close

Enter

Log in using OpenID

Dersin Dili

embedDownload
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Sınıf / Y.Y.
Ders Saati
(T+U+L)
Kredi
AKTS
Temel Mühendisliği
İN3201
3 / Bahar
(2+1+0)
2,5
4
Dersin Dili
:
Türkçe
Dersin Seviyesi
:
Lisans, Zorunlu
Dersin Önkoşulu
:
Zemin Mekaniği, Mukavemet-I, Mukavemet-II
Dersin Öğretim
Elemanları
:
Dersin Amacı
:
Dersin Öğrenim
Kazanımları
:
Dersin İçeriği
:
Değerlendirme
Kaynaklar
:
:
Bu derste tüm üst yapıların yükü taşıyan ve taşıdığı bu yükü zemine aktaran
temeller ve tasarımları incelenmektedir. Harbiyelilerin, yapılan zemin inceleme
sonuçları ile zemin özellikleri tespit edilen zeminin taşıması beklenen üst yapı
ağırlığını güvenle taşıması için gerekli olan ekonomik temel tipinin belirlenmesi,
tasarımı yapılması, eğer zemin taşıma gücü zayıf ve güçlendirmeye ihtiyaç varsa
uygun güçlendirme yönteminin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Bu derste başarılı olan öğrenciler;
 Yanal toprak basınçları ve istinat duvarları ile ilgili hesapları yapar.
 Zeminleri inceler ve zeminlerin taşıma gücünü belirler.
 Tekil temellerle ilgili hesap ve boyutlandırma yapar.
 Şerit temellerle ilgili hesap ve boyutlandırma yapar.
 Radye temellerle ilgili hesap ve boyutlandırma yapar.
 Kazıklı temellerle ilgili hesap ve boyutlandırma yapar.
 Ayak ve Keson temellerle ilgili hesap ve boyutlandırma yapar.
 Zeminlerin stabilizasyonu hakkında bilgi sahibi olur.
Temel İnşaatı dersi, düşey yükler altında yapı temellerinin davranışı, yatay yükler
altında iksa yapılarının davranışı, bu yapıların geoteknik tasarımı, tasarımda
kullanılan yöntemleri öğrenciye öğretmektedir. Dersin içeriği; arazi incelemesi,
arazi deney yöntemleri, yüzeysel temeller: yüzeysel temellerin taşıma gücü,
yüzeysel temellerde izin verilen deformasyonlar, derin temeller, derin temellerin
taşıma gücü, derin temellerde meydana gelen oturmalar, yatay toprak basınçları,
istinat yapıları, istinat yapılarının tasarım yöntemleri, problemli zeminler
a. Ara Sınav: 80 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Ara sınavın 40 puanlık
kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 40 puanlık diğer kısmını ise metin / problem tipi
sorular oluşturacaktır.
b. Yarıyıl Değerlendirme Notu: Yarıyıl içinde Harbiyelilerin derse ve verilen
görevlere hazırlanmaları, derse katılımları, verilen problemleri çözmeleri ve izleme
testleri dikkate alınarak 20 tam puan üzerinden Öğretim Elemanınca verilecektir.
Her ünitenin sonunda, tamamlanan ünite ile ilgili izleme testi yapılacaktır.
c. Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sınavı 100 tam puan üzerinden yapılacak olup,
soruların 50 puanlık kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 50 puanlık diğer kısmını
ise metin / problem tipi sorular oluşturacaktır.
ç. Dersin Taban Notu: 50’dir.
a. UZUNER B. A., Temel Mühendisliğine Giriş, Derya Kitapevi, Trabzon, Dördüncü
Baskı, 2011. (Ders Kitabı)
b. UZUNER B. A., Temel Zemin Mekaniği, Derya Kitapevi, Trabzon, Altıncı Baskı,
2005.
c. Coduto D. P., Çev: Mollamahmutoğlu M., Kayabalı K., Temel Tasarımı İlkeler
ve Uygulamalar, Gazi Kitapevi, 2.Baskı, Ankara, 2005.
d. DAS B.M., Principle of Foundation Engineering, Cengage Learning, Stanford,
seventh edition, 2011.
S.
No.
Dersin
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
1
2
3
Matematik, fen, tasarım ve mühendislik gibi konularda, sürdürebilirlik ilkeleri
doğrultusunda kuramsal,uygulama, tasarlama ve takdim becerisi kazanabilmelidir.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
İlgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında yeterli bilgi seviyesine
ulaşabilmelidir.
X
X
Meslek ahlakını, mesleğin gelişim sürecini, doğal afet (deprem, sel, heyelan,
tusunami vb.) geçmişini, etkilerini ve toplumsal ve kültürel bağlam içindeki önemini
kavramış olmalıdır.
İnşaat Müh. Problemlerini saptayıp, yorumlayıp ve analiz ederek, çözmek için
yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
gösterebilmelidir.
Sayısal akıl yürütme yöntemiyle bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak
araştırması yapabilme, bilgi kaynaklarını kullanabilme, yorumlama ve
sonuçlandırma becerisini gösterebilmelidir.
X
X
X
Mimari ve yapısal ilişkileri karşılaştırabilmeli, alternatifleri uygun bir şekilde
değerlendirip yorumlayabilmelidir.
X
Belirlenmiş bir hedef doğrultusunda, gerçekçi, kısıtlar ve koşullar altında tasarım
yapabilme, tasarım sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
kazanabilmelidir.
İnşaat Müh. Uygulamaları için gerekli olan disiplinler arası koordinasyon sağlama,
alternatif proje geliştirme ve innovasyon sergileyen tasarım kararları alabilme
becerisine sahip olmalıdır.
İnşaat Müh. Problemlerinin incelenmesi için deneyin önemini bilerek, deney
tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama
becerisine sahip olmalıdır.
X
X
X
İnşaat Müh. İlişkin bir projeyi planlayıp, yeni yöntemler üreterek, bağımsız çalışma
yapabilmelidir.
X
İnşaat müh. İlişkin bir projede liderlik yaparak veya verilen görevi anlayarak,
disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmaları yürütebilmeli, karmaşık durumlarda
çözüm yaklaşımları sergileyebilmelidir.
Yaşam boyu öğrenmenin geçerliliğine inanıp, alanına ilişkin bilgi ve becerileri
öğrenmek için planlama yaparak, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek
mevcut bilgilere eleştirel analiz yapabilmelidir.
Sosyal ve çevresel projeleri, ulusal ve uluslar arası platformda, kişi ve kurumlara
bilgisayar ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak, yazılı veya sözlü
bilgilendirme ve iletişim kurma becerisine sahip olmalıdır.
15
Profesyonel bir yaklaşımla, etik sorumluluk bilinciyle yasal düzenlemeler ile
standartlar hakkında yeterli ölçüde bilgi birikimi yapabilmelidir.
16
İnşaat Müh. Uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevresel ve
kültürel etkilerini anlama yetkinliği gösterebilmelidir.
5
X
İlgi alanının ihtiyaçlarına yönelik düşünebilme ve ihtiyaçlara teknolojik gelişmelere
hakim olarak güncel ve ekonomik çözümler üretebilmelidir.
3
4
X
X
X
X
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Konular
1-2
YANAL TOPRAK BASINÇLARI ve İSTİNAD DUVARLARI
3-4
ZEMİN İNCELEMELERİ
5
ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ
6
TEKİL TEMELLER
7-8
ARA SINAV
9
ŞERİT TEMELLER
10
RADYE TEMELLER
11-12
KAZIKLI TEMELLER
13
AYAK ve KESON TEMELLER
14-15
ZEMİNLERİN STABİLİZASYONU
16-17
YARIYIL SONU SINAVI
AKTS KREDİSİ / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYI
SÜRE
(Saat)
TOPLAM
İŞ YÜKÜ
(Saat)
7
2
14
6
1,5
9
-
-
-
Sınıf Çalışması
13
1
13
Bireysel veya Grup Halinde Çalışma
13
1
13
Ödev Problemlerinin Çözülmesi ve Rapor Olarak Teslimi
6
2
12
Dönem Projesi
-
-
-
Sunumu / Seminer Hazırlama
-
-
-
Diğer Çalışmalar
-
-
-
Kısa Sınav (Quiz)
6
0,5
3
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
18
15
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
24
18
FAALİYETLER
Teorik Anlatım
Teorik Ders
Genel Laboratuar Uygulaması
Rehberli Problem
Çözme
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)
AKTS KREDİSİ
100
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
179 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content