close

Enter

Log in using OpenID

Dersin Dili

embedDownload
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Sınıf / Y.Y.
Ders Saati
(T+U+L)
Kredi
AKTS
İnşaat Jeolojisi
İN2204
3 / Güz
(2+0+0)
2
3
Dersin Dili
: Türkçe
Dersin Seviyesi
: Lisans, Zorunlu
Dersin Önkoşulu
:
Dersin Öğretim
Elemanları
:
Dersin Amacı
Dersin Öğrenim
Kazanımları
Dersin İçeriği
Değerlendirme
Kaynaklar
Yerkabuğunu oluşuturan mineral ve kayaçları tanıtmak, jeolojik
yapıların tanınması ve harita ile kesitlerde yorumunun anlaşılması
: amaçlanmaktadır. Tünel, baraj, otoyol, derin temel gibi yapıların yerkabuğu
ortamlarıyla ilişkisinin anlaşılması; yeraltısuyu etkisi, malzeme seçimi gibi
özel konuların tanıtılması amaçlanmaktadır.
 İnşaat Mühendisliği açısından yerkabuğu ortamlarının tanımı ve
öneminin anlaşılmasını öğrenir.
 Minerallerin inşaat mühendisliğinde kullanım alanlarını öğrenir.
 Püskürük, sedimanter (tortul) ve başkalaşım taşlarının inşaat
mühendisliği alanındaki kullanım alanlarını öğrenir.
 Çevre etmenlerin yapıya ve jeolojik ortama etkisini öğrenir.
:  Deprem, heyelan gibi doğal afet risklerinin değerlendirilmesini öğrenir.
 İnşaat projelerindeki zemin özelliklerini ve zeminin yapıya etkisini
öğrenir.
 Yapıların hangi deprem bölgesinde olduğunu ve fay hatlarının yapılara
etkisini öğrenir.

Harita ve kesitler yardımıyla jeolojinin anlaşılması ve yorumlanması
amaçlanmaktadır
Yer kabuğunun oluşumu, mineral, kaya ve maden cevherleri, tektonik
hareketler, depremler, doğal yapı malzemesi. Zemin oluşumu ve türleri,
:
yeraltı suları, kitle hareketleri, baraj ve baraj ve tünel jeolojisi, jeofizik
araştırmalar, haritalar ve kesitleri
:
a. Ara Sınav: 80 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Ara sınavın 40 puanlık
kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 40 puanlık diğer kısmını ise metin / problem tipi
sorular oluşturacaktır.
b. Yarıyıl Değerlendirme Notu: Yarıyıl içinde Harbiyelilerin derse ve verilen
görevlere hazırlanmaları, derse katılımları, verilen problemleri çözmeleri ve izleme
testleri dikkate alınarak 20 tam puan üzerinden Öğretim Elemanınca verilecektir.
Her ünitenin sonunda, tamamlanan ünite ile ilgili izleme testi yapılacaktır.
c. Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sınavı 100 tam puan üzerinden yapılacak olup,
soruların 50 puanlık kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 50 puanlık diğer kısmını
ise metin / problem tipi sorular oluşturacaktır.
ç. Dersin Taban Notu: 50’dir.
:
a. Doç.Dr. Nail ÜNSAL, İnşaat Mühendisleri İçin Jeoloji, Gazi Üniversitesi
Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 2001. (Ders Kitabı)
b. ERGUVANLI K., Mühendislik Jeolojisi, Seç Yayım Dağıtım, İstanbul, 1995.
c. BELL, F.G., Engineering Geolgy, Butterworth-Heinemann Publishing Comp.,
2007.
S.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Dersin
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
Matematik, fen, tasarım ve mühendislik gibi konularda, sürdürebilirlik ilkeleri
doğrultusunda kuramsal,uygulama, tasarlama ve takdim becerisi kazanabilmelidir.
İlgi alanının ihtiyaçlarına yönelik düşünebilme ve ihtiyaçlara teknolojik gelişmelere
hakim olarak güncel ve ekonomik çözümler üretebilmelidir.
İlgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında yeterli bilgi seviyesine
ulaşabilmelidir.
Meslek ahlakını, mesleğin gelişim sürecini, doğal afet (deprem, sel, heyelan,
tusunami vb.) geçmişini, etkilerini ve toplumsal ve kültürel bağlam içindeki önemini
kavramış olmalıdır.
İnşaat Müh. problemlerini saptayıp, yorumlayıp ve analiz ederek, çözmek için
yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
gösterebilmelidir.
Sayısal akıl yürütme yöntemiyle bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak
araştırması yapabilme, bilgi kaynaklarını kullanabilme, yorumlama ve
sonuçlandırma becerisini gösterebilmelidir.
Mimari ve yapısal ilişkileri karşılaştırabilmeli, alternatifleri uygun bir şekilde
değerlendirip yorumlayabilmelidir.
Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda, gerçekçi, kısıtlar ve koşullar altında tasarım
yapabilme, tasarım sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanabilmelidir.
İnşaat Müh. Uygulamaları için gerekli olan disiplinler arası koordinasyon sağlama,
alternatif proje geliştirme ve innovasyon sergileyen tasarım kararları alabilme
becerisine sahip olmalıdır.
İnşaat Müh. Problemlerinin incelenmesi için deneyin önemini bilerek, deney
tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama
becerisine sahip olmalıdır.
inşaat Müh. İlişkin bir projeyi planlayıp, yeni yöntemler üreterek, bağımsız çalışma
yapabilmelidir.
inşaat müh. İlişkin bir projede liderlik yaparak veya verilen görevi anlayarak,
disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmaları yürütebilmeli, karmaşık durumlarda
çözüm yaklaşımları sergileyebilmelidir.
Yaşam boyu öğrenmenin geçerliliğine inanıp, alanına ilişkin bilgi ve becerileri
öğrenmek için planlama yaparak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek
mevcut bilgilere eleştirel analiz yapabilmelidir.
Sosyal ve çevresel projeleri, ulusal ve uluslar arası platformda, kişi ve kurumlara
bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak, yazılı veya sözlü
bilgilendirme ve iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır.
Profesyonel bir yaklaşımla, etik sorumluluk bilinciyle yasal düzenlemeler ile
standartlar hakkında yeterli ölçüde bilgi birikimi yapabilmelidir.
İnşaat Müh. Uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevresel ve
kültürel etkilerini anlama yetkinliği gösterebilmelidir.
2
3
4
X
X
X
X
X
X
X
X
5
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Konular
1
Jeolojinin tanımı, Jeolojinin uğraş dalları, Muhendislik jeolojisinin amacı ve uğraş dalları
2
Mineraller ve minerallerin tanımlanması, Sertlik kavramı, Minerallerin kimyasal özellikleri, Minerallerin
inşaat mühendisliğinde önemi ve kullanım alanlarını
3
Magmatik kayaçlar, Lav, tüf ve Magmatik kayaçların mühendislik özellikleri
4
Metamorfizma kavramı, Metamorfik kayaçların mühendislik özellikleri
5
Ayrık sedimanter kayaçları, Bloklar, çakıllar, kumlar, siltler ve killer.
6
Yapıtaşları, Yapıtaşlarının sınıflandırılması, Çatı ve kaplama malzemeleri, Çimento hammaddeleri,
Tuğla ve kiremit killerini, İnşaat kumları ve çakılları.
7-8
9
10
11
ARA SINAV
Fissürler, Çatlaklar, Fay hatları, Kıvrımlar.
Depremin oluş nedenlerini ve türlerin, Deprem dalgaları, Deprem parametreleri ve Depremlerin
mühendisliğe etkileri.
Suyun önemi, Yeraltı sularının kökeni, Doğada su döngüsü, Yeraltı sularının hareketi, Yeraltı suyu
süzülme hızı kavramı.
12
Kitle hareketleri ve heyelanların nedenleri, Kitle hareketlerinin çeşitleri ve sınıflandırılması.
13
Tünel jeolojisi, Ön jeolojik çalışmalar.
14
Barajlar, Yapımında kullanılan malzemeye göre baraj çeşitleri, baraj yeri seçiminde göz önünde
bulundurulan jeolojik koşullar, Baraj tipi seçimine etkiyen faktörleri.
15
Bina temelleri, Köprü temelleri, Yol temelleri, Yol güzergahı araştırmaları. Toprak işleri.
16-17
YARIYIL SONU SINAVI
AKTS KREDİSİ / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYI
SÜRE
(Saat)
TOPLAM İŞ
YÜKÜ
(Saat)
6
1,5
9
7
2
14
Genel Laboratuar Uygulaması
-
-
-
Sınıf Çalışması
-
-
-
Bireysel veya Grup Halinde Çalışma
13
1
13
Ödev Problemlerinin Çözülmesi ve Rapor Olarak Teslimi
2
1,5
3
Dönem Projesi
-
-
-
Sunumu / Seminer Hazırlama
-
-
-
Diğer Çalışmalar
-
-
-
Kısa Sınav (Quiz)
6
0,5
3
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
12
12
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
18
18
FAALİYETLER
Teorik Anlatım
Teorik Ders
Rehberli Problem
Çözme
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu
Sınavı
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)
75
AKTS KREDİSİ
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
184 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content