiyat Testi
Yukarıdaki numaralanmış ifadelerden hangisinde
Divan nesri ile ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.
6.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Tiyatro eserlerinde tarihi konulara sıkça yer veren Hamit,
I
şiirin biçim ve içeriğine yönelik pek çok yeniliğe imza atII
mıştır. Onun şiirlerinde metafizik unsurlara yer verilir. DuyIII
gu ve hayal zenginliği olan bu şiirlerde romantizm etkisi
IV
açıktır. Şiirin dilinde de yeni arayışlara giden şair sade di
V
liyle şiirler yazmıştır.
Yukarıdaki numaralanmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
37
Karma Edebiyat Testi
8.
Servet-i Fünun döneminin bağımsız sanatçılarından ---- ,
naturalizmin temsilcisidir. Ahmet Mithat’ın popüler roman
çığırını devam ettirmiş, sokağın anahtarını edebiyata getirmiştir. Aynı dönem bağımsız sanatçılarından ----, Ahmet
Mithat geleneğini sürdürdü. İstanbul’un günlük yaşamını
yapıtlarında işlerken yalın, canlı bir dil kullandı. Anılarından
oluşan “Gecelerim”, “Falaka” gibi ürünleri dönemi yansıtan
eserlerdir.
Bu parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden
hangisinin getirilmesi uygun olur?
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Sodom ve Gomore - Bir Sürgün
A) Mehmet Akif Ersoy - Hüseyin Rahmi Gürpınar
B) Hüküm Gecesi - Panorama
B) Ahmet Haşim - Ahmet Hamdi Tanpınar
C) Ankara - Hep O Şarkı
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar - Ahmet Rasim
D) Kiralık Konak - Yaban
D) Refik Halit Karay - Yahya Kemal
E) Nur Baba - Kiralık Konak
E) Halit Ziya Uşaklıgil - Ahmet Rasim
N
R
Ö
A) Orhan Veli Kanık
B) Oktay Rıfat Horozcu
C) Falih Rıfkı Atay
D) Abdülhak Şinasi Hisar
E) Peyami Safa
R
İ
T
K
E
İki arkadaşıyla birlikte Türk şiirinde devrim yapmış edebiyatımıza yeni bir anlayış getirmiştir. 1941’de arkadaşlarıyla
yayımladıkları Garip adlı şiir kitabı ve Önsöz, Türk şiirinin
gelenekselleşmiş değerlerini yıkmış, şiire yeni bir bakış
açısı getirmiştir.
Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
9.
10.
Yakup Kadri, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar sosyal yaşamımızın çeşitli dönem ve problemlerini anlatmıştır romanlarında. İlk romanı ---- Tanzimat’tan I. Dünya
Savaşı’nın sonuna kadar yetişmiş üç neslin düşünüş ve yaşayışlarındaki değişiklikleri, ---- romanında da aydınlar tarafından yüzlıllarca yüzüstü bırakılan köyü ve köylü
gerçeğini ilk olarak bütün çıplaklığıyla gözler önüne sermiştir.
11.
Körfez Yayınları
7.
Eserlerinde psikolojik ögelere yer vererek, eşya ve olayların iç yüzünü araştırır. Hareketli, yoğun bir anlatımı olan sanatçı, çözümleyici bir yöntemle Türkiye’nin toplumsal ve
siyasi değişimlerini sıradan ve gerçekçi kişilerin yaşamlarıyla tanıtmaya çalışır. Yağmur Beklerken, İbiş’in Rüyası
roman; Yarın Diye Bir Şey Yoktur, Siyah Kehribar öykü türündeki eserleridir.
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki sanatçılardan hangisine
aittir?
A) Atilla İlhan
B) Kemal Tahir
C) Tarık Buğra
D) Peyami Safa
E) Ahmet Hamdi Tanpınar .
12.
Ahmet İhsan Tokgöz tarafından çıkarılmaya başlanan
I
Servet-i Fünun, Tevfik Fikret’in yazı işleri müdürü olmasınII
dan sonra tam bir edebiyat ve sanat dergisi oldu. Halit Ziya
III
Uşaklıgil roman ve hikayeye modern bir tarz getirmiştir.
Halk inanışları ve Manas Destanı’ndaki motifler onun en
önemli ilham kaynaklarındandır. Eserlerinde Kırgız Türklerinin köy hayatını anlatır. Eserleri yeryüzündeki Türk topluluklarının kültür, inanç, gelenek birliğini gösteren belgeler
niteliğindedir. Gülsarı ve Gün Olur Asra Bedel romanları en
çok okunan romanlarıdır.
Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Servet-i Fünunculara en ağır hücumu Ahmet Mithat Efendi
IV
A) Cengiz Dağcı
B) İsmail Gaspıralı
yaptı. Servet-i Fünun dergisi Hüseyin Siret’in “Edebiyat ve
V
C) Şehriyar
Hukuk” makalesi yüzünden kapandı.
D) Cengiz Aytmatov
Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde
bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) I.
Test 36 CA
B) II.
1.E
C) III.
2.C
D) IV.
3.D
E) Bahtiyar Vahapzade .
E) V.
4.D
5.C
6.A
7.C
8.D
9.E
10.A
11.C
12.D
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
38
Karma Edebiyat Testi
4.
Dünya olur bir gün harab
Ne bülbül kalır ne gurab
Rızka sebep olan türab
Gözlerine dolar bir gün
Yukarıdaki dörtlük ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
18. yüzyıl saz şairlerindendir. Bin beş yüze yakın şiir yazmıştır. Bütün saz şairlerimiz içinde geride en çok şiir bırakmış olanıdır. Divan edebiyatıdan da etkilenmiştir. Asıl
ününü koşma, semai ve destanlarıyla kazanmıştır. Şiirlerini bir Divan’da toplamıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uyak düzeni “aaab” dir.
A) Karacaoğlan
B) Sekizli hece ölçüsü ile yazılmıştır.
B) Âşık Ömer
C) Yarım uyak kullanılmıştır.
D) Ulamaya yer verilmiştir.
E) Nazım şekli semaidir.
2.
N
R
Ö
C) Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller
D) Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi
Kaldırımlar, içimde yaşayan bir insandır
.
Aşağıdaki dizelerden hangisi bir gazelin veya kasidenin matla beyiti olamaz?
A) Dönülmez akşamın ufkundayım vakit çok geç
Bu son fasıldır ey ömrüm nasıl geçersen geç
Bu dizelerde bulunan edebi sanat aşağıdakilerin
hangisinde yoktur?
B) Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde
Bizim eski şarkımızı ah şarkımızı
E) Âşık Veysel
K
E
5.
Bir dil ala geyiklerin içtiği
Yakut renkli çaylar gibi şırıldar
A) Dağlar çöktü denizler sustu
Gökyüzü delindi çürük teneke gibi
C) Köroğlu
R
İ
T
D) Yunus Emre
B) Yalnız duyan yaşar, sözü derler ki doğrudur
Yalnız duyan çeker, derim en doğru söz budur
C) Sineden dert ile öyle bir ah edeyim ki dönsün
Aksine çarh-ı felek mihr-i dırahşanı bile
D) Geçtik hepimiz dört nala cennet kapısından
Gördük edebi cedleri bir anda yakından
E) Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi
E) Gece bir örtü gibi kapladığı her tarafı
Yandı semanın bütün kandilleri yine
3.
.
6.
Ecel tuzağını açamaz mısın
Açıp da içinden kaçamaz mısın
Azad eyleseler uçamaz mısın
Kırık mı kanadın kolların hani
Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güzelleme
D) Koşma
B) Koçaklama
C) Semai
E) Ağıt
.
16. yüzyıl Divan edebiyatın çok parlak olduğu bir dönemdir.
Bu dönemde Divan edebiyatı artık örnek alan değil, örnek
alınan bir edebiyattı. Şühesiz bunda Fuzuli’nin katkısı oldukça fazladır. Gazelleriyle, kasideleriyle ve mesnevileriyle
çok önemli bir yere sahiptir. Ayrıca şekil olarak ---- içerik
olarak da ---- olan Şikayetname adlı eseri de oldukça
önemlidir.
Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) kaside - mektup
B) mektup - eleştiri
C) mesnevi - eleştiri
D) eleştiri - mektup
E) mektup - mesnevi
38
Karma Edebiyat Testi
7.
10.
Bir konunun fazla derinleştirilmeden biriyle konuşuyormuş
gibi anlatıldığı yazılardır. Bu yazılarda herkesi ilgilendirecek konular seçilir. Cümleler çoğu zaman konuşmadaki gibi
devriktir. Yazar, sorulu cevaplı cümlelerle okuyucuyla konuşuyormuş hissi verir.
Bu parçada açıklanan yazınsal tür aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Deneme
B) Makale
D) Söyleşi
Ben her şeyden önce şairin bir fotoğrafçı gibi hareket etmesini kabullenemiyorum. Fotoğrafçının eseri üzerinde
yorum yapmak pek mümkün değildir. Oysa şairin eserini
okuyan herkes kendine göre yorumlayabilmelidir onu. Bu
nedenle şairin fotoğrafçı gibi gördüğünü olduğu gibi yansıtmaması, ona kendi yorumunu katması gerekir.
Bu sözleri söyleyen bir kişi hangi edebi akıma bağlı
olabilir?
C) Eleştiri
A) Sembolizm
E) Günlük
B) Parnasizm
D) Realizm
8.
11.
E) Naturalizm
.
R
İ
T
IV. Tek romanı olan Şair Evlenmesi’nde görücü usulüyle
evlenmeyi eleştirir.
Edebiyat alanında az eser veren yazar, özellikle Türk romanında gerçekçilik akımının ilk örneği olan Sergüzeşt romanıyla dikkat çekmiştir. Ardından 1892’de küçük
hikayelerini Küçük Şeyler adıyla yayınladı. Bu iki eserinin
dışında Şîr adlı bir oyunu ve sohbet, anı ve gezi yazılarından oluşan Rumuzu’l Edeb adlı bir kitabı daha vardır.
V. Şiirlerinde parça güzelliği yerine bütün güzelliğini benimsemiş, konu bütünüğü sağlamıştır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıda Şinasi’yle ilgili verilen bilgilerden hangisinde
bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Recaizâde Mahmut Ekrem
I. Türk edebiyatında yeniliğin öncüsüdür.
II. Noktalama işaretlerini ilk olarak kullanmıştır.
III. Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmıştır.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Körfez Yayınları
K
E
N
R
Ö
A) I.
9.
C) Klasisizm
Aruza Veda adlı şiiriyle aruzu bırakıp heceye yönelmiştir.
Derin bir melankoli ve karamsarlık taşıyan şiirlerinde ferdi
konuları işlemiş, konuşulan Türkçeyi başarıyla kullanmıştır.
Şiir, roman, tiyatro ve anı türünde eserler vermiştir. Cenk
Duyguları, Sulara Giden Köprü, Baykuş, Edebiyatçılar Geçiyor eserlerinden bazılarıdır.
B) Sami Paşazade Sezai
C) Halit Ziya Uşaklıgil
D) Şemsettin Sami
E) Nabizade Nazım.
12.
Ahmet Celal, bir paşanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. I.
Dünya Savaşı’na katılmış, henüz 35 yaşında iken orada
kolunu kaybetmiştir. Savaşamayacak durumdadır. İstanbul’a geri döner. İstanbul işgal edilir. Şehrin bu haline tahammül edemez. Anadolu’ya sığınmaya karar verir. Emir
eri Mehmet’in Haymana’daki köyüne gider.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki parçada sözü edilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
A) Yalnızız - Peyami Safa
B) Enis Behiç Koryürek
B) Sürgün - Refik Halit Karay
C) Halit Fahri Ozansoy
C) Kırık Hayatlar - Halit Ziya Uşaklıgil
D) Orhan Seyfi Orhon
D) Yaban - Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Yusuf Ziya Ortaç
E) Şıpsevdi - Hüseyin Rahmi Gürpınar
.
Test 37 CA
1.B
2.C
3.A
4.B
5.D
6.E
7.D
8.A
9.E
10.C
11.C
12.D
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
39
Karma Edebiyat Testi
Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide) roman ve hikayesi için söylenemez?
4.
Edebiyatımızda isminin içinde “name” kelimesi geçen çok
eser vardır. Bazı eserler şunlardır: Mercimek Ahmet’in
A) Edebiyatımızda teknik bakımdan sağlam, Batı’ya yönelik ilk roman örnekleri bu dönemde verilmiştir.
Kabusname’si, Sinan Paşa’nın Tazarruname’si, Şeyhi’nin
I
II
B) Servet-i Fünuncular, Tanzimat edebiyatında olduğu
gibi olayların akışını kesip okura bilgi vermemiştir.
Harname’si, Ahmedi’nin İskendername’si ve Fuzuli’nin
III
IV
C) Roman, hikaye ve şiir türünde başarılı örnekler verilmiştir.
Sakiname’sidir.
V
D) Roman ve hikayelerde olaylar İstanbul’da ve her
zaman varlıklı insanların yaşadıkları mekanlarda geçmektedir.
R
İ
T
Yukarıda numaralanmış olarak verilen eserlerden
hangileri nesir türündendir?
E) Sağlam cümle kurgusu ve sanatlı bir söyleyiş amaçlanmıştır.
A) I. ve II.
D) III. ve IV.
2.
N
R
Ö
V. Daha çok nesir türündeki eserlerde etkili olmuştur.
B) II.
C) III.
D) IV.
.
Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
B) Kaside türünün en önemli şairlerinden biri Nefi’dir.
C) Nabi, Divan şiirinde didaktik şiirleriyle öne çıkmıştır.
D) Fuzuli, din dışı gazeller söylerken dini konuları nesir türündeki eserlerinde işlemiştir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi klasisizm
ve realizm akımlarının ortak özelliğidir?
A) I.
E) IV. ve V.
A) Ali Şir Nevai ilk hamse şairidir.
III. Dil, anlatım ve biçim özelliklerinde kusursuzluk amaçlanmıştır.
IV. Olaylar ve kişiler gerçek yaşamdan alınmıştır.
C) II. ve III.
K
E
5.
I. Çevre tasvirleri ve dekor ön plana çıkmıştır.
II. Sanat toplum içindir anlayışı amaçlanmıştır.
B) I. ve IV.
E) Divan şiirinde görülen yerel söyleyişlere yönelme
deyim ve atasözlerine yer verme geleneği Necati ile
başlamıştır.
E) V.
.
3.
Gülün Adı, bir masa başı romanı. Eco da söylüyor bunu.
Çevirmen Şadan Karadeniz de. Eco’nun “günümüzü yalnızca te-levizyon aracılığıyla tanıdığını” söylediğini yazıyor... Romanı bitirdiğiniz zaman hiçbir roman kişisi kalmıyor
geriye; geriye kalan sadece Umberto Eco’nun engin bilgisine ve müthiş zekasına duyduğumuz hayranlık oluyor.
Yukarıdaki metin aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden
alınmıştır?
A) Eleştiri
D) Fıkra
B) Anı
C) Deneme
E) Makale
.
6.
Aşağıdakilerin hangisinde, verilen bilgiye göre sanatçı
ismi yanlış verilmiştir?
A) 13. yüzyılda yaşamış, Horasanlı bir Türk’tür. Gerçeğe
ancak sevgi yoluyla varılacağını belirtir. Tasavvufla ilgili konular içeren Makalat eseriyle ünlenmiştir. (Hacı
Bektaşi Veli)
B) 16. yüzyılda yaşamış bir Bektaşi şairidir. Sivas’a bağlı
Banaz köyünde doğan şair, hiç aruzu kullanmamıştır.
(Pir Sultan Abdal)
C) 19. yüzyıl taşlamalarıyla tanınan bir halk şairidir. Mizahi destan türünde başarılıdır. Sergüzeştname adlı
eseriyle bilinir. (Bayburtlu Zihni)
D) Tekke edebiyatının en açık anlatımını kullanan sanatçı
Divan edebiyatının etkisinde de kalmıştır, Marifetname
en önemli eserlerindendir. (Erzurumlu Emrah)
E) Son dönem halk şairlerimizdendir, Dostlar Beni Hatırlasın şiirlerinin toplandığı eseridir. (Aşık Veysel)
39
Karma Edebiyat Testi
7.
10.
Büyük Itri’ye eskiler derler
Akıncı, Mohaç Türküsü, Süleymaniye’de Bayram Sabahı
Bizim öz musikimizin piri
gibi şiirlerinde epik bir atmosfer içinde işlediği milli tarih te-
O kadar halkı sevk edip yer yer
masının yanı başında başlıca temalar olarak, aşk, ölüm,
O şafak vaktinin cihangiri
sonsuzluk ve İstanbul sayılabilir. Şiirlerinde Nedim’den
sonra İstanbul’u en çok dile getiren şairdir. Parnasizmin et-
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
kisinde kalan şair Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzga-
A) Çapraz uyak düzeninde yazılmıştır.
rıyla gibi eserleri kaleme almıştır.
B) İkinci ve dördüncü dizelerde zengin uyak vardır.
Bu parçada tanıtılan ünlü şairimiz aşağıdakilerden
hangisidir?
C) Tam uyak örneği vardır.
A) Ziya Gökalp
B) Tevfik Fikret
C) Ahmet Rasim
D) Arif Nihat Asya
D) Dizelerde redife yer verilmiştir.
E) 10’lu hece ölçüsüyle yazılmıştır.
E) Yahya Kemal Beyatlı .
8.
madığı dönemin ürünlerinden sayılır. (III) Destanlarda, tüm
D) Aşık adı verilen şairler, şiirlerini saz eşliğinde köy köy,
kasaba kasaba dolaşarak icra etmişlerdir.
insanlığı ilgilendiren evrensel olaylar işlenir. (IV) Destan-
larda çekirdek olay, kulaktan kulağa aktarma ve yazmaya
Körfez Yayınları
N
R
Ö
B) Aşık edebiyatı, şairleri şiirlerine ele aldıkları konulara
göre başlıklar koymuştur.
geçirilme gibi dönemler vardır. (V) Toplumun içinden çıkan
bir ozan, destanları sözlü gelenekteki biçimiyle yazıya aktarır.
Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde yanlış
bilgi verilmiştir?
E) Karacaoğlan, hiçbir şiirinde aruz ölçüsünü kullanmamıştır.
9.
A) I.
12.
Selam olsun bizden güzel dünyaya
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Hece şiirine yeni bir ses, yeni bir hava, değişik temalar ve
değişik muhteva getirmek amaç ve iddiasıyla şiir dünya-
Bahçelerde hâlâ güller açar mı?
mıza adım atmışlardır. Duygu ve düşünceye önem veren,
Hasretsiz bir kanat şakırtısına
sanat aşkını ön planda tutan, orijinal eserler vermeye ça-
Mavi gökte kuşlar yine uçar mı?
lışmışlar; ancak Beş Hececiler’i taklitten öteye gidememiş-
Yukarıdaki dizelerde görülen en belirgin edebi sanat
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşhis
(I) Destanların en önemli özelliği biçim yönüyle manzum ol-
malarıdır. (II) Destanlar edebiyat ürünlerinin türlere ayrıl-
A) Köroğlu, koçaklama türündeki şiirleriyle tanınmış halk
ozanıdır.
C) Yunus Emre, dini-lirik şiirleriyle tanınmış bir şairdir.
R
İ
T
K
E
11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen bilgiler yanlıştır?
B) Kinaye
ler, daha çok şiirsellik ve hayalin ağır bastığı eserler
oluşturmuşlardır.
C) Hüsn-i talil
D) Tecahül-i arif
E) Teşbih
Bu parçada hakkında bilgi verilen akım aşağıdakilerden hangisidir?
.
A) Hisarcılar
B) İkinci Yeniciler
C) Garipçiler
D) Yedi Meşaleciler
E) Milli Edebiyatçılar .
Test 38 CA
1.C
2.B
3.E
4.B
5.C
6.B
7.D
8.D
9.C
10.A
11.B
12.D
YGS / LYS
TMTS
EDEBİYAT
1.
40
Karma Edebiyat Testi
Destanların genel özellikleriyle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
4.
A) Bir milletin ortak hayat görüşünü yansıtır.
13. ve 14. yüzyıl Anadolu’da yeni bir edebi dönemin başlangıcı olmuştur.
Bu dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek
yanlıştır?
B) Oldukça uzun ve genellikle manzumdur.
A) Dil, konu ve söyleyiş özelliği bakımından edebi eserlerde belirgin bir gerileme sözkonusudur.
C) Milli dil ve nazım şekilleriyle söylenmiştir.
D) Destan kahramanları genellikle seçkin kişilerdir.
B) İslamiyet’in de tesiriyle yabancı sözcükler şiire girmeye
başlamıştır.
E) Abartı unsurları çok olduğundan tarihe kaynaklık
etmez.
R
İ
T
C) Tarihi ve sosyal değişimlerin de etkisiyle edebi eserlerle öğreticilik ön plandadır.
D) İslamiyet öncesi şiirin biçim özellikleri etkisini Halk edebiyatında devam ettirmiştir.
E) Halk ve Divan edebiyatı ayrımı belirginleşmemiştir.
2.
K
E
Aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
5.
Güzellikte kemalini bulmuşsun
A) Tazarruname - Süslü nesir örneklerinin en önemli örneklerinden biridir.
Sallanı sallanı suya gelmişsin
B) Keşfü’z Zünun - Seyahatname adı verilen gezi türündeki eserlerin en güzel örneklerinden biridir.
Yukarıdaki dörtlüğün konu ve söyleyiş özelliği için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
C) Mecalis’ün Nefais - Biyografi türünün edebiyatımızdaki
ilk örneklerindendir.
A) Varlıklar arasında benzerlik ilgisi kurularak duygulu ve
coşkun bir söyleyiş amaçlanmıştır.
D) Vesiletü’n Necat - Dini, tasavvufi konulu mesnevilerin
en iyi örneklerinden biridir.
B) Kır ve çoban yaşamıyla ilgili ayırıcı özellikler verilerek
bir manzara resmedilmeye çalışılmıştır.
E) Harname - Sosyal eleştiriye yer veren alegorik bir mesnevi örneğidir.
C) Mizah ögeleri ön plana çıkarılarak eleştirel bir anlatıma
başvurulmuştur.
N
R
Ö
3.
Kırmızı güllerden rengin almışsın
Aşağıdakilerin hangisinde Halk edebiyatı ile ilgili bir
bilgi yanlışı vardır?
Güzel, senin ziyaretin pınar mı?
D) Destansı ögelere yer verilerek gür sesli bir söyleyiş ortaya konmuştur.
E) Sözcüklerin ilk anlamıyla yetinilerek öğretici bir söyleyiş oluşturulmuştur.
6.
Aşağıdakilerden hagisinde Aşık edebiyatı nazım biçimleri bir arada verilmiştir?
A) Yer yer biçim ve söyleyiş kusurlarına rastlanmaktadır.
A) Varsağı, şarkı, türkü
B) Kulak için kafiye anlayışı ağır basmaktadır.
B) Destan, semai, varsağı
C) Hece ölçüsü esas olmakla beraber aruz vezni de kullanılmıştır.
C) Kaside, nefes, şarkı
D) İslamiyet öncesi sözlü geleneğin etkisinde oluşan Halk
şiiri her zaman din dışı konulara yönelmiştir.
E) 18. ve 19. yüzyıllarda Divan şiirinin dil ve biçim özelliklerinden etkilendiği bilinmektedir.
D) Şarkı, türkü, gazel
E) Türkü, koşma, şarkı
40
Karma Edebiyat Testi
7.
10.
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi ayraç işaretiyle verilen kavrama ait değildir?
A) Bir kimsenin kendine yönelik yapmış olduğu olumlu ya
da olumsuz düşünceler içeren yazılara denir. (Özeleştiri)
Aşağıdaki bilgilerden hangisi Namık Kemal’le ilgili değildir?
A) Sanatı, halkı bilinçlendirme ve düşüncelerini yaymak
için bir araç olarak kullanmıştır.
B) Şiirlerinde Divan şiiri nazım biçimlerini kullanmasına
karşın içerikte değişiklik yapar.
B) Bir yazarın güncel konularda yazmış olduğu gazete yazısıdır. Edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Ahmet
Rasim’dir. (Deneme)
C) Romanı ve tiyatroyu toplumsal yaşama kattığı gibi,
edebiyat eleştirisini de ülkemize getiren ilk sanatçımız
olmuştur.
C) Bir topluluğa heyecan vermek veya belirli bir düşünceyi
aşılamak için yapılan konuşmalardır. (Söylev)
D) Edebiyatımızdaki röportaj türündeki ilk nesir olan Harabat’ı yazmıştır.
D) Herhangi bir konuda bilgi vermek maksadıyla bilimsel
verilerden yararlanılarak ortaya konan yazılardır. (Makale)
E) İntibah adlı roman edebiyatımızda sanat değeri taşıyan ilk roman kabul edilir.
E) Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olan olayların anlatıldığı kısa edebi yazılara denir. (Hikaye)
8.
17 yaşında İstanbul’da Fatih medresesinde bulunan M.
Reşit Efendi, toplumun padişaha daha sıkı bağlanması için
II. Divan edebiyatının kurucusu kabul edilir.
bakanlıkça Akşehir’e gönderilir. Orada İstanbullu Hoca diye
III. Kanuni mersiyesi mersiye geleneğinin en önemli ürünlerinden biridir.
Yukarıda özellikleri verilen şairler aşağıdakilerin
hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Nedim - Nef’i - Baki - Şeyh Galip
B) Süleyman Çelebi - Baki - Hoca Dehhani - Nedim
C) Nabi - Mevlana - Nef’i - Ahmet Paşa
D) Süleyman Çelebi - Hoca Dehhani - Baki - Nedim
adı çıkar. Halkın padişaha bağlı kalmasını sağlar. Kuva-yı
Milliyeyi engellediği için hakkında vur emri çıkar. İstanbullu
Körfez Yayınları
N
R
Ö
IV. Yerel ve sade söyleyişleri şiire katarak Divan şiirine
yeni bir dil ve anlatım özelliği kazandırmıştır.
Hoca Çakırsaraylı çetesine sığınır. Bu arada Çolak Salih
onu vurmak için görevlendirilir. Ancak İstanbullu Hoca, ger-
çekleri görmeye başlamıştır. Çolak onu vurmaz, ikisi birden Kuva-yı Milliye lehine mücadeleye başlar. Bu
mücadele, Hoca’nın sağ kolundan vurulmasıyla roman
biter.
Yukarıda özeti verilen roman aşağıdakilerden hangisidir?
E) Süleyman Çelebi - Şeyhi - Baki - Necati
9.
R
İ
T
K
E
11.
I. Edebiyatımızda en tanınmış mevlid yazarıdır.
A) Ateşten Gömlek
B) Devlet Ana
D) Kırık Hayatlar
12.
Sanat kişisel ve saygındır görüşünü savunan Serveti
I
II
E) Yorgun Savaşçı
Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatı ve
Fecr-i Ati edebiyatının ortak özelliği değildir?
fünuncular, daha çok Fransız sembolistlerden etkilendiler.
III
A) Fransız edebiyatını örnek alma
Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazdılar, eserlerinde süslü ve ağır
IV
V
B) Şiirleri aruz ölçüsüyle yazma
C) Ağır ve süslü bir dil kullanma
bir dil kullandılar.
D) Sanatı toplumun eğitimi için kullanma
Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi
yanlışı vardır?
A) I.
B) II.
C) Küçük Ağa
C) III.
Test 39 CA
1.D
2.C
Test 40 CA
1.E
2.B
D) IV.
3.A
3.D
E) Serbest müstezatı kullanma.
E) V.
4.A
4.A
5.D
5.A
6.D
6.B
7.B
8.B
7.B
8.D
9.D
9.B
10.E
10.D
11.C
11.C
12.D
12.D
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
1 651 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content