close

Enter

Log in using OpenID

Dersin Dili

embedDownload
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Sınıf / Y.Y.
Ders Saati
(T+U+L)
Kredi
AKTS
Mukavemet-2
İN3102
3 / Güz
(3+0+0)
3
5
Dersin Dili
:
Türkçe
Dersin Seviyesi
:
Lisans, Zorunlu
Dersin Önkoşulu
:
Mukavemet-I
Dersin Öğretim
Elemanları
:
Dersin Amacı
:
Dersin Öğrenim
Kazanımları
:
Dersin İçeriği
:
Değerlendirme
Kaynaklar
Temel mühendislik dersi olan mukavemet dersi ile Harbiyelilerin fiziki gerçekleri
kolayca kavrayabilmeleri ve karşılaştığı fiziki problemlerin çözümü için kullanacağı
yöntemleri kavrayabilmesi amaçlanmaktadır. Temel mühendislik terimleri ve
özellikleri bu ders ile anlaşılmaya çalışılmaktadır. Eleman için davranış bilincinin
verilmesi fiziksel olaylara analitik düşünce kabiliyetinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler,
 Kırılma varsayımlarını kavramayı öğrenir.
 Kırılma konusunda yaşanan enerji değişimini ve kırılmayla ilgili muhtemel
şekil değişikliğini ifade eder.
 Bileşik mukavemet hali olan kesmeli eğilme ve burulmalı eğilme hallerini
tanımlar.
 Bileşik gerilmelere bağlı olarak oluşabilecek şekil değişikliklerini ifade
eder. Ayrıca elemanların birden fazla gerilmeye maruz kalması
durumunda, gerilmelerin birbirini nasıl etkileyebildiğini açıklar.
 Elastik eğri yöntemi ile malzemenin şekil değişimini gözlemler. Buna bağlı
olarak malzeme üzerinde meydana gelecek şekil değişimlerinin kritik
noktalarını belirleyebilmeyi öğrenir. Böylece bu kritik noktalar üzerinden
tasarım yapabilme becerisi kazanır.
 Burkulma, dışmerkezlik, çekirdek ve narin elemanlar kavramlarını belirtir.
 Bu sayede yapı elemanlarının birbirleriyle etkileşimlerini daha iyi açıklar.
Bu derste Zemin Mekaniği, Yapı Statiği, Çelik Yapılar, Betonarme gibi dersler ve
inşaat mühendisliği uygulama alanlarına temel teşkil etmektedir.
:
a. Ara Sınav: 80 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Ara sınavın 40 puanlık
kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 40 puanlık diğer kısmını ise metin / problem tipi
sorular oluşturacaktır.
b. Yarıyıl Değerlendirme Notu: Yarıyıl içinde Harbiyelilerin derse ve verilen
görevlere hazırlanmaları, derse katılımları, verilen problemleri çözmeleri ve izleme
testleri dikkate alınarak 20 tam puan üzerinden Öğretim Elemanınca verilecektir.
Her ünitenin sonunda, tamamlanan ünite ile ilgili izleme testi yapılacaktır.
c. Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sınavı 100 tam puan üzerinden yapılacak olup,
soruların 50 puanlık kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 50 puanlık diğer kısmını
ise metin / problem tipi sorular oluşturacaktır.
ç. Dersin Taban Notu: 50’dir.
:
a. OMURTAG, Mehmet H., Mukavemet Cilt II, 2. Baskı, Birsen Yayınevi, İstanbul,
2007. (Ders Kitabı)
b. OMURTAG Mehmet H., Mukavemet Çözümlü Problemleri Cilt II, 2. Baskı,
Birsen Yayınevi, İstanbul 2009.
c. BAKİOĞLU M., Cisimlerin Mukavemeti, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul,
2001.
ç. BEER F., JOHNSTON E.R., Mechanics of Materials, 5. Edition, McGraw-Hill
Book Co.Inc., 2006.
d. GERE J.M., Mechanics of Materials, 5. Edition, Brooks/Cole, Thomson
Learning, 2001.
S.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Dersin
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
Matematik, fen, tasarım ve mühendislik gibi konularda, sürdürebilirlik ilkeleri
doğrultusunda kuramsal,uygulama, tasarlama ve takdim becerisi kazanabilmelidir.
İlgi alanının ihtiyaçlarına yönelik düşünebilme ve ihtiyaçlara teknolojik gelişmelere
hakim olarak güncel ve ekonomik çözümler üretebilmelidir.
İlgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında yeterli bilgi seviyesine
ulaşabilmelidir.
Meslek ahlakını, mesleğin gelişim sürecini, doğal afet (deprem, sel, heyelan,
tusunami vb.) geçmişini, etkilerini ve toplumsal ve kültürel bağlam içindeki önemini
kavramış olmalıdır.
İnşaat Müh. Problemlerini saptayıp, yorumlayıp ve analiz ederek, çözmek için
yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
gösterebilmelidir.
Sayısal akıl yürütme yöntemiyle bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak
araştırması yapabilme, bilgi kaynaklarını kullanabilme, yorumlama ve
sonuçlandırma becerisini gösterebilmelidir.
Mimari ve yapısal ilişkileri karşılaştırabilmeli, alternatifleri uygun bir şekilde
değerlendirip yorumlayabilmelidir.
Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda, gerçekçi, kısıtlar ve koşullar altında tasarım
yapabilme, tasarım sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanabilmelidir.
İnşaat Müh. Uygulamaları için gerekli olan disiplinler arası koordinasyon sağlama,
alternatif proje geliştirme ve innovasyon sergileyen tasarım kararları alabilme
becerisine sahip olmalıdır.
İnşaat Müh. Problemlerinin incelenmesi için deneyin önemini bilerek, deney
tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama
becerisine sahip olmalıdır.
İnşaat Müh. İlişkin bir projeyi planlayıp, yeni yöntemler üreterek, bağımsız çalışma
yapabilmelidir.
İnşaat müh. İlişkin bir projede liderlik yaparak veya verilen görevi anlayarak,
disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmaları yürütebilmeli, karmaşık durumlarda
çözüm yaklaşımları sergileyebilmelidir.
Yaşam boyu öğrenmenin geçerliliğine inanıp, alanına ilişkin bilgi ve becerileri
öğrenmek için planlama yaparak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek
mevcut bilgilere eleştirel analiz yapabilmelidir.
Sosyal ve çevresel projeleri, ulusal ve uluslar arası platformda, kişi ve kurumlara
bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak, yazılı veya sözlü
bilgilendirme ve iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır.
Profesyonel bir yaklaşımla, etik sorumluluk bilinciyle yasal düzenlemeler ile
standartlar hakkında yeterli ölçüde bilgi birikimi yapabilmelidir.
İnşaat Müh. Uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevresel ve
kültürel etkilerini anlama yetkinliği gösterebilmelidir.
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Konular
1
Plastisite
2
Kırılma Varsayımları
3-4
Kesmeli Eğilme
5-6
Normal Kuvvette Dışmerkezlik
7-8
ARA SINAV HAFTASI
9-11
Elastik Eğri
12
Burulmalı Eğilme
13-14
Enerji Kavramları
15
16-17
Stabilite
YARIYIL SONU SINAVI
AKTS KREDİSİ / İŞ YÜKÜ TABLOSU
FAALİYETLER
Teorik Anlatım
Teorik Ders
SAYI
SÜRE
(Saat)
TOPLAM
İŞ YÜKÜ
(Saat)
8
2,5
20
5
3
15
-
-
Genel Laboratuar Uygulaması
Sınıf Çalışması
13
-
-
Bireysel veya Grup Halinde Çalışma
13
2
26
Ödev Problemlerinin Çözülmesi ve Rapor Olarak Teslimi
4
3
12
Dönem Projesi
-
-
-
Sunumu / Seminer Hazırlama
-
-
-
Diğer Çalışmalar
-
-
-
Kısa Sınav (Quiz)
8
0,5
4
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
19
19
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
23
23
Rehberli Problem
Çözme
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)
AKTS KREDİSİ
122
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
180 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content