close

Enter

Log in using OpenID

Dersin Dili

embedDownload
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kalite Planlama ve Kontrol
Kodu
Sınıf / Y.Y.
Ders Saati
(T+U+L)
Kredi
AKTS
ES4136
4/ Bahar
(3+0+0)
3
4
Dersin Dili
:
Türkçe
Dersin Seviyesi
:
Lisans, Zorunlu
Dersin Önkoşulu
:
Olasılık, İstatistik, Üretim Planlaması I/II
Dersin Öğretim
Elemanları
:
Dersin amacı, öğrencilere, çağdaş yönetim yaklaşımı olan sürekli iyileştirme
felsefesi ile istatistiği birlikte kullanma becerisini ve meseleleri bilimsel olarak ele
alıp sağlıklı çözümlere ulaşma becerisi ile muhakeme yeteneğini geliştirmektir.
Dersin Amacı
Bu derste başarılı olan öğrenciler;




Dersin Öğrenim
Kazanımları


Dersin İçeriği
Değerlendirme
Kalite, kalite yönetimi ve kalite kontrolü kavramlarını bilir.
Organizasyonlar açısından kalite yönetiminin önemini bilir.
İstatistiksel kalite kontrolünü uygulayabilir.
Karar almada sürekli iyileştirme felsefesi ışığında istatistiksel kalite
kontrolünü yapar.
Bir birliğin etkinliğini ve verimliliğini, istatistiksel olarak değerlendirir.
Malzeme tedarik sürecinde kullanır.
:
Derste temel olarak kalite planlaması ve kontrolü, kontrol grafikleri, kabul
örneklemesi ve SPSS paket programı ile kalite problemlerine ilişkin uygulamalar
üzerinde durulmaktadır. Silahlı Kuvvetlerin tüm yönetim kademelerinde bulunacak
Harbiyelilerin karar alabilmelerinde sürekli iyileştirme felsefesi ışığında istatistiksel
kalite kontrolünü nasıl kullanılacağı bu derste ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
SPSS paket programının kalite problemlerinin çözümünde kullanılması, her
seviyedeki yöneticinin sağlıklı bilgiler elde etmesini ve bu bilgilerin maksada uygun
olarak kullanılmasını sağlanmaktadır. Derste ayrıca "Sürekli İyileştirme" anlayışına
göre; organizasyonlardaki liderlik, motivasyon, kültür ve örgütsel başarı kavramları
yeniden değerlendirilmektedir. Sürekli iyileştirmenin uygulanması için gerekli olan
bilgiler, (kıyaslama, kalite ödül modelleri, sürekli iyileştirme mekanizmaları ve
birliklerdeki örnek iyileştirme faaliyetleri) verilerek ders tamamlanmaktadır.
:
a. Ara Sınav: 80 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Ara sınavın 40 puanlık
kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 40 puanlık diğer kısmını ise metin / problem tipi
sorular oluşturacaktır.
b. Yarıyıl Değerlendirme Notu: Yarıyıl içinde Harbiyelilerin derse ve verilen
görevlere hazırlanmaları, derse katılımları, verilen problemleri çözmeleri ve izleme
testleri dikkate alınarak 20 tam puan üzerinden Öğretim Elemanınca verilecektir.
Her ünitenin sonunda, tamamlanan ünite ile ilgili izleme testi yapılacaktır.
c. Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sınavı 100 tam puan üzerinden yapılacak olup,
soruların 50 puanlık kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 50 puanlık diğer kısmını
ise metin / problem tipi sorular oluşturacaktır.
ç. Dersin Taban Notu: 50’dir.
a. Ders Kitabı / Kitapları
(1) GÜMÜŞOĞLU, Ş., İstatistiksel Kalite Kontrolü ve Toplam Kalite Yönetimi
Araçları, Beta Basımevi, 2000. (Taslak)
(2) Yeni ders kitabı yazılabilir.
b. Yardımcı Ders Kitabı / Kitapları.
(1) ZEL, U. ve diğerleri, Kalite Yönetimi, K.H.O. Basımevi, Ankara, 2001.
(2) ÖZDEMİR, T., İstatistiksel Kalite Kontrolü, K.H.O. Basımevi, Ankara,
2000.
Kaynaklar
:
c. Diğer Kaynak ve Dokümanlar
(1) AKŞİT. C., Türk Silahlı Kuvvetleri’nde TKY Uygulamaları, Genelkurmay
Basımevi, 1998
(2) BOZKURT, R., Kalite İyileştirme Araç ve Yöntemleri, Milli Prodüktivite
Merkezi Yayınları, Ankara, 2003.
(3) EFİL, İsmail, Toplam Kalite Yönetimi ve Toplam Kaliteye Ulaşmada
Önemli Bir Araç: İSO 9000 Kalite Güvencesi Sistemi, Vipaş A.Ş. Yayımları, Bursa,
1998
(4) KAVRAKOĞLU, İbrahim, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite
Derneği(KALDER) Yayınları, İstanbul,1996
Dersin
Katkı Düzeyi
S.
Nu.
Program Yeterlilikleri
1
Matematik, Fen Bilimleri, Endüstri ve Sistem Mühendisliği ile ilgili konularda yeterli
bilgiye sahip olmalı; kuramsal ve uygulamalı bilgileri, alanı ile ilgili problemlerin
modellenmesinde ve çözümünde kullanabilmelidir.
2
Endüstri ve Sistem Mühendisliği ve Muharebe Sahası Ana Fonksiyon Alanları ile
ilgili problemleri belirlemek, tanımlamak, modellemek ve çözebilmek maksadıyla
uygun analitik yöntemlerle modelleme teknikleri seçebilmeli ve uygulayabilmelidir.
x
3
Bir sistemi ya da süreci analiz edebilmeli ve istenen gereksinimleri karşılamak
maksadıyla gerçekçi kısıtlar altında en uygun yöntemle tasarlamalı ve
uygulayabilmelidir.
x
4
Endüstri ve Sistem Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknik, araç ve
bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçebilmeli, kullanabilmeli ve
geliştirebilmelidir.
5
Endüstri ve Sistem Mühendisliği ve Muharebe Sahası Ana Fonksiyon Alanlarına
ilişkin problemlerin incelenmesi ve çözümü maksadıyla deney tasarlayabilmeli,
deney yapabilmeli, veri toplayabilmeli, sonuçları analiz edebilmeli ve
yorumlayabilmelidir.
6
7
8
1
Alanında bireysel ve takım üyesi olarak ve disiplinler arası takımlarda etkin bir
şekilde çalışabilmeli ve sorumluluk alabilmelidir.
Bilgiye erişmek maksadıyla kaynak araştırması yapabilmeli, veri tabanlarını ve
diğer bilgi kaynaklarını kullanabilmeli ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilmelidir.
Türkçeyi iletişimde sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde kullanabilmeli, ilave bir
yabancı dil kullanma becerisine sahip olmalıdır.
2
3
x
x
x
x
x
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.
x
10
Endüstri ve Sistem Mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişim
yönetimi konularında uygulama düzeyinde bilgi sahibi olmalıdır.
x
11
Mesleki fonksiyon alanlarında
kavramlarının farkında olmalıdır.
12
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutta sağlık, çevre ve güvenlik
üzerindeki etkilerini bilmeli ve hukuksal sonuçlarının farkında olmalıdır.
13
yenilikçilik
ve
sürdürülebilirlik
Harekât analizi yöntem ve tekniklerini muharebe sahasının canlandırılması ve
fonksiyon alanlarının analizinde etkin bir şekilde kullanabilmelidir.
5
x
9
girişimcilik,
4
x
x
x
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Konular
1
Kalite Yönetimine Giriş
2
Sürekli İyileştirme (Tky)
3
Kalite Kontrolünde İstatistik
4
Kalite Kontrolünde İstatistik
5
Nicel Özellikler İçin Kontrol Grafikleri
6
Nicel Özellikler İçin Kontrol Grafikleri
7-8
Ara Sınav
9
Nitel Özellikler İçin Kontrol Grafikleri
10
Nitel Özellikler İçin Kontrol Grafikleri
11
Süreç Yeterlilik Analizi
12
Kabul Örneklemesi
13
Kabul Örneklemesi
14
Yazılım Uygulamaları
15
Kalite Yönetiminde Güncel Konular
16
Yarıyıl Sonu Sınavı
AKTS KREDİSİ / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYI
SÜRE
(Saat)
TOPLAM
İŞ YÜKÜ
(Saat)
Teorik Anlatım
13
3
39
Genel Laboratuar Uygulaması
2
3
6
Sınıf Çalışması
-
-
-
Bireysel veya Grup Halinde Çalışma
-
-
-
Ödev Problemlerinin Çözülmesi ve Rapor Olarak Teslimi
5
3
15
Dönem Projesi
1
15
15
Sunumu / Seminer Hazırlama
1
1
1
Sınav
1
1
1
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
13
13
Sınav
1
2
2
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
13
13
FAALİYETLER
Teorik Ders
Rehberli Problem
Çözme
Diğer Çalışmalar
Kısa Sınav (Quiz)
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu
Sınavı
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)
AKTS KREDİSİ
105
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
185 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content