close

Enter

Log in using OpenID

Dersin Dili

embedDownload
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Sınıf / Y.Y.
Ders Saati
(T+U+L)
Kredi
AKTS
Zemin Mekaniği
İN3101
3 / Güz
(3+0+1)
3,5
5
Dersin Dili
:
Türkçe
Dersin Seviyesi
:
Lisans, Zorunlu
Dersin Önkoşulu
:
Mukavemet-1
Dersin Öğretim
Elemanları
:
Dersin Amacı
:
Dersin Öğrenim
Kazanımları
:
Dersin İçeriği
:
Değerlendirme
Kaynaklar
Her türlü yapıyı üzerinde taşıyan zemine ait fiziksel, mekanik ve taşıma gücü
özelliklerini bilmek, yapılardan beklenen fonksiyonların elde edilebilmesinin ön
koşullarını oluşturmaktadır.
Bu derste başarılı olan öğrenciler;
 Zeminlerin fiziksel özelliklerini öğrenir.
 Zeminleri sınıflandırma bilgisine sahip olur.
 Zeminlerde gerilme dağılışını tayin eder.
 Zeminlerde oturma değerlerini belirler.
 Zeminlerde kayma direncini belirler.
 Şev stabilitesinin özelliklerini belirler.
 Zeminlerin su geçirimlilik özelliklerini belirler.
 Deneysel yöntemlerle zemin sıkışma miktarlarını belirler.
Bu derste; zeminin fiziksel özellikleri, zeminlerin sınıflandırılması, zeminlerde oluşan
toprak basınçları, zeminin kayma mukavemeti ve şevlerin stabilitesi konuları
anlatılmaktadır ve nihai hedef yol, bina ve köprü gibi her türlü yapıyı üzerinde
emniyetle taşıyabilecek şekilde temel tasarımlarının yapılmasına ön koşul teşkil
eden bilgileri, ilkeleri, teorileri ve hesap tekniklerini öğretmektir. Bu amaçla,
zeminlere uygulanan özgül ağırlık, elek analizi, likit ve plastik limit, proktor, üç
eksenli basınç gibi temel deneyler laboratuar şartlarında yaptırılmakta ve uygun
zemin sınıfının belirlenmesi öğretilmektedir.
:
a. Ara Sınav: 80 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Ara sınavın 40 puanlık
kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 40 puanlık diğer kısmını ise metin / problem tipi
sorular oluşturacaktır.
b. Yarıyıl Değerlendirme Notu: Yarıyıl içinde Harbiyelilerin derse ve verilen görevlere
hazırlanmaları, derse katılımları, verilen problemleri çözmeleri ve izleme testleri
dikkate alınarak 20 tam puan üzerinden Öğretim Elemanınca verilecektir. Her
ünitenin sonunda, tamamlanan ünite ile ilgili izleme testi yapılacaktır.
c. Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sınavı 100 tam puan üzerinden yapılacak olup,
soruların 50 puanlık kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 50 puanlık diğer kısmını ise
metin / problem tipi sorular oluşturacaktır.
ç. Dersin Taban Notu: 50’dir.
:
a. UZUNER Bayram Ali, Çözümlü Problemlerle Temel Zemin Mekaniği, Teknik
Yayınevi, Beşinci baskı, 2001. (Ders Kitabı)
b KUMBASAR V., FAZIL K., Zemin Mekaniği Çözümlü Problemleri, Çağlayan
Yayınları, Altıncı baskı, 1999.
c. CAPPER P.L., CASSIE W.F, Çev: KUMBASAR V., KİP F., İnşaat Mühendisliğinde
Zemin Mekaniği, Çağlayan Kitapevi, Üçüncü baskı, 1973..
ç Özaydın K., Zemin mekaniği, Birsen yayınevi, 2011.
d. Yıldırım S., Zemin İncelemesi ve Temel Tasarımı, Birsen Yayınevi, Üçüncü
Baskı, 2009.
e. David F. P.E., Çev: BASMACI E., Zemin mekaniğinin Esasları ve Temeller,
Orhan Yavuz Teknik Eğitim Vakfı Matbaacılık, Yedinci Baskı, 2010.
S.
No.
Dersin
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
2
3
4
1
Matematik, fen, tasarım ve mühendislik gibi konularda, sürdürebilirlik ilkeleri
doğrultusunda kuramsal,uygulama, tasarlama ve takdim becerisi kazanabilmelidir.
2
İlgi alanının ihtiyaçlarına yönelik düşünebilme ve ihtiyaçlara teknolojik gelişmelere
hakim olarak güncel ve ekonomik çözümler üretebilmelidir.
3
İlgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında yeterli bilgi seviyesine
ulaşabilmelidir.
4
Meslek ahlakını, mesleğin gelişim sürecini, doğal afet (deprem, sel, heyelan,
tusunami vb.) geçmişini, etkilerini ve toplumsal ve kültürel bağlam içindeki önemini
kavramış olmalıdır.
5
İnşaat Müh. Problemlerini saptayıp, yorumlayıp ve analiz ederek, çözmek için
yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
gösterebilmelidir.
X
6
Sayısal akıl yürütme yöntemiyle bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak
araştırması yapabilme, bilgi kaynaklarını kullanabilme, yorumlama ve
sonuçlandırma becerisini gösterebilmelidir.
X
7
Mimari ve yapısal ilişkileri karşılaştırabilmeli, alternatifleri uygun bir şekilde
değerlendirip yorumlayabilmelidir.
8
Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda, gerçekçi, kısıtlar ve koşullar altında tasarım
yapabilme, tasarım sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanabilmelidir.
9
İnşaat Müh. Uygulamaları için gerekli olan disiplinler arası koordinasyon sağlama,
alternatif proje geliştirme ve innovasyon sergileyen tasarım kararları alabilme
becerisine sahip olmalıdır.
10
İnşaat Müh. Problemlerinin incelenmesi için deneyin önemini bilerek, deney
tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama
becerisine sahip olmalıdır.
11
İnşaat Müh. İlişkin bir projeyi planlayıp, yeni yöntemler üreterek, bağımsız çalışma
yapabilmelidir.
12
İnşaat müh. İlişkin bir projede liderlik yaparak veya verilen görevi anlayarak,
disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmaları yürütebilmeli, karmaşık durumlarda
çözüm yaklaşımları sergileyebilmelidir.
13
Yaşam boyu öğrenmenin geçerliliğine inanıp, alanına ilişkin bilgi ve becerileri
öğrenmek için planlama yaparak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek
mevcut bilgilere eleştirel analiz yapabilmelidir.
14
Sosyal ve çevresel projeleri, ulusal ve uluslar arası platformda, kişi ve kurumlara
bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak, yazılı veya sözlü
bilgilendirme ve iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır.
15
Profesyonel bir yaklaşımla, etik sorumluluk bilinciyle yasal düzenlemeler ile
standartlar hakkında yeterli ölçüde bilgi birikimi yapabilmelidir.
16
İnşaat Müh. Uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevresel ve
kültürel etkilerini anlama yetkinliği gösterebilmelidir.
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
HAFTALIK KONULAR
Hafta
1-2
Konular
ZEMİN MEKANİĞİNE GİRİŞ, ZEMİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
3
ZEMİNLERİN SINIFLANDIRILMASI
4
KOMPAKSİYON
5
ZEMİN SUYU VE GERİLMELERİ
6-9
ZEMİNLERİN SU GEÇİRİMLİLİĞİ ve SU AKIMLARI
7-8
ARA SINAV
10
ZEMİNLERDE GERİLME DAĞILIŞI
11
KONSOLİDASYON
12-13
ZEMİNLERİN KAYMA DRENCİ
14-15
ŞEVLERİN STABİLİTESİ
16-17
YARIYIL SONU SINAVI
AKTS KREDİSİ / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYI
SÜRE
(Saat)
TOPLAM
İŞ YÜKÜ
(Saat)
7
3
21
6
2,5
15
Genel Laboratuar Uygulaması
6
1
6
Sınıf Çalışması
7
1
7
Bireysel veya Grup Halinde Çalışma
13
1
13
Ödev Problemlerinin Çözülmesi ve Rapor Olarak Teslimi
6
4
24
Dönem Projesi
-
-
-
Sunumu / Seminer Hazırlama
-
-
-
Diğer Çalışmalar
-
-
-
Kısa Sınav (Quiz)
6
0,5
3
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
20
18
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
25
20
FAALİYETLER
Teorik Anlatım
Teorik Ders
Rehberli Problem
Çözme
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)
AKTS KREDİSİ
130
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
180 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content