close

Enter

Log in using OpenID

Dersin Dili

embedDownload
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Sınıf / Y.Y.
Ders Saati
(T+U+L)
Kredi
AKTS
Yapı Statiği-2
İN3204
3 / Bahar
(3+0+0)
3
5
Dersin Dili
: Türkçe
Dersin Seviyesi
: Lisans, Zorunlu
Dersin Önkoşulu
: Yapı Statiği-I
Dersin Öğretim
Elemanları
:
Dersin Amacı
:
Dersin Öğrenim
Kazanımları
:
Dersin İçeriği
Değerlendirme
Kaynaklar
Bu ders Yapı Mühendisliğine temel teşkil etmekte olup özellikle üst yapı projelerin
statik analizini yapabilmeyi amaçlamaktadır. Bina köprü çatı sistemleri gibi
yapıların taşıyıcı elemanların daha estetik ve ekonomik tasarımını yapabilecek
altyapı bilgilerini kavratmaktır. Yapı statiği I dersi ile hiperstatik sistemlerin iç ve dış
yükler altında davranışının belirlenmesi, yapı sisteminde meydana gelen şekil
değiştirme ve yer değiştirmelerin belirlenmesi, hareketli yükler etkisinde sistem
davranışının belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler,
 Hiperstatik sistemleri tanımlayabilir.
 Hiperstatik sistemleri açı metoduyla çözümleyebilir.
 Hiperstatik sistemleri kuvvet metoduyla çözümleyebilir.
 Hiperstatik sistemleri kros metoduyla çözümleyebilir.
 İzostatik ve hiperstatik sistemlerde şekil değiştirmeleri hesaplar.
 Hiperstatik sistemlerin maruz kaldığı yüklere göre kesit tesirlerini
hesaplar.
 Sistemlerdeki maksimum ve minimum yükleme durumlarını belirler.
 Hiperstatik sistemlerde şekil değiştirme ve yer değiştirme hesaplarını
yapabilir.
:
Dış yükler, sıcaklık değişimi ve mesnet çökmeleri etkisindeki hiperstatik
sistemlerin kuvvet yöntemiyle çözme, düğüm noktası sabit sistemleri açı ve kros
yöntemleri ile çözme, düğüm noktaları hareketli çerçeve sistemlerinin açı yöntemi
ile çözme gibi konuları içerir.
:
a. Ara Sınav: 80 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Ara sınavın 40 puanlık
kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 40 puanlık diğer kısmını ise metin / problem tipi
sorular oluşturacaktır.
b. Yarıyıl Değerlendirme Notu: Yarıyıl içinde Harbiyelilerin derse ve verilen
görevlere hazırlanmaları, derse katılımları, verilen problemleri çözmeleri ve izleme
testleri dikkate alınarak 20 tam puan üzerinden Öğretim Elemanınca verilecektir.
Her ünitenin sonunda, tamamlanan ünite ile ilgili izleme testi yapılacaktır.
c. Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sınavı 100 tam puan üzerinden yapılacak olup,
soruların 50 puanlık kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 50 puanlık diğer kısmını
ise metin / problem tipi sorular oluşturacaktır.
ç. Dersin Taban Notu: 50’dir.
:
a. GİRGİN K., AKSOYLU M.G., DURGUN Y., DARILMAZ K., Yapı Statiği
(Hiperstatik Sistemler) Konu Anlatımı ve Çözümlü Problemler, Birsen Yayınevi,
İstanbul, 2011.(Ders Kitabı)
b. ÇETMELİ Enver, ÇAKIROĞLU Adnan, Yapı Statiği Cilt-II, Beta Yayım Dağıtım,
İstanbul, 2001 (11.Baskı).
c. EKİZ İbrahim, Yapı Statiği II Yapı Sistemlerinde Yer Değiştirmelerin ve
Hiperstatik Sistemlerin Hesap Yöntemi, Birsen Yayınevi, İstanbul, İkinci Baskı
2008.
d. Armenakas, A.E.,Classical Structural Analysis, A Modern Approach, Mc. Graw
Hill Book Company, 1988.
e. Hibbeler, R.,C., Structural Analysis, Prentice Hall, 7th Edition, 2009.
S.
No.
Program Yeterlilikleri
1
Matematik, fen, tasarım ve mühendislik gibi konularda, sürdürebilirlik ilkeleri
doğrultusunda kuramsal, uygulama, tasarlama ve takdim becerisi kazanabilmelidir.
2
İlgi alanının ihtiyaçlarına yönelik düşünebilme ve ihtiyaçlara teknolojik gelişmelere
hakim olarak güncel ve ekonomik çözümler üretebilmelidir.
3
İlgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında yeterli bilgi seviyesine
ulaşabilmelidir.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dersin
Katkı Düzeyi
1
Meslek ahlakını, mesleğin gelişim sürecini, doğal afet (deprem, sel, heyelan,
tsunami vb.) geçmişini, etkilerini ve toplumsal ve kültürel bağlam içindeki önemini
kavramış olmalıdır.
İnşaat Müh. Problemlerini saptayıp, yorumlayıp ve analiz ederek, çözmek için
yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
gösterebilmelidir.
Sayısal akıl yürütme yöntemiyle bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak
araştırması yapabilme, bilgi kaynaklarını kullanabilme, yorumlama ve
sonuçlandırma becerisini gösterebilmelidir.
Mimari ve yapısal ilişkileri karşılaştırabilmeli, alternatifleri uygun bir şekilde
değerlendirip yorumlayabilmelidir.
2
X
X
X
X
X
X
X
İnşaat Müh. İlişkin bir projeyi planlayıp, yeni yöntemler üreterek, bağımsız çalışma
yapabilmelidir.
X
İnşaat müh. ilişkin bir projede liderlik yaparak veya verilen görevi anlayarak,
disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmaları yürütebilmeli, karmaşık durumlarda
çözüm yaklaşımları sergileyebilmelidir.
Yaşam boyu öğrenmenin geçerliliğine inanıp, alanına ilişkin bilgi ve becerileri
öğrenmek için planlama yaparak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek
mevcut bilgilere eleştirel analiz yapabilmelidir.
Sosyal ve çevresel projeleri, ulusal ve uluslar arası platformda, kişi ve kurumlara
bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak, yazılı veya sözlü
bilgilendirme ve iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır.
X
Profesyonel bir yaklaşımla, etik sorumluluk bilinciyle yasal düzenlemeler ile
standartlar hakkında yeterli ölçüde bilgi birikimi yapabilmelidir.
16
İnşaat Müh. Uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevresel ve
kültürel etkilerini anlama yetkinliği gösterebilmelidir.
4
5
X
Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda, gerçekçi, kısıtlar ve koşullar altında tasarım
yapabilme, tasarım sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanabilmelidir.
İnşaat Müh. Uygulamaları için gerekli olan disiplinler arası koordinasyon sağlama,
alternatif proje geliştirme ve inovasyon sergileyen tasarım kararları alabilme
becerisine sahip olmalıdır.
İnşaat Müh. Problemlerinin incelenmesi için deneyin önemini bilerek, deney
tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama
becerisine sahip olmalıdır.
15
3
X
X
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Konular
1-6
Hiperstatik sistemlerin tanımlanması, hiperstatik sistemlerin kuvvet yöntemi ile çözümlenmesi.
7-8
ARA SINAV
9-15
Hiperstatik sistemlerin açı ve kros yöntemi ile çözümlenmesi.
16-17
YARI YIL SONU SINAVLARI
AKTS KREDİSİ / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYI
SÜRE
(Saat)
TOPLAM
İŞ YÜKÜ
(Saat)
8
2
16
5
3
15
-
-
-
Sınıf Çalışması
13
-
-
Bireysel veya Grup Halinde Çalışma
13
2
26
Ödev Problemlerinin Çözülmesi ve Rapor Olarak Teslimi
4
3
12
Dönem Projesi
-
-
-
Sunumu / Seminer Hazırlama
-
-
-
Diğer Çalışmalar
-
-
-
Kısa Sınav (Quiz)
8
1
8
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
20
20
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
25
25
FAALİYETLER
Teorik Anlatım
Teorik Ders
Genel Laboratuar Uygulaması
Rehberli Problem
Çözme
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)
AKTS KREDİSİ
125
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
178 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content