close

Enter

Log in using OpenID

Dersin Dili

embedDownload
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Sınıf / Y.Y.
Ders Saati
(T+U+L)
Kredi
AKTS
Dinamik
İN2201
2 / Bahar
(3+0+0)
3
5
Dersin Dili
:
Türkçe
Dersin Seviyesi
:
Lisans, Zorunlu
Dersin Önkoşulu
:
Fizik-II, Matematik-II
Dersin Öğretim
Elemanları
:
Dersin Amacı
:
Dersin Öğrenim
Kazanımları
:
Dersin İçeriği
:
Değerlendirme
:
Çevremizde olup biten fiziksel olayları daha iyi anlayıp; maddesel noktaların
kinematiği, maddesel nokta hareketinin geometrisinin kavratılması. Maddesel
noktanın kuvvet etkisindeki hareketi incelenmesi. Rijit cisimlerin kinematiği, rijit
cismi oluşturan maddesel noktaların birbirlerine veya dışarıdaki gözlemciye göre
ne tür hareketler yapacağının Harbiyelilere kavratılması.
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler,
 Noktasal cismin kinematiği ve kuvvet etkisindeki hareketi (kinetiği) öğrenir.
 Newton’un hareket denklemlerini öğrenir.
 Uzayda hareket denklemlerini öğrenir.
 Bir kuvvetin yapmış olduğu iş ilkelerini öğrenir.
 Potansiyel ve kinetik enerji kavramlarını öğrenir.
 Rijit cismin dinamiğini öğrenir.
 İtme ve momentum ilkelerini öğrenir.
 Dönme dinamiği öğrenir.
Hareket eden cisimler birer maddesel nokta olarak kabul edilir ve bu kabule göre
hareketleri incelenir. Maddesel noktaların kinematiği bölümünde maddesel nokta
hareketinin geometrisi bulunur. Maddesel noktanın kinetiği bölümünde ise,
maddesel noktanın kuvvet etkisindeki hareketi incelenir. Rijit cisimlerin kinematiği
konusunda, maddesel nokta olarak kabul edilen cisimler daha da ayrıntılı
incelenerek rijit cismi oluşturan maddesel noktaların birbirlerine veya dışarıdaki
gözlemciye göre ne tür hareketler yapacağı öğrenilir.
a. Ara Sınav: 80 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Ara sınavın 40 puanlık
kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 40 puanlık diğer kısmını ise metin / problem tipi
sorular oluşturacaktır.
b. Yarıyıl Değerlendirme Notu: Yarıyıl içinde Harbiyelilerin derse ve verilen
görevlere hazırlanmaları, derse katılımları, verilen problemleri çözmeleri ve izleme
testleri dikkate alınarak 20 tam puan üzerinden Öğretim Elemanınca verilecektir.
Her ünitenin sonunda, tamamlanan ünite ile ilgili izleme testi yapılacaktır.
c. Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sınavı 100 tam puan üzerinden yapılacak olup,
soruların 50 puanlık kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 50 puanlık diğer kısmını
ise metin / problem tipi sorular oluşturacaktır.
ç. Dersin Taban Notu: 50’dir.
a. OMURTAG, Mehmet H., Dinamik, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2011. (Ders
Kitabı)
Kaynaklar
:
b.
OMURTAG, Mehmet H., Dinamik Çözümlü Problemleri, Birsen Yayınevi,
İstanbul 2011.
c. Bakioğlu M., Dinamik-kısa teori ve problemler, Beta Basım Yayım Dağıtım,
İstanbul, 2000.
ç. AKOZ, A.Y. ve Eratlı N., Çözümlü Dinamik Problemleri, Beta Basım Yayım
Dağıtım İstanbul, 2005.
S.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Dersin
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
Matematik, fen, tasarım ve mühendislik gibi konularda, sürdürebilirlik ilkeleri
doğrultusunda kuramsal,uygulama, tasarlama ve takdim becerisi kazanabilmelidir.
İlgi alanının ihtiyaçlarına yönelik düşünebilme ve ihtiyaçlara teknolojik gelişmelere
hakim olarak güncel ve ekonomik çözümler üretebilmelidir.
İlgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında yeterli bilgi seviyesine
ulaşabilmelidir.
Meslek ahlakını, mesleğin gelişim sürecini, doğal afet (deprem, sel, heyelan,
tusunami vb.) geçmişini, etkilerini ve toplumsal ve kültürel bağlam içindeki önemini
kavramış olmalıdır.
İnşaat Müh. Problemlerini saptayıp, yorumlayıp ve analiz ederek, çözmek için
yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
gösterebilmelidir.
Sayısal akıl yürütme yöntemiyle bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak
araştırması yapabilme, bilgi kaynaklarını kullanabilme, yorumlama ve
sonuçlandırma becerisini gösterebilmelidir.
Mimari ve yapısal ilişkileri karşılaştırabilmeli, alternatifleri uygun bir şekilde
değerlendirip yorumlayabilmelidir.
Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda, gerçekçi, kısıtlar ve koşullar altında tasarım
yapabilme, tasarım sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanabilmelidir.
İnşaat Müh. Uygulamaları için gerekli olan disiplinler arası koordinasyon sağlama,
alternatif proje geliştirme ve innovasyon sergileyen tasarım kararları alabilme
becerisine sahip olmalıdır.
İnşaat Müh. Problemlerinin incelenmesi için deneyin önemini bilerek, deney
tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama
becerisine sahip olmalıdır.
İnşaat Müh. İlişkin bir projeyi planlayıp, yeni yöntemler üreterek, bağımsız çalışma
yapabilmelidir.
İnşaat müh. İlişkin bir projede liderlik yaparak veya verilen görevi anlayarak,
disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmaları yürütebilmeli, karmaşık durumlarda
çözüm yaklaşımları sergileyebilmelidir.
Yaşam boyu öğrenmenin geçerliliğine inanıp, alanına ilişkin bilgi ve becerileri
öğrenmek için planlama yaparak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek
mevcut bilgilere eleştirel analiz yapabilmelidir.
Sosyal ve çevresel projeleri, ulusal ve uluslar arası platformda, kişi ve kurumlara
bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak, yazılı veya sözlü
bilgilendirme ve iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır.
Profesyonel bir yaklaşımla, etik sorumluluk bilinciyle yasal düzenlemeler ile
standartlar hakkında yeterli ölçüde bilgi birikimi yapabilmelidir.
İnşaat Müh. Uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevresel ve
kültürel etkilerini anlama yetkinliği gösterebilmelidir.
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Konular
1
Birim sistemleri, doğrusal hareket, analitik integrasyon.
2
Düzlemde eğrisel hareket, kutupsal koordinatlarda düzlemde eğrisel hareket.
3
Birbirine bağlı parçacıklarda kısıtlanmış hareket, iki parçacık arasında bağıl hareket.
4
Newton’un hareket denklemi, kütle ve ağırlık, düzlemde hareket denklemleri, uzayda hareket
denklemleri
5
Bir kuvvetin işi, korunumlu kuvvet ve potansiyel enerji, iş ne enerji ilkesi, güç ve verim.
6
Doğrusal impuls ve momentum ilkesi, açısal impuls momentum ilkesi
7-8
9
10-11
12
13-14
15
16-17
ARA SINAV
Çarpışma, gök mekaniği, sürekli kütle akımı, değişken kütle
Mekanik titreşimler, serbest cisim diyagramı ve kinetik diyagramı
Rijit cismin düzlemde kinematiği.
Rijit cismin düzlemde kinetiği, düzlemde hareket denklemleri, cismin düzlemde sabit eksen etrafında
dönmesi.
İş, kinetik enerji, iş ve enerji ilkesi, güç
YARIYIL SONU SINAVI
AKTS KREDİSİ / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYI
SÜRE
(Saat)
TOPLAM
İŞ YÜKÜ
(Saat)
10
2,5
25
3
3
9
Genel Laboratuar Uygulaması
-
-
-
Sınıf Çalışması
-
-
-
13
2
26
10
2
20
Dönem Projesi
-
-
-
Sunumu / Seminer Hazırlama
-
-
-
Diğer Çalışmalar
-
-
-
Kısa Sınav (Quiz)
10
0,5
5
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
17
17
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
20
20
FAALİYETLER
Teorik Anlatım
Teorik Ders
Rehberli Problem
Çözme
Bireysel veya Grup Halinde Çalışma
Ödev Problemlerinin Çözülmesi ve Rapor Olarak Teslimi
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)
AKTS KREDİSİ
125
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
224 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content